číslo jednací: 26180/2021/873/ABi
spisová značka: S0265/2021/KS

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů HSC Aerojet Zrt. / Vodochody Holdings HU Korlátolt Felelösségü Társaság
Účastníci
  1. HSC Aerojet Zrt.
  2. Vodochody Holdings HU Korlátolt Felelösségü Társaság
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 3. 8. 2021
Dokumenty file icon dokument ke stažení 305 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0265/2021/KS

Číslo jednací:      ÚOHS-26180/2021/873/ABi

 

Brno 03.08.2021

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0265/2021/KS, zahájeném dne 7. 7. 2021 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 odst. 1 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti HSC Aerojet Zrt., se sídlem Maďarská republika, Budapešť, Németvölgyi út 108. mfszt 2, zastoupeného Mgr. Janem Hrubcem, advokátem, se sídlem Praha 1, Holečkova 105/6, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto

ROZHODNUTÍ:

Spojení soutěžitelů HSC Aerojet Zrt., se sídlem Maďarská republika, Budapešť, Németvölgyi út 108. mfszt 2, na straně jedné, a Vodochody Holdings HU Korlátolt Felelösségü Társaság, se sídlem Maďarská republika, Budapešť, Bem József utca 9, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji a koupi podílu ve společnosti Vodochody Holdings HU Korlátolt Felelösségü Társaság uzavřené dne [„obchodní tajemství“] mezi společnostmi VODOCHODY HOLDINGS LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Limassol, 212 Agias Fylaxeos & Polygnostou Street, C & I Center (Building), 2nd Floor, jako prodávajícím, a HSC Aerojet Zrt., jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost HSC Aerojet Zrt. získat obchodní podíl představující [„obchodní tajemství“] % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti Vodochody Holdings HU Korlátolt Felelösségü Társaság, a tím i možnost výlučně kontrolovat tuto společnost, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona

POVOLUJE.

 

Odůvodnění

1.             Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobného zahraničního registru, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů nebo spojením dotčených oblastí.

2.             Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV05061434 dne 12. 7. 2021. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. V návaznosti na zveřejnění informace o probíhajícím správním řízení Úřad obdržel námitky k uvedenému spojení soutěžitelů od jednoho subjektu. Od téhož subjektu pak Úřad obdržel i doplnění námitek proti posuzovanému spojení soutěžitelů. Při hodnocení dopadů navrhovaného spojení soutěžitelů tak Úřad vycházel rovněž z námitek předložených proti navrhovanému spojení soutěžitelů, jakož i z následných vyjádření účastníka řízení reagujících na tyto námitky.

I. Notifikační podmínky

3.             K navrhované transakci má dojít na základě Smlouvy o prodeji a koupi podílu ve společnosti Vodochody Holdings HU Korlátolt Felelösségü Társaság (dále jen „Převodní smlouva“), uzavřené dne [„obchodní tajemství“] mezi společnostmi VODOCHODY HOLDINGS LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Limassol, 212 Agias Fylaxeos & Polygnostou Street, C & I Center (Building), 2nd Floor (dále jen „VODOCHODY HOLDINGS“), jako prodávajícím, a HSC Aerojet Zrt., se sídlem Maďarská republika, Budapešť, Németvölgyi út 108. mfszt 2 (dále jen „HSC Aerojet“), jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost HSC Aerojet získat obchodní podíl představující [„obchodní tajemství“] % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti Vodochody Holdings HU Korlátolt Felelösségü Társaság, se sídlem Maďarská republika, Budapešť, Bem József utca 9 (dále jen „Vodochody Holdings HU“), a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat.

4.             Na základě Převodní smlouvy mají být ze strany prodávajícího, tj. společnosti VODOCHODY HOLDINGS, na nabývanou společnost Vodochody Holdings HU rovněž převedeny společnosti OAKFIELD a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, IČO 27069095 (dále jen „OAKFIELD“), a Letiště Vodochody a.s., se sídlem Odolena Voda - Dolínek, U Letiště 374, IČO 28199472 (dále jen „Letiště Vodochody“), a dceřiné společnosti těchto dvou společností.

5.             Společnost OAKFIELD pak nepřímo vlastní akcie představující 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv například ve společnostech AERO Vodochody a.s., IČO 00010545 (dále jen „AERO Vodochody“), a AERO Vodochody AEROSPACE a.s., IČO 24194204 (dále jen „AERO Vodochody AEROSPACE“), obě se sídlem Odolena Voda, Dolínek, U Letiště 374, a nad jmenovanými společnostmi tak vykonává nepřímou výlučnou kontrolu. V důsledku realizace obou souvisejících kroků předmětné transakce tak má společnost HSC Aerojet získat možnost prostřednictvím společnosti Vodochody Holdings HU vykonávat nepřímou výlučnou kontrolu i nad společnostmi Letiště Vodochody, AERO Vodochody a AERO Vodochody AEROSPACE.

6.             Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 2 zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje, pokud jeden nebo více podnikatelů anebo jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jednoho soutěžitele, získá možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů anebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují takového soutěžitele nebo jeho část kontrolovat.

7.             Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna. Navrhované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.

II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů

8.             Společnost HSC Aerojet je nově založenou společností, která má po realizaci předmětné transakce výlučně kontrolovat společnost Vodochody Holdings HU, resp. vykonávat nepřímou výlučnou kontrolu zejména nad společnostmi AERO Vodochody, AERO Vodochody AEROSPACE a Letiště Vodochody. Společnost HSC Aerojet je společně kontrolována ze strany pana K. S. B., (dále jen „K. S. B.“), který prostřednictvím jím kontrolované holdingové společnosti Magyar Aerojet Befektetési Vagyonkezelő Zrt., se sídlem Maďarská republika, Budapešť, Németvölgyi út 108. mfszt. 2, drží akcie představující [„obchodní tajemství“] % na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti HSC Aerojet, a pana R. H., (dále jen „R. H.“), který prostřednictvím jím kontrolované společnosti OMNIPOL a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Nekázanka 880/11, IČO 25063138 (dále jen „OMNIPOL“), drží akcie představující [„obchodní tajemství“] % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti HSC Aerojet.[1]

9.             Pan R. H. [„obchodní tajemství“] kontroluje společnost OMPO Holding a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Nekázanka 880/11, IČO 03959147 (dále jen „OMPO Holding“).[2] Společnost OMPO Holding dále kontroluje řadu ekonomicky aktivních společností včetně společnosti OMNIPOL (dále jen „Skupina OMPO“).

10.         Skupina OMPO sdružuje společnosti mj. činné celosvětově zejména v oblasti obchodu a zprostředkování obchodu s vojenským materiálem, se strojírenskými linkami a výrobními zařízeními pro výrobu nápojů a potravin, obchodu s radiolokační technikou a leteckými simulátory či modernizace letišť, a to zejména prostřednictvím společnosti OMNIPOL.

11.         Součástí Skupiny OMPO je rovněž společnost MESIT Holding, a.s., se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Sokolovská 573, IČO 47912529 (dále jen „MESIT Holding“), která prostřednictvím svých dceřiných společností (dále též „Podskupina MESIT“),[3] působí v oblasti vývoje a výroby radiokomunikační techniky a přístrojové techniky (např. MESIT defence, s.r.o. či MESIT asd), dále v oblasti výroby neosazených desek plošných spojů (MESIT pcb, s.r.o.), kovoobrábění (MESIT machining, s.r.o.), výroby obráběných dílů pro automobilový průmysl (MESIT air, a.s.), ventilů pro mobilní techniku (MESIT air, a.s.), servisních činností pro prostředky hromadné přepravy osob (MESIT air, a.s.), povrchové úpravy kovů (MESIT galvanica, s.r.o.), výroby přesných odlitků a vstřikovacích forem (MESIT foundry, a.s., a MESIT & RÖDERS v.o.s.), poskytování služeb týkajících se nakládání s odpady (MESIT Facility Management, s.r.o.), energetiky (MESIT Facility Management, s.r.o.) nebo vzdělávání dětí a dospělých (MESIT střední škola, o.p.s.).

12.         Součástí Podskupiny MESIT je pak i společnost AERO TRADE a.s., která se zabývá nákupem a prodejem náhradních dílů pro letadla L-39 a L-410, případně i pro jinou leteckou techniku, dále zajišťováním revizí, oprav a generálních oprav agregátů a komponentů určených především pro výše uvedené letouny, instalací komponentů (letových zapisovačů české výroby) do letadel a vrtulníků užívaných zahraničními provozovateli a rovněž dodávkami a instalací zařízení a vybavení při modernizaci letišť.

13.         Skupina OMPO se zabývá i výzkumem, vývojem, výrobou a prodejem vlastních pasivních radiolokačních výrobků pro vojenské účely a vlastních přehledových systémů a systémů pro řízení letového provozu, a to prostřednictvím společností ERA a.s., se sídlem Pardubice, Pardubičky, Průmyslová 462, IČO 60916427 (dále jen „ERA“), a R-SYS, s.r.o., se sídlem Slovensko, Trenčín, Rybárska 7389.

14.         Pan K. S. B. stojí v čele podnikatelského uskupení (dále jen „Skupina B.“), které působí zejména v oblastech (i) výroby drážních lokomotiv a vagonů pro osobní železniční dopravu (Transmashholding Hungary Kft., Dunakeszi Járműjavító Kft.), (ii) provozování hazardních her (Las Vegas Casino Zrt., LVC Diamond Kft.), (iii) prodeje, koupě a pronájmu nemovitostí (VBPS Ingatlanforgalmazó és – hasznosító Kft., TMH Hungary Invest Zrt., "Bár-Co-2" Kft.), (iv) tisku komerčních tiskovin (Print Direct Hungary Kft.) nebo (v) poskytování služeb reklamní agentury a souvisejících činností (CREALIVE Kft, Honeycomb Hungary Kft). Skupina B. je ve výše uvedených oblastech aktivní pouze v Maďarsku a na území České republiky dosud nepůsobí.

15.         Nabývaná společnost Vodochody Holdings HU je holdingovou společností, která je před realizací posuzované transakce kontrolována společností VODOCHODY HOLDINGS. Po realizaci předmětného spojení soutěžitelů má nepřímo výlučně kontrolovat prostřednictvím společností OAKFIELD a TULAROSA a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, IČO 27374548, společnosti AERO Vodochody, AERO Vodochody AEROSPACE[4] a přímo výlučně kontrolovat Letiště Vodochody[5] (dále společně též „Skupina AERO“). Skupina AERO je činná zejména v oblasti vývoje a výroby cvičných a lehkých bojových proudových letadel, poskytování servisních služeb uživatelům proudových letadel vlastní výroby, dále působí v oblasti subdodavatelských dodávek dílů draků letadel jiným výrobcům letadel, a také se zabývá provozováním letiště Vodochody.

III. Dopady spojení

16.         Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.

17.         Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozují soutěžitelé, nad nimiž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly, resp. které jim vertikálně předcházejí či na ně navazují.

18.         Jak již bylo výše uvedeno, nabývaná společnost Vodochody Holdings HU má prostřednictvím Skupiny AERO působit zejména v oblasti vývoje a výroby cvičných a lehkých bojových proudových letadel, přičemž v roce 2020 dokončila vývoj cvičného proudového letadla L-39NG, které prošlo procesem certifikace a dne 18. 9. 2020 získalo certifikát osvědčující, že letadlo bylo uznáno letově způsobilým tak, aby mohlo být uvedeno na trh. V současnosti Skupina AERO toto letadlo nabízí k prodeji zákazníkům celosvětově, přičemž pokud jde o prodej nových letadel, tak se Skupina AERO buď účastní vyhlášeného výběrového řízení příslušné země (typicky vypisovaným ministerstvem obrany či armádou), nebo je přímo oslovena zákazníkem a následně vyjednává přímo se zákazníkem. Na území České republiky působí v této oblasti, tj. oblasti výroby a vývoje cvičných a lehkých bojových proudových letadel, v současné době pouze Skupina AERO.

19.         Skupina AERO se rovněž zabývá poskytováním servisních služeb uživatelům letadel vlastní výroby, tj. obecně prováděním údržby, oprav a generálních oprav dodaného letadla. V případě zájmu odběratele letadla může být uzavřena smlouva o pozáručním servisu, obvykle současně s kupní smlouvou nebo v krátké době poté. Není-li taková smlouva mezi dodavatelem letadla a jeho odběratelem uzavřena, pak v případě zájmu provozovatele letadla o pozáruční servis vstupuje dodavatel servisních služeb do výběrového řízení vyhlášeného zákazníkem (typicky státem/ministerstvem obrany či představitelem armády dané země) nebo je tímto zákazníkem přímo osloven. Na území České republiky Skupina AERO provádí opravy letadel dodaných v minulosti Armádě České republiky (pro typ L-159) [„obchodní tajemství“] typu L-39 v soukromém vlastnictví. V případě poskytování servisních služeb poskytovaných zahraničním odběratelům využívá Skupina AERO obou výše uvedených způsobů k uzavření kontraktu. Příkladem prvního způsobu uzavření kontraktu je účast Skupiny AERO ve výběrovém řízení na poskytování servisních služeb a dodávky náhradních dílů [„obchodní tajemství“]. Příkladem druhého způsobu je pak uzavření kontraktu na opravu uzemněných letadel na základě přímého oslovení zákazníkem [„obchodní tajemství“].

20.         Skupina AERO dále působí v oblasti subdodavatelských dodávek dílů jiným výrobcům letadel, neboť vyrábí a dodává drak letadla, tj. soubor pevných částí letadla nezbytných k uskutečnění letu (trup, křídla, ocasní plochy nebo podvozek). Jedná se o vysoce konkurenční trh, na kterém (sub)dodavatelé soutěží o dodávky výrobků zpracovaných podle specifikací jednotlivých odběratelů. Skupina AERO zde vystupuje jako přímý dodavatel finálního výrobce letadla, nebo jako subdodavatel smluvního partnera finálního výrobce. Obvyklým způsobem při získání kontraktu pro dodávky dílů jsou v této oblasti přímé kontakty mezi (sub)dodavatelem a finálním výrobcem letadla, přičemž k jednání přes zprostředkovatele dochází spíše výjimečně. Kritéria výběru dodavatele určuje finální výrobce letadla, přičemž mezi tato obvykle náleží reputace dodavatele, zhodnocení dosavadní spolupráce, dostupné certifikáty kvality, kterými disponuje konkrétní dodavatel, případně se finální výrobce letadla rozhoduje na základě vlastního auditu kvality. Na území České republiky Skupina AERO v předmětné oblasti vyrábí a je výhradním dodavatelem podvozků a náhradních dílů k podvozkům výrobci letadla L-410. Pokud jde o dodávky dílů jiným výrobcům letadel v zahraničí, Skupina AERO dodává různé díly a části letadel (např. náběžné hrany křídla, části trupu, dveře, nákladové rampy nebo části křídla) několika významným výrobcům letadel, jako jsou společnosti Airbus, Leonardo nebo Embraer. 

21.         S ohledem na výše uvedené skutečnosti tak nedochází k horizontálnímu překrytí činností spojujících se soutěžitelů, neboť ani Skupina OMPO ani Skupina B. v jednotlivých výše uvedených oblastech nepůsobí. Předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při jakémkoli v úvahu připadajícím vymezení produktového relevantního trhu, proto Úřad nevymezil produktový relevantní trh s konečnou platností.

22.         Úřad se rovněž zabýval možným vymezením relevantního trhu z hlediska geografického. Geografickým relevantním trhem se rozumí oblast, v níž soutěžitelé nabízejí a poptávají příslušné zboží a v níž jsou podmínky soutěže homogenní a současně dostatečně odlišitelné od podmínek existujících v jiných oblastech. Úřad v rámci správního řízení zkoumal, zda je možno relevantní trhy ve výše zmiňovaných oblastech vymezit jako trhy lokální, národní nebo zda území ovlivněné předmětným spojením zahrnuje širší území, přesahující hranice České republiky.

23.         Pokud jde o možné geografické vymezení výše naznačených oblastí, obvykle jsou dodávky cvičných a lehkých bojových proudových letadel realizovány nejen v domovském státě výrobce, ale jednotliví výrobci soutěží o dodávky předmětných letadel v závislosti na požadavcích konkrétního odběratele i ve výběrových řízeních v zahraničí. Pokud jde o servis letadel vlastní výroby, jsou tyto služby Skupinou AERO poskytovány zákazníkům domácím i zahraničním, přičemž čelí tlaku řady zahraničních konkurentů. V případě dodávek dílů jiným výrobcům letadel jsou tyto ze strany Skupiny AERO dodávány jak domácímu výrobci, tak odběratelům působícím celosvětově, [„obchodní tajemství“]. Lze tak uzavřít, že z hlediska geografického jsou dodávky produktů a služeb ve výše uvedených oblastech dotčených posuzovaným spojením soutěžitelů realizovány minimálně v rámci Evropy či dokonce i celosvětově.

24.         Vzhledem k tomu, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při žádné z možných definic geografického relevantního trhu, bylo možno ponechat pro účely předmětného správního řízení otázku geografického vymezení relevantního trhu pro oblasti vývoje, výroby a prodeje cvičných a lehkých bojových proudových letadel, poskytování servisních služeb uživatelům letadel vlastní výroby a dodávek dílů jiným výrobcům letadel otevřenou.

25.         Skupina AERO působí v oblasti výroby a prodeje cvičných a lehkých bojových proudových letadel, přičemž starší typy letadel již na trh nedodává. Poslední dodávku letadel na trh realizovala Skupina AERO v roce 2004 při prodeji letadel typu L-159 Armádě České republiky. Jak je již uvedeno výše, v září 2020 Skupina AERO certifikovala cvičné proudové letadlo L-39NG, jehož sériová výroba se teprve rozbíhá a nyní jej nabízí k prodeji. Skupina AERO má jako jediný tuzemský výrobce zájem dodávat nově vyvinuté cvičné proudové letadlo L-39NG pro potřeby ozbrojených sil České republiky a v současné době za tímto účelem vede jednání. Z hlediska celosvětového pak Skupina AERO uzavřela smlouvu zatím s jediným zahraničním zákazníkem (ministerstvem obrany Vietnamu) na dodávky cvičných proudových letadel L-39NG, další plánovaný prodej letadel L-39NG zahraničnímu zákazníkovi je realizován přes zprostředkovatele. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o vysoce konkurenční oblast, kde Skupina AERO čelí ve výběrových řízeních na dodávky cvičných proudových letadel tlaku renomovaných výrobců, jako jsou např. společnosti Leonardo S.p.A. nebo BAE Systems plc. a řada dalších producentů cvičných letadel ze Švýcarska, Číny nebo Brazílie, je její podíl v dané oblasti zanedbatelný.

26.         V oblasti poskytování servisních služeb uživatelům letadel vlastní výroby nemá zákazník smluvní povinnost využívat servisních služeb výrobce. Skupina AERO tak získává zakázky tak, že uspěje ve výběrových řízení vypsaných provozovatelem letadla, případně je takovým zákazníkem přímo oslovena nebo získá zakázku skrze zprostředkovatele. Na území České republiky má Skupina AERO, jako jediný výrobce cvičných a lehkých bojových proudových letadel, významné postavení i v oblasti poskytování servisních služeb, neboť servisuje [„obchodní tajemství“] z celkových [„obchodní tajemství“] letadel vlastní výroby (různých v minulosti vyrobených typů) provozovaných v České republice.[6] Pokud se jedná o poskytování servisních služeb v zahraničí, je třeba vzít úvahu, že v minulosti byly starší typy letadel vyráběné Skupinou AERO dodávány převážně pro armádní využití státům východní Evropy, zejména dnešního Ruska, dále některým zemím severní Afriky (Libye, Alžírsko) a Blízkého a Středního východu (Sýrie, Irák). Opravami v minulosti dodaných letadel se tak zabývá řada poskytovatelů servisních služeb sídlících v Rusku, Rumunsku, na Ukrajině, na Slovensku nebo v Alžírsku. Podíl Skupiny AERO v oblasti poskytování servisních služeb uživatelům letadel vlastní výroby v zahraničí tak, i s ohledem na počet více než [„obchodní tajemství“] registrovaných, tzn. letuschopných, letadel (nejčastěji staršího typu L-39), nedosahuje hranice [5 – 15] %. Vzhledem k uvedenému je tak možné konstatovat, že bez ohledu na způsob, kterým získávala či bude získávat zakázky na opravy starších či v budoucnosti i nových letadel, bude Skupina AERO čelit konkurenci řady poskytovatelů těchto služeb, zejména prověřených poskytovatelů servisních služeb.

27.         V oblasti subdodavatelských dodávek dílů jiným výrobcům letadel působí Skupina AERO prostřednictvím dodávek dílů a součástí letadel pro renomované finální výrobce letadel, a to na základě přesných specifikací daných odběratelem. S ohledem na celkový objem letecké výroby však Skupina AERO nedosahuje podílu, který by dosahoval hranice [5 – 15] %, a to ani v případě, že by posuzovaným spojením dotčená oblast byla členěna na užší segmenty podle účelu či využití dodávaných dílů. Současně čelí konkurenci výrobců dílů a součástí letadel, kteří disponují dostatečnými výrobními kapacitami a případně by mohli Skupinu AERO v pozici dodavatele dílů nahradit.

28.         V souvislosti s vývojem nového cvičného proudového letadla L-39NG realizovaného Skupinou AERO došlo již v období předcházejícím posuzovanému spojení k propojení aktivit spojujících se soutěžitelů. [„obchodní tajemství“].

29.         Úřad se současně zabýval možnými dopady posuzovaného spojení soutěžitelů v souvislosti s možným vertikálním propojením činností spojujících se soutěžitelů v oblastech předcházejících či navazujících na výše uvedené oblasti vývoje, výroby a prodeje cvičných a lehkých bojových proudových letadel, poskytování servisních služeb uživatelům letadel vlastní výroby a dodávek dílů jiným výrobcům letadel.

30.         Skupina OMPO se prostřednictvím společnosti OMNIPOL zabývá obchodem a zprostředkováním obchodu zejména s vojenským materiálem a technikou, což zahrnuje např. elektronické systémy (pasivní průzkumné systémy, radiolokátory či systémy řízení letového provozu) či leteckou a pozemní techniku (např. výcvikové simulátory). Skupina OMPO dále působí v oblasti obchodu a zprostředkování obchodu se strojírenskými linkami pro obranný průmysl nebo průmyslovými výrobními technologiemi, zejména zařízeními pro výrobu nápojů a potravin (technologie pro výrobu piva), přičemž v rámci svých obchodních aktivit působí zejména na zahraničních trzích. V žádné z uvedených oblastí však podíl Skupiny OMPO nepřesahuje hranici [5 – 15] % jak na území České republiky, tak celosvětově. Současně se jedná o produkty, které nejsou využívány pro výrobu letadel (např. v případě dodávek radiolokátorů se jedná o pozemní zařízení zcela odlišná od komponentů stejného účelu používaných k zástavbě do letadel).    

31.         Jak bylo výše uvedeno, Skupina OMPO působí i v oblasti obchodu s vojenským materiálem a jeho zprostředkování, která vertikálně navazuje na oblast vývoje a výroby cvičných a lehkých bojových proudových letadel. V poslední době tak v rámci své činnosti zprostředkovala pro Skupinu AERO některé obchody v oblasti generálních oprav a modernizace starších letadel pro zahraniční zákazníky a rovněž odebrala od Skupiny AERO zboží v souvislosti s dodávkou náhradních dílů pro odběratele v zahraničí. S ohledem na výše uvedené je však třeba vzít v potaz skutečnost, že Skupina OMPO není výhradním zprostředkovatelem Skupiny AERO, která uzavírá kontrakty obvykle přímým jednáním s odběratelem, případně, v závislosti na podmínkách konkrétního odběratele, využívá v menší míře i jiné zprostředkovatele.

32.         Ze shora popsaných skutečností Úřad dovozuje, že výše popsaná návaznost mezi činnostmi Skupiny OMPO a činnostmi Skupiny AERO nepovede (i) k omezení možnosti odběratelů těchto produktů obracet se na další obchodníky/zprostředkovatele obchodu ani (ii) k omezení možnosti výrobců těchto produktů nabízet své produkty prostřednictvím dalších obchodníků/zprostředkovatelů obchodu, a to zejména vzhledem k nízkému podílu Skupiny OMPO v oblastech obchodu s vojenským materiálem a technikou a jeho zprostředkováním. I po uskutečnění předmětného spojení soutěžitelů totiž na trhu bude působit řada dalších konkurenčních obchodníků s těmito produkty.

33.         K propojení činností mezi spojujícími se soutěžiteli dochází i na vertikálně předcházející úrovni, a to v oblasti subdodavatelských dodávek dílů jiným výrobcům letadel, neboť některé společnosti náležející do Skupiny OMPO, resp. její Podskupiny MESIT, jsou výrobci a/nebo dodavateli produktů pro společnosti Skupiny AERO. Jedná se zejména o palubní elektronické přístroje a systémy (např. radiostanice, palivové měřiče, ovladače klapek, jednotky spouštění motorů apod.), přičemž uvedené komponenty a systémy jsou dodávány pro všechny typy dosud vyrobených letadel, včetně nového typu L-39NG. Současně Podskupina MESIT působí jako subdodavatel v oblasti dodávek dílů letecké přístrojové techniky i pro jiné výrobce letadel, přitom významná část dodávek je určena pro zahraniční trhy.

34.         Obecně lze konstatovat, že díly a komponenty pro výrobu letadel by bylo možné, obdobně jako například v oblasti dodávek dílů pro automobilový průmysl, členit podle jejich účelu do užších kategorií. Ačkoli jsou díly a komponenty pro výrobu letadel obecně zastupitelné produkty jiných výrobců, jsou vyráběny v zásadě na míru konkrétnímu typu letadla, které je certifikováno pro provoz jako celek. Nelze tak bezprostředně změnit jejich dodavatele, neboť takový krok by vyžadoval zásah do konstrukční dokumentace a nový proces certifikace. V případě splnění požadavků na certifikaci příslušného přístroje je však změna dodavatele dílů možná, přičemž existuje řada výrobců mimo Podskupinu MESIT schopných dodávat výše uvedené komponenty a systémy v požadované kvalitě jak Skupině AERO, tak jiným odběratelům Podskupiny MESIT.

35.         Skupina AERO a Podskupina MESIT však dodávají odlišné kategorie produktů, kdy nelze zaměňovat subdodávky částí draků letadel zahrnující různé části křídel, části trupu nebo dveře a nakládací rampy, které vyrábí Skupina AERO, se subdodávkami přístrojové techniky, tj. měřicích systémů paliva nebo fyzikálních veličin, systémů pro vytápění nebo radiostanic, vyráběných a/nebo obchodovaných Podskupinou MESIT. V případě dodávek přístrojů pro výrobu letadel mezi Skupinou AERO jako odběratelem a Podskupinou MESIT jako dodavatelem se nadto jedná o již existující dlouhodobou spolupráci v období předcházejícím realizaci posuzované transakce. V důsledku realizace předmětného spojení soutěžitelů tak nejsou předpokládány zásadní změny ve výše uvedených oblastech. 

36.         K uvedenému Úřad konstatuje, že v oblasti výroby a prodeje cvičných a lehkých bojových letadel, v oblasti poskytování servisních služeb uživatelům letadel vlastní výroby, stejně tak i v oblasti dodávek dílů jiným výrobcům letadel Skupina AERO představuje soutěžitele, který dosahuje malého podílu. Současně bude i nadále Skupina AERO vystavena konkurenčnímu tlaku ze strany velkého množství soutěžitelů zaujímajících obdobné či silnější postavení.

37.         Úřad tak má za to, že v důsledku převzetí společnosti Vodochody Holdings HU, resp. Skupiny AERO, ze strany společnosti HSC Aerojet, resp. Skupiny OMPO a Skupiny B., nedochází ve spojením dotčených oblastech výroby a prodeje cvičných a lehkých bojových proudových letadel, poskytování servisních služeb uživatelům letadel vlastní výroby, dodávek dílů jiným výrobcům letadel, ani v oblastech, ve kterých je aktivní Skupina OMPO a které vertikálně předchází či navazují na činnosti Skupiny AERO, k žádným podstatným změnám.

IV. Námitky třetích osob a vyjádření Úřadu

IV. 1 Námitky třetích osob

38.         V průběhu správního řízení Úřad obdržel námitky[7] proti posuzovanému spojení soutěžitelů od jednoho subjektu (dále jen „Podání“). K tomuto Podání Úřad dále obdržel doplnění námitek (dále jen „Doplnění“).[8] V Podání a jeho Doplnění vyjádřené námitky se týkaly jednak jedné z osob, které by měly po realizaci předmětné transakce kontrolovat společnost AERO Vodochody AEROSPACE, a jednak možného negativního dopadu zamýšlené transakce na hospodářskou soutěž vyplývajícího z vertikálního propojení Podskupiny MESIT se Skupinou AERO v oblasti výroby a dodávek přístrojového vybavení letounů. V Doplnění podatel znovu odkazuje na možný negativní dopad posuzovaného spojení na hospodářskou soutěž v souvislosti s uvedeným vertikálním propojením činností spojujících se soutěžitelů a dále upozorňuje na možné narušení hospodářské soutěže v důsledku horizontálního spojení soutěžitelů v oblasti letecké výroby.

39.         Pokud jde o první námitku, v Podání je uvedeno, že pan K. S. B. je osobou z blízkého okruhu maďarského premiéra a že z této pozice v minulosti získal četné ekonomické výhody včetně získání lukrativních státních zakázek. Z informací publikovaných v médiích dále podatel předpokládá, že výběr pana K. S. B.  jako spoluinvestora může být motivován jeho napojením na maďarského premiéra, a tedy možností, jak neformální cestou bude zajištěno uzavření kontraktů s maďarskou vládou. Současně podatel uvádí, že o možnosti nákupu letounů L-39NG maďarskou vládou již v minulosti spekulovala média, a to v souvislosti s jinou osobou, která měla být jednou z osob kontrolujících Skupinu AERO v minulosti. Přitom podatel upozorňuje na skutečnost, že médii i Evropskou unií je dlouhodobě publikováno, že maďarský trh veřejných zakázek není transparentní a že v Maďarsku získávají veřejné zakázky především společnosti napojené na premiéra a jeho blízké osoby. Podatel se tak domnívá, že by předmětné spojení mohlo uškodit bezúhonnosti společnosti AERO Vodochody AEROSPACE, neboť jedním z nabyvatelů bude osoba blízká maďarskému premiérovi. V této souvislosti se podatel rovněž domnívá, že by Úřad měl přijmout opatření, která eliminují riziko, že bude narušena hospodářská soutěž tím, že maďarská vláda uzavře s touto společností smlouvu o dodávkách letounů netransparentním způsobem.

40.         Druhá námitka se týká vertikálního vztahu spojujících se soutěžitelů, konkrétně společnosti AERO Vodochody AEROSPACE ze Skupiny AERO a společnosti MESIT asd z Podskupiny MESIT. Konkrétně podatel námitky uvádí, že společnost MESIT asd se specializuje na výrobu přístrojového vybavení různých letounů (včetně letounů vyráběných společností AERO Vodochody AEROSPACE) a je nezbytné ji považovat za subdodavatele společnosti AERO Vodochody AEROSPACE i jiných společností zabývajících se výrobou letounů.[9] Jelikož je dle podatele námitky přístrojové vybavení letounů společnosti MESIT asd nutné považovat za jednu z rozhodujících součástí navazujícího výrobku (letadla), bez které nelze navazující výrobek vyrobit, představuje tak toto přístrojové vybavení „důležitý vstup pro navazující výrobek“.[10] Spojení tak dle podatele námitky může představovat riziko omezení přístupu konkurentů společnosti AERO Vodochody AEROSPACE k přístrojovému vybavení jako důležitému vstupu pro navazující výrobek, neboť v důsledku transakce společnost MESIT asd fakticky ztratí pozici nezávislého dodavatele přístrojového vybavení na předcházejícím trhu a stane se součástí vertikálně integrovaného podniku podléhajícího jednotnému řízení. Zájmy celé skupiny pak dle podatele námitky mohou převážit nad zájmy společnosti MESIT asd. V této souvislosti podatel námitky odkazuje na pandemickou situaci, kdy dochází k omezení dodávek materiálů z předcházejících trhů, a tak i výroby na navazujících trzích. V této situaci by v důsledku jednotného řízení byla společnost MESIT asd nucena upřednostnit dle podatele námitky dodávky do vlastní skupiny oproti dodávkám konkurentům, čímž by mohlo dojít k paralyzaci konkurentů společnosti AERO Vodochody AEROSPACE, a to přinejmenším po dobu, než dojde k obnovení dodávek či než si konkurent zajistí na předcházejícím trhu náhradní dodávky. Přitom podatel námitky k tomu uvádí, že každý letoun musí být vyroben v souladu se schválenou dokumentací vč. schváleného přístrojového vybavení pro konkrétní letoun. Změna dodavatele přístrojového vybavení by fakticky znamenala zajištění nové certifikace letounu jako celku u příslušných orgánů, což je proces spíše v řádu let. Rovněž v tomto případě žádá podatel námitky o posouzení tohoto rizika při posuzování spojení a o přijetí opatření, které jej eliminují.

41.         V Doplnění byla opětovně zopakovaná námitka týkající se vertikálního vztahu činností spojujících se soutěžitelů (popsaných v předchozím odstavci). Druhá námitka se týkala údajného horizontálního překryvu činností spojujících se soutěžitelů. Podatel námitky ve svém Doplnění uvádí, že společnosti AERO Vodochody AEROSPACE i MESIT asd dodávají společnosti LET Kunovice (nyní Aircraft Industries) určité komponenty, čímž dochází k faktickému spojení konkurentů v oblasti letecké výroby, jež by mohlo narušovat hospodářskou soutěž.

IV. 2 Vyjádření Úřadu k námitkám

42.         Úřad k výše uvedeným námitkám proti posuzovanému spojení uvádí následující.

43.         V případě námitky týkající se jedné z konečných osob spolu-kontrolujících Skupinu AERO po realizaci předmětné transakce a jejího možného napojení na maďarského premiéra, a tím i možnosti uzavření smlouvy na dodávku letadel vyráběných společností AERO Vodochody AEROSPACE maďarské vládě v rámci případné netransparentní veřejné zakázky, Úřad uvádí, že posuzování vazeb jedné z osob kontrolujících účastníka řízení na vládní činitele ani posuzování možné transparentnosti veřejných zakázek v Maďarsku a s tím související bezúhonnosti společnosti AERO Vodochody AEROSPACE není předmětem tohoto správního řízení. Úřad je totiž oprávněn posuzovat dopady předmětného spojení na hospodářskou soutěž pouze dle kritérií, která jsou vymezena výčtem v § 17 odst. 1 zákona. Při posouzení, zda předmětná transakce nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jí vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad hodnotí potřebu a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, strukturu všech spojením dotčených trhů, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční sílu, právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možnost volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, vývoj nabídky a poptávky na dotčených trzích, potřeby a zájmy spotřebitelů a výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou k prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži. Úřad však při posuzování dopadu spojení soutěžitelů není oprávněn hodnotit, zda přidělování veřejných zakázek v cizím státě probíhá netransparentní formou. S ohledem na skutečnost, že Skupina B. je aktivní v oblastech (výroba drážních lokomotiv a vagonů pro osobní železniční dopravu, provozování hazardních her, prodej, koupě a pronájem nemovitostí, tisk komerčních tiskovin a poskytování služeb reklamní agentury), které nijak nesouvisí s činnostmi Skupiny AERO, nedochází v důsledku propojení aktivit Skupiny AERO a Skupiny B. k obavám z narušení hospodářské soutěže.  

44.         Pokud jde o druhou námitku, ve které podatel upozorňuje na vertikální propojení činností spojujících se soutěžitelů ve vztahu k výrobě přístrojového vybavení letadla (MESIT asd) a jeho následného užití při výrobě letadla (společnost AERO Vodochody AEROSPACE), Úřad uvádí, že tento subdodavatelský vztah existoval v těchto oblastech již v době před uskutečněním předmětné transakce. V souvislosti s předmětnou transakcí tak nedochází k žádné zásadní změně v oblastech dotčených posuzovaným spojením soutěžitelů. Pokud jde o údajné riziko omezení přístupu konkurentů společnosti AERO Vodochody AEROSPACE k přístrojovému vybavení jako důležitému vstupu pro navazující výrobek v důsledku vertikální integrace spojujících se soutěžitelů podléhající nově jednotnému řízení, k tomu Úřad rovněž uvádí, že mezi společnostmi MESIT asd a AERO Vodochody AEROSPACE se v případě dodávek přístrojového vybavení pro výrobu letadel jedná o dlouhodobě fungující odběratelsko-dodavatelský vztah, u kterého není předpoklad jeho narušení. Dále Úřad k namítanému možnému narušení hospodářské soutěže v důsledku popisovaného vertikálního propojení mezi činnostmi spojujících se soutěžitelů uvádí následující. Objem dodávek pro společnost AERO Vodochody AEROSPACE od společnosti MESIT asd v roce 2020 tvořil relativně malou část ([„obchodní tajemství“]) obratu společnosti MESIT asd, a tedy společnost AERO Vodochody AEROSPACE není klíčovým zákazníkem společnosti MESIT asd, který by odebíral od této společnosti většinu výrobků. V tomto ohledu společnost MESIT asd postrádá ekonomickou motivaci k upřednostnění dodávek leteckých přístrojů pouze odběrateli, který je/bude součástí téhož podnikatelského uskupení, oproti jiným odběratelům. Nízký objem dodávek společnosti AERO Vodochody AEROSPACE rovněž nijak zásadně neomezuje schopnost a kapacitu společnosti MESIT asd dodávat tyto výrobky i jiným výrobcům, včetně společnosti Aircraft Industries.

45.         Současně je třeba vzít v úvahu skutečnost, že Podskupina MESIT nedosahuje v oblasti dodávek přístrojového vybavení letadla podílu vyššího než [„obchodní tajemství“], konkurenti společnosti AERO Vodochody AEROSPACE tak mohou odebírat předmětné zboží od celé řady výrobců srovnatelných přístrojů, konkurentů společnosti MESIT asd, dodávajících díly letecké přístrojové techniky výrobcům letadel, mezi které patří např. společnosti UNIS, a.s., Honeywell Inc., AEV, spol. s r. o., JIHLAVAN, a.s., CHARVÁT AXL, a.s. anebo Jihostroj a.s. Skutečnost, že letadlo je k provozu certifikováno jako celek přitom nevylučuje, že v případě splnění požadavků na certifikaci příslušného přístroje je změna dodavatele dílů/přístrojů možná. Navíc v důsledku realizace navrhované transakce spojením vzniklý soutěžitel nezíská motivaci vytlačovat podatelem zmiňovanou společnost Aircraft Industries omezováním dodávek výrobků od společnosti MESIT asd, neboť Skupina AERO a společnost Aircraft Industries nejsou ve vzájemném konkurenčním vztahu.

46.         Ve vztahu k námitce týkající se možného horizontálního překryvu činností spojujících se soutěžitelů v oblasti letecké výroby uvádí Úřad následující. Obecně je možné konstatovat, že jak společnost AERO Vodochody AEROSPACE, tak i společnost MESIT asd jako dodavatelé výrobce letadel, společnosti Aircraft Industries, působí v široce pojaté oblasti letecké výroby, která zahrnuje řadu specializovaných činností a produktů. Nicméně s ohledem na jimi vyráběné a dodávané produkty je zřejmé, že jmenované společnosti působí ve vzájemně odlišných oblastech, resp. na odlišných relevantních trzích. Společnost AERO Vodochody AEROSPACE působí v oblasti výroby a dodávek částí draků letadel, které zahrnují různé části křídel, trupu nebo konkrétně v případě společnosti Aircraft Industries podvozky k letadlu L-410. Oproti tomu společnost MESIT asd působí v oblasti subdodávek letecké přístrojové techniky. Produkty dodávané společnostmi AERO Vodochody AEROSPACE a MESIT asd nejsou mezi sebou vzájemně zastupitelné, díly letecké přístrojové techniky nejsou součástí draku letadla. Lze tak uzavřít, že výše uvedené specializované činnosti spojujících se soutěžitelů netvoří součást stejného relevantního trhu, a nedochází tedy k horizontálnímu překrytí činností spojujících se soutěžitelů.

V. Závěr

47.         S ohledem na uvedené skutečnosti dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.

místopředseda

 

Obdrží:
Mgr. Jan Hrubec, advokát

spolupracující se společností Velíšek & Podpěra – advokátní kancelář s.r.o.

Holečkova 105/6

150 00 Praha 1

IDDS: pfnhgqp

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

PM 3. 8. 2021

 [1] Společná kontrola nad společností HSC Aerojet vyplývá ze stanov společnosti HSC Aerojet, konkrétně je v čl. 9.8 uvedeno, že k přijetí vybraných rozhodnutí valné hromady této společnosti je nezbytný souhlas 100 % hlasů všech akcionářů. Mezi těmito rozhodnutími jsou např. rozhodnutí o volbě a odvolání generálního ředitele (který vykonává práva představenstva společnosti), rozhodnutí o schválení řádné účetní závěrky a rozdělení zisku společnosti či rozhodnutí o změně hlavního předmětu podnikání společnosti. Z uvedeného vyplývá, že se oba akcionáři společnosti HSC Aerojet musí shodnout na důležitých rozhodnutích týkajících se strategického obchodního chování této společnosti.

[2] Pan R. H. drží akcie představující [„obchodní tajemství“] % podíl na základním podílu a hlasovacích právech společnosti OMPO Holding, [„obchodní tajemství“].

[3] Podskupina MESIT zahrnuje mj. společnosti MESIT defence, s.r.o., IČO 47912502, MESIT asd, s.r.o., IČO 60709235 (dále jen „MESIT asd“), DICOM, s.r.o., IČO 08316406, MESIT pcb, s.r.o., IČO 25508903, MESIT machining, s.r.o., IČO 25509004, MESIT galvanica, s.r.o., IČO 26287064, MESIT foundry, a.s., IČO 46995242, MESIT reality, s.r.o., IČO 08764361, MESIT Facility Management, s.r.o., IČO 60714042, MESIT & RÖDERS v.o.s., IČO 25330853, všechny se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Sokolovská 573, dále společnost MESIT air, a.s., se sídlem Čenkov, č.p. 50, IČO 25054864, společnost MESIT střední škola, o.p.s., se sídlem Uherské Hradiště, Mařatice, Družstevní 818, IČO 25318390, nebo společnost AERO TRADE a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Nekázanka 880/11, IČO 49240161.

[4] Včetně dceřiné společností Clester Trading a. s. a jí kontrolované společnosti CLAREX INVESTMENTS a. s.

[5] Včetně jejích dceřiných společností LV-Solar Vodochody a.s. a Vodochody Nemovitostní s.r.o.

[6] Zbývající [„obchodní tajemství“] letadla jsou ve vlastnictví společnosti [„obchodní tajemství“], která zajišťuje i jejich servis.

[7] Viz podání „Námitky proti spojení soutěžitelů dle § 16 zákona č. 143/2001 Sb.“ ze dne 19. 7. 2021 doručené do datové schránky Úřadu téhož dne.

[8] Viz podání „Doplnění námitek proti spojení soutěžitelů dle § 16 zákona č. 143/2001 Sb.“ ze dne 28. 7. 2021 doručené do datové schránky Úřadu téhož dne.

[9] Dále např. české společnosti LET KUNOVICE (nyní působící pod obchodní firmou Aircraft Industries, a.s. – dále jen „Aircraft Industries“).

[10] V této souvislosti podatel odkazuje na čl. 34 unijního soft-lawPokyny pro posuzování nehorizontálních spojování podle nařízení Rady o kontrole spojování podniků (2008/C 265/07)“.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz