číslo jednací: 20657/2022/873
spisová značka: S0238/2022/KS

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Danfoss A/S / SEMIKRON INTERNATIONAL GmbH
Účastníci
  1. Danfoss A/S
  2. SEMIKRON INTERNATIONAL GmbH
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 8. 7. 2022
Dokumenty file icon dokument ke stažení 199 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0238/2022/KS

Číslo jednací:      ÚOHS-20657/2022/873

 

Brno 21. 6. 2022

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0238/2022/KS, zahájeném dne 2. 6. 2022 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 a § 16a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 odst. 1 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Danfoss A/S, se sídlem Dánské království, Nordborg, Nordborgvej 81, zastoupeného Mgr. Radovanem Kubáčem, advokátem, se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů Danfoss A/S, se sídlem Dánské království, Nordborg, Nordborgvej 81, na straně jedné, a SEMIKRON INTERNATIONAL GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Norimberk, Sigmundstrasse 200, na straně druhé, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o spojení podniků společností SEMIKRON INTERNATIONAL GmbH a Danfoss Silicon Power GmbH uzavřené dne 29. 3. 2022 mezi společnostmi Semikron International Dr. Fritz Martin GmbH & Co. KG, se sídlem Spolková republika Německo, Norimberk, Sigmundstraβe 200, SEMIKRON INTERNATIONAL GmbH, Martin Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG, se sídlem Spolková republika Německo, Höchstadt a. d. Aisch, Föhrenweg 12, BHei Vermögensverwaltung GmbH & Co. KG, se sídlem Spolková republika Německo, Stein, Birkenweg 6, Heilbronner Holding GbR, se sídlem Spolková republika Německo, Stein, Birkenweg 6, Danfoss A/S, Danfoss Power Electronics A/S, se sídlem Dánské království, Gråsten, Ulsnæs 1, Danfoss ACQ A/S, se sídlem Dánské království, Nordborg, Nordborgvej 81, a Danfoss Silicon Power GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Flensburg, Husumer Straβe 251, a Dohody akcionářů, uzavřené dne 29. 3. 2022 mezi společnostmi Danfoss A/S a Semikron International Dr. Fritz Martin GmbH & Co. KG, [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ], a společností Heilbronner Holding GbR,  v jejichž důsledku má společnost Danfoss ACQ A/S získat obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti SEMIKRON INTERNATIONAL GmbH, a tím má společnost Danfoss A/S získat možnost tuto společnost nepřímo, prostřednictvím společnosti Danfoss ACQ A/S, výlučně kontrolovat, se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

 

POVOLUJE.

 

Odůvodnění

1.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě dokumentů uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí, v jejichž důsledku má společnost Danfoss A/S, se sídlem Dánské království, Nordborg, Nordborgvej 81  (dále jen „Danfoss A/S“), prostřednictvím jí výlučně kontrolované společnosti Danfoss ACQ A/S, se sídlem Dánské království, Nordborg, Nordborgvej 81 (dále jen „Danfoss ACQ“),[1] získat obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti SEMIKRON INTERNATIONAL GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Norimberk, Sigmundstrasse 200 (dále jen „SEMIKRON“), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Spojení soutěžitelů splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 písm. a) zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).   

2.             Společnost Danfoss A/S stojí v čele podnikatelské skupiny (dále jen „Skupina Danfoss“), jejíž činnost je rozdělena do tří samostatných obchodních úseků. Danfoss Power Solutions se zaměřuje na hydraulické systémy a komponenty pro pohon terénních vozidel, elektrohydrauliku a elektrické komponenty, Danfoss Climate Solutions poskytuje integrovaná, energeticky účinná řešení vytápění a chlazení, která umožňují udržitelný rozvoj v budovách, chladicích řetězcích, průmyslových aplikacích a infrastruktuře, a Danfoss Drives vyrábí a distribuuje produkty, které se používají zejména k zajištění optimálního fungování čerpadel, ventilátorů, chladičů, dopravníků, hřídelí nebo zařízení pro přeměnu elektrické energie, jako jsou  například nízkonapěťové měniče, decentrální měniče, systémové moduly, uzavřené měniče, filtry pro zmírnění harmonických složek, řízení pohybu, servoměniče a středněnapěťové měniče. Skupina Danfoss dodává své výrobky do komerčních a rezidenčních budov a zákazníkům působícím zejména v automobilovém průmyslu, energetice, v oblastech energií a přírodních zdrojů, potravin, nápojů, námořního a pobřežního průmyslu, mobilní hydrauliky, chlazení, klimatizace, vody a odpadních vod. Výrobní závody Skupiny Danfoss se nachází ve Spojených státech amerických, Brazílii, Indii, Číně a Japonsku, v Evropě pak ve Španělsku, Itálii, Dánsku, Finsku, Polsku a Německu.

3.             Prostřednictvím společnosti Danfoss Silicon Power GmbH, se sídlem ve Spolkové republice Německo (dále jen „DSP“),[2] vyrábí a distribuuje Skupina Danfoss výkonové moduly pro automobilový průmysl, solární a větrnou energetiku, napájecí zdroje a průmyslové aplikace v rámci obchodní jednotky „Silicon Power“. V rámci posuzované transakce má společnost Danfoss ACQ nabýt 100% obchodní podíl ve společnosti DSP.

4.             Na území České republiky působí Skupina Danfoss především prostřednictvím společnosti Danfoss s.r.o., která dodává měniče střídavého proudu, kompresory pro klimatizace a střídače pro elektrická a hybridní lehká užitková a těžká nákladní vozidla.

5.             Společnost SEMIKRON je [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ].Společnost SEMIKRONje globálním výrobcem a dodavatelem výkonových modulů s výrobními závody v Brazílii, Spojených státech amerických, Číně, Indii, Německu, Francii, Itálii a na Slovensku. Mimo jiné tato společnost vyvíjí, navrhuje, vyrábí a prodává diskrétní polovodiče, výkonové polovodičové moduly, IGBT měniče, výkonové elektronické systémy (střídače) a power stacks. Tyto produkty nacházejí uplatnění v různých průmyslových odvětvích, například v oblastech výroby motorových pohonů, větrné a solární energetiky, dodávek a skladování energie, využívány jsou také v automobilovém průmyslu. V České republice společnost SEMIKRON působí pouze prostřednictvím prodejní kanceláře v Plzni, a to v oblastech dodávek výkonových diskrétních polovodičů, výkonových polovodičových modulů a střídačů a montáže power stacks.

6.             Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

otisk úředního razítka

 

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

Obdrží

Mgr. Radovan Kubáč, advokát

Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.

Olivova 2096/4

110 00 Praha 1

IDDS: dg4g4m5

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

 

 

Právní moc: 8. 7. 2022.[1] Společnost Danfoss A/S má držet [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ] akcií ve společnosti Danfoss ACQ, zbylý akciový podíl, se kterým však nemá být spojeno právo výlučně či společně kontrolovat tuto společnost, má držet společnost Semikron International Dr. Fritz Martin GmbH & Co. KG, se sídlem Spolková republika Německo, Norimberk, Sigmundstrasse 200 (dále jen „SKKG“).

[2] Včetně její dceřiné společnosti Danfoss Silicon Power LLC, se sídlem ve Spojených státech amerických.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en