číslo jednací: 26146/2021/873/LBř
spisová značka: S0273/2021

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů SUAS Construction, s. r. o. / BAU-STAV, a. s.
Účastníci
  1. SUAS Construction, s. r. o.
  2. / BAU-STAV, a. s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 4. 8. 2021
Dokumenty file icon dokument ke stažení 332 KB

 

Spisová značka:  ÚOHS-S0273/2021/KS

Číslo jednací:      ÚOHS-26146/2021/873/LBř

 

Brno 03.08.2021

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0273/2021/KS, zahájeném dne 19. 7. 2021 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 a § 16a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 odst. 1 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti SUAS Construction s.r.o., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, IČO 09783008, zastoupeného Mgr. Lukášem Zdvihalem, advokátem, se sídlem Praha 1, Dušní 907/10, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

 

rozhodnutí:

 

Spojení soutěžitelů SUAS Construction s.r.o., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, IČO 09783008, a BAU-STAV a.s., se sídlem Karlovy Vary, Dvory, Loketská 344/12, IČO 14705877, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě „Smlouvy o podmínkách převodu akcií ohledně podmínek prodeje a koupě [ … obchodní tajemství… ] % akcií [ … obchodní tajemství… ] v obchodní společnosti BAU-STAV a.s.“ uzavřené dne 16. 7. 2021 mezi panem M. Š., jako prodávajícím, a společností SUAS Construction s.r.o., jako kupujícím, a Smlouvy o převodu akcií, která má být uzavřená mezi [ … obchodní tajemství… ] a společností SUAS Construction s.r.o., jako nabyvatelem, v jejichž důsledku má společnost SUAS Construction s.r.o. nabýt akcie představující [ … obchodní tajemství… ] % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti BAU-STAV a.s., a tím i získat možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona        

 

povoluje.

 

Odůvodnění

1.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě dokumentů uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí.

2.             Na základě „Smlouvy o podmínkách převodu ohledně podmínek prodeje a koupě [ … obchodní tajemství… ] % akcií [ … obchodní tajemství… ] v obchodní společnosti BAU-STAV a.s.“, která byla uzavřena dne 16. 7. 2021 mezi panem M. Š. (dále jen „M. Š.“), jako prodávajícím, a společností SUAS Construction s.r.o., se sídlem Sokolov, Staré náměstí 69, IČO 09783008 (dále jen „SUAS Construction“), jako kupujícím, má společnost SUAS Construction nabýt akcie představující [ … obchodní tajemství… ] % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti BAU-STAV a.s., se sídlem Karlovy Vary, Dvory, Loketská 344/12, IČO 14705877 (dále jen „BAU-STAV“). [ … obchodní tajemství… ].

3.             Na základě Smlouvy o převodu akcií, která má být uzavřená mezi [ … obchodní tajemství… ] a společností SUAS Construction, jako nabyvatelem, má společnost SUAS Construction nabýt akcie představující [ … obchodní tajemství… ] % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti BAU-STAV.

4.             Společnost SUAS Construction má tedy na základě uvedených dvou smluv nabýt akcie představující celkem [ … obchodní tajemství… ] % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti BAU-STAV, a tím i získat možnost tuto společnost přímo výlučně kontrolovat. 

5.             Spojení soutěžitelů splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 písm. a) zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).     

6.             Společnost SUAS Construction náleží do podnikatelské skupiny (dále jen „Skupina SUPN“), v jejímž čele stojí společnost Sokolovská uhelná, právní nástupce, a.s. (dále jen „SUPN“). Samotná společnost SUAS Construction nevyvíjí žádnou ekonomickou činnost. Společnost SUPN působí v oblasti dobývání hnědého uhlí a jeho dalšího zpracování na elektrickou a tepelnou energii. Základními produkty vzešlými z činnosti společnosti SUPN jsou energetické uhlí, elektrická a tepelná energie, sušený hnědouhelný prach (multiprach), kamenivo a chemické produkty vznikající při tlakovém zplyňování uhlí. Společnost SUPN dále působí v oblasti výroby a velkoobchodu s elektrickou energií, centralizovaného zásobování tepelnou energií a služeb výkonové rovnováhy elektrizační soustavy.

7.             Společnosti kontrolované společností SUPN působí dále mimo jiné v oblastech (i) výroby elektrické a tepelné energie (Elektrárna Tisová, a.s.), (ii) provozu teplárenských zařízení a zajišťování odbytu tepelné energie ze Skupiny SUPN (SUAS - Teplárenská s.r.o.), (iii) realizace pozemních staveb včetně souvisejících či doplňkových činností, přičemž se jedná o stavební práce realizované především pro společnosti ze Skupiny SUPN (SUAS - stavební, s.r.o.), (iv) obchodu s elektřinou (SUAS Commodities s.r.o.), (v) poskytování služeb vedoucích ke snižování energetické náročnosti budov a podnikání v oblasti alternativních zdrojů energie (SUAS Alternative s.r.o.), (vi) oprav a údržby technologií a zařízení, přičemž se jedná o servisní služby poskytované především společnostem ze Skupiny SUPN (SUAS Servisní s.r.o.), či (vii) ostrahy majetku a osob (SUAS Securitas s.r.o.).

8.             Nabývaná společnost BAU-STAV[1]se zabývá stavební činností především v oblasti pozemních staveb, doplňkově pak v oblasti inženýrských staveb. Společnost BAU-STAV kontroluje společnosti PORTICUS s.r.o., která se zabývá projektovou činností ve výstavbě, a Silberstein s.r.o., která nevyvíjí žádnou hospodářskou činnost. Nad společnosti PORTICUS s.r.o. a Silberstein s.r.o. v důsledku posuzované transakce získá společnost SUAS Construction nepřímou výlučnou kontrolu.[2]

9.             Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 4. 8. 2021.

 

Obdrží

Mgr. Lukáš Zdvihal, advokát

Mareš Partners, sdružení advokátů

Dušní 907/10

110 00 Praha 1

IDDS: riefvaa

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] V době před spojením vlastní ve společnosti BAU-STAV pan M. Š. akcie představující 99,67 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti BAU-STAV, zatímco [ … obchodní tajemství… ] vlastní v době před spojením akcie představující [ … obchodní tajemství… ] % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti BAU-STAV.

[2] Společnost BAU-STAV kontroluje v době před spojením kromě společností PORTICUS s.r.o. a Silberstein s.r.o. také společnost OOO BAUSTAV Group, sídlící v Ruské federaci. Nad společností OOO BAUSTAV Group však v důsledku předmětného spojení společnost SUAS Construction možnost kontroly nemá nezískat.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz