Představení přednášejících a jejich prezentace

Svatomartinská konference 2016

 

Poslední trendy a vývoj soutěžního práva

 

 

středa 9. listopadu

 

PANEL I: CO NOVÉHO V HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽI?

 

Hynek Brom

I.   místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Hynek Brom  je absolventem Fakulty právní Západočeské univerzity v Plzni, kde také od roku 2000 vyučuje na katedře veřejné správy. V letech 2000 až 2002 působil jako vedoucí sekretariátu hejtmana Plzeňského kraje. Od roku 2002 až 2009 pracoval jako místostarosta a později jako starosta Městského obvodu Plzeň 4. Od roku 2006 působil v několika odborných orgánech Svazu měst a obcí ČR a odborných institucí zabývajících se organizací a výkonem veřejné správy. Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nastoupil v listopadu 2009 jako ředitel Sekce veřejné podpory a správy Úřadu a o měsíc později byl jmenován I. místopředsedou. Od 1. března 2016 stojí v čele Sekce hospodářské soutěže.

prezentace  

 

 

Tibor Menyhart

předseda slovenského soutěžního úřadu

 

Tibor Menyhart je předsedou Slovenského soutěžního úřadu od listopadu 2011. Do úřadu přišel ze společnosti Transpetrol, a. s., kde působil jako ředitel právního odboru a kontroly, později řídil rovněž odbor pro dopravu a obchod. Současně byl členem dozorčí rady Transpetrolu.

Absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Komenského v Bratislavě (2000, titul Mgr., 2002 titul JUDr.). Během své profesionální praxe působil rovněž jako právník ve Středisku cenných papírů (2002–2003) a v Agentuře na podporu regionálního rozvoje při Ministerstvu výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky (2000–2002).

prezentace  

 

 

Petr Zákoucký

Counsel; AK Clifford Chance 

 

JUDr. Petr Zákoucký, LL.M.,   zastává pozici counsel u Clifford Chance v Praze a vede praxi kanceláře v oblasti energetické a soutěžní regulace a veřejných zakázek. Zastupuje klienty při výstavbě nových projektů, M&A, společných projektech a sporech v České republice a v širším regionu.

V rámci své regulatorní praxe pravidelně přednáší na konferencích (včetně TOPGAS, ČEPKON a konferencích ÚOHS) a na zasedáních energetické sekce Unie podnikových právníků. Během praxe strávil půl roku u soutěžního týmu Clifford Chance v Bruselu.

Před příchodem do Clifford Chance v roce 2006 pracoval v advokátní kanceláři White & Case, absolvoval rovněž praxi u Tribunálu v Lucemburku a u DG Comp Evropské komise v Bruselu.

Vystudoval Právnickou fakultu v Praze (2002), v rámci které se zúčastnil ročního výměnného pobytu na právnické fakultě v Manchesteru. Rovněž absolvoval postgraduální studium na právnických fakultách v Tuebingenu (2004) a Amsterdamu (2005). 

prezentace 

 

 

ZVLÁŠTNÍ PŘEDNÁŠKA

                       

David Anderson

partner; AK Berwin Leighton Paisner LLP

 

Dave Anderson je partnerem v advokátní kanceláři Berwin Leighton Paisner (BLP) a je vedoucím její pobočky v Bruselu. Dave má americké, britské a belgické občanství, přičemž právnickou praxi je oprávněn vykonávat v USA, Velké Británii, Irsku a je také členem bruselské advokátní komory. Během svého více než dvacetiletého působení v Londýně a v Bruselu získal zkušenosti z oblasti evropského a mezinárodního soutěžního práva. Zaměřuje se na problematiku unijních a mezinárodních fúzí a akvizic, kartelových dohod, obchodních dohod a monopolů. Poskytuje poradenství v oblastech regulatorního práva Evropské unie, právní úpravy dopravy, komunikace a veřejných záležitostí. V oblasti spojování soutěžitelů Dave zastupuje světové korporace v řízeních před Evropskou komisí, národními soutěžními úřady a odvětvovými regulátory. Specializuje se na řešení složitých multijurisdikčních fúzí, vedl a koordinoval případy ve většině států, ve kterých je zaveden režim kontroly spojování soutěžitelů. V oblasti kartelů má Dave Anderson bohaté zkušenosti se zastupováním společností zapojených do kartelových řízení před Evropskou komisí a dalšími soutěžními úřady. Své konzultace poskytoval klientům v řadě velkých mezinárodních případů kartelových dohod v chemickém, energetickém, těžebním a hi-tech průmyslu. V oblasti zneužití dominantního postavení jeho poradenských služeb využila řada mezinárodních společností v otázkách stanovování cen a behaviorálních compliance programů, stejně jako subjekty poškozené tímto způsobem porušování soutěžního práva. V oblasti dominance Dave Anderson zastupoval klienty z mnoha sektorů v souvislosti s podněty a šetřením regulátorů z celého světa. Dave Anderson je také velmi aktivní na úrovni politik mezinárodního antitrustu. Je nevládním poradcem Evropské komise pro činnost International Competition Network (ICN), konzultantem UN Conference on Trade and Development (UNCTAD) a mnoha národních soutěžních úřadů v otázkách reforem soutěžního práva a tzv. capacity building v Evropě, Asii a Africe. V BLP je Dave členem skupiny pro Brexit, která radí klientům z celého světa v záležitostech Brexitu. Podle hodnocení Chambers Global a Legal 500 je Dave považován za předního mezinárodně působícího právníka v oblasti hospodářské soutěže.

prezentace 

 

 

PANEL II: SOUKROMOPRÁVNÍ VYMÁHÁNÍ: obecná část

 

Michael Mikulík

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Michael Mikulík je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Mgr., 2002) a Univerzity v Cambridge (LL.M., 2008), kde se v rámci postgraduálního studia zabýval zejména právem evropské hospodářské soutěže. Od roku 2010 působí na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, nejprve jako poradce místopředsedy, posléze ve funkci ředitele Odboru dominance a vertikálních dohod a místopředsedy Úřadu pro oblast ochrany hospodářské soutěže. V současné době zastává pozici ředitele Sekce druhostupňového rozhodování a je rovněž členem rozkladových komisí Úřadu. Před nástupem na Úřad pracoval v advokacii.

Michael Mikulík se specializuje na právo hospodářské soutěže, správní právo a právo veřejných zakázek. Je členem poradních orgánů v rámci Generálního ředitelství pro hospodářskou soutěž při Evropské komisi. Aktivně se podílí na jednáních Soutěžní komise při OECD a školeních soutěžní problematiky v rámci Organizace spojených národů (UNCTAD). Přispívá rovněž jako autor nebo spoluautor do zahraničních odborných publikací zabývajících se problematikou hospodářské soutěže.

 

Wolfgang Deselaers

senior partner; Linklaters LLP, Brusel

 

Wolfgang Deselaers působí jako senior partner pro oblast hospodářské soutěže v mezinárodní advokátní kanceláři Linklaters LLP v Bruselu a Düsseldorfu. Stojí v čele skupiny pro řešení sporů v oblasti hospodářské soutěže a má více než 25 let zkušeností s obhajobou společností ve složitých případech kartelových dohod a zneužití dominantního postavení či v případech následného soukromoprávního vymáhání náhrady škody, a to zejména před Evropskou komisí, německým soutěžním úřadem a soudy. Wolfgang Deselaers je také nevládním poradcem ICN (International Competition Network) a členem představenstva Studienvereinigung Kartellrecht (asociace více než 1000 právníků zaměřených na oblast soutěžního práva převážně z Německa).

prezentace 

 

Jiří Kindl

advokát; WEIL, GOTSHAL & MANGES

 

Jiří Kindl působí v advokátní kanceláři WEIL, GOTSHAL & MANGES s. r. o., kde se dlouhodobě specializuje zejména na problematiku ochrany hospodářské soutěže. Vystudoval summa cum laude Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Právo studoval též na University of Limerick v Irsku a v rámci postgraduálního kursu Magister Juris na Faculty of Law, University of Oxford (University College), kde obdržel vyznamenání (Distinction) a Clifford Chance Prize (nejlepší student ročníku v programu Magister Juris), Winter Williams Prize (nejlepší student v předmětu European Business Regulation) a Monckton Chambers Prize (nejlepší student v předmětu Competition Law). Je spoluautorem publikací Soutěžní právo (Praha: C.H. Beck, 2006; 2012) a Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář (Praha: C.H. Beck, 2007, 2010). Je také autorem odborné monografie Kartelové a distribuční dohody (Praha: C.H. Beck, 2009). Pravidelně na téma ochrany hospodářské soutěže publikuje v České republice i v zahraničí. Externě vyučuje soutěžní právo na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Je pravidelně zmiňován mezi nejlepšími právníky v oblasti hospodářské soutěže v České republice prakticky ve všech relevantních referenčních publikacích (například Chambers EuropePLC Which Lawyer? – Cross border competition, Global Competition Review,IFLR Guide – World's leading competition & antitrust lawyers, Best lawyers atp.).

prezentace

                    

Jiří Macek

předseda senátu Vrchního soudu v Praze

 

JUDr. Jiří Macek ukončil Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1977, poté působil v systému hospodářské arbitráže, z níž přešel v roce 1992 do justice. Od roku 1993 je předsedou senátu Vrchního soudu v Praze, jenž se dlouhodobě zabývá rozhodováním obchodních sporů a sporů z práv průmyslových (zde též v působnosti soudu Společenství II. stupně ve věcech komunitárních ochranných známek a vzorů) a hospodářské soutěže. Je autorem několika publikací zaměřených zejména na oblast práv průmyslových a nekalé soutěže, jako například sbírek Rozhodnutí ve věcech obchodního jména a nekalé soutěže (C. H. Beck, 2000), Rozhodnutí ve věcech nekalé soutěže a obchodní firmy, II. díl, 2000–2010 (C. H. Beck, 2011), spoluvytvořil (s JUDr. Romanem Horáčkem, Ph. D.) Sbírku správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví (C. H. Beck, 2007) a její pokračování (ještě s JUDr. Evou Biskupovou) Sbírka správních a soudních rozhodnutí ve věcech průmyslového vlastnictví v letech 2007–2010 (C. H. Beck, 2011). Je členem redakční rady časopisu Průmyslové vlastnictví, lektorem Justiční akademie a za svou odbornou činnost byl oceněn cenou Právník roku 2011 pro oblast práva duševního vlastnictví.

 

Kateřina Schenková

advokátka; Baker & McKenzie, Vídeň

 

Advokátka Kateřina Schenková působí ve vídeňské a pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře Baker & McKenzie. Kateřina Schenková poskytuje poradenství ve všech oblastech hospodářské soutěže, včetně spojování soutěžitelů, vyšetřování kartelových dohod, distribuce a zneužití dominantního postavení. Zastupuje klienty před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či Evropskou komisí, a rovněž před rakouskými kartelovými soudy. Má bohaté zkušenosti se soukromoprávními žalobami na náhradu škody. V roce 2012 působila rok v düsseldorfské pobočce Baker & McKenzie.

Kateřina Schenková vystudovala summa cum laude Univerzitu Karlovu v Praze. Kateřina Schenková dále absolvovala postgraduální studium na University of Michigan Law School (2010), kde získala titul LL.M. V roce 2014 Kateřina Schenková získala Postgraduate Diploma in European Competition Law na londýnské King's College. Publikuje řadu článků v magazínech zaměřených na oblast soutěžní politiky a práva. Mluví plynně česky, anglicky a německy a domluví se maďarsky.

prezentace

 

 

PANEL III: SOUKROMOPRÁVNÍ VYMÁHÁNÍ: kvantifikace škody

 

Michal Petr

odborný asistent; Právnická fakulta Univerzity Palackého Olomouc

 

JUDr. Michal Petr, Ph. D., je od roku 2008 odborným asistentem na Katedře mezinárodního a evropského práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, obdobnou pozici zastává od roku 2003 na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Vyučuje evropské právo se zaměřením na právo hospodářské soutěže, státní podporu, veřejné zakázky a regulaci síťových odvětví. Zkušenosti v těchto oblastech získal díky svému působení u Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) v letech 2011 a 2012 a zejména na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kde byl zaměstnán od roku 2003 jako ředitel Legislativně právního odboru, od roku 2009 jako ředitel Sekce legislativy a mezinárodních záležitostí a konečně v letech 2010–2015 jako místopředseda Úřadu pověřený vedením Sekce hospodářské soutěže. Je autorem řady publikací na téma soutěžního práva, sektorové regulace a vybraných otázek správního trestání, členem redakční rady časopisů ANTITRUST a Public Governance, Administration and Finances Law Review, jakož i národním korespondentem časopisu European Networks Law and Regulation Quarterly a členem vědecké rady Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity.

 

Doris Hildebrand

partner EE&MC

 

Profesorka Doris Hildebrand je zakládající partnerkou konzultantské společnosti EE & MC s pobočkami v Bonnu, Bruselu a Vídni. Doris Hildebrand patřila v 90. letech k průkopníkům více ekonomického přístupu v soutěžním právu. V současné době se spolu se svým týmem podílí na Bruselské univerzitě (VUB) na výzkumu uplatňování soutěžní ekonomie v Evropě. Doris Hildebrand je profesorkou ekonomie na Bruselské univerzitě a vyučuje předmět věnující se soutěžní politice Evropské unie. Přednášela rovněž na univerzitách v Groningenu a Maastrichtu.

Doris Hildebrand získala magisterský titul a titul PhD. na Vysoké škole ekonomické ve Vídni, titul LL.M. a doktorát obhájila na Bruselské univerzitě. Jako vědecká pracovnice působila rovněž na katedře ekonomie Harvardovy univerzity. Po studiích pracovala dva roky v nadnárodní IT společnosti jako marketingová manažerka pro východní Evropu.

V současnosti se Doris Hildebrand zabývá ekonomickými analýzami a posuzováním hospodářské soutěže v německých a unijních řízeních z oblasti hospodářské soutěže. V minulosti zastupovala řadu významných společností. Působí také jako soudní znalec v oblasti hospodářské soutěže při rakouském Vrchním kartelovému soudu a spolupracuje se soutěžními a regulačními úřady.

Je autorkou řady odborných publikací, například The Role of Economic Analysis in the EU Competition Rules - The European School. Kniha, která je považována za klasické dílo evropské soutěžní ekonomie, kombinuje teoretické poznatky s rozsáhlými praktickými zkušenostmi ze skutečných případů.

Doris Hildebrand je členkou Výboru hospodářské soutěže Mezinárodní obchodní komory (ICC) a členkou redakční rady vědeckého časopisu World Competition. Pravidelně přednáší na konferencích.

prezentace 

 

Kamil Nejezchleb

právník; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně a Podnikatelskou fakultu Vysokého učení technického v Brně. Na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže pracuje od roku 2007, v současné době jako vedoucí Oddělení kartelů II. Rovněž působí jako externí spolupracovník na katedře Ekonomie Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity. Zkušenosti s aplikací soutěžního práva má rovněž ze zahraničí, především z dlouhodobé stáže u Evropské komise a svého pravidelného působení v rámci sítí soutěžních orgánu ECN a ICN. Kamil spolupracoval při zpracování metodik k programům leniency a narovnání i přípravě posledních novel zákona o ochraně hospodářské soutěže. Rovněž se dlouhodobě podílel na školení veřejných zadavatelů k problematice bid riggingu. V oblasti hospodářské soutěže publikoval řadu odborných článků a je spoluautorem publikace Ekonomické metody v soutěžním právu.

prezentace 

 

 Vitaly Pruzhansky

poradce; RBB Economics, Brusel

 

Dr. Vitaly Pruzhansky má dlouholeté zkušenosti jako poradce v oblasti hospodářské soutěže, své odborné znalosti poskytuje při jednáních se soutěžními úřady a soudy ve východní Evropě a v zemích Společenství nezávislých států (SNS). Svoji poradenskou činnost Dr. Pruzhansky zaměřuje na řadu sektorů, namátkou bankovnictví, chemický průmysl, energetiku, spotřební elektroniku, sektor rychloobrátkového spotřebního zboží, sdělovací prostředky, vojenský materiál, farmacii a medicínu, software a dopravu. Pro soutěžní úřady Bulharska, Kazachstánu, Rumunska, Ruska, Ukrajiny i státy regionu Blízkého východu a severní Afriky (MENA) vedl vzdělávací semináře o aplikaci empirických technik a soutěžní ekonomie.

Vitaly Pruzhansky je častým řečníkem na významných konferencích týkajících se hospodářské soutěže; ve své publikační činnosti se zaměřuje na články o soutěžní politice a ekonomické teorii. V části věnované soutěžním ekonomům je uveden v publikaci Who’s Who Legal: Consulting Experts 2016. Před příchodem do společnosti RBB Economics pracoval pro mezinárodní poradenskou firmu McKinsey & Company.

prezentace 

  

Pavel Vacek

ekonom; Institut ekonomických studií, Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy Praha

 

Pavel Vacek poskytuje poradenství v oblasti hospodářské soutěže a regulace. Působí ve společnosti CRS Economics. Specializuje se na poradenství společnostem v oblasti fúzí, dohod mezi soutěžiteli, kartelů, zneužití dominantního postavení na trhu a významné tržní síly. Pracoval na desítkách projektů zejména v odvětvích telekomunikací, železniční dopravy, energetiky, přepravy ropy, plynu a ropných produktů, těžebního a farmaceutického průmyslu a rychloobrátkového zboží. Během své praxe zastupoval společnosti před národními soutěžními a regulačními úřady, národními soudy a v mezinárodních arbitrážích.   

Pavel Vacek je soudním znalcem pro obor ekonomika se specializací ekonomická a finanční analýza. Má doktorát z ekonomie z Cornell University. V letech 2007 až 2009 přednášel na School of Business, University of Alberta v Kanadě. Od roku 2009 vyučuje soutěžní ekonomii na Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, kde byl v letech 2011 až 2015 vedoucím katedry evropské ekonomické integrace a hospodářské politiky. V letech 2011 až 2013 byl členem pracovní komise pro hodnocení dopadů regulace Legislativní rady vlády. V minulosti poskytoval externě konzultační činnost pro společnosti CRA International a The Competition Economists Group (CEG).

prezentace 

 

 

čtvrtek 10. listopadu

 

DOPOLEDNÍ WORKSHOP

 

1. Problematika pokut

 

Igor Pospíšil

právník; Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Igor Pospíšil zakončil studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2001, od téhož roku pracuje pro Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako právník. V letech 2005 až 2008 působil jako vedoucí Pracovní skupiny pro svobodná povolání, v letech 2006 až 2007 jako ředitel Odboru výroby a maloobchodu. Od roku 2007 je ředitelem Odboru kartelů. Od roku 2004 do roku 2007 byl rovněž činný jako lektor akreditovaný Ministerstvem vnitra pro oblast správního práva. Podílel se na zpracování řady dokumentů vydaných Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a zúčastnil se desítek konferencí a seminářů v oblasti hospodářské soutěže. Věnuje se i přednáškové činnosti.

prezentace 

 

Aleš Roztočil

Nejvyšší správní soud

 

prezentace 

 

  

2. Narušení soutěže orgány veřejné správy podle § 19a zákona č. 143/2001 Sb.

 

Jana Konopiská

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Jana Konopiská je absolventkou Vysoké školy ekonomické v Praze a Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže pracuje od roku 1993, přičemž se zabývala především soutěžními problémy v síťových odvětvích, a to jak na pozicích odborných referentů, tak vedoucích.  V současné době je vedoucí Oddělení dominance a vertikálních dohod – služby.  Kromě praktických zkušeností z šetření konkrétních případů možného narušení hospodářské soutěže má rovněž bohaté zkušenosti z přípravy návrhů zákonů, metodických a obdobných materiálů, z participace v pracovních skupinách na národní či mezinárodní úrovni, zabývajícími se otázkami soutěžního práva. Rovněž se účastnila řady tuzemských i zahraničních vzdělávacích akcí v oblasti soutěžního práva a ekonomie, případně sektorově orientovaných.

 

Martin Nedelka

advokát; AK Nedelka Kubáč advokáti s. r. o.

 

Martin Nedelka je advokátem a partnerem v pražské a bratislavské pobočce advokátní kanceláře Nedelka Kubáč advokáti, která se výlučně specializuje na oblast českého, slovenského a unijního soutěžního práva, regulovaná odvětví, veřejné zakázky a problematiku compliance. Studoval právo v Praze, Regensburgu a Dublinu. Je členem České advokátní komory, Slovenské advokátní komory a Bruselské advokátní komory. Působí též v redakční radě revue soutěžního práva Antitrust.

 

 

  

3. Novela zákona o významné tržní síle

 

Jana Zmeškalová

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

 

Jana Zmeškalová je od září 2016 vedoucí Oddělení významné tržní síly Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V uplynulých dvou letech pracovala jako tajemnice rozkladové komise na Oddělení druhostupňového rozhodování pro oblast hospodářské soutěže, kde se podílela na zpracovávání rozhodnutí a obhajobě závěrů Úřadu před správními soudy v řadě významných kauz. Před nástupem na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže působila sedm let jako asistentka předsedy senátu trestního kolegia Nejvyššího soudu. V letech 2005–2007 pracovala v advokátní kanceláři.

prezentace  

 

 

Barbora Dubanská

seniorní advokátka; CMS Cameron McKenna v. o. s.

 

Advokátka Barbora Dubanská je vedoucí týmu pro oblast hospodářské soutěže a regulace Evropské unie v pražské pobočce mezinárodní advokátní kanceláře CMS, která má své zastoupení téměř v celé Evropě a také v Asii a na Blízkém východě. Barbora má mnohaleté zkušenosti s poskytováním komplexního poradenství v oblasti hospodářské soutěže včetně zastupování klientů před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či Evropskou komisí.

Ve své praxi se Barbora zaměřuje zejména na poradenství společnostem působícím v potravinářském a farmaceutickém průmyslu. V první polovině roku 2015 Barbora absolvovala pracovní stáž v londýnské centrále CMS, kde působila v tamějším oddělení zabývajícím se právem hospodářské soutěže.

Mimo právního vzdělání z Univerzity Karlovy Barbora také absolvovala postgraduální studium na prestižní britské univerzitě v Cambridge, kde získala titul LL.M. se zaměřením na evropské právo. Během své studijní a pracovní dráhy Barbora studovala a pracovala několik let v zahraničí (Heinrich Heine Universität v Düsseldorfu, Universidade de Lisboa, University of Queensland). Mluví plynně anglicky, německy, francouzsky, španělsky a portugalsky.

 

Martin Lupa

Government Affairs & CSR Manager; Tesco Stores CR

 

Martin Lupa působí v Tesco na pozici Government Affairs & CSR Manager. Ve své roli je zodpovědný hlavně za spolupráci s veřejnou správou a neziskovým sektorem. Pracovní kariéru začal Martin Lupa ve společnosti Procter & Gamble, kde působil pět let v obchodním oddělení. Zná tedy problematiku dodavatelsko-odběratelských vztahů z obou stran. Následně působil na různých pozicích ve společnostech Avon Cosmetics, ČSOB a mBank.

Martin Lupa je absolventem Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze.

 

 

PANEL IV: DIGITÁLNÍ EKONOMIE: soutěžní aspekty online trhů

 

Daniel Stankov

ředitel Sekce vnějších vztahů a správy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Daniel Stankov působí na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže od roku 2006, od roku 2010 vykonával funkci ředitele mezinárodního odboru. Od roku 2012 měl na starosti vnější vztahy českého soutěžního úřadu a PR, a to jak na mezinárodní, tak i na národní úrovni. V roce 2015 převzal vedení Sekce vnějších vztahů a správy Úřadu a v této funkci je rovněž zodpovědný za personální politiku českého soutěžního úřadu, stejně jako za finanční a správní záležitosti včetně veřejných zakázek Úřadu.

Kromě spolupráce s ostatními soutěžními úřady a různými mezinárodními platformami se Daniel Stankov rovněž zaměřuje na mezinárodní aspekty politiky hospodářské soutěže, evropské soutěžní a spotřebitelské politiky a na otázky prosazování pravidel hospodářské soutěže na rozvíjejících se trzích. V jeho kompetencích je rovněž zahrnuta podpora soutěžní advokacie českého soutěžního úřadu. Podílel se na několika partnerských programech zaměřených na zakládání soutěžních institucí v zemích začínajících s prosazováním pravidel hospodářské soutěže.

Daniel Stankov nastoupil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže po ukončení studií na Masarykově univerzitě v Brně, kde získal magisterský titul v oborech politologie a mezinárodní vztahy. Dříve studoval evropské právo a získal mezioborový magisterský titul v oblasti východoevropského výzkumu a studií na univerzitě v Boloni. Přednáší mezinárodní aspekty soutěžní politiky a evropské integrace na Masarykově univerzitě v Brně.

 

Anne-Sophie Delhaise

Francouzský soutěžní úřad

 

Thomas Kramler

Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise

 

Thomas Kramler pracuje na Generálním ředitelství Evropské komise pro hospodářskou soutěž, kde v současnosti vede pracovní skupinu pro jednotný digitální trh. Na Generálním ředitelství dříve zastával funkci zástupce vedoucího oddělení pro oblast antitrustu v sektoru informačních technologií, internetu a spotřební elektroniky. Před nástupem k Evropské komisi pracoval Thomas Kramler jako zástupce rakouské vlády u unijních soudů v Lucemburku.

Studium práv a titul PhD z vídeňské univerzity doplnil o studium evropského unijního práva na univerzitě College of Europe v Brugách.

prezentace  

 

 

Rainer Lindberg

ředitel Mezinárodního odboru finského soutěžního úřadu, Sekce hospodářské soutěže

 

Rainer Lindberg získal titul M.Sc z oboru zaměřeného na ekonomiku a právo na University of Helsinky a titul MA (Soutěžní právo) na King´s College v Londýně. Než začal působit na finském soutěžním úřadě, pracoval jako soukromý konzultant (především v oblasti soutěže v bankovním sektoru). Na soutěžním úřadě zastával již několik funkcí (case handler 1995–2000, ředitel Odboru kartelů 2003–2007, ředitel Mezinárodního odboru 2000–2003, do této funkce se vrátil v roce 2007). Finský soutěžní úřad i finskou vládu reprezentuje v rámci Evropské unie, OECD, ICN a v dalších mezinárodních pracovních skupinách (například v pracovní skupině vztahující se k blokovým výjimkám Evropské unie a nařízení rady 1/2003). Jako panelista i jako přednášející se účastnil mnoha OECD Competition Capacity Building Programmes v letech 2000–2016. Působil také jako Country Examiner v rámci přehledů OECD o soutěžních politikách v jednotlivých zemích.  Příležitostně reprezentuje soutěžní úřad v Ekonomickém výboru finského parlamentu (jednání o antitrustových záležitostech). V současné době zastupuje finský soutěžní úřad v rámci jednání Evropské soutěžní sítě (European Competition Network). Za úřad jednal v letech 2013–2014 také v rámci pracovní skupiny Rady Evropské unie pro soukromoprávní vymáhání soutěžního práva. Vydává články a publikace. Je členem řídící skupiny soutěžní sekce finského soutěžního úřadu. Od roku 2014 spolupředsedá pracovní skupině pro efektivitu soutěžních úřadů v ICN (AEWG).

prezentace 

 

Zsófia Tari

Maďarský soutěžní úřad

 

Zsófia Tari je absolventkou Právnické fakulty Pázmány Péter univerzity v Budapešti. Od roku 2007 pracuje jako právnička na maďarském soutěžním úřadě. Zabývala se případy porušování soutěžního práva, a to nejdříve na mezinárodním oddělení, později pak na oddělení pro služby a výrobu. Zsófia Tari získala zkušenosti v oblasti soutěžního práva během svého působení v mezinárodní organizace OECD během let 2011–2013. Specializuje se na vertikální dohody na online trzích. V současné době dočasně zastává pozici zástupkyně vedoucího Sekce hospodářské soutěže. V oblasti soutěžního práva se aktivně účastní mnoha konferencí a seminářů. 

prezentace  

 

 

 

PANEL V:  VÝZNAMNÁ TRŽNÍ SÍLA: Bonusy, slevy a služby - změna jejich pojetí ve smluvních vztazích po novele zákona s dopadem do kupních cen

 

Petr Solský

místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Petr Solský absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1998. Na téže fakultě složil rigorózní zkoušku v oboru trestního práva.V minulosti působil na vedoucích pozicích ve státní správě – například na Ministerstvu vnitra či Ministerstvu zahraničních věcí České republiky. V letech 2003 až 2010 pracoval na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu, kde byl zodpovědný za vedení sekce justice a vnitra včetně koordinace příprav českého předsednictví v Radě Evropské unie. Po návratu do České republiky působil v soukromém sektoru v advokacii, následně zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií, mimo jiné jako náměstek ministra vnitra pro tuto oblast v letech 2013 až 2014. Dlouhodobě se zabývá řadou oblastí trestního a správního práva včetně úpravy veřejných zakázek a oblastí nedovolené veřejné podpory. Je dlouholetým členem Komise pro hodnocení dopadů regulace Legislativní rady vlády (komise RIA).

Petr Solský byl 5. dubna 2016 jmenován místopředsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a pověřen řízením Sekce legislativy a veřejné regulace.

 

Markéta Chýlková

Potravinářská komora České republiky

 

Mgr. Markéta Chýlková vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Profesní kariéru začala ve státní správě, nejprve na Ministerstvu vnitra České republiky a poté se několik let věnovala problematice odpadů a obalů v legislativním odboru Ministerstva životního prostředí České republiky. Desátým rokem působí na Potravinářské komoře České republiky, kde se kromě environmentální legislativy věnuje také problematice významné tržní síly. Podstatu její práce však tvoří oblast aplikace potravinového práva, zejména pak označování potravin. Zastupuje Potravinářskou komoru České republiky v evropské konfederaci výrobců potravin a nápojů FoodDrinkEurope.

prezentace 

 

 

Robert Neruda

AK Havel, Holásek & Partners s. r. o.

 

Robert Neruda je partnerem advokátní kanceláře Havel, Holásek & Partners a vedoucím týmu právníků zaměřeného na právo hospodářské soutěže, veřejnou podporu a problematiku významné tržní síly. Před nástupem do advokacie pracoval celkem osm let na různých pozicích na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, poslední dva roky jako jeho místopředseda pro oblast antitrustu. V letech 2004 a 2005 byl asistentem soudce Nejvyššího správního soudu. Robert Neruda je mimo jiné spoluautorem komentářů k zákonu o ochraně hospodářské soutěže a k zákonu o veřejných zakázkách a pravidelně přednáší na mezinárodních konferencích. Jako odborník na soutěžní právo je doporučován mezinárodními publikacemi The International Who’s Who of Competition Lawyers & Economists, PLC Which Lawyer?, ILO Client Choice či Chambers Europe Guide. Soutěžní tým Havel, Holásek & Partners získal prvenství v oficiální soutěži Právnická firma roku 2013 a 2015 v České republice, jakož i v soutěži Client Choice 2016 for Antitrust and Competition.

 

Marta Nováková

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky

 

Marta Nováková se specializuje na oblasti řízení a firemní strategie SME; management změn; informační technologie a procesy pro tržní segment Retail/Distribution, podporu start-up firem; finanční investování v oblasti informačních technologií, vzdělávání a zemědělství.

Vystudovala Vysokou školu báňskou v Ostravě, Fakultu ekonomickou, obor Systémové inženýrství. Po absolvování vysoké školy až do roku 1991 pracovala v řetězci obchodních domů PRIOR. Je předsedkyní představenstva a majitelkou společnosti U&Sluno a. s., která se specializuje na vývoj a implementaci informačních systému podporujících podnikové procesy v maloobchodních, velkoobchodních a distribučních společnostech a ředitelkou a spolumajitelkou společnosti Language Planet s. r. o. provozující mezinárodní mateřskou školu Villa Luna. V roce 2014 byla zvolena prezidentkou Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky.

prezentace 

 

Ivan Višňovský

ředitel odboru obchodní politiky; Ministerstvo zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky

 

Ing. Ivan Višňovský vykonává od prosince 2013 funkci ředitele odboru obchodní politiky na Ministerstvu zemědělství a rozvoje venkova Slovenské republiky. Zodpovídá za přípravu a realizaci obchodní politiky v oblasti zemědělství a potravinářství na domácím trhu i ve vztahu k Evropské unii a dalším mezinárodním organizacím. Vytváří strategie a prosazuje zájmy Slovenské republiky v rozhodovacích řízeních EU, WTO, OECD, FAO a dalších. V jeho kompetencích je rovněž fungování potravinového dodavatelského řetězce v podmínkách Slovenské republiky, legislativně-koncepční činnost v oblasti nekalých obchodních praktik, tvorba a realizace politiky podpory, marketingu a propagace domácích výrobků, zvyšování podílu slovenských potravin na celkové spotřebě potravin a příprava a realizace národního programu podpory zemědělských a potravinářských produktů Značka kvality SK. Provádí analýzy vývoje zahraničního obchodu se zemědělskými a potravinářskými výrobky, analýzy vývoje cen zemědělských a potravinářských výrobků v celém dodavatelském potravinovém řetězci na Slovensku i v Evropské unii. Komunikuje s obchodními řetězci, podílí se na vytváření exportní politiky. Podílel se rovněž na přípravě a zabezpečení předsednictví Slovenské republiky v Radě Evropské unie v roce 2016.

Ivan Višňovský je absolventem komerčního inženýrství na Obchodní fakultě Ekonomické univerzity Bratislava a dvousemestrálního studia na Wirtschaftsuniversität Wien. Poté působil ve společnostech ČSOB Leasing, a. s., Bratislava, RECAP Invest, s. r. o., Bratislava a VÍNO NITRA spol. s r. o. + CHATEAU MODRA, a. s.

 

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz