číslo jednací: 09824/2021/873/MWi
spisová značka: S0066/2021/KS

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Hanon Systems / Keihin Thermal Technology Czech, s.r.o.
Účastníci
  1. Hanon Systems
  2. Keihin Thermal Technology Czech, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 23. 3. 2021
Dokumenty file icon dokument ke stažení 330 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0066/2021/KS

Číslo jednací:      ÚOHS-09824/2021/873/MWi

 

Brno 19.03.2021

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0066/2021/KS, zahájeném dne 18. 2. 2021 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Hanon Systems, se sídlem Korejská republika, Daejeon, Daedeok-gu, 95 Sinilseo-ro, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

 

ROZHODNUTÍ:

Spojení soutěžitelů Hanon Systems, se sídlem Korejská republika, Daejeon, Daedeok-gu, 95 Sinilseo-ro, a Keihin Thermal Technology Czech, s.r.o., se sídlem Kladno - Kročehlavy, Unhošťská 2747, IČO 25149318, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Rámcové smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené dne 8. 12. 2020 mezi společnostmi Keihin Corporation, se sídlem Japonsko, Tokio, Shinjuku-ku, 1-26-2 Nishi-Shinjuku, jako prodávajícím, Honda Motor Co., Ltd., Japonsko, Tokio, Minato-ku, 1-1, Minami-Aoyama 2-chome, a Hanon Systems, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost Hanon Systems získat obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Keihin Thermal Technology Czech, s.r.o., a tím i možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona  

 

POVOLUJE.

 

Odůvodnění

1.             Předmětné správní řízení bylo zahájeno dne 18. 2. 2021. Skutečnost, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), zveřejněna dne 19. 2. 2021 na internetových stránkách Úřadu a dne 23. 2. 2021 v Obchodním věstníku č. OV04619071. Ve stanovené lhůtě pro podání případných připomínek ani později Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.

2.             Při posuzování navrhované transakce vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající posuzované spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobných zahraničních registrů, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčených oblastí. Úřad zohlednil také svoji předchozí rozhodovací praxi a přihlédl k rozhodovací praxi Evropské komise ve spojením dotčené oblasti.

I. Notifikační podmínky

3.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona na základě Rámcové smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené dne 8. 12. 2020 mezi společnostmi Keihin Corporation, se sídlem Japonsko, Tokio, Shinjuku-ku, 1-26-2 Nishi-Shinjuku (dále jen „Keihin Corporation“), jako prodávajícím, Honda Motor Co., Ltd., Japonsko, Tokio, Minato-ku, 1-1, Minami-Aoyama 2-chome (dále jen „Honda Motor“), a Hanon Systems, se sídlem Korejská republika, Daejeon, Daedeok-gu, 95 Sinilseo-ro (dále jen „Hanon“), jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost Hanon Systems získat obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Keihin Thermal Technology Czech, s.r.o., se sídlem Kladno - Kročehlavy, Unhošťská 2747, IČO 25149318 (dále jen „Keihin CZ“), a tím i možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností.[1]

4.             Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů dle § 12 odst. 2 zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje, pokud jeden nebo více podnikatelů anebo jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují alespoň jednoho soutěžitele, získá možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů anebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují takového soutěžitele nebo jeho část kontrolovat.

5.             Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.

II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů

6.             Společnost Hanon náleží do podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí holdingová investiční společnost Hahn & Co. LLC, se sídlem Korejská republika, Seoul, Jung-gu, 19, Eulji-ro 5-gil, 21F Ferrum Tower (dále jen „Hahn & Co.“).

7.             Společnost Hanon se zabývá v celosvětovém měřítku[2] zejména výrobou a prodejem systémů řídících teplotu v automobilech, které zahrnují:

-          chladicí systémy hnací jednotky, jejichž účelem je zabránit poškození motoru v důsledku přehřívání; skládají se zejména z následujících komponentů: (i) chladicí jednotka motoru sestávající mimo jiné také z kondenzátoru (který je součástí klimatizačního okruhu), (ii) systém recirkulace výfukových plynů a (iii) čerpadla a ventily chladicí kapaliny včetně elektrických systémů tzv. „eWP“ („Elevated Work Platform“),  

-          systémy tepla, ventilace a klimatizace (tzv. „HVAC“), sloužící k zajištění pohodlí cestujících v kabině vozidla; obvykle zahrnují tyto hlavní součásti: (i) jednotka HVAC sestávající z výparníku, topného tělesa a klimatizace, (ii) kompresor a (iii) zařízení pro transport tekutin,

-          chladiče oleje, tj. hliníkové výměníky tepla, které odebírají olej z motoru nebo převodovky a chladí jej výměnou energie buď vzduchem, nebo chladicí kapalinou.[3] 

8.             Společnost Hahn & Co. pak prostřednictvím svých dceřiných společností působí především v oblastech:

-          výroba struskového cementu (prostřednictvím korejských společností Ssangyong Cement, Daehan Slag a Hannam Cement),

-          výroba automobilových komponent (prostřednictvím společnosti Hanon a dále prostřednictvím společnosti Coavis Inc., se sídlem v Korejské republice, která je výrobcem modulů a komponentů palivových čerpadel pro automobily),[4]

-          doprava a logistika (prostřednictvím korejských společností SK Shipping a H-Line Shipping, zabývajících se přepravou hromadných nákladů),

-          výroba a prodej nealkoholických nápojů a cukrovinek (prostřednictvím korejských společností Woongjin Foods a Daeyoung Foods),

-          pronájem automobilů a obchod s ojetými vozidly (prostřednictvím korejských společností SK Encar (K Car) a Joy Rent A Car),

-          služby reklamních agentur (prostřednictvím korejských společností N Search Marketing a MABLE) či

-          výroba kamerových modulů a optických komponent (prostřednictvím čínské společnosti Cowell e Holdings).

9.             Společnost Keihin CZ je před uskutečněním posuzovaného spojení kontrolována společností Keihin Corporation, jež je dceřinou společností společnosti Honda Motor. Společnost Keihin CZ působí v oblasti výroby a prodeje kondenzátorů klimatizace, které jsou součástí chladicího systému hnacího ústrojí. Většinu kondenzátorů prodává společnost Keihin CZ výrobcům původního vybavení automobilů, tj. výrobcům motorů (dále jen „výrobci původního vybavení“ či „OEM“),[5] a dodavatelům původního vybavení, tj. oficiální opravní síti výrobců motorů (dále jen „dodavatelé původního vybavení“ či „OES“), malou část kondenzátorů pak dodává na nezávislý trh s náhradními díly (dále jen „nezávislý trh s náhradními díly“ či „IAM“).

10.         Společnost Keihin CZ dále vyrábí specifické chladiče oleje (konkrétně chladiče servopohonů). Společnost Keihin CZ však vyrábí a dodává tyto chladiče ve velmi malém objemu,[6] a to jako servisní díly nebo náhradní díly používané pro opravy vozidel.

III. Dopady spojení

11.         Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.

12.         Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatelů či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí.

13.         Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že činnosti spojujících se soutěžitelů se překrývají zejména v oblasti výroby a prodeje kondenzátorů klimatizace, které jsou součástí chladicího systému hnacího ústrojí automobilů, a dále v oblasti výroby a prodeje chladičů oleje.

14.         Kondenzátor klimatizace funguje jako výměník tepla pro klimatizační systém. Je umístěn před chladičem a je vyroben z trubek obklopených chladicími žebry. Uvolňuje teplo do vnějšího vzduchu procházejícího těmito žebry. Kondenzátor přijímá vysokoteplotní vysokotlakové páry chladiva z kompresoru, přičemž teplo obsažené v chladivu prochází žebry kondenzátoru do ovzduší. Kondenzátor klimatizace přeměňuje procesem kondenzace páru na vysokotlakovou kapalinu a následně vysokotlakové kapalné chladivo opouští zespodu kondenzátor.

15.         Kondenzátory klimatizace se technicky liší při použití v automobilech od jakéhokoliv jiného průmyslového použití na základě několika faktorů, jimiž jsou např. způsob generování a dodávky energie, způsob, jakým je vzduch ochlazován a vháněn do kabiny vozidla, design a tvar formy a odlitku, způsob, jakým je kondenzátor konfigurován a specifikace kondenzátoru. Spojující se soutěžitelé dodávají kondenzátory klimatizace převážně výrobcům původního vybavení a dodavatelům původního vybavení, pouze v malé míře pak dodávají kondenzátory pro trh s náhradními díly.

16.         Výrobci původního vybavení si vybírají své dodavatele kondenzátorů klimatizace na základě technologie dodavatele, jeho výrobních kapacit, případných předchozích zkušeností s daným dodavatelem a ceny. Kondenzátor klimatizace je vyvíjen po dobu 18 až 24 měsíců, aby splňoval požadavky na kvalitu a specifikace výrobců původního vybavení. Je-li kondenzátor klimatizace vyvinut pro konkrétní modely vozidel, provádí dodavatel testování vozidel po dobu přibližně šesti měsíců.

17.         Ceny kondenzátorů se u různých modelů vozidel liší v závislosti na množství použité suroviny, konkrétních požadavcích, struktuře dodavatelských nákladů, způsobech dodání či vzdálenosti. Výrobci původního vybavení vyhlašují tendry a vydávají žádosti o předložení návrhů na dlouhodobé dodávky pro konkrétní automobily. Průměrný životní cyklus dodávek v rámci žádosti o návrh je obvykle sedm let, což odpovídá době, než budou vyvinuty nové modely vozidel. Během sedmiletého období se mohou některé specifikace a design měnit.

18.         Na základě žádosti o návrh jsou uzavírány smlouvy primárně s mateřskými společnostmi výrobců původního vybavení a dodavatelů původního vybavení, přičemž individuální nabídky jsou řešeny buď centrálně, nebo na lokální úrovni dceřiných společností. Výrobci původního vybavení mají také obvykle více dodavatelů – například podnikatelská skupina Volkswagen Group získává své kondenzátory od více dodavatelů, jimiž jsou kromě společnosti Keihin CZ např. také podnikatelské skupiny Denso, Modine či Mahle.

19.         Kromě značkových kondenzátorů jsou vyráběny kondenzátory rovněž neznačkovými dodavateli. Tyto neznačkové kondenzátory jsou kompatibilní s původními kondenzátory a jsou používány jako náhradní díly při opravách (např. v případě, že došlo k poškození kondenzátoru v důsledku automobilové nehody), pokud spotřebitelé upřednostňují levnější výrobky. Nicméně objem takto používaných neznačkových kondenzátorů je relativně malý, neboť mechanici při opravách vzhledem k jejich kvalitě upřednostňují originální produkty dodávané původními dodavateli.      

20.         Pokud jde o oblast kondenzátorů klimatizace pro automobilový průmysl, resp. obecněji o kategorii dodávek automobilových komponentů, do níž kondenzátory klimatizace náleží, přihlédl Úřad k rozhodovací praxi Evropské komise, která ve svých rozhodnutích naznačila následující možné členění relevantních trhů.

21.         Nejprve je třeba se zabývat otázkou, zda jednotlivé základní součásti chladicích modulů motorů lze vyčlenit do samostatných výrobkových trhů. Evropská komise dospěla ke zjištění, že výrobci původního vybavení organizují zpravidla samostatná nabídková řízení pro jednotlivé komponenty chladicích systémů.[7] Uvedené zjištění by tedy nasvědčovalo spíše vymezení samostatných relevantních trhů pro jednotlivé komponenty chladicích systémů pro automobily, nicméně v konečném důsledku ponechala Evropská komise tuto otázku otevřenou.

22.         Dále se Evropská komise zabývala v případě dodávek automobilových komponentů obecně otázkou, zda členit jednotlivé věcně relevantní trhy dle toho, zda se jedná o dodávky pro výrobce původního vybavení, dodavatele původního vybavení či zda jde o dodávky pro nezávislý trh s náhradními díly. Evropská komise dospěla k závěru, že za opodstatněné lze považovat tvrzení, že dodávky automobilových komponentů výrobcům původního vybavení a dodavatelům původního vybavení by měly spadat do jedné společné kategorie (jednoho trhu), zatímco dodávky komponentů pro nezávislý trh s náhradními díly by měly být posuzovány v rámci samostatné kategorie (trhu), a to z toho důvodu, že zákazníci kupující původní vybavení nerozlišují mezi nabídkami produktů pro výrobce původního vybavení či pro dodavatele původního vybavení, dále že dodavatelé nevědí, jaké je konečné určení jejich produktů a že dodávané produkty jsou stejné pro OEM i OES.[8]

23.         Co se týče geografického vymezení relevantních trhů součástek pro automobilový průmysl, resp. jejich případných segmentů, vychází Úřad rovněž z praxe Evropské komise, která ve svých rozhodnutích týkajících se automobilových komponentů chladicích systémů pro OEM a OES uvažovala vždy přinejmenším o vymezení v rozsahu Evropského hospodářského prostoru, resp. dokonce o celosvětovém rozměru,[9] a to zejména s ohledem na skutečnost, že prodej kondenzátorů klimatizace je dán spíše globálními preferencemi zákazníků než geografickými zvláštnostmi, neboť výrobci původního vybavení mají své vlastní specifikace a kondenzátory klimatizace jsou vyráběny specificky pro konkrétní modely automobilů, přičemž překážky pro přeshraniční dopravu automobilových komponentů se nevyskytují, náklady na přepravu jsou relativně nízké a většina výrobců automobilových komponentů působí ve většině evropských států, kde jsou vyráběny automobily, a navíc ceny produktů jsou v rámci Evropského hospodářského prostoru obdobné. Evropská komise v této souvislosti uvedla, že větší část dotázaných zákazníků organizuje nákup tepelných systémů pro automobily či jejich komponentů na celosvětové úrovni, značná část dotázaných zákazníků však vyžadovala, aby měli dodavatelé modulů či jednotlivých komponentů výrobní zařízení na území Evropského hospodářského prostoru, proto se Evropská komise zaměřila na tento geografický trh. Naopak v případě trhů automobilových komponentů pro IAM, které jsou využívány pro opravy automobilů, zvažovala Evropská komise užší vymezení trhů na národní úrovni.[10]    

24.         S ohledem na skutečnost, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže ani při nejužším vymezení relevantního trhu v oblastech výroby a prodeje kondenzátorů klimatizace, a to jak z hlediska věcného, tak i z hlediska geografického, ponechal Úřad otázku konečného vymezení relevantních trhů otevřenou.

25.         Tržní podíl společnosti Hanon v oblasti výroby a prodeje kondenzátorů klimatizace pro OEM/OES v rámci Evropského hospodářského prostoru za rok 2019 představoval přibližně [5-15] %, tržní podíl společnosti Keihin CZ pak činil cca [5-15] %. Společný podíl spojujících se stran tak dosahoval v roce 2019 přibližně [15-25] %. Dalšími soutěžiteli zabývajícími se výrobou a prodejem kondenzátorů klimatizace v rámci Evropského hospodářského prostoru jsou např. podnikatelské skupiny Valeo a Mahle, obě s tržním podílem ve výši 25 – 35 %, Denso s 15 – 25% tržním podílem či Modine s tržním podílem ve výší 5 – 15 %.[11]

26.         Pokud jde o dodávky kondenzátorů klimatizace pro IAM, je v této oblasti ze spojujících se soutěžitelů aktivní pouze společnost Keihin CZ, avšak jen v omezeném rozsahu (dodává tímto způsobem […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…]).  

27.         Společnost Hanon dodává své kondenzátory klimatizace zejména podnikatelským skupinám […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…]. Dodávky společnosti Hanon pro podnikatelskou skupinu […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] však pokrývají pouze […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] poptávky této podnikatelské skupiny po kondenzátorech klimatizace. Největšími zákazníky společnosti Keihin CZ jsou pak podnikatelské skupiny […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…], přičemž většina jejích prodejů je určena skupině […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…].

28.         Pokud jde o působení spojujících se soutěžitelů na území České republiky, dodává společnost Hanon na český trh kondenzátory klimatizace zejména podnikatelské skupině […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…], společnost Keihin CZ dodává na český trh kondenzátory klimatizace zejména […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…].

29.         Mezi odběrateli spojujících se soutěžitelů dochází tedy v rámci Evropského hospodářského prostoru pouze k relativně malým překryvům. Spojující se soutěžitelé budou, pokud jde o dodávky kondenzátorů klimatizace, nadále čelit významným konkurentům, jejichž tržní postavení bude srovnatelné, nebo dokonce i vyšší než postavení spojením vzniklého subjektu. Nadto výrobci původního vybavení disponují výraznou kupní silou, když navíc potřebné součástky získávají z více různých zdrojů (tj. od různých dodavatelů) a mají tudíž možnost přejít k jinému dodavateli i v průběhu výroby vozidla či požadovat ad hoc snížení ceny.[12]                  

30.         Činnosti spojujících se soutěžitelů se rovněž překrývají v oblasti výroby a prodeje chladičů oleje pro použití v automobilovém průmyslu. Společnost Hanon vyrábí a prodává chladiče oleje […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] však v rámci Evropského hospodářského prostoru dosahuje v oblasti výroby a prodeje chladičů pouze minimálních tržeb a její tržní podíl na celkovém trhu s chladiči oleje v rámci Evropského hospodářského prostoru nepřesáhl [0-5] %.

31.         Společnost Keihin CZ vyrábí chladiče servopohonů, a to pouze jako náhradní díly pro své zákazníky (jedná se zejména o […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…]. Podíl společnosti Keihin na tomto trhu je tedy zanedbatelný.

IV. Závěr

32.         Po zhodnocení všech výše uvedených skutečností dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v oblasti výroby a prodeje kondenzátorů klimatizace, které jsou součástí chladicího systému hnacího ústrojí automobilů, ani v oblasti výroby a prodeje chladičů oleje, neboť uskutečněním posuzovaného spojení nedojde k podstatné změně v těchto oblastech.

33.         Z výše uvedených důvodů Úřad rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 16 odst. 2 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

 

 

 

Obdrží

Mgr. Danica Šebestová, advokátka

Squire Patton Boggs s.r.o., advokátní kancelář

Václavské náměstí 813/57

110 00 Praha

IDDS: nfqf9k9

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 23. 3. 2021.

 [1] […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…]  

[2] Společnost Hanon má 40 výrobních závodů a 18 strojírenských závodů.

[3] Společnost Hanon vyrábí olejové chladiče hlavně v Severní a Jižní Americe, přičemž tržby této společnosti za prodej chladičů oleje v Evropském hospodářském prostoru činí méně než […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…].

[4] Moduly palivového čerpadla dodávají palivo z nádrže do motoru vozidla, regulují tlak v palivovém systému, indikují hladinu zbývajícího paliva v nádrži a odfiltrovávají nečistoty a jiné částice. Palivová čerpadla nejsou součástí chladicích systémů hnacího ústrojí ani topných, ventilačních či klimatizačních systémů. Společnost Coavis Inc. působí rovněž v České republice zejména prostřednictvím prodejů společnostem […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…].

[5] Jedná se zejména o […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…].

[6] Tržby společnosti Keihin CZ v této oblasti představovaly […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] ročně.

[7] Např. rozhodnutí Evropské komise COMP/M.7564 – Mahle Behr / Delphi Thermal Systems Business.

[8] Např. rozhodnutí Evropské komise COMP/M.4456 – Mahle / Dana EPG.

[9] Např. rozhodnutí Evropské komise COMP/M.2366 – Denso / MMC, COMP/M.7564 – Mahle Behr / Delphi Thermal Systems Business či COMP/M.5862 – Mahle / Behr / Behr Industry.

[10] Např. rozhodnutí Evropské komise COMP/M.5862 – Mahle / Behr / Behr Industry.

[11] Obdobných tržních podílů dosahovali spojující se soutěžitelé i jejich konkurenti v letech 2018 a 2017.

[12] K obdobným závěrům dospěla Evropská komise např. v rozhodnutí COMP/M.7564 – Mahle Behr / Delphi Thermal Systems Business.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz