číslo jednací: OF/S207/02-3878/02

Instance I.
Věc spojení soutěžitelů - MONUSTE s.r.o., Praha a Frantschach Energo a.s.,
Účastníci
  1. MONUSTE s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 Praha
  2. Frantschach Energo a.s.,
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 4. 12. 2002
Dokumenty file icon dokument ke stažení 86 KB

S 207/02- 3878 /02 V Brně dne 15. listopadu 2002

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 207/02, zahájeném dne 16. října 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti MONUSTE s.r.o., se sídlem v Praze 4 - Krč, U Habrůvky 247/11, PSČ 140 00, ve správním řízení zastoupené JUDr. Evou Vranou, advokátkou, se sídlem Křižovnické nám. 2, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci udělení povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto

r o z h o d n u t í :

Spojení soutěžitelů společnosti MONUSTE s.r.o., se sídlem v Praze 4 - Krč, U Habrůvky 247/11, PSČ 140 00 a společnosti Frantschach Energo a.s., se sídlem ve Štětí, Litoměřická 272, PSČ 411 08, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o koupi akcií uzavřené mezi společností Frantschach Pulp & Paper Czech a.s., se sídlem ve Štětí, Litoměřická 272, PSČ 411 08, jako prodávající, a společností MONUSTE s.r.o., jako kupující, v jejíž konečném důsledku společnost MONUSTE s.r.o., získá 99,99 % akcií společnosti Frantschach Energo a.s., a tím i výhradní kontrolu nad touto společnosti, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,

p o v o l u j e .

O d ů v o d n ě n í :

Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, smlouvy zakládající spojení, informací o spojovaných společnostech a dalších relevantních informací.

Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 44/02 ze dne 30. 10. 2002 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.

V souvislosti s předmětným správním řízením účastník správního řízení uvádí, že na základě rozhodnutí jediného společníka společnosti MONUSTE s.r.o., kterým je společnost International Power Holdings B.V., dochází ke změně obchodního názvu společnosti MONUSTE s.r.o. na INTERNATIONAL POWER - Štětí s.r.o., změně sídla na Pardubice, areál Elektrárny Opatovice, PSČ 530 02 a rovněž změně jednatele společnosti.

Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení v platném znění (správní řád), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.

Notifikační podmínky

K posuzovanému spojení soutěžitelů společnosti MONUSTE s.r.o., se sídlem v Praze 4 - Krč, U Habrůvky 247/11, PSČ 140 00 (dále jen "MONUSTE"), a společnosti Frantschach Energo a.s., se sídlem ve Štětí, Litoměřická 272, PSČ 411 08 (dále jen "Frantschach Energo"), dochází ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě Smlouvy o koupi akcií uzavřené mezi Frantschach Pulp & Paper Czech a.s., se sídlem ve Štětí, Litoměřická 272, PSČ 411 08 (dále jen "FPPC"), a společností Monuste, v jejíž konečném důsledku získá společnost Monuste, přímou a výlučnou kontrolu nad společností Frantschach Energo.

Pokud jde o účastníka správního řízení o povolení spojení podniků, k němuž má dojít podle § 12 odst. 3 zákona o ochraně hospodářské soutěže smlouvou nebo jiným způsobem, který umožňuje určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele, povinnost podat návrh na povolení spojení je dle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, což je v tomto případě společnost Monuste. Ta se také následně ve smyslu § 21 odst. 1 zákona stala účastníkem uvedeného správního řízení.

Celkový celosvětový čistý obrat spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období ve smyslu § 14 zákona překročil částku 5 miliard Kč, tzn. že je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona a spojení podléhá povolení Úřadu.

Dopady spojení

Společnost Monusteje společností s ručením omezeným založenou podle českých právních předpisů. Monuste je 100% dceřinou společností společnosti International Power Holdings B.V., která je součástí podnikatelské skupiny International Power Group, v jejíž čele stojí společnost International Power plc. Skupina International Power Group celosvětově působí zejména v oblasti výroby, obchodu a marketingu s elektrickou energií. Společnost Monuste byla založena za účelem předmětného spojení a v současné době nevyvíjí žádnou činnost.

V České republice skupina International Power Group působí prostřednictvím společnosti Elektrárny Opatovice a.s., se sídlem Opatovice nad Labem, 532 13 Pardubice (dále jen "EOP"), která působí zejména v oblasti výroby, distribuce a obchodu s elektrickou energií a dále výroby a distribuce tepelné energie. EOP vyrábí tepelnou energii formou kombinované výroby elektrické energie a tepla, elektrická energie je vedlejší produkt při výrobě tepla. Společnost EOP kontroluje další soutěžitele, jedná se o následující dceřiné společnosti :

  • TEPELNÉ HOSPODÁŘSTVÍ PARDUBICE, s.r.o., se sídlem v Pardubicích, jež podniká v oblasti distribuce tepelné energie,

  • REATEX a.s., se sídlem v Hradci Králové, která má jako předmět podnikání koupi zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a pronájem nemovitosti,

  • VAHO s.r.o., se sídlem v Pardubicích, jež působí především v oblasti závodního stravování,

  • EOP & HOKA s.r.o., se sídlem v Pardubicích, která se zabývá činností v oblasti technických služeb a nakládání s odpady,

  • DEOP v.o.s., se sídlem v Pardubicích, poskytující poradenské služby v oblasti energetiky,

  • BIOSPOL 94 společnost s ručením omezeným, se sídlem v Pardubicích, jež působí v oblasti koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a v oblasti nakládání s odpady.

Společnost EOP má rovněž významný podíl ve společnosti Pražská teplárenská, a.s., se sídlem v Praze. Společnosti Pražská teplárenská, a.s. je společným podnikem EOP a společnosti Pražská teplárenská Holding a.s. a působí v oblasti výroby a rozvodu tepla a elektřiny.

Společnost Frantschach Energo je akciovou společností založenou podle českého práva. Frantschach Energo byla před spojením 100% dceřinou společností společnosti FPPC, která je součástí skupiny "Frantschach Group" celosvětově působící zejména v oblasti obalové techniky. Společnost Frantschach Energose zabývá především výrobou, distribucí a obchodem s elektrickou energií a dále výrobou a distribucí tepelné energie. Tepelnou energii společnost vyrábí formou kombinované výroby elektrické energie a tepla, tj. vyrábí elektrickou energii jako vedlejší produkt. Společnost Frantschach Energo nekontroluje další soutěžitele.

Jak vyplývá z údajů předložených účastníky správního řízení, dotčeným odvětvím, ve kterém působí spojující se soutěžitelé, stejně jako subjekty je kontrolující a jimi kontrolované, je energetika. Skupina International Power Group, kontrolující společnost Monuste a společnost EOP, a rovněž i nabývaná společnost Frantschach Energo působí v oblasti výroby, distribuce a obchodu s elektrickou energií a dále výroby a rozvodu tepelné energie, tj. jedná se o činnosti, které jsou regulovány podle zákona č. 458/2000 Sb. (dále jen "energetický zákon") a jednotliví soutěžitelé mohou působit na těchto trzích pouze na základě licencí udělených Energetickým regulačním úřadem (dále jen "ERÚ").

Trh elektroenergetiky je možno tedy na základě energetického zákona rozdělit na následující trhy: trh výroby elektrické energie, trh distribuce elektrické energie a trh obchodu s elektrickou energií.

Společnost EOP a Frantschach Energo jako držitelé licencí na výrobu elektrické energie působí na trhu výroby elektrické energie. Na trhu výroby elektrické energie jednotliví výrobci navzájem soutěží v dodávkách energie distributorům elektřiny, obchodníkům s elektřinou, jakož i oprávněným zákazníkům ve smyslu energetického zákona. Ceny za dodanou elektřinu chráněným zákazníkům (ve smyslu energetického zákona) jsou regulovány ERÚ, která stanovuje maximální ceny. Společnost EOP a Frantschach Energo vyrábí elektřinu jako vedlejší produkt při kombinované výrobě elektrické energie a tepla dodávaného zákazníkům. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na trhu výroby elektrické energie za posuzované účetní období v České republice nepřevýšil "..obchodní tajemství.." % z celkového objemu vyrobené elektrické energie.

Trh distribuce elektrické energie, tj. její dodávky konečným zákazníkům, je dalším trhem, na kterém působí společnost EOP a Frantschach Energo jako držitelé licencí na tuto činnost podle energetického zákona. Podle energetického zákona distribuce elektrické energie znamená dopravu elektřiny distribuční soustavou, která je zákonem definována jako vzájemně propojený soubor vedení a zařízení 110 kV (vyjma těch vedení a zařízení, která jsou součástí přenosové soustavy) a vedení o napětí 0,4/0,23 kV, 3 kV, 6 kV, 10 kV, 22 kV, 35 kV, které zajišťují distribuci elektrické energie na příslušném území. Elektrická distribuční soustava EOP pokrývá území, tvořící prostory elektrárny v Opatovicích nad Labem. EOP dodává elektřinu odběratelům umístěným v prostorách elektrárny Opatovice, kteří patří mezi tzv. "chráněné zákazníky" ve smyslu energetického zákona. Elektrická distribuční soustava Frantschach Energo pokrývá geografickou oblast průmyslového závodu FPPC ve Štětí a zásobuje odběratele umístněné v prostorách průmyslového závodu FPPC, jež jsou chráněnými tak i oprávněnými zákazníky ve smyslu energetického zákona. Výše uvedené společnosti působí na dvou rozdílných geografických trzích a tudíž v rámci posuzovaného spojení nedojde ke změně jejich postavení na vymezených geografických trzích.

Společnost EOP a Frantschach Energo jako držitelé licencí na obchod s elektrickou energií podle energetického zákona se mohou účastnit soutěže na trh obchodu s elektrickou energií. Společnost EOP však dosud nepůsobila na předmětném trhu, Frantschach Energo se zabývá obchodem s elektrickou energií pouze jako odběratelem elektrické energie, kterou dále dodávala výhradně své mateřské společnosti FPPC. Podíl společnosti Frantschach Energo na trh obchodu s elektrickou energií v České republice za posuzované účetní období byl cca "..obchodní tajemství.." %.

Trhem s elektřinou se rovněž Úřad zabýval v rámci předchozích správních řízení např. S 28/01 E.ON/Energie AG Oberösterreich, S 52/00 Západočeská energetika/ Západočeská energetika, S 42/02 Entrade/Czechpol, kde Úřad vymezil výrobkové trhy (resp. některé z nich) jako trh výroby elektrické energie, trh distribuce elektrické energie a trh obchodu s elektrickou energií1. Obdobným způsobem postupoval Úřad při vymezování relevantního trh i pro účely tohoto rozhodnutí.

Při vymezování relevantního trhu přihlédl Úřad také k rozhodnutím Evropské komise např. M.1107 EDFI/ESTAG, M.2701 Vattenfall/Bewag, M.1346 EDF/London Elektricity2, kde Evropská komise definovala výrobkové trhy (resp. některé z nich) jako trh výroby, trh přenosu, trh distribuce a trh dodávek elektrické energie konečnému zákazníkovi.

Společnost EOP a Frantschach Energo působí rovněž v oblasti výroby a distribuce tepelné energie (včetně dodávek teplé užitkové vody), vyráběného v teplárnách, blokových kotelnách a tepelných zdrojích průmyslových podniků. Pro trh výroby a rozvodů tepla je charakteristické vytváření lokálních monopolů, což je dané především specifikem dodávaného zboží (teplo) a specifiky distribuční sítě (rozvody tepelné energie) a tím, že spotřebitel, využívající uvedené služby, nemá většinou možnost na daném území získat tyto služby od jiného soutěžitele. Ceny za dálkové teplo jsou věcně usměrňovány ERÚ. EOP a Frantschach Energo rozvádí tepelnou energii, kterou vyrábí, prostřednictvím svého distribučního systému svým zákazníkům. Relevantní trh výroby a rozvodů tepla, na kterém působí EOP, zahrnuje geografickou oblast města Hradec Králové, Pardubice, Chrudim a Lázně Bohdaneč, kde společnost provozuje distribuční síť. Společnost Frantschach Energo v rámci trhu výroby a rozvodů tepla působí na území průmyslového závodu FPPC, kam distribuuje většinu dodávek tepla a dále dodává teplo do města Štětí, prostřednictvím místního distributora tepelné energie, který zásobuje město Štětí a přilehlou oblast. Celkový objem dodávek pro město Štětí představuje cca "..obchodní tajemství.." % z celkového objemu výroby tepelné energie společností Frantschach Energo. Vzhledem k výše uvedenému, zejména k tomu, že uvedené společnosti působí na rozdílných geografických trzích nedojde ke změně jejich postavení na vymezených geografických trzích.

Úřad se trhem zásobování tepelnou energií prostřednictvím centrální soustavy zabýval např. při povolování spojení společností v rámci správního řízení S 123/02 Dalkia Morava/TONAK3, a rovněž při povolování spojení společností v rámci správního řízení S 123/02 Aliachem/Energetika Chropyně4, kde byl vymezen relevantní trh jako trh výroby a rozvodu tepla. Stejným způsobem vymezil Úřad relevantní trh i pro účely tohoto rozhodnutí.

Při vymezování relevantního trhu přihlédl Úřad také k rozhodnutím Evropské komise M.1402 - GAZ DE FRANCE/BEWAG/GASAH, M.1803 -Electrabel/Epon, M. 2701 - Vattenfall/BEWAG5), kde Evropská komise konstatovala, že rozvody tepla se od jiných rozvodů liší vysokými nároky na izolaci proti ztrátám tepla. Tato zvláštní nároky vedou k tomu, že rozvody tepla jsou lokálního charakteru a není obvyklé, aby tyto sítě pokrývaly větší území. Z důvodu této omezené možnosti teplo přepravovat se tedy podle komise jedná o lokální geografický trh.

V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde k podstatnému navýšení tržních podílů na relevantních trzích, ani k vytvoření či posílení dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.

Poučení o opravném prostředku

Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

Ing. Vladimír Stankov, CSc.

vrchní ředitel

P.M. - 4. 12. 2002

Rozhodnutí obdrží:

JUDr. Eva Vraná, advokátka

Křižovnické nám. 2

110 00 Praha 1

1 rozh. Úřadu S 52/00-1580/00-210 Západočeská energetika/ Západočeská energetika ze dne 31. 10. 2000,

rozh. Úřadu S 28/01-1198/01 E.ON/Energie AG Oberösterreich ze dne 7. 8. 2001.

rozh. Úřadu S 42/02-1120/02 Entrade/Czechpol ze dne 25. 3. 2002,

2 rozh. Komise IV/M. 1107 EDFI/ESTAG ze dne 17. 3. 1998, COMP/M. 2701 Vattenfall/Bewag ze dne 4. 2. 2002, IV/M. 1346 EDF/London Elektricity ze dne 27. 1. 1999.

3rozh. Úřadu S 123/02-2288/02 Dalkia Morava/TONAK ze dne 2. 7. 2002

4 rozh. Úřadu S 167/02-3239/02 Aliachem/Energetika Chropyně ze dne 11. 9. 2002

5 rozh. Komise IV/M.1402 - GAZ DE FRANCE/BEWAG/GASAH ze dne 20. 1. 1999, COMP/M.1803 -Electrabel/Epon ze dne 7. 2. 2000, COMP/M. 2701 - Vattenfall/BEWAG ze dne 4. 2. 2002

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz