číslo jednací: 04610/2021/840/ASm
spisová značka: S0027/2021/KS

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Jet 2 Beta, a.s. / PBS INDUSTRY, a.s.
Účastníci
  1. Jet 2 Beta, a.s.
  2. PBS INDUSTRY, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2021
Datum nabytí právní moci 6. 3. 2021
Dokumenty file icon dokument ke stažení 305 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0027/2021/KS

Číslo jednací:      ÚOHS-04610/2021/840/ASm

 

Brno 08. 02. 2021

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0027/2021/KS, zahájeném dne 20. 01. 2021 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníků řízení, společností Jet 2 Beta, a.s., se sídlem Brno, Pisárky, Hlinky 49/126, IČO: 08862915, zastoupené JUDr. Tomášem Radou, advokátem, se sídlem Brno, Hlinky 505/118, a Inodora Solutions s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 1332/32, IČO: 09112057, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:

Spojení soutěžitelů Jet 2 Beta, a.s., se sídlem Brno, Pisárky, Hlinky 49/126, IČO: 08862915, a Inodora Solutions s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 1332/32, IČO: 09112057, na straně jedné, a PBS INDUSTRY, a.s., se sídlem Třebíč, Jejkov, Průmyslová 162, IČO: 26979888, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s Rámcovou smlouvou o prodeji a koupi akcií emitovaných společností PBS INDUSTRY, a.s., uzavřenou dne 18. 12. 2020 mezi společností Jet 2 Beta, a.s., jako prodávajícím, a společností 2 JCP Property s.r.o., se sídlem Račice, č.p. 126, IČO 05620368, jako kupujícím, a Smlouvou mezi společníky, uzavřenou dne 17. 6. 2020 mezi [„obchodní tajemství“], ve znění pozdějších dodatků uzavřených dne 18. 12. 2020 mezi týmiž subjekty, v jejichž konečném důsledku má společnost 2 JCP Property s.r.o. nabýt akcie představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti PBS INDUSTRY, a.s., čímž mají společnosti Jet 2 Beta, a.s. a Inodora Solutions s.r.o. získat možnost nepřímo společně kontrolovat společnost PBS INDUSTRY, a.s., se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona     

 

POVOLUJE.

 

Odůvodnění

1.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě ve výroku uvedených dokumentů, v jejichž konečném důsledku mají společnosti Jet 2 Beta, a.s., se sídlem Brno, Pisárky, Hlinky 49/126, IČO: 08862915 (dále jen „Jet 2 Beta“), a Inodora Solutions s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 1332/32, IČO: 09112057 (dále jen „Inodora“), získat možnost nepřímo společně kontrolovat společnost PBS INDUSTRY, a.s., se sídlem Třebíč, Jejkov, Průmyslová 162, IČO: 26979888 (dále jen „PBS INDUSTRY“).

2.             Před uskutečněním navrhované transakce vykonává nad společností PBS INDUSTRY nepřímou výlučnou kontrolu fyzická osoba pan [„obchodní tajemství“] (dále jen „I. F.“), a to prostřednictvím společnosti Jet 1, investiční fond, a.s., se sídlem Brno, Pisárky, Hlinky 49/126, IČO: 03976971 (dále jen „Jet 1 IF“), která drží v době před realizací posuzovaného spojení akcie představující [„obchodní tajemství“]% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti PBS INDUSTRY.[1] Před samotným uskutečněním navrhované transakce má nejdříve společnost Jet 2 Beta nabýt veškeré akcie společnosti PBS INDUSTRY od stávajících akcionářů, která pak v souladu s Rámcovou smlouvou o prodeji a koupi akcií emitovaných společností PBS INDUSTRY, a.s., uzavřenou dne 18. 12. 2020 mezi společností Jet 2 Beta, jako prodávajícím, a společností 2 JCP Property s.r.o., se sídlem Račice, č.p. 126, IČO 05620368 (dále jen „2 JCP Property“), jako kupujícím, převede na společnost 2 JCP Property.  

3.             Obchodní podíly na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti 2 JCP Property drží zejména společnosti Jet 2 Beta[2] (70% obchodní podíl) a Inodora (22% obchodní podíl).[3]

4.             Dle 17. 6. 2020 došlo k uzavření Smlouvy mezi společníky mezi subjekty identifikovanými ve výroku tohoto rozhodnutí (dále jen „Smlouva mezi společníky“), která byla dále upravena dvěma dodatky uzavřenými dne 18. 12. 2020. Smlouva mezi společníky upravuje určité podmínky řízení společnosti 2 JCP Property a jejích dceřiných společností.

5.             Z ustanovení obsažených v článku 7.1a dodatku č. 1 ke Smlouvě mezi společníky vyplývá, že představenstvo společnosti PBS INDUSTRY bude mít pět členů, [„obchodní tajemství“]. Společnost PBS INDUSTRY pak zastupují obecně dva členové představenstva společně s výjimkou následujících právních jednání, kdy tuto společnost musí zastupovat společně předseda a místopředseda představenstva. Mezi úkony týkající se fungování společnosti [„obchodní tajemství“], patří mimo jiné i:

-       jakékoliv právní jednání s hodnotou plnění kumulativně přesahující částku ve výši 1 mil. Kč či jejich ekvivalentů v jiné měně za jeden hospodářský rok,

-       uzavírání úvěrových smluv, smluv o zápůjčce či jiných obdobných smluv či

-       výkon akcionářských práv a práv majitele podílu v jakékoliv právnické osobě.

6.             [„obchodní tajemství“].

7.             Z výše uvedených pravomocí, jež mají příslušet po uskutečnění spojení společnostem Jet 2 Beta a Inodora, vyplývá, že oba uvedené subjekty budou mít na základě příslušných smluvních ujednání rozhodující vliv na složení a rozhodování statutárního orgánu společnosti PBS INDUSTRY a jejích dceřiných společností, zejména pak na rozhodnutí vztahující se k jejich obchodnímu chování.[4] Uvedená právní jednání, zejména nutnost shody na společném postupu v oblasti právních jednání s hodnotou plnění kumulativně přesahujících částku ve výši 1 mil. Kč a uzavírání jakýchkoli úvěrových smluv, smluv o zápůjčce či jiných obdobných smluv, jdou nad rámec běžné ochrany práv minoritních akcionářů. Naopak o ochranu práv minoritních akcionářů, a nikoli o záležitosti strategického obchodního chování soutěžitele, s nimiž je spojována možnost kontrolovat daného soutěžitele, by se jednalo tehdy, pokud by zástupci společností Jet 2 BetaInodora ve statutárních orgánech (představenstvech) společnosti PBS a jejích dceřiných společnostech společnosti museli dosáhnout shody pouze u právních jednání s hodnotou plnění přesahující velice vysoké částky.[5] V této souvislosti Úřad uvádí, že celosvětový obrat společnosti PBS INDUSTRY a jejích dceřiných společností v roce 2019 činil více než [„obchodní tajemství“], tzn. hodnoty plnění u těch právních jednání, na nichž se budou muset společnosti Jet 2 BetaInodora dohodnout, představují velice malou část z obratu společnosti PBS INDUSTRY a jejích dceřiných společností ([„obchodní tajemství“]). Vzhledem ke skutečnosti, že společnosti Jet 2 BetaInodora se budou muset dohodnout na takových právních jednáních společnosti PBS INDUSTRY a jejích dceřiných společností, která je třeba podle Oznámení o konceptu spojení považovat za záležitosti strategického obchodního chování soutěžitele, získají společnosti Jet 2 BetaInodora v důsledku posuzovaného spojení možnost společně kontrolovat ve smyslu § 12 odst. 4 zákona společnost PBS INDUSTRY a její dceřiné společnosti.

8.             Spojení soutěžitelů splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 písm. a) zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).   

9.             Společnost Jet 2 Beta je součástí podnikatelské skupiny společností, v jejímž čele stojí fyzická osoba pan I. F. (dále jen „Skupina JET“). Společnost Jet 2 Beta působí v oblasti pronájmu nemovitostí a správy vlastního majetku. Společnosti náležející do Skupiny JET působí na území Evropského hospodářského prostoru v mnoha oblastech, a to například v oblastech výroby a dodávek zařízení pro energetiku, výroby a servisu výměníků tepla pro průmysl, dále v oblastech těžkého průmyslu, výroby elektřiny a tepla, hostinské činnosti, provozu galerie, výroby a dodávek technické tkaniny, výroby a dávek uhlíkových a hybridních tkanin atd.

10.         V České republice působí Skupina JET v oblasti průmyslové výroby zejména v následujících oblastech:

-          výroba a servis výměníků tepla pro průmysl (prostřednictvím společnosti BENVIG HEAT TRANSFER spol. s r.o., se sídlem Benešov nad Ploučnicí, Děčínská 288, IČO 14867125),

-          výroba a prodej zařízení pro plynové turbíny a dále výroba a prodej podmořských systémů a tlakových potrubí, potravinářských a obalových konstrukcí (prostřednictvím společností 2 JCP a.s., se sídlem Račice č.p. 126, IČO 47286393, a jejích dceřiných společností),

-          výroba klikových hřídelí (pro motory traktorů, lesnické a zemědělské techniky, stavební stroje, nákladní automobily, železniční a letecké techniky, čerpadla a kompresory), válců a nástrojů (prostřednictvím společnosti STROJÍRNY POLDI, a.s., se sídlem Kladno – Dubí, Dubská 243, IČO 27661440),

-          vývoj, výroba, prodej a servis zařízení na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla – kogeneračních jednotek na zemní plyn a jiné plyny o elektrickém výkonu od 5kW do 10 MW, výroba a prodej tepla a elektrické energie a dodávky investičních celků (prostřednictvím společnosti TEDOM, se sídlem Výčapy č.p. 195, IČO 28466021 ), a

-          výroba a prodej uhlíkových a hybridních tkanin (prostřednictvím společnosti Kordcarbon, a.s., se sídlem Brno, Pisárky, Hlinky 49/126, IČO 05438837).

11.         Společnost Inodora je součástí podnikatelské skupiny společností, v jejímž čele stojí [„obchodní tajemství“] (dále jen „Skupina Inodora“). Společnost Inodora působí v oblasti pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor. Skupina Inodora působí v České republice zejména v oblasti výroby solární elektřiny (prostřednictvím společnosti P&M solarelectric, se sídlem Roudnice nad Labem, Špindlerova třída 293, IČO 28720504).

12.         Společnost PBS INDUSTRYse zabývá výrobou ocelových konstrukcí, svařováním a sestavováním palivových a hydraulických nádrží, rámů, koreb a dalších svařovaných dílů pro výrobce stavební techniky a dále výrobou zařízení pro dodavatele energetických a teplárenských celků. Společnost PBS INDUSTRY dále kontroluje společnost PBS POWER EQUIPMENT, s.r.o., se sídlem Třebíč, Jejkov, Průmyslová 162, IČO 27736814, jež je činná v oblasti výroby produktů pro energetické a teplárenské celky, zejména hořáků spalujících kapalná a plynná paliva pro teplovodní, horkovodní, parní kotle a rovněž pro další spotřebiče, kterými jsou např. ohříváky vzduchu, sušky, vyvíječe páry, průmyslové a pekařské pece.

13.         Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

 

 

 

 

Obdrží:

JUDr. Tomáš Rada, Ph.D., advokát

DRV Legal, s.r.o., advokátní kancelář

Hlinky 505/118

603 00 Brno

ID DS: c5s6au3

a

Inodora Solutions s.r.o.

Na Florenci 1332/32

110 00 Praha 1

ID DS: 2vx35t5

 

 

 

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Zbývající akcie [„obchodní tajemství“].

[2] [„obchodní tajemství“].

[3] Zbylé minoritní obchodní podíly [„obchodní tajemství“].

[4] Viz k tomu definici pojmu kontroly podanou v § 12 odst. 4 zákona a vysvětlení pojmu kontroly v Oznámení o konceptu spojení soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže (dále jen „Oznámení o konceptu spojení“), které je dostupné na webových stránkách Úřadu: https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/spojovani-soutezitelu/guidelines-ke-spojeni-soutezitelu.html.

[5] Viz k tomu i odst. 36. Oznámení o konceptu spojení.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz