číslo jednací: 22892/2021/873/ABi
spisová značka: S0217/2021/KS

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů ZJZ holding, a. s. / MARO, s. r. o.
Účastníci
  1. ZJZ holding, a. s.
  2. MARO, s. r. o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 27. 7. 2021
Dokumenty file icon dokument ke stažení 310 KB

 

Spisová značka:  ÚOHS-S0217/2021/KS

Číslo jednací:      ÚOHS-22892/2021/873/ABi

 

Brno 09. 07.2021

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0217/2021/KS, zahájeném dne 9. 6. 2021 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 odst. 1 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti ZJZ holding, a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Mostecká 58/2, IČO 08708231, zastoupeného JUDr. Robertem Nerudou, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů ZJZ holding, a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Mostecká 58/2, IČO 08708231, a MARO s. r. o. , obchod a projekce, se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Chrudimská 2811, IČO 47453427, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě „Smlouvy o budoucí smlouvě o převodu obchodních podílů ve společnosti MARO s.r.o. , obchod a projekce“, uzavřené dne [„obchodní tajemství“] mezi fyzickými osobami, [„obchodní tajemství“], jako budoucími převodci, a společností ZJZ holding, a.s., jako budoucím nabyvatelem, v jejímž konečném důsledku má společnost ZJZ holding, a.s. nabýt obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti MARO s. r. o. , obchod a projekce, a tím i získat možnost tuto společnost přímo výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona     

 

                                                                      povoluje.               

 

Odůvodnění

1.             Předmětné správní řízení bylo zahájeno dne 9. 6. 2021. Skutečnost, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV04973129 dne 14. 6. 2021. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě pro podání případných připomínek Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.

2.             Za účelem získání informací potřebných k náležitému zjištění skutkového stavu v oblasti dotčené předmětným spojením soutěžitelů Úřad oslovil vybrané konkurenty spojujících se stran se žádostí o poskytnutí informací a vyjádření k předmětnému spojení. Některé z oslovených subjektů ve svých vyjádřeních sdělily Úřadu námitky proti posuzovanému spojení soutěžitelů.

3.             Při posuzování navrhované transakce vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající posuzované spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčených oblastí. Rovněž tak Úřad vycházel z vyjádření a stanovisek oslovených subjektů k předmětnému spojení. Úřad zohlednil také svoji předchozí rozhodovací praxi ve spojením dotčené oblasti a přihlédl k rozhodovací praxi Evropské komise (dále jen „Komise“).

I. Notifikační podmínky

4.             K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít v souvislosti se „Smlouvou o budoucí smlouvě o převodu obchodních podílů ve společnosti MARO s.r.o. , obchod a projekce“, která byla uzavřena dne [„obchodní tajemství“] mezi fyzickými osobami, [„obchodní tajemství“], jako budoucími převodci, a společností ZJZ holding, a.s., se sídlem Praha 1, Malá Strana, Mostecká 58/2, IČO 08708231 (dále jen „ZJZ holding“), jako budoucím nabyvatelem, v jejímž konečném důsledku má společnost ZJZ holding nabýt obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti MARO s. r. o. , obchod a projekce, se sídlem Pardubice, Zelené Předměstí, Chrudimská 2811, IČO 47453427 (dále jen „MARO“), a tím i možnost výlučně kontrolovat tuto společnost.

5.             Navrhovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 2 zákona, podle kterého se totiž za spojení soutěžitelů považuje situace, pokud jeden nebo více podnikatelů anebo jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují alespoň jednoho soutěžitele, získá možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů anebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují takového soutěžitele nebo jeho část kontrolovat.

6.             Kontrolou se podle § 12 odst. 4 zákona rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména na základě a) vlastnického práva nebo práva užívání k závodu kontrolovaného soutěžitele nebo k části kontrolovaného soutěžitele, anebo b) práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.

7.             Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.

II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů

8.             Společnost ZJZ holding je holdingovou společností, která přímo či nepřímo kontroluje řadu společností (společně dále jen „Skupina ZJZ“), které jsou činné na území České republiky zejména v oblastech velkoobchodního a maloobchodního prodeje stavebních materiálů, a to mimo jiné i segmentech prodeje topenářského a instalatérského materiálu, sanitární techniky, koupelnového vybavení, obkladů a dlažeb, inženýrských sítí, krbů a kamen, doplňkově pak prodeje nářadí. Skupina ZJZ je na území České republiky dále aktivní v oblastech pronájmu nemovitých věcí a velkoobchodního a maloobchodního prodeje vína a destilátů.

9.             V oblasti velkoobchodního i maloobchodního prodeje výše uvedených stavebních materiálů je na území České republiky Skupina ZJZ činná prostřednictvím společnosti Ptáček - velkoobchod, a.s., se sídlem Brno, U Velké ceny 413/4, IČO 25501143 (dále jen „Ptáček VO“), která provozuje čtyři velkoobchodní distribuční centra (v Praze, Brně, Olomouci a Jihlavě), 100 samoobslužných instalatérských center a 60 koupelnových studií a e-shop. V oblasti maloobchodního prodeje krbů, kamen a souvisejícího zboží je Skupina ZJZ aktivní prostřednictvím společnosti Ptáček - distribuce, s.r.o., se sídlem Brno, Houškova 1198/4, IČO 25114158.   

10.         Společnost MARO působí v odvětvích velkoobchodního i maloobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, sanitární techniky, koupelnového vybavení, obkladů a dlažeb, inženýrských sítí, krbů a kamen, doplňkově pak prodeje nářadí na území České republiky. Společnost MARO provozuje 13 prodejen předmětného stavebního materiálu, přičemž současně 8 z nich nabízí i služby koupelnového studia, a prodejní e-shop

III. Dopady spojení

III.1 Vymezení relevantních trhů

11.         Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.

12.         Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí.

13.         Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že činnosti spojujících se soutěžitelů se překrývají na území České republiky zejména v oblastech velkoobchodního a maloobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky a vzduchotechniky, dále v menší míře v oblastech velkoobchodního prodeje inženýrských sítí, velkoobchodního a maloobchodního prodeje kamen a krbů a velkoobchodního prodeje nářadí.

14.         V návrhu na povolení spojení soutěžitelů navrhla společnost ZJZ holding vymezit relevantní trhy:

a.             velkoobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky a vzduchotechniky na území České republiky,

b.             maloobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky a vzduchotechniky na území České republiky,

c.              velkoobchodního prodeje inženýrských sítí na území České republiky,

d.             velkoobchodního prodeje kamen a krbů na území České republiky,

e.             maloobchodního prodeje kamen a krbů na území České republiky a

f.               velkoobchodního prodeje nářadí na území České republiky.

15.         Úřad ve spojením dotčených oblastech doposud řešil omezené množství případů spojení soutěžitelů, a to pouze v oblasti velkoobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky, vzduchotechniky a inženýrských sítí[1] a v oblasti maloobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky a vzduchotechniky.[2]

III.1.1 Vymezení relevantních trhů v oblasti velkoobchodního prodeje zboží dotčeného spojením

16.         Při posuzování dopadů spojení soutěžitelů v oblasti velkoobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky a vzduchotechniky Úřad ve své předchozí rozhodovací praxi vymezil jeden trh velkoobchodního prodeje sanitární techniky, instalací, inženýrských sítí, topení a vzduchotechniky.[3] Úřad současně v daném případě zvažoval, zda je vhodné tento relevantní trh úžeji členit podle jednotlivých produktových kategorií, nicméně vzhledem k tomu, že se činnosti spojujících se soutěžitelů nepřekrývaly při jakémkoli možném věcném vymezení relevantního trhu a realizací předmětné transakce tedy nedocházelo k navýšení tržních podílů spojujících se soutěžitelů, rozhodl se Úřad ponechat otázku užšího vymezení relevantního trhu otevřenou.

17.         V nyní posuzovaném případě se činnosti spojujících se stran, tj. Skupiny ZJZ i společnosti MARO, překrývají ve všech segmentech uvedené oblasti, neboť oba soutěžitelé nabízí topenářský a instalatérský materiál, obklady a dlažby, sanitární techniku i vzduchotechniku. K možnému členění předmětného trhu na jednotlivé segmenty společnost ZJZ holding v návrhu na povolení spojení uvedla, že v posledních letech se vývoj trhu jednoznačně ubírá směrem k rozšiřování aktivit jednotlivých soutěžitelů do více segmentů, nikoliv směrem ke specializaci vybrané produktové kategorie, a proto se toto možné členění relevantních trhů nejeví jako vhodné. 

18.         V této souvislosti Úřad zkoumal, zda by postavení spojujících se stran bylo výrazně odlišné, pokud by měl být vymezený jeden relevantní trh velkoobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky a vzduchotechniky, anebo pokud by měly být vymezeny jednotlivé trhy velkoobchodního prodeje zvlášť pro každou kategorii daného zboží. Úřad v této souvislosti zjistil, že tržní postavení spojujících se stran při všech v úvahu připadajících definicích relevantních trhů je obdobné. Tato skutečnost společně s tím, že většina významných konkurentů spojujících se stran rovněž nabízí dohromady všechny uvedené výrobkové kategorie (tj. topenářský a instalatérský materiál, obklady a dlažby, sanitární techniku a vzduchotechniku), znamená, že pro účely posouzení dopadů navrhovaného spojení soutěžitelů není nezbytné relevantní trh velkoobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky a vzduchotechniky dále členit dle jednotlivých produktových kategorií.

19.         Daný produktový relevantní trh z hlediska geografického Úřad v minulosti vymezil územím celé České republiky.[4] Nicméně v pozdějších případech spojení soutěžitelů působících v oblasti velkoobchodního prodeje stavebního materiálu[5] Úřad posuzoval dopady spojení i na úžeji než národně vymezených geografických relevantních trzích, a to např. na trzích vymezených územím jednotlivých krajů České republiky, kde se činnosti spojujících se soutěžitelů překrývaly.

20.         S ohledem na skutečnost, že posuzované nabytí kontroly nad společností MARO ze strany společnosti ZJZ holding nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při jakékoli v úvahu připadající definici geografického relevantního trhu, lze ponechat otázku konečného vymezení geografického relevantního trhu rovněž otevřenou.

21.         Obdobný náhled na vymezení relevantního trhu zastává Úřad i pro oblasti velkoobchodního prodeje produktů inženýrských sítí, kamen a krbů a nářadí, kde se činnost spojujících se stran rovněž překrývá.    

III.1.2 Vymezení relevantních trhů v oblasti maloobchodního prodeje zboží dotčeného spojením

22.         Vymezením relevantních trhů v oblasti maloobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky a vzduchotechniky se Úřad ve své rozhodovací praxi rovněž dříve zabýval, přičemž posuzoval dopady spojení soutěžitelů provozujících hobby markety, které prodávají mimo jiné i topenářský a instalatérský materiál, obklady a dlažbu, sanitární techniku a vzduchotechniku, a to na trhu maloobchodního prodeje zboží typu do-it-yourself v hobby marketech na území Hlavního města Prahy.[6]

23.         Jelikož však Úřad nedisponoval dostatečnými podklady týkajícími se oblasti maloobchodního prodeje uvedených kategorií zboží, oslovil v průběhu nyní vedeného správního řízení více než 20 vybraných soutěžitelů nabízejících předmětný sortiment zboží, a to z řad provozovatelů koupelnových studií, specializovaných maloobchodních prodejen či hobby marketů.[7] Úřad se oslovených subjektů dotazoval, které typy soutěžitelů považují za svou konkurenci v rámci maloobchodního prodeje předmětného zboží.[8] 

24.         Většina ze subjektů, které Úřadu zaslaly své stanovisko, za svou konkurenci označila i provozovatele hobby marketů. Z uvedeného šetření tak vyplynulo, že v oblasti maloobchodního prodeje konkurují spojujícím se stranám jak provozovatelé koupelnových studií, specializovaných maloobchodních prodejen, tak i provozovatelé hobby marketů, neboť všichni nabízejí topenářský a instalatérský materiál, obklady a dlažby, sanitární techniku a vzduchotechniku.[9]

25.         Úřad se současně oslovených subjektů dotazoval na geografický rozměr relevantního trhu maloobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky a vzduchotechniky, když zjišťoval, zda tyto považují za své konkurenty soutěžitele z území města, okresu či kraje, ve kterém se nachází jejich prodejny. Většina ze subjektů, jež Úřadu na jeho otázky zaslaly svou odpověď, konstatovala, že za konkurenci ke svým prodejnám považují soutěžitele působící minimálně ve stejném kraji, někteří z konkurentů se domnívají, že konkurenční tlak pochází z celé České republiky, zejména pokud nabízejí své produkty prostřednictvím internetu.

26.         Z provedeného šetření tak vyplynulo, že z hlediska geografického by trh maloobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky a vzduchotechniky měl být vymezen minimálně územím jednotlivých krajů, kde se činnost spojujících se stran překrývá.[10] Nicméně s ohledem na skutečnost, že posuzované nabytí kontroly nad společností MARO ze strany společnosti ZJZ holding nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při jakékoli v úvahu připadající definici geografického relevantního trhu, lze ponechat otázku konečného vymezení geografického relevantního trhu otevřenou.  

27.         Obdobný náhled na vymezení relevantního trhu má Úřad i pro oblast maloobchodního prodeje kamen a krbů, kde se činnost spojujících se stran rovněž překrývá.

III.1.3 Závěr k vymezení relevantních trhů

28.         Úřad tak uzavírá, že dopady navrhovaného spojení soutěžitelů bude posuzovat na trzích:

a.             velkoobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky a vzduchotechniky na území České republiky a na území Hlavního města Prahy a jednotlivých krajů Pardubického, Královehradeckého, Ústeckého, Libereckého, Středočeského a Vysočina,

b.             velkoobchodního prodeje inženýrských sítí na území České republiky a na území Hlavního města Prahy a jednotlivých krajů Pardubického, Královehradeckého, Ústeckého, Libereckého, Středočeského a Vysočina,

c.              velkoobchodního prodeje kamen a krbů na území České republiky a na území Hlavního města Prahy a jednotlivých krajů Pardubického, Královehradeckého, Ústeckého, Libereckého, Středočeského a Vysočina,

d.             velkoobchodního prodeje nářadí na území České republiky a na území Hlavního města Prahy a jednotlivých krajů Pardubického, Královehradeckého, Ústeckého, Libereckého, Středočeského a Vysočina,

e.             maloobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky a vzduchotechniky na území České republiky a na území Hlavního města Prahy a jednotlivých krajů Pardubického, Královehradeckého, Ústeckého, Libereckého, Středočeského a Vysočina a

f.               maloobchodního prodeje kamen a krbů na území České republiky a na území Hlavního města Prahy a jednotlivých krajů Pardubického, Královehradeckého, Ústeckého, Libereckého, Středočeského a Vysočina.

III.2 Postavení spojujících se soutěžitelů na dotčených trzích

29.         Při určení velikosti tržních podílů spojujících se soutěžitelů vycházel Úřad primárně z analýzy předložené v návrhu na povolení spojení soutěžitelů ze strany společnosti ZJZ holding. Ta se pokusila určit celkovou velikost relevantních trhů tak, že identifikovala všechny své významné konkurenty, kteří na území České republiky nabízí topenářský a instalatérský materiál, obklady a dlažbu, sanitární techniku, vzduchotechniku, produkty pro inženýrské sítě, krby a kamna a nářadí.[11] U takto identifikovaných soutěžitelů pak společnost ZJZ holding z veřejně dostupných zdrojů (ze sbírky listin či internetových stránek předmětných společností) určila jejich obrat, kterého dosáhli v letech 2018 a 2019,[12] a pokusila se na základě svých odborných a obchodních znalostí trhu, podložených veřejně dostupnými informacemi (z internetových stránek konkurentů a novinových zpráv), přiřadit, jakou část svého obratu identifikovaní soutěžitelé dosáhli na velkoobchodní a maloobchodní úrovni prodeje dotčených produktů.

30.         Tímto způsobem byla odhadnuta celková velikost jednotlivých produktových relevantních trhů na území České republiky. Na užší geografické jednotky (kraje či okresy) pak velikost jednotlivých produktových trhů společnost ZJZ holding, popř. Úřad, rozčlenily dle počtu obyvatel jednotlivých krajů a okresů a kupní síly vyjádřené velikostí disponibilních důchodů domácností na obyvatele po krajích České republiky.[13]        

III.2.1 Postavení spojujících se soutěžitelů na dotčených velkoobchodních trzích

31.         Na trhu velkoobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky a vzduchotechniky na území České republiky v roce 2019 činil společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů [5 – 15] %, přičemž Skupina ZJZ dosahovala tržního podílu ve výši [5 – 15] % a MARO [0 – 5] %. Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů náleží společnosti HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o., SIKO KOUPELNY a.s. a Stavebniny DEK a.s., každá s individuálním tržním podílem ve výši 5–15 %, popř. společnosti GIENGER spol. s r.o., OBI Česká republika s.r.o. či Richter+Frenzel, s.r.o., každá s individuálním podílem ve výši 0–5 %.

32.         I při vymezení trhu velkoobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky a vzduchotechniky územím jednotlivých krajů České republiky, na kterých se činnost spojujících se stran překrývá, tj. Hlavního města Prahy a jednotlivých krajů Pardubického, Královehradeckého, Ústeckého, Libereckého, Středočeského a Vysočina, dosahují spojující se soutěžitelé relativně nízkého společného tržního podílu, když společný tržní podíl spojujících se stran se pohybuje ve všech dotčených krajích pod hranicí 20 % a Skupina ZJZ bude i po realizaci navrhované transakce vystavena řadě konkurenčních subjektů.

33.         Na trhu velkoobchodního prodeje inženýrských sítí na území České republiky dosahuje společný tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele cca [5 – 15] %, přičemž tržní podíl Skupiny ZJZ činil [5 – 15] % a společnost MARO dosahovala tržního postavení, které odpovídalo méně než [0 – 5] %.

34.         I pro případ užšího vymezení geografického trhu velkoobchodního prodeje inženýrských sítí, tj. územím jednotlivých krajů České republiky, kde se činnost spojujících se soutěžitelů překrývá (Hlavního města Prahy a krajů Pardubického, Královehradeckého, Ústeckého, Libereckého, Středočeského a Vysočina), by spojením vzniklý soutěžitel nedosahoval tržního podílu přesahujícího hranici 15 %, vyjma kraje Pardubického, [„obchodní tajemství“].

35.         Na trzích velkoobchodního prodeje nářadí a velkoobchodního prodeje kamen a krbů na území České republiky spojením vzniklý soutěžitel bude dosahovat velmi nízkého tržního podílu (pod 5 %), když v důsledku realizace navrhované transakce dojde k navýšení tržního podílu Skupiny ZJZ o méně než [0 – 5] %. 

36.         I v případě, že by geografické relevantní trhy velkoobchodního prodeje inženýrských sítí byly vymezeny územím jednotlivých krajů České republiky, kde se činnost spojujících se soutěžitelů překrývá (tj. Hlavního města Prahy a jednotlivých krajů Pardubického, Královehradeckého, Ústeckého, Libereckého, Středočeského a Vysočina), spojením vzniklý soutěžitel by na žádném z takových krajů nedosahoval tržního podílu přesahujícího hranici 15 %.          

III.2.2 Postavení spojujících se soutěžitelů na dotčených maloobchodních trzích

37.         Na trhu maloobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky a vzduchotechniky na území České republiky v roce 2019 činil tržní podíl Skupiny ZJZ [5 – 15] % a společnosti MARO [0 – 5] %, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by tak dosahoval [5 – 15] %. Nejvýznamnějšími konkurenty Skupiny ZJZ na předmětném trhu jsou společnosti HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o., SIKO KOUPELNY a.s., OBI Česká republika s.r.o. či BAUHAUS k.s., každá s individuálním tržním podílem ve výši 5–15 %.

38.         I v případě, že by geografické relevantní trhy maloobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky a vzduchotechniky byly vymezeny územím jednotlivých krajů České republiky, kde se činnost spojujících se soutěžitelů překrývá (tj. Hlavního města Prahy a jednotlivých krajů Pardubického, Královehradeckého, Ústeckého, Libereckého, Středočeského a Vysočina), spojením vzniklý soutěžitel by na žádném z takových krajů nedosahoval tržního podílu přesahujícího hranici 25 %.[14]

39.         Na trhu maloobchodního prodeje kamen a krbů na území České republiky spojením vzniklý soutěžitel bude dosahovat velmi nízkého tržního podílu (pod 5 %) a v důsledku realizace navrhované transakce dojde k navýšení tržního podílu Skupiny ZJZ o méně než [0 – 5] %. 

40.         Obdobně by spojením vzniklý soutěžitel nedosahoval tržního podílu přesahujícího hranici 15 % na žádném z úžeji vymezených geografických relevantních trhů maloobchodního prodeje kamen a krbů, kde se činnost spojujících se soutěžitelů překrývá (tj. Hlavního města Prahy a jednotlivých krajů Pardubického, Královehradeckého, Ústeckého, Libereckého, Středočeského a Vysočina).

III.2.3 Shrnutí Úřadu k postavení spojujících se soutěžitelů na dotčených trzích

41.         Z provedeného šetření vyplynulo, že na všech v úvahu připadajících geograficky vymezených relevantních trzích velkoobchodního i maloobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky a vzduchotechniky bude po realizaci navrhované transakce spojením vzniklý soutěžitel dosahovat tržního podílu nižšího než 25 %, obvykle se však tento bude pohybovat hluboko pod 20 %.

42.         Z hlediska celorepublikového dochází v důsledku posuzované transakce k posílení jednoho z nejvýznamnějších soutěžitelů v dotčených oblastech (Skupiny ZJZ), nicméně nárůst tržního podílu tohoto soutěžitele bude v důsledku uskutečnění posuzovaného spojení pouze malý, když tržní podíly společnosti MARO na dotčených trzích nepřesahují [0 – 5] %. 

43.         V této souvislosti Úřad poukazuje na ustanovení § 17 odst. 3 věta druhá zákona, dle kterého se má za to, že spojení soutěžitelů nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, pokud společný podíl spojujících se stran nepřesahuje 25 %, neprokáže-li se při posuzování spojení opak.

44.         Spojením vzniklý soutěžitel současně na trzích velkoobchodního i maloobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky a vzduchotechniky bude vystaven řadě konkurentů, z nichž někteří budou dosahovat obdobného tržního postavení. Navrhované spojení tak na těchto trzích nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.

45.         Na ostatních dotčených relevantních trzích podíl spojením vzniklého soutěžitele již bude relativně nízký, když nebude přesahovat hranici 15 %, což je hranice, na základě které jsou soutěžitelé dle § 16a zákona oprávněni notifikovat svá spojení soutěžitelů v tzv. zjednodušené proceduře, a tudíž posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže ani na těchto trzích.     

IV. Námitky třetích osob a vyjádření Úřadu k nim

46.         Úřad v průběhu správního řízení oslovil vybrané konkurenty spojujících se soutěžitelů mimo jiné s žádostí o vyjádření se k případným dopadům plynoucím z realizace posuzovaného spojení, a to jak na oslovenou společnost, tak i na hospodářskou soutěž.

47.         Většina konkurentů spojujících se soutěžitelů se ve svých vyjádřeních obecně neobávala toho, že by realizace navrhované transakce mohla mít dopady na jejich společnosti, když pouze tři z oslovených konkurentů vyjádřili obavy z oslabení jejich postavení na trhu maloobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky a vzduchotechniky. Současně většina z oslovených subjektů nespatřovala ani žádné obavy z narušení hospodářské soutěže. 

48.         Soutěžitelé, kteří ve svých stanoviscích vyjadřovali obavu z narušení hospodářské soutěže zejména na trhu maloobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky a vzduchotechniky,[15] obvykle poukazovali na to, že v důsledku realizace navrhované transakce má dojít ke spojení dvou významných soutěžitelů s následkem vzniku dominantního postavení Skupiny ZJZ, čímž současně dojde k odstranění soutěžního tlaku na dotčeném trhu s následným zvýšením ceny pro konečného spotřebitele a vylepšení vyjednávací pozice spojujících se stran vůči jejich dodavatelům, což bude mít naopak za následek tlak na marži konkurentů, resp. jejich konkurenceschopnost. 

49.         Jeden z oslovených soutěžitelů pak mimo jiné uvedl, že dochází ke spojení dvou velkých firem, jedničky v České republice v oblasti prodeje dotčeného zboží a velkého hráče na dodávky prací spojených s činností koupelnových studií, která dává spojením vzniklému subjektu podstatně lepší pozici v konkurenčním prostředí. Tento subjekt bude dle předmětného stěžovatele likvidovat konkurenci cenou produktů a následně po spojení i dodávkami prací, kde doposud měly menší firmy výhodu. Další z konkurentů pak obecně poukázal na možné zvýšení transparentnosti na trhu, a tudíž ulehčení možné koordinace mezi zbývajícími soutěžiteli na trhu.

50.         Úřad k námitkám proti posuzovanému spojení vyjádřených konkurenty spojujících se soutěžitelů uvádí následující.

51.         Úřad obecně konstatuje, že základní představu o struktuře trhu a konkurenčním významu spojujících se soutěžitelů i jejich konkurentů poskytují tržní podíly na relevantním trhu a úroveň jeho koncentrace. Jak již uvedl výše, společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu do výše 25 % zakládá domněnku, že posuzovaná transakce nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže (neprokáže-li se při posuzování spojení opak).[16]

52.         Tržní podíly spojením vzniklého soutěžitele na trzích velkoobchodního i maloobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb a sanitární techniky na území České republiky či případně na území krajů České republiky, kde se činnost spojujících se stran překrývá, nepřesahují 25 %, tudíž na navrhovanou transakci lze aplikovat tzv. předpoklad podstatného nenarušení hospodářské soutěže (viz shora). Navíc v uvedené oblasti působí další významní soutěžitelé, z nichž někteří jsou součástí nadnárodních podnikatelských skupin (HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o., OBI Česká republika s.r.o. či BAUHAUS k.s.) nebo zavedenými českými soutěžiteli (SIKO KOUPELNY a.s.), kteří jsou aktivní prostřednictvím svých prodejen na podstatné části území České republiky. Úřad tak uzavírá, že v důsledku realizace navrhovaného spojení soutěžitelů nedochází ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojením vzniklého soutěžitele na trzích velkoobchodního i maloobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb a sanitární techniky na území České republiky či případně na území šetřených krajů České republiky.

53.         V případě námitky spočívající v tom, že v důsledku realizace navrhované transakce dojde ke spojení významného obchodníka s topenářským a instalatérským materiálem, obklady a dlažbou, sanitární technikou a vzduchotechnikou se subjektem, který významně působí i v oblasti montáží předmětného zboží, Úřad uvádí následující. Skupina ZJZ sama sice neposkytuje služby montáží topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb a sanitární techniky na území České republiky, nicméně disponuje velkoobchodní databází firem nabízejících instalatérské, obkladačské, stavební a topenářské práce, z nichž si klienti Skupiny ZJZ mohou vybrat, mají-li o to zájem.[17] Obdobně i společnost MARO sama neprovádí montážní činnosti,[18] nýbrž v případě zájmu klienta zprostředkovává odbornou montáž prostřednictvím svých obchodních partnerů.[19] V důsledku uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů tak nedochází k žádným podstatným změnám ve fungování Skupiny ZJZ. K tomu Úřad dále uvádí, že i další významní konkurenti spojujících se stran nabízí přímo i nepřímo prostřednictvím smluvních instalačních firem i instalaci či montáž částí koupelen, topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky a vzduchotechniky (např. BAUHAUS k.s.[20], HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o.[21] či SIKO KOUPELNY a.s.[22]).

54.         V souvislosti s vyjádřenými obavami z možnosti vzniku koordinovaných účinků v důsledku uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů se Úřad zabýval analýzou faktorů zvyšujících pravděpodobnost vzniku negativních koordinovaných efektů v oblasti velkoobchodního i maloobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky a vzduchotechniky na území České republiky. Při tomto posouzení Úřad podpůrně přihlédl k pravidlům stanoveným Komisí v Pokynech pro posuzování horizontálních spojení podle Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků.[23]   

55.         Obecně lze konstatovat, že spojení soutěžitelů na koncentrovaném trhu může významně poškodit účinnou hospodářskou soutěž, protože zvyšuje pravděpodobnost, že soutěžitelé budou schopni koordinovat své chování a zvyšovat ceny, dokonce bez uzavírání dohod nebo uchylování se ke společnému postupu.

56.         Obvykle totiž platí, že čím je hospodářské prostředí jednodušší a stabilnější, tím snadněji soutěžitelé dosahují společného chápání podmínek koordinace. Je například snadnější koordinovat malý počet hráčů než velký. Snadnější je rovněž koordinovat ceny při relativně stabilní poptávce a dodavatelských podmínkách než v situaci, kdy se tyto faktory nepřetržitě mění. V této souvislosti může kolísající poptávka, značný růst tržního postavení některých soutěžitelů na trhu nebo častý vstup nových soutěžitelů naznačovat, že současná situace není natolik stabilní, aby učinila koordinaci pravděpodobnou.

57.         Soutěžitelé dosáhnou koordinace snadněji, je-li jejich postavení relativně symetrické, zejména pokud jde o strukturu nákladů, podíly na trhu, úrovně kapacit a úroveň vertikální integrace. Strukturální vazby, jako je vzájemné vlastnictví podílů nebo účast ve společných podnicích, mohou též napomáhat sjednocování pobídek koordinujících podniků.

58.         Lze tedy shrnout, že mezi faktory zvyšující pravděpodobnost koordinace chování soutěžitelů patří zejména symetrické tržní postavení, stabilní a neelastická poptávka, vysoká tržní transparentnost, produktová homogenita, obdobná struktura nákladů a rovněž existence strukturálních a smluvních vazeb mezi soutěžiteli na trhu.

59.         K jednotlivým faktorům možné koordinace Úřad uvádí následující.

60.         Zejména v případě oblasti velkoobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky a vzduchotechniky v České republice nejsou plně známy ceny, za které nakupují jednotliví odběratelé z podnikatelského segmentu. Prodejní ceny sice vychází z ceníkových cen, nicméně konečná cena, kterou platí zákazník, se odvíjí od dalších faktorů, jako jsou nejrůznější slevy a rabaty, které vychází zejména z odebraného množství, popř. rozsahu celé objednávky. Obdobné postupy se v menší míře uplatňují i v případě maloobchodního prodeje předmětného zboží. Podmínka tržní transparentnosti tak není ve spojením dotčených oblastech zcela splněna.

61.         V této souvislosti je třeba konstatovat, že nabídka v oblasti topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky a vzduchotechniky je velmi diferencovaná a tvoří ji velmi široký a různorodý sortiment zboží, který se liší způsobem užití, kvalitou provedení, vzhledem a i cenou. Uvedenou oblast tak netvoří unifikovaný homogenní produkt. Podmínka homogenity zde tedy není splněna.

62.         Současně v dané oblasti působí soutěžitelé s různými zájmy, když někteří jsou specializovanými maloobchodními prodejci zaměřenými pouze na určitý druh zboží, jiní nabízí kompletní sortiment topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky a vzduchotechniky, popř. i mnohem širší okruh zboží (např. hobby markety), současně se soutěžitelé liší v tom, zda nabízí i služby projekční nebo se zaměřují pouze na obchodní činnost. Rovněž se předmětné subjekty podstatně liší i rozsahem svých prodejních sítí.   

63.         Pokud jde o posouzení stability, resp. dynamičnosti v posuzované oblasti, lze konstatovat, že na trzích ve spojením dotčené oblasti nedochází k výrazným výkyvům v objemu poptávky po službách, je v čase relativně stabilní, nicméně dotčené trhy v posledních letech spíše vykazují mírně rostoucí trend.

64.         V posuzovaném případě také není splněna podmínka strukturálních vazeb, jako je existence majetkových vazeb mezi soutěžiteli působícími ve spojením dotčené oblasti.

65.         Z výše uvedených důvodů má Úřad za to, že postavení spojením vzniklého soutěžitele v oblasti velkoobchodního i maloobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky a vzduchotechniky nebude takové, aby mu umožňovalo bez dalšího, tedy bez dohody či jednání ve vzájemné shodě, úspěšně koordinovat soutěžní chování s ostatními subjekty, které by mohlo vyústit například ve zvýšení hladiny cen uvedeného sortimentu.

66.         S ohledem na skutečnost, že v důsledku realizace předmětného spojení soutěžitelů dojde pouze k relativně malým nárůstům tržních podílů spojujících se soutěžitelů na výše uvedených trzích, přičemž společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů nepřesáhne hranici 25 %, dále k působení dalších významných soutěžitelů, kteří jsou součástí nadnárodně působících podnikatelských skupin, a vzhledem k dovozené absenci možných faktorů zvyšujících pravděpodobnost koordinace chování soutěžitelů, posuzované spojení nevzbuzuje v dotčených oblastech obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže. 

V. Závěr

67.         Po zhodnocení všech skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v šetřených oblastech, a proto z výše uvedených důvodů rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 16 odst. 2 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.

 

POUČENÍ

 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.

místopředseda

 

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 27. 7. 2021.

 

 

Obdrží:

JUDr. Robert Neruda, Ph.D., advokát

HAVEL & PARTNERS, s.r.o., advokátní kancelář

Titanium Business Complex

Nové sady 996/25 

602 00 Brno

ID DS: zz79uga

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 


[1] Viz rozhodnutí Úřadu ve věci spojení soutěžitelů sp. zn. S 178/03-4557/03 Richter+Frenzel / SCHULTE.

[2] Viz rozhodnutí Úřadu ve věci spojení soutěžitelů sp. zn. S358/2013/KS OBI Česká republika / část podniku Global Stores.

[3] Viz rozhodnutí Úřadu ve věci spojení soutěžitelů sp. zn. S 178/03-4557/03 Richter+Frenzel / SCHULTE.

[4] Viz rozhodnutí Úřadu ve věci spojení soutěžitelů sp. zn. S 178/03-4557/03 Richter+Frenzel / SCHULTE.

[5] Viz např. rozhodnutí Úřadu ve věci spojení soutěžitelů sp. zn. S117/2010 BEST / BEST-BETA.

[6] Viz rozhodnutí Úřadu ve věci spojení soutěžitelů sp. zn. S358/2013/KS OBI Česká republika / část podniku Global Stores.

[7] Oslovení soutěžitelé působí v oblasti maloobchodního prodeje dotčeného zboží zejména na území okresů Hradec Králové, Pardubice a Kolín, tj. okresů, ve kterých se činnosti spojujících se soutěžitelů překrývají a ve kterých podle údajů předložených v návrhu na povolení spojení ze strany ZJZ holding dosahovaly spojující se strany v oblasti maloobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky a vzduchotechniky tržního podílu přesahujícího 20 %. 

[8] Úřad se dotazoval zejména na to, zda oslovené subjekty považují za svou konkurenci subjekty, které provozují (i) koupelnová studia, (ii) specializované maloobchodní prodejny, (iii) hobby markety nebo i (iv) jiné subjekty. 

[9] O skutečnosti, že hobby markety konkurují spojujícím se soutěžitelům, svědčí i skutečnost, že dva z provozovatelů hobby marketů ve svém stanovisku vyjádřili obavy, že posuzované spojení soutěžitelů by mohlo narušit hospodářskou soutěž. 

[10] Užšímu vymezování geografického trhu svědčí i dřívější rozhodovací praxe Úřadu týkající se blízké oblasti, a to maloobchodního prodeje nábytku, viz rozhodnutí Úřadu ve věci spojení soutěžitelů sp. zn. S0285/2019/KS XLCEE-Holding/ Kika Nábytek a Lambda Properties Czechia.

[11] V této souvislosti společnost ZJZ holding identifikovala cca 150 subjektů nabízejících topenářský a instalatérský materiál, obklady a dlažbu, sanitární techniku a vzduchotechniku, 40 subjektů prodávajících produkty pro inženýrské sítě, 20 soutěžitelů nabízejících krby a kamna a 40 subjektů prodávajících nářadí.

[12] Při určení velikosti tržních podílů tak Úřad vycházel z údajů z roku 2018 a 2019 a nikoli z roku 2020, neboť účetní výkazy za rok 2020 identifikovaných soutěžitelů nebyly většinově veřejně k dispozici. 

[13] Úřad současně v rámci šetření provedeného v tomto správním řízení ověřil, zda výše tržních podílů dosažených spojujícími se soutěžiteli na trzích maloobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky a vzduchotechniky na regionální úrovni určená na základě popsaného teoretického výpočtu odpovídá skutečnosti, a to tím, že oslovil konkurenty spojujících se stran, jež provozují maloobchodní prodejny na území okresů Pardubice, Hradec Králové a Kolín, s dotazem, jakých obratů na předmětných geografických trzích dosáhli. Ačkoli Úřad neobdržel odpověď od všech soutěžitelů působících na území daných okresů, z doložených podkladů vyplynulo, že tržní podíly určené pro okresy Pardubice, Hradec Králové a Kolín na základě předmětného teoretického výpočtu odpovídají tržním podílům zjištěným na základě šetření Úřadu mezi konkurenty spojujících se stran. 

[14] Úřad zkoumal i postavení spojujících se stran v ještě úžeji geograficky vymezených oblastech, kde se činnost spojujících se stran v oblasti maloobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky a vzduchotechniky překrývá, tj. okresů Jičín, Trutnov, Teplice, Liberec a Jablonec, Kolín, Hradec Králové, Pardubice, Žďár nad Sázavou a Ústí nad Orlicí, přičemž i v takto úzce vymezených oblastech by se společný tržní podíl spojujících se stran pohyboval [15 – 25] %.  

[15] Pouze jeden z oslovených subjektů, který představuje z hlediska obratu malého soutěžitele na trhu maloobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky a vzduchotechniky na území Pardubického kraje, vyjádřil obavu z narušení hospodářské soutěže na trhu velkoobchodního prodeje topenářského a instalatérského materiálu, obkladů a dlažeb, sanitární techniky a vzduchotechniky, neboť od obou spojujících se soutěžitelů odebírá dotčené zboží.

[16] Viz § 17 odst. 3 věta druhá zákona.

[18] Výjimku tvoří zednické a obkládačské práce, které společnost MARO je schopna poskytovat prostřednictvím dvou svých zaměstnanců, z tohoto důvodu nelze společnost považovat za významného soutěžitele poskytující předmětné služby.

[23] Zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství, viz Official Journal C 31, ze dne 5. 2. 2004, str. 5-18.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz