Představení přednášejících a jejich prezentace / Introduction of Speakers and their Presentations

 

Konference o veřejné podpoře a problematice malých a středních podniků / Conference on State Aid Law and Small and Medium Sized Enterprises

 

středa 29. května / Wednesday, 29 May

 

Petr Solský

místopředseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže / Vice-chairman; Czech Competition Authority

 

Petr Solský absolvoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 1998. Na téže fakultě složil rigorózní zkoušku v oboru trestního práva.V minulosti působil na vedoucích pozicích ve státní správě – například na Ministerstvu vnitra či Ministerstvu zahraničních věcí. V letech 2003 až 2010 pracoval na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii v Bruselu, kde byl zodpovědný za vedení sekce justice a vnitra včetně koordinace příprav českého předsednictví v Radě Evropské unie. Po návratu do České republiky působil v soukromém sektoru v advokacii, následně zejména v oblasti informačních a komunikačních technologií, mimo jiné jako náměstek ministra vnitra pro tuto oblast v letech 2013 až 2014. Dlouhodobě se zabývá řadou oblastí trestního a správního práva včetně úpravy veřejných zakázek a oblastí nedovolené veřejné podpory. Je dlouholetým členem Komise pro hodnocení dopadů regulace Legislativní rady vlády (komise RIA). Petr Solský byl 5. dubna 2016 jmenován místopředsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a pověřen řízením Sekce legislativy a veřejné regulace. 

Petr Solský graduated from the Faculty of Law of the Masaryk University in Brno in 1998. At the same Faculty he received JUDr. degree in the field of criminal law. He worked in public administration on a number of managing positions, for example at the Ministry of the Interior or the Ministry of Foreign Affairs. From 2003 to 2010 he gained extensive experience at the Permanent Representation of the Czech Republic to the EU in Brussels where he was responsible for management of the division of justice and interior including the coordination of preparations of the Czech Presidency of the Council of the EU. Back in the Czech Republic he worked in private sector in a law firm. Consequently he focused in particular on the area of information and communication technology, among others as a Deputy Minister of the Interior for this area in the years 2013 and 2014. Petr Solský has been focusing on a number of issues of criminal and administrative law including the regulatory framework for public procurement and prohibited state aid. He is a long term member of the Regulatory Impact Assessment Commission of the Government Legislative Council (RIA Commission). On 5th April 2016 Petr Solský was appointed to the position of the Vice-chairman of the Office for the Protection of Competition and entrusted with the management of the Legislative and Public Regulation Division.

prezentace / presentation  

 

Pietro Pantalissi

Evropská komise, Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž / European Commission, DG Competition

 

Již od roku 2015 působí Pietro Pantalissi na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž při Evropské komisi. Zabývá se převážně problematikou státní podpory v oblasti informací, komunikací a mediálních služeb s důrazem na širokopásmové připojení (přezkum národních plánů širokopásmového připojení a řešení stížností na porušení soutěžních předpisů). 

V roce 2016 přispěl k vytvoření sítě Broadband Competence Office (BCO), což je iniciativa směřující k vytvoření evropské sítě Národních úřadů pro kompetence v oblasti širokopásmového připojení. BCO informuje a radí občanům a podnikům, a zároveň poskytuje technickou podporu zástupcům místních a regionálních orgánů v oblasti investic do efektivního širokopásmového připojení.

Pietro Pantalissi je členem řídících výborů mnoha evropských projektů a působí v pracovních skupinách Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communication). Předtím než začal pracovat pro Evropskou komisi, působil 11 let ve společnosti Italtel, italského nadnárodního lídra v oblasti telekomunikací a systémové integrace, kde zastával různé pozice v oblastech prodeje, rozvoje podnikání, strategického plánování a marketingu. Od roku 1999 do 2003 pracoval pro různé telekomunikační operátory zabývající se marketingem a poskytováním telekomunikačních služeb. Pantalissi získal magisterský titul v oboru telekomunikačního inženýrství, titul MBA (Master of Business Administration) a titul v oboru Ekonomika a řízení podniku.

Since 2015, Mr. Pietro Pantalissi works in the directorate for competition of the EU Commission. He deals with State aid in the field of Information, Communication and Media mainly focusing on broadband (assessment of national broadband plans and handling complaints concerning infringement of competition rules). In 2016, he contributed to the launch of the "Broadband Competence Office, BCO" network, which is an initiative aiming at establishing an European Network of Broadband Competence Offices. BCOs inform and give advice to citizens and businesses and provide technical support to representatives of local and regional authorities on ways to invest effectively in broadband. He is member of the steering committees of various  EU projects as well as of BEREC (Body of European Regulators for Electronic Communication) working groups.

Before joining the EU Commission Mr. Pantalissi worked for 11 years for Italtel, an Italian multinational company leader in the telecommunication and system integration field, where he held different positions in sales, business development, strategic planning and marketing. Previously, from 1999 to 2003 Mr. Pantalissi worked for various telecommunication providers dealing with marketing and product development of telecommunication services. Mr. Pantalissi hold a MSc in Telecommunication engineering, a Master in Business Administration and a Master in Economy and Enterprise management.

prezentace / presentation 

 

Marian Piecha 

náměstek ministra průmyslu a obchodu / Deputy Minister of Industry and Trade

 

Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM, vystudoval obor Pozemní stavby na Fakultě stavební VÚT Brno. Doktorské studium absolvoval na ČVUT Fakultě stavební. Na University of New York in Prague pak získal titul Masters of Law. Od roku 2005 do roku 2006 působil v pozici referenta na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde se věnoval programovému financování. Na Ministerstvu průmyslu a obchodu pracuje od roku 2006. V roce 2008 se stal ředitelem odboru podnikání a investic MPO. V letech 2013–2014 byl generálním ředitelem Agentury pro podporu podnikání a investic CzechInvest. Od roku 2014 vedl odbor podpory MSP MPO. Do funkce náměstka Sekce fondů EU a digitální ekonomiky byl jmenován 1. února 2018; dnem 1. února 2019 byl změněn název na Sekci fondů EU. Kromě toho přednáší na Vysoké škole ekonomické v Praze a je členem dvou vysokoškolských rad. 

Marian Piecha graduated from the Faculty of Civil Engineering, BUT Brno with a degree in Building Constructions. Later he completed his Ph.D. at the Faculty of Civil Engineering, CTU in Prague. He was also awarded the Masters of Law at the University of New York in Prague. Between 2005 and 2006, he served as an official at the Ministry of Labour and Social Affairs, where he was involved in program funding. Mr. Piecha has been working at the Ministry of Industry and Trade since 2006. In 2008, he was appointed the Director of the Department of Business and Investment at the Ministry of Industry and Trade. From 2013 to 2014, he was the CEO of the business and investment support agency CzechInvest. Since 2014, he was the Director of the MIT´s SME Support Department. He was appointed Deputy Minister of the EU Funds and Digital Economy Section on 1 February  2018. In addition, he lectures at the University of Economics in Prague and is a member of two college councils.

prezentace / presentation 

prezentace / presentation 

   

Libuše Bílá 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže / Czech Competition Authority

 

Libuše Bílá je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nastoupila v roce 1995 jako referentka na Odbor mezinárodní spolupráce. Od roku 2003 pracuje na Odboru veřejné podpory, nejprve na pozici referentky, v letech 2012-2014 současně jako zástupce ředitele odboru. V březnu 2014 byla jmenována ředitelkou odboru a po nabytí účinnosti služebního zákona je nyní na pozici vedoucí Oddělení veřejné podpory. Problematice veřejné podpory se věnuje 14 let, specializovala se zejména na oblast regionální podpory, podpory malých a středních podniků a na podporu v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. V rámci své pracovní činnosti se podílela na notifikacích celé řady opatření Evropské komise, přípravě nových předpisů pro oblast veřejné podpory, je členkou pracovních skupin k problematice veřejné podpory jak na evropské, tak i národní úrovni. 

Libuše Bílá graduated from the Faculty of Law of the Masaryk University in Brno. She joined the Office for the Protection for Competition in 1995 as an officer at the Unit for International Cooperation. Since 2003 she has been working at the State Aid Unit, firstly as an officer and later, from 2012 to 2014, as a deputy director of the Unit. Since March 2014 she has been the Head of State Aid Unit. She has been dealing with State aid issues for 14 years and specializing in the field of regional aid, SME aid and aid provided for research, development and innovations. In the course of her work, she has participated in notifications of a number of measures to European Commission and preparations of new regulations in the field of State aid. Also, she is a member of Working Groups on State Aid Issues covering both national as well as European level.

prezentace / presentation 

 

Iva Příkopová

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže / Czech Competition Authority

 

Iva Příkopová je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na Oddělení veřejné podpory Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže působí od roku 2005, od roku 2011 na pozici zástupce vedoucí Oddělení veřejné podpory. V oblasti veřejné podpory se zabývá otázkami ochrany životního prostředí, dispozicemi s veřejným majetkem či infrastrukturními projekty. Stála rovněž u zrodu centrálního registru podpor malého rozsahu.

Iva Příkopová graduated from the Faculty of Law of the Masaryk University in Brno. Since 2005, she has been working at the State Aid Unit of the Office for the Protection of Competition, from 2011 as a deputy head of the Unit. Considering the field of state aid, she has been dealing with issues of environment protection, public property managing and/or infrastructure projects. She also participated in establishing the Central register of de minimis aid.

prezentace / presentation  

 

Jana Staroňová 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže/ Czech Competition Authority

 

Jana Staroňová je absolventkou Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže působí od roku 2008 a od roku 2010 na Oddělení veřejné podpory. Podílela se na vzniku Centrálního registru podpor malého rozsahu a na tvorbě metodických pokynů v dané oblasti. Ve své gesci má v současné době primárně problematiku sportu, broadcastingu, audiovize a internetu. Její agenda je spojená především s vedením řízení o veřejné podpoře před Evropskou komisí. Je také hlavní koordinátorkou za Českou republiku systému „Transparency Award Module“  a členkou evropské řídicí skupiny zabývající se předmětnou problematikou. Podílí se na přednáškové osvětové činnosti poskytovatelů veřejné podpory a na tvorbě metodických doporučení Úřadu.   

Jana Staroňová graduated from the Faculty of Economics and Administration of the Masaryk University in Brno. In 2008 she joined the Office for the Protection of Competition and since 2010 she has been working at the State Aid Unit. She participated in establishing the Central register of de minimis aid, as well as in preparation of methodical guidelines within the given field. At present she is primarily responsible for the sports, broadcasting, audio-vision and internet issues. Her agenda deals especially with managing the State aid proceedings before the European Commission. She has been also the leading coordinator of the "Transparency Award Module“ on behalf of the Czech Republic and the member of the European control group involved in this issue. She has been concerned with Office´s educational activities intended to State aid providers and with preparation of methodical guidelines of the Office.

prezentace / presentation 

 

Martin Fott 

sekondovaný národní expert; Evropská komise, Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž / seconded national expert; European Commission - DG Competition

 

Martin Fott je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a postgraduálního studia evropského práva na Universitě v Kentu, kde se zaměřoval především na otázky vnitřního trhu a práva hospodářské soutěže. Po působení v advokátní kanceláři Glatzová & Co. nastoupil krátce před předsednictvím České republiky v Radě Evropské unie v roce 2009 na odbor EU Ministerstva zahraničních věcí, kde byl koordinátorem agendy vnitřního trhu Evropské unie a průmyslu. V lednu a únoru 2013 absolvoval stáž na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. V letech 2013–2018 působil na Stálém zastoupení České republiky při Evropské unii jako tajemník pro hospodářskou soutěž, veřejnou podporu a veřejné zakázky. (Zde pracoval již v roce 2011 na pozici attaché pro vnitřní trh EU.) V září 2018 nastoupil jako sekondovaný národní expert na Evropskou komisi, generální ředitelství pro hospodářskou soutěž, kde se zabývá především problematikou veřejné podpory. 

Martin Fott graduated from the Faculty of Law of the Charles University in Prague and completed his postgraduate studies at the University of Kent focusing mainly on internal market and competition law issues. After a practice in law firm Glatzová & Co., shortly before the Czech Presidency of the Council of the European Union in 2009, he joined the European Union Unit of the Ministry of Foreign Affairs as a coordinator for the Internal Market and industry. In January and February 2013, he followed an internship at the Office for the Protection of Competition. In 2013-2018, he  served as the Secretary for Competition, State Aid and Public Procurement at the Permanent Representation of the Czech Republic to the European Union (where he also worked as the Czech Attaché for EU Internal Market in 2011). In September 2019, he joined a state aid unit at the European Commission, Directorate General for Competition as a seconded national expert.

prezentace / presentation  

 

Gabriela Kinclová 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže/ Czech Competition Authority

 

Ing. Gabriela Kinclová je absolventkou Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně a na oddělení veřejné podpory českého soutěžního Úřadu pracuje od roku 2000. Do kompetence tohoto oddělení spadá zejména napomáhání poskytovatelům podpory s řádným uplatňováním pravidel platných v oblasti veřejné podpory a agenda spojená s vedením řízení o veřejné podpoře před Evropskou komisí. Ing. Kinclová se podílí na přednáškové osvětové činnosti pro poskytovatele veřejné podpory na různých úrovních veřejné správy a samosprávy. Specializuje se na oblast podpory kultury, dopravy a služeb obecného hospodářského zájmu. 

Gabriela Kinclová graduated from the Faculty of Economics and Administration of the Masaryk University in Brno. She has been working for the Office for the Protection of Competition at the State Aid Unit since 2000. The Unit is in particular responsible for assisting State Aid providers with the proper application of the current State Aid rules and also its agenda is related to State Aid proceedings conducted by the European Commission. She is involved in educating State Aid providers through lectures which are presented at different levels of public administration and local government. She focuses on the State Aid provided in the field of culture, transport and services of general economic interest.

prezentace / presentation 

 

Martina Břešťovská 

Ministerstvo zemědělství / Ministry of Agriculture

 

Martina Břešťovská vystudovala magisterský program zaměřený na ekonomiku a management na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze. Po skončení studií v roce 2007 nastoupila na Ministerstvo zemědělství do oddělení veřejné podpory, kde působila nejdříve jako odborná referentka a od roku 2008 jako vedoucí oddělení. V rámci své činnosti spolupracuje s poskytovateli podpor při přípravách dotačních programů v oblasti zemědělství a rybářství a zabezpečuje jejich notifikace Evropské komisi. Je členkou pracovních skupin v oblasti veřejných podpor. Kromě agendy veřejné podpory má pod sebou od roku 2010 také agendu auditních šetření orgánů Evropské unie.​ 

Martina Břešťovská graduated from the master programme in Economics and Management at the Faculty of Business and Economics of the Czech University of  Life Sciences in Prague. After completing her studies in 2007, she joined the Ministry of Agriculture in the State Aid Department, where she first worked as an officer and from 2008 on a Head of Unit post. As part of her activities, she cooperates with aid providers in the preparation of subsidy schemes in the area of agriculture and fisheries and ensures respective notification to the European Commission. She is a member of the state aid working groups. In addition to the state aid agenda, she supervises the agenda of the audit enquiries of the European Union institutions since 2010. 

prezentace / presentation

 

Michael Kincl

Nejvyšší soud ČR / Supreme Court of the Czech Republic

 

JUDr. Michael Kincl vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. V současné době je poradcem pro judikaturu u Nejvyššího soudu. Problematice veřejné podpory se intenzivně věnuje od roku 2000. V minulosti působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako zástupce ředitele odboru veřejné podpory. Je autorem několika odborných publikací a řady odborných článků zaměřených na problematiku veřejné podpory. O veřejné podpoře intenzivně přednáší a v metodické rovině spolupracuje s různými institucemi veřejné správy a dalšími subjekty.

Michael Kincl graduated from the Faculty of Law of the Masaryk University in Brno. Currently he works as an advisor to the case law at Supreme Court of the Czech Republic.  He has been intensively focused on the area of State aid since 2000. In the past, he worked as a deputy director of State Aid Unit of the Office for the Protection of Competition. Mr. Kincl is an author of numerous articles and several monographs focused on the State aid. He regularly lectures and cooperates on methodological issues with various public authorities and other bodies. 

prezentace / presentation  

 

čtvrtek 30. května / Thursday, 30 May 

 

Graça da Costa 

Evropská komise, Generální ředitelství pro hospodářskou soutěž / European Commission, DG Competition

 

Graça da Costa završila studia práv doktorátem v oboru práva EU. Na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž působila jako senior expert v sektoru strategií veřejné podpory a prosazování pravidel veřejné podpory. Na Generálním ředitelství pro obchod se věnovala nástrojům na ochranu obchodu,  byla zodpovědná za jednání s WTO při přípravě Všeobecné dohody o obchodu službami (GATS) a  také  za vedení obchodních vztahů s jihovýchodní Asií.  Graça da Costa má rovněž zkušenosti z advokátní praxe. 

Graça da Costa graduated in law and also obtained master degree in EU Law. As regards her career, Ms Da Costa worked for DG COMP and DG Trade of the European Commission. At DG Competition she acts as senior expert in State aid strategy and State aid enforcement. At the DG Trade, Graça Da Costa specialised in trade defence instruments and trade relations with South East Asia. She also took part in WTO negotiations on General Agreement on Trade in Services.

prezentace / presentation   

 

Lucia Jenčová 

Ministerstvo hospodářství Slovenské republiky / Ministry of Economy of the Slovak Republic

 

prezentace / presentation   

prezentace / presentation  

prezentace / presentation  

 

Renáta Milčická 

auditorka; Ministerstvo financí, Auditní orgán / auditor Ministry of Finance of the Czech Republic – Audit Authority

 

Ing. Renáta Milčická je absolventkou Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně (obor veřejná ekonomika). Celou svojí profesní praxí se zaměřuje na oblast dotací (dotace ze státního rozpočtu a státních fondů, dotace z EU – strukturální fondy, Norské fondy, Program rozvoje venkova a MAS, dotace z jiných zdrojů – nadace apod.) a na oblast auditu. Několik let pracovala jako dotační koordinátor a interní auditor v místním samosprávném celku, jako manažer mikroregionu a krajský euromanažer (zvyšování absorpční kapacity v území včetně dotačního poradenství pro veřejný sektor, neziskové organizace a podnikatelské subjekty). Od roku 2013 pracuje na Ministerstvu financí, odbor 52, Auditní orgán jako auditor, nejprve v oddělení pro audit ROP Střední Morava, nyní v oddělení pro audit OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. 

Renáta Milčická graduated from the Faculty of Economics and Administration of the Masaryk University in Brno (Department of Public Economics). Her entire professional practice is focused on the agenda of subsidies (subsidies from the state budget and state funds, EU subsidies – structural funds, Norway Grants, Rural Development Programme and LAC - local action groups, other subsidies – foundations, etc.) and on the field of audit. For several years she worked as a grant coordinator and internal auditor in the local authority, as a Microregion Manager and Regional Euromanager (she was dealing with the increase of absorption capacity in the particular area including consultancy in relation to subsidies for public sector, non-profit organizations and business entities). Since 2013 she has been working at the Ministry of Finance of the Czech Republic, department 52 – Audit Authority, as an auditor. She started at the Audit of the ROP Program of Central Moravia Unit and later she continued at Audit of the Operational Programme Enterprise and Innovation for competitiveness Unit.

prezentace / presentation  

 

Bohumil Šmucr 

Ministerstvo průmyslu a obchodu / Ministry of Industry and Trade 

 

prezentace / presentation  

 

Balázs Greinstetter

Ministerstvo financí, Maďarsko / Ministry of Finance, Hungary

 

Patrycja Brudnicka

Ministerstvo podnikání a technologií, Polsko / Ministry of Entrepreneurship and Technology, Poland

 

prezentace / presentation    

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz