Místní šetření

Jednou z nejsilnějších pravomocí, kterou Úřad při ochraně hospodářské soutěže disponuje, je možnost provést neohlášené místní šetření.

Úřad tento nástroj užívá v situacích, kdy získá silné indicie o porušení hospodářské soutěže a identitě soutěžitelů, kteří se jej mohli dopustit. Takové místní šetření probíhá nejčastěji v obchodních prostorách šetřených soutěžitelů, nicméně za splnění zvláštních podmínek jej lze provést i v jiných prostorách.

Pověření k provedení místního šetření vydává předseda Úřadu. Obsahuje identifikaci soutěžitele, u kterého má proběhnout, specifikuje, čeho se má týkat a stručně shrnuje, o jaké důvody se podezření Úřadu opírá.

V průběhu místního šetření mohou pracovníci Úřadu vstupovat do obchodních prostor a prověřovat obchodní záznamy bez ohledu na formu, v jaké jsou uloženy. Šetření tak jsou podrobovány nejen písemné záznamy, ale také elektronická úložiště, počítače, mobilní telefony či automobily.

Šetřený soutěžitel je povinen místní šetření strpět a poskytnout Úřadu nezbytnou součinnost, není dovoleno odvážet či ničit obchodní záznamy. Naopak za maření průběhu šetření ukládá Úřad vysoké pokuty. Celému šetření může být soutěžitel, resp. jeho zaměstnanci přítomni, může samozřejmě zajistit i svého advokáta, uzná-li to za vhodné. Úřad však šetření provede bez ohledu na přítomnost zaměstnanců šetřeného soutěžitele či advokáta. Úřad při šetření nezajišťuje originály dokumentů, ty zůstávají šetřenému soutěžiteli. Úřad si odváží pouze jejich kopie.

Z průběhu místního šetření je vyhotovován podrobný protokol, který obsahuje detailní popis průběhu celého místního šetření a je v něm šetřenému soutěžiteli poskytnut dostatečný prostor k vyjádření.

Celé místní šetření nejčastěji trvá jeden pracovní den, v ojedinělých případech více dnů Úřad je dále oprávněn šetřené obchodní prostory či jejich část zapečetit a místní šetření dokončit později. Porušení umístěné pečeti je přísně trestáno.

Proti šetření v obchodních prostorách soutěžitelů lze podat žalobu.

cs | en