číslo jednací: 38325/2020/840/LBř
spisová značka: S0490/2020/KS

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů DIAMO, s. p. / OKD, a.s.
Účastníci
  1. DIAMO, s. p.
  2. OKD, a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 30. 11. 2020
Dokumenty file icon dokument ke stažení 316 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0490/2020/KS

Číslo jednací:      ÚOHS-38325/2020/840/LBř

 

Brno 30.11.2020

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0490/2020/KS, zahájeném dne 18. 11. 2020 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s  § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, státního podniku DIAMO, státní podnik, se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, IČO 00002739, zastoupeného Mgr. Janem Hrabou, advokátem, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 30a/404, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:

Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s usnesením vlády České republiky č. 949 ze dne 21. 9. 2020 k Návrhu postupu státního podniku DIAMO, s. p. k zahlazení následků hornické činnosti v rámci jednotlivých dolů a souvisejících dobývacích prostorů společnosti OKD, a.s., v jehož konečném důsledku má DIAMO, státní podnik, se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, IČO 00002739, získat možnost výlučně kontrolovat části soutěžitele tvořené (i) obchodním závodem společnosti OKD, HBZS, a.s., se sídlem Ostrava, Radvanice, Lihovarská 1199/10, IČO 47676019, (ii) částí obchodního závodu společnosti OKD, a.s., se sídlem Karviná, Doly, Stonavská 2179, IČO 05979277, která zahrnuje aktiva vztahující se k těžbě černého uhlí v dolech v lokalitách Útlum – Jih a Útlum – Sever (doly Staříč, Frenštát, Dukla, Lazy), včetně souvisejících dobývacích prostorů Staříč, Trojanovice, Petřvald I, Dolní Suchá a Lazy, a (iii) částí obchodního závodu společnosti OKD, a.s., která zahrnuje aktiva vztahující se k těžbě černého uhlí v dolech Darkov a ČSA, včetně souvisejících dobývacích prostorů Doubrava u Orlové, Karviná – Doly I, Karviná – Doly II a Darkov, se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

POVOLUJE.

 

Odůvodnění

1.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souvislosti s usnesením vlády České republiky č. 949 ze dne 21. 9. 2010 k Návrhu postupu státního podniku DIAMO, s. p. k zahlazení následků hornické činnosti v rámci jednotlivých dolů a souvisejících dobývacích prostorů společnosti OKD, a.s. (dále jen „Usnesení vlády ČR“).

2.             Uvedené Usnesení vlády ČR předvídá, že DIAMO, státní podnik, se sídlem Stráž pod Ralskem, Máchova 201, IČO 00002739 (dále jen „DIAMO“), má v období od prosince 2020 do března 2021 nabýt (i) obchodní závod společnosti OKD, HBZS, a.s., se sídlem Ostrava, Radvanice, Lihovarská 1199/10, IČO 47676019 (dále jen „HBZS“ a „Obchodní závod HBZS“), (ii) část obchodního závodu společnosti OKD, a.s., se sídlem Karviná, Doly, Stonavská 2179, IČO 05979277 (dále jen „OKD“), která zahrnuje aktiva vztahující se k těžbě černého uhlí v dolech v lokalitách Útlum – Jih a Útlum – Sever (doly Staříč, Frenštát, Dukla, Lazy), včetně souvisejících dobývacích prostorů Staříč, Trojanovice, Petřvald I, Dolní Suchá a Lazy (dále jen „Část obchodního závodu OKD 1“), a (iii) část obchodního závodu společnosti OKD, která zahrnuje aktiva vztahující se k těžbě černého uhlí v dolech Darkov a ČSA, včetně souvisejících dobývacích prostorů Doubrava u Orlové, Karviná – Doly I, Karviná – Doly II a Darkov (dále jen „Část obchodního závodu OKD 2“).

3.             Obchodní závod HBZS, Část obchodního závodu OKD 1 i Část obchodního závodu OKD 2 představují části soutěžitele ve smyslu § 12 odst. 3 zákona,[1] přičemž získání možnosti kontroly nad částí soutěžitele je považováno podle § 12 odst. 2 zákona za spojení soutěžitelů.[2]    

4.             K samotným převodům Obchodního závodu HBZS, Části obchodního závodu OKD 1 a Části obchodního závodu OKD 2 na státní podnik DIAMO má dojít na základě převodních smluv, které doposud nebyly uzavřeny.

5.             Ve vztahu k Obchodnímu závodu HBZS se jedná o Smlouvu o převodu závodu, která má být uzavřena mezi společností HBZS, jako převodcem, a státním podnikem DIAMO, jako nabyvatelem, jejímž předmětem bude úplatný převod závodu společnosti HBZS na státní podnik DIAMO.

6.             Pokud jde o Část obchodního závodu OKD 1, k jejímu převodu má dojít na základě Smlouvy o převodu části závodu, která má být uzavřena mezi společností OKD, jako převodcem, a státním podnikem DIAMO, jako nabyvatelem, jejímž předmětem bude úplatný převod Části obchodního závodu OKD 1 na státní podnik DIAMO.

7.             Pokud se jedná o Část obchodního závodu OKD 2, má k jejímu převodu dojít na základě Smlouvy o převodu části závodu, která má být rovněž uzavřena mezi společností OKD, jako převodcem, a státním podnikem DIAMO, jako nabyvatelem, jejímž předmětem bude úplatný převod Části obchodního závodu OKD 2 na státní podnik DIAMO.

8.             Úřad k tomu doplňuje, že předmětem jednotlivých dílčích transakcí, o nichž Úřad vede toto správní řízení, není celá společnost OKD, ale pouze (i) Obchodní závod HBZS, (ii) Část obchodního závodu OKD 1 a (iii) Část obchodního závodu OKD 2. Společnost OKD si ponechá a bude pokračovat pro další omezené období v těžbě černého uhlí v dolech ČSM Sever a ČSM Jih.           

9.             Současně je k tomu nezbytné uvést, že podle Navrhovatelem poskytnutých informací[3] je těžba černého uhlí v převáděných dolech ukončována, případně bude ukončena nejpozději k účinností navrhované transakce (která zahrnuje výše uvedené tři dílčí transakce), jež je předmětem tohoto správního řízení. Proto v období po realizaci předmětné transakce bude v převáděných dolech pokračovat jen činnost spočívající v zajišťování a likvidaci důlních děl a lomu, popř. některých stávajících činností nabývaného soutěžitele, nikoli však těžba černého uhlí a jeho prodej na trhu.

10.         Státní podnik DIAMO, který v uvedených dílčích transakcích vystupuje jako nabyvatel, na jedné straně, a nabývané Obchodní závod HBZS, Část obchodního závodu OKD 1 a Část obchodního závodu OKD 2, na druhé straně, jsou v době před posuzovaným spojením soutěžitelů (resp. dílčími transakcemi, které celé spojení soutěžitelů zahrnuje) vlastněny a kontrolovány tímtéž státem, Českou republikou. Státní podnik DIAMO je kontrolován Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky,[4] zatímco Obchodní závod HBZS (resp. společnost HBZS, které uvedený obchodní závod patří), Část obchodního závodu OKD 1 a Část obchodního závodu OKD 2 (resp. společnost OKD, které uvedené dvě části obchodního závodu patří), jsou kontrolovány Ministerstvem financí České republiky.[5]  

11.         Transakce mezi státem kontrolovanými entitami mohou představovat spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona, pokud soutěžitel nabývající v důsledku předmětné transakce možnost kontroly, na jedné straně, a nabývaný soutěžitel, na druhé straně, představují každý samostatnou hospodářskou jednotku (resp. jsou každý součástí odlišných hospodářských jednotek).[6]

12.         Protože jsou nabývající soutěžitel (státní podnik DIAMO), na jedné straně, a nabývaný soutěžitel (tvořený Obchodním závodem HBZS, Částí obchodního závodu OKD 1 a Částí obchodního závodu OKD 2), na druhé straně, v době před transakcí každý kontrolovaný odlišným ministerstvem, má Úřad za to, že tvoří odlišné hospodářské jednotky. Transakce, sestávající z výše uvedených dílčích transakcí, proto představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 zákona, konkrétně pak spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona, neboť státní podnik DIAMO má v jejím důsledku získat možnost výlučně kontrolovat Obchodní závod HBZS, Část obchodního závodu OKD 1 a Část obchodního závodu OKD 2.

13.         Celá transakce se skládá ze tří dílčích transakcí, kterými jsou (i) získání možnosti výlučné kontroly nad Obchodním závodem HBZS ze strany státního podniku DIAMO, (ii) získání možnosti výlučné kontroly nad Částí obchodního závodu OKD 1 ze strany státního podniku DIAMO, a (iii) získání možnosti výlučné kontroly nad Částí obchodního závodu OKD 2 ze strany státního podniku DIAMO.

14.         Tyto tří dílčí transakce představují ve smyslu § 12 odst. 7 zákona jediné spojení soutěžitelů, neboť vzájemně věcně, časově i personálně souvisí. Tato souvislost plyne ze zjištění, že (i) ve všech třech uvedených transakcích figuruje tentýž nabyvatel výlučné kontroly (státní podnik DIAMO) a tentýž prodávající, přestavovaný společností OKD (resp. její dceřinou společností HBZS), (ii) ke všem třem dílčím transakcím má dojít v souvislosti s tímtéž Usnesením vlády ČR, (iii) všemi třemi dílčími transakcemi je sledován stejný hospodářský cíl[7] uvedený v Usnesení vlády ČR[8] a (iv) jednotlivé převodní smlouvy, na jejichž základě má dojít k těmto dílčím transakcím, mají být uzavřeny v rámci krátkého časového rozmezí. Vzhledem ke zjištěné souvislosti mezi jednotlivými dílčími transakcemi, a tedy tomu, že představují jedno spojení soutěžitelů, jsou Úřadem posouzeny v rámci jednoho správního řízení.

15.         Spojení splňuje rovněž notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

16.         Státní podnik DIAMO se na území České republiky zabývá zejména zahlazováním následků hornické činnosti, tedy likvidačními, sanačními a rekultivačními pracemi v areálech provozů a zařízení spojených s těžbou a úpravou nerostů a jinou průmyslovou činností a zmírňováním ekologických škod způsobených touto činností a správou a údržbou břemen s tím spojených na území České republiky. Dále se státní podnik DIAMO v České republice zabývá průzkumem lokalit pro zvláštní zásah do zemské kůry za účelem ukládání radioaktivních odpadů v podzemních prostorech.

17.         Subjekty, které jsou součástí stejné hospodářské jednotky jako státní podnik DIAMO (tj. subjekty kontrolované ze strany Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky), působí v České republice např. (i) v oblasti poskytování bankovních záruk a úvěrů,[9] (ii) v oblasti provozování elektroenergetické přenosové soustavy (poskytování přenosové služby a služeb spojených se zajišťováním rovnováhy mezi výrobou a spotřebou elektrické energie v rámci elektrizační soustavy a dodávky regulační energie),[10] (iii) v oblasti organizování krátkodobého trhu s elektrickou energií a zemním plynem a poskytování komplexních služeb jednotlivým účastníkům trhu s elektrickou energií a zemním plynem,[11] (iv) v oblasti výroby výbušnin, prodeje průmyslových trhavin a zajišťování služeb spojených s aplikací energetických materiálů pro civilní a vojenské použití,[12] či (v) v oblasti revitalizace krajiny dotčené těžební činností, zahlazování následků hornické činnosti v oblasti starých a opuštěných důlních děl, správy majetku sloužícího k zajištění energetické bezpečnosti státu.[13]

18.         Nabývaný Obchodní závod HBZS na území České republiky zajišťuje báňskou záchrannou službu, zdolává havarijní stavy v důlním prostředí, sanuje vytěžená důlní díla, odebírá popeloviny,[14] prodává popeloviny,[15] či pronajímá a poskytuje servis důlních svítidel a záchranářské techniky pro činnost v důlním prostředí.

19.         Nabývané Část obchodního závodu OKD 1 a Část obchodního závodu OKD 2 se na území České republiky zabývají (i) prodejem degazovaného plynu a (ii) pronájmem nemovitostí (jedná se o nemovitý majetek v areálech dolů pronajímaný jako kancelářské i výrobní prostory), přičemž těmito činnostmi se budou zabývat i v době po realizaci předmětného spojení soutěžitelů.

20.         Naproti tomu činnosti těchto dvou nabývaných částí obchodního závodu společnosti OKD, které spočívaly v těžbě černého uhlí v dolech a jeho prodeji, již těmito dvěma nabývanými částmi obchodního závodu společnosti OKD nebudou vykonávány, protože doly náležící do převáděné Části obchodního závodu OKD 1 a Části obchodního závodu OKD 2 jsou postupně uzavírány, resp. mají být nejpozději k okamžiku účinnosti předmětného spojení soutěžitelů uzavřeny. Poté v těchto dolech bude pokračovat pouze činnost spočívající v zajišťování a likvidaci důlních děl a lomů (tedy činnost bez těžby uhlí).

21.         Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

 

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda

 

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 30. 11. 2020.

 

 

Obdrží

Mgr. Jan Hraba, advokát

HKR advokátní kancelář, s.r.o.

Na Pankráci 30a/404

140 00 Praha 4 – Nusle

ID DS: tx5u7bf

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Podle § 12 odst. 3 zákona se částí soutěžitele rozumí rovněž soubor jmění soutěžitele, který slouží k provozování jeho činnosti a kterému lze jednoznačně přiřadit obrat dosažený prodejem zboží na relevantním trhu, i když netvoří samostatnou pobočku závodu.      

[2] Ustanovení § 12 odst. 2 zákona konstatuje, že za spojení soutěžitelů se považují situace, kdy jeden nebo více podnikatelů anebo jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují alespoň jednoho soutěžitele, získá možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů anebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují takového soutěžitele nebo jeho část kontrolovat.      

[3] Viz zejména bod 2.2.1. a bod 4.1. Zjednodušeného dotazníku k povolení spojení.      

[4] Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky je zakladatelem státního podniku DIAMO a jmenuje jeho řídící orgány.        

[5] Jediným (a tedy výlučně kontrolujícím) akcionářem společnosti HBZS je společnost OKD. Jediným (a tedy výlučně kontrolujícím) akcionářem společnosti OKD je společnost PRISKO a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Thámova 181/20, IČO 46355901 (dále jen „PRISKO“), která je výlučně kontrolována jejím jediným akcionářem, jímž je Ministerstvo financí České republiky.        

[6] Viz odst. 20 a 21 Oznámení o konceptu spojení soutěžitelů ve smyslu zákona o ochraně hospodářské soutěže (dále jen „Oznámení o konceptu spojení“), dostupné na webových stránkách Úřadu: https://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/spojovani-soutezitelu/guidelines-ke-spojeni-soutezitelu.html.        

[7] Viz odst. 66 Oznámení o konceptu spojení, podle kterého se při posuzování souvislosti mezi jednotlivými transakcemi přihlíží rovněž k jejich hospodářskému cíli.        

[8] Z Usnesení vlády ČR vyplývá, že k předmětným transakcím dochází v souvislosti s řízeným útlumem těžby černého uhlí v ostravsko-karvinském černouhelném revíru a zahlazováním následků této hornické činnosti.        

[9] Prostřednictvím společnosti Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., která je společně kontrolovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu, Ministerstvem financí a Ministerstvem pro místní rozvoj (každé z uvedených tří ministerstev disponuje třetinou akcií v této společnosti a v praxi je výkon působnosti valné hromady této společnosti zajišťován zástupci všech tří ministerstev současně na základě jednomyslného konsensu).        

[10] Prostřednictvím společnosti ČEPS, a.s.        

[11] Prostřednictvím společnosti OTE, a.s.        

[12] Prostřednictvím společnosti Explosia a.s.        

[13] Prostřednictvím společnosti Palivový kombinát Ústí, s.p.        

[14] Obchodní závod HBZS odebírá za úplatu popeloviny, které vznikají jako vedlejší produkty energetických zařízení (zejména elektráren a tepláren) – jde o službu odběru popelovin jako odpadu z těchto energetických zařízení.        

[15] V tomto případě Obchodní závod HBZS prodává odebrané popeloviny (např. cementárnám). Zde jsou popeloviny používány jako přísady do stavebních materiálů (např. na výrobu prefabrikátů do základových desek).         

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz