číslo jednací: 02438/2022/873
spisová značka: S0518/2020/KS

Instance I.
Věc Předčasné uskutečňování spojení soutěžitelů Natland Group, SE / Energo Příbram, s.r.o.
Účastníci
  1. Natland Group, SE
  2. Energo Příbram, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí § 18 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb.
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 8. 2. 2022
Dokumenty file icon dokument ke stažení 467 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0518/2020/KS

Číslo jednací:      ÚOHS-02438/2022/873

 

Brno 21. 1. 2022

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0518/2020/KSzahájeném dne 10. 12. 2020 z moci úřední ve smyslu § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 78 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 21 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, s účastníkem řízení, společností Natland Group, SE, se sídlem Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, IČO 02936992, zastoupeným JUDr. Vilémem Podešvou, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, ve věci možného spáchání přestupku podle § 22a odst. 1 písm. d) téhož zákona spočívajícího v uskutečnění spojení soutěžitelů v rozporu s § 18 odst. 1 téhož zákona vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

rozhodnutí:

I.

Účastník řízení, společnost Natland Group, SE, se sídlem Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, IČO 02936992, poté, co v souvislosti se „Smlouvou o úvěru“ uzavřenou dne 6. 6. 2019 mezi společností Natland Finance investiční fond, a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, IČO 03073866[1], jako věřitelem, a společností MINCOM CZ, s.r.o., se sídlem Praha 1, Staré Město, Národní 973/41, IČO 06122108[2], jako dlužníkem, a „Smlouvou o zajišťovacím převodu podílu“ uzavřenou dne 6. 6. 2019 mezi společnostmi Natland Finance investiční fond, a.s., jako nabyvatelem, panem T.T., jako převodcem 1, a společností Maidavale, s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Pod lipami 2559/37, IČO 03543285, jako převodcem 2, nabyl nepřímo, prostřednictvím společnosti Natland Finance investiční fond, a.s., obchodní podíly představující 67 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti Energo Příbram, s.r.o., se sídlem Příbram, Příbram VI-Březové Hory, Obecnická 269, IČO 06122108, čímž navýšil svůj obchodní podíl ve společnosti Energo Příbram, s.r.o., na 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv, a získal tak možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, přičemž uvedená transakce představovala spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, které s ohledem na výši obratů dosahovaných spojujícími se soutěžiteli podléhalo povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže dle § 13 písm. a) téhož zákona,

tím, že  

1.      na valné hromadě společnosti Energo Příbram, s.r.o., konané dne 9. 12. 2019 rozhodl o odvolání a jmenování jednatele a odvolání člena dozorčí rady společnosti Energo Příbram, s.r.o.,

2.      na valné hromadě společnosti Energo Příbram, s.r.o., konané dne 19. 12. 2019 přijal rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Energo Příbram, s.r.o., a o změně obsahu společenské smlouvy této společnosti,

3.      prostřednictvím společnosti Natland Energo Holding, a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, IČO 05858194, při výkonu působnosti valné hromady společnosti Energo Příbram, s.r.o., přijal dne:

a.      [ … obchodní tajemství… ] rozhodnutí týkající se smlouvy o úvěru, kterou zamýšlely uzavřít společnost [ … obchodní tajemství… ], jako věřitel, a společnost Energo Příbram, s.r.o., jako dlužník, a smluv, které měly být v souvislosti s touto smlouvou o úvěru uzavřeny,

b.      4. 5. 2020 rozhodnutí o změně na pozici jednatele společnosti Energo Příbram, s.r.o., a

c.       31. 7. 2020 rozhodnutí o schválení účetní závěrky společnosti Energo Příbram, s.r.o., za rok 2019, vypořádání hospodářského výsledku této společnosti za rok 2019 a určení jejího auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2020,

uskutečňoval v období ode dne 9. 12. 2019 do dne 30. 11. 2020 spojení soutěžitelů Natland Group, SE, a Energo Příbram, s.r.o., a to před podáním návrhu na zahájení řízení o jeho povolení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterým se spojení soutěžitelů povoluje,

čímž v uvedeném období porušil zákaz stanovený v § 18 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 262/2017 Sb., a tím se dopustil přestupku podle § 22a odst. 1 písm. d) téhož zákona.

 

II.

Podle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 262/2017 Sb., se účastníkovi řízení, společnosti Natland Group, SE, se sídlem Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, IČO 02936992, za přestupek podle § 22a odst. 1 písm. d) téhož zákona popsaný ve výroku I. tohoto rozhodnutí ukládá pokuta ve výši 1 435 000 Kč (slovy: jeden milión čtyři sta třicet pět tisíc korun českých).

Pokuta je splatná do 90 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

III.

Podle § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění nálezu Ústavního soudu č. 325/2020 Sb., v návaznosti na § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ve spojení s § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů, se účastníkovi řízení, společnosti Natland Group, SE, se sídlem Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, IČO 02936992, ukládá povinnost nahradit náklady řízení paušální částkou ve výši 3 500 Kč (slovy: tři tisíce pět set korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I. Zahájení a dosavadní průběh šetření a správního řízení

I. 1 Předběžné šetření

1.             Dne 23. 6. 2020 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) obdržel podnět (dále také jen „Podnět“)[3] k zahájení správního řízení pro porušení § 18 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), podle kterého nesmí být spojení soutěžitelů uskutečňováno před podáním návrhu na zahájení řízení podle § 15 odst. 1 zákona a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení povoluje. Namítaného jednání se měly podle informací uvedených v Podnětu dopustit společnost Natland Group, SE, se sídlem Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, IČO 02936992 (dále jen „Účastník řízení“), a společnost Natland Finance investiční fond, a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, IČO 03073866 (dále jen „NFIF“),[4],[5] a to v souvislosti se spojením soutěžitelů, v jehož důsledku měli Účastník řízení a společnost NFIF získat možnost kontrolovat společnost MINCOM CZ, s.r.o., se sídlem Praha 1, Staré Město, Národní 973/41, IČO 06122108 (dále jen „MINCOM CZ“; nyní Energo Příbram[6]). K uvedenému nabytí kontroly ve společnosti MINCOM CZ došlo podle informací uvedených v Podnětu v souvislosti s úvěrem, který společnost NFIF poskytla společnosti MINCOM CZ, a se zajištěním tohoto úvěru zajišťovacím převodem podílů ve společnosti MINCOM CZ.

2.             Pro účely ověření, zda daná transakce představovala spojení soutěžitelů podléhající povolení Úřadu, si Úřad vyžádal od Účastníka řízení informace o obratech dosažených za účetní období roku 2018 na území České republiky i celosvětově (i) soutěžitelem, jehož součástí je i Účastník řízení (dále také jen „Skupina NG“)[7], a (ii) společností Energo Příbram, následně pak Úřad žádal o (iii) doplnění ročních účetních závěrek (včetně jejích příloh a výkazu zisků a ztrát) za rok 2018 některých společností tvořících společně s Účastníkem řízení jednoho soutěžitele, a (iv) objasnění způsobu výpočtu rozhodných čistých obratů spojující se soutěžitelů.[8]

3.             Účastník řízení vedle poskytnutí vyžádaných podkladů také sdělil, že provedl detailní přepočet a verifikaci výpočtu svého čistého obratu a čistého obratu společnosti Energo Příbram za rok 2018. Dospěl k závěru, že spojující se soutěžitelé mohli splňovat zákonem daná obratová kritéria, a proto se rozhodl začít bezodkladně připravovat návrh na povolení tohoto spojení soutěžitelů a současně vyjádřil připravenost aktivně spolupracovat s Úřadem v rámci správního řízení o návrhu na povolení spojení soutěžitelů spočívajícího v nabytí kontroly nad společností Energo Příbram ze strany Účastníka řízení tak, aby rozhodnutí o povolení tohoto spojení soutěžitelů mohlo být vydáno co nejdříve.

I. 2 Řízení o povolení spojení

4.             Dne 9. 11. 2020 zahájil Úřad na základě zjednodušeného návrhu Účastníka řízení správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0470/2020/KS (dále jen „Řízení o povolení spojení“) ve věci povolení spojení soutěžitelů, Účastníka řízení, na straně jedné, a společnosti Energo Příbram, na straně druhé (dále také jen „Spojení soutěžitelů Natland Group/Energo Příbram“). K předmětnému spojení došlo podle § 12 odst. 2 zákona v souvislosti se „Smlouvou o úvěru“, uzavřenou dne 6. 6. 2019 mezi společností NFIF, jako věřitelem, a společností Energo Příbram, jako dlužníkem (dále jen „Smlouva o úvěru“), a dále v souvislosti se „Smlouvou o zajišťovacím převodu podílu“, uzavřenou téhož dne mezi společnostmi NFIF, jako nabyvatelem, panem T. T. (dále jen „T. T.“), jako převodcem 1, a společností Maidavale, s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Pod lipami 2559/37, IČO 03543285 (dále jen „Maidavale“), jako převodcem 2 (dále jen „Smlouva o zajišťovacím převodu podílu“), v jejichž konečném důsledku získal Účastník řízení nepřímo, prostřednictvím společnosti NFIF, obchodní podíl představující 67 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti Energo Příbram, čímž navýšil svůj obchodní podíl ve společnosti Energo Příbram na 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv, a tím i získal možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností.

5.             Dne 30. 11. 2020 vydal Úřad ve zjednodušeném řízení rozhodnutí sp. zn. ÚOHS-S0470/2020/KS, č. j. ÚOHS-38394/2020/840/ABi (dále jen „Rozhodnutí o povolení spojení“), kterým uvedené spojení soutěžitelů povolil. Rozhodnutí o povolení spojení nabylo právní moci dne 1. 12. 2020.[9]

I. 3 Zahájení správního řízení o možném porušení zákazu předčasného uskutečňování spojení

6.             Z informací, které Úřad získal v průběhu šetření Podnětu a Řízení o povolení spojení, vyplynuly indicie naznačující, že Účastník řízení uskutečnil Spojení soutěžitelů Natland Group/Energo Příbram již před podáním návrhu na zahájení Řízení o povolení spojení a před právní mocí Rozhodnutí o povolení spojení.

7.             Z tohoto důvodu Úřad zahájil dne 10. 12. 2020 s Účastníkem řízení správní řízení pod sp. zn. ÚOHS-S0518/2020/KS (dále také jen „Správní řízení“) ve věci možného spáchání přestupku definovaného v § 22a odst. 1 písm. d) zákona, spočívajícího v uskutečnění spojení soutěžitelů v rozporu s § 18 odst. 1 téhož zákona,[10] v němž od Účastníka řízení vyžádal[11]další informace a podklady, a to (i) záznamy z jednání valných hromad a dozorčí rady společnosti Energo Příbram konaných v období ode dne 9. 12. 2019 do dne 30. 11. 2020, (ii) informace o čistých obratech dosažených Skupinou NG a společností Energo Příbram za účetní období roku 2019 na území České republiky i celosvětově a (iii) účetní závěrky jednotlivých společností patřících do Skupiny NG a společnosti Energo Příbram. Současně Úřad Účastníka řízení informoval o tom, že do čistého obratu společnosti Energo Příbram je nezbytné zahrnout i čistý obrat dosažený její dceřinou společností Výroba a prodej tepla Příbram a.s., se sídlem Příbram, Příbram VII, Žežická 181, IČO 28179498 (dále jen „VPTP“), a čistý obrat obchodního závodu společnosti Příbramská teplárenská a.s., se sídlem Příbram, Příbram VI-Březové Hory, Obecnická 269, IČO 46356550 (dále také jen „Příbramská teplárenská“), která provozovala teplárnu v Příbrami, včetně souboru dalších nemovitých a některých movitých věcí nezbytných k provozu této teplárny (dále jen „Závod společnosti Příbramská teplárenská“).

I. 4 Procedura narovnání v rámci Správního řízení

8.             Úřad po výzvě a předběžném zájmu Účastníka řízení[12] zahájil dne 22. 10. 2021[13] proceduru narovnání. V ní uskutečnil dne 19. 11. 2021 ústní jednání,[14] v němž Účastníkovi řízení sdělil základní skutkové okolnosti případu, ze kterých Úřad vycházel při kvalifikaci posuzovaného jednání, hlavní důkazy a jejich právní hodnocení a současně seznámil Účastníka řízení s postupem týkajícím se stanovení výše pokuty. Účastník řízení následně po tomto ústním jednání setrval na svém zájmu pokračovat v proceduře narovnání, neboť dne 26. 11. 2021 Úřad obdržel od Účastníka řízení jeho přípis obsahující vyjádření jeho zájmu pokračovat v proceduře narovnání.[15] Úřad proto vydal dne 6. 12. 2021 v rámci procedury narovnání stručné Sdělení výhrad.[16] Účastník řízení poté dostal možnost seznámit se s podklady rozhodnutí, čehož nevyužil,[17] a ve stanovené lhůtě Účastník řízení rovněž zaslal závěrečnou žádost o snížení pokuty ve smyslu § 22ba odst. 2 a 6 zákona.[18]   

9.             Vzhledem ke splnění všech podmínek procedury narovnání vydává Úřad toto stručné rozhodnutí.

II. Skutkový stav

II. 1 Zjištěné skutečnosti

10.         V období před 6. 6. 2019 byl jediným společníkem společnosti Energo Příbram, tehdy ještě působící pod obchodní firmou MINCOM CZ, pan T. T. Dne 6. 6. 2019 pak byly uzavřeny následující smlouvy.

11.         Zaprvé byla uzavřena Smlouva o úvěru, podle které společnost NFIF poskytla společnosti Energo Příbram termínovaný úvěr na financování koupě Závodu společnosti Příbramská teplárenská.Společnost Energo Příbram byla povinna splatit společnosti NFIF celý úvěr jednorázovou splátkou úvěru v den konečné splatnosti (dne 6. 12. 2019).

12.         Poskytnutý úvěr byl zajištěn mimo jiné formou zajišťovacího převodu podílu ve společnosti Energo Příbram. Nesplacení tohoto úvěru řádně a včas bylo považováno za porušení Smlouvy o úvěru.

13.         Zadruhé byla uzavřena Smlouva o zajišťovacím převodu podílů, ve které (i) se pan T. T. zavázal převést na společnost NFIF vlastnické právo k obchodnímu podílu ve výši 50 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti Energo Příbram k zajištění dluhů společnosti Energo Příbram vůči společnosti NFIF, zatímco (ii) společnost Maidavale se zavázala převést na společnost NFIF vlastnické právo k obchodnímu podílu ve výši 17 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti Energo Příbram k zajištění dluhů společnosti Energo Příbram vůči společnosti NFIF.

14.         Uvedené zajišťovací převody podílů ve společnosti Energo Příbram byly podle Smlouvy o zajišťovacím převodu podílů podmíněné (a měly se stát nepodmíněnými teprve v okamžiku, když by zajištěný dluh nebyl řádně a včas uhrazen) a společnost NFIF, která nabyla tento celkem 67% obchodní podíl ve společnosti Energo Příbram, nebyla oprávněna vykonávat hlasovací práva spojená s takto nabytými obchodními podíly, dokud by nedošlo k porušení podmínek Smlouvy o úvěru.[19]

15.         Zatřetí byla uzavřena mezi panem T. T., Účastníkem řízení a společnostmi NFIF a Maidavale „Smlouva o převodu podílů ve společnosti MIMCOM CZ, s.r.o. a o úpravě vztahů mezi společníky společnosti MINCOM CZ, s.r.o.“ (dále také jen „Smlouva o převodu a o úpravě vztahů“), podle které se (i) pan T. T. zavázal převést na Účastníka řízení svůj 33% podíl na základním kapitálu společnosti Energo Příbram a (ii) strany Smlouvy o převodu a o úpravě vztahů dohodly na úpravě vztahů mezi společníky společnosti Energo Příbram.

16.         Poté byly dne 30. 6. 2019 sjednány dvě smlouvy, a to (i) „Kupní smlouva o převodu nemovitých a movitých věcí“, uzavřená mezi Městem Příbram, se sídlem Příbram, Tyršova 108, IČO 243132, jako prodávajícím, a společností Energo Příbram,[20] jako kupujícím, a (ii) „Kupní smlouva na prodej závodu úpadce“, uzavřená mezi správcem konkurzní podstaty úpadce Příbramská teplárenská, jako prodávajícím, a společností Energo Příbram, jako kupujícím. V důsledku uvedených kupních smluv nabyla společnost Energo Příbram, a to s využitím financování poskytnutého společností NFIF podle Smlouvy o úvěru, Závod společnosti Příbramská teplárenská, která provozovala teplárnu v Příbrami, a soubor dalších nemovitých a některých movitých věcí nezbytných k provozu této teplárny.

17.         Následně se dne 18. 7. 2019 konalo jednání valné hromady společnosti Energo Příbram,[21] kterého se účastnili následující společníci této společnosti: (i) pan T. T., držící 50% obchodní podíl ve společnosti Energo Příbram s počtem 50 hlasů, (ii) Účastník řízení, držící ve společnosti Energo Příbram 33% obchodní podíl s počtem 33 hlasů, a (iii) společnost Maidavale, držící ve společnosti Energo Příbram 17% obchodní podíl s počtem 17 hlasů.

18.         Na tomto jednání pan T. T. uvedl, že držel ve společnosti Energo Příbram veškeré obchodní podíly a že na Účastníka řízení převedl 33% obchodní podíl, zatímco na společnost Maidavale převedl 17% obchodní podíl.

19.         Současně pan T. T. a společnost Maidavale uvedli, že „…k jejich podílům byl vyznačen rubopis za účelem zajišťovacího převodu práva…“, dále, že „… hromadný kmenový list k těmto podílům byl dán do úschovy a nebyl předán nabyvateli, nabyvatel v současné době nevykonává žádná práva spojená s rubopisem a nenastal účinek převodu podílů vůči společnosti…“.

20.         Dále byla na tomto jednání jednomyslně hlasy všech společníků přijata rozhodnutí o (i) odvolání člena dozorčí rady společnosti Energo Příbram, (ii) volbě nového člena dozorčí rady této společnosti a (iii) změně obsahu společenské smlouvy této společnosti, která spočívala ve změně obchodní firmy na „Energo Příbram, s.r.o.“ a změně jejího sídla.

21.         Dne 9. 12. 2019 se konalo, a to na žádost společnosti NFIF, jednání valné hromady společnosti Energo Příbram,[22] kterého se účastnili následující společníci této společnosti: (i) Účastník řízení, držící ve společnosti Energo Příbram obchodní podíl představující 33 % na základním kapitálu a hlasovacích právech, a (ii) společnost NFIF, držící ve společnosti Energo Příbram obchodní podíl představující 67 % na jejím základním kapitálu a hlasovacích právech. Na tomto jednání byli tedy přítomni její společníci, kteří disponovali veškerými hlasy ve společnosti Energo Příbram.

22.         Svolavatel této valné hromady, společnost NFIF, prohlásil, že zápis osob společníků společnosti Energo Příbram v obchodním rejstříku neodpovídá skutečnému stavu společníků v rozsahu zápisu společníků pana T. T. a společnosti Maidavale, protože došlo k převodům jejich podílů v této společnosti na společnost NFIF. K tomu společnost NFIF předložila (i) Protokol ze dne 6. 6. 2019 o předání hromadného kmenového listu představujícího 50% obchodní podíl ve společnosti Energo Příbram s vyznačeným rubopisem na řad nabyvatele (společnosti NFIF), vyhotoveného mezi panem T. T., jako převodcem, a společností NFIF, jako nabyvatelem, podle kterého došlo k předání uvedeného hromadného kmenového listu s vyznačeným rubopisem společnosti NFIF, (ii) Protokol ze dne 6. 6. 2019 o předání hromadného kmenového listu představujícího 17% obchodní podíl ve společnosti Energo Příbram s vyznačeným rubopisem na řad nabyvatele (společnosti NFIF), vyhotoveného mezi společností Maidavale, jako převodcem, a společností NFIF, jako nabyvatelem, podle kterého došlo k předání uvedeného hromadného kmenového listu s vyznačeným rubopisem společnosti NFIF, a (iii) Potvrzení o trvalém převodu podílů ve společnosti Energo Příbram ze dne 6. 12. 2019 sepsané mezi společností NFIF a společností Maidavale, osvědčující rubopis hromadného kmenového listu, který představoval 17% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Energo Příbram, na řad společnosti NFIF a jeho předání.

23.         Současně společnost NFIF předložila čestná prohlášení o tom, že podle a v souladu se Smlouvou o zajišťovacím převodu podílu je oprávněna vykonávat všechna práva spojená s (i) 50% obchodním podílem ve společnosti Energo Příbram, kterým dříve disponoval pan T. T., a (ii) 17% obchodním podílem ve společnosti Energo Příbram, který dříve vlastnila společnost Maidavale.

24.         Ke změně společníků společnosti Energo Příbram došlo v důsledku toho, že se této společnosti nepodařilo v souladu se Smlouvou o úvěru v den splatnosti, kterým byl 6. 12. 2019, splatit dlužnou částku věřiteli, společnosti NFIF. Tímto nastal případ porušení podmínek vymezených v článku 1.1 Smlouvy o úvěru, na které odkazoval článek 2.4. Smlouvy o zajišťovacím převodu podílů, tj. zajišťovací převody 50% podílu a 17% podílu ve společnosti Energo Příbram se staly nepodmíněnými, a společnost NFIF tak mohla začít vykonávat hlasovací práva s nimi spojená. Společnost NFIF tím získala oprávnění vykonávat práva spojená s celkem 67% obchodním podílem ve společnosti Energo Příbram.

25.         Na jednání předmětné valné hromady byla jednomyslně přijata rozhodnutí o odvolání jednatele společnosti Energo Příbram (pana T. T.) a jednoho člena dozorčí rady a o zvolení do funkce jednatele této společnosti pana T.K. (dále jen „pan T. K.“).

26.         Další valná hromada společnosti Energo Příbram se konala dne 19. 12. 2019.[23] Účastnili se jí Účastník řízení, držící ve společnosti Energo Příbram 33% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech, a společnost NFIF, držící ve společnosti Energo Příbram 67% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech.

27.         Jednatel společnosti Energo Příbram prohlásil, že zápis osob společníků společnosti Energo Příbram v obchodním rejstříku neodpovídá skutečnému stavu společníků v rozsahu zápisu společníka pana T. T., neboť došlo k převodu jeho podílu ve společnosti Energo Příbram na společnost NFIF, což dokládal obdobným způsobem jako na předcházejícím jednání valné hromady společnosti Energo Příbram.

28.         Na tomto jednání byla rovněž jednomyslně přijata rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti Energo Příbram a o změně obsahu její společenské smlouvy. Dále se rozhodnutí valné hromady vyjadřovalo k účinkům zvýšení základního kapitálu společnosti Energo Příbram a týkalo se rovněž určení druhu nových podílů a nových kmenových listů v této společnosti a také lhůt pro odevzdání dosavadních kmenových listů a pro převzetí nových kmenových listů.

29.         Dále bylo dne 18. 3. 2020 přijato rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti Energo Příbram. Tímto jediným společníkem byla společnost Natland Energo Holding, a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, IČO 05858194 (dále jen „Natland Energo Holding“), jež náleží do Skupiny NG.[24],[25]

30.         Dané rozhodnutí se týkalo smlouvy o úvěru, kterou zamýšlely uzavřít společnost [ … obchodní tajemství… ], jako věřitel, a společnost Energo Příbram, jako dlužník, a smluv, které měly být v souvislosti s touto smlouvou o úvěru uzavřeny (dále společně také jen „Transakční dokumenty“).[26]

31.         Tímto rozhodnutím jediný společník společnosti Energo Příbram v působnosti její valné hromady (i) schválil podmínky transakce zamýšlené Transakčními dokumenty, (ii) schválil, aby společnost Energo Příbram uzavřela příslušné Transakční dokumenty a jakékoli další dokumenty zamýšlené nebo související s Transakčními dokumenty, jejichž stranou se měla společnost Energo Příbram stát v souvislosti se smlouvou o úvěru mezi společnostmi [ … obchodní tajemství… ] a Energo Příbram, a dále schválil, aby společnost Energo Příbram plnila závazky pro ni vyplývající z příslušných Transakčních dokumentů, (iii) schválil, aby společnost Energo Příbram v souladu s Transakčními dokumenty zřídila zástavní právo k obchodnímu podílu společnosti Energo Příbram, a (iv) rozhodl o tom, že se a) nepozastavuje žádnému členovi orgánu společnosti Energo Příbram jeho funkce, b) nezakazuje společnosti Energo Příbram uzavřít Transakční dokumenty, c) potvrzuje, že uzavření těchto Transakčních dokumentů je v zájmu společnosti Energo Příbram, a d) potvrzuje, že byl informován každým členem orgánu společnosti Energo Příbram o jeho potenciálním střetu zájmů.

32.         Dne 4. 5. 2020 bylo přijato rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti Energo Příbram, přičemž jediným společníkem byla opět společnost Natland Energo Holding. Tímto rozhodnutím jediného společníka byl (i) odvolán pan T. K. z funkce jednatele společnosti Energo Příbram a (ii) zvolen pan P.K. do funkce jednatele společnosti Energo Příbram.

33.         Konečně pak dne 31. 7. 2020 bylo přijato rozhodnutí jediného společníka při výkonu působnosti valné hromady společnosti Energo Příbram, přičemž jediným společníkem byla opětovně společnost Natland Energo Holding. Tímto rozhodnutím jediný společník (i) schválil účetní závěrku společnosti Energo Příbram za rok 2019, (ii) rozhodl o vypořádání hospodářského výsledku společnosti Energo Příbram za rok 2019 a (iii) rozhodl o určení auditora k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2020.[27]

II. 2 Shrnutí zjištěných skutečností

34.         Společnost Energo Příbram, jejímž jediným společníkem byl pan T. T., zamýšlela koupit (a skutečně koupila) v červnu 2019 Závod společnosti Příbramská teplárenská, přičemž tuto akvizici financovala úvěrem od společnosti NFIF ze Skupiny NG poskytnutým na základě Smlouvy o úvěru uzavřené dne 6. 6. 2021.

35.         Poskytnutý úvěr byl podle Smlouvy o zajišťovacím převodu podílů, uzavřené dne 6. 6. 2019 mezi panem T. T. (převodce) a společnostmi NFIF (nabyvatel) a Maidavale (převodce), zajištěn zajišťovacím převodem obchodních podílů ve společnosti Energo Příbram v celkové výši 67 % základního kapitálu a práv ve společnosti Energo Příbram. Tím společnost NFIF a jejím prostřednictvím i Účastník řízení, který společnost NFIF kontroloval, získala většinový obchodní podíl ve společnosti Energo Příbram, avšak práva spojená s tímto obchodním podílem nemohla vykonávat po dobu, kdy společnosti Energo Příbram běžela lhůta pro splacení svého dluhu, tj. vrácení úvěru jí poskytnutého ze strany společnosti NFIF.

36.         Poté, co společnost Energo Příbram ve sjednané lhůtě svůj dluh společnosti NFIF nesplatila (lhůta pro splacení úvěru uplynula společnosti Energo Příbram dne 6. 12. 2019), stal se zajišťovací převod obchodních podílů ve společnosti Energo Příbram, tvořících celkem 67% podíl na základním kapitálu v této společnosti, nepodmíněným.

37.         Uvedeným nesplacením úvěru získal Účastník řízení možnost vykonávat hlasovací práva spojená s 67% obchodním podílem ve společnosti Energo Příbram (tento celkem 67% obchodní podíl ve společnosti Energo Příbram držela společnost NFIF kontrolovaná ze strany Účastníka řízení), přičemž Účastník řízení v té době již držel 33% obchodní podíl ve společnosti Energo Příbram (který nabyl na základě Smlouvy o převodu a o úpravě vztahů od pana T. T.). V důsledku toho získal Účastník řízení dne 6. 12. 2019 většinový podíl na hlasovacích právech ve společnosti Energo Příbram, resp. navýšil svůj obchodní podíl v této společnosti na 100 %, a tím i získal možnost výlučně kontrolovat společnost Energo Příbram, včetně Závodu společnosti Příbramská teplárenská a její dceřiné společnosti VPTP.

38.         Účastník řízení začal vykonávat hlasovací práva spojená s nabytým podílem ve společnosti Energo Příbram na valné hromadě této společnosti konané dne 9. 12. 2019, když rozhodl o odvolání a jmenování jednatele a odvolání člena dozorčí rady této společnosti.

39.         Ve výkonu hlasovacích práv spojených s podílem ve společnosti Energo Příbram, a tím i ve faktickém výkonu kontroly v této společnosti, Účastník řízení pokračoval následujícími kroky.

40.         Zaprvé na jednání valné hromady společnosti Energo Příbram konané dne 19. 12. 2019, které se účastnili Účastník řízení a společnost NFIF, byla přijata rozhodnutí o (i) zvýšení jejího základního kapitálu a (ii) o změně obsahu její společenské smlouvy.

41.         Zadruhé společnost Natland Energo Holding, patřící do Skupiny NG, jako jediný společník při výkonu působnosti valné hromady společnosti Energo Příbram, přijala dne 18. 3. 2020 rozhodnutí, které se týkalo smlouvy o úvěru, kterou zamýšlely uzavřít společnost [ … obchodní tajemství… ], jako věřitel, a společnost Energo Příbram, jako dlužník, a Transakčních dokumentů, které měly být v souvislosti s touto smlouvou o úvěru uzavřeny.

42.         Zatřetí společnost Natland Energo Holding, jako jediný společník při výkonu působnosti valné hromady společnosti Energo Příbram, přijala dne 4. 5. 2020 rozhodnutí, kterým došlo ke změně na pozici jednatele společnosti Energo Příbram.

43.         Začtvrté společnost Natland Energo Holding, opět jako jediný společník při výkonu působnosti valné hromady společnosti Energo Příbram, přijala dne 31. 7. 2020 rozhodnutí, kterým (i) byla schválena účetní závěrka této společnosti za rok 2019, (ii) bylo schváleno vypořádání hospodářského výsledku této společnosti za rok 2019 a (iii) byl určen auditor k provedení povinného auditu pro účetní období kalendářního roku 2020.

III. Charakteristika Účastníka řízení a společnosti Energo Příbram

44.         Účastník řízení je výlučně kontrolovaný společností Raška Family Assets s.r.o., se sídlem Praha 4, Podolí, Na vápenném 310/5, IČO 07820381, kterou výlučně kontroluje pan T.R. Účastník řízení je holdingovou společností zabývající se obchodně investiční činností a přímo či nepřímo kontroluje společnosti Skupiny NG.

45.         Do Skupiny NG náleží mimo jiné i společnost Natland Energo Holding, jejímž prostřednictvím Účastník řízení vykonával hlasovací práva ve společnosti Energo Příbram (viz rozhodnutí jediného společníka společnosti Energo Příbram ze dne 18. 3. 2020, ze dne 4. 5. 2020 a ze dne 31. 7. 2020). Do Skupiny NG náležela také nyní již neexistující společnost NFIF, jejímž prostřednictvím Účastník řízení vykonával hlasovací práva ve společnosti Energo Příbram na valných hromadách této společnosti konaných ve dnech 9. 12. 2019 a 19. 12. 2019.

46.         Skupina NG působí především na území České republiky a Slovenské republiky. Společnosti z této podnikatelské skupiny jsou na území České republiky činné zejména v oblastech (i) obchodování na kapitálových trzích, (ii) poskytování nebankovních úvěrů podnikajícím osobám a nebankovních spotřebitelských půjček fyzickým osobám, (iii) pronájmu a správy nemovitostí, bytů a nebytových prostor, (iv) zajišťování komplexních řešení protipožární ochrany, (v) výroby a prodeje elektrické energie, (vi) developerských a realitních projektů, (vii) provozování sportovních zařízení, (viii) činností v oblasti informačních technologií či (ix) maloobchodního prodeje oděvů a obuvi.

47.         V roce 2018 dosáhla Skupina NG na území České republiky čistého obratu ve výši [ … obchodní tajemství… ] Kč. V roce 2020 činil obrat Skupiny NG na všech trzích, na nichž Skupina NG na území České republiky působila, [ … obchodní tajemství… ].[28]

48.         Společnost Energo Příbram (včetně Závodu společnosti Příbramská teplárenská) a její dceřiná společnost VPTP, která byla rovněž součástí akvizice v rámci předmětného spojení soutěžitelů, působí zejména v oblastech (i) centralizovaného zásobování tepelnou energií na území Města Příbram a v jeho blízkém okolí a (ii) výroby a prodeje elektrické energie.

49.         V roce 2018 dosáhla společnost Energo Příbram na území České republiky čistého obratu, který činil [ … obchodní tajemství… ] Kč. V roce 2020 činil obrat společnosti Energo Příbram na všech trzích, na nichž společnost Energo Příbram na území České republiky působila, [ … obchodní tajemství… ] Kč.[29]

IV. Právní posouzení  

50.         Skutkovou podstatou přestupku je souhrn typických základních, právně relevantních znaků určitého právního institutu, v daném případě přestupku v oblasti soutěžního práva. Mezi základní (typové) znaky takového přestupku patří subjekt (soutěžitel), subjektivní stránka (odpovědnost soutěžitele), objekt (pravidla a principy, na kterých je založen systém kontroly spojování soutěžitelů) a objektivní stránka (jednání soutěžitelů).

IV. 1 Použitá znění právních norem

51.         Z hmotněprávního hlediska je protiprávnost jednání Účastníka řízení posuzována podle právní normy účinné v době spáchání přestupku, není-li pozdější právní úprava pro něj příznivější. V tomto případě se bude jednání Účastníka řízení posuzovat podle zákona v jeho aktuálně účinném znění, tj. ve znění novely provedené zákonem č. 262/2017 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 9. 2017, a tedy byl účinný v době spáchání přestupku (tj. 30. 11. 2020 – k datu dokonání viz dále odst. 76. tohoto rozhodnutí).[30] Zákonná úprava skutkové podstaty zákazu předčasného uskutečňování spojení soutěžitelů stanoveného v § 18 odst. 1 zákona (ani výše sankce za ni) přitom nedoznala po dobu trvání jednání Účastníka řízení (tj. ode dne 9. 12. 2019 do dne 30. 11. 2020) posuzovaného ve Správním řízení, a ani později, žádných změn.[31] V otázkách neupravených tímto zákonem se postupuje s výjimkou ustanovení vyloučených v rámci § 22b odst. 8 zákona podle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále jen „přestupkový zákon“), a to ve znění nálezu Ústavního soudu č. 325/2020 Sb., který nabyl účinnosti dne 22. 7. 2020.[32]

52.         Z hlediska procesního platí obecná zásada, že nové procesní právo (jeho změny) platí ode dne nabytí účinnosti nové právní úpravy i pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti s tím, že právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti nové právní úpravy, zůstávají zachovány. Tato zásada platí jen tehdy, pokud závěrečná (přechodná) ustanovení právní normy nestanoví něco jiného. Předmětné Správní řízení bylo zahájeno dne 10. 12. 2020. V okamžiku zahájení Správního řízení byl zákon účinný ve znění novely provedené zákonem č. 262/2017 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 9. 2017.[33] Předmětné Správní řízení je tak vedeno podle procesních ustanovení zákona rovněž v současném znění. S výjimkou ustanovení vyloučených v rámci § 22b odst. 8 zákona se postupuje také podle přestupkového zákona, rovněž ve znění nálezu Ústavního soudu č. 325/2020 Sb. účinného od 22. 7. 2020[34] a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“),[35] ve znění zákona č. 403/2020 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2021.[36]

IV. 2 Právní úprava a zákonná východiska

53.         Zákon v § 1 odst. 1 upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení mimo jiné spojením soutěžitelů. Podle § 2 odst. 1 zákona se soutěžiteli rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli.

54.         Transakce, které představují spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona (první notifikační kritérium) a současně, u nichž čisté obraty spojujících se soutěžitelů přesahují prahové hodnoty obratů, které jsou stanoveny v § 13 zákona (druhé notifikační kritérium), podléhají povolení Úřadu.

55.         Za spojení soutěžitelů podle § 12 zákona se mimo jiné považují situace, kdy jeden nebo více podnikatelů anebo jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují alespoň jednoho soutěžitele, získá možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů anebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují takového soutěžitele nebo jeho část kontrolovat (viz § 12 odst. 2 zákona).

56.         Podle § 12 odst. 4 zákona se kontrolou rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména na základě a) vlastnického práva nebo práva užívání k závodu kontrolovaného soutěžitele nebo k části kontrolovaného soutěžitele, anebo b) práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.

57.         Podle § 13 zákona spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, pokud a) celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo b) čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 2 zákona soutěžitelem nebo jeho části, nad nímž je získávána kontrola, je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový čistý obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč.

58.         Podle § 15 odst. 2 zákona je v případech podle § 12 odst. 2 povinen podat návrh na povolení spojení soutěžitel, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele, přičemž ve smyslu ustanovení § 15 odst. 3 písm. a) zákona lze návrh na povolení spojení podat i před uzavřením smlouvy zakládající spojení nebo před získáním kontroly nad jiným soutěžitelem jiným způsobem.

59.         Podle § 18 odst. 1 zákona nesmí být spojení soutěžitelů podléhající povolení Úřadu uskutečňováno před podáním návrhu na zahájení řízení podle § 15 odst. 1 zákona a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení povoluje.

60.         Stanovením zákazu uskutečňovat spojení soutěžitelů před podáním návrhu na zahájení řízení o jeho povolení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se toto spojení povoluje, je chráněn základní princip, na kterém je systém kontroly spojování soutěžitelů v České republice postaven. Tímto základním principem je ex ante kontrola dopadů spojení na hospodářskou soutěž na relevantním trhu, tj. taková kontrola, která je prováděna Úřadem před tím, než je dané spojení soutěžitelů uskutečněno.

61.         Nekontrolované spojování soutěžitelů může potencionálně přinášet narušení účinné soutěže a poškozovat tím i spotřebitele. Závažnost tohoto přestupku je obecně dána skutečností, že jeho uskutečňováním dochází k narušení základního principu systému kontroly spojování soutěžitelů. Řešený přestupek je přitom v obecné rovině nepochybně způsobilý narušit objekt chráněný ve veřejném zájmu, jímž je ochrana férové hospodářské soutěže (srov. § 1 odst. 1 zákona), tedy naplnit materiální stránku přestupku stanoveného v § 18 odst. 1 zákona.

62.         Spojující se soutěžitelé mohou v souladu s § 18 odst. 3 a 4 zákona požádat Úřad o povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení stanoveného v § 18 odst. 1 zákona.

63.         Úřad v rámci své rozhodovací praxe rozlišuje mezi získáním možnosti kontrolovat[37] daného soutěžitele (např. nabytím akcií či obchodních podílů), které samo o sobě neznamená porušení zákazu stanoveného v § 18 odst. 1 zákona, a faktickou realizací takové možnosti, tj. uplatněním kontroly vedoucí k ovlivnění soutěžního chování kontrolovaného soutěžitele, které naproti tomu k porušení zmíněného zákazu vede.

64.         Úřad také současně již několikrát deklaroval způsoby, kterými ve smyslu zákona dochází k uskutečňování spojení, tedy nejčastěji výkonem hlasovacích práv spojených s držením účastnických cenných papírů, obchodních a členských podílů, pokud toto hlasování má vliv na obchodní chování jiného soutěžitele, na odvolání a jmenování členů představenstva a dozorčí rady či rozhodování o rozdělení zisku. Stejně tak Úřad konstatoval a ve své rozhodovací praxi konstantně aplikuje výklad § 18 odst. 1 zákona, jehož smyslem je zabránění jakémukoli výkonu hlasovacích práv před právní mocí rozhodnutí o povolení spojení.[38]

IV. 3 Vymezení soutěžitele

65.         Úřad se předně zabýval tím, zda Skupina NG, do níž Účastník řízení náleží, naplňuje definici soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 1 zákona. Legální definice soutěžitele je interpretována velmi široce a zahrnuje v podstatě jakékoli subjekty (včetně tzv. non subjektů), které se (alespoň nepřímo) účastní hospodářské soutěže.

66.         V kontextu unijního práva je pojem soutěžitel stavěn na roveň pojmu podnik, a proto lze při výkladu tohoto pojmu vycházet i z unijní judikatury, dle které je soutěžitelem jakýkoliv subjekt vykonávající hospodářskou činnost nezávisle na právním postavení tohoto subjektu a způsobu jeho financování.[39] Hospodářskou činností je pak jakákoliv činnost spočívající v nabízení zboží nebo poskytování služeb na daném trhu. Z unijní judikatury dále vyplývá, že pojmem podnik, resp. soutěžitel, je v soutěžním právu třeba rozumět hospodářskou jednotku, i když je po právní stránce příslušná hospodářská jednotka tvořena několika osobami, a to bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o osoby fyzické či právnické. Pod pojem soutěžitel tedy mohou spadat nejrůznější podnikatelská sdružení či uskupení, tj. i mateřské a dceřiné společnosti, na které je z hlediska soutěžního práva nahlíženo jako na tzv. jednoho soutěžitele, za předpokladu, že tvoří tzv. jednu hospodářskou jednotku (single economic unit).[40]

67.         Úřad shledal, že vzájemně personálně a majetkově propojená Skupina NG, do níž náleží Účastník řízení, ale i další společnosti (např. Natland Energo Holding a NFIF, jakož i v důsledku Spojení soutěžitelů Natland Group/Energo Příbram také společnost Energo Příbram, včetně Závodu společnosti Příbramská teplárenská a její dceřiné společnosti VPTP), které jsou podnikatelé, vykonává hospodářskou činnost a tudíž představuje ve smyslu zákona soutěžitele působícího v jednotlivých výše uvedených oblastech činnosti (viz kapitola III. tohoto rozhodnutí).

IV. 4 Právní posouzení jednání Účastníka řízení

68.         Ke Spojení soutěžitelů Natland Group/Energo Příbram došlo v souvislosti se Smlouvou o úvěru a Smlouvou o zajišťovacím převodu podílu, neboť společnost Energo Příbram, jako dlužník, porušila podmínky Smlouvy o úvěru nesplacením úvěru společnosti NFIF, jako věřiteli. Nesplacený úvěr byl přitom zajištěn zajišťovacím převodem k celkově 67% obchodnímu podílu ve společnosti Energo Příbram. Tímto nesplacením úvěru získal Účastník řízení dne 6. 12. 2019 možnost vykonávat hlasovací práva spojená s 67% obchodním podílem ve společnosti Energo Příbram a společně s již dříve drženým 33% obchodním podílem nabyl 100% podíl na hlasovacích právech ve společnosti Energo Příbram, tedy získal možnost ji výlučně kontrolovat. Uvedené Spojení soutěžitelů Natland Group/Energo Příbram představovalo spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona (viz kapitola I. 2 tohoto rozhodnutí).

69.         Předmětná transakce splňovala i obratová notifikační kritéria § 13 zákona, protože v posledním účetním období, které spojení předcházelo (tj. za účetní období roku 2018), přesahovaly čisté obraty spojujících se soutěžitelů prahových hodnot obratů spojujících se soutěžitelů stanovených v § 13 písm. a) zákona (viz kapitola III. tohoto rozhodnutí).

70.         Účastník řízení tedy byl povinen podat návrh na povolení Spojení soutěžitelů Natland Group/Energo Příbram. Návrh však podal až dne 9. 11. 2020. Úřad toto spojení soutěžitelů povolil dne 30. 11. 2020 Rozhodnutím o povolení spojení, které nabylo právní moci dne 1. 12. 2020 (viz kapitola I. 2 tohoto rozhodnutí).

71.         Do právní moci Rozhodnutí o povolení spojení byl Účastník řízení v souladu se zákazem předčasného uskutečňování spojení soutěžitelů, který je stanoven v § 18 odst. 1 zákona, povinen zdržet se uskutečňování Spojení soutěžitelů Natland Group/Energo Příbram[41]. Dané však Účastník řízení neučinil, jak plyne z výše uvedených jednání valných hromad společnosti Energo Příbram konaných ve dnech 9. 12. 2019 a 19. 12. 2019 a rozhodnutí jediného společníka společnosti Energo Příbram při výkonu působnosti valné hromady této společnosti ze dne 18. 3. 2020, dne 4. 5. 2020 a dne 31. 7. 2020 (viz kapitola II. 1 tohoto rozhodnutí). Všechny tyto vyjmenované kroky Účastníka řízení ve společnosti Energo Příbram Úřad hodnotí jako faktickou realizaci výkonu kontroly, a tedy jako uskutečňování Spojení soutěžitelů Natland Group/Energo Příbram.

72.         Úřad vymezil počátek jednání spočívajícího v uskutečňování spojení před podáním návrhu na zahájení řízení o povolení spojení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení povoluje, dnem 9. 12. 2019, tj. dnem, kdy Účastník řízení začal vykonávat hlasovací práva spojená s 67% obchodním podílem ve společnosti Energo Příbram na její valné hromadě konané téhož dne, a tedy i uskutečnil dotčené spojení soutěžitelů.[42]

73.         K ukončení protiprávního jednání došlo dne 30. 11. 2020, tj. dnem předcházejícím dnu nabytí právní moci Rozhodnutí o povolení spojení (1. 12. 2020).

74.         Na základě výše uvedených skutečností tak Úřad uzavírá, že Účastník řízení vykonával ode dne 9. 12. 2019 do dne 30. 11. 2020 faktickou kontrolu nad společností Energo Příbram před podáním návrhu na povolení spojení soutěžitelů, jakož i po jeho podání, ale ještě před právní mocí Rozhodnutí o povolení spojení, tedy jednal v rozporu s § 18 odst. 1 zákona.

IV. 5 Další podmínky pro posouzení jednání Účastníka řízení

75.         Zjištěné jednání Účastníka řízení představuje porušení zákazu uskutečňování spojení před podáním návrhu na zahájení řízení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení povoluje, stanovený v § 18 odst. 1 zákona, a tedy naplňuje přestupek podle § 22a odst. 1 písm. d) zákona (viz níže).

76.         Úřad posuzované jednání Účastníka řízení hodnotí jako trvající přestupek (ve smyslu § 8 přestupkového zákona),[43] kdy je vyvolán protiprávní stav (ode dne 9. 12. 2019), a ten je následně udržován (do dne 30. 11. 2020, kdy došlo k dokonání přestupku).

77.         Pokud jde o naplnění materiální stránky přestupku, Úřad uvádí, že předmětný přestupek je v obecné rovině nepochybně způsobilý narušit objekt chráněný ve veřejném zájmu, kterým je ochrana férové hospodářské soutěže.

78.         Na tomto místě pokládá Úřad za podstatné uvést, že při posouzení možných dopadů Spojení soutěžitelů Natland Group/Energo Příbram bylo zjištěno, že předmětné spojení nevedlo k podstatnému narušení hospodářské soutěže ani na jednom z trhů, na kterých na území České republiky působí spojující se soutěžitelé. Proto Úřad uvedené spojení soutěžitelů Rozhodnutím o povolení spojení povolil, a to navíc ve zjednodušeném řízení o povolení spojení.

79.         Úřad při hodnocení odpovědnosti Účastníka řízení za předmětný přestupek rovněž posuzuje, zda jsou naplněny předpoklady pro zproštění jeho odpovědnosti.[44] Úřad konstatuje, že neshledal existenci žádné objektivní skutečnosti, která by Účastníka řízení nutila porušovat jeho právní povinnost a uskutečňovat tak spojení soutěžitelů v rozporu se zákonem a v důsledku které Účastník řízení nemohl porušování zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které bylo možné požadovat. Nejsou tak dány předpoklady pro zproštění odpovědnosti Účastníka řízení za uvedený přestupek a ustanovení § 21 odst. 1 zákona o přestupcích se tedy na jednání Účastníka řízení neuplatní.

IV. 6 Závěrečné shrnutí skutkových okolností a jejich právní kvalifikace

80.         Úřad dospěl k závěru, že Účastník řízení v období ode dne 9. 12. 2019 do dne 30. 11. 2020 včetně uskutečňoval spojení soutěžitelů dříve, než takové spojení Úřadu notifikoval a než nabylo právní moci Rozhodnutí o povolení spojení. Účastník řízení tak porušil zákaz uskutečňování spojení před podáním návrhu na zahájení řízení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení povoluje, stanovený v § 18 odst. 1 zákona, čímž spáchal přestupek podle § 22a odst. 1 písm. d) zákona.

V. Odůvodnění výše pokuty

V. 1 Obecná východiska

81.         Podle § 22a odst. 1 písm. d) zákona se právnická nebo podnikající fyzická osoba jako soutěžitel dopustí přestupku tím, že uskutečňuje spojení v rozporu s § 18 odst. 1 zákona. Dle § 22a odst. 2 zákona se za přestupek podle odstavce 1 písm. d) zákona uloží pokuta do 10 milionů Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. Hranice stanovená pevnou částkou se uplatní zejména u soutěžitelů, kteří nejsou založeni za účelem podnikatelské činnosti a žádného obratu tudíž nedosahují.[45] Úřad pak dlouhodobě a konstantně v rozhodovací praxi ukládá soutěžitelům, kteří jsou podnikateli, pokuty dle obratového kritéria. Uvedený způsob stanovení horní hranice sazby pokuty odráží potřebu reflektovat ekonomickou sílu soutěžitele, která je velmi podstatným hlediskem proporcionality, a zajistit tak spravedlnost pokuty.[46] Úřad tedy v daném případě považoval za horní hranici částku 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.

82.         Podle § 22b odst. 1 zákona se při určení výměry pokuty právnické osobě přihlédne k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Dále se přihlédne k jednání právnické osoby v průběhu řízení před Úřadem a její snaze odstranit škodlivé následky přestupku. Dle § 38 přestupkového zákona Úřad rovněž přihlédl k délce doby, po kterou trval protiprávní stav udržovaný protiprávním jednáním pachatele.

83.         Vyměření pokuty je výsledkem hodnocení řady faktických, ekonomických a právních skutečností, při respektování zákonných kritérií pro uložení pokuty a vždy s přihlédnutím ke specifickým okolnostem daného případu, která jsou vzhledem ke svému charakteru pro stanovení výše pokuty relevantní.[47]

84.         Stanovení výše pokuty v mezích zákona je tedy věcí správního uvážení Úřadu,[48] které se v konkrétním případě odvíjí od posouzení skutkových okolností daného případu. Podle judikatury tuzemských soudů[49] musí konkrétní forma postihu a jeho výše působit natolik silně, aby od podobného jednání odradila i jiné nositele obdobných zákonných povinností, jaké svědčí účastníkovi řízení. Zároveň musí být postih dostatečně znatelný v materiální sféře účastníka řízení, resp. soutěžitele, aby v něm byla obsažena jeho represivní funkce, aniž by však byl pro soutěžitele likvidační. Uložená pokuta by tedy měla plnit jak funkci represivní, tak funkci preventivní.

85.         Základním východiskem pro stanovení pokut v přiměřené výši je skutečnost, že trest by měl odpovídat povaze a závažnosti přestupku, za nějž je ukládán. Při určení konkrétní výše pokuty je třeba zohlednit jak typovou, tak konkrétní závažnost jednání, jež je předmětem správního řízení. Při posouzení konkrétní neboli individuální závažnosti přestupku je třeba přihlédnout k řadě skutečností, jejichž povaha a význam se mění podle okolností specifických danému případu, a hodnocení individuální závažnosti přestupku se tak může lišit.

86.         Při úvahách o uložení pokuty Úřad vycházel ze shora uvedených zákonných a judikatorních předpokladů, stejně jako z pravidel specifikovaných v Metodice pokut[50], které spolu s obecnými principy správního trestání představují komplexní právní úpravu ukládání pokut i jejich vyměřování.

87.         Úřad konstatuje, že posuzované jednání Účastníka řízení představuje porušení § 18 odst. 1 zákona a že jsou v daném případě splněny podmínky pro uložení pokuty dle § 22a odst. 2 zákona za spáchání přestupku dle § 22a odst. 1 písm. d) zákona.

V. 2 Vyměření pokuty

88.         Tímto rozhodnutím je Účastníkovi řízení vytýkáno uskutečňování spojení v rozporu s § 18 odst. 1 zákona. Samotné vyměřování pokuty se skládá z několika relativně samostatných kroků.

89.         Obecně je nejprve nutné stanovit hodnotu tržeb, pro jejíž účel je potřebné vymezit tržby dosažené soutěžitelem z prodeje zboží, jehož se protisoutěžní jednání přímo či nepřímo týká, a to na územích přímo či nepřímo dotčených protisoutěžním jednáním. Toto pravidlo pro stanovení hodnoty tržeb se však v případech uskutečňování spojení soutěžitelů v rozporu se zákazem stanoveným v § 18 odst. 1 zákona neuplatní, protože v těchto případech Úřad vychází z hodnoty tržeb dosažené spojujícími se soutěžiteli na všech trzích, na kterých působí.[51]

90.         Úřad vzal v úvahu hodnotu tržeb obou spojujících se soutěžitelů, tedy čistý obrat Skupiny NG, včetně nabývané společnosti Energo Příbram, za poslední ukončené účetní období, ve kterém Účastník řízení páchal posuzovaný přestupek (rok 2020) dosažený na všech trzích, na kterých tito soutěžitelé působí, a to na území České republiky, neboť to je území, v jehož rámci Úřad primárně posuzuje spojení soutěžitelů a jeho dopady na hospodářskou soutěž. Hodnota tržeb spojujících se soutěžitelů představuje částku [ … obchodní tajemství… ] Kč, což je čistý konsolidovaný obrat Skupiny NG[52] za ukončené auditované účetní období roku 2020 na území České republiky (viz kapitola III. tohoto rozhodnutí).

91.         Při stanovení podílu hodnoty tržeb, který se určí s ohledem na závažnost předmětného přestupku a okolnosti jeho spáchání, je nutné zohlednit nejen typovou závažnost danou samotnou charakteristikou přestupku, ale i závažnost individuální, vyplývající ze způsobu a okolností jeho spáchání a jeho dopadů.

92.         Z hlediska typové závažnosti přestupku se nyní posuzované protiprávní jednání Účastníka řízení řadí podle Metodiky pokut do kategorie méně závažných přestupků, a to z důvodu, že Úřad Spojení soutěžitelů Natland Group/Energo Příbram nejenže povolil, ale ani toto povolení nepodmínil splněním závazků.[53]

93.         U této kategorie závažnosti je podíl hodnoty tržeb zpravidla stanoven do 5 %.[54] Protože Úřad vydal Rozhodnutí o povolení spojení ve zjednodušeném řízení, jsou dány důvody pro snížení uvedeného podílu, což je plně v souladu s Metodikou pokut, která ve vztahu k přestupku uskutečňování spojení v rozporu s § 18 odst. 1 zákona stanovuje zvláštní pravidla; maximální podíl hodnoty tržeb tak bude do 1 %.[55]

94.         Při posuzování individuální závažnosti přestupku[56] Úřad v tomto konkrétním případě zohlednil, že uskutečnění Spojení soutěžitelů Natland Group/Energo Příbram nevedlo k podstatnému narušení hospodářské soutěže a že nebyl zjištěn závažný negativní dopad protiprávního jednání na hospodářskou soutěž a na spotřebitele. Dále Úřad vzal v úvahu, že Účastník řízení své jednání nijak netajil, neboť ho provedl transparentní formou (jeho jednání bylo zjistitelné z veřejně přístupných listin obchodního rejstříku, z něhož lze realizaci takovéto transakce zjistit) a o realizaci tohoto spojení byla veřejnost informována mimo jiné na webových stránkách společnosti Energo Příbram[57] a Účastníka řízení[58].

95.         Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se Úřad pohyboval u spodní hranice podílu hodnoty tržeb a výchozí podíl hodnoty tržeb stanovil ve výši [ … obchodní tajemství… ] %.

96.         Protisoutěžní jednání Účastníka řízení trvalo od 9. 12. 2019 do 30. 11. 2020, tj. méně než 12 měsíců. Délka trvání protisoutěžního jednání byla tedy kratší než 1 rok, což Úřad zohlednil v závažnosti přestupku tak, že koeficient času stanovil ve výši 1,00.[59]

97.         Následně Úřad stanovil základní částku pokuty, kterou vyměřil jako součin podílů hodnoty tržeb a koeficientu času.[60]

98.         Základní částka pokuty tak činí 2 563 911 Kč.

99.         Úřad rovněž individuálně zohledňuje případné přitěžující nebo polehčující okolnosti, a to s ohledem na konkrétní okolnosti, které dosud v rámci stanovení podílu hodnoty tržeb nebyly zohledněny, a může tak základní částku pokuty snížit či případně zvýšit.[61]

100.     Zatímco Úřad žádné přitěžující okolnosti v nyní řešeném případě neshledal, ohledně polehčujících okolností uvažoval následně.

101.     V daném případě Úřad za polehčující okolnost považoval skutečnost, že Účastník řízení s Úřadem v průběhu správního řízení spolupracoval, a to nad rámec jeho zákonné povinnosti, přičemž jeho spolupráce přispěla k rychlejšímu objasnění přestupku. V této souvislosti Úřad poukazuje i na skutečnost, že Účastník řízení sám usiloval o zjednání nápravy, neboť podal zjednodušený návrh na povolení předmětného spojení soutěžitelů. Vzhledem k výše uvedené polehčující okolnosti Úřad snížil základní částku pokuty o 10 %.

102.     Úřad dále zohlednil, že při výpočtu čistého obratu Účastníka řízení za rok 2018, rozhodného pro účely naplnění obratových notifikačních kritérií, mu činily obtíže dva okruhy spojené s určením čistých obratů společností tvořících soutěžitele (tj. Skupiny NG). První se týkal přepočítání zkráceného účetního období společnosti Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, IČO 24130249 (dále jen „NRIF“), druhý pak toho, zda měly být do čistého obratu společnosti NFIF započteny smluvní pokuty související s její podnikatelskou činností, které byly zaznamenány v její auditované účetní závěrce jako ostatní provozní výnosy.

103.     K tomu Úřad předně uvádí, že oba okruhy problémů, tedy stanovení správného postupu při výpočtu rozhodného čistého obratu společností náležících do Skupiny NG (a tím i do rozhodného čistého obratu jí samotné), hrály klíčovou roli při posouzení, zda Spojení soutěžitelů Natland Group/Energo Příbram podléhalo povolení Úřadu.

104.     Pokud se jedná o výpočet rozhodného čistého obratu společnosti NRIF, tato měla k dispozici auditované údaje za zkrácené účetní období roku 2018 a předběžné údaje o obratu za zbývající část roku 2018 (konkrétně pak za měsíce říjen, listopad a prosinec spadající již do následujícího účetního období 2019).

105.     K otázce přepočtu obratu dosaženého společností NRIF za zkrácené účetní období roku 2018 na období tvořené celými dvanácti nepřetržitě po sobě jdoucími měsíci odkazuje Úřad na odst. 17 Oznámení o výpočtu obratu[62]. Ten při definování čistého obratu spojujících se soutěžitelů uvádí, že „…se ročním úhrnem čistého obratu rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti.“ Nabízí tak vodítko k tomu, že čistý obrat spojujících se soutěžitelů má být počítán za období celých dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců, včetně určení metodiky výpočtu, pokud účetní období má odlišné trvání, než je dvanáct po sobě jdoucích měsíců.

106.     K započtení smluvních pokut Úřad uvádí, že položky uvedené ve výkazu zisků a ztrát, krom položek v řádcích I. Tržby za prodej zboží a II.1. Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb, zpravidla nepředstavují součást obratu rozhodného pro určení, zda spojení soutěžitelů splňuje zákonem stanovená obratová kritéria. Účetnictví soutěžitelů však v některých případech nezachycuje jejich výnosy, které jsou odvozeny z jejich běžné podnikatelské činnosti pouze ve výše zmíněných dvou položkách výkazu zisků a ztrát. V takových případech Úřad pro účely posouzení obratových notifikačních kritérií započítává do rozhodného čistého obratu spojujících se soutěžitelů i další položky výkazu zisků a ztrát.[63]

107.     Dále Úřad uvádí, že společnost NFIF se v rozhodném období zabývala primárně poskytováním úvěrů a zápůjček[64]. Je třeba ji proto považovat za úvěrovou či jinou finanční instituci (viz § 14 odst. 6 zákona, dále článek 5 odst. 3 písm. a) Nařízení o fúzích[65] a odstavec 206. a násl. Konsolidovaného sdělení[66]), pro kterou platí odlišná pravidla výpočtu jejích čistých obratů.

108.     Stejně tak Úřad poukazuje na to, že článek 5 odst. 3 písm. a) Nařízení o fúzích výslovně uvádí mezi jednotlivými položkami, které se započítávají do rozhodného čistého obratu úvěrových a jiných finanční institucí, také „ostatní provozní příjmy“ (viz položka v/ uvedená ve výčtu podaném v uvedeném článku Nařízení o fúzích).

109.     Byť zákon výslovně neuvádí, že by „ostatní provozní příjmy či výnosy“, do nichž společnost NFIF zahrnula ve své účetní závěrce předmětné smluvní pokuty, měly být zahrnuty do výpočtu čistého obratu společnosti NFIF jako „úvěrové či jiné finanční instituce“[67], je nezbytné při výkladu a aplikaci pravidel týkajících se kontroly spojování soutěžitelů[68] podpůrně přihlížet k Nařízení o fúzích a Konsolidovanému sdělení.

110.     Úřad uzavírá, že zmíněné problematické okruhy týkající se (i) přepočtu čistého obratu spojujících se soutěžitelů dosaženého za zkrácené (neúplné) účetní období na období zahrnující dvanáct po sobě jdoucích kalendářních měsíců a (ii) zahrnutí smluvních pokut do rozhodného čistého obratu spojujících se soutěžitelů představují v aplikační praxi otázky, k nimž se Úřad doposud v žádném ze svých rozhodnutí z oblasti kontroly spojování soutěžitelů přímo nevyjádřil. Proto Úřad v tomto konkrétním případě polehčil Účastníkovi řízení a snížil tedy základní částku pokuty o dalších 20 %.

111.     Celkově tedy Úřad vzhledem k výše uvedeným polehčujícím okolnostem snížil Účastníkovi řízení základní částku pokuty o 30 %.

112.     Konečná výše pokuty za posuzovaný přestupek by při zohlednění polehčujících okolností představovala částku 1 794 737,70 Kč.

113.     Úřad je povinen posoudit, zda výsledná výše pokuty nepřevyšuje zákonem stanovenou maximální hranici 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období (§ 22a odst. 2 zákona). Čistý obrat soutěžitele (Skupiny NG) za poslední účetní období dosáhl více než [ … obchodní tajemství… ] Kč, přičemž uložená sankce z něj představuje [ … obchodní tajemství… ] %.[69] Je tak zřejmé, že výsledná výše pokuty nepřesahuje zákonem stanovenou maximální výši.

114.     Protože Účastník řízení splnil v posuzovaném případě všechny podmínky procedury narovnání, snížil Úřad výše uvedenou částku pokuty o 20 %. Výsledná výše pokuty pro Účastníka řízení tak za přestupek popsaný v tomto rozhodnutí a po zaokrouhlení na celé tisíce dolů činí 1 435 000 Kč.

115.     Na závěr Úřad zkoumal, zda výsledná výše pokuty nemá pro soutěžitele vzhledem k jeho individuálním poměrům likvidační účinek. Takový účinek může nastat pouze v případě, že by výše pokuty přivodila zánik majetkové základny pro další podnikatelkou činnost, případně natolik přesáhla možné výnosy, že by se další činnost soutěžitele stala v podstatě bezúčelnou; směřovala by po značné časové období pouze k úhradě uložené pokuty.[70]

116.     Úřad výslednou pokutu s ohledem na její výši a na ekonomické údaje týkající se soutěžitele (Skupiny NG) nepovažuje za likvidační.

VI. Úhrada pokuty

117.     Uloženou pokutu je Účastník řízení povinen uhradit ve lhůtě uvedené ve výroku II. tohoto rozhodnutí na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, číslo účtu 3754-17721621/0710, jako variabilní symbol se uvede identifikační číslo Účastníka řízení.

VII. Náklady řízení

118.     Vzhledem k tomu, že Úřad v rámci správního řízení dospěl k závěru, že Účastník řízení porušil právní povinnost pro něj vyplývající z ustanovení § 18 odst. 1 zákona, jsou splněny zákonné podmínky dané § 95 odst. 1 přestupkového zákona, v návaznosti na § 79 odst. 5 správního řádu, k uložení náhrady nákladů správního řízení Účastníkovi řízení. S ohledem na rozsah prováděného dokazování má Úřad za to, že se jednalo o zvlášť složitý případ, a proto dle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů, určil paušální částku nákladů řízení, jež je povinen Účastník řízení uhradit, ve výši 3 500 Kč.

119.     Náklady řízení je Účastník řízení povinen uhradit ve lhůtě uvedené ve výroku III. tohoto rozhodnutí na účet Úřadu vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu 19-24825621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 2020000518.

VIII. Závěr

120.     Ze všech shora uvedených důvodů Úřad konstatuje, že Účastníkovi řízení bylo prokázáno spáchání přestupku dle § 22a odst. 1 písm. d) zákona tím, že v rozporu s § 18 odst. 1 zákona v období ode dne 9. 12. 2019 do dne 30. 11. 2020 uskutečňoval Spojení soutěžitelů Natland Group/Energo Příbram před podáním návrhu na zahájení řízení o jeho povolení a před právní mocí rozhodnutí Úřadu, kterým se spojení soutěžitelů povoluje. Za spáchaný přestupek Úřad uložil Účastníku řízení pokutu ve výši 1 435 000 Kč. Úřad tedy rozhodl v souladu s § 67 odst. 1 správního řádu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

 

 Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.

místopředseda

 

 

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 8. 2. 2022.

 

 

Obdrží

JUDr. Vilém Podešva, LL.M., advokát

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Na Pankráci 1683/127

140 00 Praha 4

ID DS: vhidv4j

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Natland Finance investiční fond, a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, IČO 03073866, je již neexistující společností, která zanikla ke dni 1. 1. 2021, kdy byla vymazána z obchodního rejstříku (viz https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=868015&typ=UPLNY).       

[2] Tato společnost je ode dne 24. 7. 2019 zapsaná v obchodním rejstříku pod obchodní firmou Energo Příbram, s.r.o., se sídlem Příbram, Příbram VI-Březové Hory, Obecnická 269 (viz https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=974674&typ=UPLNY).       

[3] Podnět vedený pod sp. zn. ÚOHS-P0315/2020/KS.       

[4] Podle údajů zveřejněných v obchodním rejstříku (viz https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=868015&typ=UPLNY) společnost NFIF změnila svou obchodní firmu na Natland Finance, a.s. (tato nová obchodní firma byla zapsána do obchodního rejstříku dne 21. 12. 2020). Dále z údajů zveřejněných v obchodním rejstříku vyplývá, že následně došlo k zániku společnosti Natland Finance, a.s., a přechodu jejího jmění na nástupnickou společnost Natland Group, SE, tj. na Účastníka řízení. Společnost Natland Finance, a.s. (dříve NFIF), byla z obchodního rejstříku vymazána dne 1. 1. 2021.       

[5] Účastník řízení výlučně kontroloval společnost NFIF (jako její jediný akcionář).

[6] Ode dne 24. 7. 2019 je společnost MINCOM CZ zapsána v obchodním rejstříku pod obchodní firmou Energo Příbram, s.r.o., se sídlem Příbram, Příbram VI-Březové Hory, Obecnická 269 (dále jen „Energo Příbram“).       

[7] Rok 2018 byl posledním ukončeným účetním obdobím, které předcházelo akvizici společnosti Energo Příbram ze strany Skupiny NG.

[8] Viz dokumenty č. 6 a 14 spisu Podnětu.       

[9] Rozhodnutí o povolení spojení je zveřejněné na webových stránkách Úřadu (viz #_ftn5).

[10] Viz dokument č. 2 spisu Správního řízení.       

[11] Viz dokument č. 3 spisu Správního řízení.       

[12] Výzva Úřadu a vyjádření předběžného zájmu Účastníka řízení – viz dokumenty č. 34 a 35 spisu Správního řízení.

[13] Viz dokument č. 36 spisu Správního řízení.

[14] Protokol o tomto ústním jednání – viz dokument č. 37 spisu Správního řízení.

[15] Viz dokument č. 38 spisu Správního řízení.

[16] Viz dokument č. 39 spisu Správního řízení.

[17] Viz dokument č. 41 spisu Správního řízení.

[18] Viz dokument č. 40 spisu Správního řízení.

[19] Naopak těmito hlasovacími právy spojenými s 50% a se 17% podílem na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Energo Příbram mohli nadále disponovat pan T. T. a společnost Maidavale. 

[20] Tehdy působící pod obchodní firmou MINCOM CZ. 

[21] O tomto jednání byl pořízen notářský zápis NZ 642/2019, N 672/2019; viz https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=974674

[22] O tomto jednání byl pořízen notářský zápis NZ 1862/2019; viz https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=974674

[23] O tomto jednání byl pořízen notářský zápis NZ 1939/2019; viz https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-firma?subjektId=974674

[24] V období od 10. 12. 2019 do 11. 2. 2020 byl Účastník řízení jediným akcionářem společnosti Natland Energo Holding (viz údaje dostupné v obchodním rejstříku), od 11. 2. 2020 pak drží Účastník řízení 80% akciový podíl ve společnosti Natland Energo Holding, jak vyplývá z podkladů a informací předložených Úřadu ze strany Skupiny NG ve správním řízení o povolení spojení soutěžitelů Company New a.s. a ZOOT a.s. (sp. zn. ÚOHS-S0172/2021/KS).

[25] Byť byla společnost Natland Energo Holding jako jediný společník společnosti Energo Příbram zapsána v obchodním rejstříku až dne 27. 5. 2020 (viz https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=974674&typ=UPLNY), stala se jím již dříve; společnost Natland Energo Holding je totiž jako jediný společník společnosti Energo Příbram uvedena na rozhodnutích při výkonu působnosti valné hromady této společnosti již ze dnů 18. 3. 2020 a 4. 5. 2021 (po zápisu do obchodního rejstříku též ze dne 31. 7. 2020; viz dokumenty č. 24–30 spisu Správního řízení a také https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=61909686&subjektId=974674&spis=1075400).

[26]… obchodní tajemství… ]. 

[27] V období ode dne 9. 12. 2019 do dne 30. 11. 2020 se nekonala žádná jednání dozorčí rady společnosti Energo Příbram.

[28] Údaj o čistém obratu Skupiny NG dosaženém na území České republiky v roce 2020 je Úřadu známý ze správního řízení o povolení spojení soutěžitelů Company New a.s. a Digital People, a.s. (sp. zn. ÚOHS-S0164/2021/KS). Uvedený čistý obrat Skupiny NG dosažený v roce 2020 zahrnuje i čistý obrat společnosti Energo Příbram.

[29] Údaj o čistém obratu společnosti Energo Příbram na území České republiky v roce 2020 je Úřadu známý ze správního řízení o povolení spojení soutěžitelů Company New a.s. a Digital People, a.s. (sp. zn. ÚOHS-S0164/2021/KS).

[30] Za dobu spáchání přestupku se považuje okamžik jeho dokonání, neboť teprve tehdy je uskutečněno jednání, které je předmětem právního posouzení.

[31] Po spáchání přestupku byl zákon novelizován zákony č. 261/2021 Sb. a č. 417/2021 Sb., které nabudou účinnosti až dne 1. 2. 2022. 

[32] Před datem dokonání přestupku byl přestupkový zákon novelizován zákonem č. 277/2019 Sb. doplňujícím ustanovení § 104 odst. 3 přestupkového zákona (které upravuje nabytí účinnosti amnestie ve věcech přestupků) tak, že upřesňuje název sbírky (Sbírka zákonů a mezinárodních smluv), ve které je amnestie vyhlašována, přičemž tímto vyhlášením amnestie nabývá účinnosti. Novela je platná ode dne 6. 11. 2019 a v části doplňující přestupkový zákon nabude účinnosti až dne 1. 1. 2023. Další novelu přestupkového zákona po dokonání přestupku představuje zákon č. 261/2021 Sb. rušící § 109 přestupkového zákona, který upravuje možnost správního úřadu využívat při výkonu jeho působnosti údaje z informačních systémů veřejné správy. Novela je platná ode dne 9. 7. 2021 a v části zrušující § 109 přestupkového zákona nabude účinnosti až dne 1. 2. 2022. Obě novely však nemají vliv na posouzení nyní řešeného přestupku. Po datu spáchání přestupku byl přestupkový zákon novelizován zákonem č. 417/2021 Sb., který bude účinný až dne 1. 2. 2022.

[33] K pozdějšímu nabytí účinnosti novel zákona až dne 1. 2. 2022 – viz výše v poznámce pod čarou.

[34] K pozdějšímu nabytí účinnosti dalších novel až dne 1. 2. 2022 a 1. 1. 2023 – viz výše v poznámce pod čarou.

[35] Mimo ustanovení vyloučených zákonem v § 25a zákona, který upravuje užití správního řádu.

[36] V tomto případě bylo Správní řízení zahájeno podle správního řádu ve znění pozdějších předpisů, tedy ve znění zákona č. 12/2020 Sb., účinného od 1. 2. 2020. Poslední novelou je zákon č. 403/2020 Sb., účinný od 1. 1. 2021, který neobsahuje přechodná ustanovení ve vztahu ke změně správního řádu, proto je správní řád aplikován v předmětném Správním řízení ve znění této poslední novely. 

[37] Přičemž možnost kontroly je založena na možnosti výkonu rozhodujícího vlivu na chování jiného soutěžitele.

[38] Viz např. rozhodnutí Úřadu ve věci nedovoleného uskutečnění spojení soutěžitelů Skyport a.s. a Skyport Holding a.s. (sp. zn. ÚOHS-S0269/2020/KS); https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/sbirky-rozhodnuti/detail-17242.html.

[39] Viz např. rozsudek SDEU C-41/90 ze dne 23. 4. 1991 ve věci Höfner a Elser v. Macrotron GmbH.

[40] Viz např. rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P až C-208/02 P a C-123/02 P ze dne 28. 5. 2005 ve věci Dansk Rørindustri (odst. 112 a násl.)

[41] Účastník řízení nepodal Úřadu návrh na povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení podle § 18 odst. 3 zákona.

[42] Účastník řízení získal možnost vykonávat hlasovací práva spojená s 67% obchodním podílem ve společnosti Energo Příbram již dne 6. 12. 2019, přičemž v této společnosti před tímto datem držel 33% obchodní podíl.

[43] Viz např. rozhodnutí Krajského soudu v Brně sp. zn. 29 Af 64/2012 ze dne 26. 6. 2014.

[44] Podle § 21 odst. 1 zákona o přestupcích právnická osoba za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránila.

[45] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 31 Ca 64/2004-63 ze dne 31. 5. 2006,potvrzený rozsudkem Nejvyššího správního soudu sp. zn. j. 8 Afs 17/2007-107 ze dne 23. 10. 2008.

[46] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn 5 As 204/2019-64 ze dne 14. 9. 2020.

[47] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 20/2006 ze dne 29. 5. 2007. 

[48] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 As 15/2013 ze dne 11. 7. 2013.  

[49] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 27/2006 ze dne 6. 4. 2007, potvrzený rozsudkem Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 Afs 48/2007 ze dne 26. 4. 2010, či rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 As 204/2019 ze dne 14. 9. 2020. 

[50] Viz dokument Úřadu nazvaný Postup při stanovení výše pokut ukládaných za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže; https://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html.

[51] Viz bod 3.6 Metodiky pokut.

[52] Který je vypočten jako součet obratů dosažených společnostmi Skupiny NG, včetně společnosti Energo Příbram za rok 2020.

[53] Viz bod 3.16 Metodiky pokut.

[54] Viz bod 3.19 bod (iii) Metodiky pokut.

[55] Viz bod 3.22 Metodiky pokut, dle kterého má přestupek uskutečňování spojení v rozporu s § 18 odst. 1 zákona charakter ohrožovacího přestupku a jeho skutečný dopad na hospodářskou soutěž je zpravidla omezený; současně se jedná o soutěžitele, kteří dosahují velmi vysokých obratů, přičemž do hodnoty tržeb pro určení výše pokuty je započítáván prakticky celý jejich obrat. Protože by pokuta vyměřená podle pravidel uvedených v Metodice pokut bez dalšího mohla být nepřiměřeně přísná, zavádí pro dotčený typ přestupku pro určení základní výše pokuty nižší procenta z hodnoty tržeb.

[56] Viz bod 3.17 Metodiky pokut.

[57] Viz například tiskové zprávy společnosti Energo Příbram na jejích webových stránkách https://www.energopribram.cz/index.php/pro-media/tiskove-zpravy.

[58] Viz například zpráva Účastníka řízení o jeho vstupu do společnosti Energo Příbram na webových stránkách Skupiny NG (https://www.natland.cz/en/news/natland-vstupuje-do-pribramske-teplarny-a-financuje-jeji-transformaci) nebo uvedení společnosti Energo Příbram mezi společnostmi patřícími do portfolia Skupiny NG (https://www.natland.cz/private-equity).

[59] Viz bod 3.24 Metodiky pokut.

[60] Viz bod 3.25 Metodiky pokut.

[61] Viz body 3.26 až 3.28 Metodiky pokut.

[62] Viz dokument Úřadu nazvaný Oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o výpočtu obratu pro účely kontroly spojování soutěžitelů; https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/spojovani-soutezitelu/guidelines-ke-spojeni-soutezitelu.html.

[63] Tento přístup Úřadu je patrný z rozhodovací praxe Úřadu i Evropské komise. Viz např. Úřadem v minulosti posuzované případy spojení soutěžitelů sp. zn. S154/2011/KS MVV Energie CZ/TERMIZO, S492/2011/KS ČEZ/Energotrans nebo S133/2011/KS AUTOCENTRUM Štěrboholy/Auto-Staiger, či Evropskou komisí v minulosti posuzovaný případ spojení soutěžitelů M.126 Accor/Wagon-Lits.

[64] Viz např. str. 4 výroční zprávy společnosti NFIF za rok 2018; https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=59444398&subjektId=868015&spis=90297.

[65] Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků.

[66] Konsolidované sdělení Komise k otázkám příslušnosti podle Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků.

[67] A uvedené přímo neplyne ani z metodických pokynů Úřadu vydaných ke spojování soutěžitelů, ani z rozhodovací praxe Úřadu v oblasti kontroly spojování soutěžitelů.

[68] V dané souvislosti jde konkrétně o pravidla pro výpočet čistých obratů spojujících se soutěžitelů, které jsou rozhodné pro určení, zda měly být do obratu společnosti NFIF zahrnuty ostatní provozní příjmy tvořené smluvními pokutami, které vyplývaly z porušené revolvingové úvěrové smlouvy.

[69] Skupina NG dosáhla čistého obratu ve výši více než [ … obchodní tajemství… ] Kč v roce 2020. Úřad si je vědom toho, že by měl vycházet z obratu dosaženého soutěžitelem v roce 2021. Nicméně vzhledem k vydání rozhodnutí na úplném počátku roku 2022, kdy ještě nejsou k dispozici potřebné údaje za rok 2021, a zejména k tomu, že byla aplikována procedura narovnání a Účastník řízení splnil její veškeré podmínky před koncem roku 2021, včetně přijetí výše pokuty, Úřad v tomto konkrétním případě bral v úvahu obrat Skupiny NG za rok 2020. Pro doplnění Úřad uvádí, že s ohledem na výši pokuty a vysoké obraty dosahované Skupinou NG lze s vysokou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že pokuta nebude překračovat zákonem stanovenou maximální výši ani pro poslední ukončené období. Obdobně uvedené platí i pro posouzení možné likvidačnosti uložené pokuty.

[70] Srov. nález Ústavního soudu Pl. ÚS 3/02 ze dne 13. 8. 2002.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en