číslo jednací: 02391/2022/873
spisová značka: S0005/2022/KS

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů IZOMAT stavebniny s.r.o. / JPM METAL s.r.o.
Účastníci
  1. IZOMAT stavebniny s.r.o.
  2. JPM METAL s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 8. 2. 2022
Dokumenty file icon dokument ke stažení 201 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0005/2022/KS

Číslo jednací:      ÚOHS-02391/2022/873

 

Brno 21. 1. 2022

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0005/2022/KS, zahájeném dne 4. 1. 2022 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 a § 16a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 odst. 1 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti IZOMAT stavebniny s.r.o., se sídlem Praha 1, Staré Město, Michalská 432/12, IČO 45242003, zastoupeného Mgr. Michaelou Riedlovou, advokátkou, se sídlem Praha 1, Nové Město, Panská 894/4, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

 

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů IZOMAT stavebniny s.r.o., se sídlem Praha 1, Staré Město, Michalská 432/12, IČO 45242003, na straně jedné, a JPM METAL s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Jihlavská 2373/30, IČO 25507168, na straně druhé, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s „Rámcovou akviziční smlouvou“ uzavřenou dne [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ] mezi panem R. B., a panem M. S., jako prodávajícími, a společností IZOMAT stavebniny s.r.o., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost IZOMAT stavebniny s.r.o. získat obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti JPM METAL s.r.o., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

 

POVOLUJE.

 

Odůvodnění

1.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souvislosti s dokumentem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí, v jehož důsledku má společnost IZOMAT stavebniny s.r.o., se sídlem Praha 1, Staré Město, Michalská 432/12, IČO 45242003 (dále jen „IZOMAT“), získat obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti JPM METAL s.r.o., se sídlem Žďár nad Sázavou, Jihlavská 2373/30, IČO 25507168 (dále jen „JPM METAL“), a získat tak možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu. Spojení soutěžitelů splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 písm. a) zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).   

2.             Společnost IZOMAT působí zejména v oblasti prodeje stavebního materiálu prostřednictvím sítě 29 poboček rozmístěných na území celé České republiky kromě Moravskoslezského kraje a e-shopu. Další aktivitou společnosti IZOMAT je výrobní činnost zaměřená na izolační a doplňkové výrobky pro oblast technických izolací. Společnost IZOMAT kontroluje společnost Stavebniny Teplice s.r.o., která však vznikla 1. 1. 2022. Společnost IZOMAT je společně kontrolovaná dvěma fyzickými osobami, které dále vykonávají společnou kontrolu nad společností IZOEKO s.r.o., činnou v oblasti pronájmu nemovitostí.

3.             Společnost JPM METAL je aktivní taktéž především v oblasti prodeje stavebního materiálu, a to prostřednictvím 3 poboček nacházejících se v kraji Vysočina a jedné pobočky v Pardubickém kraji. Společnost JPM METAL výlučně kontroluje společnost KOMPLET HLINSKO, s.r.o., působící v oblasti pronájmu nemovitostí.

4.             „Rámcová akviziční smlouva“, která byla uzavřena dne [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ] mezi panem R. B. (dále jen „R. B.“), a panem M. S. (dále jen „M. S.“), jako prodávajícími, a společností IZOMAT, jako kupujícím (dále jen „Rámcová smlouva“), v bodě 9.4 obsahuje závazky prodávajících spočívající v omezení konkurence vůči spojením vzniklému soutěžiteli.

5.             Konkrétně se pánové R. B. a M. S. zavázali, že bez předchozího souhlasu společnosti IZOMAT nebudou po dobu 5 let od dne účinnosti převodu podílů na společnosti JPM METAL přímo ani nepřímo vlastnit, řídit, provozovat, kontrolovat, pracovat jako zaměstnanci, spolupracovat, působit jako členové voleného orgánu, účastnit se, poskytovat konzultace nebo zprostředkovatelské služby nebo jinak působit či zabývat se jakoukoli podnikatelskou činností provozovanou v kraji Vysočina a Pardubickém kraji v oblasti konkurující podnikatelské činnosti společností JPM METAL a KOMPLET HLINSKO, s.r.o. (společně dále také jen „Cílové společnosti“), tj. v oblasti prodeje stavebního materiálu. Uvedený závazek se však nevztahuje na společnost [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ], v níž pan M. S. působí jako [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ] již v době před realizací posuzovaného spojení soutěžitelů, a která se zabývá [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ][1].

6.             Pánové R. B. a M. S. se dále zavázali, že bez předchozího souhlasu společnosti IZOMAT nebudou po dobu 5 let ode dne účinnosti převodu podílů na společnosti JPM METAL pro sebe ani pro jiné osoby provádět nábory nebo získávat způsobem konkurujícím obchodním činnostem Cílových společností nebo ovlivňovat způsobem poškozujícím obchodní činnost Cílových společností jakékoli zákazníky těchto společností, kteří s nimi pravidelně obchodovali v období 24 měsíců před dnem účinnosti převodu podílů na společnosti JPM METAL.

7.             Pánové R. B. a M. S. se rovněž zavázali, že bez předchozího souhlasu společnosti IZOMAT nebudou po dobu 5 let ode dne účinnosti převodu podílů na společnosti JPM METAL pro sebe ani pro jiné osoby z Cílových společností nebo ze společnosti IZOMAT získávat nebo se pokoušet získat nabídkami, aktivním přesvědčováním, nebo podporovat v rozhodnutí odejít z Cílových společností nebo ze společnosti IZOMAT kterékoli osoby, jež v období 24 měsíců před dnem účinnosti převodu podílů na společnosti JPM METAL působily v Cílových společnostech nebo ve společnosti IZOMAT ve funkcích členů orgánů nebo zaměstnanců.

8.             K uvedeným závazkům pánů R. B. a M. S. Úřad uvádí následující. Podle § 17 odst. 2 zákona se rozhodnutí o povolení spojení vztahuje rovněž na taková omezení hospodářské soutěže (doplňková omezení), která soutěžitelé uvedli v návrhu na povolení spojení a která se spojením přímo souvisejí a jsou nezbytná k jeho uskutečnění.

9.             Při posuzování, zda jednotlivá ujednání mezi spojujícími se soutěžiteli jsou tzv. doplňkovými omezeními hospodářské soutěže, postupuje Úřad podle § 17 odst. 2 zákona, přičemž podpůrně přihlíží ke Sdělení Evropské komise o omezeních přímo souvisejících se spojováním a pro ně nezbytných (2005/C 56/03) (dále jen „Sdělení Komise“).[2] Podle Sdělení Komise (článek 17. a násl.) mohou být doplňková omezení v případech získání možnosti kontrolovat soutěžitele ze strany jiného soutěžitele ujednána ve prospěch nabyvatele nebo prodejce.

10.         V případě posuzovaného spojení soutěžitelů jsou doplňková omezení (zákaz konkurence, zákaz přetahování zaměstnanců) uložena prodávajícím, kterými jsou pan R. B. a pan M. S., ve prospěch nabyvatele výlučné kontroly, společnosti IZOMAT, a Cílových společností.

11.         Pokud jde o sjednaný zákaz konkurence, považují se tyto konkurenční doložky za odůvodněné, pokud jsou sjednány na dobu do tří let, jsou-li jako součást převáděného soutěžitele převáděny goodwill a know-how.[3]

12.         V případě ujednaného zákazu přetahování zaměstnanců a klientů,[4] má tato doložka účinek srovnatelný s konkurenčními doložkami, a je tudíž posuzována obdobně jako konkurenční doložky.[5] K tomu Úřad dále uvádí, že konkurenční doložky mají primárně za cíl zachování hodnoty nabývaného soutěžitele. Aby konkurenční doložka mohla být považována za omezení hospodářské soutěže, které přímo souvisí a je nezbytné k uskutečnění spojení soutěžitelů ve smyslu § 17 odst. 2 zákona, musí se zákaz konkurence či zákaz přetahování zaměstnanců, který je stanoven pro prodávajícího, vztahovat pouze k činnostem nebo zaměstnancům nabývaného soutěžitele, nikoli však k činnostem nebo zaměstnancům kontrolu nabývajícího soutěžitele.[6]

13.         S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že v posuzovaném případě spojení soutěžitelů výše uvedené konkurenční doložky vztahující se k podnikatelské činnosti a zaměstnancům Cílových společností považuje za doplňkové omezení ve smyslu § 17 odst. 2 zákona maximálně v délce tří let. V míře přesahující tuto dobu, resp. v případě omezení spočívajícího v zákazu přetahování stávajících zaměstnanců a členů orgánů společnosti IZOMAT, Úřad nepovažuje omezení sjednaná v souvislosti s posuzovanou transakcí za omezení přímo související a nezbytná pro uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů, a je tedy na spojujících se soutěžitelích, aby posoudili, zda v tomto rozsahu jsou v souladu s ustanovením § 3 zákona, popř. čl. 101 Smlouvy o fungování Evropské unie.

14.         Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

otisk úředního razítka

 

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

Obdrží

IZOMAT stavebniny s.r.o.

Michalská 432/12

110 00 Praha 1, Staré Město

IDDS: estc73y

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 8. 2. 2022.[1] Případné rozšíření předmětu podnikání společnosti [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ] spadá pod výše uvedený zákaz konkurence.

[3] Viz článek 20. Sdělení Komise.

[4] Tzv. non-solicitation clause.

[5] Viz článek 26. Sdělení Komise.

[6] Viz článek 23. Sdělení Komise, dle kterého musejí být konkurenční doložky (a tedy i omezení týkající se přetahování zaměstnanců) omezeny na výrobky a služby, jež tvoří hospodářskou činnost převáděného podniku.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en