číslo jednací: 39113/2020/840/ASm
spisová značka: S0300/2020

Instance I.
Věc Návrh na povolení spojení soutěžitelů BJH Czech, a. s. / Comdata Czech, a. s.
Účastníci
  1. BJH Czech, a. s.
  2. Comdata Czech, a. s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 23. 12. 2020
Dokumenty file icon dokument ke stažení 430 KB

 

 

Spisová značka:  ÚOHS-S0300/2020/KS

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-39113/2020/840/ASm

 

Brno  04. 12. 2020

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0300/2020/KS, zahájeném dne 28. 7. 2020 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti BJH Czech, a.s., se sídlem Praha 9 – Vysočany, K Žižkovu 851/4, IČO 07877935, zastoupeného JUDr. Tomášem Čihulou, LL.M. Eur., Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

 

USNESENÍ:

 

Správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0300/2020/KS zahájené dne 28. 7. 2020 ve věci návrhu na povolení spojení soutěžitelů BJH Czech, a.s., se sídlem Praha 9 – Vysočany, K Žižkovu 851/4, IČO 07877935, a Comdata Czech a.s., se sídlem Praha 10 – Strašnice, V olšinách 2300/75, IČO 26428037, ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

 

ZASTAVUJE.

 

Odůvodnění

 

1.             Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) zahájil dne 28. 7. 2020 na návrh společnosti BJH Czech, a.s., se sídlem Praha 9 – Vysočany, K Žižkovu 851/4, IČO 07877935, zastoupené JUDr. Tomášem Čihulou, LL.M. Eur., Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19 (dále jen „BJH Czech“, „Navrhovatel“ nebo „Účastník řízení“), zjednodušené řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů.

2.             Aby navrhovaná transakce představovala spojení soutěžitelů podléhající povolení Úřadu, je třeba, aby měla charakter spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), a aby současně byla naplněna obratová kritéria podle § 13 zákona.

3.             K navrhované transakci mělo dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona na základě „Smlouvy o převodu podílů“, uzavřené dne [„obchodní tajemství“] mezi společností COMDATA S.P.A., se sídlem Italská republika, Corsico (Milan), Via Sebastiano Caboto 1, jako prodávajícím, a společností BJH Czech, jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku měla společnost BJH Czech přímo nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Comdata Czech a.s., se sídlem Praha 10 – Strašnice, V olšinách 2300/75, IČO 26428037 (dále jen „Comdata Czech“), a nepřímo obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Comdata PRO s.r.o., se sídlem Brno, Cyrilská 508/7, IČO 07635664 (dále jen „Comdata Pro“).[1] Společnost BJH Czech tak měla v důsledku posuzované transakce získat možnost přímo výlučně kontrolovat společnost Comdata Czech a jejím prostřednictvím nepřímo i společnost Comdata Pro.

4.             Předmětná transakce tedy představovala spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona. Podle citovaného ustanovení se totiž za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.

5.             Spojení splňovalo také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 písm. a) zákona, a podléhalo tak povolení Úřadu.

6.             V průběhu správního řízení Úřad v souladu s § 16a odst. 5 písemně vyzval společnost BJH Czech, aby uvedla další skutečnosti nezbytné pro vydání rozhodnutí o povolení spojení, a to přípisem sp. zn. ÚOHS-S0300/2020/KS, č.j. ÚOHS-23407/2020/840 ze dne 30. 7. 2020 (dále jen „Výzva“), který byl téhož dne doručen do datové schránky právního zástupce Účastníka řízení. K Výzvě doplnil Účastník řízení Úřadem požadované informace podáním ke sp. zn. ÚOHS-S0300/2020/KS, č.j. ÚOHS-23828/2020/800, které bylo Úřadu doručeno dne 3. 8. 2020 (dále jen „Doplnění návrhu“). Úřad následně dopisem sp. zn. ÚOHS-S0300/2020/KS, č.j. ÚOHS-24903/2020/840 ze dne 12. 8. 2020 (dále jen „Výzva II“) informoval Účastníka řízení,[2] že obdržel dne 11. 8. 2020 podání označené jako „Námitky proti spojení soutěžitelů dle §16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže“ a zároveň opětovně vyzval Účastníka řízení v souladu s § 16a odst. 5 zákona k doplnění informací a podkladů nezbytných pro vydání rozhodnutí o povolení spojení. K Výzvě II doplnil Účastník řízení Úřadem požadované informace podáními ke sp. zn. ÚOHS-S0300/2020/KS, a to č.j. ÚOHS-26579/2020/800, doručeném Úřadu dne 13. 8. 2020, a č.j. ÚOHS-26579/2020/800, které bylo Úřadu doručeno dne 26. 8. 2020 (dále jen „Doplnění návrhu II“).

7.             Podle § 16a odst. 5 zákona Úřad může účastníka řízení písemně vyzvat, aby uvedl další skutečnosti nezbytné pro vydání rozhodnutí o povolení spojení nebo aby o takových skutečnostech předložil další důkazy. Doba ode dne doručení takové výzvy účastníkovi řízení do dne, kdy bude tato povinnost splněna, se do lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci nebo odeslání výzvy k podání úplného návrhu na povolení spojení z důvodu, že by spojení mohlo vzbuzovat vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, která je stanovena v § 16a odst. 3 zákona, nezapočítává.

8.             Správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0300/2020/KS bylo zahájeno na základě zjednodušeného návrhu Účastníka řízení dne 28. 7. 2020, přičemž k vydání rozhodnutí tak mělo dojít ve lhůtě 20 dnů od zahájení zjednodušeného správního řízení, tj. dne 17. 8. 2020. S ohledem na skutečnost, že Úřad vyzval v průběhu správního řízení Účastníka řízení prostřednictvím výše identifikovaných dvou výzev k doplnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů, neběžela lhůta pro vydání rozhodnutí celkem 18 dnů. Konečná lhůta pro vydání rozhodnutí tak připadá na 4. 9. 2020.

9.             Úřad následně písemně vyzval Účastníka řízení přípisem sp. zn. ÚOHS-S0300/2020/KS, č.j. ÚOHS-27085/2020/840 (dále jen „Sdělení“) ze dne 1. 9. 2020,[3] aby podal úplný návrh na povolení posuzovaného spojení soutěžitelů, jehož součástí musí být řádný a úplný dotazník k povolení spojení podle přílohy č. 1 vyhlášky Úřadu č. 294/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti odůvodnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů a dokladů osvědčujících skutečnosti rozhodné pro spojení, v platném znění.

10.         Úřad ve Sdělení mimo jiné uvedl, že nelze vyloučit, že spojením vzniklý subjekt by mohl dosahovat na relevantním trhu poskytování služeb outsourcingu podnikových procesů na území České republiky tržního podílu přesahujícího 15 %, dále že v průběhu správního řízení Úřad obdržel řadu námitek vyjadřujících obavy z narušení hospodářské soutěže plynoucích z realizace navrhované transakce a posuzované spojení soutěžitelů by mohlo vzbuzovat vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.

11.         Závěrem Úřad ve Sdělení informoval Účastníka řízení, že lhůta pro vydání rozhodnutí podle § 16 odst. 2 začíná běžet ode dne doručení úplného návrhu na povolení spojení Úřadu.

12.         Účastník řízení následně předložil Úřadu úplný návrh na povolení spojení podáním ke sp. zn. ÚOHS-S0300/2020/KS, pod č.j. ÚOHS-27591/2020/800, přičemž tento návrh byl Úřadu doručen dne 4. 9. 2020 (dále též „Úplný návrh“). Konec 30denní lhůty pro vydání rozhodnutí nebo oznámení o pokračování v řízení z důvodu vzniku vážných obav z podstatného narušení hospodářské soutěže proto ve smyslu § 16 odst. 2 zákona připadl na 5. 10. 2020.

13.         Ve snaze využít všechny dostupné způsoby k získání informací potřebných k náležitému zjištění skutkového stavu v oblasti dotčené předmětným spojením soutěžitelů Úřad opakovaně oslovil v průběhu řízení vybrané konkurenty a odběratele spojujících se soutěžitelů a profesní sdružení se žádostí o poskytnutí informací a stanovisek k dopadům předmětného spojení na hospodářskou soutěž. Některé z oslovených subjektů ve svých vyjádřeních sdělily Úřadu svoje námitky proti posuzovanému spojení soutěžitelů.

14.         Na základě podkladů poskytnutých Účastníkem řízení a oslovenými subjekty a na základě předběžných závěrů provedené analýzy vycházející ze všech ve správním řízení shromážděných informací o spojením dotčeném trhu dospěl Úřad v rámci třicetidenní lhůty ve smyslu § 16 odst. 2 zákona in fine k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů vzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.

15.         S ohledem na výše uvedené sdělil Úřad dopisem sp. zn. ÚOHS-S0300/2020/KS, č.j. ÚOHS-30649/2020/840/ASm ze dne 2. 10. 2020 Účastníkovi řízení, že ve smyslu § 16 odst. 2 in fine zákona bude v řízení nadále pokračovat a že rozhodnutí ve věci bude vydáno v souladu s § 16 odst. 5 zákona ve lhůtě pěti měsíců od zahájení správního řízení.[4]

16.         Úřad následně dopisem sp. zn. ÚOHS-S0300/2020/KS, č.j. ÚOHS-33338/2020/840/ASm ze dne 21. 10. 2020[5] vyzval Účastníka řízení k doplnění informací a podkladů nezbytných pro vydání rozhodnutí o povolení spojení, kdy do dne vydání tohoto usnesení Účastník požadované informace nedoplnil a lhůta pro vydání rozhodnutí, která je stanovena v § 16 odst. 2, odst. 5 a odst. 6, tak neběžela.

17.         Společnost BJH Czech je kontrolována holdingovou společností NOBIUM S.à r.l., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, 14 rue Eduard Steichen (dále jen „NOBIUM“), která byla založena za účelem nabývání a držení majetkových podílů v jiných společnostech. Společnost NOBIUM je dceřinou společností fondu soukromého kapitálu Genesis Private Equity Fund III L.P., se sídlem Channel Islands, který jejím prostřednictvím realizuje kapitálové investice do společností, jejich rozvoje a následného prodeje za účelem zhodnocení vložených prostředků. Společnosti náležející do stejné podnikatelské skupiny jako společnost NOBIUM se na území České republiky zabývají zejména poskytováním služeb pro farmaceutické společnosti v oblasti výzkumu a vývoje léčiv, především prováděním analýz a studií a vývojem analytických metod (prostřednictvím společnosti Quinta-Analytica spol. s r.o.), maloobchodním prodejem spotřební elektroniky, domácích spotřebičů, počítačové techniky a telekomunikačních zařízení (např. HP Tronic-prodejny elektro a.s.), výrobou komponentů pro zařízení v oblastech energetiky, petrochemie a dopravy (Sanborn a.s.), výrobou zařízení pro průmyslovou automatizaci a přesnou nástrojářskou výrobu a dodávkami průmyslových pohonů (D2G a.s.), dodávkami ucelených řešení v oblasti informačních a telekomunikačních technologií (mj. ARANEA TECHNOLOGY a.s.), poskytováním služeb v oblasti podnikového stravování (GTH Catering a.s.), poskytováním služeb v oblasti bezpečnostních, řídících a informačních technologií (ST Security a.s.), vývojem a realizací obchodních interiérů (3070, a.s.) nebo technického zařízení budov (Stangl Technik Česko spol. s r.o.) a asistenčních služeb a služeb v oblasti Business Process Outsourcingu (Conectart s.r.o.).[6]

18.         Společnost Comdata Czech se zaměřuje v České republice na oblast služeb Business Process Outsourcingu, kdy se především jedná o služby externích kontaktních center poskytujících zákaznický servis, akvizice zákazníků,[7]back office služby,[8] marketingové průzkumy či konzultační firmy. Společnost Comdata Czech dále kontroluje společnost Comdata Pro, která poskytuje obdobné služby jako společnost Comdata Czech.

19.         Úřad dne 26. 11. 2020 obdržel Úřad podání Účastníka řízení  ke sp. zn. ÚOHS-S0300/2020/KS, a to č.j. ÚOHS-38127/2020/800 označené jako „Zpětvzetí návrhu", kterým vzal v souladu s § 45 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Správní řád"), zpět svůj návrh na povolení předmětného spojení soutěžitelů ve výše uvedené věci. V této souvislosti Účastník řízení v souladu s § 66 odst. 1 písm. a) Správního řádu požádal Úřad o zastavení předmětného správního řízení o povolení spojení soutěžitelů.

20.         [„obchodní tajemství“],

21.         Protože Účastník řízení vzal návrh na povolení předmětného spojení soutěžitelů svým podáním doručeným Úřadu dne 26. 11. 2020 zpět, Úřad správní řízení sp. zn. ÚOHS-0300/2020/KS tímto usnesením zastavuje.

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 76 odst. 5 Správního řádu podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad proti tomuto usnesení nemá odkladný účinek.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

 

 

 

Obdrží:

JUDr. Tomáš Čihula, LL.M. Eur., Ph.D., advokát

Kinstellar, s.r.o., advokátní kancelář

Na Příkopě 19

110 00 Praha 1

datová schránka: tuu5b8d

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Společnost Comdata Czech drží 100% obchodní podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Comdata Pro, která je tak její dceřinou společností.

[2] Doručený Účastníkovi řízení téhož dne.

[3] Doručený Účastníkovi řízení téhož dne.

[4]Tato písemnost byla Účastníkovi řízení doručena dne 5. 10. 2020.

[5] Doručený Účastníkovi řízení následujícího dne.

[6] Společnost Conectart s.r.o. v oblasti služeb Business Process Outsourcingu poskytuje kompletní zákaznickou péči a pronájem kontaktních center, dále poskytuje marketingové průzkumy, konzultační činnost, nabízí profesionální tréninky a případně nabízí svou volnou kapacitu pro potřeby klientů, kteří provozují svá vlastní kontaktní centra.

[7] Jedná se o zajišťování a optimalizaci telemarketingových produktových kampaní za účelem získání nových či udržení stávajících zákazníků.

[8] Back-office služby zahrnují širokou škálu různých typů administrativní agendy, jako jsou například archivace a digitalizace dokumentů, správa databází či verifikace informací.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz