číslo jednací: S183/2009/KS-10313/2009/840

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Lumius, spol. s r.o. a Českomoravská energetická, a.s.
Účastníci
  1. Lumius, spol. s r.o.
  2. Českomoravská energetická, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 11. 9. 2009
Související rozhodnutí S183/2009/KS-10313/2009/840
S225/2009/KS-11667/2009/840
Dokumenty file icon dokument ke stažení 130 KB

ÚOHS-S183/2009/KS-10313/2009/840   V Brně dne 21. srpna 2009

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S183/2009, zahájeném dne 13. července 2009 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném a účinném znění, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném a účinném znění, na návrh účastníka řízení, společnosti Lumius, spol. s r.o., se sídlem Frýdek-Místek, ul. Míru 3267, IČ: 25911945, ve správním řízení zastoupené Mgr. Jiřím Čaplou, advokátem, se sídlem Ostrava 1, Poštovní 1794/17, na základě plné moci ze dne 29. června 2009, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném a účinném znění, vydává toto

rozhodnutí :

Spojení soutěžitelů Lumius, spol. s r.o., se sídlem Frýdek-Místek, ul. Míru 3267, IČ: 25911945, a Českomoravská energetická, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČ: 26442736, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném a účinném znění, na základě Kupních smluv, uzavřených dne 20. dubna 2009 mezi společností Lumius, spol. s r.o., jako kupujícím, a společností ELTODO EG, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČ: 45274517, a fyzickými osobami, stávajícími akcionáři společnosti Českomoravská energetická, a.s., jako jednotlivými prodávajícími, v jejichž důsledku společnost Lumius, spol. s r.o. získá akcie představující [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...]% podíl na základním kapitálu společnosti Českomoravská energetická, a.s., a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném a účinném znění,

povoluje.


Odůvodnění:

(1)  Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen „Úřad“) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.

(2)  Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, v platném a účinném znění (dále jen „zákon“), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 29/2009 ze dne 22. července 2009. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.

I. Notifikační podmínky

(3)  K navrhovanému spojení soutěžitelů dochází na základě Kupních smluv, jež byly dne 20. dubna 2009 uzavřeny mezi společností Lumius, spol. s r.o., se sídlem Frýdek-Místek, ul. Míru 3267, IČ: 25911945, (dále jen „Lumius“), jako kupujícím, a společností ELTODO EG, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČ: 45274517 (dále jen „ELTODO EG“), a fyzickými osobami, [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...], jako jednotlivými prodávajícími.

(4)  V důsledku realizace předmětných transakcí získá společnost Lumius akcie představující [...OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ...]% podíl na základním kapitálu společnosti Českomoravská energetická, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 1010/14, IČ: 26442736 (dále jen „ČME“), a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona.

(5)  V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 mld. Kč a současně alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 mil. Kč, je podmínka podle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. 

II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů

(6)  Společnost Lumius se zabývá zejména obchodem s elektrickou energií a zemním plynem, dále pak související poradenskou činností a zprostředkováním obchodu v oblasti energetiky a plynárenství v České republice, Německu, Rakousku a Slovinsku. Jmenovaná společnost je kontrolována P. M. Před uskutečněním předmětného spojení soutěžitelů společnost Lumius kontroluje společnosti Lumius Slovakia, s.r.o., Lumius Polska, Sp. Z.o.o., Lumius Kft. a Lumius d.o.o., jejichž prostřednictvím působí ve výše uvedených oblastech na území Slovenska, Polska, Maďarska a Chorvatska.

(7)  Nabývaná společnost ČME se zabývá zejména obchodem s elektrickou energií a zprostředkováním obchodu a služeb a poradenstvím v oblasti energetiky v České republice. Společnost ČME kontroluje společnost Slévárna a strojírna, a.s., která se zabývá výrobou odlitků z šedé litiny, zvláště pak litinových rámů pro výrobu klavírů a pianin, dále výrobků městského mobiliáře (lavičky, mříže, ploty, koše), krytů kanálů a vložek do krbů.

III. Dopady spojení

(8)  Za účelem zjištění, zda předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.

(9)  Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.

(10)  Podnikatelské aktivity společnosti ČME zahrnují převážně obchod s elektrickou energií a dodávky elektrické energie koncovým spotřebitelům, a to zejména podnikovým zákazníkům.

(11)  Podnikatelské aktivity společnosti Lumius zahrnují rovněž obchod s elektrickou energií, dále pak obchod se zemním plynem a dodávky uvedených komodit koncovým spotřebitelům, a to zejména podnikovým zákazníkům.

(12)  Oblast dodávek elektrické energie lze s přihlédnutím k předchozí rozhodovací praxi Úřadu a Evropské komise[1] členit na oblasti zahrnující (i) trh výroby elektrické energie, (ii) trh obchodu s elektrickou energií, na němž dochází k dennímu či termínovému obchodování s touto komoditou mezi výrobci, obchodníky a dodavateli koncových spotřebitelů, a (iii) trh dodávek elektrické energie konečným spotřebitelům.

(13)  Trh s elektrickou energií, tedy její výroba, obchod i dodávky koncovým spotřebitelům, je plně liberalizován, přičemž pro podnikání v oblasti elektroenergetiky je nezbytná licence Energetického regulačního úřadu. Na straně výroby elektrické energie existuje kromě tradičních producentů (ČEZ a.s., E.ON Trend s.r.o., Sokolovská uhelná a.s., Dalkia Česká republika, a.s. nebo International Power Opatovice, a.s.) řada drobných výrobců (např. závodní elektrárny nebo výrobci elektrické energie z obnovitelných zdrojů). V oblasti obchodu elektrickou energií, resp. na velkoobchodním trhu, působí výrobci, obchodníci a dodavatelé elektrické energie, jež prodávají a nakupují elektrickou energii za účelem jejího dalšího prodeje koncovým zákazníkům, a to například prostřednictvím dvoustranných smluv či anonymních obchodů na organizovaném trhu (Energetická burza Praha). V oblasti dodávek elektrické energie koncovým spotřebitelům pak působí zejména společnosti ČEZ Prodej, s.r.o., E.ON Energie, a.s., Pražská energetika, a.s. a řada menších dodavatelů.  

(14)  Jak bylo výše uvedeno společnosti Lumius a ČME působí jak na velkoobchodním, tak zejména na maloobchodním trhu s elektrickou energií. Tento trh lze dále členit na segment domácností a segment podniků, který je možné podle velikosti odběru dále členit na užší subsegmenty. Spojující se soutěžitelé se zaměřují na dodávky elektrické energie koncovým spotřebitelům, a to zejména podnikovým zákazníkům.

(15)  S ohledem na výše uvedené a rovněž na skutečnost, že tržní podíl spojením vzniklého subjektu při jakémkoli v úvahu přicházejícím vymezení produktového relevantního trhu nedosahuje hranice [0-5] %, Úřad ponechal otázku vymezení relevantního trhu ve spojením dotčené oblasti dodávek elektřiny otevřenou.

(16)  Z hlediska geografického jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a současně zřetelně odlišitelné od sousedících území minimálně na celém území České republiky, avšak s ohledem na výše uvedený tržní podíl spojením vzniklého subjektu Úřad ponechal otázku vymezení geografického relevantního trhu rovněž otevřenou.

(17)  Nabývaná společnost ČME působí rovněž v oblasti výroby odlitků z šedé litiny, a to prostřednictvím společnosti Slévárna a strojírna, a.s., přičemž kromě segmentu výroby litinových rámů pro výrobu klavírů a pianin (cca [34-45]% tržní podíl) dosahuje tržního podílu, který je nižší než [5-15] %. Jelikož činnost společnosti Slévárna a strojírna, a.s. se nepřekrývá s činností nabyvatele, vertikálně na ni nenavazuje a ani jinak s ní věcně nesouvisí, spojení v této oblasti nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže.  

(18)  Po zhodnocení situace na spojením dotčených oblastech dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojením vzniklého subjektu nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.

(19)  Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.

Poučení o opravném prostředku

Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

  JUDr. Robert Neruda, Ph.D.

první místopředseda

 

 

 

Rozhodnutí obdrží:

Mgr. Jiří Čapla, advokát

Poštovní 1794/17 

702 00 Ostrava 1[1] Viz např. rozhodnutí Úřadu S 145/02 ČEZ/REAS, rozhodnutí Úřadu S 81/08 J & T Private Equity/Czech Energy Holding nebo rozhodnutí Evropské komise M.3440 ENI/EDP/GDP.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz