číslo jednací: 08899/2022/873
spisová značka: S0092/2022/KS

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů ADIP, spol. s r.o. / SCHÄFER a SÝKORA TRUCK PARTS s.r.o.
Účastníci
  1. ADIP, spol. s r.o.
  2. SCHÄFER a SÝKORA TRUCK PARTS s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 14. 3. 2022
Dokumenty file icon dokument ke stažení 176 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0092/2022/KS

Číslo jednací:      ÚOHS-08899/2022/873

 

Brno 14. 3. 2022

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0092/2022/KS, zahájeném dne 22. 2. 2022 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 a § 16a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 odst. 1 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti ADIP, spol. s r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, IČO 42341001, zastoupeného Mgr. Pavlou Běčákovou, advokátem, se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

 

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů ADIP, spol. s r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, IČO 42341001, na straně jedné, a SCHÄFER a SÝKORA TRUCK PARTS s.r.o., se sídlem Rumburk, Rumburk 1, Cihlářská 1000/2, IČO 09617604, na straně druhé, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě „Smlouvy o převodu podílů a dalších podmínkách akvizice“ uzavřené dne 9. 2. 2022 mezi společností ADIP, spol. s r.o., jako nabyvatelem, a Ing. Karlem Schäferem, bytem Rumburk, Krásnolipská 395/58a, jako převodcem 1, Jiřím Sýkorou, bytem Rumburk, Poplužní 297/3a, jako převodcem 2, a Ing. Jaromírem Hřibalem, bytem Varnsdorf, Nová 2909, jako převodcem 3, v jejímž důsledku má společnost ADIP, spol. s r.o., získat obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti SCHÄFER a SÝKORA TRUCK PARTS s.r.o., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

 

POVOLUJE.

 

Odůvodnění

1.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě dokumentu uvedeného ve výroku tohoto rozhodnutí, v jehož důsledku má společnost ADIP, spol. s r.o., se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Vítkovická 3083/1, IČO 42341001 (dále jen „ADIP“), získat obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti SCHÄFER a SÝKORA TRUCK PARTS s.r.o., se sídlem Rumburk, Rumburk 1, Cihlářská 1000/2, IČO 09617604 (dále jen „SCHÄFER a SÝKORA TP“), a  tím i možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu. Spojení soutěžitelů splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 písm. a) zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).   

2.             Společnost ADIP náleží do podnikatelské skupiny kontrolované panem Tomášem Vrátným. Tato podnikatelská skupina působí na území České republiky především v oblastech provozu autobusových nádraží a pronájmu parkovacích, kancelářských, průmyslových a skladovacích ploch (prostřednictvím společnosti ČSAD Ostrava a.s.), provozu mycích a čerpacích stanic se zaměřením na nákladní a autobusovou dopravu a pronájmu parkovacích ploch a průmyslových a komerčních prostor (Nikey s.r.o.), pronájmu a správy nemovitostí (REAL SLUŽBY s.r.o.), provozu sítě stanic STK (TESTCAR s.r.o. a STK RITZ s.r.o.), nákladní dopravy, spedice a logistiky (ČSAD LOGISTIK Ostrava a.s.), ekonomického poradenství a vedení účetnictví (KAR group, a.s.), oprav nákladních vozidel a autobusů a prodeje náhradních dílů (KAR - mobil s.r.o.), oprav motorových vozidel a autorizovaného servisu (AUTO - DIENST s.r.o.), výroby modulárních staveb, jejich prodeje a nájmu (CUBESPACE s.r.o.), vývoje, implementace a správy informačních systémů a poskytování IT služeb (ISIT, a.s.) nebo provozu sportovního areálu v Ostravě (Sport Centrum Ostrava s.r.o.). Společnost ADIP je pak konkrétně činná v oblasti velkoobchodního i maloobchodního prodeje náhradních dílů a příslušenství pro osobní a nákladní automobily, přívěsy a autobusy, a to prostřednictvím centrály v Březnici a dalších poboček v Ostravě, Olomouci, Brně, Valašském Meziříčí, Šumperku, Krnově, Českých Budějovicích, Čáslavi, Hradci Králové, Praze, Plzni a Teplicích.

3.             SpolečnostSCHÄFER a SÝKORA TP je aktivní na území České republikyzejména v oblasti velkoobchodního prodeje náhradních dílů pro nákladní automobily, přívěsy a autobusy, prostřednictvím prodejen ve městech Louny, Plzeň-Lobzy, Hradec Králové, České Budějovice, Olomouc, Liberec, Mladá Boleslav, Sokolov, Brno, Ústí nad Labem, Jihlava a Praha, dále pak v oblasti servisu a oprav nákladních vozidel a autobusů v Rumburku.

4.             Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

otisk úředního razítka

 

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

Mgr. Pavla Běčáková, advokát

Vítkovická 3083/1

702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

IDDS: 7ms2y83

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en