Dohled nad orgány veřejné správy

Novelou zákona o ochraně hospodářské soutěže z roku 2012 získal Úřad v § 19a pravomoc spočívající v dohledu nad dodržováním soutěžních norem orgány veřejné správy. Úřad na základě této novely dohlíží na obce, kraje a další správní orgány při výkonu veřejné moci. Technická novela soutěžního zákona z roku 2016 zpřesnila jak vlastní definici tohoto soutěžního deliktu, tak související pravomoci Úřadu. Pravomoc Úřadu nedopadá na ta jednání, která jsou postupem podle správního či daňového řádu.

Zjistit, zdali navrhovaný právní předpis či jednání orgánu veřejné správy narušuje hospodářskou soutěž, může být náročné. Úřad si je vědom toho, že posouzení jeho skutečných dopadů vyžaduje hloubkovou analýzu zamýšlených cílů, okolností jeho vzniku i procesů tvorby, přijetí a schválení. Nelze se však spokojit se závěrem, že právní předpis či jednání, které primárně nemíří na úpravu soutěžních podmínek, nemohou mít dopad na hospodářskou soutěž.

Po prvotním období účinnosti této zákonné úpravy, kdy se Úřad výrazněji zaměřoval na pozitivní osvětu vůči orgánům veřejné správy, nastupuje sankční rozhodovací praxe Úřadu.

 

Podrobněji se lze s tématem seznámit v následujících dokumentech, vydaných Úřadem:

Infolist č. 4/2014

Stanovisko

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz