číslo jednací: 36955/2020/840/ABi
spisová značka: S0446/2020/KS

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Europe Easy Energy a.s. / Energie ČS, a.s.
Účastníci
  1. Europe Easy Energy a.s.
  2. Energie ČS, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 25. 11. 2020
Dokumenty file icon dokument ke stažení 318 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0446/2020/KS

Číslo jednací:     ÚOHS-36955/2020/840/ABi

 

Brno 19.11.2020

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0446/2020/KS, zahájeném dne 23. 10. 2020 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Europe Easy Energy a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na poříčí 1046/24, IČO 28603001, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:

Spojení soutěžitelů Europe Easy Energy a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na poříčí 1046/24, IČO 28603001, a Energie ČS, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Budějovická 1518/13a, IČO 24256692, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě „Smlouvy o koupi akcií společnosti Energie ČS, a.s.“, uzavřené dne 23. 10. 2020 mezi společnostmi Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO 45244782, jako prodávajícím, a Europe Easy Energy a.s., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost Europe Easy Energy a.s. nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Energie ČS, a.s., a tím i možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona

 

POVOLUJE. 

 

Odůvodnění

1.             Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodních rejstříků, výročních zpráv, jakož i dalších skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčených oblastí.

2.             Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV04255676 ze dne 29. 10. 2020. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.

I. Notifikační podmínky

3.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě „Smlouvy o koupi akcií společnosti Energie ČS, a.s.“, uzavřené dne 23. 10. 2020 mezi společnostmi Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO 45244782, jako prodávajícím, a Europe Easy Energy a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Na poříčí 1046/24, IČO 28603001 (dále jen „EEE“), jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost EEE nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Energie ČS, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Budějovická 1518/13a, IČO 24256692 (dále jen „EČS“).

4.             Získáním akcií představujících 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti EČS získá společnost EEE možnost výlučně kontrolovat tuto společnost. Posuzovaná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona, neboť podle tohoto ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje situace, kdy jeden nebo více podnikatelů anebo jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují alespoň jednoho soutěžitele, získá možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů anebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují takového soutěžitele nebo jeho část kontrolovat.   

5.             Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.

II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů

6.             Společnost EEE se zabývá na území České republiky zejména maloobchodními dodávkami elektrické energie a zemního plynu v převážné míře domácnostem. Společnost EEE je přímo kontrolována společností BOHEMIA ENERGY entity s.r.o. (dále jen „BEE“). Nad společností BEE vykonává kontrolu společnost Bohemia Energy Holding B.V., jež je společně kontrolována dvěma fyzickými osobami [„obchodní tajemství“] (společně dále jen „Skupina BEH“).

7.             Skupina BEH působí na území České a Slovenské republiky především v oblasti maloobchodních dodávek elektrické energie a zemního plynu, a to prostřednictvím společností EEE, BEE, Amper Market, a.s., COMFORT ENERGY s.r.o., X Energie, s.r.o. a SLOVAKIA ENERGY, s.r.o. Dále je na území České republiky skupina BEH, zejména prostřednictvím společností EEE, X Energie, s.r.o., TwentyOne, spol. s r.o. a BEplan finanční plánování s.r.o., aktivní například v oblastech (i) pronájmu nemovitostí, bytů a nebytových prostor, (ii) poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru a (iii) zprostředkování nákupu a prodeje investičních instrumentů či poskytování služeb pojišťovacího agenta.

8.             Společnost EČS působí v České republice v oblasti maloobchodních dodávek elektrické energie a zemního plynu. V době před povolením předmětné transakce je společnost EČS kontrolována společností Česká spořitelna, a.s.

III. Dopady spojení

9.             Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.

10.         Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí.

11.         Společnost EČS je v České republice aktivní v oblastech maloobchodních dodávek elektrické energie a zemního plynu. V těchto oblastech působí také společnosti patřící do Skupiny BEH.

12.         Pokud jde o oblast elektroenergetiky, v té Úřad ve své dosavadní rozhodovací praxi[1] vymezil následující věcně relevantní trhy: (i) výrobu elektrické energie a velkoobchod s elektrickou energií, (ii) distribuci elektrické energie, (iii) přenos elektrické energie, (iv) maloobchodní dodávky elektrické energie, (v) obchodování s elektrickou energií (tj. denní či termínové obchodování s touto komoditou mezi výrobci, obchodníky a dodavateli koncovým zákazníkům) a (vi) poskytování podpůrných služeb elektrizační soustavy.

13.         Činnost soutěžitelů aktivních v oblasti maloobchodních dodávek elektrické energie se zpravidla liší v závislosti na druhu odběratele, resp. objemu jeho spotřeby. První skupinu odběratelů představují velkoodběratelé, tj. převážně větší průmyslové, zemědělské nebo obchodní společnosti či objekty institucí, druhou skupinu maloodběratelé – podnikatelé, využívající elektřinu pro menší dílny, obchody a provoz administrativních budov, a třetí skupinou jsou maloodběratelé – domácnosti. Pokud jde o možné vymezení věcně relevantního trhu, bylo by tedy možno uvažovat o oblasti dodávek elektrické energie konečným spotřebitelům, případně o jednotlivých úžeji vymezených segmentech dle jednotlivých skupin odběratelů.

14.         Z hlediska geografického Úřad ve své dosavadní rozhodovací praxi[2] vymezil relevantní trhy v oblasti maloobchodních dodávek elektrické energie jako trhy národní, neboť maloobchodní dodávky elektrické energie jsou uskutečňovány za homogenních podmínek v rámci celého území České republiky.

15.         Taktéž při vymezování věcně relevantního trhu v oblasti zemního plynu[3] jsou maloobchodní dodávky zemního plynu konečným zákazníkům odlišovány od dalších aktivit souvisejících se zemním plynem (výroba, přeprava, distribuce, skladování), přičemž v rámci samotné oblasti maloobchodních dodávek zemního plynu spotřebitelům je opět možné rozlišovat dodávky podle jednotlivých kategorií konečných zákazníků na (i) dodávky zemního plynu velkoodběratelům, (ii) dodávky zemního plynu středním odběratelům, (iii) dodávky zemního plynu maloodběratelům a (iv) dodávky zemního plynu domácnostem.

16.         Z hlediska geografického lze trh maloobchodních dodávek zemního plynu a případně i jeho jednotlivé segmenty, jak jsou popsány výše, vymezit územím České republiky.[4]

17.         S ohledem na skutečnosti, že činnosti spojujících se soutěžitelů se v oblastech maloobchodních dodávek elektrické energie a zemního plynu konečným spotřebitelům překrývají a že společný tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele bude relativně nízký při jakékoli v úvahu připadající definici produktového relevantního trhu v daných oblastech a že v důsledku spojení dojde pouze k malému nárůstu tržního podílu Skupiny BEH, spojení nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže při žádné v úvahu připadající definici relevantního trhu. Z tohoto důvodu ponechal Úřad pro účely tohoto rozhodnutí otázku konečného vymezení relevantního trhu otevřenou. 

18.         Společný tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele nebude ani v oblastech maloobchodních dodávek elektrické energie a zemního plynu na území České republiky ani v jejich jednotlivých užších segmentech přesahovat hranici 15 %. Navíc v důsledku spojení dochází pouze k malému nárůstu tržního podílu Skupiny BEH, neboť nabývaný soutěžitel, společnost EČS, nedosahuje na žádném z možných relevantních trhů v oblasti maloobchodních dodávek zemního plynu a elektrické energie na území České republiky tržního podílu vyššího než [0-5] %.

19.         Z výše učiněných zjištění vyplývá, že společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů by ani při  nejužším možném členění relevantních trhů ve spojením dotčených oblastech maloobchodních dodávek elektrické energie a zemního plynu na území České republiky nepřesáhl hranici 15 %, přičemž již samotná tato skutečnost by umožňovala podání zjednodušeného návrhu na povolení spojení soutěžitelů v rámci tzv. zjednodušeného řízení ve smyslu ustanovení § 16a odst. 1 písm. a) zákona.[5]

20.         Spojením vzniklý soutěžitel bude navíc v dotčených oblastech vystaven dostatečné konkurenci např. ze strany podnikatelských uskupení, jejichž součástí jsou společnosti ČEZ, a. s., E.ON Česká republika, s. r. o. či innogy Česká republika a.s. Předmětné spojení soutěžitelů tedy nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.

21.         Po zhodnocení výše uvedených skutečností, zejména s ohledem na skutečnost, že i přes uskutečnění posuzované transakce bude spojením vzniklý soutěžitel dosahovat relativně nízkého tržního podílu a současně bude vystaven podstatné konkurenci, dospěl Úřad k závěru, že v důsledku propojení činností spojujících se soutěžitelů nedojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže v uvedených oblastech, a proto pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a toto rozhodnutí ve stanovené lhůtě vydává.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

Otisk úředního razítka

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

 

Obdrží

Europe Easy Energy a.s.

k rukám H. P., místopředsedy představenstva

Na poříčí 1046/24

Praha 1, Nové Město

IDDS: 5z6efj5

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

PM 25. 11. 2020[1] Viz například rozhodnutí Úřadu ve správních řízeních o povolení spojení soutěžitelů vedených pod sp. zn. ÚOHS-S043/2011/KS E.ON Energie/LUMEN INTERNATIONAL/Barlog Capital/Lumen Energy, sp. zn. ÚOHS-S0438/2016/KS BOHEMIA ENERGY entity/část závodu společnosti RIGHT POWER, sp. zn. ÚOHS-S0713/2016/KS BOHEMIA ENERGY entity/X Energie.

[2] Viz například rozhodnutí Úřadu ve věci sp. zn. ÚOHS-S0713/2016/KS BOHEMIA ENERGY entity/X Energie nebo ve věci ÚOHS-S0438/2016/KS BOHEMIA ENERGY entity/část podniku RIGHT POWER.

[3] Viz například rozhodnutí Úřadu ve věci sp. zn. ÚOHS-S492/2011/KS ČEZ/Energotrans nebo věci S 25/02 RWE Gas /Transgas/Jihomoravská plynárenská/Severočeská plynárenská/Severomoravská plynárenská/Středočeská plynárenská/Východočeská plynárenská/Západočeská plynárenská.

[4] Viz například rozhodnutí Úřadu ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S492/2011/KS ČEZ/Energotrans či sp. zn. ÚOHS-S0713/2016/KS BOHEMIA ENERGY entity/X Energie.

[5] Tzv. zjednodušené řízení je vyhrazeno pro takové kategorie případů spojení soutěžitelů, které nevzbuzují obavy z narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz