číslo jednací: 39807/2020/840/ASm
spisová značka: S0498/2020

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů STOCKLAC LIMITED / Aceur Investment S.A.
Účastníci
  1. STOCKLAC LIMITED
  2. Aceur Investment S.A.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 10. 12. 2020
Dokumenty file icon dokument ke stažení 320 KB

 

 

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-S0498/2020/KS

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-39807/2020/840/ASm

 

Brno: 14. 12. 2020

 

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0498/2020/KS, zahájeném dne 23. 11. 2020 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti STOCKLAC LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nicosia, Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 22, zastoupeného JUDr. Ivo Jandou, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 14, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

 

rozhodnutí:

 

Spojení soutěžitelů STOCKLAC LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nicosia, Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 22, a Aceur Investment S.A., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, Boulevard de Kockelscheuer 26, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s Akcionářskou smlouvou, uzavřenou dne 18. 12. 2019 mezi panem Martinem Jarošem, [„obchodní tajemství“], společností STOCKLAC LIMITED, společností [„obchodní tajemství“], a na základě Kupní smlouvy, která má být uzavřena mezi panem Martinem Jarošem, jako prodávajícím, a společností STOCKLAC LIMITED, jako kupujícím, v jejichž konečném důsledku má společnost STOCKLAC LIMITED nabýt akcie představující [„obchodní tajemství“], podíl na základním kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti Aceur Investment S.A., tím navýšit svůj stávající podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech v této společnosti na [„obchodní tajemství“], a získat tak i možnost přímo výlučně kontrolovat společnost Aceur Investment S.A., se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

 

povoluje.

 

Odůvodnění

 

1.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě dokumentů uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí, v jejichž konečném důsledku má společnost STOCKLAC LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nicosia, Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 22 (dále jen „STOCKLAC“ nebo „Účastník řízení“), nabýt akcie představující [„obchodní tajemství“] podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Aceur Investment S.A., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucemburk, Boulevard de Kockelscheuer 26 (dále jen „Aceur“), a tím navýšit svůj stávající podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech v této společnosti na [„obchodní tajemství“].[1] Společnost STOCKLAC má tak v důsledku posuzované transakce získat možnost přímo výlučně kontrolovat společnost Aceur.

2.             Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 písm. a) zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

3.             Holdingová společnost STOCKLAC je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost J&T Private Equity Group, se sídlem Kyperská republika, Nicosia, Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 22 (dále společně také jen „Skupina JTPEG“). Společnost [„obchodní tajemství“]. Společnost J&T Private Equity Group není kontrolovaná žádnou další osobou.[2]

4.             Skupina JTPEG se zaměřuje na investice bez majetkové účasti do společností a projektů například v oblastech energetiky a průmyslu, e-commerce, retailu, realit, médií, sportu, zdravotnictví, cestovního ruchu, informačních a komunikačních technologií či vědy a výzkumu. Skupina JTPEG působí na Kypru, v České republice, na Slovensku, v Nizozemí, v Chorvatsku a v dalších zemích.

5.             Na území České republiky se Skupina JTPEG zabývá projektovým financováním podnikatelských subjektů, obchodováním s cennými papíry, holdingovými aktivitami či je společníkem subjektu poskytujícího privátní leteckou dopravu (společnosti ABS Jets, a.s., se sídlem Praha 6, Ruzyně, K letišti 549, IČO 27163628).

6.             Společnost STOCKLAC je společností, která je založena za účelem realizace investic Skupiny JTPEG. Kromě toho, že má nabýt akcie společnosti Aceur, společnost STOCKLAC již dříve realizovala investiční projekty (držení akcií a majetkových účastí) a působí také v oblasti poskytování projektového financování třetím stranám (korporátní financování).

7.             Společnost Aceur je holdingová společnost, která kromě držení akcií ve společnosti Refelis Investment Limited, se sídlem Kyperská republika, Nicosia, Klimentos 41-43, KLIMENTOS TOWER, 2nd floor, Flat/Office 22, se zabývá poskytováním finančních úvěrů. Činnost společnosti Refelis Investment Limited pak především souvisí s financováním projektu výstavby a následného prodeje logistických hal v oblasti Mošnov.

8.             Společnost Aceur v době před realizací posuzované transakce rovněž vykonávala výlučnou kontrolu nad společností V TOWER Prague, a.s., se sídlem Praha 4, Krč, Milevská 2095/5, IČO 27415171 (dále jen "VTP"), když držela akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech v této společnosti. Společnost [„obchodní tajemství“].

9.             Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) i b) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

 

 

 

Obdrží:

JUDr. Ivo Janda, Ph.D., advokát

White & Case, s.r.o., advokátní kancelář

Na Příkopě 14

110 00 Praha 1

ID DS: a5dhd9y

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Před realizací posuzované transakce držela společnost STOCKLAC akcie představující 49% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Aceur a vykonávala nad ní společnou kontrolu, a to společně s panem Martinem Jarošem, [„obchodní tajemství“] (dále jen "M.J.). Vznik společné kontroly nad společností Aceur ze strany společnosti STOCKLAC a pana M. J. Úřad povolil svým rozhodnutím sp. zn. ÚOHS-S0171/2020/KS, č.j. ÚOHS-13081/2020/840/LBř ze dne 11. 5. 2020, které nabylo právní moci dne 13. 5. 2020.

[2] JTPEG má [„obchodní tajemství“], kterými jsou [„obchodní tajemství“]. Podíl žádného z akcionářů nepřesahuje [„obchodní tajemství“].

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz