číslo jednací: 04543/2021/840/MWi
spisová značka: S0019/2021

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů BUDAMAR LOGISTICS, a. s. / ŽOS-EKO, s. r. o., ŽOS - MEDIKA, s. r. o., ŽOS TRADING, s. r. o.
Účastníci
  1. BUDAMAR LOGISTICS, a. s.
  2. ŽOS-EKO, s. r. o.
  3. ŽOS - MEDIKA, s. r. o.
  4. ŽOS TRADING, s. r. o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 23. 2. 2021
Dokumenty file icon dokument ke stažení 362 KB

 

 

Spisová značka:  ÚOHS-S0019/2021/KS

Číslo jednací:      ÚOHS-04543/2021/840/MWi

 

Brno 05. 02. 2021

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0019/2021/KS, zahájeném dne 18. 1. 2021 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníků řízení, společností BUDAMAR LOGISTICS, a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Horárska 938/12, a Optifin Invest s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Rusovská cesta 1, a V. M., zastoupených JUDr. Martinem Nedelkou, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Olivova 4, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto  

 

rozhodnutí:

 

Spojení soutěžitelů BUDAMAR LOGISTICS, a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Horárska 938/12, Optifin Invest s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Rusovská cesta 1, a V. M., na straně jedné, a ŽOS-EKO, s.r.o., ŽOS - MEDIKA, s.r.o. a ŽOS TRADING s.r.o., všechny se sídlem Slovenská republika, Vrútky, Dielenská Kružná 2, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s „Memorandem o porozumení“, které bylo uzavřeno mezi společnostmi BUDAMAR LOGISTICS, a.s., jako převodcem, a TATRAVAGÓNKA a.s., se sídlem Slovenská republika, Poprad, Štefánikova 887/53, jako nabyvatelem, na jehož základě má společnost TATRAVAGÓNKA a.s., která je společně kontrolovaná společnostmi BUDAMAR LOGISTICS, a.s. a Optifin Invest s.r.o., získat[…OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…]obchodní podíly ve společnostech ŽOS-EKO, s.r.o., ŽOS - MEDIKA, s.r.o. a ŽOS TRADING s.r.o., a v konečném důsledku tak společnosti BUDAMAR LOGISTICS, a.s. a Optifin Invest s.r.o. mají získat možnost vykonávat spolu s V. M. společnou kontrolu nad společnostmi ŽOS-EKO, s.r.o., ŽOS - MEDIKA, s.r.o. a ŽOS TRADING s.r.o.,se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona       

 

povoluje.

 

Odůvodnění

 

1.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souvislosti s „Memorandem o porozumení“, které bylo uzavřeno mezi společnostmi BUDAMAR LOGISTICS, a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Horárska 938/12 (dále jen „BUDAMAR“), jako převodcem, a TATRAVAGÓNKA a.s., se sídlem Slovenská republika, Poprad, Štefánikova 887/53 (dále jen „TATRAVAGÓNKA“), jako nabyvatelem (dále jen „Memorandum“). Transakce založená na Memorandu sestává ze dvou částí, jež jsou vzájemně podmíněny, kdy: i) na základě první části této transakce mají získat společnosti BUDAMAR a Optifin Invest s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Rusovská cesta 1 (dále jen „Optifin“), možnost vykonávat prostřednictvím společnosti TATRAVAGÓNKA společnou kontrolu nad společností ŽOS Vrútky a.s., se sídlem Slovenská republika, Vrútky, Dielenská Kružná 2 (dále jen „ŽOS V“),[1] a ii) a na základě druhé části této transakce společnost BUDAMAR má převést na společnost TATRAVAGÓNKA obchodní podíly představující […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnostech  ŽOS-EKO, s.r.o. (dále jen „ŽOS E“), ŽOS – MEDIKA, s.r.o. (dále jen „ŽOS M“) a ŽOS TRADING s.r.o. (dále jen ŽOS T“), všechny se sídlem Slovenská republika, Vrútky, Dielenská Kružná 2, přičemž zbývající […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] podíl na společnostech ŽOS E, ŽOS M a ŽOS T zůstane nadále ve vlastnictví fyzické osoby, V. M. (dále jen „V. M.“).[2]

2.             V konečném důsledku tedy i) společnosti BUDAMAR a Optifin prostřednictvím společnosti TATRAVAGÓNKA, nad níž vykonávají společnou kontrolu, získají možnost vykonávat společnou kontrolu nad společností ŽOS V[3] a ii) společnosti BUDAMAR a Optifin (prostřednictvím společnosti TATRAVAGÓNKA) spolu s fyzickou osobou V. M. mají získat možnost vykonávat společnou kontrolu nad společnostmi ŽOS E, ŽOS M a ŽOS T.[4] Vzhledem k rozdílným osobám účastníků řízení ve spojitosti s rozdílnou povahou kontroly musí být tedy obě části transakce posuzovány ve dvou samostatných správních řízeních a předmětem tohoto správního řízení je pouze posouzení dopadů spojení soutěžitelů spočívajícího ve vzniku společné kontroly nad společnostmi ŽOS E, ŽOS M a ŽOS T ze strany společností BUDAMAR a Optifin a pana V. M.

3.             Spojení soutěžitelů splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 písm. a) zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).    

4.             Společnost BUDAMAR stojí v čele podnikatelské skupiny (dále jen „Skupina Budamar“), jež vyvíjí činnost především v následujících oblastech:

-          mezinárodní přeprava a zasílatelství, a to prostřednictvím železniční, silniční, říční, námořní a kombinované přepravy (např. prostřednictvím slovenských společností BUDAMAR SOUTH, s.r.o., CENTRAL RAILWAYS a.s., LOKORAIL, a.s., Slovenská plavba a prístavy a.s., BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a. s. a DALBY a. s., českých společností NH - TRANS, SE a Ostravská dopravní společnost, a.s., srbské společnosti Budamar South d.o.o. Belgrade či polské společnosti INTER CARGO sp. z o.o.),

-          celně-deklarační služby, skladování a poradenství v oblasti dopravy a zasílatelství (např. prostřednictvím české společnosti Bohumín terminál, a.s.),

-          výroba a opravy železničních osobních vozů a dieselových motorových jednotek, pronájem lokomotiv, železničních nákladních vozů a plavidel (např. prostřednictvím českých společností NH - TRANS, SE, Ostravská dopravní společnost, a.s. a Ostravská dopravní společnost - Cargo, a.s.), a

-          strojírenství (prostřednictvím slovenských společností TATRAVAGÓNKA a ŽOS V).

5.             Skupina Budamar působí zejména na území Slovenska, České republiky, Maďarska, Polska, Rakouska, Německa, Švýcarska, Rumunska, Srbska a na území některých dalších států v rámci i mimo rámec Evropské unie.

6.             Společnost Optifin je společně kontrolována dvěma fyzickými osobami. Společnost Optifin stojí v čele podnikatelské skupiny (dále jen „Skupina Optifin“) a zabývá se správou svých dceřiných společností, které působí zejména v oblasti strojírenství, mezinárodní přepravy, konkrétně mezinárodního zasílatelství, nákladní železniční dopravy a pronájmu nákladních vozů (zejména prostřednictvím slovenské společnosti Express Group, a. s., rumunské společnosti E-P Rail S.R.L. či rakouské společnosti  Express-Sped Rail & Logistics GmbH), odpadového hospodářství (prostřednictvím slovenské společnosti EBA, s.r.o.) a na trhu s nemovitostmi (např. prostřednictvím slovenské společnosti CITY Trade, s.r.o.).

7.             V rámci strojírenství je společnost Optifin činná zejména v následujících oblastech:

-          výroba podvozků pro použití v železničních vozech, jakož i v lokomotivách a ve speciálních vozech, jako jsou železniční traťové stroje (prostřednictvím německé společnosti ELH Eisenbahnlaufwerke Halle GmbH & Co. KG),

-          výroba železničních nákladních vozů, karoserií pro tramvaje a příměstské elektrické osobní vozy a výroba komponentů pro železniční nákladní vozy, zejm. podvozků a dále též schodů, střech a bočních stěn pro železniční vozy (prostřednictvím německé společnosti ELH Waggonbau Niesky GmbH),

-          výroba a hutní zpracování kovů mj. pro železniční a nákladní průmysl, inženýrské činnosti ve všeobecném strojírenství a zpracování kovů (prostřednictvím slovenské společnosti TREVA s.r.o.),

-          výroba a přestavby převodovek a převodů (prostřednictvím české společnosti GEARWORKS a.s.),

-          výroba odlitků ze šedé a tvárné litiny a oceli pro převodovky (mimo železniční průmysl) a zemědělské stroje, jako jsou traktory (prostřednictvím slovenské společnosti ZLH Plus, a.s.), a

-          výroba převodovek, zejm. kuželových, čelních, šnekových, planetových a jejich kombinací (prostřednictvím slovenské společnosti ZTS Sabinov, a. s.).  

8.             Společnost Optifin působí prostřednictvím svých dceřiných společností na území České i Slovenské republiky a v dalších státech Evropké unie, jakož i v některých státech mimo rámec Evropské unie.

9.             Společnosti BUDAMAR a Optifin vykonávají společnou kontrolu nad společností TATRAVAGÓNKA, jejímž prostřednictvím mají získat možnost vykonávat společnou kontrolu nad společností ŽOS V, která působí zejména v oblasti strojírenství, konkrétně se zabývá především výrobou osobních železničních vozů a dieselových motorových jednotek a údržbou a opravami železničních vozů a lokomotiv a součástek do lokomotiv.

10.         Společnost TATRAVAGÓNKA působí zejména v oblasti výroby a údržby nákladních železničních vozů a podvozků pro železniční nákladní vozy, v menší míře pak působí v oblasti přestavby železničních vozů a výroby náhradních dílů pro železniční nákladní vozy. Prostřednictvím svých dceřiných společností je společnost TATRAVAGÓNKA činná v následujících oblastech:

-          výroba a montáže ocelových konstrukcí, zámečnická výroba a svařování (prostřednictvím slovenské společnosti PL - PROFY spol. s r.o.),

-          rekonstrukce, opravy a modernizace železničních nákladních vozů (prostřednictvím srbské společnosti TATARAVAGONKA BRATSTVO DOO SUBOTICA a polské společnosti Zaklady naprawcze Taboru Kolejowego "Paterek" S.A.),

-          výroba ložiskových skříní a rozsoch (prostřednictvím slovenské společnosti WEP TRADING a.s.),

-          výroba rámů pro kamionové návěsy, výroba komponentů pro zemědělské stroje a pro stroje v petrochemickém průmyslu, výroba koster pro železniční nákladní vozy a výroba tlakových nádob pro kolejová a silniční vozidla (prostřednictvím slovenské společnosti ZASTROVA, a.s.).

11.         Pan V. M. vykonává před uskutečněním posuzované transakce spolu se společností Budamar společnou kontrolu nad společnostmi ŽOS E, ŽOS M a ŽOS T. Pan V. M. je dále činný prostřednictvím několika slovenských společností působících zejména v oblasti výstavby, pronájmu a správy nemovitostí na území Slovenské republiky.  

12.         Společnosti ŽOS E, ŽOS M a ŽOS T jsou před uskutečněním spojení společně kontrolovány společností BUDAMAR a panem V. M. Společnost ŽOS E působí zejména v oblasti zabezpečování a plnění environmentálních povinností vyplývajících z příslušných předpisů na ochranu životního prostředí na území Slovenské republiky (konkrétně se jedná o nakládání s odpady a s nebezpečnými odpady a vodohospodářské činnosti), přičemž tyto činnosti vykonává zejména pro společnost ŽOS V, v menší míře ale také pro třetí osoby.

13.         Společnost ŽOS M se zabývá poskytováním služeb v oblasti zdravotní péče a zajišťování základní lékařské péče v nestátním zdravotnickém zařízení na území Slovenské republiky, a to zejména v následujících oblastech: (i) praktické lékařství, (ii) zubní lékařství, (iii) interní lékařství a (iv) fyzioterapie, balneologie a léčebná rehabilitace. Tyto služby poskytuje společnost ŽOS M především společnosti ŽOS V, ale také okrajově široké veřejnosti na území Slovenska.

14.         Společnost ŽOS T se zabývá nákupem náhradních dílů a komponentů pro železniční kolejová vozidla, a to zejména pro společnost ŽOS V a v omezené míře rovněž pro třetí osoby. Společnost ŽOS T působí především na území Slovenské republiky, zanedbatelných obratů pak dosahuje rovněž v České republice, Maďarsku a Německu.  

15.         Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

 

 

 

Obdrží

JUDr. Martin Nedelka, Ph.D., advokát

Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.

Olivova 4

110 00 Praha 1

IDDS: caxgtbk

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 23. 2. 2021.

 [1] Tato transakce představuje spojení soutěžitelů, které bylo povoleno rozhodnutím Úřadu ze dne 21. 12. 2020 sp. zn.: ÚOHS-S0512/2020/KS, č. j.: ÚOHS-41045/2020/840/MWi, jež nabylo právní moci dne 22. 12. 2020.

[2] Před uskutečněním spojení podléhají společnosti ŽOS E, ŽOS M a ŽOS T společné kontrole společnosti BUDAMAR a V. M.

[3] Dochází zde tedy k rozšíření počtu subjektů vykonávajících kontrolu nad společností ŽOS V, jež byla doposud výlučně kontrolována společností BUDAMAR.

[4] Dochází zde tedy k rozšíření počtu subjektů vykonávajících kontrolu nad společnostmi ŽOS E, ŽOS M a ŽOS T, jež byly doposud společně kontrolovány společností BUDAMAR a panem V. M. a po uskutečnění spojení má k těmto osobám vykonávajícím kontrolu přistoupit i společnost Optifin.  

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz