číslo jednací: 10880/2021/873/MWi
spisová značka: S0085/2021/KS

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů PPG Industries, Inc. / Karl Wörwag Lack- und Farbenfabrik GmbH & Co. KG / Karl Wörwag GmbH
Účastníci
  1. PPG Industries, Inc.
  2. Karl Wörwag Lack- und Farbenfabrik GmbH & Co. KG
  3. Karl Wörwag GmbH
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 6. 4. 2021
Dokumenty file icon dokument ke stažení 341 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0085/2021/KS

Číslo jednací:      ÚOHS-10880/2021/873/MWi

 

Brno 29.03.2021

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0085/2021/KS, zahájeném dne 4. 3. 2021 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti PPG Industries, Inc., se sídlem Spojené státy americké, Pensylvánie, Pittsburgh, One PPG Place, zastoupeného JUDr. Robertem Nerudou, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto 

 

ROZHODNUTÍ:

Spojení soutěžitelů PPG Industries, Inc., se sídlem Spojené státy americké, Pensylvánie, Pittsburgh, One PPG Place, na straně jedné, a Karl Wörwag Lack- und Farbenfabrik GmbH & Co. KG a Karl Wörwag GmbH, obě se sídlem Spolková republika Německo, Korntal-Münchingen, Kornwestheimer Str. 49, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji a převodu obchodních podílů, uzavřené dne […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] mezi společnostmi […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…], jako prodávajícími, společností PPG […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…], jako kupujícím, a společností PPG Industries, Inc., jako ručitelem kupujícího, v jejímž důsledku má společnost PPG Industries, Inc., získat prostřednictvím společnosti PPG […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] obchodní podíly představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnostech Karl Wörwag Lack- und Farbenfabrik GmbH & Co. KG a Karl Wörwag GmbH, a tím i možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad těmito společnostmi, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona  

 

POVOLUJE.

 

Odůvodnění

1.             Předmětné správní řízení bylo zahájeno dne 4. 3. 2021. Skutečnost, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), zveřejněna dne 4. 3. 2021 na internetových stránkách Úřadu a dne 8. 3. 2021 v Obchodním věstníku č. OV04647191. Ve stanovené lhůtě pro podání případných připomínek ani později Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.

2.             Při posuzování navrhované transakce vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající posuzované spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobných zahraničních registrů, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčených oblastí. Úřad zohlednil také svoji předchozí rozhodovací praxi a přihlédl k rozhodovací praxi Evropské komise ve spojením dotčené oblasti.

I. Notifikační podmínky

3.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona na základě Smlouvy o prodeji a převodu obchodních podílů, uzavřené dne […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] mezi společnostmi […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…], jako prodávajícími obchodních podílů ve společnosti Karl Wörwag Lack- und Farbenfabrik GmbH & Co. KG, se sídlem Spolková republika Německo, Korntal-Münchingen, Kornwestheimer Str. 49 (dále jen „KWLF“), a společností […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…], jako prodávajícím obchodního podílu ve společnosti Karl Wörwag GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Korntal-Münchingen, Kornwestheimer Str. 49 (dále jen „KW“), společností PPG […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] (dále jen „PPG […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…]“), jako kupujícím, a společností PPG Industries, Inc., se sídlem Spojené státy americké, Pensylvánie, Pittsburgh, One PPG Place (dále jen „PPG“ či „Účastník řízení“), jako ručitelem kupujícího, v jejímž důsledku má společnost PPG prostřednictvím své dceřiné společnosti PPG […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] získat obchodní podíly představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnostech KWLF a KW, a tím i možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad těmito společnostmi.

4.             Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 2 zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje, pokud jeden nebo více podnikatelů anebo jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují alespoň jednoho soutěžitele, získá možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů anebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují takového soutěžitele nebo jeho část kontrolovat.

5.             Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.

II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů

6.             Společnost PPG stojí v čele podnikatelské skupiny (dále jen „Skupina PPG“), která se v celosvětovém měřítku zabývá výrobou a prodejem nátěrových hmot a speciálních materiálů, včetně nátěrových hmot pro výrobce originálních dílů (tzv. Original Equipment Manufacturer, dále také „OEM“) v automobilovém průmyslu a průmyslových nátěrových hmot.

7.             Na území České republiky působí Skupina PPG v oblastech výroby a prodeje nátěrových hmot pro výrobce OEM v automobilovém průmyslu, dekorativních nátěrů, ochranných a námořních nátěrů, leteckých nátěrů, průmyslových nátěrových hmot (zejména tekutých a práškových), obalových povlaků či automobilových laků pro poprodejní trh, dále v oblasti prodeje dalších výrobků a služeb, například adhesiv a tmelů, rozpouštědel, přípravků k péči o různé povrchy a speciálních povlakových hmot, a to například prostřednictvím společností MetoKote CR s.r.o., PPG Deco Czech a.s., PPG Hemmelrath Coastings Czech s.r.o., PPG Industries Czech Republic s.r.o., PPG Coatings BVBA/Sprl (Belgie), PPG Iberica Sales and Services S.L. (Španělsko), PPG Industries France Sas (Francie), Revocoat France SAS (Francie) či PPG Hemmelrath Lackfabrick GmbH (Německo).

8.             Společnosti KWLF a KW (dále společně také „Nabývané společnosti“) jsou před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů součástí téže podnikatelské skupiny.  Nabývané společnosti kontrolují společnosti (i) Wörwag International GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Stuttgart, (ii) Karl Wörwag GmbH & Co. KG Industrielacke, se sídlem Spolková republika Německo, Stuttgart, (iii) Wörwag Coatings LLC , se sídlem Spojené státy americké, Lafayette, (iv) Wörwag Coatings (Langfang) Co., Ltd., se sídlem Čínská lidová republika, Langfang, Kemin Či, (v) Shenyang Wörwag Coatings Co., Ltd., se sídlem Čínská lidová republika, Šenjang, Kemin Či, (vi) Wörwag Schweiz AG, se sídlem Švýcarská konfederace, Curych, (vii) Wörwag Coatings Mexico S.A. de C.V., se sídlem Spojené státy mexické, San Luis Potosi, (viii) Wörwag Polska Sp. Z.o.o., se sídlem Polská republika, Swiebodzin, (ix) Wörwag Coatings South Africa Ltd., se sídlem Jihoafrická republika, Kapské město, a (x) Worwag Property Inc., se sídlem Spojené státy americké, Lafayette, nad kterými společnost PPG v důsledku realizace posuzované transakce má rovněž nabýt kontrolu.  

9.             Nabývané společnosti a jejich výše uvedené dceřiné společnosti celosvětově působí v oblasti výroby a prodeje (i) nátěrových hmot pro OEM v automobilovém průmyslu a (ii) průmyslových nátěrových hmot pro použití na následujících primárních průmyslových koncových trzích: a) zemědělské a stavební stroje (tzv. „ACE“), b) díly a příslušenství pro automobilový průmysl (tzv. „APA“), c) součásti strojů a staveb, d) kovový nábytek, e) domácí spotřebiče, f) dvoukolová vozidla, g) železniční vozidla.

10.         V rámci Evropského hospodářského prostoru mají Nabývané společnosti své výrobní závody pouze na území Spolkové republiky Německo, mimo území Evropského hospodářského prostoru pak rovněž v Čínské lidové republice a ve Spojených státech amerických. V České republice nemají Nabývané společnosti žádné dceřiné společnosti ani žádná aktiva a vykazují tržby pouze v oblasti prodeje průmyslových nátěrových hmot.     

III. Dopady spojení

11.         Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.

12.         Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatelů či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí.

13.         Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že činnosti spojujících se soutěžitelů se překrývají v celosvětovém měřítku (resp. v rámci Evropského hospodářského prostoru – dále jen „EHP“) zejména v oblasti výroby a prodeje nátěrových hmot pro OEM v automobilovém průmyslu a v oblasti průmyslových nátěrových hmot, pokud jde však o území České republiky, překrývají se činnosti spojujících se soutěžitelů pouze v oblasti prodeje průmyslových nátěrových hmot.

14.         Při posuzování oblasti nátěrových hmot lze vycházet z předchozí rozhodovací praxe Úřadu,[1] kdy se Úřad zabýval mj. rovněž oblastí nátěrových hmot pro OEM či průmyslových nátěrových hmot, přičemž vycházel z ustálené praxe Evropské komise (dále jen „EK“).[2]

15.         EK v oblasti nátěrových hmot rozlišuje mezi dekorativními nátěry, nátěry určenými k přestříkání poškozených vozidel, leteckými nátěry, námořními nátěry, ochrannými nátěry, lodními nátěry, nátěry pro povrchovou úpravu dřeva, nátěry pro povrchovou úpravu cívek, nátěry pro povrchovou úpravu kovů, práškovými nátěry, nátěry na plastové hmoty a nátěry pro OEM výrobce v automobilovém průmyslu a tzv. ostatními průmyslovými nátěry, které mají představovat samostatné produktové trhy.[3] Ostatní průmyslové nátěry by bylo možno dále segmentovat (jak bude podrobněji rozvedeno níže),[4] přičemž jeden z těchto segmentů se vztahuje rovněž k oblasti automobilového průmyslu, a to segment průmyslových nátěrů pro díly a příslušenství pro automobilový průmysl (APA).

16.         Pokud jde o nátěrové hmoty používané v automobilovém průmyslu, je však třeba rozlišovat mezi nátěry pro OEM výrobce, nátěry k přestříkání poškozených vozidel či nátěry pro díly a příslušenství pro automobilový průmysl, a to z následujících důvodů. Nátěrové hmoty pro OEM výrobce v automobilovém průmyslu jsou dodávány přímo OEM výrobcům pro použití na karoserie silničních motorových vozidel. Nátěrové hmoty pro OEM výrobce v automobilovém průmyslu se aplikují na nová vozidla s tím, že nejsou vhodné k použití pro nátěr při opravě poškozených vozidel a nejsou zaměnitelné s nátěrovými hmotami k přestříkání poškozených vozidel či s nátěrovými hmotami pro automobilové díly spadajícími do širšího okruhu průmyslových nátěrových hmot, neboť nátěrové hmoty pro OEM výrobce v automobilovém průmyslu jsou při aplikaci na nová vozidla vypalovány (nebo vysoušeny) při teplotách přesahujících 140 °C, což u dokončených vozidel není možné, neboť většina jejich součástí a příslušenství by se působením tak vysoké teploty roztavila či poškodila. V důsledku této skutečnosti nejsou nátěrové hmoty pro OEM v automobilovém průmyslu vhodné k aplikaci na jiné druhy zařízení než na karoserie silničních vozidel. Toto ve své dosavadní rozhodovací praxi potvrdila rovněž EK.[5]

17.         Trh nátěrových hmot pro OEM by bylo možno dále úžeji členit dle jednotlivých druhů povrchových úprav, jež jsou postupně ve výrobním procesu na karoserii aplikovány (kataforéza, plnič, základní barva a bezbarvý vrchní lak).[6] Nicméně s ohledem na skutečnost, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při jakémkoliv vymezení věcně relevantního trhu, ponechává Úřad pro účely tohoto rozhodnutí otázku konečného vymezení relevantního trhu v oblasti výroby nátěrových hmot pro OEM výrobce v automobilovém průmyslu z hlediska věcného otevřenou.   

18.         Pokud jde o geografický rozměr trhu nátěrových hmot pro OEM výrobce v automobilovém průmyslu, z šetření provedených EK vyplynulo, že relevantní geografický trh zahrnuje území Evropského hospodářského prostoru, neboť v rámci obchodu EHP neexistují překážky, ceny produktů jsou v rámci Evropy podobné, dodavatelé mají tendenci dodávat své produkty na území EHP ze svých výrobních závodů v EHP, náklady na dopravu a balení tvoří relativně malou část průměrné prodejní hodnoty a delší dopravou by mohla utrpět kvalita zboží, přičemž delší doprava by mohla narušovat just-in-time výrobu.[7]Dle názoru Účastníka řízení by však bylo možno uvažovat o širším geografickém vymezení tohoto trhu. S ohledem na skutečnost, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při jakémkoliv vymezení relevantního trhu, Úřad uvádí, že lze považovat podmínky pro oblast výroby a prodeje nátěrových hmot pro OEMvýrobce v automobilovém průmyslu za dostatečně homogenní minimálně na území EHP, přičemž otázku přesného vymezení geografického relevantního trhu lze pro účely tohoto rozhodnutí ponechat otevřenou. 

19.         Společnost PPG dosáhla v roce 2019 na trhu výroby a prodeje nátěrových hmot pro OEM výrobce v automobilovém průmyslu v celosvětovém rozsahu tržního podílu ve výši cca [15-25] %, Nabývané společnosti pak pouze přibližně [0-5]% podílu, společný tržní podíl spojujících se stran na takto vymezeném trhu by tedy činil cca [15-25] %.

20.         V rámci EHP dosáhla v roce 2019 společnost PPG na trhu výroby a prodeje nátěrových hmot pro OEM v automobilovém průmyslu tržního podílu ve výši přibližně [35-45] %, Nabývané společnosti pak pouze přibližně [0-5]% podílu, společný tržní podíl spojujících se stran na takto vymezeném trhu by tedy činil cca [35-45] %.[8] V důsledku uskutečnění posuzovaného spojení dojde tedy k relativně malému nárůstu tržního podílu spojením vzniklého subjektu,[9] a tím i malé změně na trhu.

21.         Odběratelé nátěrových hmot pro OEM výrobce v automobilovém průmyslu představují ekonomicky silné subjekty, jež disponují výraznou vyjednávací silou. Své nákupy uskutečňují obvykle na základě výzvy k předložení nabídek, přičemž pro dodávky nátěrových hmot využívají obvykle více zdrojů a mohou snadno přejít k jinému dodavateli. V celosvětovém i evropkém měřítku bude subjekt vzniklý spojením i nadále čelit konkurenci ze strany ostatních významných výrobců nátěrových hmot pro OEM výrobce v automobilovém průmyslu, jako jsou např. společnosti Akzo Nobel, Axalta, BASF, Kansai, KCC, Nippon/B&K.  

22.         Činnosti spojujících se soutěžitelů se dále překrývají v oblasti ostatních průmyslových nátěrových hmot. Ostatní průmyslové nátěrové hmoty jsou aplikovány na průmyslové výrobky za účelem zlepšení vlastností jejich povrchu, tj. vzhledu, přilnavosti, odolnosti vůči korozi, vůči opotřebení a poškrábání. Mohou rovněž dodat konečné zabarvení povrchu předmětu. Ostatní průmyslové nátěrové hmoty mohou být prodávány výrobcům průmyslového zboží, kteří mají v rámci svého výrobního procesu začleněnu linku pro aplikaci laků, a rovněž jejich dodavatelům zabývajícím se aplikací nátěrových hmot (tj. společnostem, které aplikují nátěrové hmoty pro své výrobce dílů).

23.         Ostatní průmyslové nátěrové hmoty by bylo možno dále členit podle: (i) kategorií technologie použité pro jejich aplikaci na barvy, např. (a) práškové či (b) tekuté, či podle (ii) účelu jejich konečného užití na barvy pro a) zemědělské, stavební a zemní stroje (ACE), b) díly a příslušenství pro automobilový průmysl (APA), c) součásti strojů a staveb, d) kovový nábytek, e) domácí spotřebiče, f) dvoukolová vozidla a g) železniční vozidla.

24.         Otázkou možného užšího členění trhu ostatních průmyslových nátěrových hmot se zabývala rovněž EK, jež je charakterizovala jako nátěry, které nevyžadují žádnou konkrétní technologii nebo know-how a mohou být použity pro širokou škálu průmyslových výrobků.[10]

25.         Pokud jde o geografický rozměr trhu ostatních průmyslových nátěrových hmot či jeho užších segmentů, zvažovala EK jeho vymezení rovněž v rámci EHP, případně jako trh národní,[11] tuto otázku však ponechala v konečném důsledku otevřenou.

26.         S ohledem na skutečnost, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při jakémkoliv vymezení věcně či geograficky relevantního trhu, ponechává Úřad otázku konečného vymezení relevantního trhu z hlediska věcného i geografického pro účely tohoto rozhodnutí i v tomto případě otevřenou.   

27.         V roce 2019 dosáhla na území EHP na trhu ostatních průmyslových nátěrových hmot společnost PPG tržního podílu ve výši cca [5-15] %, Nabývané společnosti pak pouze přibližně [0-5]% podílu, společný tržní podíl spojujících se stran by tedy činil cca [5-15] %.[12]

28.         Při segmentaci dle jednotlivých technologických kategorií ostatních průmyslových nátěrových hmot by společný tržní podíl spojujících se stran v žádném segmentu na území EHP nepřevyšoval [5-15] %, když tržní podíl Účastníka řízení by se v důsledku realizace spojení zvýšil o přibližně [0-5] %.

29.         Pokud jde o segmentaci trhu ostatních průmyslových nátěrových hmot dle účelu jejich konečného užití, pak by spojující se soutěžitelé v roce 2019 na území EHP na žádném segmentu nedosahovali společného tržního podílu vyššího než [5-15] %, vyjma segmentů nátěrových hmot pro APA a nátěrových hmot pro dvoukolová vozidla.

30.         V segmentu nátěrových hmot pro APA činil tržní podíl společnosti PPG na území EHP přibližně [5-15] %, Nabývané společnosti pak dosahovaly tržního podílu ve výši cca [5-15] %, společný tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele by tedy činil přibližně [15-25] %. V rámci segmentu nátěrových hmot pro APA by pak bylo možno ještě rozlišovat subsegment nátěrových hmot pro plastové díly, na němž by na území EHP činil podíl společnosti PPG cca [5-15] % a Nabývaných společností přibližně [15-25] %, jejich společný tržní podíl by tedy činil cca [25-35] %, a subsegment nátěrových hmot pro kovové díly, na němž by na území EHP činil tržní podíl společnosti PPG cca [15-25] % a Nabývaných společností přibližně [0-5] %, jejich společný tržní podíl by tedy činil cca [15-25] %.

31.         V segmentu nátěrových hmot pro dvoukolová vozidla činil na území EHP tržní podíl společnosti PPG přibližně [5-15] % a Nabývaných společností [0-5] %, společný tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele by tedy činil [15-25] %.                      

32.         Na území České republiky v roce 2019 dosáhla na trhu ostatních průmyslových nátěrových hmot společnost PPG tržního podílu ve výši cca [0-5] %, Nabývané společnosti pak přibližně [0-5]% podílu, společný tržní podíl spojujících se stran by tedy činil cca [0-5] %.[13]

33.         Při segmentaci dle jednotlivých technologických kategorií ostatních průmyslových nátěrových hmot by společný tržní podíl spojujících se stran v žádném segmentu na území České republiky nepřevyšoval [0-5] %.

34.         Pokud jde o segmentaci trhu ostatních průmyslových nátěrových hmot dle účelu jejich konečného užití, pak by spojující se soutěžitelé v roce 2019 na území České republiky na žádném segmentu nedosahovali společného tržního podílu podstatně převyšujícího [15-25] %.

35.         Mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů na trhu ostatních průmyslových nátěrových hmot náleží minimálně celoevropsky působící společnosti Axalta, BASF, Akzo Nobel, Sherwin Williams, Beckers či Tiger. Uvedení soutěžitelé si vzájemně konkurují rovněž v rámci jednotlivých segmentů trhu ostatních průmyslových nátěrových hmot.

36.         Pokud jde o zákazníky na trhu ostatních průmyslových nátěrových hmot, jsou jimi z velké části významní producenti průmyslových výrobků, jako jsou zemědělské, stavební a zemní stroje, strojní a výstavbové zařízení, domácí spotřebiče apod. či přímí dodavatelé výrobců OEM vozidel, kteří disponují značnou vyjednávací silou a průmyslové nátěrové hmoty nakupují na základě jimi vypsaných výběrových řízení. Jejich vyjednávací síla je založena rovněž na možnosti snadno a s minimálními náklady na změnu přejít k jinému dodavateli, neboť odběratelé v těchto případech často vyžadují, aby náklady na změnu hradil nový dodavatel.

IV. Závěr

37.         S ohledem na skutečnosti, že v důsledku realizace předmětného spojení soutěžitelů dojde pouze k relativně malým nárůstům tržních podílů spojujících se soutěžitelů na výše uvedených trzích, přičemž společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů nepřesáhne významným způsobem hranici 25 %, a že spojující se soutěžitelé působí na trzích, na nichž jsou vystaveni podstatné konkurenci, a navíc jejich zákazníci disponují významnou vyrovnávací kupní silou a mohou snadno přejít k jinému dodavateli, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v posuzovaných oblastech, a proto z výše uvedených důvodů Úřad rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 16 odst. 2 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

 

 

 

Obdrží

JUDr. Robert Neruda, Ph.D., advokát, jednatel a společník

HAVEL & PARTNERS, s.r.o., advokátní kancelář

Nové sady 996/25

Brno

IDDS: zz79uga

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 6. 4. 2021.

 [1] Viz rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů ze dne 1. 4. 2019 sp. zn.: ÚOHS-S0100/2019/KS PPG Industries, Inc. / společnosti ze skupiny Hemmelrath.

[2] Viz např. rozhodnutí EK COMP/M.7401 – Blackstone / Alliance BV / Alliance Automotive Group, IV/M.1182 – Akzo Nobel / Courtaulds, COMP/M.8136 – BASF / Chemetall, COMP/M.8004 – Akzo Nobel / BASF IC.

[3] Viz např. rozhodnutí EK IV/M.1182 – Akzo Nobel / Courtaulds.

[4] Viz např. rozhodnutí EK IV/M.1182 – Akzo Nobel / Courtaulds, COMP/M.8004 – Akzo Nobel / BASF IC či COMP/M.8136 – BASF / Chemetall.

[5] Viz např. rozhodnutí EK IV/M.1182 – Akzo Nobel / Courtaulds, COMP/M.1363 – Dupont / Hoechst / Herberts, COMP/M.8136 – BASF / Chemetall.  

[6] Viz rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů ze dne 1. 4. 2019 sp. zn.: ÚOHS-S0100/2019/KS PPG Industries, Inc. / společnosti ze skupiny Hemmelrath.

[7] Viz např. rozhodnutí EK COMP/M.1363 –DuPont / Hoechst / Herberts, IV/M.1182 – Akzo Nobel / Courtaulds či COMP/M.8136 – BASF / Chemetall.

[8] Tržní podíly jsou vyjádřeny dle hodnoty.

[9] Rovněž v jednotlivých produktových segmentech barev pro OEM výrobce v automobilovém průmyslu by se jednalo v celosvětovém měřítku o zanedbatelné navýšení tržního podílu: i) + [0-5] % u plničů (společný tržní podíl cca [15-25] %); ii) + [0-5] % u základní barvy (společný tržní podíl cca [15-25] %) a iii) + [0-5] % u bezbarvého vrchního laku (společný tržní podíl cca [25-35] %). Na úrovni EHP by se analýza podstatně nelišila (nejvyšší přírůstek činí pouze [0-5] % u segmentové základní barvy, přičemž tržní podíl společnosti PPG zde činí cca [25-35] %).  

[10] Viz např. rozhodnutí EK COMP/M.8004 – Akzo Nobel / BASF IC.

[11] Viz např. rozhodnutí EK COMP/M.8004 – Akzo Nobel / BASF IC.

[12] Tržní podíly jsou vyjádřeny dle hodnoty.

[13] Tržní podíly jsou vyjádřeny dle hodnoty.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz