číslo jednací: 14370/2022/873
spisová značka: S0171/2022/KS

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů WXZ13 a.s. / Nano Energies Trade s.r.o.
Účastníci
  1. WXZ13 a.s.
  2. Nano Energies Trade s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 2. 5. 2022
Dokumenty file icon dokument ke stažení 212 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0171/2022/KS

Číslo jednací:      ÚOHS-14370/2022/873

 

Brno 2. 5. 2022

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0171/2022/KS, zahájeném dne 12. 4. 2022 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 a § 16a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 odst. 1 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti WXZ13 a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Ovocný trh 1096/8, IČO 10767631, zastoupeného Mgr. Ondřejem Hamplem, advokátem, se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

 

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů WXZ13 a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Ovocný trh 1096/8, IČO 10767631, na straně jedné, a Nano Energies Trade s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Národní 135/14, IČO 28664779, na straně druhé, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji a koupi podíluuzavřené dne 8. 4. 2022 mezi společností Nano Energies a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Národní 135/14, IČO 28392191, jako prodávajícím, společností WXZ13 a.s., jako kupujícím 1, panem P. P., jako kupujícím 2, panem J. Š, jako kupujícím 3, panem F. R., jako kupujícím 4, panem P. A., jako kupujícím 5, a společností Salvor a.s., se sídlem Praha 8, Libeň, Primátorská 296/38, IČO 14230887, jako kupujícím 6, v jejímž důsledku má společnost WXZ13 a.s. získat obchodní podíl představující 70,56 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Nano Energies Trade s.r.o., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

 

POVOLUJE.

 

Odůvodnění

1.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě dokumentu uvedeného ve výroku tohoto rozhodnutí, v jehož důsledku má společnost WXZ13 a.s., se sídlem Praha 1, Staré Město, Ovocný trh 1096/8, IČO 10767631 (dále jen „WXZ13“), získat obchodní podíl představující 70,56 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Nano Energies Trade s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Národní 135/14, IČO 28664779 (dále jen „NET“),[1] a získat tak možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu. Spojení soutěžitelů splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 písm. a) zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).   

2.             Společnost WXZ13 je společně kontrolována společností [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ], jejímž jediným společníkem je pan [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ],[2] a společností [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ], která má jediného akcionáře, pana [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ][3]. Společnost WXZ13 pak kontroluje společnost Second Foundation a.s. (dále jen „Second Foundation“), která působí v oblasti obchodování s elektrickou energií, a to na území České republiky, Švýcarska, Maďarska, Francie, Rakouska a Slovenska.

3.             Skupina akcionáře A sestává z holdingové společnosti [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ] a ze společností, jež vznikly na konci roku 2021 a v roce 2022 a doposud nejsou činné. Společnosti Skupiny akcionáře B působí například v oblastech stavebnictví (výstavba nájemních hal pro zpracovatelský průmysl, výstavba realitních projektů a projekční a stavební činnosti v segmentu čistých prostor), výstavby větrných a solárních elektráren ve Finsku a v Litvě, výroby a prodeje elektřiny, vývoje informačních systémů (software) pro cestující na letištích a vlakových terminálech a s tím souvisejícího hardwaru, výroby kovových konstrukcí, dodávek laboratorního nábytku, zemědělské výroby, pronájmu nemovitostí nebo produkce filmů.

4.             Společnost NET je činná v oblasti obchodování s elektrickou energií na území České republiky, Belgie, Slovenska, Francie a Nizozemska, Německa a Velké Británie. Společnost NET má ještě před uskutečněním posuzovaného spojení nabýt [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ] podíl ve společnosti [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ] (dále jen „dceřiná společnost“), která se zabývá obchodováním s elektrickou energií na území Belgie.

5.             Smlouva o prodeji a koupi podílu uzavřená dne 8. 4. 2022 mezi společností Nano Energies a.s., jako prodávajícím, společností WXZ13, jako kupujícím 1, panem P. P., jako kupujícím 2, panem J. Š., jako kupujícím 3, panem F. R., jako kupujícím 4, panem P. A., jako kupujícím 5, a společností Salvor a.s., jako kupujícím 6 (dále jen „Smlouva“), v článku 13 obsahuje závazky prodávajícího spočívající v omezení konkurence vůči spojením vzniklému soutěžiteli.

6.             Prodávající se konkrétně zavazuje, že ode dne podpisu Smlouvy do pátého výročí dne realizace prodeje a koupě podílu ve společnosti NET nebude prodávající ani žádný člen podnikatelské skupiny prodávajícího provozovat v celosvětovém měřítku žádnou činnost, která by mohla být přímo či nepřímo (prostřednictvím majetkových účastí, zastáváním funkce ve společnosti, prováděním poradenské činnosti nebo pracovněprávním vztahem s jinými společnostmi) v bezprostředním konkurenčním vztahu k činnostem provozovaným dceřinou společností nebo společnostmi NET a Second Foundation ke dni podpisu Smlouvy, tj. činnostem směřujícím k využívání cenových pohybů obchodované elektřiny, včetně činností algoritmického obchodování s elektřinou, jakož i souvisejícím činnostem, jako je vývoj potřebného softwaru a předpovídání a modelování cen.

7.             Výjimkou z výše uvedeného má být situace, kdy za porušení článku 13.1 Smlouvy ze strany prodávajícího nebude považováno provozování činností specifikovaných v bodech a) až g) článku 13.1 Smlouvy.

8.             V článku 13.2 Smlouvy se pak strany Smlouvy zavazují, že po dobu dvou let počínaje dnem podpisu Smlouvy a bez předchozího písemného souhlasu druhé strany nebudou ani ony samy, ani žádný z členů jejich podnikatelských skupin, oslovovat nebo kontaktovat za účelem angažmá, pracovního poměru nebo jakéhokoli obdobného ujednání jakoukoli osobu zaměstnanou nebo angažovanou společnostmi NET, Nano Energies a.s., jakýmkoli členem podnikatelské skupiny prodávajícího nebo společností Second Foundation, ani žádnou osobu, která byla zaměstnána nebo angažována prodávajícím, jakýmkoli členem podnikatelské skupiny prodávajícího, společnostmi NET nebo Second Foundation méně než 12 měsíců před takovým oslovením nebo kontaktováním.

9.             K uvedeným závazkům stran Smlouvy Úřad uvádí následující. Podle § 17 odst. 2 zákona se rozhodnutí o povolení spojení vztahuje rovněž na taková omezení hospodářské soutěže (doplňková omezení), která soutěžitelé uvedli v návrhu na povolení spojení a která se spojením přímo souvisejí a jsou nezbytná k jeho uskutečnění.

10.         Při posuzování, zda jednotlivá ujednání mezi spojujícími se soutěžiteli jsou tzv. doplňkovými omezeními hospodářské soutěže, postupuje Úřad podle § 17 odst. 2 zákona, přičemž podpůrně přihlíží ke Sdělení Evropské komise o omezeních přímo souvisejících se spojováním a pro ně nezbytných (2005/C 56/03) (dále jen „Sdělení Komise“).[4] Podle Sdělení Komise (odst. 17. a násl.) mohou být doplňková omezení v případech získání možnosti kontrolovat soutěžitele ze strany jiného soutěžitele ujednána ve prospěch nabyvatele nebo prodejce.

11.         V případě posuzovaného spojení soutěžitelů je zákaz konkurence uložen prodávajícímu, tedy společnosti Nano Energies a.s., ve prospěch nabyvatele výlučné kontroly, společnosti WXZ13.[5]

12.         Pokud jde o sjednaný zákaz konkurence, považují se tyto konkurenční doložky za odůvodněné, pokud jsou sjednány na dobu do tří let, jsou-li jako součást převáděného soutěžitele převáděny goodwill a know-how.[6] V případě ujednaného zákazu přetahování zaměstnanců[7] má tato doložka účinek srovnatelný s konkurenčními doložkami, a je tudíž posuzována obdobně jako konkurenční doložky.[8]

13.         K tomu Úřad dále uvádí, že konkurenční doložky mají primárně za cíl zachování hodnoty nabývaného soutěžitele. Aby konkurenční doložka mohla být považována za omezení hospodářské soutěže, které přímo souvisí a je nezbytné k uskutečnění spojení soutěžitelů ve smyslu § 17 odst. 2 zákona, musí se zákaz konkurence, který je stanoven pro prodávajícího, vztahovat pouze ke konkrétním zeměpisným oblastem, ve kterých působí nabývaný soutěžitel,[9] a nemůže být tedy definován celosvětově, pokud samotný nabývaný soutěžitel celosvětově nepůsobí.[10]

14.         S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že v posuzovaném případě spojení soutěžitelů výše uvedený zákaz konkurence vztahující se k podnikatelské činnosti nabývané společnosti a dceřiné společnosti, považuje za doplňkové omezení ve smyslu § 17 odst. 2 zákona maximálně v délce tří let. V míře přesahující tuto dobu, resp. v případě zákazu provozování konkurenční činnosti prodávajícím v měřítku přesahujícím území působnosti nabývané společnosti a dceřiné společnosti (Česká republika, Belgie, Slovensko, Francie, Nizozemsko, Německo a Velká Británie), Úřad nepovažuje omezení sjednaná v souvislosti s posuzovanou transakcí za omezení přímo související a nezbytná pro uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů, a je tedy na spojujících se soutěžitelích, aby posoudili, zda v tomto rozsahu jsou v souladu s ustanovením § 3 zákona, popř. čl. 101 Smlouvy o fungování Evropské unie.

15.         Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

otisk úředního razítka

 

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

Obdrží

Mgr. Ondřej Hampl, advokát

Klimentská 1216/46

110 00 Praha 1

IDDS: aaq33be

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

 

 

Právní moc: 2. 5. 2022.[1] Dalších pět minoritních společníků má získat obchodní podíly v celkové výši 29,44 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti NET, avšak tyto obchodní podíly nejsou spojeny s možností podílet se na kontrole nad společností NET.

[2] Pan [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ] přímo či nepřímo kontroluje další společnosti (dále jen „Skupina akcionáře A“).

[3] Pan [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ] přímo či nepřímo kontroluje další společnosti (dále jen „Skupina akcionáře B“).

[5] V případě přetahování zaměstnanců se strany Smlouvy zavazují vzájemně.

[6] Viz odstavec 20. Sdělení Komise.

[7] Tzv. non-solicitation clause.

[8] Viz odstavec 26. Sdělení Komise.

[9] Tuto zeměpisnou oblast působnosti lze rozšířit na území, na která plánoval prodejce vstoupit v době transakce, pokud již vložil do přípravy tohoto opatření prostředky.

[10] Viz odstavec 22. Sdělení Komise.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en