číslo jednací: VO II/S034/02

Instance I.
Věc určovací řízení podle § 7/2
Účastníci
 1. British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o.
 2. JT International spol. s r.o.
Typ správního řízení Určovací řízení podle §7/2
Typ rozhodnutí nepodléhá zákazu dohod
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 23. 4. 2002
Dokumenty file icon dokument ke stažení 96 KB

Č.j.: S 34/02 -594/02 - VOII Brně dne 26. 3.2002

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 14.2.2002 dle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, na návrh účastníků dohody, a to společností Philip Morris ČR a.s., se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, IČ 14803534, British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., se sídlem Praha 1, Hybernská 24, PSČ 110 00, IČ 61775339 a JT International spol. s r.o, se sídlem Praha 3, Ostromečská 1227/8, PSČ 130 00, IČ 17047587, podaný prostřednictvím právního zástupce JUDr. Alexandra Mareše, advokáta, se sídlem Linklaters, v.o.s., Palác Myslbek, Na Příkopě 19, PSČ 117 19 Praha 1, správní řízení ve věci určení dle § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., zda jejich závazek o společném přistoupení k Mezinárodním marketingovým pravidlům pro tabákové výrobky a dodržování zásad v nich stanovených při propagaci a marketingu tabákových výrobků a Mezinárodní marketingová pravidla pro tabákové výrobky samotná, podléhají zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů. Na základě zjištění rozhodných skutečností vydává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže toto

r o z h o d n u t í:

Určuje se, že verbální dohoda uzavřená mezi společnostmi Philip Morris ČR a.s., se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, IČ 14803534, British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., se sídlem Praha 1, Hybernská 24, PSČ 110 00, IČ 61775339 a JT International spol. s r.o., se sídlem Praha 3, Ostromečská 1227/8, PSČ 130 00, IČ 17047587 o jejich společném přistoupení k Mezinárodním marketingovým pravidlům pro tabákové výrobky a dodržování zásad v nich stanovených při propagaci a marketingu tabákových výrobků ani zásady stanovené v Mezinárodních marketingových pravidlech pro tabákové výrobky, nepodléhají zákazu dohod narušujících soutěž dle § 3 odst. 1zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů.

Odůvodnění:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 14.2.2002 návrh společností Philip Morris ČR a.s., se sídlem Kutná Hora, Vítězná 1, PSČ 284 03, IČ 14803534 (dále jen "PM ČR"), British American Tobacco (Czech Republic), s.r.o., se sídlem Praha 1, Hybernská 24, PSČ 110 00, IČ 61775339 ( dále jen "BAT") a JT International spol. s r.o., se sídlem Praha 3, Ostromečská 1227/8, PSČ 130 00, IČ 17047587 (dále jen "JTI"), podaný prostřednictvím právního zástupce JUDr. Alexandra Mareše, advokáta, se sídlem Linklaters, v.o.s., Palác Myslbek, Na Příkopě 19, PSČ 117 19, Praha 1, na určení dle § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále jen "zákon"). Navrhovatelé žádali o určení, zda k návrhu přiložená Mezinárodní marketingová pravidla pro tabákové výrobky (dále jen "Pravidla"), k nimž přistoupily společnosti PM ČR, BAT a JTI, podléhají zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona. Dopisem ze dne 21.2.2002 vyzval Úřad právního zástupce účastníků řízení k doplnění a upřesnění návrhu na zahájení řízení v tom smyslu, aby byla Úřadu předložena smlouva, dohoda, či jiný způsob vzájemného ujednání mezi účastníky řízení, jímž společnosti PM ČR, BAT a JTI přistoupily k Pravidlům, či se na přistoupení dříve dohodly. Současně Úřad vyzval právního zástupce účastníků řízení k upřesnění, která dohoda (příp. ustanovení) má být předmětem posouzení dle § 3 odst. 1 zákona ze strany Úřadu v určovacím řízení. V doplnění návrhu se uvádí, že společnosti PM ČR, BTA a JTI uzavřely verbální dohodu, jejímž obsahem je závazek uvedených společností přistoupit k Pravidlům a dodržovat při propagaci a marketingu svých tabákových výrobků zásady stanovené v Pravidlech. Pravidla byla vypracována společnostmi Philip Morris International Inc, British-American Tobacco (Holdings) Limited a JT International S.A., tj. mateřskými společnostmi účastníků řízení a těmito společnostmi také přijata dne 11.9.2001. Poté byla Pravidla v anglickém jazyce zaslána účastníkům řízení. Tito text Pravidel dle svého uvážení upravili a dohodli se na verzi pro ně přijatelné. K Pravidlům účastníci řízení přistoupili v průběhu ledna 2002. Právní zástupce požádal Úřad, aby rozhodl, že dohoda uzavřená mezi účastníky řízení o přistoupení k Pravidlům, o dodržování zásad stanovených v Pravidlech a Pravidla samotná, nepodléhají zákazu dohod narušujících hospodářskou soutěž dle § 3 odst. 1 zákona.

Popis rozhodných skutečností:

Účastníci řízení.

Společnost PM ČR je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 627 dne 28. března 1991. Předmětem podnikání je zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, ubytování, sítotisk, gumotisk, chemigrafie, stereotypie, galvanoplastika, ofsetový tisk, pronájem motorových vozidel a ekonomický pronájem ZP. Společnost je nejvýznamnějším tuzemským výrobcem a dodavatelem tabákových výrobků (cigaret) na tuzemský trh.

Společnost BAT je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 35426 dne 24.srpna 1994. Předmětem podnikání je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rámci živnosti volné, zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, poradenská činnost v oblasti obchodu. Společnost je 100% vlastněna společností British American Tobacco (Hamburg International) GmbH, se sídlem v Hamburku. Na území České republiky působí její odštěpný závod BAT s.r.o. se sídlem v Mariánských Lázních, zabývající se výrobou tabákových výrobků. Společnost je významným dovozcem tabákových výrobků (cigaret) na tuzemský trh.

Společnost JTI je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 1537 dne 12. dubna 1991. Předmětem podnikání je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, průzkum trhu, zpracování tabáku a výroba tabákových výrobků. Společnost je 100% vlastněna nizozemskou společností JT International Company Netherlands B.V., se sídlem 1216 Ch. Hilversum. Společnost je dovozcem tabákových výrobků (cigaret) na tuzemský trh.

Všichni účastníci řízení jsou horizontálními konkurenty, neboť působí na stejné úrovni trhu.

Mezinárodní marketingová pravidla pro tabákové výrobky:

Smluvní strany ("Účastníci") Pravidel deklarují podpisem tohoto dokumentu svůj názor, že tabákové výrobky by se měly nabízet odpovědným způsobem a že by bylo vhodné učinit přiměřená opatření, aby se zajistilo zaměření podpory prodeje a distribuce tabákových výrobků na dospělé kuřáky, nikoliv na nezletilé osoby a její uskutečňování v souladem s principem informované volby dospělých. Signatáři přijetím těchto Pravidel si přejí vyzvat všechny ostatní, kteří vyrábějí nebo prodávají tabákové výrobky, aby se k nim připojili jako Účastníci a všechny ostatní, kteří se nějak podílí na výrobě, prodeji, distribuci nebo marketingu tabákových výrobků, aby přijali zásady stanovené v Pravidlech při respektování níže uvedených podmínek:

 • Pokud zákon nestanoví jinak, praxe Účastníků by neměla být méně restriktivní než tato Pravidla, přísnější požadavek stanovený zákonem nebo dobrovolný závazek bude mít před těmito Pravidly přednost.

 • Účastníci by měli zásady stanovené v Pravidlech zahrnout do vlastních interních kodexů, přičemž záměrem Účastníků je snaha o začlenění Pravidel do právních řádů jednotlivých zemí.

 • Pravidla se nevztahují na vztahy Účastníků s jejich dodavateli, distributory nebo jinými obchodními partnery, stranám se doporučuje vést svá jednání se spotřebiteli v souladu s těmito Pravidly.

 • Účastníci učiní přiměřená opatření, aby zabránili třetím stranám v užívání jejich obchodních značek nebo loga tabákových výrobků způsobem, který porušuje tato Pravidla.

 • Účelem těchto Pravidel není zakázat používání ochranných známek jako obchodních značek nebo jejich používání na obalech.

 • Pokud nedojde dodržováním těchto Pravidel k porušení příslušných zákonů, je každý Účastník povinen začít dodržovat tato Pravidla v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 12 měsíců ode dne, kdy tato Pravidla přijme. Časový harmonogram týkající se dodržování pravidel pro sponzorování je uveden v odstavci 17 a 19 Pravidel ( termín 1.12.2006).

Restriktivní opatření k naplnění výše uvedeného cíle budou realizována Účastníky způsobem konkretizovaným v Pravidlech a to v níže uvedených oblastech:

Pravidla se týkají

 • obsahu reklamy - která zejména nebude zaměřena na nezletilé osoby,

 • využívání médií, a to tisku, venkovní reklamy, billboardů, kina, televize nebo rádia, internetu, videa-audia a umístění výrobků k reklamním účelům, upravující opatření, jimiž se má zejména zajistit působení reklamy na dospělou populaci a eliminovat její vliv na nezletilé osoby,

 • podpory prodeje a reklamních akcí, dle nichž zejména mají být všechny organizované akce zaměřeny na dospělé osoby a kuřáky.

 • balení, prodeje a distribuce - dle nichž budou zejména všechna balení cigaret a tabákových výrobků obsahovat viditelné varování o škodlivosti kouření a budou přijata opatření k zabránění přístupu nezletilých osob k cigaretám prodávaným v automatech,

 • přístupu nezletilých osob a omezení týkající se minimálního věku, jejichž cílem je zabránit přístupu nezletilých k tabákovým výrobkům a prosazení zákonného omezení minimálního věku pro nákup těchto výrobků.

Dohoda o společném přistoupení účastníků řízení k Mezinárodním marketingovým pravidlům pro tabákové výrobky a o dodržování v nich stanovených zásad při propagaci a marketingu svých tabákových výrobků:

Jak již bylo uvedeno společnosti PM ČR, BAT a JTI uzavřely dohodu, jejímž obsahem je závazek uvedených účastníků řízení přistoupit k Pravidlům a dodržovat při propagaci a marketingu svých tabákových výrobků zásady stanovené v Pravidlech. Účastníci řízení na základě předchozí ústní dohody přistoupili k Pravidlům svými individuálními prohlášeními v měsíci lednu 2002 (viz str. 7, 14 a 16 spisu)

Vymezení relevantního trhu:

Pro posouzení dohody je nutno vymezit relevantní trh, na němž se její případné protisoutěžní účinky projeví. Relevantní trh je obecně místem, kde se střetává nabídka s poptávkou. Trh se vymezuje věcně (výrobkově), časově a geograficky.

Trh po stránce věcné, tj. výrobkový trh zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem ke svým charakteristickým vlastnostem, specifickým rysům, ceně a zamýšlenému způsobu použití.

Zbožím, které je předmětem dodávek realizovaných účastníky řízení na trh České republiky jsou cigarety.

Při vymezování relevantního trhu z hlediska věcného se Úřad již v minulosti zabýval posouzením vzájemné zastupitelnosti jednotlivých druhů tabákových výrobků (např. v rozhodnutí čj. S 80/00-2129/00-240 ze dne 4.12.2000 o výhradní distribuci cigaret značky BAKARA mezi společnostmi PM ČR a DanCzek Teplice a.s., ve kterém byl relevantní výrobkový trh vymezen jako trh cigaret).

Na základě výše uvedených skutečností tak Úřad pro účely tohoto správního řízení vymezil relevantní trh po stránce věcné (výrobkové) jako trh cigaret.

Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.

Po stránce geografické jde o trh celostátní, neboť podmínky pro prodej cigaret jsou na celém území České republiky dostatečně homogenní.

Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.

Z hlediska časového jde o trh trvalý, charakterizovaný pravidelně se opakujícími dodávkami uvedeného zboží v průběhu celého roku.

Pro vymezení postavení soutěžitelů na relevantním trhu vycházel Úřad z údajů za rok 2001.

Na vymezeném relevantním trhu působí kromě účastníků řízení další soutěžitelé a to: REEMTSMA INTERNATIONAL PRAHA, spol. s r.o., DanCzek Teplice a.s. a CZ TABÁK a.s.

Společný podíl objemu dodávek cigaret na tuzemský trh realizovaný účastníky řízení činil v roce 2001 přibližně …(obchodní tajemství), přičemž rozhodující díl připadá na PM ČR.

Posouzení Mezinárodních marketingových pravidel pro tabákové výrobky a dohody o společném přistoupení účastníků řízení k těmto Pravidlům:

Podle § 3 odst. 1 zákona jsou zakázané a neplatné dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nebo pokud Úřad nepovolí svým rozhodnutím nebo vyhláškou z tohoto zákazu výjimku. Zakázanými ve smyslu § 3 odst. 1 zákona jsou především dohody výslovně uvedené v § 3 odst. 2 pod písm. a) - f) zákona, jako např. dohody o cenách, rozdělení trhu, vázání zboží a další.

Předmětem posouzení ze strany Úřadu ve správním řízení je dohoda o společném přistoupení účastníků řízení k Pravidlům a o dodržování zásad v nich stanovených při propagaci a marketingu tabákových výrobků a obsah zásad (závazků) uvedených v Pravidlech samotných.

Úřad konstatuje, že dohoda účastníků řízení o společném přistoupení k Pravidlům neobsahuje žádné jiné ujednání či podmínky a jako taková nepodléhá zákazu dohod dle § 3 odst. 1 zákona.

Přijetím Pravidel účastníci též nepřebírají závazek, že nebudou obchodovat, či jinak hospodářsky spolupracovat se soutěžiteli, kteří nejsou účastníky Pravidel, anebo jim jinak působit újmu.

Mezinárodní marketingová pravidla pro tabákové výrobky zahrnují i zásady, týkající se omezení Účastníků Pravidel i v oblastech, kdy je např. již reklama ze zákona v konkrétní zemi zakázána. V České republice je reklama na tabákové výrobky zakázána v rozhlasovém a televizním vysílání (viz § 3 zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů a § 48 odst. 1 písm. f) zákona č. 231/2001 Sb. o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů.). Zákonem ČNR č. 37/1989 Sb., o ochraně před alkoholismem a jinými toxikomaniemi (§ 4 odst. 1 písm. e) je zakázáno prodávat tabákové výrobky osobám mladším 18 let. Omezení reklamy na tabákové výrobky současně s omezením jiných forem podpory prodeje a distribuce tabákových výrobků ve vztahu k nezletilým osobám je tedy v souladu se zákonnou úpravou platnou v dané oblasti v České republice v širším slova smyslu. Pravidla tak obsahují zásady sledující též naplňování uvedené právní úpravy v České republice.

Úřad po posouzení jednotlivých zásad (závazků) obsažených v Pravidlech konstatuje, že nepodléhají zákazu dohod dle § 3 odst. 1 zákona.

Z posouzení Pravidel vyplývá, že jejich smyslem není omezení hospodářské soutěže na vymezeném relevantním trhu, ale dosažení jiných forem podpory prodeje a distribuce tabákových výrobků spojených zejména s eliminací jejich působení na nezletilé osoby.

Závěr:

V návaznosti na shora uvedené Úřad konstatuje, že jednotlivé zásady obsažené v Pravidlech ani dohoda účastníků řízení o přistoupení k Pravidlům a dodržování zásad v nich stanovených nepodléhají zákazu dohod dle § 3 odst. 1 zákona.

Poučení o opravném prostředku:

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Šárka Vlašínová

ředitelka odboru

Rozhodnutí obdrží:

Linklaters, v.o.s.

JUDr.Alexandr Mareš

advokát

Palác Myslbek

Na Příkopě 19

117 19 Praha 1 - 3 x

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en