číslo jednací: 38394/2020/840/ABi
spisová značka: S0470/2020/KS

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Natland Group, SE / Energo Příbram, s.r.o.
Účastníci
  1. Natland Group, SE
  2. Energo Příbram, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 1. 12. 2020
Dokumenty file icon dokument ke stažení 323 KB

Spisová značka:  ÚOHS-S0470/2020/KS

Číslo jednací:      ÚOHS-38394/2020/840/ABi

 

Brno 30.11.2020

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0470/2020/KS, zahájeném dne 9. 11. 2020 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Natland Group, SE, se sídlem Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, IČO 02936992, zastoupeného JUDr. Vilémem Podešvou, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:

Spojení soutěžitelů Natland Group, SE, se sídlem Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, IČO 02936992, na straně jedné, a společnosti Energo Příbram, s.r.o., se sídlem Příbram, Příbram VI-Březové Hory, Obecnická 269, IČO 06122108, která do 23. 7. 2019 působila pod obchodní firmou MINCOM CZ, s.r.o., se sídlem Praha 1, Staré Město, Národní 973/41, na straně druhé, ke kterému došlo dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se „Smlouvou o úvěru“, uzavřenou dne 6. 6. 2019 mezi společností Natland Finance investiční fond, a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, IČO 03073866, jako věřitelem, a společností Energo Příbram, s.r.o., jako dlužníkem, a dále v souvislosti se „Smlouvou o zajišťovacím převodu podílu“, uzavřenou dne 6. 6. 2019 mezi společnostmi Natland Finance investiční fond, a.s., jako nabyvatelem, T. T., jako převodcem 1, a společností Maidavale, s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Pod lipami 2559/37, IČO 03543285, jako převodcem 2, v jejichž konečném důsledku získala společnost Natland Group, SE nepřímo, prostřednictvím společnosti Natland Finance investiční fond, a.s., obchodní podíl představující 67 % podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Energo Příbram, s.r.o., čímž navýšila svůj obchodní podíl ve společnosti Energo Příbram, s.r.o. na 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv, a tím i získala možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

POVOLUJE.

 

Odůvodnění

1.             Skutečnost, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) spojením zabývá, byla v souladu s § 16a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), zveřejněna dne 10. 11. 2020 na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Nicméně v souvislosti s posuzovaným spojením Úřad obdržel od jiného soutěžitele námitku[1] proti jeho realizaci již před podáním zjednodušeného návrhu na povolení spojení. Úřad se touto námitkou zabývá v další části odůvodnění tohoto rozhodnutí.

2.             K posuzovanému spojení soutěžitelů došlo v souladu s § 12 odst. 2 zákona v souvislosti s dokumenty uvedenými ve výroku tohoto rozhodnutí, v jejichž konečném důsledku nabyla společnost Natland Group, SE, se sídlem Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, IČO 02936992 (dále jen „Natland“), nepřímo obchodní podíl představující 67 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Energo Příbram, s.r.o., se sídlem Příbram, Příbram VI-Březové Hory, Obecnická 269, IČO 06122108 (dále jen „Energo“),[2] čímž navýšila svůj podíl v této společnosti na 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv. Současně s nabytím kontroly nad Energo společnost Natland získala i nepřímo výlučnou kontrolu nad společností Výroba a prodej tepla Příbram a.s., se sídlem Příbram, Příbram VII, Žežická 181, IČO 28179498 (dále jen „VPTP“), která je dceřinou společností společnosti Energo.

3.             K posuzované transakci došlo v několika krocích.

4.             Nejprve byla dne 6. 6. 2019 mezi společností Natland Finance investiční fond, a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Rohanské nábřeží 671/15, IČO 03073866 (dále jen „NFIF“),[3] jako věřitelem, a společností Energo, jako dlužníkem, uzavřena „Smlouva o úvěru“, v souvislosti s níž byl společnosti Energo, která byla do 6. 6. 2019 výlučně kontrolována T. T. (dále jen „T. T.“), poskytnut ze strany společnosti NFIF úvěr až do výše [„obchodní tajemství“] za účelem financování koupě obchodního závodu společnosti Příbramská teplárenská a.s., se sídlem Příbram, Příbram VI - Březové Hory, Obecnická 269, IČO 46356550 (dále jen „Příbramská teplárenská“), a souboru dalších nemovitých a některých movitých věcí nutných k provozu této teplárny.[4]

5.             Téhož dne byla také uzavřena „Smlouva o převodu podílů ve společnosti Mincom CZ, s.r.o. a o úpravě vztahů mezi společníky společnosti Mincom CZ, s.r.o.“ mezi T. T., jako prodávajícím, společností Natland, jako kupujícím, společnostmi NFIF a společností Maidavale, s.r.o., se sídlem Praha 3, Žižkov, Pod lipami 2559/37, IČO 03543285 (dále jen „Maidavale“), jako účastníky smlouvy, ve které se T. T. zavazuje prodat obchodní podíl odpovídající 33 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Energo společnosti Natland.[5] T. T. rovněž převedl na společnost Maidavale obchodní podíl představující 17 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti Energo.

6.             Dále byla dne 6. 6. 2019 uzavřena „Smlouva o zajišťovacím převodu podílů“ mezi společností NFIF, jako nabyvatelem, a T. T., jako převodcem 1, a společností Maidavale, jako převodcem 2, ve které se T. T. zavázal převést na společnost NFIF vlastnické právo k obchodnímu podílu ve výši 50 % základního kapitálu a hlasovacích práv společnosti Energo za účelem zajištění řádného a včasného splacení zajištěných dluhů společnosti Energo vůči NFIF. Dále se v této smlouvě zavázala k témuž společnost Maidavale, a to ve vztahu k jejímu 17 % podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Energo. Nicméně současně si strany v této smlouvě ujednaly,[6] že dokud nedojde k porušení předmětné smlouvy, není společnost NFIF oprávněna vykonávat jakákoliv hlasovací práva spojená s takto získanými podíly, tato byla naopak nadále vykonávána T. T. a společností Maidavale.[7]

7.             V konečném důsledku této smlouvy tak společnost NFIF získala obchodní podíly v celkové výši 67 % na základním kapitálu ve společnosti Energo s tím, že nebyla oprávněna vykonávat jakákoliv hlasovací práva spojená s těmito obchodními podíly až do okamžiku, kdy došlo k porušení této smlouvy. Z tohoto vyplývá, že na základě předmětného zajišťovacího převodu obchodních podílů ve společnosti Energo společnost NFIF, ani její mateřská společnost Natland, nezískala možnost kontrolovat společnost Energo.

8.             Následně dne 30. 6. 2019 došlo k uzavření „Kupní smlouvy o převodu nemovitých a movitých věcí“ mezi Městem Příbram, jako prodávajícím, a společností Energo, jako kupujícím, na základě které došlo k prodeji ve smlouvě definovaných nemovitých a movitých věcí (pozemků a technologií včetně všech jejich součástí a příslušenství ve vlastnictví Města Příbram, sloužící k rozvodu a dodávkám tepelné energie a teplé užitkové vody, v podstatě tedy teplárenské infrastruktury v majetku města Příbram).[8] V důsledku těchto smluv tak společnost Energo nabyla výše uvedený obchodní závod včetně souboru dalších movitých a nemovitých věcí, a to s využitím financování poskytnutého společností NFIF v souvislosti s výše uvedenou smlouvou o úvěru.

9.             Dne 9. 12. 2019 se konalo jednání valné hromady společnosti Energo. Z notářského zápisu sp. zn. NZ 1862/2019, který byl téhož dne sepsán o „Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Energo Příbram, s.r.o.“, vyplývá, že se předmětné valné hromady účastnili dva společníci společnosti Energo, a to společnost Natland, jako držitel 33% podílu, a společnost NFIF, jako držitel 67% podílu ve  společnosti Energo. Z tohoto notářského zápisu dále vyplývá, že zápis osob společníků v obchodním rejstříku neodpovídá skutečnému stavu společností v rozsahu zápisu společníků T. T. a Maidavale, když došlo k převodu jejich podílů ve společnosti Energo na společnost NFIF, což bylo doloženo mimo jiné dvěma čestnými prohlášeními společnosti NFIF o tom, že dle a v souladu se „Smlouvou o zajišťovacím převodu podílu“ ze dne 6. 6. 2019[9] je oprávněna vykonávat všechna práva spojená s 50 % podílem ve společnosti Energo od T. T. a se 17 % podílem ve společnosti Energo od společnosti Maidavale.[10]

10.         Z uvedeného notářského zápisu tak vyplývá, že došlo k porušení „Smlouvy o zajišťovacím převodu podílů“ a že v důsledku tohoto porušení mohla začít společnost NFIF vykonávat i hlasovací práva spojená s 50% podílem na základním kapitálu ve společnosti Energo, který společnost NFIF získala v důsledku zajištění dluhu společnosti Energo od T. T., a hlasovací práva spojená se 17% podílem na základním kapitálu ve společnosti Energo, jenž společnost NFIF nabyla v důsledku zajištění dluhu společnosti Energo od společnosti Maidavale.  V konečném důsledku uvedeného tak získala společnost NFIF 67% podíl na hlasovacích právech ve společnosti Energo, čímž navýšila podíl na hlasovacích právech ve společnosti Energo, jímž mohla přímo či nepřímo disponovat společnost Natland, na 100 %.

11.         V důsledku těchto kroků tak společnost Natland získala postupně přímo i prostřednictvím společnosti NFIF obchodní podíl odpovídající 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti Energo, a získala tak možnost tuto společnost a její dceřinou společnost VPTP výlučně kontrolovat. 

12.         Spojení splňovalo notifikační kritérium stanovené v § 13 písm. a) zákona, a podléhalo tak povolení Úřadu.

13.         Společnost Natland je výlučně kontrolována společností Raška Family Assets s.r.o., kterou dále vlastní a kontroluje T. R. Společnost Natland je holdingovou společností zabývající se obchodně investiční činností, která přímo či nepřímo kontroluje řadu dalších společností (dále jen „Skupina Natland“).

14.         Skupina Natland působí zejména na území České republiky a Slovenské republiky. Společnosti z této podnikatelské skupiny jsou na území České republiky aktivní zejména v oblastech (i) obchodování na kapitálových trzích, (ii) poskytování nebankovních úvěrů podnikajícím osobám a nebankovních spotřebitelských půjček fyzickým osobám, (iii) pronájmu a správy nemovitostí, bytů a nebytových prostor, (iv) zajišťování komplexních řešení protipožární ochrany, (v) výroby a prodeje elektrické energie, (vi) developerských a realitních projektů, (vii) provozování sportovních zařízení či (viii) činností v oblasti informačních technologií, a to například prostřednictvím společností NFIF, BELLO spol. s r.o., NatEn, a.s., N Tower, a.s., CleverFarm, a.s., Gauss Algorithmic, a.s., Rezidence Lannova s.r.o., KLIKA - BP, a.s., ORION 001, a.s., ClubHouse, a.s., Natland Real Estate, a.s., Prague City Golf, s.r.o., EC Financial Services, a.s. či Natland rezidenční investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

15.         Nabývaná společnost Energo a její dceřiná společnost VPTP, která je taktéž součástí převodu v rámci předmětné transakce, působí zejména v oblastech (i) centralizovaného zásobování tepelnou energií na území města Příbram a v jeho blízkém okolí (spočívající jak ve výrobě tepelné energie, tak i její distribuci konečným zákazníkům) a (ii) výroby a prodeje elektrické energie.

16.         Úřad v souvislosti s posuzovanou transakcí obdržel dne 23. 6. 2020 před zahájením tohoto správního řízení podání[11] označené jako „Podnět k zahájení správního řízení pro porušení povinnosti uložené v § 18 odst. 1) zák. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže“, ve kterém jeho podavatel (dále jen „Podavatel“) žádal o zahájení správního řízení se společnostmi Natland a NFIF pro porušení povinnosti uvedené v § 18 odst. 1 zákona a dále žádal Úřad, aby v případě, že bude zahájeno správní řízení se společnostmi Natland a NFIF, rozhodl dle § 18 odst. 5 zákona o nezbytných opatřeních k nápravě hospodářské soutěže. 

17.         Podavatel ve svém podání konkrétně namítal, že by měl Úřad v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona uložit v rámci správního řízení soutěžiteli, který neoznámil spojení v souladu se zákonem, tedy společnostem Natland a NFIF, nápravné opatření k obnovení hospodářské soutěže, a to z důvodu výlučné kontroly nad energetickým zdrojem, který je součástí majetku ovládané společnosti Energo, jež na lokálním trhu výroby a distribuce tepla a kombinované výroby tepla a elektrické energie má dominantní postavení.

18.         Z výše uvedeného vyplývá, že obdržená námitka se týká vyjádření obav z narušení hospodářské soutěže plynoucí z údajně dominantního postavení spojením vzniklého soutěžitele.

19.         Úřad k námitce uvádí následující. Nabývaná společnost je výhradním distributorem tepelné energie na území města Příbram a v jeho blízkém okolí a byla jím i v minimálně předcházejících 3 letech, když tržní podíl této společnosti v letech 2016 až 2018 na trhu centralizovaného zásobování tepelnou energií na území města Příbram a v jeho blízkém okolí dosahoval [95-100]%. Nabyvatel na tomto trhu nepůsobí a ani v minulosti nepůsobil, tudíž v důsledku spojení nedojde k žádné změně na tomto trhu, neboť nabyvatel nepůsobí ani na trhu navazujícím či předcházejícím k tomuto trhu. Z tohoto důvodu je také předmětné spojení posuzováno v rámci zjednodušeného řízení, když splňuje zákonem stanovené předpoklady dle § 16a odst. 1 písm. a) zákona.

20.         Nad rámec uvedeného Úřad uvádí, že na trhu  výroby a prodeje elektrické energie, na kterém působí oba spojující se soutěžitelé, společný tržní podíl spojujících se stran bude v důsledku transakce zanedbatelný, když nebude nepřesahovat ani hranici [0-5] %. Na tomto trhu se tak bude sice jednat o spojení svým charakterem horizontální, nicméně s velmi nízkým společným tržním podílem a předmětná transakce na tomto trhu nepovede k vytvoření či posílení dominantního postavení spojením vzniklého soutěžitele.

21.         Pokud jde o požadavek Podavatele na zahájení správního řízení Úřadem pro možné porušení povinnosti uvedené v § 18 odst. 1 zákona, k tomu Úřad uvádí, že předmětem tohoto správního řízení není posouzení, zda došlo k uskutečňování spojení v rozporu s § 18 odst. 1 zákona, nýbrž posouzení případných dopadů transakce na účinnou hospodářskou soutěž. Toto správní řízení bylo zahájeno na základě návrhu na povolení spojení podaného společností Natland, který Úřad obdržel i v souvislosti s jeho prováděným šetřením ve věci možného porušení § 18 odst. 1 zákona. Hodnocení, zda v případě posuzované transakce došlo ke spáchání přestupku dle § 22a odst. 1 písm. d) zákona, tj. k porušení zákazu předčasného uskutečňování spojení soutěžitelů definovaného dle § 18 odst. 1 zákona, bude předmětem samostatného správního řízení vedeného Úřadem, které bude zahájeno z moci úřední.

22.         Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

Otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

 

PM 1. 12. 2020

 

 

Obdrží:

JUDr. Vilém Podešva, LL.M., advokát

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Na Pankráci 1683/127

140 00 Praha 4

IDDS: vhidv4j

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 [1] Viz dokument spisu č. 9.

[2] Společnost Energo působila do 23. 7. 2019 pod obchodní firmou MINCOM CZ, s.r.o., se sídlem Praha 1, Staré Město, Národní 973/41.

[3] Přitom společnost NFIF patří do stejné podnikatelské skupiny jako společnost Natland.

[4] Viz odst. 1.1., 2.1 a 2.2 „Smlouvy o úvěru“.

[5] Viz bod A Preambule a odst. 2.1 „Smlouvy o převodu podílů ve společnosti Mincom CZ, s.r.o. a o úpravě vztahů mezi společníky společnosti Mincom CZ, s.r.o.

[6] Viz odst. 2.4 „Smlouvy o zajišťovacím převodu podílů“.

[7] Např. na valné hromadě společnosti Energo, která se konala dne 18. 7. 2019 a které se jako společníci účastnili T. T., společnost Maidavale a společnost Natland, viz notářský zápis NZ 642/2019 N672/2019 dostupný ve Sbírce listin https://or.justice.cz/ias/ui/vypis-sl-detail?dokument=60001025&subjektId=974674&spis=1075400. 

[8] Dle „Smlouvy o úvěru“ pak byla uzavřena ještě další kupní smlouva, v souvislosti s níž nabyla společnost Energo Příbram od konkursního správce, T. P., správce konkursní podstaty úpadce Příbramská teplárenská a.s., majetek společnosti Příbramská teplárenská.

[9] Konkrétně dle odst. 2.4 této smlouvy.

[10] Dále z tohoto notářského zápisu vyplývá, že došlo k výkonu hlasovacích práv spojených s těmito podíly, když došlo k odvolání stávajícího jednatele společnosti Energo a k odvolání člena dozorčí rady společnosti Energo a volbě nového jednatele společnosti Energo.

[11] Vedený pod spisovou značkou ÚOHS-P0315/2020/KS, rovněž jako dokument spisu č. 9.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz