Představení přednášejících a jejich prezentace

 

Představení přednášejících a jejich prezentace

 

středa 17. května 2023

  

SLOVO NA UVÍTANOU

 

Petr Mlsna 

předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže 

 

Doc. JUDr. PhDr. Petr Mlsna, Ph.D., je od 2. prosince 2020 předsedou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Od roku 2003 zastával řadu funkcí na Úřadu vlády a v Legislativní radě vlády. Na přelomu let 2012 a 2013 byl ministrem bez portfeje a předsedou Legislativní rady vlády. Následně působil jako náměstek na ministerstvu spravedlnosti a ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Od roku 2015 až do jmenování předsedou Úřadu řídil z pozice náměstka sekci legislativy, státní správy a územní samosprávy na ministerstvu vnitra.

 

 

 

 

 

Blok I

 

Markéta Dlouhá

místopředsedkyně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Mgr. Markéta Dlouhá absolvovala Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Již před ukončením studií získávala řadu pracovních zkušeností, když od roku 2003 spolupracovala s mezinárodní vzdělávací a poradenskou společností, následně však své pracovní zaměření a rozvoj zaměřila výlučně k právu. Od roku 2009 začala působit v advokacii, kde se zaměřovala zejména na občanské, obchodní a trestní právo. Od prosince 2011 svou profesní kariéru spojila s Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže a dozorem nad zadáváním veřejných zakázek. Na Úřadě pro ochranu hospodářské soutěže vystřídala postupně všechny pozice od referenta, přes vedoucí oddělení až po ředitelku odboru. Ve funkci ředitelky Odboru veřejných zakázek III působila sedm let a od července roku 2021 zastává funkci místopředsedkyně Úřadu pověřené vedením Sekce veřejných zakázek. V souvislosti s pracovním zařazením na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže rozvíjela i svou přednáškovou a publikační činnost týkající veřejného zadávání.

prezentace prezentace 1.2 MB

 

Leona Gergelová Šteigrová

Ministerstvo práce a sociálních věcí

 

Mgr. Leona Gergelová Šteigrová, Ph. D., je od roku 2022 vrchní ředitelkou sekce veřejného investování, výstavby a sociálního začleňování na Ministerstvu pro místní rozvoj. Dříve působila na Ministerstvu práce a sociálních věcí, kde vedla útvar pro zadávání veřejných zakázek a rovněž projekty zaměřené na rozvoj odpovědného/strategického veřejného zadávání v ČR. Vystudovala mezinárodní vztahy a evropská studia na Masarykově univerzitě v Brně, ve své doktorandské práci se specializovala na téma europeizace. V oblasti veřejných zakázek absolvovala evropský program „Public Procurement Excellence" na Vídeňské univerzitě a rakouském BBG. Osm let pracovala na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy, kde mj. jako ředitelka odboru pro záležitosti EU zastupovala Českou republiku v Evropské unii a předsedala Výboru pro vzdělávání Rady EU.

prezentace prezentace 4.2 MB

 

Peter Kubovič

předseda slovenského Úradu pre verejné obstarávanie

 

JUDr. Peter Kubovič byl vymenovaný do funkcie dňa 10. novembra 2022. Je uznávaným a dlhoročným odborníkom v oblasti verejného obstarávania. V minulosti na úrade pôsobil na viacerých pozíciách, venoval sa metodike, bol riaditeľom legislatívno-právneho odboru a predsedom komisie pre rozhodovanie v konaní o námietkach. Pracovné skúsenosti má aj z riadiacich pozícií v meste Trnava a na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitosti SR. Dlhodobo sa venuje lektorstvu a je špecialista na rozhodnutia Súdneho dvora EÚ.

Za ústredný cieľ svojho mandátu si stanovil viesť a nastaviť úrad tak, aby jeho hlavným snažením bol koncept verejného obstarávania ako jednoduchého, efektívneho a transparentného procesu v prospech verejnosti. Hlavnými piliermi pre toto snaženie je budovanie odbornosti úradu, zníženie byrokracie pre verejných obstarávateľov, obstarávateľov a hospodárske subjekty prostredníctvom posilnenia elektronizácie.

prezentace prezentace 662 KB

 

 

Blok II

 

David Raus

předseda senátu, Krajský soud v Brně

 

JUDr. David Raus, Ph.D. je soudce, předseda senátu Krajského soudu v Brně.

prezentace prezentace 121 KB

 

 

 

 

 

 

 

 

Petr Mikeš

soudce Nejvyššího správního soudu

 

JUDr. Petr Mikeš, Ph.D., vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Během studia a po jeho skončení pracoval jako právní konzultant Kanceláře prezidenta republiky, kde měl na starosti přípravu podkladů pro výkon ústavních pravomocí prezidenta republiky (zejména návrhy vet zákonů a podání Ústavnímu soudu). Od roku 2004 pracoval jako advokátní koncipient v advokátní kanceláři PPS advokáti, ve které se po složení advokátních zkoušek v roce 2006 stal spolupracujícím advokátem a v roce 2008 společníkem. V advokátní praxi se zaměřoval jak na oblast soukromého práva, tak na některé oblasti veřejného práva, zejména práva veřejných zakázek a koncesí a otázek souvisejících s čerpáním dotací. Od roku 2009 byl členem kárné komise České advokátní komory. V roce 2013 byl jmenován soudcem a přidělen k Nejvyššímu správnímu soudu. V publikační praxi se věnuje ústavnímu právu, vztahu mezinárodního a vnitrostátního práva a správnímu soudnictví. Přednáší v oblastech zadávání veřejných zakázek, poskytování dotací a služebních poměrů.

prezentace prezentace 387 KB

 

 

Blok III

 

Michal Kobza

ředitel Odboru veřejných zakázek I Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Mgr. Michal Kobza je absolventem magisterského studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po skončení studia pracoval jako právník na Úřadě městské části Brno-Řečkovice a Mokrá Hora. V roce 1999 nastoupil na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, přičemž v různých vedoucích funkcích organizačních útvarů zabývajících se dozorem nad zadáváním veřejných zakázek a uzavíráním smluv ve veřejných službách v přepravě cestujících působí nepřetržitě od roku 2011. V současnosti zastává funkci ředitele Odboru veřejných zakázek I. Kromě agendy výkonu dozoru se Michal Kobza dlouhodobě podílí na legislativních pracích souvisejících s problematikou veřejného zadávání a metodické činnosti Úřadu. Rovněž se aktivně se účastnil odborných konferencí a seminářů v Česku i zahraničí.

prezentace I prezentace I 200 KB

prezentace II prezentace II 393 KB

 

Vladimír Studnička 

vedoucí oddělení strategií, práva a elektronizace veřejných zakázek

 

Mgr. Vladimír Studnička vystudoval plzeňskou Fakultu právní a Metropolitní univerzitu. V oblasti veřejných zakázek se pohybuje od roku 2002. Pracoval jako projektový manažer a kontrolor projektů a veřejných zakázek na Centru pro regionální rozvoj v rámci poskytování dotací z předvstupních fondů, následně po vstupu České republiky do Evropské unie v jednotlivých programech v gesci MMR. Od roku 2015 pracuje na MMR jako vedoucí metodického oddělení odboru práva veřejných zakázek, aktuálně jako vedoucí oddělení strategií, práva a elektronizace veřejných zakázek. Má dlouholeté zkušenosti z oblasti kontrol veřejných zakázek, podílí se na nastavení jednotného metodického prostředí v rámci NOK v oblasti zadávání veřejných zakázek. Publikuje v odborných časopisech, vystupuje na odborných setkáních k veřejným zakázkám. 

prezentace prezentace 390 KB

 

Petr Vévoda

ředitel Odboru veřejných zakázek III Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Ing. Petr Vévoda absolvoval Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně v roce 2005. Po zahraniční pracovní zkušenosti nastoupil v roce 2007 na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Sekci veřejných zakázek. V roce 2014 byl jmenován na místo ředitele Odboru veřejných zakázek a tuto pozici zastává doposud. V rámci výkonu dozorové činnosti Úřadu se podílel na řadě z hlediska aplikační praxe významných rozhodnutí vydaných v oblasti veřejných zakázek, byl členem několika pracovních skupin a mimo jiné taktéž dohlížel na zajištění agendy související s výkonem kontrolní činnosti Sekce veřejných zakázek. Své praktické profesní zkušenosti měl taktéž možnost rozšířit o poznatky získané absolvováním zahraničních studijních programů/pracovních cest (Academy of European Law, European Institute of Public Administration, Stálé zastoupení České republiky při Evropské unii), kdy takto osvojené znalosti zúročil při různých jednáních vedených na evropské úrovni.

prezentace prezentace 273 KB

 

Mgr. Branislav Hudec

zástupce slovenského Úradu pre verejné obstarávanie

 

Pôsobil na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riaditeľ odboru verejného obstarávania, kde plnil úlohy aj pre sekciu centrálny koordinačný orgán, ktorá koordinuje subjekty zapojené do implementácie projektov financovaných z fondov EÚ. Disponuje viac ako 17 ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania, vrátane skúseností na Úrade pre verejné obstarávanie, kde začínal, Ministerstve financií SR a v súkromnom sektore. Na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR plnil úlohy spojené s verejným obstarávaním tovarov a služieb pre potreby ministerstva a koordinoval a metodicky usmerňoval subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania, je autorom Jednotnej príručky pre žiadateľov a prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania na programové obdobie 2014-2020, ako aj novej príručky na programové obdobie 2021-2027. Študoval právo na Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej činnosti.

prezentace prezentace 515 KB

 

 

Blok IV

 

Adéla Havlová

Asociace pro veřejné zakázky

 

Mgr. Adéla Havlová, LL.M. je advokátka se specializací na právo veřejných investic a veřejných zakázek. Dnes Of Counsel v advokátní kanceláři HAVEL & PARTNERS, ve které působí od roku 2006 a jejíž tým pro veřejný sektor (40 právníků) získal již čtyři vítězství v soutěži Právnická firma roku pro oblast veřejných zakázek. Kromě advokacie působí Adéla Havlová ve vedení Asociace pro veřejné zakázky (AVZ), je členem expertní skupiny MMR pro legislativu k veřejným zakázkám jako zástupce Asociace pro rozvoj infrastruktury (ARI) a ve vedení Unie administrátorů veřejných zakázek (UNIAVEZ). Věnuje se rozvoji best practice a inovací ve veřejném zadávání, včetně elektronizace, cirkulární ekonomiky, nákupních praktik a systémů, hodnocení kvality apod. Od r. 2014 je členkou rozkladové komise Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Využívá know-how z dalších členských států EU, zejména Německa, Rakouska a Slovenska, ve kterých i profesně působila. Pravidelně přednáší a publikuje v odborných periodikách.

 

Tomáš Machurek

Asociace pro veřejné zakázky

 

Mgr. Tomáš Machurek se již 28 let zaměřuje převážně na oblast zadávání veřejných zakázek a veřejného investování. Je společníkem MT Legal s.r.o., advokátní kancelář, která je několikanásobným vítězem prestižní soutěže Právnická firma roku v oblasti veřejných zakázek a řadu let se řadí mezi špičku advokátních kanceláří v daném oboru. Je spoluautorem Velkého komentáře k zákonu č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (duben 2017, C. H. Beck, 2. vydání 2022). Od roku 2006 dosud zastává pozici předsedy Výkonného výboru Asociace pro veřejné zakázky. Je dlouholetým členem rozkladové komise předsedy ÚOHS pro oblast veřejných zakázek, redakční rady časopisu „Veřejné zakázky v praxi“ a Expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj pro oblast zadávání veřejných zakázek, koncesí a nové legislativy ZZVZ. Řadu let přednáší, publikoval řadu statí a článků v odborném tisku.

 

Michal Petřík

šéfredaktor časopisu Veřejné zakázky

 

Vystudoval právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, rok pokračoval v Dánsku na univerzitě v Aarhuse v oblasti veřejných zakázek a mezinárodního obchodu. Studijní pouť završil na Karlově univerzitě a na katedře mezinárodního práva obhajuje rigorózní práce na téma „Přeshraniční zadávání veřejných zakázek“. V prostoru veřejných zakázek se pohybuje posledních 19 roků v různých rolích – jako externí poradce zadavatelů, vedoucí odboru přezkumu veřejných zakázek a právního odboru na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a též jako ředitel veřejných zakázek a právního odboru na generálním ředitelství silnic a dálnic ČR. Profesně se specializuje na cenotvorné aspekty nabídek – analýza struktury nabídkové ceny a její přiměřenost, průzkumy relevantního trhu, systém profesního vzdělávání v oblasti veřejných zakázek, a to včetně seznamování posluchačů s nákupními metodami z privátního sektoru. Je tvůrce jedinečné databáze rozhodnutí kontrolních orgánů v oblasti veřejných zakázek – ÚOHS, Krajský soud v Brně a Nejvyšší správní soud. Od poloviny roku 2018 se věnuje vedení a vydávání nejrozšířenějšího odborného časopisu v ČR – Veřejné zakázky.

 

společná prezentace společná prezentace 1.2 MB

 

 

čtvrtek 18. května 2023

Blok V

 

Ondřej Chmela

Deloitte Legal

 

Ondřej Chmela je advokátem v advokátní kanceláři Deloitte Legal. V rámci své advokátní praxe se věnuje poskytování právního poradenství v oblasti veřejných zakázek pro zadavatele i dodavatele, resp. obecně agendě spolupráce mezi veřejným a soukromým sektorem a dále v rámci obchodního práva především závazkovým vztahům a soutěžním aspektům klientských projektů. Je absolventem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Působí také jako člen Expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj ČR pro zákon o zadávání veřejných zakázek a externí vyučující předmětu Veřejné zakázky na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. 

prezentace prezentace 633 KB

 

 

Vilém Podešva

Rowan Legal

 

Vilém Podešva je partnerem odpovědným za vnitřní řízení advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Patří k předním expertům v oblasti práva veřejných zakázek a projektů v rámci partnerství soukromého a veřejného sektoru (projekty PPP), specializuje se též na právo hospodářské soutěže. Vilém Podešva vedl právní týmy při realizaci řady projektů v oblasti veřejného sektoru – podílel se mj. na investičních projektech v oblasti administrativních budov, parkovacích prostor, zdravotnictví, sociálních služeb či dopravní infrastruktury, na informatizaci veřejné správy, projektech v oblasti obranného průmyslu či různých služeb. Dále realizoval řadu projektů v regulovaných odvětvích, zejména v souvislosti s provozními modely a transformacemi v oblasti vodárenství, energetiky, teplárenství či odpadového hospodářství. Vilém Podešva je od roku 2006 členem rozkladové komise ministra pro místní rozvoj v řízeních týkajících se seznamu kvalifikovaných dodavatelů. Od roku 2012 do roku 2017 byl členem rozkladové komise předsedy ÚOHS pro řízení ve věcech veřejných zakázek, od prosince 2019 je též členem rozkladové komise předsedy ÚOHS pro řízení ve věcech hospodářské soutěže.

prezentace prezentace 247 KB

 

Pavel Slípek

Technologická agentura ČR

 

Mgr. Pavel Slípek, diplomovaný technik V roce 2000 ukončil studium na Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Již během studií založil projekt JURISTIC, kterému se věnuje ve volném čase dodnes.

Od roku 2004 se ve své praxi zaměřuje na veřejné zakázky s důrazem na inovativní formy zadávání, které jsou většinou doprovázeny komplexem opatření související se změnou přístupu zadavatele i návrhu nového
softwarového řešení. V letech 2004-2007 působil jako náměstek ředitele Státního fondu životního prostředí ČR, kde zavedl elektronickou podporu příjmu žádostí o dotace a inovativním způsobem zajistil inovativní výběr dodavatele navazujícího řešení dotací. V letech 2008-2010 zavedl v rámci působení v advokátní kanceláři systém Rámcové dohody a minitendrů pro NP Šumava a podílel se na vývoji souvisejícího informačního systému LesIS. Od roku 2014 pro Technologickou agenturu České republiky (TA ČR) pilotně realizoval řadu inovativních zadávací řízení a programové změny v zadávání inovativních veřejných zakázek. Navrhl nový software pro zadávání veřejných zakázek v oblasti VaVaI. Je autorem jediného projektu PCP v České republice (PreCommercial Procurement), který byl zaměřen na vývoj software řešení pro archivy ČR formou open source. Projekt byl úspěšně široce implementován a pozitivně hodnocen Evropskou komisí. Jako první v České republice zkusil proces inovačního partnerství. Pro TA ČR zrealizoval více než 30 soutěžních dialogů zaměřených na výzkum a vývoj a další 2 inovační partnerství. Aktuálně se snaží přijít na to, jak náš život zbavit závislosti na dominantních výrobcích software.

prezentace prezentace 681 KB

 

Blok VI

 

Vítězslava Fričová

Evropská komise, DG GROW 

 

Mgr. Ing. Vítězslava Fričová, LL.M, je právničkou působící v Evropské komisi na Ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky (DG GROW). Do její kompetence spadá agenda vymáhání práva EU v oblasti veřejných zakázek a přezkum veřejných zakázek, kde má na starost mj. organizaci pracovní skupiny Evropské komise sdružující národní přezkumné orgány (Network of first instance review bodies).

V letech 2014–2018 vedla Metodické oddělení na Sekci veřejných zakázek Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a předtím pracovala v Oddělení EU Kanceláře Senátu Parlamentu ČR v oblasti předběžné kontroly legislativního procesu EU.

Vítězslava Fričová vystudovala Právnickou fakultu a Ekonomicko-správní fakultu (program francouzsko-české veřejné správy) Masarykovy univerzity v Brně a postgraduálně College of Europe se specializací na evropské právo v belgických Bruggách. 

prezentace prezentace 520 KB

 

Iveta Pospíšilíková

ředitelka Odboru druhostupňového rozhodování Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Mgr. Iveta Pospíšilíková vystudovala Právnickou fakultu v Olomouci a po skončení studií pracovala jako právník na Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském v Brně, poté na Magistrátu města Brna, kde se již věnovala veřejným zakázkám. Na Úřad nastoupila v roce 2012, začínala jako tajemník rozkladové komise veřejných zakázek a postupně byla jmenována vedoucí Oddělení druhostupňového rozhodování a následně ředitelkou Odboru druhostupňového rozhodování. Je předsedkyní rozkladových komisí pro veřejné zakázky. Přednáší na konferencích jak v České republice, tak v zahraničí, účastní se jednání Review bodies u Evropské komise a dalších expertních skupin. Působí jako lektorka pro společnost Aliaves.

prezentace prezentace 477 KB

 

 

Blok VII

 

Adam Gromnica

Ministertvo práce a sociálních věcí

 

Adam Gromnica působí na Ministerstvu práce a sociálních věcí v rámci projektu Odpovědný přístup k veřejným nákupům – Strategické zadávání veřejných zakázek. Kromě toho se podílel na několika mezinárodních projektech v oblasti udržitelného nakupování veřejné správy (např. Supporting gender equality in the economy through gender-responsive public procurement).

prezentace prezentace 801 KB

  

Jana Dubcová

Centrální nákup Plzeňského kraje

 

Mgr. Jana Dubcová je Public Procurement Expert, je absolventkou prestižního vzdělávacího programu Public Procurement Excellence 2022/2023 ve Vídni. Své znalosti a zkušenosti využívá ve prospěch veřejnosti a pomáhá zajistit, aby veřejné zakázky byly zadávány maximálně transparentně a v co nejvyšší kvalitě. Problematice veřejných zakázek se věnuje již od počátku své kariéry. Vystudovala Západočeskou univerzitu v Plzni v oborech Právo a právní věda a Veřejná správa a regionální rozvoj. Bohaté zkušenosti s veřejnými zakázkami získala v průběhu svého působení jako právnička na Magistrátu hl. m. Prahy a v Centrálním nákupu Plzeňského kraje. Od roku 2019 je ředitelkou Centrálního nákupu Plzeňského kraje. Své zkušenosti včetně příkladů dobré i špatné praxe ochotně sdílí s kolegy z oboru, pravidelně vystupuje na odborných setkáních věnovaných veřejným zakázkám a publikuje v odborných časopisech. Díky svým analytickým a komunikačním schopnostem je schopna nabídnout vhodné řešení pro veřejné instituce.

prezentace prezentace 1.2 MB

 

Mojmír Florian

ředitel Odboru veřejných zakázek II Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

 

Mgr. Mojmír Florian po absolvování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze působil v advokacii, poté téměř deset let v různých funkcích na Úřadu městské části Praha 2, kde se mimo jiné zabýval zadáváním veřejných zakázek z pohledu zadavatelské praxe. Od roku 2012 pracuje na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, počínaje rokem 2014 jako ředitel Odboru veřejných zakázek II, jehož hlavní agendou je vedení správních řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatelů podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Podílel se na formulaci části třinácté zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, upravující institut námitek a dozor nad dodržováním zákona ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. K zakázkovým tématům pravidelně přednáší a publikuje. Je mimo jiné členem expertní skupiny Ministerstva pro místní rozvoj k zákonu o zadávání veřejných zakázek a pracovní skupiny pro odpovědné veřejné zadávání při Ministerstvu práce a sociálních věcí.

prezentace prezentace 671 KB

 

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz