České předsednictví v Radě EU 2022

Česká republika ve druhém pololetí roku 2022 předsedá Radě Evropské unie. Jedná se již o druhé české předsednictví v Radě, první proběhlo v roce 2009.

Na základě principu rovnosti a rotace předsednictví v Radě EU (dále též „Rada“) se členské státy střídají po šesti měsících podle předem stanoveného pořadí. V současné době je pořadí předsednických zemí stanoveno rozhodnutím Evropské rady z roku 2016, a to až do roku 2030. Předsednický stát na půl roku do značné míry určuje agendu jednání Rady EU, a to od expertní po politickou úroveň. Proto je předsednictví považováno za jeden z nejdůležitějších nástrojů k posílení prestiže, ale i schopnosti prosazovat zájmy jednotlivých členských států. Předsednický stát se stává centrem rozhodování o unijní politice, vede zasedání Rady a zastupuje ji na jednáních s Evropským parlamentem a Evropskou komisí. Premiér předsedající země zároveň reprezentuje Unii navenek (spolu s vysokým představitelem Unie pro zahraniční věci). Daný stát určí před začátkem předsednictví své priority, které předloží Radě a Evropskému parlamentu.
Každé předsednictví se snaží zajistit na úrovni Rady pokrok v práci na právních předpisech Evropské unie
a současně kontinuitu programu Unie a řádný průběh legislativních postupů a spolupráce mezi členskými státy.
V zájmu toho musí předsednictví fungovat jako spravedlivý a nestranný prostředník.
 

Priority českého předsednictví

  1. zvládnutí uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny
  2. energetická bezpečnost
  3. posílení evropských obranných kapacit a bezpečnost kybernetického prostoru
  4. strategická odolnost evropské ekonomiky
  5. odolnost demokratických institucí

Akce pořádané v rámci předsednictví Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže

Evropský soutěžní den

Nejvýznamnější Úřadem pořádanou akcí je mezinárodní konference Evropský soutěžní den, která se tradičně koná dvakrát ročně zpravidla během jednotlivých předsednictví členských států v Radě EU. V průběhu předsednictví České republiky se Evropský soutěžní den uskuteční dne 10. října 2022, a to v Míčovně Pražského hradu. 
Ačkoliv formát konference není pevně stanoven, v posledních letech se běžně dodržuje pravidlo konání jedno
až dvoudenní konference. Evropský soutěžní den organizovaný Úřadem nebude výjimkou. Konference se budou účastnit vedoucí představitelé evropských soutěžních úřadů, zástupci Evropské komise a další významné osobnosti a experti z oblasti soutěžního práva. Svou účast přislíbila i Margrethe Vestager, výkonná místopředsedkyně Evropské komise a komisařka pro hospodářskou soutěž, či Olivier Guersent, generální ředitel DG COMP.
Agenda soutěžního dne byla Úřadem zvolena s ohledem na aktuální vývoj v soutěžním právu a soutěžní politice
Evropské unie. Program konference se soustředí zejména na témata, jako jsou nové výzvy pro prosazování pravidel hospodářské soutěže ve světě, který v mnohem větší míře klade důraz na online prostředí a ekologii, zásada ne bis in idem ve vztahu k prosazování práva hospodářské soutěže nebo otázky spojené s rámcem pro důležité projekty společného evropského zájmu (Important Projects of Common European Interest Framework – IPCEI) a jeho přínosem k udržitelnému a hospodářskému růstu a konkurenceschopnosti Evropské unie.
 
 

Pracovní skupina Review Bodies on Public Procurement

Pracovní skupina Network of First Instance Review Bodies on Public Procurement byla zřízena Evropskou komisí a jejím cílem je sdílení dobré praxe a dalších informací přímo přezkumnými orgány v oblasti veřejného zadávání bez ohledu na to, zda je přezkum prováděn speciálními soudními senáty či zda je prováděn správními orgány. Na jednáních této pracovní skupiny je diskutována judikatura Soudního dvora Evropské unie, ale i národních soudů v oblasti přezkumu veřejných zakázek. Celkově jde o platformu sloužící mimo jiné k navázání komunikace a užších vazeb mezi jednotlivými orgány členských států, obdobně jako v případě soutěžní sítě European Competition Network. 
Zasedání pracovní skupiny proběhne v Praze v září 2022, a to v pravidelně se opakujícím formátu jednodenního jednání zakončeného doprovodným programem. Jednání pracovní skupiny bude rovněž uspořádáno v tzv. hybridním formátu, během kterého se část delegátů bude účastnit zasedání přímo v Praze a část prostřednictvím online připojení.
 
 

Informační zdroje o předsednictví

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz