číslo jednací: S257/2009/KS-13261/2009/840

Instance I.
Věc spojení soutěžitelů T-Mobile Czech Republic a.s./část podniku společnosti České Radiokomunikace a.s.
Účastníci
  1. T-Mobile Czech Republic a.s.
  2. České Radiokomunikace a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 19. 10. 2009
Dokumenty file icon dokument ke stažení 93 KB

ÚOHS-S257/2009/KS-13261/2009/840       V Brně dne 14. října 2009

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S 257/2009/KS, zahájeném dne 24. září 2009 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, jímž je společnost T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, IČ: 64949681, ve správním řízení zastoupená Mgr. Robertem Nešpůrkem, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Týn 1049/3, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji a koupi části podniku uzavřené dne 11. září 2009 společnostmi České Radiokomunikace a.s., se sídlem Praha 3, U nákladového nádraží 3144, IČ: 27444902, jako prodávajícím, a T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4, Tomíčkova 2144/1, IČ: 64949681, jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost T-Mobile Czech Republic a.s. nabude část podniku společnosti České Radiokomunikace a.s., týkající se poskytování maloobchodních komunikačních služeb prostřednictvím pevné sítě na území České republiky, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,

povoluje.

Odůvodnění:

1.  K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě ve výroku uvedené smlouvy, v jejímž důsledku nabude společnost T-Mobile Czech Republic a.s. (dále jen „T-Mobile Czech“) část podniku společnosti České Radiokomunikace a.s. (dále jen „ČRa“) zabývající se poskytováním maloobchodních komunikačních služeb prostřednictvím pevné sítě na území České republiky. Převáděná část podniku společnosti ČRa je tvořena ve Smlouvě definovanými věcmi, právy a jinými majetkovými hodnotami, včetně práv a povinností vyplývajících z obchodních smluv a z pracovněprávních vztahů. Převáděné části podniku společnosti ČRa lze rovněž jednoznačně přiřadit obrat dosažený poskytováním předmětných služeb na relevantním trhu. Předmětná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Spojení splňuje notifikační kriterium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu.

2.  Společnost T-Mobile Czech je součástí skupiny subjektů, v jejímž čele stojí společnost Deutsche Telekom AG (dále jen „Skupina Deutsche Telekom“). Skupina Deutsche Telekom na území České republiky působí prostřednictvím navrhovatele, společnosti  T-Mobile Czech, a společnosti T-Systems Czech republic a.s. mimo jiné v oblastech přístupu a původu volání ve veřejných pevných telefonních sítích, ukončení volání ve veřejných pevných telefonních sítích, poskytování širokopásmového přístupu k Internetu prostřednictvím technologie ADSL na maloobchodní úrovni a poskytování širokopásmového přístupu k Internetu prostřednictvím odlišných technologií než je ADSL.

3.  Nabývaná část podniku společnosti ČRa je činná výhradně na území České republiky, a to v oblasti komunikačních služeb prostřednictvím pevné sítě. Jedná se konkrétně o poskytování služeb v oblastech přístupu a původu volání ve veřejných pevných telefonních sítích, ukončení volání ve veřejných pevných telefonních sítích, poskytování širokopásmového přístupu k Internetu prostřednictvím technologie ADSL na velkoobchodní i maloobchodní úrovni a poskytování širokopásmového přístupu k Internetu prostřednictvím odlišných technologií než je ADSL.

4.  Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává toto rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení o opravném prostředku

5.  Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Robert Neruda, Ph.D.

první místopředseda

 

P.M – 19.10.2009

 

 

Rozhodnutí obdrží:

 

Mgr. Robert Nešpůrek, LL.M., advokát

Havel & Holásek s.r.o.

Týn 1049/3

110 00 Praha 1

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz