číslo jednací: 28871/2021/851/ŠBo
spisová značka: S0093/2020/KD

Instance I.
Věc Možné porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
Účastníci
  1. COMPLEX, spol. s r.o.
  2. C SYSTEM CZ a.s.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí porušen § 3 odst. 1 - rozhodnutí sdružení soutěžitelů
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 10. 9. 2021
Dokumenty file icon dokument ke stažení 249 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0093/2020/KD

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-28871/2021/851/ŠBo

 

Brno  25. 8. 2021

 

 

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0093/2020/KD zahájeném dne 5. 3. 2020 z moci úřední dle § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 78 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, a s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se společnostmi COMPLEX, spol. s r.o., IČO 18627641, se sídlem Praha 5 – Stodůlky, Bavorská 856/14,  PSČ  155 00, a C SYSTEM CZ a.s., IČO 27675645, se sídlem Brno, Židenice, Otakara Ševčíka 840/10, PSČ 636 00, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, toto

 

USNESENÍ:

 

Správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0093/2020/KD, jehož účastníky jsou společnosti COMPLEX, spol. s r.o.,  IČO 18627641,  se sídlem Praha 5 – Stodůlky, Bavorská 856/14,  PSČ  155 00, a C SYSTEM CZ a.s., IČO 27675645, se sídlem Brno, Židenice, Otakara Ševčíka 840/10, PSČ 636 00, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se v souladu s § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje.

 

ODŮVODNĚNÍ 

1.             Dne 5. 3. 2020 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též „Úřad“) zahájil přípisem č.j. ÚOHS-06215/2020/851/LVo se společnostmi COMPLEX, spol. s r.o., IČO 18627641, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 856/14, PSČ 155 00 (dále též „COMPLEX“), a C SYSTEM CZ a.s., IČO 27675645, se sídlem Brno, Židenice, Otakara Ševčíka 940/10, PSČ 636 00 (dále též „C SYSTEM CZ“), správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0093/2020/KD (dále též „správní řízení“) ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“).[1]

 

2.             Možné porušení § 3 odst. 1 zákona Úřad spatřoval v jednání ve shodě a/nebo dohodě účastníků správního řízení spočívajícím v koordinaci účasti a/nebo nabídek v pěti zadávacích řízeních k podlimitním veřejným zakázkám zadavatele, společnosti Institut pro regionální spolupráci, o.p.s., IČO 26657341, se sídlem Brno-město, Starobrněnská 690/20, PSČ 602 00 (dále též „zadavatel“). Konkrétně se jednalo o  veřejnou zakázku „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědeckých předmětů Druhá dodávka Chemie II“,  uveřejněnou v Národním ekonomickém nástroji (dále též „NEN“) dne 18. 12. 2017 pod systémovým číslem N006/17/V00010072 (dále též „Chemie II“); veřejnou zakázku „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědeckých předmětů Druhá dodávka Kamer II“, uveřejněnou v NEN dne 18. 12. 2017 pod systémovým číslem N006/17/V00010083 (dále též „Kamery II“); veřejnou zakázku „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědeckých předmětů Druhá dodávka Fyziky II“, uveřejněnou v NEN dne 18. 12. 2017 pod systémovým číslem N006/17/V00010071 (dále též „Fyzika II“); veřejnou zakázku „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědeckých předmětů Druhá dodávka pro Biologii a Environmentální měření II“, uveřejněnou v NEN dne 18. 12. 2017 pod systémovým číslem N006/17/V00010064 (dále též „Biologie II“), a veřejnou zakázku „Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědeckých předmětů Druhá dodávka Tabletů II“, uveřejněnou v NEN dne 18. 12. 2017 pod systémovým číslem N006/17/V00010093 (dále též „Tablety II“). Cílem nebo výsledkem tohoto jednání mohlo být narušení hospodářské soutěže v oblasti školních a studijních pomůcek.

 

3.             Důvodnou indicií pro zahájení správního řízení o možném porušení § 3 zákona byly nestandardní podobnosti v podaných nabídkách společnosti COMPLEX a C SYSTEM CZ ve výše specifikovaných zadávacích řízeních, a to zejména v podobě zcela shodného uchazeči doplněného textu v technických podmínkách nabídek a chybně použitých vzorech dokumentů. Na podobnosti v nabídkách Úřad upozornil Odbor kontroly Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, ve svém podání doručeném dne 3. 4. 2019 (dále též „podnět“). Na základě podnětu pak Úřad provedl vlastní šetření. 

 

4.             Současně se zahájením správního řízení využil Úřad svých zákonných oprávnění a dne 5. 3. 2020 provedl  v souladu s § 21f zákona šetření na místě v obchodních prostorách společnosti C SYSTEM CZ a v průběhu správního řízení v souladu s § 21e zákona vyžádal od zadavatele, účastníků řízení a jejich potencionálních subdodavatelů, společnosti PROFIMEDIA s.r.o., IČO 41032098, se sídlem Opava, Předměstí, třída Spojenců 550/18, PSČ 746 01,[2] a společnosti AV MEDIA, a.s., IČO 481 08375, se sídlem Praha 10, Hostivař, Pražská 1335/63, PSČ 102 00,[3] relevantní podklady a informace.[4] 

 

5.             Úřad konstatuje, že neshromáždil důkazy prokazující porušení § 3 odst. 1 zákona jednáním ve vzájemné shodě a/nebo dohodou účastníků správního řízení spočívajícím v koordinaci jejich účasti a/nebo nabídek v zadávacích řízeních k veřejným zakázkám Chemie II, Kamery II, Fyzika II, Biologie II a Tablety II. Úřad  zjistil, že existuje i jiné logické (rozumné) vysvětlení shod v nabídkách společností COMPLEX a C SYSTEM CZ podaných do předmětných veřejných zakázek, a proto tyto nemohou bez dalšího v souladu s judikaturou[5] představovat důkaz o porušení pravidel hospodářské soutěže.  

 

6.             Úřad účastníkům řízení umožnil seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim.[6] Možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí využila pouze společnost C SYSTEM CZ, přičemž práva na vyjádření se k podkladům rozhodnutí nevyužila.[7]

 

7.             Úřad jakožto správní orgán postupuje ve správních řízeních v souladu se zásadami stanovenými v úvodních ustanoveních zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též „správní řád“). Mezi tyto zásady patří především zásada proporcionality, zásada materiální pravdy, zásada veřejné správy jako služby, zásada rychlosti a hospodárnosti, a konečně také zásada nestrannosti a procesní rovnosti.

 

8.             Dle ustanovení § 3 správního řádu, nevyplývá-li ze zákona něco jiného, postupuje správní orgán tak, aby byl zjištěn stav věci, o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro soulad jeho úkonu s požadavky uvedenými v § 2 správního řádu.

 

9.             Dle ustanovení § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o přestupcích“), správní orgán usnesením zastaví řízení, jestliže spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno.

 

10.         Vzhledem k výše uvedenému Úřad rozhodl v souladu s § 86 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích o zastavení řízení, neboť spáchání přestupku, o němž se vede správní řízení, nebylo prokázáno.

 

POUČENÍ

Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení dle § 152 odst. 1, odst. 2 a odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dále ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 téhož zákona podat do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včasně podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek. 

 

 

                                                                               otisk úředního razítka

 

 

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.

místopředseda

 

 

 

 

Obdrží: 

Mgr. Roman Klimus, advokát (za společnost C SYSTEM CZ)

Advokátní kancelář KLIMUS & PARTNERS s.r.o.

Vídeňská 188/119d

619 00 Brno

 

COMPLEX, spol. s r.o.

Bavorská 856/14

155 00 Praha 5

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 [1] Viz Oznámení o zahájení správního řízení ze dne 4. 3. 2020, dokument č. 12 správního spisu sp. zn. ÚOHS-S0093/2020/KD (dále jen „spis“).

[2] Společnost PROFIMEDIA s.r.o. je výhradním distributorem většiny produktů poptávaných ve veřejných zakázkách Chemie II, Kamery II, Fyzika II, Biologie II a Tablety II pro ČR.

[3] Společnost AV MEDIA, a.s. je hlavním partnerem výhradního distributora většiny produktů poptávaných ve veřejných zakázkách Chemie II, Kamery II, Fyzika II, Biologie II a Tablety II pro ČR.

[4] Dokument č. 2, 4, 5, 35, 36, 39, 40, 43, 48, 49, 62, 81, 82, 83 a 87 spisu.

[5] Např. rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 31. 3. 1993 ve věci A. Ahlström Osakeyhtiö a další v. Komise – spojené věci C–89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 a C-125/85 až C-129/85, rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 25. 1. 2007 ve věci Sumitomo Metal Industries Ltd. a Nippon Steel Corp. V. Komise – spojené věci C–403/04 P a C–405/04 P, rozsudek Evropského soudního dvora ze dne 7. 1. 2004 ve věci Aalborg Portland A/S, Irish Cement Ltd, Ciments francais SA, Italcementi – Fabbriche Riunite Cemento SpA a Cementir – Cementerie del Tirreno SpA v. Komise – spojené věci C-204/00P, C-205/00P, C-211/00P, C-213/00P, C-217/00 P a C–219/00 P. Ve věci hodnocení nepřímých důkazů dále též rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 28. 2. 2018, čj. 29 Af 9/2016–107, rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 29. 8. 2019, čj. 29 Af 7/2016-269, rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2021, čj. 5 Afs 7/2011-619 nebo rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 3. 2012, čj. 8 Afs 25/2012-363.

[6] Dokument č. 93 a 94 spisu,

[7] Protokol o seznámení se s podklady ze dne 9. 8. 2021, dokument č. 96 spisu.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz