číslo jednací: 03290/2023/853
spisová značka: S0163/2022/KD

Instance I.
Věc Kartelová dohoda ve veřejné zakázce „Revitalizace bytového panelového domu Havlíčkova č.p. 1178-1179 ve Valašském Meziříčí“
Účastníci
 1. aostav s.r.o.
 2. EFIOS stavební s.r.o.
 3. HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o.
 4. Karel Kramoliš
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb.
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 10. 2. 2023
Dokumenty file icon dokument ke stažení 388 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0163/2022/KD

Číslo jednací:      ÚOHS-03290/2023/853

 

Brno 24. 1. 2023

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0163/2022/KD zahájeném dne 8. 4. 2022 z moci úřední dle § 78 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 21 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jehož účastníky jsou:

 • aostav s.r.o., se sídlem Zašovská 71, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 27792323,
 • EFIOS stavební s.r.o., se sídlem M. Alše 823, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 02360641,
 • HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o., se sídlem Na Potůčkách 537/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 28645006, zastoupená na základě plné moci ze dne 2. 5. 2022 JUDr. Tomášem Bělinou, advokátem advokátní kanceláře Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8,
 • Karel Kramoliš, se sídlem Ostravská 964, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 12115347,

vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

ROZHODNUTÍ:

I.

Účastníci řízení, společnosti

 • aostav s.r.o., se sídlem Zašovská 71, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 27792323,
 • EFIOS stavební s.r.o., se sídlem M. Alše 823, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 02360641,
 • HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o., se sídlem Na Potůčkách 537/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 28645006, a
 • podnikající fyzická osoba Karel Kramoliš, se sídlem Ostravská 964, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 12115347,

tím, že v blíže nezjištěné době před 27. 7. 2020 až do 27. 8. 2020 prostřednictvím vzájemných kontaktů mezi sebou koordinovali nabídky do obou kol výběrového řízení k zakázce „Revitalizace bytového panelového domu Havlíčkova č.p. 1178-1179 ve Valašském Meziříčí“, reg. č. projektu CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014162, zadavatele Společenství vlastníků domu Havlíčkova 1178 - 1179, Valašské Meziříčí, IČO 06915841, se sídlem Havlíčkova 1178, 757 01 Valašské Meziříčí Havlíčkova a takto sladěné nabídky zadavateli následně podávali, a to tak, že nejvýhodnější nabídku podala v obou kolech tohoto výběrového řízení společnost aostav s.r.o., se sídlem Zašovská 71, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 27792323,

jednali ve vzájemné shodě, čímž narušili hospodářskou soutěž a ovlivnili výsledek zadání uvedené zakázky,

a tím porušili zákaz uvedený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 262/2017 Sb., čímž se dopustili přestupku dle § 22a odst. 1 písm. b) tohoto zákona.

II.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 262/2017 Sb., se účastníkům řízení plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výroku I. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.

III.

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 262/2017 Sb., se účastníku řízení, společnosti aostav s.r.o., se sídlem Zašovská 71, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 27792323, za přestupek uvedený ve výroku I. tohoto rozhodnutí ukládá pokuta v celkové výši 1.110.000(slovy: jeden milion jedno sto deset tisíc korun českých).

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

IV.

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 262/2017 Sb., se účastníku řízení, společnosti EFIOS stavební s.r.o., se sídlem M. Alše 823, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 02360641, za přestupek uvedený ve výroku I. tohoto rozhodnutí ukládá pokuta v celkové výši 925.000 (slovy: devět set dvacet pět tisíc korun českých).

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

V.

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 262/2017 Sb., se účastníku řízení, společnosti HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o., se sídlem Na Potůčkách 537/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 28645006, za přestupek uvedený ve výroku I. tohoto rozhodnutí ukládá pokuta v celkové výši 925.000 (slovy: devět set dvacet pět tisíc korun českých).

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

VI.

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 262/2017 Sb., se účastníku řízení, podnikající fyzické osobě Karlu Kramoliši, se sídlem Ostravská 964, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 12115347, za přestupek uvedený ve výroku I. tohoto rozhodnutí ukládá pokuta v celkové výši 197.000 (slovy: jedno sto devadesát sedm tisíc korun českých).

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

VII.

Dle § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ve spojení s § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů, se účastníkům řízení, společnostem

 • aostav s.r.o., se sídlem Zašovská 71, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 27792323,
 • EFIOS stavební s.r.o., se sídlem M. Alše 823, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 02360641,
 • HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o., se sídlem Na Potůčkách 537/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 28645006, a
 • podnikající fyzické osobě Karlu Kramoliši, se sídlem Ostravská 964, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 12115347,

ukládá, každému jednotlivě, povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou 3.500 Kč (slovy: tři tisíce pět set korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I. Zahájení a dosavadní průběh správního řízení

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též „Úřad“) obdržel dne 24. 11. 2021 podání Centra pro regionální rozvoj České republiky, se sídlem U nákladového nádraží 3144/4, 130 00 Praha 3 – Strašnice, IČO 04095316 (dále též „CRR“). CRR ve svém podání upozornilo Úřad na možné porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,[1] v souvislosti se zakázkou Revitalizace bytového panelového domu Havlíčkova č.p. 1178-1179 ve Valašském Meziříčí[2], reg. č. projektu CZ.06.2.11/0.0/0.0/17_097/0014162, zadavatele Společenství vlastníků domu Havlíčkova 1178 - 1179, Valašské Meziříčí, IČO 06915841, se sídlem Havlíčkova 1178, 757 01 Valašské Meziříčí (dále též „zakázka Havlíčkova“), kdy při kontrole této zakázky byly objeveny indicie svědčící o možném uzavření zakázané dohody mezi uchazeči zadávacího řízení, společnostmi aostav s.r.o., se sídlem Zašovská 71, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 27792323 (dále též „aostav“), EFIOS stavební s.r.o., se sídlem M. Alše 823, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 02360641 (dále též „EFIOS“), HERYÁN RECONSTRUCTIONS s.r.o., se sídlem Na Potůčkách 537/5, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 28645006 (dále též „HERYÁN RECONSTRUCTIONS“) a podnikající fyzickou osobou panem Karlem Kramolišem, se sídlem Ostravská 964, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, IČO 12115347 (dále též „Karel Kramoliš“).[3]

2.             Dne 8. 4. 2022 zahájil Úřad se společnostmi aostav, EFIOS, HERYÁN RECONSTRUCTIONS a s panem Karlem Kramolišem správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0163/2022/KD (dále jen „správní řízení“) ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona. Možné porušení § 3 odst. 1 zákona Úřad spatřoval v jednání ve vzájemné shodě a/nebo dohodě mezi účastníky správního řízení spočívající v koordinaci účasti a/nebo nabídek ve výběrovém řízení k zakázce Havlíčkova, které bylo vyhlášeno dne 2. 7. 2020 a opakovaně vyhlášeno dne 11. 8. 2020, kdy cílem nebo výsledkem tohoto jednání účastníků řízení mohlo být narušení hospodářské soutěže při výběru dodavatele pro výše uvedenou zakázku.[4]

3.             Indiciemi pro zahájení správního řízení byly informace, které Úřad získal o průběhu a výsledku výběrového řízení na zakázku Havlíčkova od Stavebního bytového družstva Valašské Meziříčí, se sídlem Sokolská 489/20, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 00090875, které provádí správu pro Společenství vlastníků domu Havlíčkova 1178 - 1179, Valašské Meziříčí, IČO 06915841, se sídlem Havlíčkova 1178, 757 01 Valašské Meziříčí (dále jen „zadavatel“), dále pak z podání CRR a na základě šetření na místě provedeného dle § 21f zákona v obchodních prostorách některých soutěžitelů, viz dále, při prověřování podnětu vedeného pod sp. zn. ÚOHS-P0792/2021/KD.

4.             Úřad provedl dne 15. 2. 2022 šetření na místě v obchodních prostorách společností aostav, EFIOS a HERYÁN RECONSTRUCTIONS, kde zajistil, mimo jiné, mobilní komunikaci prostřednictvím aplikace WhatsApp mezi některými účastníky řízení, položkové rozpočty nabídek účastníků řízení předložené ve výběrovém řízení na zakázku Havlíčkova a e‑mailovou komunikaci související s výběrovým řízením na výše uvedenou zakázku.[5]

5.             V rámci správního řízení si Úřad následně vyžádal od účastníků řízení další relevantní informace a podklady vztahující se ke shora uvedenému výběrovému řízení.

6.             Dne 29. 7. 2022 byla účastníkům řízení zaslána výzva k možnosti zahájení procedury narovnání, s čímž všichni účastníci řízení souhlasili. Úřad proto v tomto správním řízení proceduru narovnání zahájil, když byly splněny všechny podmínky pro její uplatnění.[6] V rámci procedury narovnání proběhla dvoustranná jednání mezi Úřadem a jednotlivými účastníky řízení, kteří následně potvrdili, že v proceduře narovnání hodlají pokračovat i nadále.[7]

7.             Dne 12. 12. 2022 vydal Úřad sdělení výhrad, ve kterém účastníkům řízení sdělil základní skutkové okolnosti případu, jejich právní hodnocení, odkázal na důkazy obsažené ve spise a informoval je o sankcích, jež jim hodlá v rozhodnutí uložit. Úřad umožnil účastníkům řízení seznámit se s podklady rozhodnutí a stanovil jim lhůtu pro vyjádření se k těmto podkladům a k zaslání návrhů na doplnění dokazování.

8.             Úřad obdržel od všech účastníků správního řízení závěrečné žádosti o snížení pokuty ve smyslu § 22ba odst. 2 ve spojení s § 22ba odst. 6 zákona.[8] Vzhledem ke splnění všech podmínek Úřad vydává v rámci procedury narovnání toto stručné rozhodnutí.

II.   Charakteristika soutěžitele

II.1 Společnost aostav

9.             Společnost aostav je obchodní společností zapsanou dne 21. 2. 2007 do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 29817. Předmětem jejího podnikání je dle obchodního rejstříku mj. provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Jediným společníkem společnosti aostav je [Jméno Příjmení], který je zároveň i jejím jednatelem.

10.         Společnost aostav je stavební společností zaměřující se na revitalizace panelových domů a provádění fasád, dále stavby rodinných domů, průmyslové a vodohospodářské stavby, suché výstavby a střechy.[9]

11.         Úřad pro účely tohoto správního řízení považuje společnost aostav za soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 1 zákona (dále též „soutěžitel aostav“).

II.2 Společnost EFIOS

12.         Společnost EFIOS je obchodní společností zapsanou dne 10. 12. 2013 do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57738.

13.         Společnost EFIOS má dva jednatele, jimiž jsou [Titul Jméno Příjmení] a [Jméno Příjmení], každý z nich za společnost EFIOS jedná samostatně.

14.         Společnost EFIOS je stavební společností, mezi jejíž hlavní podnikatelské aktivity patří zemní práce, rekonstrukce, opravy a výstavba veškerých typů staveb (vodohospodářské liniové stavby, budovy občanské vybavenosti, rodinné domy, budovy průmyslové výstavby). Dále se společnost věnuje prodeji materiálů a silniční a motorové dopravě.[10]

15.         Jediným společníkem společnosti EFIOS je společnost E F I O S spol. s r.o., se sídlem Masarykova 671/33, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO 47972611, jejímž jediným společníkem a jednatelem je [Titul Jméno Příjmení].

16.         Uvedené společnosti tvoří jediného soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 1 zákona (dále též „soutěžitel EFIOS“).

II.3 Společnost HERYÁN RECONSTRUCTIONS

17.         Společnost HERYÁN RECONSTRUCTIONS je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 36509, dne 12. 1. 2011.

18.         Společnost HERYÁN RECONSTRUCTIONS vlastní [Jméno Příjmení] a [Jméno Příjmení] (každý z nich má 50% podíl), kteří jsou zároveň i jednatelé společnosti.

19.         Mezi hlavní podnikatelské aktivity patří celkové revitalizace a energetické úspory jakýchkoliv objektů a budov a svým zákazníkům nabízí široké spektrum produktů a služeb v různých segmentech stavebního trhu, konkrétně bytových a panelových domů, staveb občanské vybavenosti, komerčních staveb, rodinných domů, průmyslových objektů, stavebních prací včetně veškerých stavebních profesí, demoličních prací a dopravy.[11]

20.         Úřad pro účely tohoto správního řízení považuje společnost HERYÁN RECONSTRUCTIONS za soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 1 zákona (dále též „soutěžitel HERYÁN RECONSTRUCTIONS“).

II.4 Karel Kramoliš

21.         Pan Karel Kramoliš je fyzickou osobou podnikající dle zákona č. 455/1991 Sb., zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v účinném znění.

22.         Dle vyjádření pana Karla Kramoliše patří mezi podnikatelské činnosti, kterými se zabývá, revitalizace panelových domů, rekonstrukce, výstavby a zateplení rodinných domů a průmyslové realizace.[12]

23.         Úřad pro účely tohoto správní řízení považuje pana Karla Kramoliše za soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 1 zákona (dále též „soutěžitel Karel Kramoliš“).

III. Zjištěné skutečnosti

III.1 Zakázka Havlíčkova

24.         Zakázka Havlíčkova byla zakázkou malého rozsahu na stavební práce, která byla z části uplatňována v projektu Integrovaného regionálního operačního programu (IROP). Jejím předmětem bylo provedení stavebních úprav (revitalizace) bytového domu Havlíčkova č. p. 1178–1179 ve Valašském Meziříčí, včetně jeho zateplení a výměny oken. Projektová dokumentace byla vypracována společností KORT CZ s.r.o., se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO 01774506. Zakázka Havlíčkova byla zadána v uzavřené výzvě dle čl. 7.1.3 Metodického pokynu pro oblast zadávaní zakázek pro programové období 2014-2020. [13] Zadavatel vyzval k podání nabídky čtyři subjekty, a to účastníky tohoto správního řízení.[14]

25.         Základním hodnoticím kritériem zadavatele pro zadání zakázky Havlíčkova byla nejnižší nabídková cena. Zadavatel výběrové řízení na zakázku Havlíčkova vyhlásil dne 2. 7. 2020 (dále též „1. kolo výběrového řízení“).

1. kolo výběrového řízení

26.         Předpokládaná cena zakázky byla dle zadávací dokumentace ve výši 15.175.004,72 Kč bez DPH. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 27. 7. 2020 (do 9:00 hod).[15] Do 1. kola výběrového řízení podali dne 27. 7. 2020[16] nabídky společnosti aostav, HERYÁN RECONSTRUCTIONS, EFIOS a pan Karel Kramoliš.

27.         Společnost aostav uvedla v nabídce cenu 13.807.418,36 Kč bez DPH,[17] pan Karel Kramoliš cenu 14.083.435 Kč bez DPH,[18] společnost HERYÁN RECONSTRUCTIONS cenu 14.359.781,25 Kč bez DPH[19] a společnost EFIOS cenu 14.778.702,70 Kč bez DPH.[20]

28.         Zadavatel po posouzení předložených nabídek dospěl k závěru, že nabídka s nejnižší nabídkovou cenou (od společnosti aostav) je nad jeho finanční možnosti a 1. kolo výběrového řízení z tohoto důvodu zrušil.[21] Zadavatel následně žádal revizi a úpravu projekčního položkového rozpočtu zakázky Havlíčkova pro dosažení nižší předpokládané ceny této zakázky[22] a dne 11. 8. 2020 výběrové řízení znovu vyhlásil (dále též „2. kolo výběrového řízení“).[23]

2. kolo výběrového řízení

29.         Předpokládaná cena zakázky Havlíčkova byla ve 2. kole výběrového řízení stanovena zadavatelem ve výši 12.213.502,45 Kč bez DPH. Výzvu k podání nabídky zadavatel odeslal účastníkům tohoto správního řízení. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 27. 8. 2020 (do 9:00 hod).[24]

30.         Do 2. kola výběrového řízení podali nabídku společnost EFIOS dne 26. 8. 2020 s nabídkovou cenou 12.148.251,99 Kč bez DPH, společnost aostav dne 27. 8. 2020 s nabídkovou cenou 11.569.839,42 Kč bez DPH, společnost HERYÁN RECONSTRUCTIONS dne 27. 8. 2020 s nabídkovou cenou 11.916.853,53 Kč bez DPH a pan Karel Kramoliš dne 27. 8. 2020 s nabídkovou cenou 11.743.267,55 Kč bez DPH.[25]

31.         Vítězem zakázky Havlíčkova se stala společnost aostav a dne 7. 9. 2020 s ní zadavatel uzavřel smlouvu o dílo.[26]

III.2 Nabídky účastníků řízení podané zadavateli

32.         Úřad porovnal nabídky soutěžitelů aostav, HERYÁN RECONSTRUCTIONS, EFIOS a pana Karla Kramoliše, které byly podány zadavateli v 1. kole výběrové řízení, a ze srovnání zjistil, že:

 • Položky cenové nabídky soutěžitele aostav jsou v případě téměř všech položek 0,962násobkem cen soutěžitele HERYÁN RECONSTRUCTIONS.
 • Položky cenové nabídky soutěžitele aostav jsou v případě téměř všech položek 0,980násobkem cen soutěžitele Karla Kramoliše.
 • Položky cenové nabídky soutěžitele aostav jsou v případě téměř všech položek 0,935násobkem cen soutěžitele EFIOS.[27]

33.         Ze srovnání nabídek soutěžitelů aostav, HERYÁN RECONSTRUCTIONS, EFIOS a Karla Kramoliše, které byly podány zadavateli v 2. kole výběrové řízení, Úřad zjistil, že:

 • Položky cenové nabídky soutěžitele aostav jsou v případě téměř všech položek 0,971násobkem cen soutěžitele HERYÁN RECONSTRUCTIONS.
 • Položky cenové nabídky soutěžitele aostav jsou v případě téměř všech položek 0,985násobkem cen soutěžitele Karla Kramoliše.
 • Položky cenové nabídky soutěžitele aostav jsou v případě téměř všech položek 0,952násobkem cen soutěžitele EFIOS.[28]

III.3 Komunikace mezi účastníky řízení

34.         Dne 18. 1. 2021 v 14:44 hod. [Jméno Příjmení], [funkce] společnosti aostav, poslal prostřednictvím aplikace WhatsApp [Jméno Příjmení] zprávu týkající se jejich vzájemné spolupráce, ke které byla připojena fotografie obsahující záznam týkající se zakázky Havlíčkova s iniciály [funkce] společnosti aostav („[iniciály]“).[29]

35.         Dne 21. 7. 2020 v 16:07 hod. poslal [Jméno Příjmení], [funkce] společnosti aostav, ze své elektronické adresy „[Jméno Příjmení]@aostav.cz“ [Jméno Příjmení], [funkce] společnosti EFIOS, na elektronickou adresu „[Jméno Příjmení]@efios.cz“ e-mailovou zprávu s předmětem „Havlíčkova“ a textem (cit.): „27.7.2020 9.000“. Přílohou e-mailové zprávy byla smlouva o dílo na zakázku Havlíčkova[30] a další dokumenty od zadavatele (krycí list, čestné prohlášení, formulář ke specifikaci poddodavatelů a zadávací dokumentace).[31]

36.         Při šetření na místě v obchodních prostorách společnosti aostav byly v počítači [Jméno Příjmení], [funkce] společnosti aostav, objeveny ve složce „ZAKÁZKY 2020“ dvě složky týkající se zakázky Havlíčkova: „202024 – Havlíčková 1178-1179“ a „Havlíčkova 1178-79 27.7.2020 9.00 hod“.[32] V této složce se mimo jiné nacházely podsložky „[Iniciály]“, „[Iniciály]“, „[Iniciály]“.[33]

37.         Ve složce „[Iniciály]“ se nacházel dokument „slepý rozpočet.xls“, který obsahoval rozpočet na zakázku Havlíčkova v součtu celkem za 14.778.702,70 Kč bez DPH. V poli zhotovitele bylo v příslušné části položkového rozpočtu vyplněno jméno, sídlo a identifikační číslo společnosti aostav a v místě pro podpis položkového rozpočtu „za zhotovitele“ uvedeno jméno [Jméno Příjmení]. Ve vlastnostech souboru je jako autor poslední změny uvedena „[Jméno]“, datum poslední úpravy 20. 7. 2020 v 14:05, soubor byl vytvořen 8. 4. 2009 v 9:15.[34]

38.         Ve složce „[Iniciály]“ se nacházel dokument „slepý rozpočet.xls“, který obsahoval rozpočet na zakázku Havlíčkova v součtu celkem za 14.359.781,25 Kč bez DPH. Pole pro uvedení jména zhotovitele nebylo v rozpočtu vyplněno, ale v místě pro podpis položkového rozpočtu „za zhotovitele“ bylo uvedeno jméno [Jméno Příjmení]. Ve vlastnostech souboru byl jako autor poslední změny uveden „[Jméno]“, datum poslední úpravy 21. 7. 2020 v 10:40, soubor byl vytvořen 8. 4. 2009 v 9:15.[35]

39.         Ve složce „[Iniciály]“ se nacházel dokument „slepý rozpočet.xls“, který obsahoval rozpočet na zakázku Havlíčkova v součtu celkem za 14.083.435,18 Kč bez DPH. Pole pro uvedení jména zhotovitele nebylo v rozpočtu vyplněno, ale v místě pro podpis položkového rozpočtu „za zhotovitele“ bylo uvedeno jméno [Jméno Příjmení]. Ve vlastnostech souboru byl jako autor poslední změny uveden „[Jméno]“, datum poslední úpravy 21. 7. 2020 v 10:41, soubor byl vytvořen 8. 4. 2009 v 9:15.[36]

40.         Dokumenty „slepý rozpočet.xls“, které se nacházely v podsložkách „[Iniciály]“, „[Iniciály]“ a „[Iniciály]“, se shodovaly s rozpočty, které byly součástí nabídek předložených zadavateli v 1. kole výběrového řízení na zakázku Havlíčkova soutěžiteli EFIOS, HERYÁN RECONSTRUCTIONS a Karlem Kramolišem dne 27. 7. 2020.[37]

III.4 Hodnocení důkazů a shrnutí skutkových zjištění

41.         O spolupráci mezi všemi účastníky tohoto správního řízení a koordinaci jejich nabídek podaných v 1. kole výběrového řízení na zakázku Havlíčkova svědčí především nabídkové rozpočty soutěžitelů EFIOS, HERYÁN RECONSTRUCTIONS a pana Karla Kramoliše na zakázku Havlíčkova získané v průběhu šetření na místě v obchodních prostorách soutěžitele aostav z počítače [funkce] společnosti [Jméno Příjmení], které byly umístěny v podsložkách „[Iniciály]“, „[Iniciály]“, „[Iniciály]“ nacházejících se ve složce „Havlíčkova 1178-79 27.7.2020 9.00 hod“.[38]

42.         Naceněné rozpočty umístěné v podsložkách „[Iniciály]“, „[Iniciály]“ a „[Iniciály]“ se shodují s rozpočty, které soutěžitelé EFIOS, HERYÁN RECONSTRUCTIONS a pan Karel Kramoliš podali zadavateli v 1. kole výběrového řízení, jak Úřad ověřil.

43.         [Funkce] společnosti aostav, [Jméno Příjmení], tedy prokazatelně měl k dispozici rozpočty, které zadavateli podali ostatní uchazeči o zakázku Havlíčkova (účastníci řízení), kdy z vlastností jednotlivých souborů, cenových rozpočtů umístěných ve složkách „[Iniciály]“, „[Iniciály]“ a „[Iniciály]“ je zřejmé, že tyto rozpočty měl k dispozici již v době před uplynutím lhůty pro podání nabídek.[39]

44.         O koordinaci mezi účastníky řízení před podáním nabídek v 1. kole výběrového řízení na zakázku Havlíčkova svědčí rovněž skutečnost, že v místě pro podpis položkového rozpočtu „za zhotovitele“ bylo v rozpočtech umístěných ve složkách „[Iniciály]“, „[Iniciály]“ i „[Iniciály]“ uvedeno vždy jméno [Jméno Příjmení] a v místě pro uvedení jména zhotovitele bylo v příslušné části položkového rozpočtu umístěného ve složce „[Iniciály]“ vyplněno jméno, sídlo a identifikační číslo společnosti aostav.

45.         O kontaktu mezi společností aostav a společností EFIOS před podáním nabídek v 1. kole výběrového řízení na zakázku Havlíčkova svědčí i e-mailová zpráva ze dne 21. 7. 2020. V příloze zprávy [funkce] společnosti aostav, [Jméno Příjmení], zaslal [funkce] společnosti EFIOS dokumenty zadavatele týkající se zakázky Havlíčkova a upozornil jej rovněž na lhůtu pro podání nabídek (text zprávy „27. 7. 2020“). Vzhledem k tomu, že tato zpráva byla zaslána před uběhnutím lhůty pro podání nabídek, se Úřadu jeví taková komunikace mezi potenciálními, a ve výsledku i skutečnými, konkurenty v posuzovaném výběrovém řízení jako nelogická, pokud není vysvětlením koordinace účasti a nabídek ve výběrovém řízení.

46.         O kontaktech a probíhající spolupráci mezi soutěžiteli, přinejmenším mezi společností aostav a panem Karlem Kramolišem, svědčí zajištěná zpráva z aplikace WhatsApp, kterou zaslal [funkce] společnosti aostav, [Jméno Příjmení], [Jméno Příjmení].

47.         Koordinací nabídek mezi účastníky řízení byla ovlivněna obě kola výběrového řízení.[40] O pokračující spolupráci účastníků řízení svědčí cenová podobnost (cenové indexy) nabídkových rozpočtů účastníků řízení podaných zadavateli i ve 2. kole výběrového řízení a došlo tak k naplnění předpokládaného výsledku koordinace, a to vítězství společnosti aostav.

48.         Úřad má na základě shora uvedených skutečností a popsaných důkazů za prokázané, že soutěžitelé aostav, HERYÁN RECONSTRUCTIONS, EFIOS a pan Karel Kramoliš své nabídky podané ve výběrovém řízení na zakázku Havlíčkova nevypracovali samostatně a nezávisle na sobě. O spolupráci mezi soutěžiteli ve výše uvedeném výběrovém řízení svědčí dle Úřadu jejich komunikace předcházející podání jejich nabídek, a dále především jednotkové ceny položek rozpočtů jejich nabídek předložených zadavateli těmito soutěžiteli v 1. i 2. kole výběrového řízení na zakázku Havlíčkova, resp. výsledek jejich srovnání. Mezi jednotkovými cenami v rozpočtech uvedených soutěžitelů Úřad téměř ve všech položkách zjistil podobnosti v podobě cenových vzorců (indexů).

49.         Podobnost cen (cenové indexy) v rozpočtech všech nabídek podaných soutěžiteli HERYÁN RECONSTRUCTIONS, EFIOS, panem Karlem Kramolišem a ve vítězné nabídce podané na zakázku Havlíčkova soutěžitelem aostav nemůže být dle Úřadu vysvětlena ničím jiným než předchozí kooperací uvedených soutěžitelů při vypracovávání nabídek (rozpočtů) předložených zadavateli v 1. i ve 2. kole výběrového řízení na uvedenou zakázku. V posuzovaném případě se jedná o shodný poměr cen mezi jednotlivými položkami v rozpočtech různých soutěžitelů, a to u téměř všech položek, kterých bylo v případě 1. kola výběrového řízení celkem 140, v případě 2. kola celkem 129. Ceny a cenové vzorce se při srovnání rozpočtů předkládaných v 1. a 2. kole lišily, spolupráce při tvorbě nabídek mezi uvedenými soutěžiteli tak musela aktivně probíhat v rámci obou kol výběrového řízení na zakázku Havlíčkova. Soutěžitelé aostav, HERYÁN RECONSTRUCTIONS, EFIOS a ani Karel Kramoliš ve svých nabídkách neuváděli shodné subdodavatele.[41]

50.         Po zhodnocení uvedených skutečností v jejich vzájemných souvislostech má Úřad za prokázané, že v blíže nezjištěné době před 27. 7. 2020, kdy byly zadavateli podány nabídky do 1. kola výběrového řízení, až do 27. 8. 2020, kdy byla zadavateli podána poslední nabídka ve 2. kole výběrového řízení, soutěžitelé aostav, HERYÁN RECONSTRUCTIONS, EFIOS a pan Karel Kramoliš při přípravě svých nabídek podávaných do zakázky Havlíčkova navzájem spolupracovali tak, aby tuto zakázku získal soutěžitel aostav, k čemuž i došlo. Úřad dodává, že i v případě nezrušení 1. kola výběrového řízení by soutěžitel aostav zvítězil.

IV. Vymezení relevantního trhu

51.         Zákon v § 2 odst. 2 definuje relevantní trh jako trh zboží,[42] které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedních území.

52.         Předmětem zakázky Havlíčkova byly stavební úpravy (revitalizace) bytového domu Havlíčkova č. p. 1178–1179 ve Valašském Meziříčí, konkrétně zateplení celého objektu, výměna oken a balkonových sestav, zasklení lodžií a výměna vstupních dveří.[43]

53.         Úřad vzhledem k povaze posuzovaného jednání účastníků řízení a zjištěným skutečnostem, jednání typu bid rigging (viz níže), která se týkala zakázky Havlíčkova, vymezil dotčený relevantní trh předmětem této zakázky.

V. Právní posouzení

V.1 Použité znění právních norem

Hmotněprávní normy

54.         Z hlediska hmotněprávního se protiprávnost určitého jednání posuzuje dle právní normy platné v době spáchání přestupku, není-li pozdější právní úprava pro účastníka řízení příznivější. Za dobu spáchání přestupku se považuje okamžik jeho dokonání, neboť teprve tehdy je uskutečněno jednání, které je předmětem právního posouzení.

55.         Protiprávnost jednání účastníka řízení z hlediska hmotněprávního je Úřadem posuzována podle zákona, ve znění účinném v době spáchání přestupku.

56.         V posuzovaném případě došlo k dokonání přestupku realizací sladěného záměru soutěžitelů podáním nabídek. Soutěžitel EFIOS podal nabídku do 2. kola výběrového řízení na zakázku Havlíčkova dne 26. 8. 2020, soutěžitelé aostav a HERYÁN RECONSTRUCTIONS společně s Karlem Kramolišem podali nabídku dne 27. 8. 2020. Ke spáchání přestupku tak došlo nejpozději dne 27. 8. 2020. V době spáchání přestupku byl účinný zákon ve znění zákona č. 262/2017 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 9. 2017. Od spáchání posuzovaného přestupku dosud nabyly účinnosti 2 novely zákona, a to zákony č. 261/2021 Sb.[44] a č. 417/2021 Sb.[45] Žádná z těchto dvou uvedených novel nepřinesla pro účastníky řízení příznivější právní úpravu (zákonná úprava skutkové podstaty zákazu uzavření zakázané dohody stanoveného v § 3 odst. 1 zákona ani výše sankce za ni se v důsledku těchto novel nezměnily).[46] Úřad proto při hmotněprávním posouzení jednání účastníků řízení postupoval podle zákona ve znění zákona č. 262/2017 Sb. (dále též „ZOHS 262“).

57.         V otázkách hmotněprávně neupravených zákonem se podpůrně použije zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „přestupkový zákon“), ve znění nálezu Ústavního soudu č. 325/2020 Sb., účinném v době spáchání přestupku, neboť žádná z jeho pozdějších novel není právní úpravou příznivější.

Procesní normy

58.         Z hlediska procesního obecně platí zásada tzv. nepravé retroaktivity procesních norem, kdy se nové procesní normy aplikují od data nabytí jejich účinnosti i v řízeních zahájených před tímto datem, přičemž právní účinky dříve učiněných úkonů zůstávají zachovány. Tato zásada však platí jen tehdy, pokud závěrečná (přechodná) ustanovení právní normy nestanoví něco jiného. Úřad při vedení správního řízení vychází primárně z procesních ustanovení zákona, která představují lex specialis k obecné právní úpravě.

59.         Správní řízení bylo zahájeno dne 8. 4. 2022. Ode dne zahájení řízení nenabyla účinnosti žádná novela zákona, a proto Úřad postupuje v daném řízení z hlediska procesního dle zákona ve znění zákona č. 417/2021 Sb. (dále též „ZOHS 417“).

60.         Dle § 25a ZOHS 417, není-li zákonem stanoveno jinak, postupuje se v řízení u Úřadu podle správního řádu, s výjimkou ustanovení výslovně tam uvedených. Správní řízení bylo zahájeno podle správního řádu ve znění zákona č. 403/2020 Sb., účinného od 1. 1. 2021. Ode dne zahájení řízení nebyl tento zákon novelizován, Úřad tedy ve správním řízení postupuje podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též „správní řád“).

61.         Subsidiárně k zákonu se použije přestupkový zákon. Ode dne zahájení řízení nebyl tento zákon novelizován, přestupkový zákon je v tomto správním řízení tedy aplikován ve znění pozdějších předpisů.

V.2 Zákonná a judikatorní východiska

62.         ZOHS 262 v § 1 upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení (dále jen „narušení“) dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení soutěžitelů, spojením soutěžitelů, nebo orgány státní správy při výkonu státní správy, orgány územní samosprávy při výkonu samosprávy a při přeneseném výkonu státní správy a orgány zájmové samosprávy při přeneseném výkonu státní správy.

63.         Soutěžitelem se dle § 2 odst. 1 ZOHS 262 rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli.

64.         Dle § 3 odst. 1 ZOHS 262 dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen „dohody“)[47], jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, jsou zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku.[48]

65.         Pod legislativní zkratku „dohoda“ řadí § 3 odst. 1 ZOHS 262 také tzv. jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě. Jednání ve vzájemné shodě oproti dohodě v užším smyslu představuje formu koordinace mezi soutěžiteli, kteří, aniž by dosáhli stádia uzavření dohody, vědomě nahrazují rizika vzájemné konkurence praktickou kooperací, a to v rozporu s požadavky na hospodářskou nezávislost.

66.         V případě jednání ve vzájemné shodě musí být především prokázána existence kontaktů mezi soutěžiteli, jejichž důsledkem je jednání na trhu, nebo prokázáno takové jejich jednání na trhu, které nelze racionálně zdůvodnit jinak než předchozím kontaktem. Úřad tak musí buď prokázat, že mezi soutěžiteli probíhala soutěžně‑protiprávní komunikace, jejímž důsledkem je jednání soutěžitelů na trhu determinované touto koordinací, nebo že došlo ke shodnému či nápadně podobnému jednání, jež není racionálně jinak zdůvodnitelné než jednáním ve vzájemné shodě.[49]

67.         K tomu, aby určitá dohoda byla považována za zakázanou, musí být kromě naplnění formálních znaků naplněny i materiální podmínky protisoutěžního charakteru dohody. Má-li dohoda protisoutěžní cíl (účel), není již nutné zjišťovat její skutečné účinky na relevantním trhu.[50]

68.         Vzhledem ke svému cíli jsou protisoutěžní především takzvané dohody s tvrdým jádrem (hard core). To jsou takové dohody, které jsou již ze své podstaty způsobilé narušit hospodářskou soutěž. Dohody s tvrdým jádrem nelze dle Oznámení Úřadu o dohodách de minimis považovat za dohody, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný.[51]

69.         Speciálním typem zakázaných dohod s tvrdým jádrem jsou dohody směřující k ovlivnění výsledků veřejných soutěží a výběrových řízení skrze předem dohodnutou účast, případně neúčast některých uchazečů, nebo prostřednictvím obsahově sladěného podání nabídek, zejména co se nabídkových cen týče, tzv. dohody typu bid rigging. K narušení hospodářské soutěže dochází již samotnou koordinací mezi soutěžiteli při účasti na výběrovém řízení (týkající se např. okruhu účastníků soutěže, nabídkové ceny apod.), jež je následně realizována, neboť tak dochází ke zkreslení hospodářské soutěže. Tento typ dohod je považován za dohody s protisoutěžním cílem.

V.3 Soutěžitelé

70.         Soutěžitelé aostav, EFIOS, HERYÁN RECONSTRUCTIONS a pan Karel Kramoliš jsou podnikatelé, kteří vykonávají hospodářskou činnost. V předmětném období od 27. 7. 2020 do 27. 8. 2020 uvedení účastníci řízení nabízeli své služby v dané oblasti a účastnili se výběrového řízení na zakázku Havlíčkova, a tedy byli a jsou soutěžiteli dle § 2 odst. 1 ZOHS 262.

V.4 Jednání účastníků řízení

71.         Úřad se zabýval tím, zda posuzovaná jednání soutěžitelů aostav, HERYÁN RECONSTRUCTIONS, EFIOS a pana Karla Kramoliše jsou zakázanou dohodou podle ZOHS 262 a v jaké formě byla tato dohoda uzavřena.

72.         Z Úřadem zjištěných skutečností uvedených výše vyplývá, že soutěžitelé EFIOS, HERYÁN RECONSTRUCTIONS a pan Karel Kramoliš koordinovali nabídky podávané zadavateli v 1. a 2. kole výběrového řízení na zakázku Havlíčkova tak, aby pro zadavatele byla nejvýhodnější (cenově nejpřijatelnější) nabídka podaná soutěžitelem aostav, k čemuž také došlo.

73.         Příčinnou souvislost mezi slaďováním postupu mezi soutěžiteli a jeho následnou realizací má Úřad za prokázanou. Podání nabídek do obou kol výběrového řízení na zakázku Havlíčkova bylo výsledkem předchozího jednání těchto soutěžitelů, a to slaďování jejich nabídek. Uvedení soutěžitelé nahradili své nezávislé chování praktickou kooperací. Tímto jednáním soutěžitelé v případě zakázky Havlíčkova mezi sebou vyloučili hospodářskou soutěž o tuto zakázku, čímž také dosáhli zamýšleného cíle.

74.         Úřad proto kvalifikuje popsaná jednání soutěžitelů EFIOS, HERYÁN RECONSTRUCTIONS a pana Karla Kramoliše týkající se zakázky Havlíčkova jako cílovou zakázanou dohodu typu bid rigging ve smyslu § 3 odst. 1 ZOHS 262. Při posouzení formy zakázané dohody dospěl Úřad k závěru, že uvedení soutěžitelé jednali ve vzájemné shodě, a svým jednáním ovlivnili hodnocení nabídek a výsledek výběrového řízení na zakázku Havlíčkova, a tedy narušili hospodářskou soutěž.

75.         Ke koordinaci nabídek účastníky řízení docházelo v blíže nezjištěné době před podáním nabídek do 1. kola až do podání poslední nabídky do 2. kola výběrového řízení na zakázku Havlíčkova.

V.5 Odpovědnost

76.         Odpovědnost za protisoutěžní jednání spočívající v uzavření zakázané dohody narušující soutěž je odpovědností objektivní. Zákon zakazuje a sankcionuje dohody mezi soutěžiteli, tj. mimo jiné především cílové dohody. Porušení soutěžních pravidel je nicméně nutné vždy přisuzovat určité fyzické nebo právnické osobě, neboť pouze s ní je možné vést správní řízení. Základním pravidlem je tedy princip osobní odpovědnosti,[52] jehož podstatou je přičtení odpovědnosti za protiprávní jednání té fyzické nebo právnické osobě, která provozuje podnik podílející se na kartelové dohodě.

77.         Vzhledem k výše uvedenému Úřad činí účastníky řízení odpovědnými za posuzované jednání a jim bude adresováno rozhodnutí.

78.         Zákon s ohledem na koncepci objektivní odpovědnosti[53] neukládá, aby Úřad u všech osob, které hodlá za porušení hmotněprávních ustanovení zákona sankcionovat, zkoumal zavinění, nicméně Úřad považuje posouzení subjektivní stránky jednání účastníků řízení za důležité. Úřad dospěl k závěru, že účastníci řízení porušili § 3 odst. 1 ZOHS 262 zaviněně.

V.6 Dopad na relevantní trh

79.         Posuzované jednání účastníků řízení se týkalo výběrového řízení na zakázku Havlíčkova. Mezi účastníky řízení došlo k protisoutěžní koordinaci jejich jednání ve výběrovém řízení na uvedenou zakázku s cílem ovlivnit jeho průběh, resp. výsledek. Uvedený případ zakázané dohody směřující k ovlivnění výsledku výběrového řízení, tzv. bid rigging, zpravidla obsahuje více různých ujednání, typicky koordinaci cenovou a dělení trhu, a bývá označován jako hard core omezení, u kterých je na první pohled zřejmá snaha soutěžitelů hospodářskou soutěž narušit a získat výhody, kterých by bez protisoutěžní koordinace nedosáhli. Tyto cílové dohody mají již ze své podstaty vždy škodlivý dopad na hospodářskou soutěž.[54] Úřad tedy nemusí zkoumat jejich skutečný negativní dopad na relevantní trh.

80.         Sladěný postup soutěžitelů aostav, HERYÁN RECONSTRUCTIONS, EFIOS a pana Karla Kramoliše v 1. kole výběrového řízení i v 2. kole výběrového řízení na zakázku Havlíčkova byl v obou naplněn podáním zkoordinovaných nabídek a měl mezi nimi za následek vyloučení hospodářské soutěže o tuto zakázku.

V.7 Posouzení podmínek de minimis, vynětí ze zákazu dohod a vlivu na obchod mezi členskými státy

81.         Dle § 3 odst. 1 ZOHS 262 dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané. Kritéria zanedbatelného dopadu dohod na hospodářskou soutěž jsou blíže stanovena v dokumentu Oznámení Úřadu o dohodách, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný.[55] S ohledem na skutečnost, že posuzované jednání soutěžitelů představuje cílové narušení hospodářské soutěže, neuplatní se u něj pravidlo de minimis, resp. nespadá mezi dohody, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný.

82.         Za podmínek stanovených v § 3 odst. 4 ZOHS 262 je možné vynětí ze zákazu dohod dle § 3 odst. 1 ZOHS 262.[56] Břemeno prokázání splnění těchto podmínek leží podle § 21d odst. 1 ZOHS 262 na účastnících řízení, ti však jejich splnění neprokázali.Úřad splnění potřebných podmínek u posuzované dohody neshledal. Obdobně Úřad neshledal naplnění podmínek pro uplatnění jakékoliv blokové výjimky přijaté na základě nařízení Evropské komise nebo Rady Evropské unie.

83.         Úřad se také zabýval otázkou, zda posuzované jednání soutěžitelů mohlo mít vliv na obchod mezi členskými státy, neboť v případě protisoutěžního jednání, jež má podstatný vliv na obchod mezi členskými státy, tj. je u něj splněna podmínka existence unijního prvku, aplikuje Úřad hmotné právo podle čl. 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále též „SFEU“).

84.         Jednání soutěžitelů se týkalo jednoho výběrového řízení jediného zadavatele sídlícího v České republice, přičemž šlo o plnění s relativně nízkou hodnotou z pohledu možného narušení obchodu mezi členskými státy. Úřad proto uzavírá, že neshledal dostatečné indicie o tom, že by předmětné jednání bylo přímo nebo nepřímo, skutečně či potenciálně způsobilé ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie, resp. mělo unijní rozměr, a neaplikoval na ně proto článek 101 SFEU.

V.8 Shrnutí skutkových okolností a jejich právní kvalifikace

85.         Účastníci řízení, soutěžitelé aostav, EFIOS a HERYÁN RECONSTRUCTIONS a pan Karel Kramoliš tím, že v blíže nezjištěné době před 27. 7. 2020, kdy byly podány nabídky do 1. kola výběrového řízení, až do 27. 8. 2020, kdy byla zadavateli podána poslední nabídka v 2. kole výběrového řízení, koordinovali mezi sebou nabídky do výběrového řízení na zakázku Havlíčkova a své sladěné nabídky zadavateli podávali, jednali ve vzájemné shodě, čímž narušili hospodářskou soutěž a ovlivnili výsledek uvedeného výběrového řízení, a tím porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 ZOHS 262, čímž se dopustili přestupku dle § 22a odst. 1 písm. b) ZOHS 262.

VI. Odůvodnění výše pokut

VI.1 Obecná východiska

86.         Podle § 22a odst. 1 písm. b) ZOHS 262 se právnická nebo podnikající fyzická osoba jako soutěžitel dopustí přestupku tím, že uzavře dohodu v rozporu s § 3 odst. 1 ZOHS 262. Podle § 22a odst. 2 ZOHS 262 se za přestupek podle § 22a odst. 1 písm. b) téhož zákona uloží pokuta do 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, není-li dále stanoveno, že se za přestupek podle § 22a odst. 1 písm. b) ZOHS 262 pokuta neuloží. Úřad standardně používá tu hranici pokuty, která je v daném případě pro soutěžitele citelnější.

87.         Při úvahách o uložení pokuty vycházel Úřad ze znění zákona a z příkazu předsedy Postup při stanovení výše pokut ukládaných za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže účinného od 24. 4. 2018 (dále též „Metodika pokut“), v němž se v bodě 5.3 stanoví, že ve správních řízeních zahájených po účinnosti Metodiky pokut bude Úřad postupovat podle této metodiky.[57] Správní řízení bylo zahájeno dne 8. 4. 2022, a Úřad proto v tomto řízení při stanovení výše pokut aplikoval postup dle Metodiky pokut.

88.         Podle § 22b odst. 1 ZOHS 262 Úřad při určení výměry pokuty přihlédne k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Dále se přihlédne k jednání právnické osoby v průběhu řízení před Úřadem a její snaze odstranit škodlivé následky přestupku.

89.         Určení konkrétní výše pokuty v mezích zákona je věcí správního uvážení Úřadu,[58] které se odvíjí od posouzení skutkových okolností daného případu. Správní uvážení je založeno na posouzení všech relevantních okolností řešeného případu, ale zároveň musí respektovat zákonem stanovené meze. Konkrétní forma postihu a jeho výše musí být dostatečně citelná, nesmí však být pro soutěžitele likvidační.[59] Sankce by měla odpovídat závažnosti přestupku a je třeba zohlednit jak typovou, tak konkrétní závažnost jednání,[60] včetně přitěžujících nebo polehčujících okolností, i další konkrétní aspekty řešeného případu. U dohod typu bid rigging může závažnost přestupku souviset i s hodnotou veřejné zakázky. Při stanovení pokut v řízení s více účastníky je třeba rovněž dodržet princip spravedlivého a proporcionálního rozložení pokuty mezi všechny delikventy.

90.         Podle ustálené judikatury správních soudů se trestnost přestupků řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů a na správní trestání lze přiměřeně vztáhnout principy trestního práva.[61]

91.         Dle judikatury českých soudů musí konkrétní forma postihu a jeho výše působit natolik silně, aby od podobného jednání odradila i jiné nositele obdobných zákonných povinností, jaké svědčí účastníkům řízení.[62] Zároveň musí být pokuta dostatečně znatelná v materiální sféře účastníků řízení, resp. soutěžitelů, aby v něm byla obsažena její represivní funkce, tzn. aby pokuta působila jako trest, aniž by byla pro soutěžitele likvidační. Uložený postih by tedy měl plnit zároveň jak funkci represivní, tak funkci preventivní.[63]

VI.2 Vyměření pokuty

92.         Účastníkům řízení je tímto rozhodnutím vytýkáno porušení § 3 odst. 1 ZOHS 262, neboť dle zjištění Úřadu se soutěžitelé dopustili typově protisoutěžního jednání ve vzájemné shodě spočívajícího v koordinaci postupu ve výběrovém řízení (bid rigging). Z hlediska typovosti dohoda typu bid rigging (s prvky dohody o rozdělení trhu a též cenové dohody), která je považována za tzv. kartel s tvrdým jádrem, představuje jednu z nejzávažnějších forem protisoutěžního jednání. Dohody tohoto typu dle Metodiky pokut spadají do kategorie velmi závažných přestupků,[64] za které Úřad ukládá nejpřísnější pokuty, a proto Úřad stanovil výchozí podíl hodnoty tržeb[65] ve výši 10 % (Úřad měl v daném případě k dispozici rozmezí od 5 do 15 % hodnoty tržeb, v tomto případě hodnoty zakázky ovlivněné protiprávním jednáním účastníků řízení). Při určování výše základní částky pokuty Úřad vycházel nejen z typové závažnosti stanovené Metodikou pokut, ale rovněž z individuální závažnosti přestupku, která odráží veškeré relevantní skutečnosti vztahující se k přestupku posuzovaného v tomto správním řízení. Při posuzování individuální závažnosti přestupku[66] Úřad zohlednil zejména hodnotu dotčené zakázky, skutečnost, že zakázaná dohoda účastníků řízení byla implementována a měla dopad na hospodářskou soutěž, a že se jednalo o jednu zakázku lokálního charakteru.

93.         Účastníci řízení se dopustili jednoho přestupku v souvislosti s výběrovými řízeními (resp. jednou zrušeným a znovu vyhlášeným), ve kterých mezi sebou vyloučili hospodářskou soutěž o zadání zakázky Havlíčkova a přímo ovlivnili i jeho výsledek.

94.         Koeficient času se s ohledem na použitý způsob výpočtu pokuty neuplatnil.

95.         V souladu se svojí rozhodovací praxí Úřad v případech typu bid rigging při výpočtu pokuty namísto z hodnoty tržeb vycházel z hodnoty dané zakázky.[67] Hodnota zakázky Havlíčkova byla 11.569.839,42 Kč bez DPH. V této výši podal soutěžitel aostav vítěznou nabídku a na tuto částku byla se zadavatelem uzavřena smlouva o dílo.[68]

96.         Dále Úřad posoudil specifika daného případu a pro jednotlivé účastníky řízení individuálně zvážil případné přitěžující nebo polehčující okolnosti.

97.         Na závěr Úřad u každého účastníka řízení vždy individuálně posoudil, zda výše pokuty nepřesahuje zákonnou maximální výši 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, a přihlédl rovněž k aktuální finanční a majetkové situaci soutěžitelů, aby pro ně pokuta nebyla likvidační.

VI.3 Konkrétní okolnosti určení výměry pokuty pro jednotlivé účastníky řízení

98.         V předchozích odstavcích této kapitoly Úřad nastínil obecné postupy pro ukládání pokut platné pro všechny účastníky řízení a nadále bude pokračovat v hodnocení okolností, které vedly k vyměření individuální výše pokuty, kterou jednotlivým účastníkům řízení uložil.

Pokuta aostav

99.         Základní částka pokuty vzhledem k hodnotě zakázky 11.569.839,42 Kč bez DPH a při koeficientu závažnosti ve výši 10 % činí 1.156.984 Kč.

100.     Úřad zhodnotil jako přitěžující okolnost, že soutěžitel aostav měl ve vztahu k ostatním účastníkům řízení vedoucí roli a ve výběrovém řízení na zakázku Havlíčkova zvítězil. Úřad proto zvýšil uvedenou základní částku pokuty o 20 %, tj. na částku po zaokrouhlení na celé tisíce dolů ve výši 1.388.000 Kč.

101.     Úřad dále konstatuje, že byly naplněny podmínky pro aplikaci ustanovení § 22ba odst. 2 ZOHS 262 na základě podané žádosti o snížení pokuty, a snížil proto soutěžiteli výslednou částku pokuty o 20 %, tedy na částku (po zaokrouhlení na celé tisíce dolů) 1.110.000 Kč.

102.     S ohledem na výši celkového obratu soutěžitele aostav[69] není pokuta v uvedené výši likvidační a taktéž nepřesahuje 10 % z celkového obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období.

Pokuta HERYÁN RECONSTRUCTIONS

103.     Základní částka pokuty vzhledem k hodnotě zakázky 11.569.839,42 Kč bez DPH a při koeficientu závažnosti ve výši 10 % činí 1.156.984 Kč.

104.     U soutěžitele HERYÁN RECONSTRUCTIONS Úřad neshledal žádné polehčující a přitěžující okolnosti, které by odůvodňovaly úpravu výše základní částky pokuty pro společnost HERYÁN RECONSTRUCTIONS.

105.     Úřad dále konstatuje, že byly naplněny podmínky pro aplikaci ustanovení § 22ba odst. 2 ZOHS 262 na základě podané žádosti o snížení pokuty, a snížil proto soutěžiteli výslednou částku pokuty o 20 %, tedy na částku (po zaokrouhlení na celé tisíce dolů) 925.000 Kč.

106.     S ohledem na výši celkového obratu soutěžitele HERYÁN RECONSTRUCTIONS[70] není pokuta v uvedené výši likvidační a taktéž nepřesahuje 10 % z celkového obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období.

Pokuta EFIOS

107.     Základní částka pokuty vzhledem k hodnotě zakázky 11.569.839,42 Kč bez DPH a při koeficientu závažnosti ve výši 10 % činí 1.156.984 Kč.

108.     U soutěžitele EFIOS Úřad neshledal žádné polehčující a přitěžující okolnosti, které by odůvodňovaly úpravu výše základní částky pokuty pro tohoto soutěžitele.

109.     Úřad dále konstatuje, že byly naplněny podmínky pro aplikaci ustanovení § 22ba odst. 2 ZOHS 262 na základě podané žádosti o snížení pokuty, a snížil proto soutěžiteli výslednou částku pokuty o 20 %, tedy na částku (po zaokrouhlení na celé tisíce dolů) 925.000 Kč.

110.     S ohledem na výši celkového obratu soutěžitele EFIOS[71] není pokuta v uvedené výši likvidační a taktéž nepřesahuje 10 % z celkového obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období.

Pokuta Karel Kramoliš

111.     Základní částka pokuty vzhledem k hodnotě zakázky 11.569.839,42 Kč bez DPH a při koeficientu závažnosti ve výši 10 % činí 1.156.984 Kč.

112.     Vzhledem k tomu, že soutěžitel Karel Kramoliš je podnikající fyzickou osobou s nízkým celkovým ročním obratem[72], tak by dle posouzení Úřadu pokuta uložená v této výši, a to i po snížení o 20 % na základě podané žádosti o snížení pokuty dle ustanovení § 22ba odst. 2 ZOHS 262, pro něj byla reálně likvidační. Úřad proto výslednou částku pokuty pro soutěžitele Karla Kramoliše snížil tak, aby po podání této žádosti vycházela 197.000 Kč.

113.     S ohledem na výši celkového obratu soutěžitele pana Karla Kramoliše[73] není pokuta v uvedené výši likvidační a taktéž nepřesahuje 10 % z celkového obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období.

VI.4 Úhrada a splatnost pokuty

114.     Účastníci řízení provedou úhradu pokuty na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, číslo účtu 3754-17721621/0710, jako variabilní symbol uvedou identifikační číslo účastníka řízení. Uložené pokuty jsou splatné do 90 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

VII. Zákaz plnění dohody

115.     V souladu s § 7 odst. 1 ZOHS 262 Úřad do budoucna zakázal účastníkům řízení plnění výše popsané protisoutěžní dohody, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

VIII. Náklady řízení

116.     Vzhledem k tomu, že Úřad v rámci správního řízení dospěl k závěru, že účastníci řízení vytýkaným jednáním porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 ZOHS 262, jsou splněny zákonné podmínky dané § 95 odst. 1 přestupkového zákona, v návaznosti na § 79 odst. 5 správního řádu, k uložení náhrady nákladů správního řízení účastníkům řízení. S ohledem na rozsah provedeného dokazování má Úřad za to, že se jednalo o zvlášť složitý případ, a proto dle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů, určil paušální částku nákladů řízení, již jsou povinni účastníci řízení uhradit, ve výši 3.500 Kč.

117.     Náklady řízení jsou účastníci řízení povinni uhradit do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Náklady se hradí na účet Úřadu vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu 19-24825621/0710, konstantní symbol 1148, číslo variabilního symbolu je pro každého účastníka řízení odlišné, pro účastníka řízení aostav: 2022010163, pro účastníka řízení EFIOS: 2022020163, pro účastníka řízení HERYÁN RECONSTRUCTIONS: 2022030163 a pro účastníka řízení Karla Kramoliše: 2022040163.

IX. Závěr

Ze všech shora podaných důvodů Úřad konstatuje, že bylo prokázáno spáchání přestupku dle ZOHS 262, spočívajícího v uzavření zakázané dohody narušující hospodářskou soutěž, a tedy v rozporu s § 3 odst. 1 ZOHS 262, a proto rozhodl v souladu s § 67 odst. 1 správního řádu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 odst. 1 a odst. 5 správního řádu, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 správního řádu podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

Obdrží

aostav s.r.o.

Zašovská 71

Krásno nad Bečvou

757 01 Valašské Meziříčí

 

Vážený pan

JUDr. Tomáš Bělina

advokát Bělina & Partners advokátní kancelář s.r.o.

Pobřežní 370/4

186 00 Praha 8

 

EFIOS stavební s.r.o.

M. Alše 823

Krásno nad Bečvou

757 01 Valašské Meziříčí

 

Vážený pan

Karel Kramoliš

Ostravská 964

756 61 Rožnov pod Radhoštěm

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Dále v textu bude pro obecná zákonná a judikatorní východiska platná dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, užívána zkratka „zákon“ a tam, kde půjde o konkrétně účinné časové znění tohoto zákona, bude toto v textu explicitně vyjádřeno.

[2] Taktéž označována jako „Projekt energeticky úsporných opatření BD – Valašské Meziříčí, Havlíčkova 1178-1179“.

[3] Viz dokument č. 1 spisu sp. zn. ÚOHS-S0163/2022/KD (dále jen „spis“).

[4] Viz dokument č. 40 spisu.

[5] Viz dokument č. 13 spisu.

[6] Viz dokumenty č. 66-69 spisu.

[7] Viz dokumenty č. 77-80 spisu.

[8] Viz dokumenty č. 82-85 spisu.

[9] Viz internetové stránky společnosti dostupné na adrese https://www.aostav.cz/.

[10] Viz dokument č. 54 spisu.

[11] Viz internetové stránky společnosti dostupné na adrese http://www.heryan.cz/index.php.

[12] Viz dokument č. 52 spisu.

[13] Viz dokument č. 6 spisu, příloha č. 1.

[14] Viz dokument č. 21 spisu, přílohy č. 5 a 7.

[15] Viz dokument č. 13 spisu, příloha č. 3 (dokument A3).

[16] Viz dokument č. 21, příloha č. 2 spisu.

[17] Viz dokument č. 22, příloha č. 1 spisu.

[18] Viz dokument č. 22, příloha č. 4 spisu.

[19] Viz dokument č. 22, příloha č. 3 spisu.

[20] Viz dokument č. 22, příloha č. 2 spisu.

[21] Viz dokument č. 21 spisu, přílohy č. 3-5.

[22] Viz dokument č. 13 spisu, příloha č. 4 (dokument A4).

[23] Viz dokument č. 6 spisu, příloha č. 1.

[24] Viz dokument č. 6, příloha č. 1 spisu.

[25] Viz dokument č. 6, přílohy č. 2-5 a 9-15 spisu a dokument s č. 7, příloha č. 1 spisu.

[26] Viz dokument č. 13 spisu, příloha č. 2 (dokument A2).

[27] Viz dokument č. 38, příloha č. 1 spisu.

[28] Viz dokument č. 8, příloha č. 1 spisu.

[29] Viz dokument č. 13, příloha č. 1 (dokument A1) spisu.

[30] Na začátku smlouvy je jako zhotovitel uvedena společnost aostav, v dalších částech není smlouva vyplněna.

[31] Viz dokument č. 13, příloha č. 3 (dokument A3) spisu.

[32] Viz dokument č. 13 spisu.

[33] Viz dokument č. 13, příloha č. 5 (dokument A5) spisu.

[34] Viz dokument č. 13, příloha č. 5 (dokument A5) spisu.

[35] Viz dokument č. 13, příloha č. 6 (dokument A6) spisu.

[36] Viz dokument č. 13, příloha č. 7 (dokument A7) spisu.

[37] Viz dokument č. 22, včetně příloh spisu.

[38] Viz dokument č. 13, přílohy č. 5, 6, 7 (A5, A6, A7) spisu.

[39] Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 27. 7. 2020 (do 9:00 hod).

[40] Ve 2. kole výběrového řízení došlo pouze k úpravě projektového rozpočtu a snížení ceny předpokládané zadavatelem.

[41] Vyjma společnosti KSK - System, spol. s r.o., se sídlem U Trati 642, 756 54 Zubří, IČO 62301161 v případě plnění dodání výplní pro otvorové prvky pro společnosti aostav a HERYÁN RECONSTRUCTIONS.

[42] Legislativní zkratka „zboží“ je konkretizována v § 1 odst. 1 zákona; zahrnuje výrobky a služby.

[43] Viz dokument č. 13 spisu, příloha č. 2 (dokument A2).

[44] Zákon č. 261/2021 Sb. zrušil ustanovení § 21i zákona, který upravoval možnost Úřadu využívat při výkonu jeho působnosti údaje z informačních systémů veřejné správy.

[45] Zákon č. 417/2021 Sb. změnil ustanovení § 22b zákona, především pak do tohoto ustanovení vložil nový odst. 9, podle kterého pokračuje-li obviněný v jednání, pro které je s ním zahájeno řízení o pokračujícím, trvajícím nebo hromadném přestupku spočívajícím v narušení hospodářské soutěže, i po zahájení tohoto řízení, považuje se toto jednání až do sdělení výhrad za jeden skutek.

[46] Stejně tak nedoznala zákonná úprava skutkové podstaty zákazu uzavření zakázané dohody stanoveného v § 3 odst. 1 zákona (ani výše sankce za ni) změn ani po dobu trvání jednání účastníků řízení.

[47] Dohody též označované jako „dohody v širším smyslu“.

[48] Zákaz uvedený v § 3 odst. 1 zákona je shodný se zákazem vyjádřeným v čl. 101 odst. 1 SFEU, pro výklad tohoto ustanovení je proto relevantní i unijní judikatura.

[49] Viz rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 12. 6. 2013 sp. zn. 62 Af 61/2011 ve věci Litoměřice, str. 14.

[50] Viz např. rozsudek NSS ze dne 25. 2. 2009 sp. zn. 1 Afs 78/2008 ve věci Stavební spořitelny, odst. 19, rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 8. 7. 1999 ve věci C-49/92 P, ve věci Anic Partecipazioni SpA v. Komise, EU:C:1999:356, odst. 99, nebo rozsudek Soudního dvora Evropské unie ze dne 13. 7. 1966 ve věci C-56 a 58-64, Consten a Grundig v. Komise EU:C:1966:41, s. 342.

[51] Dostupné na webových stránkách Úřadu: https://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html.

[52] Viz rozsudek Soudního dvora ze dne 11. 12. 2007 ve věci C-280/06, Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato

v. ETI a další, EU:C:2007:775, odst. 39.

[53] K vyvození odpovědnosti tedy postačí fakt, že osoba svým jednáním porušila nebo nesplnila povinnost stanovenou zákonem nebo uloženou na jeho základě.

[54] V evropské judikatuře např. rozsudek Tribunálu ze dne 30. 1. 2020 ve věci C-307/18, Generics, EU:C:2020:52.

[55] Dostupné na webových stránkách Úřadu: https://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html.

[56] Taková dohoda musí přispět ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo k podpoře technického či hospodářského rozvoje, vyhradit spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho plynoucích, nesmí uložit soutěžitelům omezení, která nejsou nezbytná k dosažení cílů podle předcházející věty, a zároveň nevyloučí hospodářskou soutěž na podstatné části trhu zboží, jehož dodávka nebo nákup je předmětem dohody.

[57] Dostupné na webových stránkách Úřadu: https://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html.

[58] Srov. rozsudek NSS ze dne 11. 7. 2013, sp. zn. 7 As 15/2013-56, nebo viz rozsudek NSS ze dne 16. 12. 2013, č.j. 5 Afs 69/2012-240, ve věci „Kartel pekařů“, odst. 54 (cit.): „Otázku posouzení horní hranice maximálně možné pokuty a samotného algoritmu jejího výpočtu je totiž třeba zásadně odlišovat. Druhá z uvedených se totiž odehrává plně v mezích správního uvážení žalovaného [Úřadu].“

[59] Kritérium likvidačnosti pokuty je posuzováno poměrně přísně, a zvláště u právnických osob, viz rozsudek NSS ze dne 29. 1. 2015 ve věci „Barevné obrazovky“, sp. zn. 8 Afs 25/2012, odst. 441-446, nebo usnesení téhož soudu ze dne 20. 4. 2010, sp. zn. 1 As 9/2008, odst. 25 a násl.

[60] Viz rozsudek NSS ze dne 20. 12. 2012 ve věci „Asociace grafického designu“, č.j. 1 Afs 77/2012-47, zejm. body 32-34 a 39.

[61] Viz např. rozsudek NSS ze dne 31. 5. 2007, sp. zn. 8 As 17/2007, str. 130 až 133. Nutno dodat, že po přijetí zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a souvisejících novel, byla řada absentujících či roztříštěných ustanovení a principů z oblasti správního trestání tímto předpisem „kodifikována“.

[62] Viz rozsudek SDEU, věc C-413/08, Lafarge v. Komise, bod 102 a také rozsudek NSS ze dne 31. 3. 2010, sp. zn. 1 Afs 58/2009 – 541, bod 247.

[63] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 6. 4. 2007, sp. zn. 62 Ca 27/2006, ve věci ČSAD Liberec, str. 23-24, potvrzený rozsudkem NSS ze dne 26. 4. 2010, sp. zn. 8 Afs 48/2007, str. 15.

[64] Viz bod 3.13 Metodiky pokut.

[65] Viz bod 3.19 Metodiky pokut.

[66] Viz bod 3.17 a 3.18 Metodiky pokut.

[67] V Metodice pokut v bodu 3.5 je uvedeno, že hodnota tržeb představuje tržby dosažené soutěžitelem z nákupu či prodeje zboží, jehož se protisoutěžní jednání přímo či nepřímo týká. Narušení soutěže se přímo týkalo zakázky Havlíčkova, a proto Úřad vychází z její hodnoty.

[68] Viz dokument č. 13, příloha č. 2 (dokument A2) spisu.

[69] Viz dokument č. 56 spisu.

[70] Viz dokument č. 57 spisu.

[71] Viz dokument č. 80 spisu.

[72] Viz dokument č. 52 spisu.

[73] Viz tamtéž.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en