číslo jednací: 12534/2021/873/LBř
spisová značka: S0088/2021/KS

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Raiffeisenbank a.s. / Equa bank a.s. / Equa Sales & Distribution s.r.o.
Účastníci
  1. Raiffeisenbank a.s.
  2. Equa bank a.s.
  3. Equa Sales & Distribution s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 14. 4. 2021
Dokumenty file icon dokument ke stažení 323 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0088/2021/KS

Číslo jednací:      ÚOHS-12534/2021/873/LBř

 

Brno 13.04.2021

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0088/2021/KS, zahájeném dne 4. 3. 2021 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, IČO 49240901, zastoupeného JUDr. Robertem Nerudou, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

 

ROZHODNUTÍ:

 

 

 

 

Spojení soutěžitelů Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, IČO 49240901, na straně jedné, a Equa bank a.s., se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolínská 661/4, IČO 47116102, a Equa Sales & Distribution s.r.o., se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolínská 661/4, IČO 03200663, na straně druhé, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě „Smlouvy o prodeji a nákupu veškerého vydaného kapitálu společností Equa bank a.s. a Equa Sales & Distribution s.r.o.“ uzavřené dne 6. 2. 2021 mezi společností Raiffeisenbank a.s., jako kupujícím, a společností Equa Group Limited, se sídlem Malta, Qormi, Central Business District, Zone 5, B2, Industry Street, jako prodávajícím, v jejímž důsledku má společnost Raiffeisenbank a.s. získat akcie a obchodní podíl představující 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnostech Equa bank a.s. a Equa Sales & Distribution s.r.o., a tím i možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat, se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,

POVOLUJE.

 

Odůvodnění

1.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě „Smlouvy o prodeji a nákupu veškerého vydaného kapitálu společností Equa bank a.s. a Equa Sales & Distribution s.r.o.“ uzavřené dne 6. 2. 2021 mezi společností Raiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Hvězdova 1716/2b, IČO 49240901 (dále jen „Raiffeisenbank“ nebo „Účastník řízení“), jako kupujícím, a společností Equa Group Limited, se sídlem Malta, Qormi, Central Business District, Zone 5, B2, Industry Street, jako prodávajícím, v jejímž konečném důsledku má společnost Raiffeisenbank získat akcie a obchodní podíl představující 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti Equa bank a.s., se sídlem Praha 8 –Karlín, Karolínská 661/4, IČO 47116102 (dále jen „Equa bank“), a Equa Sales & Distribution s.r.o., se sídlem Praha 8 – Karlín, Karolínská 661/4, IČO 47116102 (dále jen „Equa SD“), a tím i možnost tyto společnosti výlučně kontrolovat.

2.             Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

3.             Společnost Raiffeisenbank patří do podnikatelské skupiny kontrolované společností Raiffeisen Bank International AG (dále společně také jen „Skupina RBI”). Na území České republiky působí společnost Raiffeisenbank v oblasti bankovnictví a finančních služeb, přičemž poskytuje retailovým a korporátním klientům univerzální bankovní služby. Tyto služby zahrnují v oblasti retailového bankovnictví mimo jiné vedení osobních běžných a spořicích účtů, poskytování spotřebitelských a hypotečních úvěrů, vydávání kreditních karet, nabídku spořicích a investičních produktů, distribuci podílových fondů nebo nabídku pojištění. V oblasti služeb pro podnikatele a v oblasti korporátního bankovnictví se společnost Raiffeisenbank zabývá mimo jiné vedením běžných a speciálních účtů, poskytováním provozních úvěrových produktů, investičních produktů, specifických finančních služeb a poradenství pro firemní klientelu. Kromě společnosti Raiffeisenbank působí Skupina RBI na území České republiky mimo jiné prostřednictvím (i) společnosti Raiffeisen - Leasing, s.r.o., která poskytuje zejména služby finančního a operativního leasingu fyzickým a právnickým osobám, (ii) společnosti Raiffeisen investiční společnost a.s., která spravuje podílové fondy, které jsou následně distribuovány společností Raiffeisenbank, či (iii) společnosti Raiffeisen stavební spořitelna a.s., která nabízí stavební spoření a úvěry na financování bydlení.

4.             Společnost Raiffeisenbank byla rovněž stranou transakce posuzované Úřadem, v jejímž důsledku má Účastník řízení převzít v České republice dosavadní retailovou klientelu společnosti ING Bank N.V. (dále jen „ING Bank“), které společnost ING Bank poskytuje služby vedení spořicích účtů a služby distribuce (prodeje) podílových fondů.[1] 

5.             Společnost Equa bank je na území České republiky činná v oblasti bankovnictví, její služby se v oblasti retailového bankovnictví zaměřují zejména na spotřebitelské úvěry, v oblasti korporátního bankovnictví pak spíše na menší a střední podnikatelské subjekty. Součástí posuzované transakce je rovněž nabytí kontroly nad společností Equa SD, která se zabývá zprostředkovatelskou činností pro spotřebitelské úvěry a investiční produkty. Jak společnost Equa bank, tak i společnost Equa SD (obě společnosti dohromady dále také jen „EQUA“) jsou před realizací předmětného spojení soutěžitelů nepřímo kontrolovány společností Equa Holdings Limited, se sídlem Guernsey, St. Peter Port, Le Truchot, Cambridge House, Ground Floor.

6.             V průběhu správního řízení Úřad obdržel proti posuzovanému spojení  soutěžitelů námitku od Mgr. Radima Kozuba, advokáta, se sídlem Praha 7, Holešovice, Dukelských hrdinů 567/52, zastupujícího na základě plné moci ČKMA, z. s., se sídlem Praha 5, Smíchov, Radlická 112/22, IČO 09062831 (dále jen „Stěžovatel“). Stěžovatel je spolkem sdružujícím české společnosti podnikající v oboru inovativních technologií založených na tzv. distributed ledger technologiích, z nichž je nejznámější blockchain, a v oboru virtuálních měn. Stěžovatel ve svých námitkách uvedl, že většina transakcí v rámci obchodní činnosti členů Stěžovatele probíhá bezhotovostně buď v prostředí distributed ledger technologií (např. blockchain) nebo v rámci bezhotovostního bankovního styku. Rovněž uvedl, že k provozování obchodní činnosti je pro členy Stěžovatele nezbytné disponovat bankovním účtem, obchodní činnost členů Stěžovatele je tak závislá na poskytování bezhotovostních bankovních služeb a podmínkách na trhu těchto bankovních služeb.

7.             V této souvislosti pak Stěžovatel uvedl, že členové Stěžovatele a další osoby podnikající v oboru distributed ledger technologií a virtuálních měn se soustavně a dlouhodobě setkávají s diskriminujícím jednáním ze strany bank v České republice, které spočívá v nedůvodném ukončování smluv o vedení bankovních účtů a odmítání otevření bankovních účtů. Současně poukazuje na skutečnost, že zatímco společnost Raiffeisenbank odmítá poskytovat službu vedení bankovních účtů členům Stěžovatele, těmto se v nedávné době úspěšně podařilo navázat obchodní vztahy se společností Equa bank.

8.             Současně však Stěžovatel uvedl, že pro subjekty poskytující služby související s virtuálními měnami aktuálně neexistuje alternativní poskytovatel bankovních služeb, který by mohl nahradit společnost Equa bank, neboť poukazuje na omezenou možnost výběru jiného dodavatele bankovních služeb. V této souvislosti Stěžovatel vyjádřil obavu, že po realizaci posuzovaného spojení společnost Equa bank změní svůj postoj, přijme politiku nabývající společnosti Raiffeisenbank a v souladu s vnitřními předpisy platnými pro celou Skupinu RBI zcela ukončí poskytování bankovních služeb subjektům činným v oblasti virtuálních měn.

9.             Z tohoto důvodu se Stěžovatel domnívá, že posuzované spojení soutěžitelů povede k možnému narušení hospodářské soutěže na trzích v oblasti poskytování služeb souvisejících s virtuálními měnami.

10.         Podle názoru Stěžovatele totiž tyto služby mohou působit konkurenční tlak na bankovní služby, neboť s pomocí virtuálních měn a jejich sítí je možné udržovat bezhotovostní majetkovou hodnotu a zároveň převádět přesuny majetkových hodnot mezi jednotlivými uživateli virtuální měny. Kromě toho, že služby související s virtuálními měnami mohou mít (zejména v budoucnosti) konkurenční vztah k bankovním službám, bankovní subjekty současně disponují infrastrukturou (bankovní účty), která je nezbytná pro subjekty poskytující služby související s virtuálními měnami.

11.         K uvedené námitce Úřad uvádí, že předmětem posuzování ze strany Úřadu je transakce, při níž má společnost Raiffeisenbank nabýt přímou výlučnou kontrolu nad společnostmi Equa bank a Equa SD. Spojující se soutěžitelé, Raiffeisenbank i EQUA, jsou aktivní na trzích v oblasti bankovnictví, tj. v oblasti poskytování bankovních a finančních služeb. Posuzovaná transakce tak má horizontální povahu, neboť představuje spojení subjektů aktivních na stejných trzích. Pokud jde o postavení spojujících se soutěžitelů, jejich tržní podíl v období před posuzovaným spojením byl relativně nízký, tržní podíl spojením vzniklého subjektu na trzích v oblasti bankovnictví nepřesahoval hranici 15 %.[2] Taková výše tržního podílu spojením vzniklého soutěžitele neindikuje možné narušení hospodářské soutěže ve spojením dotčené oblasti, zejména pak v důsledku vzniku nebo posílení dominantního postavení. Dominantní postavení na trhu má přitom soutěžitel, kterému jeho tržní síla umožňuje chovat se do značné míry nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích, současně však obecně platí vyvratitelná domněnka, že soutěžitel, který v příslušném období nedosáhl na trhu podíl vyšší než 40 %, nedisponuje dominantním postavením. V případě posuzované transakce Úřad konstatuje, že jak jednotliví spojující se soutěžitelé, tak i spojením vzniklý subjekt nedisponují a ani nebudou disponovat dominantním postavením na trzích v oblasti bankovních služeb. Naopak společnost Raiffeisenbank bude po realizaci navrhované transakce vystavena konkurenci řady dalších bankovních subjektů, z nichž některé budou mít srovnatelné nebo i významnější postavení (např. Komerční banka, a.s., Česká spořitelna, a.s., či Československá obchodní banka, a.s.).

12.         S ohledem na skutečnost, že Stěžovatel ve své námitce poukazoval na postup spojujících se soutěžitelů, resp. ostatních bank v České republice, který se týká zejména oblasti vedení běžných účtů klientů bank, Úřad se zabýval rovněž otázkou možného užšího členění oblasti poskytování této části bankovních služeb. Obecně je možné konstatovat, že tato část bankovních služeb by mohla být dále členěna pro účely vymezení relevantních trhů na užší segmenty podle různých požadavků klientů na vklady termínované či netermínované, běžné či spořicí nebo podle typu klientů, pokud se služby jim poskytované mezi sebou navzájem podstatně liší, a to např. na vklady pro domácnosti, podnikatelské subjekty či např. veřejnou sféru. Nicméně v rozhodovací praxi soutěžních úřadů není obvyklé členit poskytované bankovní služby v závislosti na ekonomickém sektoru, ve kterém bankovní klient vykonává svoji ekonomickou aktivitu. V případě poskytování běžných účtů pro podnikatelskou činnost je naopak obvyklou praxí otevření standardního podnikatelského účtu bez ohledu na obor činnosti daného klienta. Bankovní subjekty totiž mohou poskytovat službu vedení běžných účtů všem ekonomicky aktivním subjektům, a v případě, že soutěžitelům z některých ekonomických odvětví služby doposud neposkytovaly, tak bez podstatných finančních či časových nákladů jsou je schopny začít poskytovat. Z tohoto pohledu pak nelze poskytování služeb vedení běžných účtů pro soutěžitele zabývající se činnostmi v oblasti virtuálních měn považovat za samostatný relevantní trh.

13.         Nicméně i v rovině hypotetických úvah vycházejících z extrémně úzkého vymezení produktového relevantního trhu poskytování služeb vedení běžných účtů klientům zabývajícím se poskytováním služeb v oblasti virtuálních měn by posuzovaná transakce představovala spojení soutěžitelů, které je možné notifikovat ve zjednodušené proceduře, neboť transakce by na takovém trhu měla konglomerátní charakter. Soutěžitelům aktivním v oblasti poskytování služeb souvisejících s virtuálními měnami totiž společnost Raiffeisenbank doposud tyto služby vůbec neposkytovala.

14.         S ohledem na skutečnosti, že společnost Equa bank, stejně jako společnost Raiffeisenbank, představuje univerzální banku, že na trzích v oblasti bankovnictví, kde se činnost spojujících se soutěžitelů překrývá, spojením vzniklý soutěžitel bude dosahovat relativně nízkého tržního podílu (pod 15 %), a že činnost spojujících se stran ve vztahu k poskytování služeb vedení běžných účtů klientům zabývajícím se poskytováním služeb v oblasti virtuálních měn se nepřekrývá, nebude mít navrhovaná transakce za následek změny na potenciální konkurenční vztahy mezi spojením vzniklým soutěžitelem a subjekty poskytujícími služby v oblasti obchodování s virtuálními měnami oproti situaci před realizací navrhované transakce.

15.         Stěžovatel ve svých námitkách uvedl, že trh bankovních služeb je trhem předcházejícím trhu služeb spojených s virtuálními měnami, přičemž tím, že bankovní subjekty (včetně společnosti Raiffeisenbank) odmítají poskytovat své služby členům Stěžovatele, dochází k omezování rozvoje trhů v oblasti služeb spojených s virtuálními měnami. V důsledku předmětného spojení pak dle Stěžovatele dojde k situaci, kdy společnost Raiffeisenbank, která zcela odmítá spolupracovat s členy Stěžovatele, nabyde kontrolu nad společností Equa bank, která jako jedna z mála bank předmětné služby členům Stěžovatele je ochotna poskytovat. Proto se Stěžovatel obává, že jeho členové přijdou o možnost mít bankovní účty u společnosti Equa bank, což ještě zhorší možnosti rozvoje trhů služeb spojených s virtuálními měnami. 

16.         Jak bylo výše uvedeno, Stěžovatel, resp. jeho členové, působí v oblasti virtuálních měn, která zahrnuje obchodování s virtuálními měnami/kryptoměnami, provozování kryptoměnových burz, směnáren a e-shopů, tedy v oblasti, jež je odlišná od činnosti spojujících se stran. V této souvislosti z šetření Úřadu vyplynulo, že spojující se soutěžitelé nepovažují poskytovatele služeb souvisejících s virtuálními měnami za své konkurenty, neboť virtuální měny mají odlišné vlastnosti oproti standardním, tzv. „fiat“ měnám.[3] Spojující se soutěžitelé rovněž nedisponují specializovaným monitorovacím systémem zaměřeným na virtuální měny, popř. soutěžitele poskytující služby v oblasti virtuálních měn. Lze tak uzavřít, že Stěžovatel, resp. jeho členové, nejsou se spojujícími se soutěžiteli v konkurenčním vztahu. Z tohoto důvodu nemají spojující se soutěžitelé žádnou soutěžní motivaci omezovat subjekty působící v oblasti poskytování služeb souvisejících s virtuálními měnami, a to ani po realizaci navrhované transakce. 

17.         Co se týče skutečnosti, že společnost Raiffeisenbank neposkytuje bankovní služby subjektům poskytujícím služby související s virtuálními měnami, Úřad zjistil následující. Společnost Raiffeisenbank skutečně členům Stěžovatele své služby vedení vkladových účtů neposkytuje, nikoli však z toho důvodu, že by jejich činnost konkurovala činnosti společnosti Raiffeisenbank, ale z důvodu platnosti interního nařízení celé Skupiny RBI reagující na legislativní opatření v oblasti předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti,[4] které zakazuje navazování vztahů se zákazníky, kteří poskytují služby v oblasti virtuálních měn. Transakce s virtuálními měnami totiž jsou dle společnosti Raiffeisenbank spojeny s velmi zásadními riziky z pohledu legalizace výnosů z trestné činnosti, přičemž posuzování tohoto rizika patří mezi zásadní povinnosti bank.

18.         Společnost Equa bank nemá ve svých interních pokynech zaveden podobný zákaz obchodovat se subjekty, které poskytují služby v oblasti virtuálních měn, nicméně i tato společnost je povinna posuzovat a posuzuje u svých klientů rizika z pohledu legalizace výnosů z trestné činnosti. V několika případech společnost Equa bank účet podnikatelům ze segmentu virtuálních měn otevřela, popř. ponechala otevřený, jedná se však spíše o výjimečné případy, které prošly přísným vyhodnocením kritérií souvisejících s hodnocením rizik z pohledu legalizace výnosů z trestné činnosti, nikoli obecnou demonstraci benevolentního přístupu Equa bank vůči těmto subjektům. Současně však je třeba uvést, že až do března tohoto roku banky nebyly v podmínkách České republiky prakticky schopné identifikovat, že se konkrétní podnikatelský subjekt zabývá poskytováním služeb souvisejících s virtuálními měnami, neboť tyto subjekty neměly povinnost se takto označovat. V současnosti, když tuto povinnost subjekty aktivní v oblasti poskytování služeb souvisejících s virtuálními měnami mají, se může stát, že i Equa bank svůj vztah k některým těmto subjektů vzhledem ke své povinnosti vyhodnocování rizika z pohledu legalizace výnosů z trestné činnosti přehodnotí. Rovněž je třeba uvést, že i společnost Equa bank zrušila účet některým soutěžitelům, u nichž zjistila, že nabízí služby související s virtuálními měnami a že jsou s nimi spojená zvýšená rizika z pohledu legalizace výnosů trestné činnosti.

19.         K tomu Úřad dále uvádí, že zákon nestanovuje povinnost soutěžitelům poskytovat své služby či prodávat své zboží každému, kdo o to požádá. Obecně by jakýkoliv soutěžitel bez ohledu na to, zda má či nemá dominantní postavení, měl mít zásadně právo vybrat si své obchodní partnery a volně nakládat se svým majetkem.[5] Rozpor se soutěžním právem by mohl typicky vznikat, pokud by dominantní soutěžitel konkuroval na navazujícím trhu zákazníkům, kterým by odmítal dodávat své služby nebo výrobky, a tím je vytlačoval z navazujícího trhu za účelem svého ekonomického prospěchu.

20.         V posuzovaném případě však spojením vzniklý soutěžitel na relevantních trzích v oblasti bankovnictví dominantního postavení dosahovat nebude, protože jeho tržní podíl bude pod 15 % a bude vystaven řadě konkurentů, z nichž někteří budou dosahovat podobného nebo i významnějšího tržního podílu.

21.         Současně i v případě extrémně úzkého vymezení produktového relevantního trhu poskytování služeb vedení běžných účtů klientům zabývajícím se poskytováním služeb v oblasti virtuálních měn je nutné konstatovat, že společnost Equa bank by nedisponovala dominantním postavením, a to i za předpokladu, že by v současnosti byla pouze jedním z mála soutěžitelů, kteří tuto službu poskytují, neboť ostatní banky mohou na předmětný úzce vymezený trh snadno (tj. bez jakýchkoli podstatných finančních či časových nákladů) vstoupit.  

22.         Nad rámec výše uvedeného Úřad připouští teoretickou možnost, že v budoucnosti mohou být služby spojené s virtuálními měnami v konkurenčním vztahu s některými bankovními službami. Nicméně s ohledem na skutečnost, že i společnost Equa bank je, stejně jako společnost Raiffeisenbank, univerzální bankou, realizace navrhované transakce nepřináší změnu v dané oblasti, neboť i společnost Equa bank, která dosud poskytuje služby vedení bankovních účtů některým společnostem nabízejícím služby související s virtuálními měnami, je potenciálním konkurentem svých současných zákazníků.

23.         V této souvislosti Úřad navíc konstatuje, že bankovní služby na území České republiky nabízí mimo společností Raiffeisenbank a Equa bank řada dalších soutěžitelů, jejichž souhrnný tržní podíl v České republice je vyšší než 85 %.

24.         Namítá-li Stěžovatel, že některým subjektům činným v oblasti virtuálních měn byl, je či může být odepřen přístup k bankovnímu účtu spojujících se soutěžitelů, má Úřad za to, že je na každém z potenciálních klientů bank, včetně členů Stěžovatele, aby přesvědčil banky aktuálně či v budoucnu jim poskytující bankovní služby (zejména vedení bankovního účtu) o tom, že jsou schopni vykonávat svoji podnikatelskou činnost v rámci standardů nezbytných k omezení případných rizik souvisejících s legalizací výnosů z trestné činnosti a že z tohoto pohledu jsou pro banky „bezpečnými“ klienty.

25.         Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

Mgr. Ing. Kamil Nejezchleb, Ph.D.

Místopředseda

 

 

 

 

 

Obdrží

JUDr. Robert Neruda, Ph.D., advokát

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Titanium Business Complex

Nové sady 996/25

602 00 Brno

IDDS: zz79uga

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 [1]                     Úřad svým rozhodnutím sp. zn. ÚOHS-S0065/2021/KS, č. j. ÚOHS-08196/2021/873/LBř ze dne 5. 3. 2021 spojení soutěžitelů Raiffeisenbank/část soutěžitele ING Bank N.V. povolil.

[2]                     S ohledem na skutečnost, že navrhované spojení soutěžitelů je posuzované v rámci zjednodušené procedury, Úřad nevymezoval v tomto rozhodnutí relevantní trhy, nicméně možné postavení spojujících se stran na trzích v oblasti bankovnictví sledoval při relativně detailním možném členění relevantních trhů. V rámci poskytování služeb přijímání bankovních vkladů Úřad hodnotil postavení spojujících se stran na možných trzích vkladů pro domácnosti, pro podnikatelské právnické osoby či ostatní subjekty, na trzích vkladů termínovaných či netermínovaných, včetně samostatného možného trhu běžných účtů. Obdobně Úřad sledoval postavení spojujících se stran na možných trzích poskytování bankovních úvěrů, a to např. v členění na úvěry pro domácnosti, pro podnikatelské právnické osoby či ostatní subjekty, nebo v členění na úvěry spotřebitelské či hypoteční, popř. členění trhů bankovních úvěrů na úvěry krátkodobé, střednědobé či dlouhodobé. Úřad rovněž věnoval pozornost trhům vydávání platebních karet či poskytování služeb kolektivního investování pro soukromé osoby.

[3]                     Virtuální měny mají v porovnání s platbami prostřednictvím klasických měn např. omezenou možnost úhrady zboží a služeb nebo jejich užívání vyžaduje pokročilejší úroveň IT gramotnosti. Nadto oblast obchodování s virtuálními měnami je relativně novou, rozvíjející se, avšak v porovnání s oblastí bankovnictví a finančních služeb spíše marginální, jak z hlediska počtu zúčastněných subjektů, tak z hlediska objemu provedených transakcí.

[4]                     V České republice mezi tato legislativní opatření náleží např. zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů, případně vyhláška České národní banky č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. 

[5]                     Výjimkou je pouze situace, pokud by jednání soutěžitele v dominantním postavení narušilo hospodářskou soutěž, tedy představovalo zneužití toho postavení ve formě tzv. odmítání dodávek.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz