číslo jednací: 12949/2020/820/PBr
spisová značka: S0380/2018/KD

Instance I.
Věc Uzavírání a plnění zakázaných dohod o přímém určení cen pro další prodej
Účastníci
  1. ABISTORE SPORT s.r.o.
Typ správního řízení Vertikální dohody
Typ rozhodnutí § 22a odst. 1 písm. b) zákona č. 143/2001 Sb.
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 9. 2. 2021
Související rozhodnutí 12949/2020/820/PBr
04727/2021/164/MDo
Dokumenty file icon dokument ke stažení 645 KB

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-S0380/2018/KD

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-12949/2020/820/PBr

 

Brno 30. dubna 2020

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0380/2018/KD zahájeném dne 26. 9. 2018 z moci úřední dle § 78 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve spojení s § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a dle § 21 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb. o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jehož účastníkem je společnost

ABISTORE SPORT s.r.o., se sídlem Poděbradova 992/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 02216302, zastoupená na základě plné moci ze dne 16. 11. 2018 Mgr. Petrem Křížákem, MBA, LL.M., advokátem z advokátní kanceláře Křížák & Partneři, se sídlem Purkyňova 6, 702 00 Ostrava,

vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů toto

 

 

ROZHODNUTÍ:

I.

Účastník řízení, společnost ABISTORE SPORT s.r.o., se sídlem Poděbradova 992/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 02216302, tím, že

v období od 26. 3. 2015 do 26. 9. 2018 vyzýval své odběratele prostřednictvím e-mailové komunikace k navýšení cen účastníkem řízení dodávaného sportovního vybavení pro prodej konečným spotřebitelům na úroveň jím stanovených minimálních maloobchodních cen, přičemž na tyto výzvy odběratelé účastníka řízení v uvedeném období přistupovali, tudíž

uzavíral a plnil se svými odběrateli zakázané dohody o přímém určení cen pro další prodej, jejichž cílem bylo narušení hospodářské soutěže a k jejímuž skutečnému narušení došlo na relevantním trhu sportovního vybavení na území České republiky,

čímž porušil v období od 26. 3. 2015 do 26. 9. 2018 zákaz stanovený v § 3 odst. 1 ve spojení s odst. 2 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,

a tím se v uvedeném období dopustil přestupku dle § 22a odst. 1 písm. b) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů.

II.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů se účastníku řízení,společnosti ABISTORE SPORT s.r.o., se sídlem Poděbradova 992/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 02216302, plnění dohod popsaných ve výroku I. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.

III.

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů se účastníku řízení, společnosti ABISTORE SPORT s.r.o., se sídlem Poděbradova 992/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 02216302, za přestupek dle § 22a odst. 1 písm. b) téhož zákona popsaný ve výroku I. tohoto rozhodnutí ukládá pokuta v celkové výši

1 851 000(slovy: jeden milion osm set padesát jedna tisíc korun českých).

Uložená pokuta je splatná do 90 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

IV.

V souladu s § 20 odst. 4 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů se účastníku řízení, společnosti ABISTORE SPORT s.r.o., se sídlem Poděbradova 992/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 02216302, ukládá opatření k nápravě, a to písemně informovat všechny své odběratele o zákazu a neplatnosti dohod uvedených ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

Pro splnění opatření k nápravě stanoví Úřad pro ochranu hospodářské soutěže účastníku řízení, společnosti ABISTORE SPORT s.r.o., se sídlem Poděbradova 992/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 02216302, lhůtu 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Splnění opatření k nápravě účastník řízení doloží Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže do 14 dnů od uplynutí lhůty pro jeho splnění předložením

·      kopie textu písemné informace o zákazu a neplatnosti dohod uvedených ve výroku I. tohoto rozhodnutí a

·      seznamu všech vyrozuměných odběratelů s uvedením následujících údajů: jména a příjmení u osob fyzických, resp. obchodní firmy u osob právnických, jejich identifikačního čísla a data, kdy účastník řízení daného odběratele informoval o zákazu a neplatnosti dohod uvedených ve výroku I. tohoto rozhodnutí.

V.

Dle § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a ve spojení s § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů se účastníku řízení, společnosti ABISTORE SPORT s.r.o., se sídlem Poděbradova 992/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 02216302, ukládá povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou

3 500 Kč (slovy: tři tisíce pět set korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do 15 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

 

ODŮVODNĚNÍ

I.      Zahájení a dosavadní průběh správního řízení

1.    Dne 26. 9. 2018 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad) se společností ABISTORE SPORT s.r.o., se sídlem Poděbradova 992/111, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 02216302 (dále též „účastník řízení“ nebo „ABISTORE SPORT“) správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0380/2018/KD pro možné porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“) – dále též „správní řízení“, a to současně s provedením šetření na místě v obchodních prostorách společnosti ABISTORE SPORT na adrese jejího sídla. Možné porušení zákona spatřoval Úřad v uzavírání a plnění zakázaných dohod o přímém nebo nepřímém určení cen zboží pro další prodej, a to sportovního vybavení (fitness vybavení; produktů pro posilování; kolečkových bruslí, chráničů a příslušenství; koloběžek; skateboardů; ledních bruslí; vybavení pro badminton, tenis, squash a stolní tenis; trekingových holí, holí pro nordic walking a příslušenství; pomůcek pro plavání), sjednávaných mezi účastníkem řízení a jeho odběrateli. Cílem nebo výsledkem uvedeného jednání účastníka řízení mohlo být narušení hospodářské soutěže na trhu/trzích daného zboží.

2.    Úřad přistoupil k zahájení správního řízení z moci úřední po předběžném šetření vyvolaném stížností na možné protisoutěžní jednání společnosti ABISTORE SPORT.[1] Důvodnou indicií pro zahájení správního řízení ve věci možného porušení zákona byla skutečnost, že účastník řízení se svými odběrateli sjednával pro další prodej sportovního vybavení dohody, jejichž cílem bylo dosáhnout dodržování účastníkem řízení stanovených doporučených cen pro další prodej tohoto zboží odběrateli.

3.    V rámci předběžného šetření si Úřad vyžádal podklady a informace od podavatele stížnosti a odběratelů společnosti ABISTORE SPORT, v rámci samotného správního řízení pak od účastníka řízení, jeho konkurentů a dříve neoslovených odběratelů. Úřad tak shromáždil podklady a informace o podmínkách stanovených společností ABISTORE SPORT pro další prodej sportovního vybavení, o jejích hospodářských výkonech, o vymezení relevantního trhu a tržního podílu účastníka řízení, jakož i o skutečnostech prokazujících namítané jednání.

4.    Na základě dokumentů zajištěných při šetření na místě, ze kterých rovněž vyplynulo, že společnost ABISTORE SPORT se mohla možného porušení zákona dopouštět již od roku 2015, Úřad upřesnil předmět správního řízení[2], když doplnil, že předmětné dohody byly na území České republiky (dále též „ČR“) uzavírány od roku 2015 do zahájení předmětného správního řízení.[3]

5.    Dne 9. 1. 2020 sdělil Úřad společnosti ABISTORE SPORT výhrady shrnující základní skutkové okolnosti šetřeného případu, jejich právní hodnocení a odkazy na hlavní důkazy o nich, obsažené ve spise správního řízení, včetně informace o výši pokuty, kterou hodlá uložit (dále též „Sdělení výhrad“). Účastníku řízení bylo po jejich vydání umožněno seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, případně navrhnout další dokazování (k vyjádření účastníka řízení – viz část VI. tohoto rozhodnutí).

II.    Charakteristika účastníka správního řízení

6.    Společnost ABISTORE SPORT je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 57470, a to dne 15. 10. 2013. Předmětem podnikání je mj. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. Společnost ABISTORE SPORT se zabývá především velkoobchodním prodejem sportovních potřeb.

7.    Společnost ABISTORE SPORT je právnickou osobou, jejímiž jednateli jsou Sławomir Marek Kaleciński, Ryszard Leszek Ziomek, Julian Łaba a Adam Franciszek Kołodziej. Kterýkoliv z jednatelů je oprávněn jednat a podepisovat jménem společnosti. Uvedení jednatelé jsou současně společníky společnosti ABISTORE SPORT, přičemž obchodní podílkaždého z nich na základním kapitálu společnosti ABISTORE SPORT činí shodně 25 %. Stejné osoby jsou taktéž společníky a členy představenstva společnosti ABISAL Sp. z o.o., se sídlem Św. Elżbiety 6, 41-905 Bytom, KRS 0000156535 (dále též „ABISAL“), a společnosti TEKOSp. z o.o., se sídlem Św. Elżbiety 6, 41-905 Bytom, KRS 0000286569 (dále též „TEKO“), kdy první jmenovaná působí v Polsku od roku 2003 a druhá pak na území Polska od roku 2007, a to rovněž v oblasti prodeje sportovního vybavení. Pro společnosti ABISTORE SPORT, ABISAL a TEKO zavádí Úřad termín „skupina ABISTORE“.

III.      Zjištěné skutečnosti a důkazy

III.1  Obchodní podmínky společnosti ABISTORE SPORT

8.    Úřad zjistil, že společnost ABISTORE SPORT prodává jí distribuované výrobky, tj. fitness vybavení; produkty pro posilování; kolečkové brusle, chrániče a příslušenství; koloběžky; skateboardy; lední brusle; vybavení pro badminton, tenis, squash a stolní tenis; trekingové hole, hole pro nordic walking a příslušenství; pomůcky pro plavání (dále též „dotčené zboží“), především prostřednictvím B2B systému[4] bez písemné smlouvy, někteří zákazníci společnosti ABISTORE SPORT však poukázali i na možnost objednat zboží telefonicky nebo e-mailem.[5] Webové B2B rozhraní je pro odběratele společnosti ABISTORE SPORT dostupné na http://www.b2b.abistore.cz, kde jsou rovněž informováni o výši velkoobchodní ceny a výši doporučené maloobchodní ceny (dále též „MOC“).[6] Podklady pro zalistování položek do e-shopu poskytuje účastník řízení maloobchodním prodejcům pomocí datového feedu, který obsahuje informace o produktu (např. obchodní název, EAN, popis výrobku, technické parametry, obrázek, množství skladem, nákupní cenu a doporučenou MOC).[7] Tento datový soubor je dle vyjádření odběratelů společnosti ABISTORE SPORT denně aktualizován a může se automaticky přenášet do jejich e-shopu.[8] Sám účastník řízení systém B2B označil za výhradní způsob realizace prodeje zboží odběratelům[9] s tím, že veškerá další ujednání sjednává se svými zákazníky prostřednictvím telefonních hovorů nebo na osobní schůzce. Zboží dodávané účastníkem řízení nabývají maloobchodní prodejci do svého vlastnictví po uhrazení faktury, která je splatná do čtrnácti dnů od vyzvednutí objednaného zboží[10], a následně nesou finanční a obchodní rizika spojená s nákupem a prodejem tohoto zboží jiným subjektům.[11] Z hlediska soutěžního práva nyní posuzované jednání účastníka řízení spadá do působnosti soutežněprávních předpisů.[12]

9.    Společnost ABISTORE SPORT sdělila, že určování obchodní politiky je ryze její doménou a neřídí se žádnými pokyny jiných subjektů. Samotnou obchodní politiku vůči zákazníkům označila za „stabilní“, připustila však cenová zvýhodnění pro stálé odběratele tvořící významný podíl na obratu společnosti, množstevní slevy nebo příležitostně akční ceny. V rámci své obchodní činnosti účastník řízení kupuje zboží za účelem jeho dalšího prodeje, podíl prodaného zboží konečným spotřebitelům je však zcela marginální.[13]

III.2  Dodržování doporučených cen

10.    Dle obdržené stížnosti měla společnost ABISTORE SPORT přímo určovat ceny pro další prodej dotčeného zboží konečným spotřebitelům. Tato společnost měla rovněž odběratelům nabízejícím dotčené zboží za ceny pod jí stanovenou úrovní omezovat či přerušovat dodávky jí distribuovaného zboží anebo zamezit přístup do systému B2B. Stěžovatel dále uvedl, že společnost ABISTORE SPORT vyžadovala striktní dodržování cen pouze u některých maloobchodních prodejců, zatímco vybraným odběratelům umožňovala výjimky v podobě nižších prodejních cen.[14]

11.    Namítané jednání bylo stěžovatelem doloženo rozsáhlou zejména e-mailovou komunikací mezi ním a účastníkem řízení. Na záměr účastníka řízení stanovovat a kontrolovat dodržování MOC poukazuje e-mail obchodního zástupce společnosti ABISTORE SPORT ze dne 11. 10. 2017 obsahující otázku: […obchodní tajemství…], kterým reagoval na e-mail stěžovatele, kde stojí: […obchodní tajemství…][15],nebo e-mail od obchodního zástupce ze dne 28. 2. 2018, kde stěžovateli sděluje: […obchodní tajemství…][16]. V e-mailu vedoucího pobočky ze dne 3. 4. 2018 je pak stěžovatel informován: […obchodní tajemství…][17].

12.    Hrozbu uplatnění sankce při nedodržení MOC dotčeného zboží lze dovodit ze zprávy aplikace WhatsApp ze dne 5. 10. 2017, ve které obchodní zástupce společnosti ABISTORE SPORT stěžovatele upozorňuje: […obchodní tajemství…][18]. Samotné uplatnění sankce pak plyne z e-mailové komunikace ze dne 24. 10. 2017, kdy obchodní zástupce na otázku stěžovatele: […obchodní tajemství…], odepsal: […obchodní tajemství…][19]. Ve stejný den obchodní zástupce rovněž napsal: […obchodní tajemství…][20]. Na základě uplatněné sankce a za účelem obnovení dodávek přistoupil stěžovatel k úpravě MOC na úroveň požadovanou společností ABISTORE SPORT, což jí oznamuje ještě téhož dne v e-mailu: […obchodní tajemství…][21]. Stejně tak vedoucí pobočky společnosti ABISTORE SPORT v e-mailu ze dne 3. 4. 2018 stěžovateli sdělil:[…obchodní tajemství…][22]. V e-mailu ze dne 5. 4. 2018 s předmětem dodržování minimálních prodejních cen pak oznámil: […obchodní tajemství…].[23]

13.    Skutečnost, že někteří odběratelé účastníka řízení mohli vybrané zboží nabízet za ceny nižší než MOC stanovené společností ABISTORE SPORT, stěžovatel dokládá e-mailem vedoucího pobočky ze dne 5. 4. 2018: […obchodní tajemství…][24].

14.    V rámci šetření na místě Úřad zajistil další e-mailovou komunikaci potvrzující protisoutěžní jednání společnosti ABISTORE SPORT. Kontrolu dodržování MOC a výzvy k jejich úpravě, pokud odběratelé dotčené zboží nabízeli za nižší prodejní ceny než účastníkem řízení stanovené, lze dovodit z následujících zpráv. Vedoucí pobočky v e-mailech zaslaných odběratelům společnosti ABISTORE SPORT mj. napsal: […obchodní tajemství…][25], […obchodní tajemství…][26] nebo […obchodní tajemství…][27]. V e-mailech obchodního zástupce pak byly nalezeny tyto výzvy: […obchodní tajemství…][28], […obchodní tajemství…][29], nebo prosba o změnu maloobchodní ceny zboží s odkazem na internetovou cenu prodejce a informaci o nové prodejní ceně[30].

15.    Výhrůžky sankcemi ze strany účastníka řízení spočívajícími v nedodání zboží a jejich skutečná aplikace z důvodu nedodržování minimálních prodejních cen jím určených plynou z následujících vyjádření směřujících k odběratelům. Obchodní zástupce společnosti ABISTORE SPORT napsal: […obchodní tajemství…][31]. V jiném případě pak prohlásil: […obchodní tajemství…][32]. Podobně vedoucí pobočky odběrateli sdělil: […obchodní tajemství…][33].

16.    Skutečnost, že odběratelé přistupovali po výzvách společnosti ABISTORE SPORT k úpravě MOC jí dodávaného zboží, dokládají jejich reakce zachycené v e-mailové komunikaci. Po připomínce vedoucího pobočky nabádajícího odběratele ke změně cen tento subjekt nejdříve odepsal: […obchodní tajemství…][34], a následně: […obchodní tajemství…][35]. Podobně v případě, ve kterém vedoucí pobočky společnosti ABISTORE SPORT označil maloobchodní prodejní ceny odběratele za nepřijatelné, tento odpověděl: […obchodní tajemství…][36]. Rovněž prosba obchodního zástupce o nastavení cen zboží dle XML vedla k úpravě MOC ze strany odběratele, který odpověděl: […obchodní tajemství…][37].

17.    Někteří odběratelé MOC stanovené společností ABISTORE SPORT pro další prodej dotčeného zboží konečným spotřebitelům akceptovali dobrovolně. Současně však účastníka řízení upozorňovali na ty prodejce, kteří stanovené MOC nedodržovali. Danému svědčí např. sdělení odběratele: […obchodní tajemství…][38]. Další odběratel konstatoval: […obchodní tajemství…][39]. Posléze ještě dodal: […obchodní tajemství…][40]. Vedoucí pobočky pak odpověděl: […obchodní tajemství…][41]. Jiný odběratel společnosti ABISTORE SPORT si stěžoval: […obchodní tajemství…][42]. Stejný odběratel také napsal: […obchodní tajemství…][43].

18.    Několik odběratelů oslovených Úřadem uvedlo, že od společnosti ABISTORE SPORT nedostávali instrukce týkající se dodržování MOC nebo že při stanovování MOC nebyli z její strany omezováni. Tito odběratelé, jak rovněž sdělili, používají vlastní cenový (a slevový) sytém, cenovou politiku určují dle spotřebitelské poptávky a situace na trhu a systému B2B anebo datovému feedu přisuzují pouze informativní roli.[44]Byli však i odběratelé, kteří potvrdili, že údaje o doporučených MOC získávali ze systému B2B nebo datového feedu, popř. využili internetových stránek www.heureka.cz, a tyto ceny pak s ohledem na výši sjednané marže dobrovolně dodržovali nebo ponechali, pokud tak učinili i konkurenční maloobchodní prodejci.[45] Jeden odběratel však přiznal, že po upomínce společnosti ABISTORE SPORT týkající se jejího výhradního dovozního práva na některé jím prodávané výrobky tyto výrobky stáhl z prodeje, popřípadě upravil ceny podle požadavku společnosti ABISTORE SPORT.[46]

19.    Dle vyjádření účastníka řízení jeho obchodní zástupci určují tzv. katalogovou cenu, ze které je při stanovení nákupní ceny odečtena sleva v závislosti na charakteru odběratele a nakupovaných výrobků. Ceny pro další prodej jsou dostupné v B2B systému a XML feedu a mají pouze doporučující charakter.[47] Upozornění od odběratelů týkající se nedodržování prodejních cen jinými odběrateli účastník řízení vysvětluje tím, že tito jeho odběratelé nesprávně považují doporučené prodejní ceny za ceny závazné.[48]

20.    Za účelem zjištění stavu věci provedl Úřad rovněž cenové srovnání výrobků distribuovaných společností ABISTORE SPORT. Šetření pomocí internetového srovnávače www.heureka.cz ukázalo vysokou sladěnost MOC u většiny dotčeného zboží nabízeného odběrateli účastníka řízení[49].

III.3  Začátek protisoutěžního jednání

21.    Úřad má k dispozici dokumenty naznačující sledování či kontrolu dodržování MOC ze strany společnosti ABISTORE SPORT již od roku 2013. Důkazem jsou upozorňující e-maily vedoucího pobočky účastníka řízení zasílané odběratelům ze dne 31. 10. 2013 ohledně potřeby dodržovat ceny uvedené v datových feedech společnosti ABISTORE SPORT[50] nebo ze dne 7. 11. 2013 ohledně navýšení cen na „původní hodnotu“ po skončení „akce“[51].

22.    Úřad má za to, že k přistoupení odběratelů na dodržování minimálních prodejních cen dotčeného zboží stanovených účastníkem řízení došlo nejpozději dne 26. 3. 2015, kdy jeden z odběratelů společnosti ABISTORE SPORT potvrdil, že veškeré ceny opravil dle aktualizované tabulky poskytnuté účastníkem řízení[52]. Tento odběratel tak učinil v reakci na sdělení zástupce společnosti ABISTORE SPORT, ve kterém byl nabádán ke změně cen, neboť jím nastavené ceny „rozhodily“ celý trh[53] (srov. odst. 16).

III.4  Shrnutí jednání společnosti ABISTORE SPORT

23.    Ze získaných informací a podkladů plyne, že účastník řízení v rámci své cenové politiky usiloval při dalším prodeji dotčeného zboží o dodržování MOC (byť tyto ceny označoval jako doporučené), o kterých své odběratele informoval prostřednictvím systému B2B nebo datového feedu (srov. odst. 8). Společnost ABISTORE SPORT rovněž kontrolovala MOC zboží nabízeného jejími odběrateli, a jestliže někteří nedodržovali jí stanovené prodejní MOC, vyzývala je k úpravě cen dle systému B2B nebo datového feedu (srov. odst. 11 nebo 14). Pokud maloobchodní prodejce neupravil cenu na účastníkem řízení požadovanou úroveň, tento hrozil odepřením přístupu do systému B2B nebo odmítnutím dodávek, resp. ukončil s prodejci nerespektujícími jeho cenovou politiku obchodní spolupráci (srov. odst. 12 a 15). Tímto způsobem účastník řízení stanovil svým odběratelům pro další prodej dotčeného zboží konečným spotřebitelům minimální ceny (formálně označené jako doporučené MOC) a vynucoval jejich dodržování, čímž se tak doporučené ceny staly minimálními (fixními) prodejními cenami dotčeného zboží.

24.    Odběratelé účastníka řízení minimální MOC dotčeného zboží akceptovali buď dobrovolně, nebo po výhrůžkách zaslaných společností ABISTORE SPORT či dokonce až po jejich uplatnění (srov. odst. 12, 16–18). Stejně tak, pokud odběratelé používali tzv. cenového hlídače umožňujícího snížení cen dotčeného zboží na úroveň konkurenčních nabídek, pro zajištění dodržování účastníkem řízení stanovené MOC dotčeného zboží při dalším prodeji toto zařízení vypínali (srov. odst. 16 a 17). Přistoupení odběratelů na cenové návrhy účastníka řízení, tj. sjednocení cenové hladiny dotčeného zboží, vedle potvrzujících e-mailů odběratelů a samotného prvotního vyjádření podavatele stížnosti (srov. odst. 10–12) podporuje i Úřadem zjištěná vysoká sladěnost cen dotčeného zboží nabízeného v internetových obchodech jeho odběratelů (srov. odst. 20).

25.    Za doložený počátek protisoutěžního jednání účastníka řízení pokládá Úřad datum 26. 3. 2015, kdy došlo prokazatelně k přistoupení odběratele na dodržování MOC dotčeného zboží (srov. odst. 22). Za konec protisoutěžního jednání ze strany společnosti ABISTORE SPORT považuje Úřad 26. 9. 2018, kdy došlo ke sdělení obvinění (oznámení o zahájení řízení).

26.    Za zboží zasažené protisoutěžním jednáním účastníka řízení považuje Úřad veškeré dotčené zboží prodávané účastníkem řízení. Úřad vychází ze zjištění, že účastník řízení nabízí všechno zboží prostřednictvím systému B2B, který tak představuje výhradní způsob realizace prodeje společnosti ABISTORE SPORT a společně s datovým feedem i zdroj informací ohledně MOC dotčeného zboží. Jestliže účastník řízení zjistil nižší prodejní ceny některého z dotčeného zboží nabízeného jeho odběrateli, požadoval narovnání MOC na úroveň zanesenou do systému B2B, který byl přístupný všem odběratelům. Využívání samotného datového feedu (často aktualizovaného) současně umožňovalo automaticky přenášet MOC do e-shopů odběratelů bez ohledu na konkrétní produkt dotčeného zboží nabízeného společností ABISTORE SPORT. Skutečnost, že společnost ABISTORE SPORT trvala na nastavení MOC dle datového feedu u veškerého dotčeného zboží, však především dokládají shromážděné podklady (srov. odst. 14). Z nich je rovněž patrné, že účastník řízení vyhrožoval vypnutím přístupu do systému B2B bez ohledu na konkrétní výrobek z dotčeného zboží, u něhož odběratel nabízel nižší než stanovenou MOC, čímž by byl znemožněn přístup odběratele k objednávkám veškerého dotčeného zboží (srov. odst. 16).

IV.   Vymezení relevantních trhů a stanovení tržních podílů společnosti ABISTORE SPORT

27.    Z hlediska posouzení dané věci a podmínek řádného fungování hospodářské soutěže ve smyslu soutěžního práva je potřebné vymezit relevantní trh[54], na kterém se projevují účinky jednání společnosti ABISTORE SPORT. Relevantní trh je vymezován z hlediska věcného a geografického, přičemž je třeba vyjít z výchozího produktu, jímž je společností ABISTORE SPORT nabízené zboží, tj. sportovní vybavení, které účastník řízení, až na výjimky, prodává konečným spotřebitelům nepřímo prostřednictvím svých odběratelů.[55]

28.    Společnost ABISTORE SPORT působí v oboru sportovních potřeb a je dodavatelem sportovního vybavení v ČR. Nabízené produkty společnost ABISTORE SPORT dělí do dvanácti kategorií, a to fitness, posilování, in-line brusle, koloběžky, zimní brusle, vodní sporty, badminton, trekingové hole, tenis, stolní tenis, squash a skateboardy.[56]

IV.1  Definice relevantních trhů

29.    V rámci úvah o vymezení relevantního trhu Úřad přihlížel k podkladům a informacím získaným od společnosti ABISTORE SPORT, stejně jako od jejích odběratelů a konkurentů, které byly shromážděny v nyní šetřené věci.

30.    Účastník řízení na svých internetových stránkách v sekci nazvané O firmě uvádí, že působí v oboru sportovních potřeb. Produkty prodávané svým odběratelům pak společnost ABISTORE SPORT řadí do shora zmíněných dvanácti skupin. Konkrétně mezi fitness výrobky jsou zahrnuty rotopedy, eliptické a veslařské trenažéry, běžecké pásy, steppery a stepy, masážní přístroje, stahovadla, magnetická stahovadla a ortézy a dále drobný fitness. Sortiment zboží označený jako posilování obsahuje posilovací věže a lavice, hřídele, činky, závaží, činkové sety a příslušenství k posilování. Do kategorie in-line brusle společnost ABISTORE SPORT zařadila rovněž tzv. quad brusle, chrániče a příslušenství. Podobně do kategorií skateboardy a koloběžky spadají kromě samotných výrobků i doporučené chrániče. Další skupinu produktů tvoří zimní brusle, plavecké brýle a čepice jsou součástí vodních sportů, hole pro nordic walking, treking a univerzální hole včetně příslušenství se nacházejí pod položkou trekingové hole. Konečně společnost ABISTORE SPORT uvádí čtyři samostatné kategorie potřeb pro tenis, badminton, squash a stolní tenis, které kromě příslušných raket, popř. pálek, zahrnují rovněž míčky či letky, síťky (badminton a stolní tenis) a další příslušenství.

31.    Úřad při vymezování konkrétních kategorií sportovního zboží distribuovaného na území ČR společností ABISTORE SPORT částečně přihlížel k rozdělení navrženému touto společností. Úřad následně specifikoval následujících dvanáct kategorií sportovního vybavení, které účastník řízení nabízí svým odběratelům, a to i) fitness vybavení; ii) produkty pro posilování; iii) kolečkové brusle, chrániče a příslušenství; iv) koloběžky; v) skateboardy; vi) lední brusle; vii) vybavení pro badminton; viii) vybavení pro tenis; ix) vybavení pro squash; x) vybavení pro stolní tenis; xi) trekingové hole, hole pro nordic walking a příslušenství a xii) pomůcky pro plavání.

32.    Výrobky zahrnuté do kategorie „fitness vybavení“ jsou určeny převážně pro aerobní aktivity (např. intenzivní jogging, běh, rychlou chůzi nebo spinning) vykonávané nezřídka na příslušných trenažérech, zatímco produkty pro posilování jsou navrženy pro cvičení s přidaným odporem, tj. zpravidla pro anaerobní činnosti. Žádná z těchto kategorií však neobsahuje potřebné oblečení a obuv. Bruslemi obecně rozumíme sportovní pomůcku umožňující jejímu nositeli klouzavý pohyb po různorodém povrchu. V tomto smyslu pak lze rozlišit mezi kolečkovými bruslemi, které mají místo nožů kolečka, a ledními bruslemi. Do kategorie „koloběžky“ spadají dopravní prostředky ovládané pomocí řídítek a současně poháněné odrážením se jednou nohou od země. Za „skateboardy“ jsou obecně považovány desky se čtyřmi kolečky, které se však mohou lišit velikostí, tvarem nebo materiálem. „Vybavení pro badminton“ zahrnuje badmintonové rakety, letky a síťky, „vybavení pro tenis“ tenisové rakety, míče a omotávky držadel, „vybavení pro squash“ tvoří squashové rakety a míče a „vybavení pro stolní tenis“ obsahuje pálky, míčky a síťky (uvedené kategorie raketových sportů nezahrnují potřebné oblečení nebo obuv). Jednotlivé rakety či pálky pak slouží pro odpalování míčků, popř. letek, většinou přes nataženou síť. Rozdíly mezi trekingovými holemi a holemi pro nordic walking spočívají v typu a materiálu madel, konstrukci poutek a těla hole, stejně jako materiálu hole a jejího zakončení a odpružení. Zatímco trekingové hole jsou určeny spíše pro horské turisty a do náročnějšího terénu, za nordic walking je označována klasická procházka s holemi. Konečně kategorie „pomůcky pro plavání“ je tvořena zejména plaveckými brýlemi a čepicemi (nikoliv však plavkami), které chrání oči, uši a vlasy před nežádoucími účinky např. chlorované či slané vody.

33.    Takto vymezené skupiny sportovního vybavení jsou určeny pro různá použití a uspokojují rozdílné potřeby konečných spotřebitelů. Pro odstranění pochybností týkajících se zařazení výrobků do jednotlivých kategorií ze strany konečných spotřebitelů Úřad oslovil další velkoobchodní prodejce stejného sportovního vybavení, aby se vyjádřili k možné zastupitelnosti zboží v rámci daných skupin i mezi těmito skupinami. Přestože jeden z dotázaných celkově odmítl potenciální nahraditelnost výrobků z kategorie fitness a posilování jinými produkty z těchto kategorií[57] a další z respondentů poukázali na omezenou zastupitelnost výrobků zahrnutých do konkrétních skupin zboží (např. zaměnitelnost rotopedu a běžeckého pásu)[58], většina velkoobchodních prodejců neměla významnější výhrady k Úřadem provedenému členění zboží dodávaného společností ABISTORE SPORT. 

34.    Z některých odpovědí dotázaných velkoobchodních prodejců[59] a zejména pak odběratelů společnosti ABISTORE SPORT plyne, že výrobky prodávané touto společností nejsou nikterak unikátní či nedostatkové.[60] Na straně nabídky je přítomna řada konkurentů, kteří nabízejí stejný či podobný sortiment zboží jako účastník řízení, popř. se zaměřují pouze na jednu či několik málo kategorií sportovního vybavení. Jinak řečeno, maloobchodní prodejci mají nemálo možností získat požadované zboží od mnoha jiných dodavatelů, tj. existuje zastupitelnost výrobků distribuovaných společností ABISTORE SPORT s výrobky různých značek dodávanými jinými soutěžiteli.[61] Mezi nejčastěji zmiňované společnosti působící rovněž na velkoobchodní úrovni, které nabízejí výrobky srovnatelné s produkty nabízenými účastníkem řízení z hlediska ceny, požadovaných vlastností a funkcí, patří např. Acra, s.r.o., Fitness Store s.r.o., Mastersport s.r.o., Sedco s.r.o., Seven Sport s.r.o., Spokey s.r.o. nebo Tempish s.r.o. aj. V oblasti dodávek výše popsaného sportovního vybavení tedy existuje poměrně velká nabídková substituce, tj. stávající velkoobchodní distributoři jsou schopni zásobovat a nahradit zboží, které společnost ABISTORE SPORT prodává svým odběratelům.[62]

35.    Společnost ABISTORE SPORT obecně odmítla zastupitelnost jí distribuovaných výrobků v rámci Úřadem vymezených kategorií i mezi jednotlivými kategoriemi. Přestože společnost ABISTORE SPORT uznává, že některé zboží dodávané maloobchodním prodejcům lze považovat za navzájem zastupitelné, protože slouží k posilování stejných skupin svalů (např. činky a posilovací stroje na paže), dle jejího tvrzení jsou různé výrobky určeny k uspokojování odlišných potřeb zákazníka.[63]

36.    Úřad dále oslovil vybrané velkoobchodní prodejce sportovního vybavení a odběratele společnosti ABISTORE SPORT, aby se vyjádřili k možnému územnímu vymezení trhu zahrnujícího shora uvedené kategorie sportovního vybavení. Z došlých odpovědí však nelze dovodit jednoznačné závěry o homogenitě podmínek na určitém území, protože dotazovaní soutěžitelé se k této věci buď nevyjádřili, nebo poskytli pouze nekonkrétní[64] či neúplné informace[65]. Na základě sdělení dotazovaných soutěžitelů tedy nelze určit případné konkrétní odlišnosti např. v platebních, dopravních, záručních či daňových podmínkách, které by odlišovaly ČR od ostatních států, popř. rozdíly týkající se cen, sortimentu výrobků, logistiky, marketingových strategií apod., které soutěžitelé realizují v ČR a okolních zemích.

37.    Úřadu poskytnuté informace však nepotvrzují zcela jednotný přístup k prodeji sportovního vybavení v ČR a např. na území Slovenské republiky (dále též „SR“) ze strany soutěžitelů působících na velkoobchodní úrovni trhu. Na dotaz Úřadu několik z nich uvedlo, že dostatečně homogenní podmínky spatřují na území ČR[66], ostatní soutěžitelé pak nebyli schopni otázku zodpovědět či se k problému vyjádřit[67]. Z výše uvedeného plyne, že někteří distributoři nabízející sportovní zboží i mimo území ČR mohou při uskutečňování svých obchodních aktivit vnímat případné rozdíly mezi jednotlivými zeměmi, zatímco jiní nemusí tyto odlišnosti považovat za významné.

38.    Z veřejně dostupných zdrojů bylo rovněž zjištěno, že řada českých internetových prodejců doručuje výrobky spadající do shora vymezených kategorií sportovního vybavení rovněž zákazníkům na území SR (výjimečně pak i na území jiných států). Jednotlivé e-shopy mají zpravidla rozdílné platební a dodací podmínky pro zasílání tohoto zboží na území ČR a SR. Rozdíly mimo jiné spočívají v možnostech způsobu dodání, ceně dopravy, hodnotě objednaného zboží s doručením zdarma nebo způsobu platby. Až na výjimky (např. e-shopy www.net-market.cz nebo www.open-sport.cz) zákazníci na území SR čelí omezenému výběru způsobu doručení a placení, vyššímu poštovnému, popř. nemají možnost osobního odběru zboží na území SR. Celkově tedy přístupy tuzemských maloobchodních prodejců k českým a zahraničním spotřebitelům vykazují určité rozdílnosti.

39.    Úřad rovněž srovnal obchodní podmínky vybraných slovenských e-shopů, které nabízejí výrobky zaměnitelné se zbožím distribuovaným společností ABISTORE SPORT. Internetové stránky těchto maloobchodních prodejců často neobsahovaly informace o platebních a dodacích podmínkách do ČR, v některých případech pak byli tito prodejci ochotni doručit zboží do ČR za srovnatelné nebo vyšší dopravní poplatky jako spotřebitelům na území SR.[68] Současně je vhodné poznamenat, že čeští zákazníci jsou při nakupování prostřednictvím internetu většinou věrni tuzemským e-shopům, a to zejména kvůli kvalitě poskytovaných služeb.[69] Uvedené tedy opět svědčí existenci spíše rozdílných podmínek na území ČR a SR.

40.    Dle vyjádření účastníka řízení, který údajně distribuuje dotčené výrobky na celém území ČR a SR a přibližně do 150 km od společných hranic také na území Polska, je tato celá oblast dostatečně homogenní z hlediska produktů dosažitelných pro spotřebitele od jiných soutěžitelů, srovnatelné cenové úrovně a poptávky spotřebitelů po takovém zboží. Na tomto území, jak prohlašuje společnost ABISTORE SPORT, existuje i minimální jazyková bariéra mezi soutěžitelem a odběrateli[70]. Účastník řízení však neposkytl Úřadu žádné podklady či informace, které by dokazovaly zmíněná tvrzení. Přestože se lze obecně ztotožnit s názory týkajícími se cenového srovnání a spotřebitelské poptávky, odhlédnutí od jazykových překážek, dopravní vzdálenosti, rozdílných legislativních a daňových podmínek nebo odlišných neformálních institucí se vzhledem k relativně malé velikosti maloobchodních prodejců jeví jako sporné.

41.    Ke shora uvedenému Úřad uvádí, že ze strany oslovených soutěžitelů ani ze strany účastníka řízení nebyly Úřadu předloženy jakékoliv relevantní studie či analýzy, na základě kterých by bylo možné bez pochyby vymezit relevantní trh, a to jak z věcného, tak i geografického hlediska. Jinak řečeno, z informací poskytnutých Úřadu společností ABISTORE SPORT, jejími odběrateli a případnými konkurenty nelze jednoznačně specifikovat relevantní výrobkový trh ani definovat území s dostatečně homogenními podmínkami.

42.    Pro vymezení relevantního trhu Úřad na tomto místě podotýká, že jeho účel musí být odvozen od typu přestupku, jenž je v daném správním řízení stíhán. V případě cílových dohod je situace odlišná od dohod účinkových, neboť účelem cílových dohod je právě narušení hospodářské soutěže, pročež skutečný dopad na soutěž nemusí být prokazován. Pak jsou samozřejmě také nároky na přesnost vymezení relevantního trhu nižší, protože jeho význam spočívá primárně v uchopení ekonomického a právního kontextu zakázané dohody. K tomuto dlouhodobě potvrzovanému závěru přitom dospěly nejen tuzemské soudy[71], ale také unijní soudy. Jakkoli úžeji vymezený relevantní trh by tedy v nyní řešeném případě neměl vliv na posouzení protisoutěžního charakteru jednání účastníka řízení, jelikož toto jednání naplňuje znaky právě dohod cílových (vztahujících se k celému dodávanému sortimentu dotčeného zboží – srov. dále odst. 77).

43.    Jako východisko pro stanovení relevantního trhu může v nyní posuzovaném případě sloužit definice Rady Evropy[72] označující za sport „veškeré formy tělesné aktivity, které, provozovány příležitostně nebo organizovaně, usilují o vyjádření nebo vylepšení fyzické kondice a duševní pohody, utvoření společenských vztahů či dosažení výsledků v soutěžích na všech úrovních.“ Následně může být dovozeno, že výrobky označované jako sportovní vybavení by měly přispět k naplnění uvedených cílů a napomoci uspokojit související potřeby. V tomto smyslu lze tedy zboží dodávané společností ABISTORE SPORT pokládat za sportovní vybavení tak, jak uvádí účastník řízení.

44.    Podle klasifikace používané Eurostatem[73], který ve svých analýzách přeshraničního obchodu rozlišuje třináct skupin sportovního zboží, lze výrobky nabízené společností ABISTORE SPORT zahrnout do pěti z nich, a to do skupin nazvaných „SKATE“, „RACKET“, „GYMSWIM“, „CYCLE“ a „SPWEAR“. Zbylé kategorie, tj. „SKI“, „WATER“, „GOLF“, „BALL“, „FISHING“, „CHUTE“, „FTWEAR“ a „SHOTGUN“ obsahují výrobky jako lyže a lyžařské boty, kajaky a pádla, golfové hole, basketbalové a ragbyové míče, rybářské pruty a návnady, padáky, sportovní oblečení a obuv a střelné zbraně. Společnost ABISTORE SPORT tedy není distributorem sportovního vybavení zahrnutého do všech skupin sportovního zboží, ale zabývá se velkoobchodním prodejem pouze vybraných kategorií sportovního vybavení. Účastníkem řízení dodávané produkty však nejsou nikterak jedinečné či nenahraditelné, neboť substituční výrobky jsou součástí nabídky řady konkurenčních firem.

45.    V praxi je zařazení konkrétních výrobků do jednotlivých kategorií sportovního vybavení individuální záležitostí dotčených firem, tj. každý soutěžitel si obvykle stanovuje vlastní kategorie zboží dle svých potřeb. Takto vymezené kategorie sportovního zboží obvykle tvoří podskupiny v rámci shora uvedených třinácti skupin, popř. selektivně zahrnují sportovní vybavení bez ohledu na tyto skupiny. Nejednotnost členění sportovních potřeb může být způsobena rozdíly v sortimentu sportovního zboží nabízeného distributory nebo skutečností, že některé výrobky mohou být součástí různých skupin sportovního vybavení.

46.    Produkty distribuované společností ABISTORE SPORT jsou nepochybně součástí trhu tvořeného sportovním vybavením, tj. zbožím náležejícím do shora uvedených kategorií sportovních potřeb (srov. odst. 44). Přestože zboží nabízené účastníkem řízení může uspokojovat různé potřeby spotřebitelů, primárně je určeno k pohybové relaxaci jeho konečných uživatelů či slouží ke zlepšení jejich fyzického a duševního zdraví. Podmínky, za kterých dochází k prodeji domácím spotřebitelům, jsou odlišné od podmínek panujících na území mimo tuzemský trh (srov. zejm. odst. 38 a 39).

47.    Pro účely nyní vedeného správního řízení a s ohledem na výše popsané skutečnosti vymezuje Úřad z hlediska věcného relevantní trh jako trh sportovního vybavení. Z hlediska geografického je uvedený výrobkový trh definován na národní úrovni, v daném případě tedy územím ČR, neboť dle zjištění Úřadu na tomto území probíhá vztah nabídky a poptávky za homogenních podmínek, ale současně dostatečně odlišných od podmínek panujících v místech mimo toto území.

IV.2  Tržní podíl společnosti ABISTORE SPORT

48.    V souvislosti s vymezením tržního podílu účastníka řízení byly zjišťovány celkové hodnoty prodejů jím nabízeného zboží, a to zvlášť na velkoobchodní a maloobchodní úrovni trhu. Úřad vycházel z údajů získaných nejen od společnosti ABISTORE SPORT, ale i od jejích odběratelů a konkurenčních distributorů sportovního vybavení. Většina z oslovených subjektů však nedokázala stanovit nebo kvalifikovaně odhadnout procentuální podíl účastníka řízení na trhu ČR. Několik maloobchodních prodejců poskytlo Úřadu údaje o relativní výši prodejů výrobků dodávaných společností ABISTORE SPORT na jejich celkových příjmech a některé velkoobchodní společnosti sdělily velikost jejich obratu při prodeji vybraných sportovních výrobků. Žádné jiné studie, analýzy, podklady či informace týkající se trhu sportovního vybavení Úřad nemá k dispozici.

49.    Společnost ABISTORE SPORT poskytla Úřadu údaje o výši maloobchodního a velkoobchodního prodeje dle jednotlivých kategorií sportovního vybavení od roku 2015 do roku 2018. Ve svém vyjádření účastník řízení dále sdělil, že není s to učinit kvalifikovaný odhad hodnoty svých prodejů na území ČR konečným spotřebitelům, neboť pro takový odhad nemá ověřitelné informace. Ze stejných důvodů není účastník řízení schopen kvalifikovaně odhadnout svůj tržní podíl na území ČR. Přesto na základě dosaženého průměrného obratu dovozuje, že jeho podíl na trhu dotčeného zboží by neměl přesahovat 1,25 %.[74]

50.    Přestože většina dotázaných odběratelů společnosti ABISTORE SPORT neuvedla či se nepokusila odhadnout tržní podíl této společnosti, zbylé odpovědi naznačují nepříliš významné postavení účastníka řízení jako dodavatele sportovního vybavení na tuzemském trhu. Podle jednoho z oslovených odběratelů činí podíl společnosti ABISTORE SPORT na prodejích jedné z kategorií sportovního vybavení (fitness a obdobné zboží) 0,5 %. Další dva odběratelé odhadují podíl účastníka řízení na dodávkách dotčeného zboží (tedy některé kategorie ze sportovního vybavení) ve výši 2 %, resp. 6 %. Dle kalkulace Úřadu pak tento podíl nepřevyšuje 4 %.

51.    Na základě informací dostupných na www.czso.cz týkajících se tržeb za prodej sportovního vybavení na maloobchodní úrovni, které v roce 2017 činily 23 615 mil. Kč, Úřad dovodil, že tržní podíl společnosti ABISTORE SPORT nepřesáhl na vymezeném relevantním trhu sportovního vybavení na území ČR v daném roce jednotky procent.[75] Postavení účastníka řízení na relevantním trhu tak lze považovat spíše za marginální.

V.     Právní hodnocení

52.    Skutkovou podstatou přestupku je souhrn typických základních, právně relevantních znaků určitého právního institutu, v daném případě přestupku v oblasti soutěžního práva. Mezi základní (typové) znaky takovéhoto přestupku patří subjekt (soutěžitel), subjektivní stránka (odpovědnost soutěžitele), objekt (narušení hospodářské soutěže) a objektivní stránka (jednání soutěžitelů).

V.1    Použitá znění právních norem

53.    Z hmotněprávního hlediska je protiprávnost jednání účastníka řízení posuzována podle zákona o ochraně hospodářské soutěže v jeho aktuálním znění, tj. ve znění novely provedené zákonem č. 262/2017 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 9. 2017, tedy byl účinný v době spáchání přestupku (tj. 26. 9. 2018)[76]; zákonná úprava skutkové podstaty dohod zakázaných a neplatných dle § 3 odst. 1 zákona (ani výše sankce za ni) přitom nedoznala po dobu trvání jednání účastníka řízení (tj. od 26. 3. 2015 do 26. 9. 2018) posuzovaného v tomto správním řízení žádných změn. V otázkách neupravených tímto zákonem se postupuje s výjimkou ustanovení vyloučených v rámci § 22b odst. 8 zákona dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále též „přestupkový zákon“), ve znění účinném do 30. 11. 2018.[77]

54.    Z hlediska procesního je správní řízení vedeno podle procesních ustanovení rovněž současného znění zákona. S výjimkou ustanovení vyloučených v rámci § 22b odst. 8 zákona se postupuje také podle přestupkového zákona, ve znění nálezu Ústavního soudu č. 54/2020 Sb. (který nabyl účinnosti dne 26. 2. 2020) a coby obecného procesního předpisu i správního řádu, ve znění zákona č. 12/2020 Sb., který nabyl účinnosti dne 1. 2. 2020.

V.2    Aplikace článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie

55.    Úřad se rovněž zabýval otázkou, zda jednání účastníka řízení může mít vliv na obchod mezi členskými státy, neboť v případě protisoutěžního jednání, jež má podstatný vliv na obchod mezi členskými státy, tj. bude u něho splněna podmínka existence unijního prvku, aplikuje Úřad hmotné právo podle článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále též „SFEU“).[78] Platí přitom, že dohody nejsou způsobilé znatelně ovlivnit obchod mezi členskými státy, pokud celkový roční obrat dodavatele výrobků pokrytých dohodou nepřesahuje 40 milionů EUR a zároveň tržní podíl stran dohod je menší než 5 %.[79]

56.    Výše ročního obratu účastníka řízení (srov. odst. 134) a velikost jeho tržního podílu (srov. odst. 50–51) indikují, že jsou naplněny kumulativní podmínky stanovené Pravidly Komise. Úřad tak čl. 101 SFEU neaplikoval.

V.3    Zákonná a judikatorní východiska

57.    Zákon v § 1 upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení mj. dohodami soutěžitelů (§ 3 odst. 1 zákona). Dle § 2 odst. 1 zákona se soutěžiteli rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli.

V.3.1   Dohody dle § 3 odst. 1 zákona

58.    Podle § 3 odst. 1 zákona jsou dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále též „dohody“), jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku.

59.    Zakázané jsou především dohody výslovně uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) až f) zákona, jako např. dohody o určení cen, o omezení nebo kontrole výroby, odbytu či o rozdělení trhu apod. Zákaz dohod dle zákona dopadá přitom jak na horizontální, tak i vertikální dohody soutěžitelů, kdy za horizontální dohody jsou dle § 5 odst. 1 zákona považovány dohody soutěžitelů, kteří působí na stejné úrovni trhu zboží, a za vertikální dohody dle odst. 2 téhož ustanovení zákona pak dohody uzavírané mezi soutěžiteli, kteří působí na různých úrovních trhu zboží.

60.    Dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané. Kritéria zanedbatelného dopadu dohod na hospodářskou soutěž stanovil Úřad v Oznámení[80].

V.3.2   Vertikální dohody o určení cen pro další prodej

61.    Vertikální dohody o určení cen pro další prodej představují závažné formy zakázaných dohod. Dohody o cenách mají totiž vždy ze své podstaty negativní dopad na hospodářskou soutěž na trhu (jejich negativní dopad se presumuje). Tyto dohody směřují ke stanovení ceny zboží pro jeho další prodej v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu a eliminují tím konkurenční vztah na navazujícím stupni distribuce (u odběratelů daného zboží, kteří by jinak zboží při jeho dalším prodeji mohli prodávat za vzájemně odlišné ceny a tím si cenově konkurovat).[81] Vertikální dohody, které mají za svůj cíl zejména určení fixních či minimálních cen pro další prodej, jsou považovány za dohody obsahující tzv. tvrdá omezení; jedná se o dohody, jejichž cílem je narušit hospodářskou soutěž.

62.    Za zakázaná jsou považována rovněž taková – zdánlivě doporučující – cenová ujednání, která jsou vybavena pokyny či sankcemi zavazujícími či motivujícími smluvní partnery dodržovat stanovené (doporučené) ceny pro další prodej. Doporučené ceny také nesmějí být doprovázeny dalšími, byť i ústními, pokyny či instrukcemi, popřípadě jinými závaznými opatřeními prosazujícími skrytý zájem prodejce či výrobce na dodržování doporučených cen jejich odběrateli při dalším prodeji, či dokonce provázeny přímo negativními důsledky při jejich nedodržování. Rovněž poskytování slev či jiných výhod odběratelům v případě, že budou dodržovat stanovené doporučené prodejní ceny zboží, je třeba považovat za nepřímé určování cen, které je zakázáno.

63.    Vertikální dohody o určení cen, jež mají charakter minimálních nebo fixních prodejních cen, spadají pod zákaz dohod stanovený v § 3 odst. 1 ve spojení s odst. 2 písm. a) zákona.

64.    Ve shora zmíněném Oznámení je uvedeno, že Úřad považuje dohody mající za cíl narušení hospodářské soutěže za dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž není ve smyslu § 3 odst. 1 zákona zanedbatelný (a to i když by jinak byla splněna kritéria tržního podílu stanovená v Oznámení). Dohody o určení cen pro další prodej cílící na eliminaci či snížení cenové konkurence tedy představují závažné porušení zákona a nesplňují podmínky stanovené v Oznámení.

65.    Nadto dohody takového charakteru (jejichž samotným cílem je narušení hospodářské soutěže) taktéž zpravidla nesplní kumulativní podmínky stanovené v § 3 odst. 4 zákona umožňující vynětí ze zákazu dohod, ani podmínky stanovené v § 4 odst. 1 zákona zakotvujícího na národní úrovni přímou aplikovatelnost obecných výjimek vydaných na unijní úrovni i pro vztahy bez unijního prvku.

V.4    Účastník řízení jako soutěžitel

66.    Úřad se předně zabýval tím, zda společnost ABISTORE SPORT, resp. skupina ABISTORE, do níž účastník řízení náleží, naplňuje definici soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 1 zákona (srov. bod 57). Legální definice soutěžitele je interpretována velmi široce a zahrnuje v podstatě jakékoli subjekty (včetně tzv. non subjektů), které se (alespoň nepřímo) účastní hospodářské soutěže.[82]

67.    V kontextu unijního práva je pojem soutěžitel stavěn na roveň pojmu podnik, a proto lze při výkladu tohoto pojmu vycházet i z komunitární judikatury,[83] dle které je soutěžitelem jakýkoliv subjekt vykonávající hospodářskou činnost nezávisle na právním postavení tohoto subjektu a způsobu jeho financování. Hospodářskou činností je pak jakákoliv činnost spočívající v nabízení zboží nebo poskytování služeb na daném trhu. Z komunitární judikatury dále vyplývá, že pojmem podnik, resp. soutěžitel, je v soutěžním právu třeba rozumět hospodářskou jednotku, i když je po právní stránce příslušná hospodářská jednotka tvořena několika osobami, a to bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o osoby fyzické či právnické. Pod pojem soutěžitel tedy mohou spadat nejrůznější podnikatelská sdružení či uskupení, tj. i mateřské a dceřiné společnosti, na které je z hlediska soutěžního práva nahlíženo jako na tzv. jednoho soutěžitele, za předpokladu, že tvoří tzv. jednu hospodářskou jednotku (single economic unit).[84]

68.    Úřad shledal, že vzájemně personálně a majetkově propojená skupina ABISTORE, do níž náleží účastník řízení, vykonávající hospodářskou činnost (nabízení a prodej sportovního vybavení) představuje soutěžitele ve smyslu zákona.

V.5    Právní posouzení jednání společnosti ABISTORE SPORT

69.    Úřad má za prokázané, že společnost ABISTORE SPORT iniciovala uzavírání dohod o určení cen pro další prodej. Minimální MOC dotčeného zboží pro prodej konečným spotřebitelům byly stanovovány zejména prostřednictvím sytému B2B a datového feedu, byť ceny v nich uvedené účastník řízeníoznačil jako doporučené. Za nedodržení prodeje dotčeného zboží za jí stanovené minimální MOC hrozila společnost ABISTORE SPORT svým odběratelům sankcemi či je dokonce ve formě odmítnutí dodání zboží, přístupu do systému B2B či obchodní spolupráce skutečně aplikovala. Účastník řízení tím určil svým odběratelům minimální ceny pro další prodej, přičemž odběratelé na návrhy dohod o přímém určení minimálních cen vynucovaných společností ABISTORE SPORT přistupovali (srov. odst. 23 a 24).

70.    Shora uvedené jednání společnosti ABISTORE SPORT tak představuje dohody o přímém určení minimálních cen dotčeného zboží pro další prodej konečným spotřebitelům, tj. naplňuje ve smyslu § 3 odst. 1 zákona znaky dohod o určení cen, přičemž tyto dohody účastník řízení se svými odběrateli uzavíral a plnil na území ČR od 26. 3. 2015 do 26. 9. 2018 (srov. odst. 25).

V.5.1   Formální stránka zakázaných dohod

71.    Vertikální dohody narušující hospodářskou soutěž lze po formální stránce uzavřít různým způsobem – např. písemně, ústně či neformálním návrhem ze strany jednoho soutěžitele a jeho akceptací ze strany druhého soutěžitele. Vždy je však nezbytnou podmínkou zakázané dohody „shoda vůle“ obou stran, kdy tyto musí výslovně či konkludentně participovat na uzavření a plnění dohody.[85] Jinými slovy, pro naplnění znaků zakázané dohody je třeba explicitního či tacitního srozumění obou smluvních stran.

72.    V případě dohod o cenách uzavíraných účastníkem řízení s jeho odběrateli spatřuje Úřad konsensus stran ohledně předmětného jednání v tom, že účastník řízení prostřednictvím e-mailové komunikace vyzýval své odběratele k dodržování MOC dotčeného zboží, čímž tedy předkládal návrhy cenových dohod, které odběratelé akceptovali a realizovali prodej dotčeného zboží konečným spotřebitelům ve výši minimálních MOC stanovených společností ABISTORE SPORT (srov. odst. 69).

73.    Úřad s ohledem na výše uvedené dospěl k závěru, že posuzované dohody o cenách uzavírané a plněné účastníkem řízení a jeho odběrateli naplňují podle § 3 odst. 1 zákona formální stránku zakázaných dohod o určení cen pro další prodej.

V.5.2   Materiální stránka zakázaných dohod

74.    K tomu, aby určitá dohoda (largo sensu) byla považována za zakázanou, musí být kromě formálních znaků naplněny i materiální podmínky protisoutěžního charakteru dohody, tzn. narušení hospodářské soutěže či alespoň možnost jejího narušení ve smyslu zákona.[86]

75.    Zákon chrání hospodářskou soutěž nejen před faktickým narušením, ale i před potenciálním narušením. Z recentní národní judikatury v případě výkladu zákazu dohod ve smyslu § 3 odst. 1 zákona plyne, že tyto dohody lze typově zařadit mezi přestupky ohrožovací, u nichž k naplnění skutkové stránky přestupku postačí reálné nebezpečí ohrožení zájmu chráněného zákonem (zákon je založen na principu potenciální soutěže). Potencialita narušení hospodářské soutěže se přitom vztahuje jak k protisoutěžnímu cíli dohod, tak k jejich protisoutěžnímu následku. Zakázané jsou tedy takové dohody, které majíza cíl narušení soutěže (aniž by takového cíle bylo třeba byť jen částečně dosaženo), a dohody, které mají nebo mohou mít protisoutěžní následek (a to zásadně bez ohledu na to, zda byl takový následek stranami zamýšlen). Kritérii, na jejichž základě lze dovodit předpoklad protisoutěžního cíle, jsou přitom obsah a účel uzavřené dohody a hospodářské a právní souvislosti, za kterých k uzavření dohody došlo.[87] U dohod majících protisoutěžní cíl již ze své podstaty není zapotřebí pro naplnění materiální stránky přestupku zkoumat jejich skutečné účinky na trhu.[88]

76.    Vertikální dohody stanovující nejnižší nebo pevné ceny pro další prodej, označované za dohody s tvrdým omezením, jsou dohodami vyvolávajícími výrazné omezení hospodářské soutěže, tedy dohodami, které mají protisoutěžní cíl již ze své podstaty (srov. odst. 61).

77.    Úřad tedy shrnuje, že na dohody o cenách uzavírané a plněné společností ABISTORE SPORT s jejími odběrateli a posuzované v tomto správním řízení lze nahlížet jako na dohody zakázané již pro svůj cíl, tj. již ze své podstaty způsobující přinejmenším potenciální narušení hospodářské soutěže a mající negativní dopad na kvalitu a intenzitu soutěžního prostředí. Pro jejich samotný charakter je současně nelze považovat za dohody bagatelní, tj. ve smyslu § 3 odst. 1 zákona dohody se zanedbatelným dopadem na soutěž (a to i když by jinak byla splněna kritéria tržního podílu stanovená v Oznámení). Úřad tak má za prokázané, že zakázané dohody o určení cen pro další prodej uzavírané a plněné společností ABISTORE SPORT s jejími odběrateli naplňují podle § 3 odst. 1 zákona nejen formální, ale také materiální stránku zakázaných dohod.

V.5.3   Dopad na hospodářskou soutěž

78.    Nad rámec uvedeného se Úřad zabýval tím, zda jednání účastníka řízení spočívající v uzavírání dohod o určení minimálních cen pro další prodej, které jednoznačně spadají do kategorie dohod, jež jsou v souvislosti s jejich protisoutěžním cílem již ze své podstaty přinejmenším potenciálně způsobilé narušit hospodářskou soutěž, mělo rovněž faktický dopad na soutěž.

79.    Úřad má za prokázané, že účastník řízení omezoval odběratele při stanovení cen dotčeného zboží při jeho dalším prodeji konečným spotřebitelům a že ceny tohoto zboží neodpovídaly cenám, jaké by samostatně a nezávisle mohli zvolit jejich odběratelé – zejména jim bylo znemožněno tyto ceny dle vlastní situace a okolností snížit, a soutěžit tak s ostatními odběrateli o zákazníky cenou a o větší podíl na trhu. Uzavřením dohod o cenách mezi účastníkem řízení a jeho odběrateli tedy došlo ke sjednocení cenové hladiny dotčeného zboží při prodeji konečným spotřebitelům; v jejich neprospěch se navýšila cena dotčeného zboží (případně se uměle držela vyšší cenová hladina).

80.    Úřad konstatuje, že posuzované jednání společnosti ABISTORE SPORT mělo reálnou schopnost ovlivnit hospodářskou soutěž na relevantním trhu, neboť ve svém důsledku směřovalo (mělo cíl) k omezení intenzity hospodářské soutěže na daném trhu. S ohledem na to, že dohody o cenách byly plněny, mělo předmětné protisoutěžní jednání účastníka řízení negativní dopad na hospodářskou soutěž na území ČR.

V.6    Další podmínky pro posouzení dohod, resp. jednání účastníka řízení

V.6.1   Absence podmínek pro vynětí ze zákazu

81.    Po zhodnocení, že posuzované dohody o určení cen pro další prodej spadají pod zákaz dohod dle § 3 odst. 1 zákona, se Úřad dále zabýval tím, zda tyto dohody nelze vyjmout ze zákazu na základě zákonné výjimky dle § 3 odst. 4 zákona nebo na základě aplikace unijní blokové výjimky ve smyslu § 4 odst. 1 zákona.

82.    Důkazní břemeno v této záležitosti leží na účastníkovi řízení, který je ve věci zakázaných dohod povinen ve smyslu § 21d odst. 1 zákona navrhnout důkazy k prokázání, že podmínky pro použití výjimky podle § 3 odst. 4 nebo § 4 zákona jsou splněny, pokud tvrdí, že se na něj výjimka vztahuje.

83.    K danému je potřeba uvést, že dle § 3 odst. 4 zákona se zákaz dohod podle § 3 odst. 1 zákona nevztahuje na dohody, které a) přispějí ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo k podpoře technického či hospodářského rozvoje a vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho plynoucích, b) neuloží soutěžitelům omezení, která nejsou nezbytná k dosažení cílů podle písmene a), c) neumožní soutěžitelům vyloučit hospodářskou soutěž na podstatné části trhu zboží, jehož dodávka nebo nákup je předmětem dohod. Aplikace uvedeného ustanovení zákona vyžaduje kumulativní splnění vyjmenovaných podmínek, přičemž nesplnění byť jediné vede k nutnosti zamítnout žádost o výjimku.

84.    Účastník řízení však netvrdil ani nedoložil žádné skutečnosti, jimiž by prokazoval zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo podporu technického či hospodářského rozvoje při současném vyhrazení přiměřeného podílu spotřebitelům. Úřad tedy neshledal, že by byly naplněny podmínky pro uplatnění vynětí ze zákazu dohod dle § 3 odst. 4 zákona.

85.    Na zakázané dohody uzavírané a plněné společností ABISTORE SPORT s jejími odběrateli Úřad vylučuje také použití § 4 odst. 1 zákona zakotvujícího na národní úrovni přímou aplikovatelnost obecných výjimek vydaných na unijní úrovni i pro vztahy bez unijního prvku. Bloková výjimka se totiž nevztahuje na vertikální dohody, které omezují odběratele v určení cen pro další prodej (cen charakteru minimálních či fixních); taková omezení, bez ohledu na výši podílu dodavatele na relevantním trhu, nemohou požívat výhody blokové výjimky.[89]

V.6.2   Pokračování v přestupku

86.    Účastník řízení jednotlivé dohody o určení cen uzavíral a plnil postupně. Každá taková dohoda by byla schopná samostatně naplnit skutkovou podstatu zakázané dohody, avšak uvedené jednání je při splnění podmínek stanovených v § 7 přestupkového zákona považováno za pokračování v přestupku. Dle § 7 přestupkového zákona se pokračováním v přestupku rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují skutkovou podstatu stejného přestupku, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení, blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku.

87.    V nyní posuzovaném případě jsou dle Úřadu naplněny všechny podmínky pro kvalifikaci vytýkaného jednání jako pokračujícího přestupku, neboť jednotlivé dílčí útoky (uzavírání a plnění cenových dohod) naplňují stejnou skutkovou podstatu přestupku (zakázané dohody dle § 3 odst. 1 zákona), jsou vedeny jednotným záměrem (zajistit prodej dotčeného zboží odběrateli společnosti ABISTORE SPORT za minimální MOC), spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení (předkládání cenových návrhů a hrozba či uplatnění sankce za jejich neakceptaci) a blízkou souvislostí časovou a v předmětu útoku (byly prováděny kontinuálně od 26. 3. 2015 do 26. 9. 2018 a spočívaly ve stanovení minimálních MOC dotčeného zboží pro další prodej).

V.6.3   Subjektivní stránka přestupku

88.    Odpovědnost za protisoutěžní jednání spočívající v uzavření zakázané dohody, jejímž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, je konstruována jako odpovědnost objektivní. I když znění zákona ani přestupkového zákona Úřadu nestanoví povinnost při ukládání pokut zkoumat a rozlišovat subjektivní stránku přestupku, je Úřad, v souladu s judikaturou správních soudů, oprávněn při vyměření pokuty zohlednit úmyslné porušení zákona.[90]

89.    I v soutěžním právu se tedy rozlišují dvě základní formy zavinění – úmysl a nedbalost. Při posouzení se vychází z intelektuální a volní složky k objektu přestupku, jímž je právem chráněný zájem, proti kterému jednání směřuje, a tím je v případě soutěžního práva férová hospodářská soutěž pro všechny účastníky trhu. V případě úmyslu se vychází z toho, že jednající nejenže věděl, ale také chtěl porušit či ohrozit zájem chráněný zákonem (úmysl přímý); v případě úmyslu nepřímého jednající ví, že může zákonem chráněný zájem porušit či ohrozit, a pro případ, že se tak stane, je s tím srozuměn. V případě vědomé nedbalosti jednající věděl, že může porušit či ohrozit zákonem chráněný zájem, ale bez přiměřených důvodů spoléhá, že jej neporuší; při nevědomé nedbalosti pak jednající nevěděl, že svým jednáním může porušit či ohrozit zájem chráněný zákonem, ač vzhledem k okolnostem a svým poměrům vědět měl a mohl.

90.    Při hodnocení subjektivní stránky popsaného přestupku vzal Úřad v úvahu skutečnost, že zakázané dohody byly uzavírány na návrh společnosti ABISTORE SPORT, která trvala na jejich dodržování, a jejichž plnění hrozbou sankce rovněž vymáhala (srov. odst. 69). Společnost ABISTORE SPORT si dle názoru Úřadu musela být vědoma toho, že předmětné dohody ovlivňují (ovlivní) cenovou úroveň dotčeného zboží ve vztahu ke konečným spotřebitelům (tato skutečnost totiž vyplývá ze samotné povahy dohod a z účelu, který sledují) a že tato ujednání snižují soutěž mezi jejími odběrateli (soutěž v rámci značky), neboť zbavují odběratele možnosti stanovit prodejní cenu dotčeného zboží dle jejich vůle. Účastník řízení si dle Úřadu dále musel být vědom toho, že odstraněním soutěže mezi odběrateli naruší soutěž na relevantním trhu, resp. byl dle Úřadu srozuměn s tím, že uzavření a plnění zakázaných dohod hospodářskou soutěž na trhu dotčeného zboží naruší. Vědomostní a volní složka zavinění se tak vztahuje i ke způsobilosti jím uzavíraných dohod narušit hospodářskou soutěž. Úřad proto dospěl k závěru, že účastník řízení jednal při uzavírání dohod zaviněně ve formě úmyslu.

91.    Při posuzování formy zavinění Úřad též přihlédl k judikatuře českých[91] a evropských soudů[92], ze které vyplývá, že pro konstataci úmyslného porušení soutěžních pravidel není nezbytné, aby si soutěžitel byl vědom toho, že porušuje konkrétní zákaz stanovený soutěžními pravidly.

V.6.4   Posouzení zproštění odpovědnosti účastníka řízení za přestupek

92.    Podle § 21 odst. 1 přestupkového zákona právnická osoba za přestupek neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby přestupku zabránila. Jedná se o obecný liberační důvod. Právnická osoba se tedy zprostí odpovědnosti v případě, jestliže prokáže realizaci všech možných opatření, kterými sama zabezpečila splnění dotčené povinnosti. Vynaložení veškerého úsilí je nutno posuzovat objektivně, a nikoli subjektivně, liberační důvod proto nebude dopadat na případy subjektivních hospodářských potíží, na případy, kdy překážky nesplnění povinnosti byla odpovědná osoba povinna překonat nebo odstranit (např. nedostatek úředního povolení) apod.[93]

93.    Úřad v průběhu správního řízení nezjistil, že by v době vytýkaného protisoutěžního jednání existovala na trhu objektivní skutečnost, která by si vynutila, aby účastník řízení jednal protiprávně, která jej nutila porušovat jeho právní povinnost a v důsledku které účastník řízení nemohl porušování povinnosti zabránit ani při vynaložení veškerého úsilí, které bylo možné požadovat.

94.    Úřad tak neshledal žádnou objektivní situaci, pro kterou by účastník řízení byl nucen jednat protiprávně, resp. v jejímž důsledku by neměl jinou možnost než jednat protiprávně. Lze proto uzavřít, že účastník řízení nemůže být zproštěn odpovědnosti za přestupek podle § 21 odst. 1 přestupkového zákona, neboť na trhu nebyly dány žádné objektivní skutečnosti či překážky, jež by mu bránily chovat se v souladu se zákonem.

V.7    Závěry právního hodnocení

95.    Úřad má postaveno najisto, že společnost ABISTORE SPORT se svými odběrateli uzavírala a plnila zakázané vertikální dohody o přímém určení cen, za nedodržení cenových dohod odběrateli uplatňovala sankce a tyto dohody měly skutečný dopad na hospodářskou soutěž na relevantním trhu sportovního vybavení na území ČR.

96.    Tyto cenové dohody je třeba ve smyslu § 3 odst. 1 zákona posuzovat jako dohody, jejichž cílem je narušení hospodářské soutěže, a jsou tedy zakázané by object. S ohledem na charakter dohod (jejichž cílem je narušení soutěže) nelze na zakázané dohody uzavírané společností ABISTORE SPORT s jejími odběrateli aplikovat pravidlo de minimis obsažené v Oznámení, tedy nahlížet na předmětné dohody jako na dohody se zanedbatelným dopadem na hospodářskou soutěž. Úřad dále ověřil, že nyní posuzované zakázané dohody nelze vyjmout z působnosti § 3 odst. 1 zákona na základě unijní blokové výjimky dle § 4 odst. 1 zákona ani na základě aplikace § 3 odst. 4 zákona.

97.    Současně jsou splněny základní znaky přestupku, neboť společnost ABISTORE SPORT, resp. skupina ABISTORE je soutěžitelem ve smyslu zákona (subjekt přestupku – srov. odst. 68), jejím jednáním, tj. uzavíráním a plněním zakázaných vertikálních cenových dohod (objektivní stránka přestupku – srov. výše odst. 77) došlo k reálnému narušení hospodářské soutěže (objekt přestupku – srov. odst. 57), přičemž za spáchání přestupku je společnost ABISTORE SPORT odpovědná (subjektivní stránka přestupku – srov. odst. 90). Přestupek společnosti ABISTORE SPORT považuje Úřad ve smyslu § 7 přestupkového zákona za přestupek pokračující, který trval od 26. 3. 2015 do 26. 9. 2018 (srov. odst. 87).

VI.     Využívání procesních práv

98.    Účastník řízení měl po celou dobu vedení předmětného správního řízení v souladu se správním řádem možnost využívat svá procesní práva, zejména práva nahlížet do spisu a vyjadřovat v řízení svá stanoviska. Současně mu bylo ve smyslu § 21b zákona před vydáním tohoto rozhodnutí umožněno seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim. Účastník řízení ve stanovené lhůtě svého práva využil, přičemž k závěrům učiněným Úřadem ve Sdělení výhrad vznesl níže uvedené námitky.

99.    Ve vyjádření ze dne 11. 2. 2020 (dále též „Vyjádření“)[94] účastník řízení odmítl, že by s odběrateli uzavíral vertikální dohody o přímém určení minimálních cen zboží pro další prodej a tedy že by spáchal přestupek. Úřad dle účastníka řízení nedostatečně přezkoumal a nesprávně vyhodnotil shromážděné důkazy, neměl potřebné informace a opomenul další skutečnosti a nepřihlédl k nim. Účastník řízení apeloval, aby Úřad neposuzoval dlouhodobé jednání společnosti ABISTORE SPORT, ale zkoumal pouze jediné pochybení. Vyjádření účastníka řízení rovněž obsahovalo žádost o snížení pokuty dle § 22ba odst. 2 zákona, neboť její výši vyčíslenou Úřadem pokládal za likvidační.

100.     Ve vyjádření ze dne 2. 3. 2020[95] účastník řízení k výzvě Úřadu o doplnění žádosti o snížení pokuty upřesnil, že žádost byla sepsána pouze z procesní opatrnosti a pro případ, že by Úřad dospěl k závěru o spáchání přestupku, k němuž však dle něj nedošlo. Se zopakováním některých okolností obsažených ve Vyjádření odkázal dále na judikaturu vztahující se k zákazu ukládání a k výši likvidačních pokut (nálezy Ústavního soudu a rozsudek Městského soudu v Praze) a připomněl, že společnosti ABISTORE SPORT nebyla nikdy uložena pokuta za protisoutěžní jednání.[96]

VI.1       Vyjádření Úřadu k námitkám účastníka řízení

101.     Pochybení Úřadu spočívající v nedostatečném přezkoumání a nesprávném vyhodnocení důkazů účastník řízení spatřuje zejména v posouzení stížnosti, která vedla k předběžnému šetření Úřadu. Účastník řízení vylíčil stěžovatele jako nevýznamného (co do obratu) a problematického klienta upozorňujícího každý den společnost ABISTORE SPORT na nedodržování MOC dotčeného zboží jinými prodejci zasíláním printscreenů těchto situací. Zablokování přístupu do systému B2B účastník řízení vysvětluje prodlením stěžovatele při úhradě faktur, přičemž se jednalo o jedinou výjimku; nikdy jiným odběratelům neblokoval přístup do B2B ani nepřerušil dodávky dotčeného zboží.

102.     Uvedené však dle Úřadu nemá oporu v důkazech shromážděných ve spise správního řízení a účastník řízení nepředkládá relevantní podklady uvedenému svědčící. Ze zjištěných důkazů je nepochybné, že účastník řízení byl iniciátorem cenových dohod, neboť po stěžovateli požadoval zvýšení cen dotčeného zboží na ceny stanovené v systému B2B (srov. odst. 11). Jestliže stěžovatel upozorňoval účastníka řízení na nedodržování minimálních prodejních cen, dělo se tak z důvodu jeho snahy o dosažení stejných „nákupních/prodejních podmínek“, které měli jiní prodejci nabízející některé z dotčeného zboží za nižší MOC (srov. odst. 13).

103.     Zamezení přístupu stěžovatele do systému B2B právě z důvodu nedodržování cenových dohod jasně plyne z dalších shromážděných důkazů (srov. odst. 12). Objednávky stěžovatele a faktury vystavené a nyní (v příloze Vyjádření) doložené účastníkem řízení pouze dokazují, že dodávky zboží byly realizovány v listopadu 2017, tedy po navýšení MOC dotčeného zboží ze strany stěžovatele v říjnu 2017, příp. v březnu 2018, před blokací přístupu do systému B2B z důvodu nedodržování minimálních prodejních cen stěžovatelem v dubnu 2018.

104.     Vypnutím přístupu do systému B2B (popř. ukončením dodávek) v případě nedodržování MOC dotčeného zboží při dalším prodeji však účastník řízení hrozil a aplikoval jej nejen vůči stěžovateli, ale i vůči dalším svým odběratelům, což mj. dokládají sdělení obsažená v e-mailech vedoucího pobočky účastníka řízení (srov. odst. 15). Postup společnosti ABISTORE SPORT vůči stěžovateli tedy nebyl ojedinělým, jak tvrdí účastník řízení.

105.     Z e-mailu ze dne 11. 10. 2017 zaslaného stěžovatelem účastník řízení z jeho útržku týkajícího se snížení cen stěžovatele dle trvale nižších cen konkurence (srov. odst. 11) dovozuje absenci cenových dohod. K uvedenému Úřad uvádí, že vzájemná komunikace, z níž účastník řízení účelově vybírá pouze její část, se týkala kontroly dodržování MOC stanovených společností ABISTORE SPORT s upozorněním stěžovatele na jím snížené MOC, včetně předchozí hrozby spočívající ve vypnutí přístupu do systému B2B (srov. odst. 11 a 12).

106.     Dle účastníka řízení uzavírání dohod o určení cen údajně dále vylučují vyjádření odběratelů, která poukazují na nabízení dotčeného zboží některými prodejci za nižší MOC než stanovené společností ABISTORE SPORT (srov. odst. 17). Tato vyjádření dle Úřadu sice potvrzují stanovení nižších než účastníkem řízení určených MOC, nicméně z kontextu celých vyjádření je zřejmé, že se tak děje i přes existenci cenové politiky účastníka řízení usilujícího o dodržování jím stanovených minimálních prodejních cen. Ten totiž na popsanou situaci reaguje tím, že nápravu cen zařídí. K tomu Úřad dále uvádí, že sám účastník řízení prodeje dotčeného zboží za nižší než doporučené MOC některým vybraným odběratelům umožňoval, ale jednalo se vždy o akční (časově) omezené prodeje jen některých druhů z dotčeného zboží, na nichž se z hlediska náhrady nákladů podílel i samotný odběratel, přičemž takový postup byl účastníkem řízení „schválen“; u ostatních druhů dotčeného zboží (nezařazených do akce) však musely být MOC odběratelem dodržovány (srov. odst. 13).

107.     K námitce účastníka řízení o dobrovolném dodržování MOC jeho odběrateli a některých jejich vyjádření týkajících se absence pokynů a omezení při stanovování prodejních cen ze strany společnosti ABISTORE SPORT či že si takových nejsou vědomi, Úřad uvádí, že s dobrovolným dodržováním MOC je logicky spojena neexistence výzev společnosti ABISTORE SPORT, neboť účastník řízení nemá za této situace žádný důvod usilovat o navýšení MOC, které byly odběrateli dodržovány v jím určené výši. S tím souvisí i dřívější tvrzení účastníka řízení popírající šetřené protisoutěžní jednání a jeho vyjádření, že namítané jednání by pro něj nemělo hospodářský prospěch.[97] Uvedené je však v rozporu se sdělením vedoucího pobočky společnosti ABISTORE SPORT, že nejvíce mu prodávají klienti, kteří drží ceny[98]. Neobstojí ani prohlášení, že by takovým chováním poškodil sám sebe, kterému opět odporuje sdělení vedoucího pobočky naznačující potřebnost cenové politiky zaměřené na zajištění dodržování minimálních MOC.[99] Za neudržitelné považuje Úřad i tvrzení odběratele, podle kterého nebyl při dalším prodeji dotčeného zboží ze strany společnosti ABISTORE SPORT nijak omezen, přičemž však Úřad disponuje e-mailem ze dne 5. 3. 2018 obsahujícím žádost účastníka řízení, aby tento odběratel nastavil MOC u všeho zboží dle XML.[100]

108.     Za nedorozumění způsobené absencí potřebných informací a nesprávným zjištěním, resp. orientací Úřadu na z kontextu vytrženou e-mailovou komunikaci, označil účastník řízení Úřadem posouzenou spolupráci společnosti ABISTORE SPORT s jejím největším odběratelem – společností Internet Mall. Dle účastníka řízení se v tomto případě nejednalo o určování prodejních cen, ale o doplňování informací do tzv. zalistovací tabulky vytvořené společností Internet Mall. V nyní předložených podkladech účastník řízení vedle žádosti společnosti Internet Mall o vyplnění tzv. zalistovací tabulky, včetně aktuální doporučené ceny, a instrukcí této společnosti pro běžné zalistování produktu (vedle poskytnutí podkladů jako jsou produktové fotografie, texty, popis i návod na vyplnění zalistovací tabulky – výběrem z daných možností, vkládáním hodnot bez formátu atd.) poskytl i samotné zalistovací tabulky, v nichž poukázal na dvě její položky. Konkrétně ve sloupcích označených Data pro zalistování a Popis údaje na data nazvaná Maloobchodní cena CZ (CZK s dph) a tomu odpovídající popis Částka, za jakou se výrobek běžně prodáváv obchodě a data nazvaná Doporučená prodejní cena CZ(CZK s dph) a tomu odpovídající popis Akční cena / Nyní snížení maloobchodní cena. Tyto podklady účastník řízení předložil pro podporu svého tvrzení, že klienti sami požadují nastavení základních prodejních cen pro zalistování jednotlivých produktů, avšak s těmito cenami pracují dle vlastního uvážení a berou je jen jako doporučující, nikoli jako závazné; pokud dojde k přecenění dotčeného zboží, účastník řízení ho musí přecenit i u tohoto klienta.

109.     Účastníkem řízení zaslané podklady však toliko svědčí tomu, že společnost Internet Mall pro zalistování produktů požaduje poskytnout relevantní data o produktu, včetně základních prodejních cen. Dále je zřejmé, že může požadovat i aktualizaci údajů v zalistovací tabulce, pokud dojde k přecenění produktů. Tyto podklady však nijak nevyvracejí důkazy o protisoutěžním jednání společnosti ABISTORE SPORT, která žádala společnost Internet Mall o změnu cen, neboť díky ní má „rozhozený celý trh“, přičemž tato žádost byla akceptována v okamžiku, kdy došlo ze strany společnosti Internet Mall k úpravě veškerých cen, nadto s omluvou, že odpovědná osoba úpravu neprovedla dříve. Z uvedeného je dále zřejmé, že MOC byly upraveny k žádosti společnosti ABISTORE SPORT na jí určenou výši (srov. odst. 16). Účastníkem řízení tvrzená nezávaznost cen v zalistovací tabulce společnosti Internet Mall je proto zcela irelevantní.

110.     Pro nedůvodnost výše uvedené námitky o údajně nesprávném posouzení spolupráce společností ABISTORE SPORT a Internet Mall je nutné odmítnout i účastníkem řízení vznesené zpochybnění začátku protisoutěžního jednání, neboť ten je dle Úřadu prokazatelně dán právě dnem 26. 3. 2015, kdy společnost Internet Mall přistoupila na žádost společnosti ABISTORE SPORT k dohodě o navýšení MOC dotčeného zboží.

111.     Účastník řízení dále za relevantní důkaz nepovažoval srovnání MOC dotčeného zboží provedené Úřadem s využitím internetových stránek www.heureka.cz a dovozenou sladěnost cen označil za domněnku. Byť shodnost cen označil za reálnou, měla se tato z dotčeného zboží týkat pouze okrajového sortimentu. Tuto skutečnost pak účastník řízení doložil výší celkových prodejů (obratů) vybraných značek a sortimentu od roku 2017 na území ČR.

112.     Cenové srovnání (srov. odst. 20) bylo Úřadem prováděno za účelem ověření možného protisoutěžního jednání společnosti ABISTORE SPORT, přičemž je nutné podotknout, že pouhá cenová srovnání mohou stěží sama o sobě prokazovat protisoutěžní jednání. Na tomto místě Úřad doplňuje, že od ledna do poloviny září 2018 sledoval třicet konkrétních výrobků značek HMS, MARBO, NILS, ONE FITNESS, SPURT a WISH, přičemž provedl čtyřicet osm jejich cenových srovnání pomocí internetových stránek www.heureka.cz. Ceny výrobků zboží dodávaného společností ABISTORE SPORT vykazovaly přibližně v 84 % znaky dodržování cenových dohod; pokud by byly z cenového srovnání vyloučeny dle účastníka řízení značky představující okrajový sortiment, pak dodržování cen lze dovodit v téměř 90 % zachycených případů. Nicméně otázka, zda je zboží z hlediska celkových prodejů soutěžitele okrajové či nikoliv, je při posouzení toho, zda se dopustil protisoutěžního jednání, irelevantní. l

113.     Je-li tedy zjištěna určitá jednotnost cenové úrovně, může se jednat o jednu z indicií podpůrně svědčící možnému protisoutěžnímu jednání. V nyní posuzovaném případě však Úřad zahájil správní řízení na základě souboru dalších indicií, přičemž cenová srovnání namítanému protisoutěžnímu jednání přisvědčovala. Tyto počáteční a dostatečné indicie se následně v rámci správního řízení ukázaly jako relevantní a byly důkazně také podloženy.

114.     Účastník řízení pro porovnání své obchodní politiky doložil XML feedy náhodně vybraných velkoobchodů obsahující MOC jimi dodávaného zboží. K uvedenému Úřad sděluje, že pouhé oznamování doporučených MOC (nedoprovázené sankčním nebo motivačním mechanismem, jenž by vedl k faktickému udržování doporučené ceny) není považováno za protisoutěžní jednání.[101] Avšak jak Úřad ve správním řízení prokázal, společnost ABISTORE SPORT pouze nestanovovala doporučené prodejní ceny, od nichž by se prodejci mohli odchýlit, resp. stanovit nižší prodejní ceny, nýbrž prostřednictvím výzev a výhrůžek vyžadovala po prodejcích při dalším prodeji dotčeného zboží dodržování MOC (srov. odst. 69).

115.     Z důvodu neexistence obchodního vztahu společnosti ABISTORE SPORT se dvěma prodejci účastník řízení pokládá za irelevantní jejich vyjádření, která by neměla být brána v úvahu. Dle Úřadu však samotná absence přímého obchodního vztahu nezpochybňuje relevantnost obdržených odpovědí prodejců a není důvodem, aby Úřad při hodnocení jednání účastníka řízení tato sdělení nezohlednil. Tito prodejci totiž odebírali dotčené zboží od jiných prodejců, avšak v důsledku postupu samotné společnosti ABISTORE SPORT či jiné společnosti ze skupiny ABISTORE toto zboží přestali nabízet (srov. odst. 18).

116.     K argumentu účastníka řízení ohledně podřazení jeho protisoutěžního jednání (kterého se dle svého vyjádření však nedopustil) pod dohody se zanedbatelným dopadem na hospodářskou soutěž z důvodu jeho nízkého tržního podílu odkazuje Úřad na části tohoto rozhodnutí, ve kterých takový závěr nedovodil (srov. odst. 77).

117.     Úřad má tedy za to, že ve věci shromáždil dostatek přesvědčivých důkazů o protisoutěžním jednání účastníka řízení, které spolu utvářejí ucelený logicky provázaný důkazní řetězec, nejsou spolu ve vzájemném rozporu a jejich spojení spolehlivě ukazuje na jediné možné vysvětlení, a to na uzavírání cenových dohod mezi účastníkem řízení a jeho odběrateli. Takové důkazy lze těžko zpochybnit výše vznesenými námitkami účastníka řízení, když tyto se v kontextu všech důkazů ukazují jako pouhá obranná argumentace bez relevantní opory.

118.     Účastník řízení pro své tvrzení o likvidačnosti pokuty poukazuje na aktuálně zhoršenou finanční situaci společnosti ABISTORE SPORT (s nulovým či velmi malým ziskem), její relativně malou velikost vyjádřenou počtem zaměstnanců, výši nákladů souvisejících s její obchodní činností a závazků vůči třetím subjektům, popř. finanční ztrátu způsobenou uložením pokuty.

119.     K samotné výši zisku Úřad konstatuje, že tato může sloužit jako jeden z významných indikátorů finančního zdraví společnosti, vhodnějším a také v praxi používaným ukazatelem ekonomické síly je však její obrat (ostatně od výše čistého obratu se odvíjí zákonná maximální hranice pro uložení pokuty – srov. níže odst. 128). Jak navíc plyne z judikatury, ani záporný hospodářský výsledek a daňová ztráta nemohou být samy o sobě indikátorem likvidačního dopadu pokuty, pokud subjekt několik let podniká, je schopen splácet bankovní úvěr, má obchodní majetek nebo není v platební neschopnosti atd.[102]

120.     V této souvislosti Úřad rovněž odmítá, že při posuzování likvidačnosti pokuty nezohlednil vedle (nízkého až nulového) hospodářského výsledku společnosti ABISTORE SPORT i další ukazatele, jako je např. vlastní kapitál. Úřad tyto a další ukazatele zohlednil při provádění finanční analýzy společnosti ABISTORE SPORT, která zahrnovala indikátory zadluženosti, likvidity, rentability, aktivity (doby obratu), stejně jako rozdílové ukazatele nebo bankrotní modely, a to již od roku 2014; použité ukazatele přitom tvoří standardní součást finančních analýz společností (srov. níže odst. 144).

121.     Argumentu účastníka řízení o jeho zhoršené aktuální situaci příliš nesvědčí vysoký roční nárůst tržeb společnosti ABISTORE SPORT o 48 % či zvýšení počtu jeho odběratelů. Takový vývoj je však nutně doprovázen i růstem nákladů uváděných účastníkem řízení (spojených např. s tvorbou webových stránek, systémem B2B či B2C, skladováním a přepravou zboží, reklamací zboží, reklamou a účastí na různých akcích atd.) a tyto nemohou samy o sobě indikovat likvidačnost pokuty (nadto náklady byly součástí provedené finanční analýzy). Totéž platí ve vztahu i k dalším zmíněným závazkům, k jejichž úhradě by účastník řízení údajně pro výši pokuty uložené Úřadem musel přistoupit v případě likvidace společnosti. Nadto jím tvrzená nutnost uhradit pohledávky ve výši dosahující téměř 7 mil. Kč se jeví jako mylná, neboť pohledávky jsou součástí aktiv, které lze také definovat jako vložené prostředky, u nichž se očekává, že podniku přinesou budoucí ekonomický prospěch.

122.     Na tomto místě Úřad doplňuje, že výsledek hospodaření společnosti ABISTORE SPORT je značně ovlivněn výší jejích finančních nákladů, které mj. souvisejí s její politikou v oblasti velikosti zásob a krátkodobých pohledávek. Přesto je tato společnost schopna plnit závazky k úvěrovým institucím či byla v roce 2018 schopna finančně zvládnout relativně velké zvýšení dlouhodobého hmotného majetku. Podobně nízké hodnoty výsledku hospodaření dosahované společností ABISTORE SPORT v minulých letech neohrožují její fungování, resp. účastník řízení je i v případě malého zisku schopen pokračovat v obchodní činnosti. Jinak řečeno, relativně nízké provozní výsledky hospodaření společnosti ABISTORE SPORT, které dosahuje navzdory relativně značnému růstu tržeb a které jsou z velké části výsledkem praktikované obchodní politiky či strategie společnosti ABISTORE SPORT, nemohou být samy o sobě důvodem neuložení pokuty.

123.     Účastník řízení tedy nepředložil žádnou finanční či jinou relevantní analýzu dokládající údajnou likvidačnost pokuty anebo zpochybňující závěry finančních analýz provedených Úřadem, které však daným výrokům účastníka řízení nenasvědčují.

124.     Tvrzení účastníka řízení o zahrnutí hospodářského výsledku dalších společností ze skupiny ABISTORE či hodnot jejich prodejů do výpočtu pokuty je nepravdivé, neboť Úřad při výpočtu pokuty vycházel z hodnoty prodejů dotčeného zboží dosažených pouze společností ABISTORE SPORT na území ČR, nikoliv z hodnoty prodejů společností ABISAL a TEKO (srov. níže odst. 134). Jako nepodložené se jeví vyjádření účastníka řízení o tom, že společnost ABISTORE SPORT je ekonomicky nezávislou a samostatnou společností, zcela oddělenou od společností ABISAL a TEKO, resp. že kromě společníků neexistuje žádné jiné propojení účastníka řízení na uvedené polské společnosti, které jsou pouze jeho dodavateli a nemají na něho žádný ekonomický vliv. V této souvislosti Úřad odkazuje na vzájemné majetkové a personální propojení společností tvořících skupinu ABISTORE, tedy z pohledu soutěžního práva představujících jednu ekonomickou jednotku, jednoho soutěžitele (srov. odst. 7 a 68).

125.     Proto je nezbytné odmítnout i související námitku účastníka řízení o zohlednění finančních ukazatelů dosahovaných skupinou ABISTORE. Dle tuzemské judikatury je totiž Úřad při posouzení možného likvidačního charakteru pokuty povinen zohlednit i celkovou ekonomickou situaci skupiny. Pro tyto účely Úřad proto posuzoval a hodnotil i vybrané ukazatele společností náležejících do skupiny ABISTORE, přičemž z nich nedovodil závěr o možné likvidačnosti uložené pokuty (srov. níže odst. 145). Principy likvidačnosti pokuty obsažené v rozhodnutích soudů, na které účastník řízení následně odkazoval, byly přitom součástí hodnocení Úřadu a jeho závěrů (srov. níže odst. 142 a 146). Úřad tedy konstatuje, že z důvodů tvrzených účastníkem řízení nemůže být výše pokuty likvidační a v rozporu se zásadou spravedlivého trestání.

126.     Účastník řízení dále poukázal na skutečnost, že se jednalo o první správní řízení, které s ním Úřad vedl, a že účastník řízení nikdy nedostal žádnou pokutu za protisoutěžní jednání. K tomu Úřad uvádí, že skutečnost, že se soutěžitel dopustil prvního přestupku dle zákona, nelze při stanovení výše pokuty zohlednit.[103]

127.     Účastník řízení rovněž zmínil, že obchodní zástupce, který „figuruje v předmětných e-mailech“, již ve společnosti ABISTORE SPORT nepracuje a účastník řízení klade důraz na školení svých zaměstnanců tak, aby k žádnému takovému jednání nedocházelo. Úřad nicméně konstatuje, že e-maily týkající se nutnosti dodržovat účastníkem řízení stanovené MOC nezasílal odběratelům pouze dotyčný obchodní zástupce, ale také v té době pověřený vedoucí pobočky společnosti ABISTORE SPORT. Každopádně však skutečnost, že dotyčný obchodní zástupce již u účastníka řízení nepracuje, není pro posouzení jednání účastníka řízení z pohledu zákona relevantní. Nadto Úřad doplňuje, že obecně lze jednání zaměstnance přičítat soutěžiteli, a to jak v případech, kdy k takovému jednání dal zaměstnanci pokyn, či jej schválil, tak i v případech, kdy nezajistil dostatečné řídící a kontrolní mechanismy, které by protiprávnímu jednání zaměstnance předešly či alespoň zmírnily či odstranily jeho následky.[104] V tomto správním řízení přitom ze zjištěných skutečností vyplynulo, že vedoucí pobočky společnosti ABISTORE SPORT o jednání daného obchodního zástupce věděl a nejenže proti němu nezasáhl, ale sám jej svým jednáním podporoval.[105] Účastníkem řízení tvrzený důraz na školení zaměstnanců, aby k žádnému takovému jednání nedocházelo, lze pak považovat za chvályhodný, avšak ani ten nelze při posouzení jeho jednání z pohledu zákona zohlednit, neboť ani nebyl doložen a jednání dotyčného obchodního zástupce i vedoucího pobočky společnosti ABISTORE SPORT je s ním navíc v rozporu.

VII.        Stanovení pokuty

128.     Podle § 22a odst. 1 písm. b) zákona se právnická nebo podnikající fyzická osoba jako soutěžitel dopustí přestupku tím, že uzavře dohodu v rozporu s § 3 odst. 1 zákona. Dle § 22a odst. 2 zákona se za přestupek podle odst. 1 písm. b) téhož ustanovení zákona uloží pokuta do 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.

129.     Hranice stanovená pevnou částkou se uplatní zejména u soutěžitelů, kteří nejsou založeni za účelem podnikatelské činnosti a žádného obratu tudíž nedosahují.[106] Úřad pak dlouhodobě a konstantně v rozhodovací praxi ukládá soutěžitelům, kteří jsou podnikateli, pokuty dle obratového kritéria. Úřad tedy v daném případě za horní hranici považuje částku 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.

130.     Stanovení výše pokuty v mezích zákona je věcí správního uvážení Úřadu, které se v konkrétním případě odvíjí od posouzení skutkových okolností daného případu. Uložená pokuta by měla plnit jak funkci represivní, tak preventivní. Je požadováno, aby Úřadem uložená pokuta nepřekračovala zákonnou maximální hranici a dále, aby Úřad posoudil též celkovou aktuální finanční a majetkovou situaci soutěžitele, zda uložená pokuta nebude pro něj likvidační.[107]

131.     Úřad konstatuje, že posuzované jednání společnosti ABISTORE SPORT představuje porušení § 3 odst. 1 zákona a že jsou v daném případě splněny podmínky pro uložení pokuty dle § 22a odst. 2 zákona.

VII.1     Vyměření pokuty

132.     Při vymezení konkrétní výše pokuty je Úřad povinen vyjít ze zákonných (zákonem předepsaných) kritérií, která tato pokuta má v sobě odrážet. Podle § 22b odst. 1 zákona se při určení výměry pokuty právnické osobě přihlédne k závažnosti přestupku, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Dále se přihlédne k jednání právnické osoby v průběhu řízení před Úřadem a její snaze odstranit škodlivé následky přestupku. Úřad dle § 38 přestupkového zákona rovněž přihlédne k délce doby, po kterou trvalo protiprávní jednání pachatele nebo po kterou trval protiprávní stav udržovaný protiprávním jednáním pachatele, a k počtu jednotlivých dílčích útoků, které tvoří pokračování v přestupku. Vyměření pokuty je výsledkem hodnocení řady faktických, ekonomických a právních skutečností, při respektování zákonných kritérií pro uložení pokuty a vždy s přihlédnutím ke specifickým okolnostem daného případu.

133.     Při stanovování pokuty postupuje Úřad v souladu s pravidly stanovenými v Metodice[108], které spolu s obecnými principy správního trestání představují komplexní právní úpravu ukládání pokut i jejich vyměřování.

134.     Samotné vyměřování pokuty se skládá z několika relativně samostatných kroků. Nejprve bylo nutné určit hodnotu tržeb, tedy obrat dosažený soutěžitelem z prodeje zboží, jehož se narušení soutěže přímo či nepřímo týká, a to na území přímo či nepřímo dotčeném protisoutěžním jednáním. Ze skupiny ABISTORE, tj. soutěžitele, působí na území ČR na vymezeném relevantním trhu pouze účastník řízení. Úřad tedy vzal v úvahu pouze hodnotu tržeb společnosti ABISTORE SPORT dosaženou z prodeje dotčeného zboží (prodávaného účastníkem řízení na trhu sportovního vybavení tvořeného kategoriemi zboží stanovenými v odst. 44) na území ČR realizovaného v roce 2017 (tedy poslední ucelený kalendářní rok, v němž došlo ke spáchání přestupku), který dle vyjádření účastníka řízení představuje částku 14 324 073 Kč bez DPH.[109]

135.     Dalším krokem bylo stanovení podílu hodnoty tržeb, který se určí s ohledem na závažnost předmětného přestupku a okolnosti jeho spáchání. Zohledněna byla nejen typová závažnost daná samotnou charakteristikou přestupku, ale i závažnost individuální, vyplývající ze způsobu a okolností jeho spáchání a jeho dopadů.

136.     Nyní posuzované vertikální cenové dohody spadají pod tzv. tvrdá omezení, jež typově patří mezi závažné přestupky, u kterých je podíl hodnoty tržeb zpravidla stanoven v rozmezí 3 až 10 %.[110] Při určení konkrétní výše tohoto podílu Úřad v nyní posuzovaném případě vyšel ze skutečnosti, že účastník řízení uzavírání cenových dohod inicioval a trval na jejich dodržování, resp. jejich plnění vymáhal pod hrozbou sankce a tuto aplikoval. Úřad dále přihlédl k tomu, že bylo prokázáno skutečné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu. Na stranu druhou Úřad vzal v úvahu zanedbatelný tržní podíl, který účastník řízení pro svoji „velikost“ dosahuje na relevantním trhu, nevysoký počet zdokumentovaných dílčích útoků a charakter dotčeného zboží, které dle Úřadu nepatří mezi nezbytné statky. Právě tyto skutečnosti vedly Úřad k závěru, že v rámci závažnosti přestupku jsou dány důvody pro stanovení podílu hodnoty tržeb na její spodní hranici ve výši 3 %, tedy v částce 429 722 Kč.[111]

137.     Míra narušení hospodářské soutěže je rovněž významně ovlivněna délkou trvání protisoutěžního jednání. Do výše základní částky pokuty byla tato doba přímo promítnuta použitím tzv. koeficientu času. Ten činí v nyní posuzovaném případě 3,59 a odpovídá protisoutěžnímu jednání o délce 43 měsíců (od 26. 3. 2015 do 26. 9. 2018).

138.     Základní částku pokuty, vyměřenou jako součin podílu hodnoty tržeb a koeficientu času, stanovil Úřad ve výši 1 542 703 Kč.

139.     Tato částka byla dále upravena s přihlédnutím k polehčujícím a přitěžujícím okolnostem. Úřad ve svých úvahách týkajících se stanovení výše pokuty nedospěl k závěru, že by existovaly důvody pro snížení pokuty. Jako přitěžující okolnost Úřad naopak shledal úmyslné spáchání přestupku, které je důvodem pro navýšení pokuty[112], a to s přihlédnutím k dosavadní praxi Úřadu ve výši 20 %. Po zohlednění všech přitěžujících a polehčujících okolností byla vyčíslena pokuta ve výši 1 851 243 Kč.

VII.2     Konečná výše pokuty

140.     Po zohlednění všech shora uvedených skutečností tak konečná výše pokuty za přestupek popsaný v tomto rozhodnutí a po zaokrouhlení na celé tisíce směrem dolů činí 1 851 000 Kč.

141.     Úřad je povinen posoudit, zda výše pokuty nepřevyšuje zákonem stanovenou maximální hranici 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období (§ 22a odst. 2 zákona). Dle podkladů poskytnutých účastníkem řízení dosahovaly v roce 2019 tržbyza prodej zboží pouze společnosti ABISTORE SPORT výše 42 588 000 Kč[113]. Zákonná maximální hranice pokuty je však odvozována z hodnoty čistého obratu (ten je vždy vyšší než jen tržby z prodeje dotčeného zboží společnosti ABISTORE SPORT) dosahovaného soutěžitelem (představovaného skupinou ABISTORE, nikoli jen samotným účastníkem řízení). Skupina ABISTORE tvořící jednoho soutěžitele dosáhla souhrnného čistého obratu 188 mil. Kč, z něhož Úřadem stanovená pokuta nedosahuje ani jedno procento. Je tak nepochybné, že výše pokuty nepřekračuje stanovenou zákonnou maximální výši. Pro úplnost Úřad doplňuje, že maximální výše nedosahuje pokuta ani v případě uvažování čistého obratu pouze samotného účastníka řízení, resp. nižších hodnot představujících jen jeho tržby za prodej zboží (srov. níže odst. 146).

142.     Na závěr Úřad zkoumal, zda výše pokuty nemá na soutěžitele vzhledem k jeho individuálním poměrům likvidační účinek. V této souvislosti Úřad uvádí, že důvodem pro snížení pokuty nemůže být pouhé zjištění, že soutěžitel se nachází ve ztrátě nebo v nepříznivé finanční situaci. Ke snížení pokuty může z důvodu likvidačnosti dojít pouze v případě prokázání, že výše pokuty by přivodila zánik majetkové základny pro další podnikatelskou činnost, případně natolik přesáhne možné výnosy, že se další činnost soutěžitele v podstatě stává bezúčelnou, tj. směřující po značné časové období pouze k úhradě uložené pokuty.[114] Současně je třeba uvést, že pokuta vždy představuje negativní zásah do majetkové sféry účastníka, neboť v opačném případě by postrádala jeden ze svých pojmových znaků, tj. represivní charakter.[115]

143.     Úřad nejprve posoudil celkovou situaci toliko účastníka řízení. Společnost ABISTORE SPORT dosahovala v letech 2016 až 2019 kladného hospodářského výsledku. Tržby za prodej zboží rostly od […obchodní tajemství…], čistý obrat představoval hodnoty […obchodní tajemství…][116]. Cizí zdroje v roce 2019 vykazovaly výši […obchodní tajemství…], z nichž téměř […obchodní tajemství…] činily krátkodobé závazky (krátkodobé závazky z obchodních vztahů dosahovaly pouze […obchodní tajemství…]). Nerozdělený zisk od roku 2017 dosahuje téměř […obchodní tajemství…]. Z oběžných aktiv ve výši […obchodní tajemství…] tvořily největší položku zásoby (68 %) a krátkodobé pohledávky (41 %); peněžní prostředky dosahovaly záporných hodnot (v letech předchozích však vždy kladných).

144.     Úřad dále hodnotil celkovou hospodářkou – finanční a majetkovou situaci (finanční zdraví)[117] společnosti ABISTORE SPORT za období 2014 až 2018, přičemž s využitím vybraných poměrových ukazatelů posuzoval především zadluženost účastníka řízení a jeho schopnost uhradit splatné závazky. Úřad také dále pomocí tzv. bankrotních (predikčních) modelů posuzoval, zda společnost ABISTORE SPORT není ohrožena úpadkem. Na jejich základě však dovodil, že potenciálně nižší platební schopnost účastníka řízení není v současnosti doprovázena rizikem úpadku, tj. společnost ABISTORE SPORT aktuálně nečelí možnosti bankrotu.[118]

145.     Dle tuzemské judikatury jsou správní orgány povinny posoudit přiměřenost pokuty ve vztahu k celkovým majetkovým poměrům účastníka řízení a pro účely posouzení možného likvidačního charakteru pokuty mají zohlednit i celkovou ekonomickou situaci skupiny, aniž by se tím jakkoli předpokládala odpovědnost skupiny jako celku nebo jejích konkrétních členů za protiprávní jednání některého jejich člena.[119] Za tím účelem Úřad rovněž ověřoval hodnoty vybraných finančních ukazatelů dalších společností ze skupiny ABISTORE. Z podkladů předložených účastníkem řízení plyne, že společnosti ABISAL a TEKO dosahovaly společně vedle čistého obratu v řádu […obchodní tajemství…] i kladný výsledek hospodaření (před zdaněním) přesahující […obchodní tajemství…].[120]

146.     Výši pokuty proto nelze považovat za nepřiměřenou či likvidační ani s ohledem na důkazně podložené finanční zdraví samotného účastníka řízení, ani s přihlédnutím k základním údajům vykazovaným skupinou ABISTORE. Z podkladů doložených účastníkem řízení tudíž nelze dovodit, že byvýše uložené pokuty mohla vést k zániku majetkové základny pro jeho další podnikatelskou činnost, natož aby přesáhla jeho možné výnosy (pokuta představuje pouze 4 % z tržeb účastníka řízení dosažených v roce 2019 za prodej zboží).

147.     Úřad má za to, že výše pokuty je přiměřená okolnostem případu a neznamená ohrožení existence společnosti ABISTORE SPORT, nemá tedy likvidační charakter.

VIII.      Splatnost pokuty

148.     Uloženou pokutu je účastník řízení povinen uhradit ve lhůtě uvedené ve výroku III. tohoto rozhodnutí, tj. ve lhůtě do 90 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Úhrada se provede na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, číslo účtu 3754-17721621/0710, jako variabilní symbol se uvede identifikační číslo účastníka řízení.

IX.           Zákaz plnění dohod

149.     V souladu s § 7 odst. 1 zákona Úřad uložil zákaz plnění dohod popsaných ve výroku I. tohoto rozhodnutí do budoucna, jak je uvedeno ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

X.             Opatření k nápravě

150.     Podle § 20 odst. 4 zákona může Úřad uložit opatření k nápravě, jejichž účelem je obnovení účinné hospodářské soutěže na trhu, a stanovit přiměřenou lhůtu k jejich splnění, je-li zjištěno porušení povinností stanovených v § 3 odst. 1, § 11 odst. 1, § 18 odst. 1 nebo § 19a odst. 1 zákona. Uložení opatření k nápravě nevylučuje souběžné uložení pokuty podle § 22 odst. 1 písm. b), c) nebo d), § 22a odst. 1 písm. b), c) nebo d) anebo § 22aa odst. 1 písm. b) zákona. Opatření k nápravě nemá sankční povahu, nýbrž sleduje odstranění nepříznivých důsledků protisoutěžního jednání (resp. jeho prevenci či opakování).

151.     Úřad shledal důvody pro uložení opatření k nápravě, neboť pro odstranění narušení hospodářské soutěže jednáním popsaným ve výroku I. tohoto rozhodnutí je nezbytné, aby se odběratelé účastníka řízení dozvěděli o neplatnosti těchto dohod. Úřad proto ve výroku IV. tohoto rozhodnutí uložil společnosti ABISTORE SPORT povinnost písemně informovat všechny své odběratele o zákazu a neplatnosti dohod uvedených ve výroku I. rozhodnutí. Uložené opatření k nápravě sleduje účel zákona, kterým je ochrana hospodářské soutěže, a ve vztahu k tomuto účelu je proporcionální. Současně účastníku řízení neukládá povinnosti, které nejsou pro dosažení účinnosti opatření k nápravě nezbytné.

152.     Pro splnění opatření k nápravě stanovil Úřad účastníku řízení lhůtu 30 dnů od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. S ohledem na zajištění účinnosti uloženého opatření k nápravě je totiž dle Úřadu žádoucí, aby bylo splněno v co nejkratší době. Informace, která má být dotčeným odběratelům zaslána, přitom není nikterak obsáhlá, a seznamem odběratelů účastník řízení disponuje. Za přiměřenou považuje Úřad i lhůtu 14 dnů, kterou společnosti ABISTORE SPORT stanovil pro doložení splnění opatření k nápravě, tj. pro poskytnutí (i) kopie textu písemné informace o zákazu a neplatnosti dohod uvedených ve výroku I. tohoto rozhodnutí a (ii) seznamu vyrozuměných odběratelů s údaji dle výroku IV. tohoto rozhodnutí.

XI.           Náklady řízení

153.     Vzhledem k tomu, že Úřad v rámci správního řízení dospěl k závěru, že účastník řízení vytýkaným jednáním porušil § 3 odst. 1 zákona, jsou splněny zákonné podmínky dané § 95 odst. 1 přestupkového zákona, v návaznosti na § 79 odst. 5 správního řádu, k uložení náhrady nákladů správního řízení účastníku řízení. S ohledem na rozsah prováděného dokazování má Úřad za to, že se jednalo o zvlášť složitý případ, a proto dle § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů určil paušální částku nákladů řízení, jež je povinen účastník řízení uhradit, ve výši 3 500 Kč.

154.     Náklady řízení je účastník řízení povinen uhradit ve lhůtě do 15 dnů ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Úhrada se provede na účet Úřadu vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu 19-24825621/0710, konstantní symbol 1148, variabilní symbol 2018000380.

XII.         Závěr

155.     Ze všech shora uvedených důvodů Úřad konstatuje, že účastníku řízení bylo prokázáno spáchání přestupku dle § 22a odst. 1 písm. b) zákona tím, že v rozporu s § 3 odst. 1 a odst. 2 písm. a) zákona v období od 26. 3. 2015 do 26. 9. 2018 uzavíral a plnil zakázané dohody narušující hospodářskou soutěž. Úřad společnosti ABISTORE SPORT plnění těchto dohod do budoucna zakázal a za současného uložení opatření k nápravě uložil pokutu ve výši 1 851 000 Kč. Úřad tedy rozhodl v souladu s § 67 odst. 1 správního řádu tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

 

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 odst. 1, ve spojení s § 83 odst. 1 správního řádu podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

Obdrží:

Vážený pan

Mgr. Petr Křížák, MBA, LL.M., advokát

Purkyňova 6

702 00 Ostrava

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1]     Viz listy č. 1 až 5 spisu správního řízení; předběžné šetření zahájené na základě stížnosti bylo vedeno pod sp. zn. ÚOHS-P0135/2018/KD.

[2]    Viz list č. 252 spisu správního řízení.

[3]    Viz listy č. 204 a 205 spisu správního řízení.

[4]    Zkratkou B2B (business to business) jsou označována softwarová řešení určená pro obchodování mezi podnikatelskými subjekty.

[5]     Viz listy č. 32 a 40 spisu správního řízení.

[6]     Viz list č. 26 spisu správního řízení.

[7]    Viz listy č. 32 a 307 spisu správního řízení.

[8]    Viz listy č. 46 a 307 spisu správního řízení.

[9]    Účastník řízení má obchodní podmínky sjednány písemně pouze s jedním odběratelem, nyní posuzované jednání v nich však není zahrnuto. Stejně tak rámcové smlouvy, které společnost ABISTORE SPORT v minulosti ojediněle uzavírala, toto jednání neobsahovaly.

[10]   Viz listy č. 10, 307 a 346 spisu správního řízení.

[11]   Výjimkou je smluvní vztah s jedním internetovým prodejcem, se kterým společnost ABISTORE SPORT uzavřela Smlouvu o zprostředkování obchodů na Internetu. Tento prodejce jednak za provizi zprostředkovává či zprostředkovával prodej zboží nabízeného účastníkem řízení třetím osobám, v některých případech však, jak uvedl ve své odpovědi, nabývá či nabýval tyto výrobky i do svého vlastnictví a nese či nesl rizika spojená s jejich prodejem (viz listy č. 40 a 41 spisu správního řízení).

[12]   Dohody uzavírané společností ABISTORE SPORT s jejími odběrateli a posuzované v tomto správním řízení představují tzv. nepravé dohody o obchodním zastoupení (non-genuine agency agreement).

[13]   Viz listy č. 284 a 298 spisu správního řízení.

[14]   Viz list č. 3 spisu správního řízení.

[15]   Viz list č. 12 spisu správního řízení.

[16]   Viz listy č. 16 a 17 spisu správního řízení.

[17]   Viz list č. 13 spisu správního řízení.

[18]   Viz list č. 11 spisu správního řízení.

[19]   Viz list č. 11 spisu správního řízení.

[20]   Viz list č. 11 spisu správního řízení.

[21]   Viz list č. 11 spisu správního řízení.

[22]   Viz list č. 13 spisu správního řízení.

[23]   Viz list č. 220 spisu správního řízení.

[24]   Viz listy č. 14 a 15 spisu správního řízení.

[25]   Viz list č. 206 spisu správního řízení.

[26]   Viz list č. 224 spisu správního řízení.

[27]   Viz list č. 204 spisu správního řízení.

[28]   Viz list č. 231 spisu správního řízení.

[29]   Viz list č. 234 spisu správního řízení.

[30]   Viz list č. 243 spisu správního řízení.

[31]   Viz list č. 247 spisu správního řízení.

[32]   Viz list č. 231 spisu správního řízení.

[33]   Viz list č. 202 spisu správního řízení.

[34]   Viz list č. 204 spisu správního řízení.

[35]   Viz list č. 205 spisu správního řízení.

[36]   Viz list č. 224 spisu správního řízení.

[37]   Viz list č. 234 spisu správního řízení.

[38]   Viz list č. 206 spisu správního řízení.

[39]   Viz listy č. 202 a 203 spisu správního řízení.

[40]   Viz list č. 202 spisu správního řízení.

[41]   Viz list č. 201 spisu správního řízení.

[42]   Viz list č. 233 spisu správního řízení.

[43]   Viz list č. 245 spisu správního řízení.

[44]   Viz listy č. 26, 30, 32, 34, 36, 40, 45, 54, 57, 63, 73, 307, 309, 335, 346, 351 nebo 437 spisu správního řízení.

[45]   Viz listy č. 32, 36, 45, 46 nebo 77 spisu správního řízení.

[46]   Viz list č. 59 spisu správního řízení.

[47]   Viz listy č. 285 a 286 spisu správního řízení.

[48]   Viz list č. 286 spisu správního řízení.

[49]   Viz listy č. 84 až 183 spisu správního řízení.

[50]   Viz list č. 206 spisu správního řízení.

[51]   Viz list č. 225 spisu správního řízení.

[52]   Viz list č. 205 spisu správního řízení.

[53]   Viz list č. 204 spisu správního řízení.

[54]   Srov. § 2 odst. 2 zákona.

[55]   Dle podkladů účastníka řízení činila v roce 2017 hodnota jeho maloobchodního prodeje pouze 0,4 % z celkových prodejů dotčeného zboží na území ČR; viz list č. 298 spisu správního řízení.

[56]   Viz list č. 449 spisu správního řízení.

[57]   Viz list č. 375 spisu správního řízení.

[58]   Viz listy č. 399 a 401 spisu správního řízení.

[59]   Viz např. list č. 417 spisu správního řízení.

[60]   Viz list č. 390 spisu správního řízení.

[61]   Viz např. listy č. 309, 335, 346 nebo 355 spisu správního řízení.

[62]   K zastupitelnosti na straně poptávky se blíže vyjadřuje Evropská komise (dále též „Komise“) – viz Sdělení Komise o definici relevantního trhu, odst. 20.

[63]   Viz list č. 283 spisu správního řízení.

[64]   Viz např. list č. 269 spisu správního řízení.

[65]   Viz např. list č. 307 spisu správního řízení.

[66]   Viz listy č. 387, 392, 396 nebo 403 spisu správního řízení.

[67]   Viz listy č. 374, 381, 392, 394 nebo 399 spisu správního řízení.

[68]   Viz listy č. 466 až 529 spisu správního řízení.

[69]   Viz list č. 459 spisu správního řízení.

[70]   Viz list č. 283 spisu správního řízení.

[71]    Např. rozsudek Krajského soudu v Brně (dále též „KS“) č. j. 62 Af75/2010 – 318 ze dne 23. 2. 2012 („Pokud žalovaný dovodil, že dohoda je zakázanou pro svůj protisoutěžní cíl, má úvaha v tom směru, že v takovém případě je standard přesného vymezení relevantního trhu nižší, než v případě dohod zakázaných pro svůj protisoutěžní účinek, v napadeném rozhodnutí svého místa.“).

[72]   Vizlist č. 450 spisu správního řízení.

[73]   Vizlist č. 455 spisu správního řízení.

[74]   Viz list č. 286 spisu správního řízení.

[75]   Viz list č. 462 spisu správního řízení.

[76]   V případě pokračujícího přestupku se použije zákon účinný v době, kdy došlo k poslednímu dílčímu útoku.

[77]   Po spáchání přestupku nabyly účinnosti nejprve dvě novely přestupkového zákona, a to zákony č. 173/2018 Sb. a č. 285/2018 Sb. Úřad po posouzení veškerých aspektů a pro účastníka řízení výhodnosti znění uvedených novelizací přestupkového zákona dospěl k závěru, že při hmotněprávním posouzení protiprávního jednání není žádná z těchto novel příznivější. Dále vstoupila v platnost novela provedená zákonem č. 277/2019 Sb., jehož čl. LXII v části šedesáté první, který se týká změny přestupkového zákona, nabývá účinnosti až dnem 1. 1. 2022. Dne 26. 2. 2020 pak nabyl účinnosti nález Ústavního soudu č. 54/2020 Sb., kterým bylo zrušeno ustanovení § 112 odst. 2 věty první přestupkového zákona. Jednalo se o přechodné ustanovení, které se týkalo použití pozdější právní úpravy zániku odpovědnosti za přestupek i na přestupky spáchané před účinností přestupkového zákona. Vzhledem k tomu, že účastník řízení se přestupku dopustil po nabytí účinnosti přestupkového zákona, nemá uvedená změna přestupkového zákona na posouzení tohoto přestupku vliv.

[78]   Srov. článek 3 odst. 1 Nařízení Rady (ES) č. 1/2003 ze dne 16. prosince 2002 o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy, dle kterého použije-li orgán pro hospodářskou soutěž členského státu vnitrostátní právní předpisy na dohody ve smyslu čl. 81 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství, které by mohly ovlivnit obchod mezi členskými státy ve smyslu uvedeného ustanovení, použije také čl. 81 Smlouvy na takové dohody (tj. nyní čl. 101 SFEU).

[79]   Viz čl. 52 Oznámení Komise – Pravidla pro pojem dopadu na obchod mezi členskými státy obsažený v čl. 81 a 82 Smlouvy, zveřejněné v Úředním věstníku pod číslem 2004/C 101/07 (dále též „Pravidla Komise“).

[80]    Viz dokument Úřadu nazvaný Oznámení Úřadu o dohodách, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný.

[81]    Srov. např. rozsudek KS č. j. 62 Af 24/2011-159 ze dne 26. 4. 2012 ve věci HUSKY, potvrzený rozsudkem Nejvyššího správního soudu (dále též „NSS“) č. j. 8 Afs 40/2012-68 ze dne 31. 10. 2013, resp. na zde uvedené závěry dále odkazováno v rozsudku KS č. j. 31 Af 13/2014-97 ze dne 31. 3. 2016 ve věci CANDY, potvrzeném rozsudkem NSS č. j. 3 As 110/2016-90 ze dne 21. 6. 2017 (dále též „rozsudek CANDY“), nebo rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0253/2017/KD-25778/2018/820/TPi ze dne 15. 11. 2018 ve věci TCM Herbs, potvrzené rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R0208/2018/HS-26745/2019/310/MDo ze dne 1. 10. 2019.

[82]    Blíže viz rozsudek KS č. j. 29 Ca 110/2003 ze dne 31. 3. 2005 ve věci Česká lékařská komora.

[83]   Viz např. rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-41/90 ze dne 23. 4. 1991 ve věci Höfner a Elser v. Macrotron GmbH.

[84]    Viz např. rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P až C-208/02 P a C-123/02 P ze dne 28. 5. 2005 ve věci Dansk Rørindustri (odst. 112 a násl.), dále rozsudek Tribunálu T-314/01 ze dne 27. 9. 2006 ve věci Coöperatieve Verkoop- en Productievereniging van Aardappelmeel en Derivaten Avebe BA, rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-R 20, 21, 22/2004-1249/2009/310/ADr ze dne 2. 2. 2009 ve věci Delta pekárny/Odkolek/Penam nebo rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S0633/2016/KD-27706/2018/852/DSv ze dne 21. 9. 2018 ve věci Rail Cargo Austria/AWT Čechofracht/České dráhy.

[85]   Srov. rozsudky Evropského soudního dvora C-2/01 a C-3/01 ze dne 6. 1. 2004 ve věci Bayer nebo C-74/04P ze dne 13. 7. 2006 ve věci Volkswagen II.

[86]   Srov. např. rozsudek NSS č. j. 9 Afs 109/2009-180 ze dne 21. 4. 2010.

[87]    Srov. rozsudek NSS č. j. 5 Afs 3/2012-131 ze dne 20. 12. 2013 ve věci Sokolovská uhelná, právní nástupce.

[88]    Srov. např. rozsudek KS č. j. 62 Afs 67/2010-140 ze dne 15. 12. 2011 ve věci Sokolovská uhelná, právní nástupce.

[89]   Srov. čl. 4 písm. a) Nařízení Komise (EU) č. 330/2010 ze dne 20. dubna 2010, o použití článku 101 odst. 3 SFEU na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě.

[90]    Srov. rozsudek KS sp. zn. 31 Ca 133/2005 ze dne 30. 11. 2006 ve věci SAZKA, potvrzený rozsudkem NSS sp. zn. 7 Afs 40/2007 ze dne 3. 10. 2008.

[91]    Srov. rozsudek KS sp. zn. 62 Af 71/2012 ze dne 20. 9. 2012 ve věci DELTA PEKÁRNY a další.

[92]    Srov. např. rozsudek Soudu prvního stupně T-65/89 ze dne 1. 4. 1993 ve věci BPB Industries and British Gypsum v. Commission, [1993] ECR II-389.

[93]    Viz důvodová zpráva k zákonu č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky řízení o nich.

[94]   Viz listy č. 563–584 spisu správního řízení.

[95]   Viz listy č. 586–588 spisu správního řízení.

[96]   Jelikož žádost o snížení pokuty nenaplňovala přes výzvu Úřadu zákonem stanovené podmínky, Úřad se jí nezabýval.

[97]   Viz list č. 286 spisu správního řízení.

[98]   Viz list č. 15 spisu správního řízení.

[99]   Viz listy č. 202 a 203 spisu správního řízení.

[100]Viz list č. 234 spisu správního řízení.

[101] Viz např. Informační list Úřadu č. 2/2009 – Dohody o určování cen pro další prodej, str. 7.

[102]Srov. rozsudek KS č. j. 62 A 65/2012-97 ze dne 30. 1. 2014 ve věci: Q group s.r.o.

[103]  Okolnost, že jde o první porušení zákona, není sama o sobě polehčující skutečností; viz rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R17/2005-1984/2012/320/ADr ze dne 29. 6. 2012 ve věci Tupperware.

[104]  Srov. rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R413/2014/HS-33221/2015/310/HBa ze dne 15. 10. 2015.

[105]  Viz e-mail ze dne 4. 4. 2018 zaslaný vedoucím pobočky společnosti ABISTORE SPORT obchodnímu zástupci této společnosti týkající se dle jeho předmětu dodržování minimálních prodejních cen: Tome, píšu [Pozn. Úřadu: uveden konkrétní název e-shopu] a prosím o opravu [Pozn. Úřadu: uvedeny konkrétní názvy 3 e-shopů], založený na listu č. 209 spisu správního řízení.

[106]  Srov. rozsudek KS č. j. 31 Ca 64/2004-63 ze dne 31. 5. 2006 ve věci ČEZ.

[107]Srov. rozsudek NSS č. j. 5 Afs 7/2011-619 ze dne 29. 3. 2012 ve věci DELTA PEKÁRNY.

[108]Viz dokument Úřadu nazvaný Postup při stanovení výše pokut ukládaných za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže.

[109]  Viz list č. 298 spisu správního řízení.

[110]  Viz odst. 3.15 a 3.19 bod (ii) Metodiky.

[111]  Úřad oproti Sdělení výhrad, ve kterých stanovil vyšší podíl hodnoty tržeb, nyní více zohlednil mj. právě velmi nízký tržní podíl společnosti ABISTORE SPORT dosahovaný na relevantním trhu v souvislosti s její celkovou velikostí, což v konečném důsledku vede k podstatnému snížení pokuty indikované ve Sdělení výhrad (uvedené je ve prospěch účastníka řízení).

[112]  Viz odst. 3.28 Metodiky.

[113]  Viz list č. 566 spisu správního řízení.

[114]  Srov. nález Ústavního soudu Pl. ÚS 2/02.

[115]  Srov. např. rozsudek CANDY.

[116]  Čistý obrat za rok 2019 společnost ABISTORE SPORT nedoložila.

[117]  Viz odst. 3.39 Metodiky.

[118]  Viz listy č. 445–447 a 456–457 spisu správního řízení.

[119]  Srov. např. rozsudek CANDY.

[120]  Viz listy č. 545–547 spisu správního řízení.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz