číslo jednací: 04478/2022/873
spisová značka: S0034/2022/KS

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Jet 2 Kappa, a.s. / Euro-Druckservice GmbH
Účastníci
  1. Jet 2 Kappa, a.s.
  2. Euro-Druckservice GmbH
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2022
Datum nabytí právní moci 10. 2. 2022
Dokumenty file icon dokument ke stažení 175 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0034/2022/KS

Číslo jednací:      ÚOHS-04478/2022/873

 

Brno 7. 2. 2022

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0034/2021/KS, zahájeném dne 21. 1. 2022 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 a § 16a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 odst. 1 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Jet 2 Kappa, a.s., se sídlem Brno, Pisárky, Hlinky 49/126, IČO 14030551, zastoupeného JUDr. Tomášem Radou, Ph.D., advokátem, se sídlem Brno, Hlinky 505/118, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto 

 

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů Jet 2 Kappa, a.s., se sídlem Brno, Pisárky, Hlinky 49/126, IČO 14030551, a Euro-Druckservice GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Pasov, Medienstraße 5 b, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi podílu uzavřené dne […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] mezi společnostmi […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…], jako prodávajícím, a Jet 2 Kappa, a.s., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost Jet 2 Kappa, a.s., získat obchodní podíl představující […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Euro-Druckservice GmbH, a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona        

 

POVOLUJE.

 

Odůvodnění

1.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě dokumentu uvedeného ve výroku tohoto rozhodnutí, v jehož důsledku má společnost Jet 2 Kappa, a.s., se sídlem Brno, Pisárky, Hlinky 49/126, IČO 14030551 (dále jen „Jet 2 Kappa“), získat obchodní podíl představující […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Euro-Druckservice GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Pasov, Medienstraße 5 b (dále jen „Euro-Druckservice“), a tím i možnost vykonávat nad touto společností výlučnou kontrolu. 

2.             Spojení soutěžitelů splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 písm. a) zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

3.             Společnost Jet 2 Kappa náleží do skupiny společností, v jejímž čele stojí pan I. F. (dále jen „Skupina JET“). Společnosti náležející do Skupiny JET působí na území Evropského hospodářského prostoru (zejména v České republice, Německu, Polsku a Rakousku) například v oblastech výroby a dodávek zařízení pro energetiku[1], výroby a servisu výměníků tepla pro průmysl[2], těžkého průmyslu[3], výroby elektřiny a tepla[4] či výroby uhlíkových a hybridních tkanin[5]

4.             Společnost Euro-Druckservice je před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů kontrolována společností […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] a působí prostřednictvím svých dceřiných společností v oblasti polygrafické výroby na trzích v rámci Evropského hospodářského prostoru (zejména v České republice, Německu, Maďarsku, Polsku a Rumunsku).

5.             V České republice působí společnost Euro-Druckservice v oblasti polygrafické výroby, konkrétně v oblasti tisku knih, časopisů a dalších tiskovin prostřednictvím svých dceřiných společností Typos, tiskařské závody, s.r.o., Svoboda Press s.r.o. a SEVEROTISK s.r.o. 

6.             Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

otisk úředního razítka

 

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

Obdrží

JUDr. Tomáš Rada, Ph.D., advokát

DRV Legal, s.r.o. advokátní kancelář

Hlinky 505/118

603 00 Brno

IDDS: c5s6au3

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. 2. 2022.[1] Např. prostřednictvím společností TEDOM a.s. nebo PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o.

[2] Např. prostřednictvím společnosti BENVIG HEAT TRANSFER spol. s r.o.

[3] Např. prostřednictvím společností PBS INDUSTRY, a.s., nebo STROJÍRNY POLDI, a.s.

[4] Např. prostřednictvím společnosti TEDOM a.s.

[5] Např. prostřednictvím společnosti Kordcarbon, a.s.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en