číslo jednací: 29598/2021/873/ASm
spisová značka: S0351/2021/KS

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů CSW Holding s.r.o. / LIGELTA HOLDINGS LTD / Powerstream, a.s.
Účastníci
  1. CSW Holding s.r.o.
  2. LIGELTA HOLDINGS LTD
  3. Powerstream, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 22. 9. 2021
Dokumenty file icon dokument ke stažení 205 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0351/2021/KS

Číslo jednací:      ÚOHS-29598/2021/873/ASm

 

Brno 3. 09. 2021

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0351/2021/KS, zahájeném dne 18. 8. 2021 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 a § 16a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 odst. 1 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníků řízení, společností CSW Holding s.r.o., se sídlem Brno, Ponava, Drobného 555/49, IČO 29258367, a LIGELTA HOLDINGS LTD, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE 8. p., Agioi Omologites, zastoupených JUDr. Pavlem Dejlem, Ph.D., LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů CSW Holding s.r.o., se sídlem Brno, Ponava, Drobného 555/49, IČO 29258367, a LIGELTA HOLDINGS LTD, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE 8. p., Agioi Omologites, na straně jedné, a Powerstream, a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1734/2c, IČO 28479637, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se „Smlouvou o prodeji 100% akcií ve společnosti Powerstream, a.s.“, uzavřenou dne 15. 7. 2021 mezi společností Solitea, a.s., se sídlem Brno, Ponava, Drobného 555/49, IČO 01572377, jako kupující, a fyzickými osobami, Ladislavem Šolcem, bytem Milovice, Slepá 550, Petrem Šetkou, bytem Praha 5 – Košíře, U Vojanky 1309/1a, a Janem Lávičkou, bytem Praha 2, Šafaříkova 205/20, jako prodávajícími, v jejímž důsledku mají společnosti CSW Holding s.r.o. a LIGELTA HOLDINGS LTD, prostřednictvím jimi společně kontrolované společnosti Solitea, a.s., nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Powerstream, a.s., a tím i získat možnost tuto společnost nepřímo společně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona     

povoluje.

Odůvodnění

1.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož konečném důsledku mají společnosti CSW Holding s.r.o., se sídlem Brno, Ponava, Drobného 555/49, IČO 29258367 (dále jen „CSW“), a LIGELTA HOLDINGS LTD, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Kyriakou Matsi, 16, EAGLE HOUSE 8. p., Agioi Omologites (dále jen „LIGELTA“), získat prostřednictvím společně kontrolované společnosti Solitea, a.s., se sídlem Brno, Ponava, Drobného 555/49, IČO 01572377 (dále jen „Solitea“), akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Powerstream, a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1734/2c, IČO 28479637 (dále jen „Powerstream“), a tím i možnost tuto společnost nepřímo společně kontrolovat.

2.             Spojení soutěžitelů splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 písm. a) zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).   

3.             Společnost CSW je kontrolovaná panem Martinem Cíglerem, bytem Brno, Högrova 2888/17 (dále jen „M. C.“). Jedinou činností společnosti CSW je podílení se na výkonu společné kontroly nad společností Solitea.

4.             Společnost Solitea je pak na území České republiky[1] činná prostřednictvím svých dceřiných společností[2] zejména v oblastech (i) poskytování IT služeb, jako jsou implementace, instalace a nastavení prodávaného software, konzultační služby, služby projektového poradenství či softwarová podpora uživatelů, (ii) poskytování produktů v oblasti aplikačního a systémového software (tzv. application and office software), jako jsou například účetní systémy (např. programy Money S3, Jet Rewe, iDoklad a Minimax), pokladní a platební systémy (např. programy Profi Účtenka, Prodejna SQL, Dotykačka, Markeeta a SmartPOS), systémy řízení lidských zdrojů a dalších podnikových procesů (např. programy Byznys, Vario, Money ERP, iCenter, Jet Orbit a Vema), a (iii) prodeje hardwarového vybavení, a to například vybavení koncových uživatelů (PC, notebooky, telefony, tablety, periferie a spotřební materiál), vybavení datových center (servery, storage, záložní zdroje a další související technika) a vybavení pro datovou komunikaci a bezpečnost (přepínače, směrovače, firewally a další bezpečnostní zařízení).

5.             Pan M. C. kromě společnosti CSW kontroluje i společnost Office Buildings s.r.o., která je aktivní v oblasti pronájmu podnikatelských prostor.

6.             Společnost LIGELTA je holdingovou společností patřící do podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí pan Martin Fedor, bytem Slovenská republika, Bratislava, Langsfeldova 7792/41 (dále jen „Skupina MF“). Skupina MF je aktivní prostřednictvím společnosti Solitea, kterou společně kontroluje se společností CSW, a dále skrze skupinu společností[3] působících v různých oblastech ekonomické činnosti,[4] např. v oblastech maloobchodního prodeje potravin, provozu mateřských, základních a středních škol, agrární prvovýroby, telekomunikací a také poskytování IT produktů a služeb[5].

7.             Společnost Powerstream je holdingovou společností, která působí na území České republiky prostřednictvím své dceřiné společnosti Mainstream Technologies, s.r.o. Tato společnost působí rovněž v oblasti poskytování IT produktů a služeb, konkrétně prodává bezpečnostní software (Microsoft, Qualys a Lepide, TeamsGuard a MALD) a výukový software pro MS Teams (aplikace Alenka), dále poskytuje IT konzultační služby (například ke cloudovým službám M365 a Azure, překlady odborných textů s IT problematikou, audity fyzické bezpečnosti objektů, ad-hoc školení a projektové poradenství pro vedení velkých transformačních projektů), poskytování zákaznické podpory (provozování zákaznických aplikací) či poskytování IT služeb outsourcingu (IT podpory v režimu 24x7). Společnost Mainstream Technologies, s.r.o., v malém objemu v souvislosti s realizovanými projekty přeprodává hardware.

8.             Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

otisk úředního razítka

 

 

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

 

Obdrží:

JUDr. Pavel Dejl, Ph.D., LL.M., advokát

Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.

Jungmannova 745/24

110 00 Praha 1

datová schránka: a4ehtdc

 

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 [1] Společnost Solitea je rovněž aktivní mimo jiné i na území Bulharska, Slovinska, Slovenska, Rakouska, Finska, Nizozemska, Chorvatska, Německa či Polska.

[2] Společnost Solitea na území České republiky například kontroluje společnosti CÍGLER SOFTWARE - IPL, s.r.o., Dotykačka ČR s.r.o., Smart software s.r.o., Dotypos Analytics s.r.o., Dotypay s.r.o., Solitea West, s.r.o., P R O V I S  s.r.o., D3Soft s.r.o., D3Soft Future s.r.o., D3Soft BIG, SE.

[3] Na území České republiky se například jedná o společnosti Webglobe, s.r.o., savana.cz s.r.o., Revolgy Business Solutions a.s., Foccus Design s.r.o., Apitalks s.r.o., BAKALÁŘI software s.r.o., Školní informační systémy s.r.o. či Daktela s.r.o.

[4] Společnosti Skupiny MF zejména působí na území České republiky, Slovenské republiky, Bulharska, Slovinska, Malty, Rakouska, Finska, Nizozemska či Německa.

[5] V oblasti IT produktů a služeb je Skupina MF (mimo působení prostřednictvím společnosti Solitea) na území České republiky aktivní například v segmentech poskytování webhostingových služeb, cloudových projektů či IT systémů správy školních agend.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz