číslo jednací: 04501/2022/873
spisová značka: S0030/2022

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Legrand France S.A. / EMOS CZ group, a. s.
Účastníci
  1. Legrand France S.A.
  2. EMOS CZ group, a. s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 8. 2. 2022
Dokumenty file icon dokument ke stažení 145 KB

 

Spisová značka:  ÚOHS-S0030/2022/KS

Číslo jednací:      ÚOHS-04501/2022/873

 

Brno 7. 2. 2022

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0030/2022/KS, zahájeném dne 19. 1. 2022 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 a 16a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 odst. 1 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Legrand France S.A., se sídlem Francouzská republika, Limoges, 128 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, zastoupeného JUDr. Ivo Jandou, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 14, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

 

rozhodnutí:

 

Spojení soutěžitelů Legrand France S.A., se sídlem Francouzská republika, Limoges, 128 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny, na straně jedné, a EMOS CZ group a.s., se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Lipnická 2844, IČO 05645573, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi akcií uzavřené dne 21. 12. 2021 mezi společností Legrand France S.A., jako kupujícím, a panem Jiřím Lupačem, bytem Přerov, Přerov I-Město, U Žebračky 2843/28, jako prodávajícím, v jejímž konečném důsledku má společnost Legrand France S.A. nabýt akcie představující 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti EMOS CZ group a.s., a tím získat možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

 

povoluje.

 

Odůvodnění

1.        K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o  ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souvislosti s ve výroku uvedeným dokumentem, v jehož konečném důsledku má společnost Legrand France S.A., se sídlem Francouzská republika, Limoges, 128 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny (dále jen „Legrand France“), nabýt akcie představující 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti EMOS CZ group a.s., se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Lipnická 2844, IČO 05645573 (dále jen „EMOS“), a tím i získat možnost vykonávat nad touto společností přímou výlučnou kontrolu.   

2.        Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

3.        Společnost Legrand France je součástí podnikatelské skupiny v čele se společností Legrand S.A. (dále jen „Skupina Legrand“), která je celosvětově aktivní v oblasti vývoje a výroby produktů a systémů pro elektroinstalace a jejich komponenty[1] k využití v rezidenčních budovách a komerčních objektech, průmyslových celcích a datových centrech a v oblasti poskytování souvisejících služeb. V České republice je Skupina Legrand aktivní prostřednictvím společnosti LEGRAND s.r.o., která se zabývá zejména propagací výrobků a služeb Skupiny Legrand.

4.        Společnost EMOS sama či prostřednictvím svých dceřiných společností[2] působí na území České republiky, Slovenska, Polska, Slovinska, Maďarska, Lotyšska, Chorvatska a Rumunska především v oblasti velkoobchodního prodeje elektrických výrobků, zejména svítidel (lamp a kapesních svítilen), prodlužovacích přívodů, kabelů a baterií maloobchodním prodejcům, v menší míře i v oblasti maloobchodního prodeje produktů z oblasti elektro konečným spotřebitelům skrze vlastní internetový obchod. Před realizací posuzované transakce je společnost EMOS kontrolována panem Jiřím Lupačem. 

5.        Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

 

POUČENÍ

 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

 

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

  

Obdrží

JUDr. Ivo Janda, Ph.D.

White & Case, s.r.o., advokátní kancelář

Na Příkopě 14

110 00 Praha 1

ID DS: a5dhd9y

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 [1] Např. produktů pro jištění a rozvody elektrické energie, elektroinstalačních zařízení, kabelových tras, domovních a vstupních systémů, osvětlení nebo propojovacího příslušenství.

[2] EMOS spol. s r.o., EMOS Depo CZ s.r.o., EMOS SK s.r.o., EMOS PL SP. Z O.O., EMOS HU Kft., EMOS SI Mednarodna trgovina in proizvodnja, D.O.O.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en