číslo jednací: 14092/2022/873
spisová značka: S0363/2021

Instance I.
Věc Uskutečnění spojení soutěžitelů Company New, a. s. / ZOOT, a. s., bez povolení ÚOHS
Účastníci
  1. Company New, a. s.
  2. ZOOT, a. s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí § 18 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb.
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 14. 5. 2022
Dokumenty file icon dokument ke stažení 433 KB

 

Spisová značka:  ÚOHS-S0363/2021/KS

Číslo jednací:      ÚOHS-14092/2022/873

 

Brno 28. 4. 2022

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0363/2021/KS zahájeném dne 23. 8. 2021 z moci úřední podle § 78 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 21 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, s účastníkem řízení, společností Company New a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, IČO 08111979, zastoupeným JUDr. Vilémem Podešvou, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, ve věci možného uskutečnění spojení soutěžitelů v rozporu s § 18 odst. 1 téhož zákona vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

 

rozhodnutí:

 

I.

Účastník řízení, společnost Company New a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, IČO 08111979, poté, co v souvislosti s „Reorganizačním plánem ZOOT a.s.“, který byl schválen usnesením Městského soudu v Praze č. j. MSPH 90 INS 6309/2019-B-81 ze dne 23. 3. 2020, nabyl akcie představující 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti ZOOT a.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Plzeňská 345/5, IČO 28206592[1], a tím i získal možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu, přičemž uvedená transakce představovala spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, které s ohledem na výši obratů dosahovaných spojujícími se soutěžiteli podléhalo povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dle § 13 písm. a) téhož zákona,

tím, že přijal  

1.      dne 13. 8. 2020 rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ZOOT a.s., kterým upravil znění jejích stanov a učinil změny na pozicích členů jejího představenstva a dozorčí rady,

2.      dne 17. 9. 2020 rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ZOOT a.s., kterým odvolal z funkce jednoho z členů jejího představenstva, a

3.      dne 14. 10. 2020 rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ZOOT a.s., kterým změnil její stanovy a jmenoval do funkce nové členy její dozorčí rady,

uskutečňoval v období ode dne 13. 8. 2020 do dne 26. 5. 2021 spojení soutěžitelů Company New a.s. a ZOOT a.s., a to před podáním návrhu na zahájení řízení o jeho povolení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým se spojení soutěžitelů povoluje,

čímž v uvedeném období porušil zákaz stanovený v § 18 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 262/2017 Sb., a dopustil se přestupku podle § 22a odst. 1 písm. d) téhož zákona.

II.

Podle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 262/2017 Sb., se účastníkovi řízení, společnosti Company New a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, IČO 08111979, za přestupek podle § 22a odst. 1 písm. d) téhož zákona popsaný ve výroku I. tohoto rozhodnutí ukládá pokuta ve výši 143 000 Kč (slovy: sto čtyřicet tři tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do 90 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

III.

Podle § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákona č. 261/2021 Sb., v návaznosti na § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ve spojení s § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů, se účastníkovi řízení, společnosti Company New a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, IČO 08111979, ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši 3 500 Kč (slovy: tři tisíce pět set korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

 

I. Zahájení a dosavadní průběh šetření a správního řízení

I. 1 Řízení o povolení spojení

1.             Dne 30. 4. 2021 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel návrh na povolení spojení soutěžitelů, ke kterému mělo dojít tak, že společnost Company New a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, IČO 08111979 (dále jen „Účastník řízení“) měla získat možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad společností Digital People, a.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Plzeňská 345/5, IČO 28197071 (dále jen „Digital People“)[2], a současně i nepřímou výlučnou kontrolu nad společností Urban Store, s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Seifertova 9/823, IČO 24199541 (dále jen „Urban Store“)[3], která byla dceřinou společností společnosti Digital People (dále též jen „Spojení soutěžitelů Company New/Digital People“).[4] K navrhovanému spojení soutěžitelů docházelo v oblasti maloobchodního prodeje oděvů a obuvi prostřednictvím kamenných prodejen a internetu. V rámci návrhu na povolení spojení předmětného spojení soutěžitelů Účastník řízení uvedl, že ve spojením soutěžitelů dotčené oblasti je již aktivní, a to mj. prostřednictvím společnosti ZOOT a.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Plzeňská 345/5, IČO 28206592 (dále jen „ZOOT“)[5].

2.             V této souvislosti Účastník řízení současně konstatoval, že k nabytí kontroly nad společností ZOOT z jeho strany došlo již v roce 2020 a že v průběhu přípravy návrhu na povolení Spojení soutěžitelů Company New/Digital People dospěl k závěru, že i nabytí kontroly nad společností ZOOT z jeho strany představovalo spojení soutěžitelů, které podléhalo povolení Úřadu. K tomu Účastník řízení doplnil, že hodlá vyvinout maximální úsilí směřující k tomu, aby v brzké době byl schopen podat i návrh na povolení spojení spočívající v nabytí kontroly nad společností ZOOT z jeho strany.  

3.             Úřad pak na základě zjednodušeného návrhu Účastníka řízení ze dne 7. 5. 2021 zahájil správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0172/2021/KS (dále jen „Řízení o povolení spojení“) ve věci povolení spojení soutěžitelů, Účastníka řízení, na straně jedné, a společnosti ZOOT, na straně druhé (dále také jen „Spojení soutěžitelů Company New/ZOOT“). K předmětnému spojení došlo podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,[6] v souvislosti s „Reorganizačním plánem ZOOT a.s.“, který byl schválen usnesením Městského soudu v Praze č. j. MSPH 90 INS 6309/2019-B-81 ze dne 23. 3. 2020 (dále jen „Reorganizační plán ZOOT“), v jehož konečném důsledku Účastník řízení nabyl akcie představující 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti ZOOT, a tím i získal možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu.

4.             Dne 25. 5. 2021 vydal Úřad ve zjednodušeném řízení rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0172/2021/KS, č. j. ÚOHS-17325/2021/873/DVá (dále jen „Rozhodnutí o povolení spojení“), kterým uvedené spojení soutěžitelů povolil. Rozhodnutí o povolení spojení nabylo právní moci dne 27. 5. 2021.[7]

I. 2 Zahájení správního řízení o možném porušení zákazu předčasného uskutečňování spojení

5.             Z informací, které Úřad získal v průběhu šetření v rámci správního řízení o povolení Spojení soutěžitelů Company New/Digital People a Řízení o povolení spojení, vyplynuly indicie naznačující, že Účastník řízení uskutečnil Spojení soutěžitelů Company New/ZOOT již před podáním návrhu na zahájení Řízení o povolení spojení a před právní mocí Rozhodnutí o povolení spojení.

6.             Z tohoto důvodu Úřad zahájil dne 23. 8. 2021 z moci úřední správní řízení pod sp. zn. ÚOHS-S0363/2021/KS (dále také jen „Správní řízení“) ve věci možného spáchání přestupku definovaného v § 22a odst. 1 písm. d) zákona spočívajícího v uskutečnění spojení soutěžitelů v rozporu s § 18 odst. 1 zákona[8], v němž od Účastníka řízení vyžádal[9] další informace a podklady, a to (i) záznamy z jednání valných hromad, představenstva a dozorčí rady společnosti ZOOT konaných v období ode dne 23. 3. 2020 do dne 27. 5. 2021, (ii) informace o dalších krocích či jednáních, jež byly učiněny ve společnosti ZOOT zástupci soutěžitele, jehož součástí je i Účastník řízení, a to v období předcházejícím nabytí právní moci Rozhodnutí o povolení spojení, které byly učiněny na základě členství zástupců tohoto soutěžitele v orgánech společnosti ZOOT nebo na základě plné moci, jež jim byla ze strany společnosti ZOOT udělena. Současně byl Účastník řízení vyzván, aby poskytl Úřadu dokumenty, které takové kroky a jednání dokládají, pokud jsou k dispozici.

7.             Účastník řízení byl rovněž vyzván,[10] aby Úřadu předložil kopii „Smlouvy o úpisu akcií“, která byla uzavřena dne 26. 4. 2019 mezi Účastníkem řízení a společností ZOOT (dále jen „Smlouva o úpisu akcií“), včetně všech jejích dodatků. 

I. 3 Procedura narovnání v rámci Správního řízení

8.             Úřad po výzvě a předběžném zájmu Účastníka řízení[11] zahájil dne 23. 2. 2022[12] proceduru narovnání. V ní uskutečnil ústní jednání, v němž Účastníkovi řízení sdělil základní skutkové okolnosti případu, ze kterých Úřad vycházel při kvalifikaci posuzovaného jednání, hlavní důkazy a jejich právní hodnocení a současně seznámil Účastníka řízení s postupem týkajícím se stanovení výše pokuty. Účastník řízení následně po tomto jednání setrval na svém zájmu dále pokračovat v proceduře narovnání.[13] Úřad proto vydal dne 18. 3. 2022 v rámci procedury narovnání stručné sdělení výhrad.[14] Účastník řízení poté dostal možnost seznámit se s podklady rozhodnutí, čehož nevyužil,[15] a ve stanovené lhůtě rovněž zaslal závěrečnou žádost o snížení pokuty ve smyslu § 22ba odst. 2 a 6 zákona.[16]

9.             Vzhledem ke splnění všech podmínek procedury narovnání vydává Úřad toto stručné rozhodnutí.  

II. Charakteristika Účastníka řízení a společnosti ZOOT

10.         Účastník řízení se zabývá správou majetkových účastí a sám nevykonává podnikatelskou činnost. Účastník řízení je kontrolován společností Natland Group, SE, se sídlem Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, IČO 02936992 (dále jen „Natland Group“), holdingovou společností zabývající se obchodně investiční činností. Společnost Natland Group je výlučně kontrolována společností Raška Family Assets s.r.o., se sídlem Praha 4, Podolí, Na vápenném 310/5, IČO 07820381, kterou výlučně kontroluje pan Tomáš Raška, MBA, LL.M. Společnosti přímo či nepřímo výlučně nebo společně kontrolované panem Tomášem Raškou, MBA, LL.M., tvoří ve smyslu § 2 odst. 1 zákona jediného soutěžitele (dále též „Soutěžitel NG“).

11.         Soutěžitel NG působí především na území České republiky a Slovenské republiky. Společnosti tvořící Soutěžitele NG jsou na území České republiky činné zejména v oblastech (i) obchodování na kapitálových trzích, (ii) poskytování nebankovních úvěrů podnikajícím osobám a nebankovních spotřebitelských půjček fyzickým osobám, (iii) pronájmu a správy nemovitostí, bytů a nebytových prostor, (iv) zajišťování komplexních řešení protipožární ochrany, (v) výroby a prodeje elektrické a tepelné energie, (vi) developerských a realitních projektů, (vii) provozování sportovních zařízení, (viii) činností v oblasti informačních technologií, (ix) obchodování s pohledávkami či (x) maloobchodního prodeje oděvů a obuvi.

12.         V roce 2019 dosáhl Soutěžitel NG na území České republiky čistého obratu ve výši […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] tis. Kč. V roce 2020 činil obrat Soutěžitele NG na všech trzích, na nichž Soutěžitele NG na území České republiky působil, […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] tis. Kč.[17]

13.         Společnost ZOOT působila zejména na území České republiky a dále v Rumunsku a na Slovensku v oblasti maloobchodního prodeje oděvů, obuvi a doplňků především prostřednictvím internetu.[18]

14.         V roce 2019 dosáhla společnost ZOOT na území České republiky čistého obratu, který činil […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] tis. Kč.[19] V roce 2020 obrat společnosti ZOOT na všech trzích, na nichž společnost ZOOT na území České republiky působila, dosahoval […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] tis. Kč.[20]

III. Skutkový stav

III. 1 Zjištěné skutečnosti

15.         Společnost ZOOT byla provozovatelem e-shopu na internetové adrese www.zoot.cz, prostřednictvím kterého realizovala své obchodní aktivity v oblasti maloobchodního prodeje dámské, pánské a dětské módy a módních doplňků. V důsledku negativních hospodářských výsledků v roce 2018 a z nich plynoucí kumulace ztrát podala společnost ZOOT dne 29. 1. 2019 návrh na vyhlášení moratoria[21] dle § 125 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „insolvenční zákon“), který byl adresován Městskému soudu v Praze (dále jen „Městský soud“). Moratorium bylo vyhlášeno usnesením Městského soudu č. j. MSPH 90 INS 1331/2019-A-11 ze dne 30. 1. 2019 s platností na 3 měsíce.[22]

16.         Na základě jednání s věřiteli, obchodními partnery a investory a po ekonomickém posouzení jednotlivých variant řešení úpadku došla společnost ZOOT k závěru, že nejvhodnějším řešením úpadku z hlediska nejvyššího uspokojení věřitelů a současně zachování jejího podnikání je forma reorganizace společnosti dle § 316 a násl. insolvenčního zákona. K provedení reorganizace však bylo potřeba zajištění podpory ze strany vnějšího investora, kterým se stal Účastník řízení, resp. Soutěžitel NG, který byl v důsledku odkoupení pohledávek od bankovních věřitelů společnosti ZOOT jejím nejvýznamnějším věřitelem. Účastník řízení, resp. Soutěžitel NG, tak nabídl poskytnutí úvěrového financování pro zachování provozu podnikání společnosti ZOOT po dobu počáteční fáze insolvenčního řízení, díky čemuž mohla společnost ZOOT sestavit Reorganizační plán ZOOT.

17.         V této souvislosti uzavřela společnost ZOOT s Účastníkem řízení dne 26. 4. 2019 „Smlouvu o úpisu akcií[23], ve které je mimo jiné uvedeno, že (i) Účastník řízení je nabyvatelem pohledávky z revolvingového úvěru čerpaného společností ZOOT na základě „Rámcové smlouvy na úvěrové bankovní produkty reg. č. NDP/01/NCRVG/01/28206592“ uzavřené mezi společnostmi Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, IČO 49240901, a ZOOT (dále jen „Pohledávka“)[24] a (ii) společnost ZOOT hodlá předložit Městskému soudu Reorganizační plán ZOOT, jenž bude počítat se snížením jejího základního kapitálu a jeho současným zvýšením, a to vydáním nových akcií (dále jen „Nové akcie“).[25]

18.         Dle bodu 2.1 Smlouvy o úpisu akcií se pak Účastník řízení zavázal upsat veškeré Nové akcie za emisní kurz odpovídající výši Pohledávky ke dni rozhodnutí o úpadku zvýšené o částku peněžitého vkladu.[26] Současně se Účastník řízení zavázal poskytnout společnosti ZOOT ke dni účinnosti Reorganizačního plánu ZOOT příplatek mimo základní kapitál.[27]

19.         Posléze společnost ZOOT z důvodu platební neschopnosti podala dne 30. 4. 2019 k Městskému soudu dlužnický insolvenční návrh, který obsahoval rovněž i Reorganizační plán ZOOT[28], který byl následně aktualizován podáním ze dne 31. 10. 2019.[29]

20.         Dne 23. 3. 2020 byl Reorganizační plán ZOOT v souladu s § 348 insolvenčního zákona schválen usnesením Městského soudu č. j. MSPH 90 INS 6309/2019-B-81[30], přičemž toto usnesení nabylo právní moci téhož dne.

21.         Dne 24. 4. 2020 pak společnost ZOOT zaslala Městskému soudu zprávu o splnění Reorganizačního plánu ZOOT[31], ze které mimo jiné vyplynulo, že ke dni účinnosti Reorganizačního plánu ZOOT, tj. k 23. 3. 2020, došlo:

-          ke snížení základního kapitálu společnosti ZOOT a zániku všech akcií emitovaných touto společností,

-          ke zvýšení základního kapitálu společnosti ZOOT úpisem Nových akcií, které vydala společnost ZOOT jako hromadnou akcii č. 1 nahrazující 148 550 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000 Kč každá, číselné označení 1 až 148 550, přičemž emisní kurz by splacen a předmětná hromadná akcie byla předána Účastníkovi řízení dne 20. 4. 2020[32],[33], a

-          ke splacení příplatku mimo základní kapitál Účastníkem řízení, k němuž se zavázal v bodě 4.3 Smlouvy o úpisu akcií, a to formou zápočtu pohledávky společnosti ZOOT za Účastníkem řízení na poskytnutí příplatku mimo základní kapitál oproti pohledávce Účastníka řízení za společností ZOOT na splacení pohledávky z provozního úvěru.

22.         Účastník řízení se tak nejpozději dne 20. 4. 2020 stal vlastníkem akcií, které představovaly 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti ZOOT.

23.         Dále Úřad zjistil, že Účastník řízení přijal dne 13. 8. 2020 rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ZOOT[34], kterým

-          změnil stanovy společnosti ZOOT,

-          odvolal z funkce člena představenstva společnosti ZOOT společnost Soldier & Coal s.r.o., se sídlem Praha 4, Jaurisova 515/4, IČO 07738480,

-          jmenoval do funkce členů představenstva společnosti ZOOT pana Milana Poláka, bytem Šťáhlavy, Šťáhlavice 193, a pana Lukáše Uhla, bytem Praha 5, Destinové 938/5,

-          odvolal z funkce členů dozorčí rady společnosti ZOOT pana Petra Ladžova, bytem Praha 6, Naardenská 669/23, a pana Ladislava Trpáka, bytem Černošice, Na Pískách 971, a

-          jmenoval do funkce člena dozorčí rady společnosti ZOOT pana Ondřeje Balu, bytem Nový Jičín, Kojetín 14.

24.         Účastník řízení rovněž přijal dne 17. 9. 2020 rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ZOOT[35], kterým odvolal z funkce člena představenstva společnosti ZOOT pana Lukáše Uhla.

25.         Další rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ZOOT[36] učinil Účastník řízení dne 14. 10. 2020, přičemž tímto rozhodnutím změnil stanovy jmenované společnosti a do funkce členů její dozorčí rady jmenoval pana Martina Součka, bytem Pelhřimov, Skrýšov 72, a pana Martina Stuchlíka, bytem Liberec, Purkyňova 1028/44.

III. 2 Shrnutí zjištěných skutečností

26.         V důsledku negativních hospodářských výsledků v roce 2018 a z nich plynoucí kumulace ztrát podala společnost ZOOT dne 29. 1. 2019 návrh Městskému soudu na vyhlášení moratoria dle insolvenčního zákona. Přes částečnou stabilizaci svého hospodaření společnost ZOOT z důvodu platební neschopnosti podala dne 30. 4. 2019 k Městskému soudu dlužnický insolvenční návrh.

27.         Účastník řízení se v návaznosti na odkoupení pohledávek za společností ZOOT od některých jejích věřitelů stal nejvýznamnějším věřitelem jmenované společnosti. Z této pozice pak Účastník řízení poskytl společnosti ZOOT podporu ve formě financování za účelem zachování jejího provozu v počáteční fázi insolvenčního řízení. Hlavním záměrem tohoto kroku byla příprava plánu na reorganizaci společnosti ZOOT, která se jevila jako nejvhodnější z hlediska uspokojení pohledávek věřitelů společnosti ZOOT při současném zachování její činnosti. Reorganizační plán ZOOT byl Městským soudem pravomocně schválen dne 23. 3. 2020. V návaznosti na jeho schválení se pak Účastník řízení stal nejpozději k 20. 4. 2020 držitelem akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti ZOOT, čímž získal možnost tuto společnost výlučně kontrolovat.

28.         Účastník řízení začal dne 13. 8. 2020 vykonávat hlasovací práva spojená s držením veškerých akcií ve společnosti ZOOT, neboť rozhodnutím jediného akcionáře změnil stanovy společnosti ZOOT a odvolal a jmenoval členy představenstva a dozorčí rady této společnosti. 

29.         Ve výkonu hlasovacích práv spojených s podílem ve společnosti ZOOT, a tím i ve faktickém výkonu kontroly v této společnosti, Účastník řízení pokračoval, neboť rozhodnutími jediného akcionáře společnosti ZOOT ze dnů 17. 9. 2020 a 14. 10. 2020 odvolal z funkce jednoho z členů představenstva společnosti ZOOT, jmenoval dva nové členy dozorčí rady této společnosti a změnil znění jejích stanov.

IV. Právní posouzení

IV. 1 Použitá znění právních norem

30.         Z hmotněprávního hlediska se protiprávnost jednání Účastníka řízení posuzuje podle právní normy účinné v době spáchání přestupku, není-li pozdější právní úprava pro něj příznivější. Za dobu spáchání přestupku se považuje okamžik jeho dokonání, neboť teprve tehdy je uskutečněno jednání, které je předmětem právního posouzení. V posuzovaném případě došlo k dokonání přestupku dne 26. 5. 2021 (k datu dokonání viz dále). V době spáchání přestupku byl účinný zákon ve znění zákona č. 262/2017 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 9. 2017.

31.         Po spáchání přestupku byl zákon novelizován zákony č. 261/2021 Sb.[37] a č. 417/2021 Sb.,[38] které nabyly účinnosti dne 1. 2. 2022. Žádná z těchto dvou uvedených novel nepřinesla právní úpravu příznivější pro Účastníka řízení (zákonná úprava skutkové podstaty zákazu předčasného uskutečňování spojení soutěžitelů stanoveného v § 18 odst. 1 zákona ani výše sankce za ni se v důsledku těchto novel nezměnily).[39] Úřad proto při hmotněprávním posouzení jednání Účastníka řízení postupoval podle zákona ve znění zákona č. 262/2017 Sb.

32.         V otázkách neupravených zákonem se postupuje s výjimkou ustanovení vyloučených v rámci § 22b odst. 8 zákona podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „přestupkový zákon“), který byl k datu dokonání posuzovaného přestupku (tj. dne 26. 5. 2021) účinný ve znění nálezu Ústavního soudu č. 325/2020 Sb., který nabyl účinnosti dne 22. 7. 2020.[40] Po spáchání přestupku byl přestupkový zákon novelizován zákony č. 261/2021 Sb.[41] a č. 417/2021 Sb.,[42] které nabyly účinnosti dne 1. 2. 2022. Žádná z těchto dvou uvedených novel nepřinesla právní úpravu příznivější pro Účastníka řízení. Úřad proto při hmotněprávním posouzení jednání Účastníka řízení postupoval podle přestupkového zákona ve znění nálezu Ústavního soudu č. 325/2020 Sb.

33.         Z hlediska procesního platí obecná zásada, že nové procesní právo (jeho změny) platí ode dne nabytí účinnosti nové právní úpravy i pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti s tím, že právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti nové právní úpravy, zůstávají zachovány. Tato zásada platí jen tehdy, pokud závěrečná (přechodná) ustanovení právní normy nestanoví něco jiného.

34.         V okamžiku zahájení Správního řízení (23. 8. 2021) byl zákon účinný ve znění novely provedené zákonem č. 262/2017 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 9. 2017. Po zahájení Správního řízení nabyly dne 1. 2. 2022 účinnosti dvě novely zákona, a to zákon č. 261/2021 Sb. a zákon č. 417/2021 Sb.

35.         První z uvedených novel, zákon č. 261/2021 Sb., neobsahuje ve vztahu k novelizaci zákona žádné přechodné ustanovení. Druhá z uvedených novel, zákon č. 417/2021 Sb., obsahuje ve vztahu k novelizaci zákona přechodné ustanovení, podle kterého řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 143/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (viz článek VI zákona č. 417/2021 Sb.). Úřad proto postupuje v tomto Správním řízení v pohledu procesního podle zákona ve znění zákona č. 261/2021 Sb.[43]

36.         Podle § 25a zákona, není-li zákonem stanoveno jinak, postupuje se v řízení u Úřadu podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“), s výjimkou ustanovení v § 25a zákona výslovně uvedených.

37.         V okamžiku zahájení Správního řízení byl správní řád účinný ve znění novely provedené zákonem č. 403/2020 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2021. Po zahájení Správního řízení nebyl správní řád novelizován. Úřad proto ve Správním řízení postupuje podle správního řádu ve znění jeho poslední novely provedené zákonem č. 403/2020 Sb.

38.         Subsidiárně k zákonu se použije přestupkový zákon, který byl v okamžiku zahájení Správního řízení účinný ve znění nálezu Ústavního soudu č. 325/2020 Sb., který nabyl účinnosti dne 22. 7. 2020. Po zahájení Správního řízení nabyly dne 1. 2. 2022 účinnosti dvě novely přestupkového zákona, a to zákon č. 261/2021 Sb. a zákon č. 417/2021 Sb.

39.         První z těchto novel, zákon č. 261/2021 Sb., neobsahuje ve vztahu k novelizaci přestupkového zákona žádné přechodné ustanovení. Druhá z novel, zákon č. 417/2021 Sb., obsahuje ve vztahu k novelizaci přestupkového zákona přechodné ustanovení, podle kterého zahájená řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 250/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona (viz část první, článek II, bod 1. zákona č. 417/2021 Sb.). Úřad proto ve Správním řízení postupuje z hlediska procesního podle přestupkového zákona ve znění jeho novely provedené zákonem č. 261/2021 Sb.[44]

IV. 2 Právní úprava a zákonná východiska

40.         Zákon v § 1 odst. 1 upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení mimo jiné spojením soutěžitelů. Podle § 2 odst. 1 zákona se soutěžiteli rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli.

41.         Transakce, které představují spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona (první notifikační kritérium) a současně, u nichž čisté obraty spojujících se soutěžitelů přesahují prahové hodnoty obratů, které jsou stanoveny v § 13 zákona (druhé notifikační kritérium), podléhají povolení Úřadu.

42.         Za spojení soutěžitelů podle § 12 zákona se mimo jiné považují situace, kdy jeden nebo více podnikatelů anebo jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují alespoň jednoho soutěžitele, získá možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů anebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují takového soutěžitele nebo jeho část kontrolovat (viz § 12 odst. 2 zákona).

43.         Podle § 12 odst. 4 zákona se kontrolou rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména na základě a) vlastnického práva nebo práva užívání k závodu kontrolovaného soutěžitele nebo k části kontrolovaného soutěžitele, anebo b) práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.

44.         Podle § 13 zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, pokud a) celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 2 zákona soutěžitelem nebo jeho části, nad nímž je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč.

45.         Podle § 15 odst. 2 zákona je v případech podle § 12 odst. 2 povinen podat návrh na povolení spojení soutěžitel, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele, přičemž ve smyslu ustanovení § 15 odst. 3 písm. a) zákona lze návrh na povolení spojení podat i před uzavřením smlouvy zakládající spojení nebo před získáním kontroly nad jiným soutěžitelem jiným způsobem.

46.         Podle § 18 odst. 1 zákona nesmí být spojení soutěžitelů podléhající povolení Úřadu uskutečňováno před podáním návrhu na zahájení řízení podle § 15 odst. 1 zákona a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení povoluje.

47.         Stanovením zákazu uskutečňovat spojení soutěžitelů před podáním návrhu na zahájení řízení o jeho povolení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se toto spojení povoluje, je chráněn základní princip, na kterém je systém kontroly spojování soutěžitelů v České republice postaven. Tímto základním principem je ex ante kontrola dopadů spojení na hospodářskou soutěž na relevantním trhu, tj. taková kontrola, která je prováděna Úřadem před tím, než je dané spojení soutěžitelů uskutečněno.

48.         Nekontrolované spojování soutěžitelů může potencionálně přinášet narušení účinné soutěže a poškozovat tím i spotřebitele. Závažnost tohoto přestupku je obecně dána skutečností, že jeho uskutečňováním dochází k narušení základního principu systému kontroly spojování soutěžitelů. Řešený přestupek je přitom v obecné rovině nepochybně způsobilý narušit objekt chráněný ve veřejném zájmu, jímž je ochrana férové hospodářské soutěže (srov. § 1 odst. 1 zákona), tedy naplnit materiální stránku přestupku stanoveného v § 18 odst. 1 zákona.

49.         Spojující se soutěžitelé mohou v souladu s § 18 odst. 3 a 4 zákona požádat Úřad o povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení stanoveného v § 18 odst. 1 zákona.

50.         Úřad v rámci své rozhodovací praxe rozlišuje mezi získáním možnosti kontrolovat[45] daného soutěžitele (např. nabytím akcií či obchodních podílů), které samo o sobě neznamená porušení zákazu stanoveného v § 18 odst. 1 zákona, a faktickou realizací takové možnosti, tj. uplatněním kontroly vedoucí k ovlivnění soutěžního chování kontrolovaného soutěžitele, které naproti tomu k porušení zmíněného zákazu vede.

51.         Úřad také současně již několikrát deklaroval způsoby, kterými ve smyslu zákona dochází k uskutečňování spojení, tedy nejčastěji výkonem hlasovacích práv spojených s držením účastnických cenných papírů, obchodních a členských podílů, pokud toto hlasování má vliv na obchodní chování jiného soutěžitele, na odvolání a jmenování členů představenstva a dozorčí rady či rozhodování o rozdělení zisku. Stejně tak Úřad konstatoval a ve své rozhodovací praxi konstantně aplikuje výklad § 18 odst. 1 zákona, jehož smyslem je zabránění jakékoli výkonu hlasovacích práv před právní mocí rozhodnutí o povolení spojení.[46]

IV. 3 Účastník řízení jako soutěžitel

52.         Adresátem norem soutěžního práva je soutěžitel. Legální definice soutěžitele daná § 2 odst. 1 zákona je interpretována velmi široce a zahrnuje v podstatě jakékoli subjekty (včetně tzv. non subjektů), které se (alespoň nepřímo) účastní hospodářské soutěže.

53.         V kontextu unijního práva je pojem soutěžitel stavěn na roveň pojmu podnik, a proto lze při výkladu tohoto pojmu vycházet i z unijní judikatury, dle které je soutěžitelem jakýkoliv subjekt vykonávající hospodářskou činnost nezávisle na právním postavení tohoto subjektu a způsobu jeho financování.[47] Hospodářskou činností je pak jakákoliv činnost spočívající v nabízení zboží nebo poskytování služeb na daném trhu. Z unijní judikatury dále vyplývá, že pojmem podnik, resp. soutěžitel, je v soutěžním právu třeba rozumět hospodářskou jednotku, i když je po právní stránce příslušná hospodářská jednotka tvořena několika osobami, a to bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o osoby fyzické či právnické. Pod pojem soutěžitel tedy mohou spadat nejrůznější podnikatelská sdružení či uskupení, tj. i mateřské a dceřiné společnosti, na které je z hlediska soutěžního práva nahlíženo jako na tzv. jednoho soutěžitele, za předpokladu, že tvoří tzv. jednu hospodářskou jednotku (single economic unit).[48]

54.         Soutěžitel NG, kterého mj. tvoří i Účastník řízení, vykonával v šetřeném období hospodářskou činnost, neboť působil v jednotlivých výše uvedených oblastech (viz kapitola II. tohoto rozhodnutí), a tudíž představuje soutěžitele ve smyslu zákona.

IV. 4 Právní posouzení jednání Soutěžitele NG

55.         Ke Spojení soutěžitelů Company New/ZOOT došlo v souvislosti s Reorganizačním plánem ZOOT schváleným usnesením Městského soudu ze dne 23. 3. 2020, neboť společnost ZOOT, jako dlužník, řešila svoji závažnou ekonomickou situaci, k níž došlo v důsledku kumulace ztrát z její obchodní činnosti, prostřednictvím žádosti o vyhlášení úpadku podle insolvenčního zákona.

56.         V důsledku kroků učiněných v souladu s výše uvedeným Reorganizačním plánem ZOOT došlo ke zvýšení základního kapitálu společnosti ZOOT, a to úpisem Nových akcií ze strany Účastníka řízení. Tímto krokem tak Účastník řízení nabyl nejpozději ke dni 20. 4. 2020 akcie představující 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti ZOOT, a získal tak možnost ji výlučně kontrolovat. Uvedené Spojení soutěžitelů Company New/ZOOT představovalo spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona (viz kapitola I. 1 tohoto rozhodnutí).

57.         Předmětná transakce splňovala i obratová notifikační kritéria § 13 zákona, protože v posledním účetním období, které spojení předcházelo (tj. za účetní období roku 2019), přesahovaly čisté obraty spojujících se soutěžitelů prahových hodnot obratů spojujících se soutěžitelů stanovených v § 13 písm. a) zákona (viz kapitola II. tohoto rozhodnutí).

58.         Účastník řízení tedy byl povinen podat návrh na povolení Spojení soutěžitelů Company New/ZOOT. Návrh však podal až dne 7. 5. 2021. Úřad toto spojení soutěžitelů povolil dne 25. 5. 2021 Rozhodnutím o povolení spojení, které nabylo právní moci dne 27. 5. 2021 (viz kapitola I. 1 tohoto rozhodnutí).

59.         Do právní moci Rozhodnutí o povolení spojení byl Účastník řízení v souladu se zákazem předčasného uskutečňování spojení soutěžitelů, který je stanoven v § 18 odst. 1 zákona, povinen zdržet se uskutečňování Spojení soutěžitelů Company New/ZOOT[49]. Dané však Účastník řízení neučinil, jak plyne z výše uvedených jednání – rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ZOOT ze dne 13. 8. 2020, dne 17. 9. 2020 a dne 14. 10. 2020 (viz kapitola III. 1 tohoto rozhodnutí). Všechny tyto vyjmenované kroky Účastníka řízení ve společnosti ZOOT Úřad hodnotí jako faktickou realizaci výkonu kontroly, a tedy jako uskutečňování Spojení soutěžitelů Company New/ZOOT.

60.         Úřad vymezil počátek jednání spočívajícího v uskutečňování spojení před podáním návrhu na zahájení řízení o povolení spojení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení povoluje, dnem 13. 8. 2020, tj. dnem, kdy Účastník řízení začal vykonávat hlasovací práva spojená se 100% akciovým podílem ve společnosti ZOOT rozhodnutím jediného akcionáře, a tedy i uskutečnil dotčené spojení soutěžitelů.

61.         K ukončení protiprávního jednání došlo dne 26. 5. 2021, tj. dnem předcházejícím dnu nabytí právní moci Rozhodnutí o povolení spojení (27. 5. 2021).

62.         Na základě výše uvedených skutečností tak Úřad uzavírá, že Účastník řízení, a tedy Soutěžitel NG, vykonával ode dne 13. 8. 2020 do dne 26. 5. 2021 faktickou kontrolu nad společností ZOOT před podáním návrhu na povolení spojení soutěžitelů, jakož i po jeho podání, ale ještě před právní mocí Rozhodnutí o povolení spojení, tedy jednal v rozporu s § 18 odst. 1 zákona.

63.         Zjištěné jednání Soutěžitele NG představuje porušení zákazu uskutečňování spojení před podáním návrhu na zahájení řízení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení povoluje, stanovený v § 18 odst. 1 zákona, a tedy naplňuje přestupek podle § 22a odst. 1 písm. d) zákona (viz níže).

64.         Úřad posuzované jednání Soutěžitele NG hodnotí jako trvající přestupek (ve smyslu § 8 přestupkového zákona),[50] kdy je vyvolán protiprávní stav (ode dne 13. 8. 2020), a ten je následně udržován (do dne 26. 5. 2021, kdy došlo k dokonání přestupku).

65.         Pokud jde o naplnění materiální stránky přestupku dle § 22a odst. 1 písm. d) zákona spočívajícího v porušení zákazu stanoveném v § 18 odst. 1 zákona, Úřad uvádí, že předmětný přestupek je ze své povahy vždy nepochybně způsobilý narušit objekt chráněný ve veřejném zájmu, kterým je ochrana hospodářské soutěže.

66.         Na tomto místě pokládá Úřad za podstatné uvést, že při posouzení možných dopadů Spojení soutěžitelů Company New/ZOOT bylo zjištěno, že předmětné spojení nevedlo k podstatnému narušení hospodářské soutěže ani na jednom z trhů, na kterých na území České republiky působí spojující se soutěžitelé. Proto Úřad uvedené spojení soutěžitelů Rozhodnutím o povolení spojení povolil, a to navíc ve zjednodušeném řízení o povolení spojení.

67.         Odpovědnost za jednáni soutěžitele NG a porušení soutěžního práva je třeba přičítat Účastníku řízení, jakožto osobě s právní osobností, která se jako soutěžitel NG dopustila přestupku.

68.         Úřad při hodnocení odpovědnosti Účastníka řízení za předmětný přestupek rovněž posuzoval, zda jsou naplněny předpoklady pro zproštění jeho odpovědnosti.[51] Úřad konstatuje, že neshledal existenci žádné objektivní skutečnosti, která by Účastníka řízení nutila porušovat jeho právní povinnost a uskutečňovat tak spojení soutěžitelů v rozporu se zákonem a v důsledku které Účastník řízení nemohl porušování zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které bylo možné požadovat. Nejsou tak dány předpoklady pro zproštění odpovědnosti Účastníka řízení za uvedený přestupek a ustanovení § 21 odst. 1 zákona o přestupcích se tedy na jednání Účastníka řízení neuplatní. 

IV. 5 Závěr právního posouzení

69.         Úřad dospěl k závěru, že Soutěžitel NG v období ode dne 13. 8. 2020 do dne 26. 5. 2021 včetně uskutečňoval spojení soutěžitelů dříve, než takové spojení Úřadu notifikoval a než nabylo právní moci Rozhodnutí o povolení spojení. Porušil tak zákaz uskutečňování spojení před podáním návrhu na zahájení řízení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení povoluje, stanovený v § 18 odst. 1 zákona, čímž spáchal přestupek podle § 22a odst. 1 písm. d) zákona.

V. Odůvodnění výše pokuty

V. 1 Obecná východiska

70.         Podle § 22a odst. 1 písm. d) zákona se právnická nebo podnikající fyzická osoba jako soutěžitel dopustí přestupku tím, že uskutečňuje spojení v rozporu s § 18 odst. 1 zákona. Dle § 22a odst. 2 zákona se za přestupek podle odstavce 1 písm. d) zákona uloží pokuta do 10 milionů Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. Hranice stanovená pevnou částkou se uplatní zejména u soutěžitelů, kteří nejsou založeni za účelem podnikatelské činnosti a žádného obratu tudíž nedosahují.[52] Úřad pak dlouhodobě a konstantně v rozhodovací praxi ukládá soutěžitelům, kteří jsou podnikateli, pokuty dle obratového kritéria. Uvedený způsob stanovení horní hranice sazby pokuty odráží potřebu reflektovat ekonomickou sílu soutěžitele, která je velmi podstatným hlediskem proporcionality, a zajistit tak spravedlnost pokuty.[53] Úřad tedy v daném případě za horní hranici považuje částku 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.

71.         Podle § 22b odst. 1 zákona se při určení výměry pokuty právnické osobě přihlédne k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Dále se přihlédne k jednání právnické osoby v průběhu řízení před Úřadem a její snaze odstranit škodlivé následky přestupku. Dle § 38 přestupkového zákona Úřad rovněž přihlédne k délce doby, po kterou trval protiprávní stav udržovaný protiprávním jednáním pachatele.

72.         Vyměření pokuty je výsledkem hodnocení řady faktických, ekonomických a právních skutečností, při respektování zákonných kritérií pro uložení pokuty a vždy s přihlédnutím ke specifickým okolnostem daného případu, která jsou vzhledem ke svému charakteru pro stanovení výše pokuty relevantní.[54]

73.         Stanovení výše pokuty v mezích zákona je tedy věcí správního uvážení Úřadu,[55] které se v konkrétním případě odvíjí od posouzení skutkových okolností daného případu. Podle judikatury tuzemských soudů[56] musí konkrétní forma postihu a jeho výše působit natolik silně, aby od podobného jednání odradila i jiné nositele obdobných zákonných povinností. Zároveň musí být postih dostatečně znatelný v materiální sféře soutěžitele, aby v něm byla obsažena jeho represivní funkce, aniž by však byl pro soutěžitele likvidační. Uložená pokuta by tedy měla plnit jak funkci represivní, tak funkci preventivní.

74.         Základním východiskem pro stanovení pokut v přiměřené výši je skutečnost, že trest by měl odpovídat povaze a závažnosti přestupku, za nějž je ukládán. Při určení konkrétní výše pokuty je třeba zohlednit jak typovou, tak konkrétní závažnost jednání, jež je předmětem správního řízení. Při posouzení konkrétní neboli individuální závažnosti přestupku je třeba přihlédnout k řadě skutečností, jejichž povaha a význam se mění podle okolností specifických danému případu, a hodnocení individuální závažnosti přestupku se tak může lišit.

75.         Při úvahách o uložení pokuty Úřad vycházel ze shora uvedených zákonných a judikatorních předpokladů, stejně jako z pravidel specifikovaných v Metodice pokut,[57] které spolu s obecnými principy správního trestání představují komplexní právní úpravu ukládání pokut i jejich vyměřování.

76.         Při stanovování celkové výše pokuty Úřad dále zohledňuje, zda došlo ke spáchání více protisoutěžních přestupků. V tom případě Úřad postupuje v souladu s tzv. absorpční zásadou a vyměří pokutu za ten ze sbíhajících se přestupků, který je nejpřísněji trestný. Takto vyměřenou pokutu (stanovenou základní částkou pokuty se zohledněním případných polehčujících a přitěžujících okolností) pak zvýší s ohledem na to, že bylo spácháno více přestupků, a to až o 25 % za každý další sbíhající se přestupek. V rámci úvah o konkrétní míře zvýšení pokuty za sbíhající se přestupek je Úřad povinen přihlédnout k typové i individuální závažnosti každého sbíhajícího se přestupku, délce jeho trvání, polehčujícím a přitěžujícím okolnostem, jakož i k dalším okolnostem rozhodným pro vyměření pokuty za takový přestupek.[58] V situaci, kdy již byla témuž subjektu uložena v jiném řízení pokuta za protisoutěžní přestupek, postupuje Úřad při výpočtu pokuty tak, jako by ji ukládal v jediném řízení; takto vypočtená pokuta je snížena o částku pokuty uložené za dříve pokutovaný přestupek.[59] Pro trestání souběhu není bezpodmínečně nutné vedení společného řízení.[60] Skutečnost, že Úřad vede o přestupcích téhož soutěžitele více řízení, však nesmí být takovému soutěžiteli k tíži při stanovování pokuty.[61]

V. 2 Vyměření pokuty

77.         Tímto rozhodnutím je Soutěžiteli NG vytýkáno uskutečňování spojení v rozporu s § 18 odst. 1 zákona. Samotné vyměřování pokuty se skládá z několika relativně samostatných kroků. Obecně je nejprve nutné stanovit hodnotu tržeb, pro jejíž účel je potřebné vymezit tržby dosažené soutěžitelem z prodeje zboží, jehož se protisoutěžní jednání přímo či nepřímo týká, a to na územích přímo či nepřímo dotčených protisoutěžním jednáním. Toto pravidlo pro stanovení hodnoty tržeb se však v případech uskutečňování spojení soutěžitelů v rozporu se zákazem stanoveným v § 18 odst. 1 zákona neuplatní, protože v těchto případech Úřad vychází z hodnoty tržeb dosažené spojujícími se soutěžiteli na všech trzích, na kterých působí.[62]

78.         Úřad vzal v úvahu hodnotu tržeb obou spojujících se soutěžitelů, tedy čistý obrat Soutěžitele NG, včetně nabývané společnosti ZOOT, za poslední ukončené účetní období, ve kterém docházelo k deliktnímu chování k 31. 12. daného roku (rok 2020), dosažený na všech trzích, na kterých Soutěžitel NG působí, a to na území České republiky, neboť to je území, v jehož rámci Úřad primárně posuzuje spojení soutěžitelů a jeho dopady na hospodářskou soutěž. Hodnota tržeb spojujících se soutěžitelů představuje částku […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] tis. Kč, což je čistý konsolidovaný obrat Soutěžitele NG[63] za ukončené auditované účetní období roku 2020 na území České republiky (viz kapitola II. tohoto rozhodnutí).

79.         Při stanovení podílu hodnoty tržeb, který se určí s ohledem na závažnost předmětného přestupku a okolnosti jeho spáchání, je nutné zohlednit nejen typovou závažnost danou samotnou charakteristikou přestupku, ale i závažnost individuální, vyplývající ze způsobu a okolností jeho spáchání a jeho dopadů.

80.         Z hlediska typové závažnosti přestupku se nyní posuzované protiprávní jednání Soutěžitele NG řadí dle Metodiky pokut do kategorie méně závažných přestupků, a to z důvodu, že Úřad Spojení soutěžitelů Company New/ZOOT nejenže povolil, ale ani nepodmínil závazky.[64]

81.         U této kategorie závažnosti je podíl hodnoty tržeb zpravidla stanoven do 5 %.[65] Protože Úřad vydal Rozhodnutí o povolení spojení ve zjednodušeném řízení, jsou dány důvody pro snížení uvedeného podílu, což je plně v souladu s Metodikou pokut, která ve vztahu k přestupku uskutečňování spojení v rozporu s § 18 odst. 1 zákona stanovuje zvláštní pravidla; maximální podíl hodnoty tržeb tak bude do 1 %.[66]

82.         Při posuzování individuální závažnosti přestupku[67] Úřad v tomto konkrétním případě zohlednil, že uskutečnění Spojení soutěžitelů Company New/ZOOT nevedlo k podstatnému narušení hospodářské soutěže a že nebyl zjištěn závažný negativní dopad protiprávního jednání na hospodářskou soutěž a na spotřebitele. Dále Úřad vzal v úvahu, že Soutěžitel NG své jednání nijak netajil, neboť ho provedl transparentní formou (jeho jednání bylo zjistitelné z veřejně přístupných listin obchodního rejstříku, z něhož lze realizaci takovéto transakce zjistit), a o realizaci tohoto spojení byla veřejnost informována mimo jiné na webových stránkách Soutěžitele NG.[68]

83.         Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Úřad pohyboval u spodní hranice podílu hodnoty tržeb, tedy ve výši 0,1 %.

84.         Protisoutěžní jednání Soutěžitele NG trvalo od 13. 8. 2020 do 26. 5. 2021, tj. méně než 12 měsíců. Délka trvání protisoutěžního jednání byla tedy kratší než 1 rok, což Úřad zohlednil v závažnosti přestupku tak, že koeficient času stanovil ve výši 1,00.[69]

85.         Následně Úřad stanovil základní částku pokuty, kterou vyměřil jako součin podílů hodnoty tržeb a koeficientu času.[70]

86.         Základní částka pokuty tak činí […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] Kč.

87.         Úřad rovněž individuálně zohledňuje případné přitěžující nebo polehčující okolnosti, a to s ohledem na konkrétní okolnosti, které dosud v rámci stanovení podílu hodnoty tržeb nebyly zohledněny, a může tak základní částku pokuty snížit či případně zvýšit.[71] Mezi polehčující okolnosti patří například oznámení a doložení existence protisoutěžního jednání, o kterém Úřad dosud nebyl informován, nebo aktivní kroky soutěžitele směřující ke snížení či odstranění škodlivých následků porušení zákona. Mezi přitěžující okolnosti patří například opakované spáchání přestupku, pokud o něm bylo pravomocně rozhodnuto v období 10 let před zahájením správního řízení, ve kterém je pokuta vyměřována.

88.         V řešeném případě Úřad žádné přitěžující okolnosti neshledal. Na tomto místě Úřad uvádí, že za přitěžující okolnost danou opakovaně spáchaným přestupkem nelze v nyní řešeném případě shledat skutečnost, že se stejného přestupku spočívajícího v porušení § 22a odst. 1 písm. d) zákona dopustila i další ze společností tvořících Soutěžitele NG. Důvodem je zahájení Správního řízení (23. 8. 2021) před tím, než nabylo právní moci (8. 2. 2022) rozhodnutí Úřadu sp. zn. ÚOHS-S0518/2020/KS, č. j. ÚOHS-02438/2022/873[72] (dále jen „Rozhodnutí Natland Group“), kterým Úřad v rámci správního řízení vedeného pod sp. zn. ÚOHS-S0518/2020/KS sankcionoval společnost Natland Group, jež výlučně kontroluje Účastníka řízení, za stejný přestupek spočívající v porušení § 18 odst. 1 zákona (dále jen „Řízení Natland Group“).

89.         Naopak, Úřad za polehčující okolnost považuje, že Soutěžitel NG s Úřadem v průběhu Správního řízení spolupracoval, a to nad rámec jeho zákonné povinnosti, přičemž jeho spolupráce přispěla k rychlejšímu objasnění přestupku. V této souvislosti Úřad poukazuje i na skutečnost, že Soutěžitel NG sám usiloval o zjednání nápravy, neboť Úřadu oznámil, že realizoval spojení soutěžitelů, které podléhalo povolení Úřadu před podáním návrhu na jeho povolení a před právní moci rozhodnutí Úřadu, jež jej povolilo, a posléze podal zjednodušený návrh na povolení předmětného spojení soutěžitelů. Vzhledem k výše uvedeným polehčujícím okolnostem, zejména pak k tomu, že Úřad sankční řízení zahájil poté, co se Soutěžitel NG fakticky přiznal ke spáchání předmětného přestupku, aniž by o něm měl Úřad jakoukoli předcházející indicii, Úřad snížil základní částku pokuty o 70 %.[73]

90.         Konečná výše pokuty vyměřená Soutěžiteli NG za posuzovaný přestupek by při zohlednění polehčujících okolností představovala částku […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] Kč.

91.         Při stanovení celkové výše pokuty je třeba vzít v úvahu, že Soutěžitel NG se dopustil ve vícečinném souběhu s přestupkem, který je předmětem tohoto Správního řízení, dalšího obdobného přestupku, o kterém již Úřad rozhodl v Řízení Natland Group (dále též „předchozí přestupek“). Proto Úřad v souladu se zásadou absorpce nyní při stanovení výše pokuty zohlednil, že Soutěžiteli NG byla za předchozí přestupek uložena pokuta ve výši 1 435 000 Kč; konečná částka pokuty činila 1 794 737,70 Kč, byla však snížena o 20 % v důsledku aplikace procedury narovnání.

92.         Úřad se proto zabýval otázkou, který z výše uvedených dvou přestupků definovaných v § 22a odst. 1 písm. d) zákona a spočívajících v uskutečnění spojení soutěžitelů v rozporu s § 18 odst. 1 téhož zákona je nejpřísněji postižitelný, tedy za který by Úřad uložil nejpřísnější pokutu.

93.         U obou přestupků se vyskytují zcela shodné okolnosti, a to co do typové a individuální závažnosti (spojení soutěžitelů bylo povoleno ve zjednodušeném řízení, předčasným uskutečněním spojení soutěžitelů nedošlo k podstatnému narušení hospodářské soutěže, spojení soutěžitelů bylo provedeno transparentní formou), absence přitěžujících okolností a shodného koeficientu času (byť předchozí přestupek trval necelých 12 kalendářních měsíců oproti nyní řešenému v délce necelých 10 kalendářních měsíců). Úřad u obou přestupků shledal i stejnou polehčující okolnost, kterou hodnotil shodným procentem snížení (10 %) a která spočívala ve spolupráci s Úřadem, a to v míře nad rámec zákonné povinnosti Účastníka řízení i společnosti Natland Group.

94.         V případě Rozhodnutí Natland Group Úřad jako další polehčující okolnost zohlednil některé problematické otázky související s posouzením, zda tehdy řešené spojení soutěžitelů podléhalo povolení ze strany Úřadu, čímž došlo ke snížení pokuty celkem o 30 %. V nynějším Správním řízení Úřad za další polehčující okolnost považuje oznámení Soutěžitele NG o spáchání přestupku ještě před tím, než Úřad disponoval jakoukoli indicií o jeho existenci (Úřad uvažoval ponížení pokuty celkem o 70 %; její výše by tedy činila shora uvedených […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] Kč).

95.         S ohledem na výše uvedené Úřad za nejpřísněji postižitelný ze sbíhajících se protisoutěžních přestupků určuje předchozí přestupek spáchaný Soutěžitelem NG.

96.         V rámci úvah o konkrétní míře zvýšení pokuty (až o 25 %) za sbíhající se nyní řešený přestupek Soutěžitele NG Úřad spatřuje oproti předchozímu přestupku výrazně vyšší polehčující okolnosti (viz výše – snížení za polehčující okolnosti celkem 70 %; jiné skutečnosti rozhodné pro vyměření pokuty byly shodné). Z toho důvodu Úřad zvýšil pokutu, jež byla uložena společnosti Natland Group za předchozí přestupek (ve výši před jejím snížením v důsledku aplikace procedury narovnání), tak, že ji za nyní řešený přestupek spáchaný Soutěžitelem NG v souběhu navýšil o 10 %. Takto stanovená výše pokuty pro Soutěžitele NG by tedy činila 1 974 211,47 Kč. Tato hodnota bude snížena o částku pokuty pravomocně uložené za dříve pokutovaný předchozí přestupek (ve výši před jejím snížením v důsledku aplikace procedury narovnání, tedy 1 794 737,70 Kč). Po tomto snížení by dosahovala konečná pokuta, kterou by Úřad ve Správním řízení uložil Soutěžiteli NG, po zaokrouhlení na celé tisíce dolů výše 179 000 Kč.

97.         Úřad je povinen posoudit, zda výsledná výše pokuty nepřevyšuje zákonem stanovenou maximální hranici 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období (§ 22a odst. 2 zákona). Čistý obrat Soutěžitele NG za poslední účetní období dosáhl více než […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] mil. Kč, přičemž uložená sankce z něj představuje […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] %.[74] Je tak zřejmé, že výsledná výše pokuty nepřesahuje zákonem stanovenou maximální výši.

98.         Protože Účastník řízení splnil v posuzovaném případě všechny podmínky procedury narovnání, snížil Úřad výše uvedenou částku pokuty o 20 %. Výsledná částka pokuty pro Soutěžitele NG tak za přestupek popsaný v tomto rozhodnutí a po zaokrouhlení na celé tisíce dolů činí 143 000 Kč.

99.         Na závěr Úřad zkoumal, zda výsledná výše pokuty nemá pro soutěžitele vzhledem k jeho individuálním poměrům likvidační účinek. Takový účinek může nastat pouze v případě, že by výše pokuty přivodila zánik majetkové základny pro další podnikatelkou činnost, případně natolik přesáhla možné výnosy, že by se další činnost soutěžitele stala v podstatě bezúčelnou; směřovala by po značné časové období pouze k úhradě uložené pokuty.[75]

100.     Úřad výslednou pokutu s ohledem na její výši a na ekonomické údaje týkající se Soutěžitele NG nepovažuje za likvidační.

VI. Úhrada pokuty

101.     Uloženou pokutu je Účastník řízení povinen uhradit ve lhůtě uvedené ve výroku II. tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, číslo účtu 3754-17721621/0710, jako variabilní symbol se uvede identifikační číslo Účastníka řízení.

VII. Náklady řízení

102.     Vzhledem k tomu, že Úřad v rámci správního řízení dospěl k závěru, že Účastník řízení porušil právní povinnost pro něj vyplývající z ustanovení § 18 odst. 1 zákona, jsou splněny zákonné podmínky dané § 95 odst. 1 přestupkového zákona, v návaznosti na § 79 odst. 5 správního řádu k uložení náhrady nákladů správního řízení Účastníkovi řízení. S ohledem na rozsah prováděného dokazování má Úřad za to, že se jednalo o zvlášť složitý případ, a proto dle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů, určil paušální částku nákladů řízení, jež je povinen Účastník řízení uhradit, ve výši 3 500 Kč.

103.     Náklady řízení je Účastník řízení povinen uhradit ve lhůtě uvedené ve výroku III. tohoto rozhodnutí na účet Úřadu vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu 19‑24825621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 2021000363.

VIII. Závěr

104.     Ze všech shora uvedených důvodů Úřad konstatuje, že Účastníkovi řízení odpovědnému za jednání Soutěžitele NG bylo prokázáno spáchání přestupku dle § 22a odst. 1 písm. d) zákona tím, že v rozporu s § 18 odst. 1 zákona v období ode dne 13. 8. 2020 do dne 26. 5. 2021 uskutečňoval Spojení soutěžitelů Company New/ZOOT před podáním návrhu na zahájení řízení o jeho povolení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení soutěžitelů povoluje. Za spáchaný přestupek Úřad uložil Účastníku řízení pokutu ve výši 143 000 Kč. Úřad tedy rozhodl v souladu s § 67 odst. 1 správního řádu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

Obdrží:

JUDr. Vilém Podešva, LL.M., advokát

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Na Pankráci 1683/127

140 00 Praha 4

ID DS: vhidv4j

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Společnost ZOOT byla s účinností ke dni 1. 10. 2021 vymazána z obchodního rejstříku, neboť zanikla na základě fúze sloučením do nástupnické společnosti Digital People, a.s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Plzeňská 345/5, IČO 28197071.

[2] Ke dni podání předmětného návrhu na povolení spojení soutěžitelů měla společnost Digital People sídlo na adrese Praha 3, Seifertova 9/823.

[3] Společnost Urban Store byla s účinností ke dni 1. 10. 2021 vymazána z obchodního rejstříku, neboť zanikla na základě fúze sloučením do nástupnické společnosti Digital People. 

[4] Ve správním řízení ve věci Spojení soutěžitelů Company New/Digital People zahájeném dne 30. 4. 2021 a vedeném pod sp. zn. ÚOHS-S0164/2021/KS vydal Úřad dne 18. 5. 2021 rozhodnutí o povolení předmětného spojení soutěžitelů, které téhož dne nabylo právní moci.

[5] Společnost ZOOT byla s účinností ke dni 1. 10. 2021 vymazána z obchodního rejstříku, neboť zanikla na základě fúze sloučením do nástupnické společnosti Digital People. 

[6] Dále v textu bude pro zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, pokud jde o obecná zákonná a judikatorní východiska, užívána zkratka „zákon“ a tam, kde půjde o konkrétně účinné časové znění tohoto zákona, bude toto v textu explicitně vyjádřeno.

[7] Rozhodnutí o povolení spojení je zveřejněné na webových stránkách Úřadu (viz https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/sbirky-rozhodnuti/detail-17414.html).

[8] Viz dokument č. 1 spisu Správního řízení.       

[9] Viz dokument č. 2 spisu Správního řízení.       

[10] Viz dokument č. 5 spisu Správního řízení.

[11] Výzva Úřadu a vyjádřeni předběžného zájmu Účastníka řízení – viz dokumenty č. 7 a 8 spisu Správního řízení.

[12] Viz dokument č. 9 spisu Správního řízení.

[13] Viz dokument č. 11 spisu Správního řízení.

[14] Viz dokument č. 12 spisu Správního řízení.

[15] Viz dokument č. 14 spisu Správního řízení.

[16] Viz dokument č. 13 spisu Správního řízení.

[17] Údaj o čistém obratu Soutěžitele NG dosaženém na území České republiky v letech 2019 i 2020 je Úřadu známý ze správního řízení o povolení Spojení soutěžitelů Company New/Digital People. Čistý obrat Soutěžitele NG dosažený v roce 2020 zahrnuje i čistý obrat dosažený v tomto roce společností ZOOT.

[18] V České republice prostřednictvím internetového obchodu www.zoot.cz.

[19] Údaj o čistém obratu společnosti ZOOT dosaženém na území České republiky v roce 2019 je Úřadu známý z Řízení o povolení spojení.

[20] Údaj o čistém obratu společnosti ZOOT dosaženém na území České republiky v roce 2020 je Úřadu známý ze správního řízení o povolení Spojení soutěžitelů Company New/Digital People.

[23] Viz dokument č. 6 spisu Správního řízení.

[24] Viz bod (A) Smlouvy o úpisu akcií.

[25] Viz bod (D) Smlouvy o úpisu akcií.

[26] Peněžitým vkladem byla dle bodu 3.3 Smlouvy u úpisu akcií myšlena částka přibližně 40 milionů Kč, kterou měl Účastník řízení zaplatit do tří dnů ode dne účinnosti Restrukturalizačního plánu ZOOT.

[27] Viz bod 4.4 Smlouvy o úpisu akcií.

[32] Viz „Předávací protokol“ sepsaný dne 20. 4. 2020 Účastníkem řízení a společností ZOOT, viz dokument č. 6 spisu Správního řízení.

[33] V této souvislosti Úřad uvádí, že dle str. 2 výroční zprávy společnosti ZOOT za období od 1. 1. 2020 do 22. 3. 2020 se Účastník řízení stal výlučným vlastníkem akcií společnosti ZOOT již dne 9. 4. 2020, viz https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=68494682&subjektId=339587&spis=84207

[34] O kterém byl sepsán notářský zápis NZ 586/2020 dostupný z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=63259689&subjektId=339587&spis=84207.

[35] Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=64179994&subjektId=339587&spis=84207. 

[36] O kterém byl sepsán notářský zápis NZ 783/2020 dostupný z: https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=64179995&subjektId=339587&spis=84207.

[37] Zákon č. 261/2021 Sb. zrušil ustanovení § 21i zákona, který upravoval možnost Úřadu využívat při výkonu jeho působnosti údaje z informačních systémů veřejné správy.

[38] Zákon č. 417/2021 Sb. změnil ustanovení § 22b zákona, především pak do tohoto ustanovení vložil nový odst. 9, podle kterého pokračuje-li obviněný v jednání, pro které je s ním zahájeno řízení o pokračujícím, trvajícím nebo hromadném přestupku spočívajícím v narušení hospodářské soutěže, i po zahájení tohoto řízení, považuje se toto jednání až do sdělení výhrad za jeden skutek. 

[39] Stejně tak nedoznala zákonná úprava skutkové podstaty zákazu předčasného uskutečňování spojení soutěžitelů stanoveného v § 18 odst. 1 zákona (ani výše sankce za ni) změn ani po dobu trvání jednání Účastníka řízení. 

[40] Před datem dokonání přestupku byl přestupkový zákon novelizován zákonem č. 277/2019 Sb. doplňujícím ustanovení

§ 104 odst. 3 přestupkového zákona (které upravuje nabytí účinnosti amnestie ve věcech přestupků) tak, že upřesňuje

název sbírky (Sbírka zákonů a mezinárodních smluv), ve které je amnestie vyhlašována, přičemž tímto vyhlášením amnestie nabývá účinnosti. Tato novela v části doplňující přestupkový zákon nabude účinnosti až dne 1. 1. 2023, avšak nemá vliv na posouzení nyní řešeného přestupku.

[41] Zákon č. 261/2021 Sb. zrušil ustanovení § 109 přestupkového zákona, který upravoval možnost správního úřadu využívat při výkonu jeho působnosti údaje z informačních systémů veřejné správy.

[42] Novela přestupkového zákona provedená zákonem č. 417/2021 Sb. se nedotkla posouzení jednání Účastníka řízení, které je předmětem tohoto Správního řízení. 

[43] I když pro procesní a hmotněprávní úpravu platí jiná znění zákona, Úřad bude pro zjednodušení dále v textu používat již dříve zavedenou zkratku zákon; jediný rozdíl ve znění zákona, dle něhož Úřad postupuje z hlediska procesního, oproti znění zákona, podle kterého Úřad postupuje z hlediska hmotněprávního, spočívá ve zrušení § 21i zákona, který se však v tomto Správním řízení neaplikuje.

[44] Pro úplnost Úřad uvádí, že novela přestupkového zákona, kterou je zákon č. 277/2019 Sb., nabude účinnosti až dne 1. 1. 2023.

[45] Přičemž možnost kontroly je založena na možnosti výkonu rozhodujícího vlivu na chování jiného soutěžitele.

[46] Viz např. rozhodnutí Úřadu ve věci porušení zákazu předčasného uskutečňování spojení soutěžitelů, jehož se dopustila společnost CSG INDUSTRY a.s. (sp. zn. ÚOHS-S0491/2020/KS); https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/sbirky-rozhodnuti/detail-17536.html.

[47] Viz např. rozsudek SDEU C-41/90 ze dne 23. 4. 1991 ve věci Höfner a Elser v. Macrotron GmbH.

[48] Viz např. rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P až C-208/02 P a C-123/02 P ze dne 28. 5. 2005 ve věci Dansk Rørindustri (odst. 112 a násl.)

[49] Účastník řízení nepodal Úřadu návrh na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení podle § 18 odst. 3 zákona.

[50] Viz např. rozsudek Krajského soudu v Brně (dále jen „KS“) sp. zn. 29 Af 64/2012 ze dne 26. 6. 2014.

[51] Podle § 21 odst. 1 zákona o přestupcích právnická osoba za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránila.

[52] Srov. rozsudek KS sp. zn. 31 Ca 64/2004-63 ze dne 31. 5. 2006,potvrzený rozsudkem Nejvyššího správního soudu (dále jen „NSS“) sp. zn. j. 8 Afs 17/2007-107 ze dne 23. 10. 2008.

[53] Srov. rozsudek NSS sp. zn 5 As 204/2019-64 ze dne 14. 9. 2020.

[54] Srov. rozsudek KS sp. zn. 62 Ca 20/2006 ze dne 29. 5. 2007. 

[55] Srov. rozsudek NSS sp. zn. 7 As 15/2013 ze dne 11. 7. 2013. 

[56] Srov. rozsudek KS v Brně sp. zn. 62 Ca 27/2006 ze dne 6. 4. 2007, potvrzený rozsudkem NSS sp. zn. 8 Afs 48/2007 ze dne 26. 4. 2010, či rozsudek NSS sp. zn. 5 As 204/2019 ze dne 14. 9. 2020. 

[57] Viz dokument Úřadu nazvaný „Postup při stanovení výše pokut ukládaných za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže“; https://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html.

[58] Maximální možnou výši 25 % by Úřad použil v případě, kdyby přestupky byly stejné závažnosti (typové i individuální), trvaly by totožnou dobu (pokud jde o počet měsíců), existovaly by shodné polehčující či přitěžující okolnosti, jakož i případné další okolnosti rozhodné pro vyměření pokuty.

[59] Viz body 3.29. až 3.31 Metodiky pokut.

[60] Viz § 22b odst. 6 zákona.

[61] Viz rozsudek NSS ze dne 31. 10. 2008, č. j. 5 Afs 9/2008-328.

[62] Viz bod 3.6 Metodiky pokut.

[63] Který je vypočten jako součet obratů dosažených společnostmi Soutěžitele NG, včetně společnosti ZOOT za rok 2020.

[64] Viz bod 3.16 Metodiky pokut.

[65] Viz bod 3.19 bod (iii) Metodiky pokut.

[66] Viz bod 3.22 Metodiky pokut, dle kterého má přestupek uskutečňování spojení v rozporu s § 18 odst. 1 zákona charakter ohrožovacího přestupku a jeho skutečný dopad na hospodářskou soutěž je zpravidla omezený; současně se jedná o soutěžitele, kteří dosahují velmi vysokých obratů, přičemž do hodnoty tržeb pro určení výše pokuty je započítáván prakticky celý jejich obrat. Protože by pokuta vyměřená podle pravidel uvedených v Metodice pokut bez dalšího mohla být nepřiměřeně přísná, zavádí pro dotčený typ přestupku pro určení základní výše pokuty nižší procenta z hodnoty tržeb.

[67] Viz bod 3.17 Metodiky pokut.

[68] Viz např. internetové stránky Soutěžitele NG, sekce „Novinky“, kde je prezentována řada zpráv týkajících se úspěšné reorganizace společnosti ZOOT, a to včetně majetkového vstupu Účastníka řízení, resp. Soutěžitele NG (např. zpráva z 27. 5. 2020 Natland vyvedl ZOOT z insolvence dostupné z: https://www.natland.cz/novinky/natland-vyvedl-zoot-z-insolvence-33).

[69] Viz bod 3.24 Metodiky pokut.

[70] Viz bod 3.25 Metodiky pokut.

[71] Viz body 3.26 až 3.28 Metodiky pokut.

[73] Obdobným způsobem Úřad postupoval v rámci řízení ve věci porušení zákazu předčasného uskutečňování spojení soutěžitelů stanoveného v § 18 odst. 1 zákona ze strany společnosti ARMEX Oil, s.r.o., viz správní řízení vedené Úřadem pod sp. zn. ÚOHS-S164/2015/KS, resp. ÚOHS-R21/2016/HS.

[74] Soutěžitel NG dosáhl čistého obratu ve výši více než […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] mil. Kč v roce 2020. Úřad si je vědom toho, že by měl vycházet z obratu dosaženého soutěžitelem v roce 2021. Nicméně vzhledem k datu vydání rozhodnutí v první polovině roku 2022, kdy ještě nejsou k dispozici potřebné údaje za rok 2021, a zejména k tomu, že byla aplikována procedura narovnání, Úřad v tomto konkrétním případě bral v úvahu obrat Soutěžitele NG za rok 2020. Pro doplnění Úřad uvádí, že s ohledem na výši pokuty a vysoké obraty dosahované Soutěžitelem NG lze s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že pokuta nebude překračovat zákonem stanovenou maximální výši ani pro poslední ukončené období. Obdobně uvedené platí i pro posouzení možné likvidačnosti uložené pokuty.

[75] Srov. nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/02 ze dne 13. 8. 2002.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en