číslo jednací: OF/S008/03-4124/03

Instance I.
Věc spojení soutěžitelů - General Elecktic Company a AGFA-Gevaert AG
Účastníci
 1. GENERAL ELECTRIC COMPANY, 3135 Easton Turnpike, Connecticut, USA
 2. AGFA Geavert GmbH
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno s podm.
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 6. 12. 2003
Dokumenty file icon dokument ke stažení 168 KB

S 8/03-4124/03 V Brně dne 18. listopadu 2003

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 8/03, zahájeném dne 24. ledna 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh společnosti General Electric Company, se sídlem 3135 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut, Spojené státy americké, zastoupené JUDr. Evou Vranou, advokátkou, se sídlem Křižovnické náměstí 2, Praha 1, na základě plné moci, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto

r o z h o d n u t í :

Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o koupi akcií a majetku, uzavřené dne 17. ledna 2003 mezi společnostmi General Electric Company, se sídlem 3135 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut, Spojené státy americké, jako kupujícím, a AGFA-Gevaert AG, se sídlem Werk Leverkusen, Kaiser-Wilhelm-Alle, Leverkusen, Spolková republika Německo, AGFA CORPORATION, se sídlem 100 Challanger Road, Ridgefield Park, New Jersey, Spojené státy americké, AGFA NDT LTD., se sídlem 892 Charter Avenue, Canley, Coventry, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, AGFA NDT INC., se sídlem 50 Industrial Park Road, Lewinstown, Pennsylvania, Spojené státy americké, AGFA-SLOVAKIA, s.r.o., se sídlem Piešťanská 1202/44, Nové Město nad Váhom, Slovenská republika, a AGFA NDT SA, se sídlem 68, chemin des Ormeaux, Limonest, Francouzská republika, společně jako prodávajícími, v jejímž důsledku kupující má získat možnost kontrolovat Divizi nedestruktivního testování společnosti AGFA-Gevaert AG, která je tvořena vybranými aktivy a závazky prodávajících a 100% obchodním podílem na společnosti AGFA NDT GmbH, se sídlem Robert-Bosch-Str. 3, Hürth, Spolková republika Německo, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve spojení s § 17 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,

p o v o l u j e

s následujícími závazky ve prospěch zachování účinné soutěže:

 1. Společnost General Electric Company se zavazuje převést nebo zajistit převod obchodních aktivit společnosti Panametrics, Inc., se sídlem 221 Crescent Street, Waltham, Massachusetts, Spojené státy americké, týkajících se přenosných ultrazvukových zařízení pro nedestruktivní testování, stacionárních ultrazvukových zařízení pro nedestruktivní testování a měničů pro ultrazvuková zařízení pro nedestruktivní testování, které zahrnují práva, tituly a podíly General Electric Company k a na majetku související s převáděnými obchodními aktivitami, a osoby, které jsou zaměstnány v souvislosti s převáděnými obchodními aktivitami, a to nejpozději do 1 měsíce ode dne, kdy bude realizována transakce představující předmět posuzovaného spojení soutěžitelů.

 2. Společnost General Electric Company se zavazuje, že po dobu 5 let od data převodu aktivit společnosti Panametrics, Inc., týkajících se přenosných ultrazvukových zařízení pro nedestruktivní testování, stacionárních ultrazvukových zařízení pro nedestruktivní testování a měničů pro ultrazvuková zařízení pro nedestruktivní testování, nezíská bez souhlasu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže přímý nebo nepřímý vliv nad všemi nebo některými částmi těchto převáděných obchodních aktivit.

 3. Společnost General Electric Company se zavazuje převést předmět převodu specifikovaný v bodě 1 na takového nabyvatele, který je na stranách spojení vlastnicky, finančně a personálně nezávislý a který má předpoklady k udržení a rozvoji předmětu převodu jako fungujícího a konkurenceschopného soutěžitele.

 4. Společnost General Electric Company se zavazuje, že ode dne právní moci rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže povolujícího posuzované spojení soutěžitelů až do uskutečnění převodu podle bodu 1 zachová ekonomickou životaschopnost a konkurenceschopnost předmětu tohoto převodu v míře maximálně možné a přiměřeně proveditelné, v souladu s předchozí obchodní praxí, a sníží na minimum riziko ztrát konkurenčního potenciálu předmětu převodu.

 5. Společnost General Electric Company se zavazuje doložit Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže splnění závazku specifikovaného v bodě 1, a to nejpozději ve lhůtě 30 dnů od realizace předmětného převodu.

O d ů v o d n ě n í

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 24. ledna 2003 na návrh společnostiGeneral Electric Company, se sídlem 3135 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut, Spojené státy americké (dále jen "GEC"), zastoupené JUDr. Evou Vranou, advokátkou, se sídlem Křižovnické náměstí 2, Praha 1, na základě plné moci, správní řízení č.j. S 8/03 ve věci povolení spojení soutěžitelů GEC a Divize nedestruktivního testování společnosti AGFA-Gevaert AG, se sídlem Werk Leverkusen, Kaiser-Wilhelm-Alle, Leverkusen, Spolková republika Německo, ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").

Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona zveřejněna v Obchodním věstníku č. 6/03 ze dne 12. února 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek k uvedenému spojení Úřad žádnou připomínku neobdržel. Vědom si možných dopadů navrhované transakce na trh v České republice a za účelem objektivizace stavu věci Úřad v souladu s dosavadní praxí provedl šetření, v němž se mimo jiné obrátil se žádostí o poskytnutí informací jak na konkurenty spojujících se soutěžitelů, tak i na jejich odběratele, a vyzval je k poskytnutí stanovisek k předmětnému spojení.

Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů, odpovědí oslovených soutěžitelů, jakož i všeobecně známých skutečností týkajících se spojovaných subjektů.

1 NOTIFIKAČNÍ PODMÍNKY

Dne 17. ledna 2003 byla mezi společnostmi GEC, jako kupujícím, a AGFA-Gevaert AG, se sídlem Werk Leverkusen, Kaiser-Wilhelm-Alle, Leverkusen, Spolková republika Německo (dále jen "AGFA"), AGFA CORPORATION, se sídlem 100 Challanger Road, Ridgefield Park, New Jersey, Spojené státy americké, AGFA NDT LTD., se sídlem 892 Charter Avenue, Canley, Coventry, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, AGFA NDT INC., se sídlem 50 Industrial Park Road, Lewinstown, Pennsylvania, Spojené státy americké, AGFA-SLOVAKIA, s.r.o., se sídlem Piešťanská 1202/44, Nové Město nad Váhom, Slovenská republika, a AGFA NDT SA, se sídlem 68, chemin des Ormeaux, Limonest, Francouzská republika, společně jako prodávajícími, uzavřena Smlouva o koupi akcií a majetku. V důsledku této smlouvy má společnost GEC získat možnost kontrolovat Divizi nedestruktivního testování společnosti AGFA, která je tvořena vybranými aktivy a závazky prodávajících a 100% obchodním podílem na společnosti AGFA NDT GmbH, se sídlem Robert-Bosch-Str. 3, Hürth, Spolková republika Německo (dále jen "Divize NDT").

Na základě předmětné transakce tak společnost GEC získá možnost přímo kontrolovat soutěžní chování Divize NDT, čímž dojde ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. b) zákona. Podle tohoto ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují určovat nebo ovlivňovat soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele.

V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.

2 STRANY SPOJENÍ

Společnost GEC, jakožto mateřská společnosti skupiny General Electric (dále též "skupina GE"), je diversifikovanou výrobní, technologickou a servisní společností, jejíž akcie jsou kótovány na několika světových burzách cenných papírů, včetně burz v New Yorku, Bostonu či Londýně. V současnosti tato společnost není, ať už přímo či nepřímo, kontrolována žádnou jinou osobou, žádný z akcionářů nevlastní více než 5 % akcií.

Podnikatelskou činnost skupiny GE lze rozdělit do několika oblastí, které tvoří jednotlivé divize. Jsou jimi zejména: (i) Letecká technika - divize GE Aircraft Engines se zabývá zejména vývojem, výrobou, prodejem a servisem leteckých proudových, turbovrtulových a turbínových motorů pro velká dopravní letadla, regionální dopravní letadla, jakož i vojenská letadla. (ii) Průmyslové systémy - divize GE Industrial Systems se zabývá výrobou produktů na přenos, ochranu a řízení elektrické energie, výrobou elektrických zařízení a dále dodává výrobky a zajišťuje servis obchodních, průmyslových, residenčních a inženýrských aplikací. (iii) Spotřební zboží - divize GE Lighting je dodavatelem osvětlovacích produktů pro spotřební, obchodní a průmyslové účely. (iv) Lékařské systémy - divize GE Medical Systems se specializuje na technologii diagnostického snímání a s tím spojené služby péče o zdraví ve zdravotnictví1. (v) Média - divize NBC je globální mediální holding řídící celosvětově činnost několika mediálních společností. (vi) Plasty - divize GE Plastics se specializuje na vysoce kvalitní plasty používané v elektronice, při uchování dat, v kancelářské technice, v automobilovém a stavebním průmyslu a v dalších odvětvích. (vii) Energetické systémy - nabídka produktů divize GE Power Systems zahrnuje zejména vysoko výkonnostní plynové turbíny, aeroderivační plynové turbíny, parní turbíny, generátory, produkty z jaderného paliva či kompresory. (viii) Dopravní systémy - GE Transportation Systems vyrábí dieselové nákladní lokomotivy, dieselové motory pro námořní účely, pohonné a řídící systémy pro rychlá tranzitní vozidla, železniční signalizační a řídící systémy apod. (ix) Finanční služby - GE Capital Services poskytuje diverzifikované finanční služby a služby vedoucí ke zvýšení produktivity či efektivity činnosti klientů.

Na území České republiky nepřímo kontroluje společnost GEC následující společnosti:

 • GE Lighting, s.r.o., která se zabývá distribucí svítidel,

 • GE Fanuc Automation ČR s.r.o., která se zaměřuje na poskytování programovatelných řídících systémů a poskytování software,

 • GE Medical Systems Česká republika, s.r.o., která se zabývá výrobou a opravou lékařských přístrojů a nástrojů a zdravotnických potřeb,

 • GE Capital Bank a.s., která poskytuje bankovní služby,

 • GE Capital Multiservis a.s., která poskytuje služby finančního leasingu, úvěry, půjčky a služby faktoringu,

 • GE Capital Leasing a.s., která působí v oblasti finančního pronájmu nemovitostí, průmyslového zboží a dopravních prostředků a v oblasti pojišťovnictví,

 • GE Capital Holdings a.s., která je činná v oblasti poradenství, poskytování úvěrů a půjček bez přijímání vkladů od veřejnosti,

 • BBC - Building C, a.s., působící v oblasti pronájmu nemovitostí,

 • GE Capital Information Technology Solutions, s.r.o., v likvidaci, jejímž předmětem podnikání je poskytování služeb informačních technologií a poskytování software, a

 • Interlogix Česká republika, s.r.o., působící v oblasti bezpečnostních systémů a systémů osobní ochrany, kontroly přístupu a integrovaných zabezpečovacích systémů.

Mimo výše uvedené společnosti je skupina GE na území České republiky přítomná prostřednictvím organizačních složek: General Eletrics International, Inc. - obchodní zastoupení (organizační složka), a GE Medical Systems SA - organizační složka.

Dále skupina GE působí v České republice prostřednictvím distributora, který dováží výrobky společnosti Panametrics, Inc., se sídlem 221 Crescent Street, Waltham, Massachusetts, Spojené státy americké (dále jen "Panametrics"), jež je jedinou společností skupiny GE, působící v oblasti zařízení pro nedestruktivní testování využívající ultrazvukovou technologii.

AGFA je společností, jejíž akcie jsou kótované na burze cenných papírů v Bruselu a Franfurktu nad Mohanem. Její akcie jsou veřejně obchodovatelné, přičemž […obchodní tajemství…] % akcií vlastní společnost Gevaert NV, Septestraat 27, Mortsel, Belgické království, akcie představující […obchodní tajemství…]% podíl na základním kapitálu kontroluje společnost Highfileds Management, 200 Clarendon Str., Boston, Massachusetts, USA, dalšími významnými akcionáři s nižším než […obchodní tajemství…]% podílem na základním kapitálu jsou OZ Capital Management, Fidelity Investments, Deutsche Bank AG. Zbytek akcií je v držení drobných akcionářů.

Podnikatelská činnost AGFA je rozdělena do následujících pěti obchodních skupin: spotřební materiál pro fotografické využití, grafické systémy, lékařské diagnostické a informační systémy, nedestruktivní testování a průmyslové zobrazení.

V rámci navrhované transakce má společnost GEC získat možnost kontrolovat, tj. určovat a ovlivňovat soutěžní chování, Divizi NDT společnosti AGFA, která je činná v oblasti přístrojů nedestruktivního testování, které využívají ultrazvukovou a rentgenovou technologii.

Nedestruktivní testování obecně zahrnuje zkoumání různých vlastností materiálů a komponentů (např. vnitřních poruch a vad) bez zničení vlastního předmětu zkoumání. NDT přístroje jsou používány pro zařízení poskytující ověřování kvality, testy bezpečnosti a spolehlivosti a údržbu různých materiálů, produktů a komponentů.

NDT zařízení zahrnuje velký počet technologií a je používáno v mnoha průmyslových odvětvích, včetně automobilového, ocelářského průmyslu a kovoprůmyslu, plastového průmyslu, sklářského, keramického, kompozitního, zdravotnického, leteckého, chemického, petrochemického, energetického a železničního průmyslu. Mezi hlavní technologie používané v oblasti nedestruktivního testování v současné době jsou akustické emise, vířivý proud, infračervené záření, penetrace tekutinou, magnetické částice, ultrazvuk, optická a rentgenová zařízení.

3 Relevantní trhy

Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh. Tím je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.

Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.

Z šetření provedených Úřadem vyplynulo, že spojující se soutěžitelé působí v oblasti výroby zařízení pro nedestruktivní testování, přičemž společnost GEC vyrábí pouze NDT přístroje využívající technologii ultrazvuku, a to přenosná ultrazvuková NDT zařízení a měniče ultrazvukových NDT zařízení, kdežto převáděná Divize NDT vyrábí NDT přístroje využívající technologii ultrazvuku, a to stacionární, přenosné ultrazvukové NDT přístroje a měniče ultrazvukových NDT zařízení, a rentgenu.

Předmětné spojení soutěžitelů se tedy týká oblasti přístrojů pro nedestruktivní testování využívající rentgenovou a ultrazvukovou technologii, přičemž činnosti spojujících se soutěžitelů se v České republice překrývají v jednotlivých segmentech přístrojů pro nedestruktivní testování využívající ultrazvukovou technologii.

Ultrazvuková NDT zařízení využívají zvukové vlny o frekvenci kolem 20 kHz. Ultrazvukové testování zahrnuje přenos ultrazvukových vln do objektu a zjišťování a měření ultrazvukových vln odrážených od vad a poruch.

Stacionární ultrazvuková NDT zařízení představují kompletní stacionární inspekční systém na klíč pro výrobní a laboratorní umístění. Tato zařízení jsou vyráběna mj. i přímo na zakázku k uspokojení konkrétních testovacích potřeb zákazníka. Mohou být vyrobena tak, že budou mít jednu nebo více různých funkcí.

Zatímco stacionární ultrazvuková NDT zařízení jsou využívána pro testování v automatické sériové výrobě, přenosná ultrazvuková zařízení jsou vyráběna za účelem testování výrobků, k nimž je obtížný přístup. Proto jsou tato zařízení mobilní, tj. snadno přenositelná a ovladatelná. Dále se stacionární a přenosná ultrazvuková NDT zařízení vzájemně odlišují rozdílnou cenou jednotlivých výrobků či distribučními kanály.

Ultrazvukové měniče jsou zařízení používaná k převádění elektrických signálů na mechanické signály a naopak. Ultrazvukové měniče jsou používány společně s ultrazvukovým NDT zařízením k měření akustických vlastností, zejména parametrů tloušťky, víření a pevnosti.

Divize NDT je na území České republiky dále činná v oblasti rentgenových NDT zařízení, konkrétně dodává do České republiky rentgenové filmy, chemické látky a samotné zařízení NDT, včetně rentgenového vybavení. Protože posuzované spojení soutěžitelů nepřinese zásadní změnu v oblasti zařízení pro nedestruktivní testování využívající rentgenové technologie a nedojde ani k vertikálnímu propojení mezi spojujícími se soutěžiteli, Úřad se v tomto případě danou oblastí nezabýval.

S ohledem na skutečnost, že GEC v oblasti rentgenového nedestruktivního testování nepůsobí a činnost spojujících soutěžitelů se tak překrývá pouze v oblasti zařízení pro nedestruktivní testování využívající ultrazvukovou technologii, vymezil Úřad z hlediska výrobkového následující relevantní trhy:

 • trh přenosných ultrazvukových NDT zařízení,

 • trh stacionárních ultrazvukových NDT zařízení a

 • trh měničů pro ultrazvuková NDT zařízení.

Z hlediska geografického se jedná ve všech případech jedná o relevantní trh vymezený územím celé České republiky.

4 DOPADY SPOJENÍ

Při rozhodování o povolení spojení soutěžitelů Úřad v souvislosti s § 17 odst. 1 zákona posuzuje zejména potřebu zachování účinné hospodářské soutěže, strukturu všech spojením dotčených trhů, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční sílu, právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možnost volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývoj nabídky a poptávky na dotčených trzích, potřeby a zájmy spotřebitelů a výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou ku prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži.

4.1 Struktura spojením dotčených trhů

4.1.1 Relevantní trh stacionárních ultrazvukových NDT zařízení

Na relevantním trhu stacionárních ultrazvukových NDT zařízení v České republice působí ze spojujících se soutěžitelů pouze Divize NDT, která na tomto trhu dosahuje cca […obchodní tajemství…]% podílu. Po uskutečnění spojení bude tedy tržní podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu stacionárních ultrazvukových NDT zařízení v České republice nezměněn.

Na tomto relevantním trhu působí velké množství soutěžitelů, přičemž mezi nejvýznamnější z nich patří výrobci značek R/D Tech ([…obchodní tajemství…] %), Starmans ([…obchodní tajemství…] %), Karl Deutsch ([…obchodní tajemství…] %) a NDT Technologies ([…obchodní tajemství…] %). Celkový obrat na vymezeném relevantní trhu stacionárních ultrazvukových NDT zařízeních v České republice činí cca […obchodní tajemství…]Kč.

4.1.2 Relevantní trh přenosných ultrazvukových NDT zařízení

Na relevantním trhu přenosných ultrazvukových NDT zařízení v České republice působí oba spojující se soutěžitelé. Společnost GEC na vymezeném relevantním trhu působí prostřednictvím své dceřiné společnosti Panametrics, která na něm dosahuje cca […obchodní tajemství…]% podílu, podíl Divize NDT činí cca […obchodní tajemství…] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by po uskutečnění navrhovaného spojení soutěžitelů bez omezujících opatření na relevantním trhu přenosných ultrazvukových NDT zařízení v České republice činil cca […obchodní tajemství…] %.

Na tomto relevantním trhu působí další konkurenční soutěžitelé, z nichž nejvýznamnější jsou výrobci značek Starmans ([…obchodní tajemství…] %), Proceq ([…obchodní tajemství…] %), Alphadur ([…obchodní tajemství…] %), Time a Sonatest (oba […obchodní tajemství…] %) a Staveley ([…obchodní tajemství…] %). Celkový obrat na vymezeném relevantním trhu přenosných ultrazvukových NDT zařízení v České republice činí cca […obchodní tajemství…]milionů Kč

V souvislosti s významným tržním podílem spojujících se soutěžitelů Úřad poukazuje na závazky společnosti GEC ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže, v jejichž důsledku dojde do jednoho měsíce od uskutečnění předmětného spojení k odprodeji části podniku společnosti Panametrics, zabývající se výrobou a prodejem zařízení nedestruktivního testování, včetně přenosných ultrazvukových NDT zařízení.

V důsledku realizace předmětných závazků nebude navrženým spojením soutěžitelů navýšen tržní podíl spojujících se soutěžitelů, neboť dojde pouze k nahrazení postavení Divize NDT společností GEC. Společný tržní podíl na relevantním trhu přenosných ultrazvukových NDT zařízeních tedy bude po konečné realizaci navrhované transakce činit cca […obchodní tajemství…] %.

4.1.3 Relevantní trh měničů ultrazvukových NDT zařízení

Na relevantním trhu měničů ultrazvukových NDT zařízení v České republice působí oba spojující se soutěžitelé. Společnost GEC na vymezeném relevantním trhu působí prostřednictví své dceřiné společnosti Panametrics, která na něm dosahuje cca […obchodní tajemství…]% podílu, podíl Divize NDT činí cca […obchodní tajemství…] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by po uskutečnění navrhovaného spojení soutěžitelů bez omezujících opatření na relevantním trhu přenosných ultrazvukových NDT zařízení v České republice činil cca […obchodní tajemství…] %.

Na tomto relevantním trhu působí výrobci značek Starmans a Staveley (oba […obchodní tajemství…] %) a Sonatest ([…obchodní tajemství…] %). Celkový obrat na vymezeném relevantním trhu měničů ultrazvukových NDT zařízení v České republice činí cca […obchodní tajemství…]Kč.

V důsledku přijatých závazků dojde do jednoho měsíce od uskutečnění předmětného spojení k odprodeji části podniku společnosti Panametrics, zabývající se výrobou a prodejem zařízení nedestruktivního testování, včetně přenosných ultrazvukových NDT zařízení.

V důsledku realizace předmětných závazků nebude navrženým spojením soutěžitelům navýšen tržní podíl spojujících se soutěžitelů, neboť dojde pouze k nahrazení postavení Divize NDT společností GEC. Společný tržní podíl na relevantním trhu měničů ultrazvukových NDT zařízeních tedy po konečném uskutečnění navrhované transakce bude činit […obchodní tajemství…] %.

 1. Výzkum a vývoj na relevantních trzích

Investice do výzkumu a vývoje představují obecně v oblasti výroby zařízení pro nedestruktivní testování jednu ze základních podmínek úspěšného podnikání. Jelikož je ale většina technologií v oblasti nedestruktivního testování již v současné době na velmi vysoké úrovni (poslední důležitá inovace byla uskutečněna před třemi roky společností RD Tech, která představila testování na bázi ultrazvukového fázového pole), hlavní směry v programech výzkumu a vývoje reagují na inovace zákazníků ve vztahu k existujícím výrobním řadám.

V oblasti výzkumu a vývoje v odvětví výroby zařízení pro nedestruktivní testování bývá obvyklé uzavírání kooperačních dohod s vědeckými institucemi, univerzitami, státními orgány, jakož i se samotnými odběrateli.

Obecně v sektoru výroby zařízení pro nedestruktivní testování, stejně tak i konkrétně v oblasti výroby ultrazvukových zařízení pro nedestruktivní testování, která využívají ultrazvukovou technologii, představují výdaje na výzkum a vývoj 5-15 % z obratu, výdaje společnosti GE, resp. její dceřiné společnosti Panametrics tvoří cca […obchodní tajemství…] % obratu, Divize AGFA vydává na výzkum a vývoj investice ve výši […obchodní tajemství…] %.

S ohledem na výzkum a vývoj tedy Úřad dospěl k závěru, že spojení soutěžitelů nepovede k narušení hospodářské soutěže, neboť spojením s Divizí AGFA nezíská společnost GE žádnou významnou konkurenční výhodu oproti jiným subjektům a bude neustále vystavena srovnatelným konkurenčním subjektům ze strany výrobců působících na celosvětových trzích. Spojením soutěžitelů také nedojde, vzhledem k existenci významných konkurenčních subjektů působících v současné době zejména mimo území České republiky, k omezení výdajů na výzkum a vývoj, které by mohlo mít v konečném důsledku za následek poškození potřeb konečných spotřebitelů.

 1. Bariéry vstupu nových soutěžitelů na relevantní trhy

Pokud jde o bariéry vstupu nových soutěžitelů, jednou z mála překážek je malá velikost předmětných relevantních trhů, což způsobuje vysokou nepravděpodobnost, že by na území České republiky vznikaly vedle již existujícího jediného českého výrobce zařízení pro nedestruktivní testování, společnosti STARMANS electronics, s.r.o., nové společnosti vyrábějící dotčené výrobky. V této souvislosti Úřad ovšem poukazuje na potenciální konkurenci ze strany již existujících soutěžitelů, kteří jsou v současnosti činní na území členských států Evropské unie, kde spojující se soutěžitelé nezaujímají tak významné postavení na relevantních trzích (v oblasti stacionárních ultrazvukových NDT zařízení v EU dosahují spojující se soutěžitelé podílu cca […obchodní tajemství…] %, v oblasti přenosných ultrazvukových NDT zařízení v EU činí jejich podíl cca […obchodní tajemství…] % a v oblasti měničů pro ultrazvuková NDT zařízení v EU cca […obchodní tajemství…] %). Mezi tyto subjekty patří např. společnosti American NDT, Boeing, Staveley NDT Technologies, Gilardoni, INC, Sonatest PLC Group, Sigma Transducers, RTD transducers, Valpres, R/D Tech, IRT, Tac Technical, Tech Rad, Xactex, NDT, Karl Deutsch, Matec, Meccasonics, Centurion NDT, Mitsubishi aj. Na území Evropské unie v segmentu stacionárních ultrazvukových NDT zařízení dosahují společnosti R/D Tech […obchodní tajemství…] % podílu, Karl Deutsch […obchodní tajemství…] % podílu a Gilardoni také […obchodní tajemství…] % podílu, v segmentu přenosných ultrazvukových NDT zařízení dosahují společnosti Sonatest […obchodní tajemství…] % podílu, Mitsubishi […obchodní tajemství…] % podílu, Staveley […obchodní tajemství…] % podílu, American NDT […obchodní tajemství…] % podílu a Karl Deutsch […obchodní tajemství…] % podílu, a v oblasti měničů pro ultrazvuková NDT zařízení dosahují společnosti Sofratest […obchodní tajemství…] % podílu, R/D Tech […obchodní tajemství…] % podílu, Karl Deutsch […obchodní tajemství…] % podílu a Sonatest […obchodní tajemství…] % podílu). Tyto zahraniční společnosti mohou na vymezené relevantní trhy v České republice vstoupit prostřednictvím přímého dovozu jednotlivým odběratelům (tímto způsobem prodává své ultrazvukové zařízení v České republice společnost GEC) nebo prostřednictvím nezávislých distributorů (tímto způsobem dodává své výrobky Divize NDT). Dovozu zařízení pro nedestruktivní testování využívající ultrazvukovou technologii nebrání žádné podstatné bariéry vstupu, jakými by např. mohly být tarifní či netarifní překážky zahraničního obchodu či významné náklady na přepravu dotčených výrobků. O uvedené skutečnosti svědčí i fakt, že velká většina výrobků na relevantních trzích v České republice pochází z dovozu.

5 KONKRETIZACE ZÁVAZKŮ ÚČASTNÍKA ŘÍZENÍ VE PROSPĚCH ZACHOVÁNÍ ÚČINNÉ HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Převáděné obchodní aktivity představují veškeré obchodní aktivity související s přenosnými ultrazvukovými NDT zařízeními Panametrics, stacionárními ultrazvukovými NDT zařízeními Panametrics a ultrazvukovými měniči NDT Panametrics (dále společně jen "Obchodní aktivity týkající se ultrazvukových NDT zařízení"). Společnost GEC si ponechá všechny ostatní aktivity Panametrics a GEC jiné než Obchodní aktivity týkající se ultrazvukových NDT zařízení.

Odprodané obchodní aktivity týkající se ultrazvukových NDT zařízení tvoří práva, tituly a podíly GEC k a na majetku, který je v současné době ve vlastnictví osob kontrolujících Obchodní aktivity týkající se ultrazvukových NDT zařízení, a rovněž osoby, které jsou zaměstnány v souvislosti s Obchodními aktivitami týkajícími se ultrazvukových NDT zařízení.

Předmětem navrhovaného odprodeje je převod následujících položek:

 1. Veškerý hmotný majetek, strojírenská zařízení a nemovitosti související s ultrazvukovým nedestruktivním testováním

 1. Hmotný majetek, který tvoří inventář a zásoby, bude převeden na kupujícího. Inventář je rozdělen do tří podkategorií: automobily, zařízení strojů a vybavení kanceláří. Zásoby tvoří několik podkategorií: dokončené produkty, demonstrační vybavení, desky tištěných spojů, elektronické součástky, mechanické součástky, krystaly, displeje, baterie, konektory, epoxidy, plastické vložky a další položky.

 2. Nemovitosti, které jsou určeny pro Obchodní aktivity týkající se ultrazvukových NDT zařízení, budou převedeny na kupujícího. GEC na vyžádání také vynaloží přiměřené úsilí a pomůže kupujícímu při získávání nových výrobních prostor za prostory, které jsou v současné v držení Panametrics, ale nejsou určeny pro Obchodní aktivity týkající se ultrazvukových NDT zařízení. GEC také může taková zařízení přechodně pronajmout.

 3. Strojírenská zařízení, která tvoří veškerý majetek specificky související s technickým zařízením Obchodních aktivit týkajících se ultrazvukových NDT zařízení, budou převedena na kupujícího. Veškeré technické zařízení sdílené Obchodními aktivitami týkajícími se ultrazvukových NDT zařízení a obchodními aktivitami, které zůstanou u Panametrics (dále jen "Zůstatkové obchodní aktivity") bude rozděleno poměrným dílem.

5.2 Zaměstnanci

Zaměstnanci, kteří jsou zaměstnaní v souvislosti s Obchodními aktivitami týkajícími se ultrazvukových NDT zařízení, budou převedeni na kupujícího. Někteří administrativní a jiní zaměstnanci Panametrics vykonávají svou činnost jak v souvislosti s Odprodanými obchodními aktivitami tak v souvislosti se Zůstatkovými obchodními aktivitami. Na žádost kupujícího, GEC určí odpovídající počet sdílených zaměstnanců, kteří budou převedeni na kupujícího spolu s Obchodními aktivitami týkajícími se ultrazvukových NDT zařízení.

5.3 Poskytování administrativních služeb

V případě, že kupující bude požadovat poskytování jakýchkoli administrativních služeb v současné době sdílených Obchodními aktivitami týkajícími se ultrazvukových NDT zařízení a Zůstatkovými obchodními aktivitami, GEC se zavazuje takové služby prostřednictvím Smlouvy o přechodném poskytování služeb poskytnout.

5.4 Práva k duševnímu vlastnictví

Jakékoli duševní vlastnictví, včetně obchodních tajemství a know-how primárně související s Obchodními aktivitami týkajícími se ultrazvukových NDT zařízení, které se nedají v podstatné míře použít mimo tyto obchodní aktivity, budou převedeny na kupujícího. Ostatní duševní vlastnictví včetně obchodních tajemství a know-how, které je ve vlastnictví Panametrics a které je využívané v Obchodních aktivitách týkajících se ultrazvukových NDT zařízení, bude zpřístupněno na základě licence bez poplatků. U nechráněného duševního vlastnictví Panametrics, které je primárně využíváno pro Obchodní aktivity týkající se ultrazvukových NDT zařízení, GEC převede všechny zaměstnance se znalostmi těchto obchodních tajemství na kupujícího. Veškerý software nebo softwarové licence, které jsou ve vlastnictví Obchodních aktivit týkajících se ultrazvukových NDT zařízení ultrazvuk budou převedeny na kupujícího.

5.5 Licence

Značka Panametrics bude zpřístupněna kupujícímu na základě exkluzivní bezplatné licence k využívání značky pro ultrazvuková NDT zařízení, a to na dobu neurčitou.

5.6 Distribuční síť

Všechny distribuční smlouvy, které Panametrics uzavřela v souvislosti s Obchodními aktivitami týkajícími se ultrazvukových NDT s nezávislými distributory mimo území USA a s nezávislými zástupci v USA, budou převedeny na kupujícího.

5.7 Výrobní procesy

Výrobní procesy, ve kterých jsou v současné době integrovány jak Obchodní aktivity týkající se ultrazvukových NDT zařízení tak Zůstatkové obchodní aktivity u Panametrics (jedná se o 3 výrobní procesy: laserové krycí stroje, laboratoř plastů a dílna), budou převedeny na kupujícího.

5.8 Informace o zákaznících související s Obchodními aktivitami týkajícími se ultrazvukových NDT zařízení

 1. Odběratelské smlouvy, dohody a ujednání související s Obchodními aktivitami týkajícími se ultrazvukových NDT zařízení budou převedeny na kupujícího.

 2. Záznamy o odběratelích a úvěrech budou převedeny na kupujícího, pokud není zákonem, nařízením nebo vyhláškou vyžadováno, aby tyto zůstaly v držení GEC. V takovém případě je kupující oprávněn obdržet jejich kopii a bude mu umožněn přístup k originálům záznamů. Obecné záznamy obsahující účetní a daňové informace o aktivitách GEC nebo její přidružené společnosti rovněž nebudou převedeny na kupujícího, kupující však obdrží kopii těchto záznamů.

 3. Všechny informace a kopie týkající se designu produktových materiálů pro odběratele, designu tiskové inzerce, tiskových prohlášení, přímých marketingových zásilek, technických příloh konferenčních materiálů, kontaktních telefonních čísel a plnění, obsah veřejnosti dostupných internetových stránek, správy extranetu/intranetu, obrazových katalogů, fotografií, videa budou převedeny na kupujícího, pokud souvisejí s Obchodními aktivitami týkajícími se ultrazvukových NDT zařízení a pokud je nemá registrované GEC.

5.9 Regulatorní povolení související s Obchodními aktivitami týkajícími se ultrazvukových NDT zařízení

Regulatorní autorizace a povolení související s Obchodními aktivitami týkajícími se ultrazvukových NDT zařízení budou převedeny na kupujícího. GEC přijme přiměřená opatření v takovém rozsahu, v jakém jsou sdíleny jakékoli takové autorizace mezi Obchodními aktivitami týkajícími se ultrazvukových NDT zařízení a Zůstatkovými obchodními aktivitami, aby pro kupujícího byly zajištěny výhody stávajících autorizací souvisejících s Obchodními aktivitami týkající se ultrazvukových NDT zařízení.

5.10 Daňová dokumentace

Daňová dokumentace bude převedena na kupujícího, pokud zákonem, nařízením nebo vyhláškou nebude vyžadováno, aby zůstala v držení GEC. V takovém případě je Kupující oprávněn obdržet jejich kopii a bude mu umožněn přístup k originálům záznamů. Obecné záznamy obsahující účetní a daňové informace o aktivitách GEC nebo její přidružené společnosti rovněž nebudou převedeny na kupujícího, kupující má však právo na kopii těchto záznamů.

6 POSOUZENÍ DOPADŮ SPOJENÍ NA HOSPODÁŘSKOU SOUTĚŽ

Navrhované spojení soutěžitelů bylo oznámeno počátkem roku 2003 Úřadu i soutěžním úřadům několika členských zemí EU. V této souvislosti Evropská komise v březnu a dubnu 2003 podle článku 22 Nařízení Rady č. 4064/89, o kontrole spojování podniků, umožňujícího členským státům postoupit některá řízení o povolení spojení Komisi, obdržela společnou žádost o posouzení spojení od německého, rakouského, řeckého, irského, španělského, portugalského a italského soutěžního úřadu.

Komise poté, co shledala tyto žádosti přípustnými a tyto byly doplněny v návaznosti na přijetí doplnění informací od spojujících se soutěžitelů ze dne 13. května 2003, zahájila šetření týkající se horizontálně dotčených trhů v rámci EU. Současně bylo předmětné spojení notifikováno americkým soutěžním úřadem.

Vědom si možných dopadů na hospodářskou soutěž a s odkazem na paralelní řízení probíhající před EK a americkým soutěžním úřadem, vyjádřil účastník řízení, tedy společnost GEC, ve svém podání ze dne 9. října 2003 ochotu přijmout v rámci uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů závazky ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže. Konečné znění závazků účastníka řízení ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí, bylo upraveno přípisem účastníka řízení, které Úřad obdržel dne 12. listopadu 2003, a dále pak na ústním jednání konaném dne 18. listopadu 2003.

Tyto závazky, které spočívají v odprodeji obchodních aktivit společnosti Panametrics, která jako jediná ze společností skupiny GE podniká v oblasti zařízení nedestruktivního testování využívajícího ultrazvukovou technologii, ve svém konečném důsledku mění předmětnou transakci z horizontálního spojení na spojení s čistě konglomerátním charakterem. V konečném důsledku to znamená, že dojde pouze k tomu, že společnost GEC nahradí na trhu současnou tržní pozici Divize NDT.

Dalším důležitým specifikem vymezených relevantních trhů, a to hlavně trhu přenosných ultrazvukových NDT zařízení v České republice a trhu ultrazvukových měničů NDT zařízení v České republice, je jejich velmi malá velikost. Na obou trzích je ročně prodáno malé množství výrobků, přičemž každý jednotlivý prodej výrazným způsobem mění tržní podíl dosažený soupeřícími soutěžiteli.

V této souvislosti Úřad opětovně poukazuje na potenciální konkurenci představovanou soutěžiteli působícími na jednotném vnitřním trhu Evropské unie, jíž se k 1.5.2004 stane Česká republika členem. Vstupem České republiky do EU se tak zvyšuje potenciální možnost vstupu nových soutěžitelů na české trhy se zařízeními pro nedestruktivní testování, včetně trhů ultrazvukových zařízení pro nedestruktivní testování.

V rámci správního řízení Úřad rovněž oslovil několik odběratelů spojujících se soutěžitelů se žádostí poskytnutí informací týkajících se možných dopadů předmětného spojení soutěžitelů. Žádný z těchto subjektů ve své odpovědi nevyjádřil žádnou obavu z možného narušení hospodářské soutěže a ani možné obavy z narušení možnosti volby svého dodavatele předmětných výrobků. Oslovené subjekty ve svých vyjádřeních uvedly, že i přes současné významné postavení spojujících se soutěžitelů by v případě zvýšení ceny odebíraných výrobků či zhoršení dodacích podmínek měly možnost oslovit jiné výrobce ultrazvukových zařízení pro nedestruktivní testování.

Úřad ve správním řízení posoudil předmětné spojení soutěžitelů a jeho dopady na hospodářskou soutěž v České republice v souladu s § 17 odst. 1 zákona. V této souvislosti konstatuje, že závazky přijaté účastníkem řízení ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže modifikovaly jeho účinky na trzích přenosných ultrazvukových NDT zařízení a ultrazvukových měničů NDT zařízení tak, že v konečném důsledku nedojde k navýšení stávajících tržních podílů spojujících se soutěžitelů a ani ke snížení počtů soutěžitelů působících na nich. Účastník řízení tak předešel možnému vzniku obav z podstatného narušení hospodářské soutěže, plynoucích z vysokých tržních podílů, kterých by spojující se soutěžitelé po případném uskutečnění horizontálního spojení dosahovali na relevantních trzích přenosných ultrazvukových NDT zařízení a měničů ultrazvukových NDT zařízení, a tedy i případnému pokračování v řízení dle § 16 odst. 4 zákona. Vzhledem k těmto skutečnostem a s ohledem na výše uvedené charakteristiky relevantních trhů lze konstatovat, že uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde na relevantních trzích k posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.

Ze všech shora zmíněných důvodů a pro naplnění podmínek uvedených v § 16 odst. 2 zákona ve spojení s § 17 odst. 3 zákona Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.

Poučení o opravném prostředku

Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů ode dne doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

   

Ing. Vladimír Stankov, CSc.

   

vrchní ředitel

     
     
     
     

Rozhodnutí obdrží:

JUDr. Eva Vraná, advokátka

AK Clifford Chance

Křižovnické nám. 2

110 00 Praha 1

1 Viz rozhodnutí Úřadu č.j. S 265/02-3422/03 ze dne 16. září 2003 ve věci povolení spojení soutěžitelů GEC a Instrumentarium OYJ

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz