Gun Jumping

ÚOHS se ve své praxi setkává i s případy, kdy soutěžitelé uskuteční spojení ještě před podáním návrhu na zahájení řízení o jeho povolení a před právní mocí rozhodnutí ÚOHS, kterým se spojení soutěžitelů povoluje (jedná se o tzv. gun jumping). Tímto postupem však poruší zákaz stanovený v § 18 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a dopustí se tedy přestupku podle § 22a odst. 1 písm. d) tohoto zákona. V takových případech ÚOHS následně přistoupí k uložení pokuty až do výše 10 milionů korun nebo 10 % z čistého obratu společnosti za nedovolené uskutečnění spojení soutěžitelů. Níže ÚOHS uvádí souhrn případů, jimiž se v poslední dvou letech zabýval.

 

Případy gun jumpingu

 

Případ Natland Group

ÚOHS v lednu roku 2022 uložil soutěžiteli Natland Group, SE pokutu ve výši 1 435 000 korun za uskutečňování spojení soutěžitelů před podáním návrhu na zahájení řízení o jeho povolení a před právní mocí rozhodnutí ÚOHS, kterým se spojení soutěžitelů povoluje.

Společnost Natland Group v průběhu roku 2019 začala uskutečňovat transakci, v jejímž rámci navýšila svůj obchodní podíl ve společnosti Energo Příbram, s.r.o. a získala tak možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Předmětná transakce podléhala povolení ÚOHS. Podle zjištění ÚOHS společnost Natland Group již od prosince 2019 aktivně vykonávala kontrolu nad Energo Příbram. Konkrétně na valných hromadách rozhodla o odvolání a jmenování jednatele a odvolání člena dozorčí rady Energo Příbram, přijala rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu a o změně obsahu společenské smlouvy této společnosti či nepřímo schvalovala účetní uzávěrku nabývané společnosti.

Návrh na povolení předmětného spojení soutěžitelů nicméně společnost Natland Group podala až v listopadu roku 2020. V sankčním řízení soutěžitel Natland Group požádal o aplikaci procedury narovnání a splnil všechny předepsané podmínky narovnání, ÚOHS mu proto snížil pokutu o 20 % na konečných 1 435 000 korun.

 

Případ CSG INDUSTRY

ÚOHS uložil soutěžiteli CSG INDUSTRY, a. s. pokutu ve výši 4 505 000 korun za nedovolené uskutečňování spojení soutěžitelů před jeho povolením ze strany ÚOHS a před právní mocí rozhodnutí ÚOHS, kterým se spojení soutěžitelů povoluje.

ÚOHS povolil dne 12. 10. 2020 ve zjednodušeném řízení soutěžiteli CSG INDUSTRY převzít výlučnou kontrolu nad společnostmi Hyundai Centrum CB, s. r. o., Hyundai Centrum Praha, s. r. o., Car Star Praha, s. r. o., Car Star Fleet, s. r. o., Car Star Immo, s. r. o. a Whare factory, s. r. o. Ke spojení soutěžitelů došlo zejména v oblastech maloobchodního prodeje nových a ojetých osobních, lehkých užitkových a obytných vozidel, poskytování servisu, údržby a oprav osobních a lehkých užitkových vozidel, velkoobchodního a maloobchodního prodeje náhradních dílů a autopříslušenství, zprostředkování financování nákupu vozidel a pronájmu osobních, lehkých užitkových a obytných vozidel.

Již v době před posuzováním uvedeného spojení získal ÚOHS pochybnosti o tom, zda nebylo spojení uskutečňováno v době před notifikací fúze k ÚOHS a před vydáním povolujícího rozhodnutí, a proto zahájil správní řízení o možném porušení § 18 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže. V rámci správního řízení ÚOHS zjistil, že společnost CSG INDUSTRY vykonávala kontrolu nad společnostmi Hyundai Centrum CB, s. r. o., Hyundai Centrum Praha, s. r. o., Car Star Praha, s. r. o., Car Star Fleet, s. r. o., Car Star Immo, s. r. o. a Whare factory, s. r. o. nejméně od 22. 2. 2019, když například jmenovala některé jednatele nabývaných společností. V protiprávním jednání pokračoval nabyvatel až do 11. 10. 2020, tedy do dne, který předcházel nabytí právní moci, kterým bylo zmiňované spojení soutěžitelů povoleno.

Soutěžitel CSG INDUSTRY požádal o využití procedury narovnání a splnil všechny předepsané podmínky, proto mu ÚOHS snížil pokutu o 20 % na konečných 4 505 000 korun.

 

Případ Company New

ÚOHS uložil soutěžiteli Company New a.s., jež je součástí podnikatelské skupiny Natland, pokutu ve výši 143 000 korun za nezákonné uskutečňování kontroly nad společností ZOOT a.s., a to před podáním návrhu na zahájení řízení o jeho povolení a před právní mocí rozhodnutí ÚOHS, kterým se spojení soutěžitelů povoluje.

Společnost Company New nabyla v dubnu 2020 akcie představující 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti ZOOT a.s., přičemž následně v období ode dne 13. 8. 2020 do dne 26. 5. 2021 uskutečňovala výkon kontroly nad touto společností zejména změnami na pozicích členů jejího představenstva a dozorčí rady. Soutěžitel Company New přitom podal návrh na povolení spojení se společností ZOOT a.s. k ÚOHS až 30. 4. 2021. Spojení pak bylo ve zjednodušeném řízení povoleno.

Při ukládání pokuty ÚOHS zohlednil, že soutěžitel ze své vlastní iniciativy poskytl ÚOHS informace o spáchání přestupku, a rovněž provedl tzv. absorpci pokuty uložené skupině Natland za souběžný přestupek. Soutěžitel rovněž požádal o narovnání, za což mu byla pokuta snížena o dalších 20 % na konečných 143 000 korun.

cs | en