číslo jednací: 37727/2020/852/PKš
spisová značka: S0011/2019

Instance I.
Věc Koordinace účasti a/nebo nabídek do výběrových řízení v oblasti stavebně-montážních prací/dodávek a souvisejících činností, jejichž zadavatelem je společnost ČEPS, a. s.
Účastníci
  1. ASE, s. r. o.
  2. Bohemia Müller, s. r. o.
  3. EGEM, s. r. o.
  4. OMEXOM GA Energo, s. r. o.
  5. PROFI EMG, s. r. o.
  6. SPIE Elektrovod, a. s.
  7. ELEKTROTRANS, a. s.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Rok 2019
Datum nabytí právní moci 16. 12. 2020
Dokumenty file icon dokument ke stažení 708 KB

 

 

Spisová značka:  ÚOHS-S0011/2019/KD

 

 

Číslo jednací:      ÚOHS-37727/2020/852/PKš

 

Brno  25. 11. 2020

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže vydává ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0011/2019/KD zahájeném dne 23. 1. 2019 z moci úřední dle § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů[1], ve spojení s § 78 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a s § 20a, § 21 a § 21h zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů[2], a vedeném se společnostmi ASE, s.r.o., IČO 47536586, se sídlem Líbeznice - Bořanovice, Sadová 95, PSČ 250 65, Bohemia Müller s.r.o., IČO 25015265, se sídlem Loupnická 139, Janov, 435 42 Litvínov, EGEM s.r.o., IČO 63886464, se sídlem Novohradská 736/36, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, OMEXOM GA Energo s.r.o., IČO 49196812, se sídlem Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň, PROFI EMG s.r.o., IČO 49285203, se sídlem Teplého 2688, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, SPIE Elektrovod, a.s., IČO 36863513, se sídlem 82466 Bratislava 26, Prievozská 4C, Slovenská republika, jednající prostřednictvím SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno, IČO 62161172, se sídlem Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno, a se společností ELEKTROTRANS a.s.[3], IČO 25655558, se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie, toto

 

usnesení:

 

Správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0011/2019/KD, jehož účastníky jsou společnosti ASE, s.r.o., IČO 47536586, se sídlem Líbeznice - Bořanovice, Sadová 95, PSČ 250 65, Bohemia Müller s.r.o., IČO 25015265, se sídlem Loupnická 139, Janov, 435 42 Litvínov, EGEM s.r.o., IČO 63886464, se sídlem Novohradská 736/36, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, OMEXOM GA Energo s.r.o., IČO 49196812, se sídlem Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň, PROFI EMG s.r.o., IČO 49285203, se sídlem Teplého 2688, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, SPIE Elektrovod, a.s., IČO 36863513, se sídlem 82466 Bratislava 26, Prievozská 4C, Slovenská republika, jednající prostřednictvím SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno, IČO 62161172, se sídlem Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno a ELEKTROTRANS a.s., IČO 25655558, se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů a článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie, se v souladu s § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů, zastavuje.

 

Odůvodnění

 

1.             Přípisem č.j. ÚOHS-S0011/2019/KD-01452/2019/852/RSk ze dne 23. 1. 2019 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též „Úřad“) se společnostmi ASE, s.r.o., IČO 47536586, se sídlem Líbeznice - Bořanovice, Sadová 95, PSČ 250 65, Bohemia Müller s.r.o., IČO 25015265, se sídlem Loupnická 139, Janov, 435 42 Litvínov, EGEM s.r.o., IČO 63886464, se sídlem Novohradská 736/36, České Budějovice 6, 370 01 České Budějovice, OMEXOM GA Energo s.r.o., IČO 49196812, se sídlem Na Střílně 1929/8, Bolevec, 323 00 Plzeň, PROFI EMG s.r.o., IČO 49285203, se sídlem Teplého 2688, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice, SPIE Elektrovod, a.s., IČO 36863513, se sídlem 82466 Bratislava 26, Prievozská 4C, Slovenská republika, jednající prostřednictvím SPIE Elektrovod, a.s. odštěpný závod Brno, IČO 62161172, se sídlem Traťová 574/1, Horní Heršpice, 619 00 Brno, správní řízení ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie.[4]

 

2.             Možné porušení § 3 odst. 1 zákona a článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie Úřad spatřoval v jednání ve vzájemné shodě a/nebo dohodě účastníků správního řízení spočívající v koordinaci účasti a/nebo nabídek do výběrových řízení v oblasti stavebně-montážních prací/dodávek a souvisejících činností, jejichž zadavatelem je společnost ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 10152, a to nejméně od roku 2011 dosud. Cílem nebo výsledkem tohoto jednání účastníků řízení mohlo být narušení hospodářské soutěže.

 

3.             Důvodnými indiciemi pro zahájení řízení o možném porušení § 3 odst. 1 zákona a článku 101 Smlouvy o fungování Evropské unie byla zejména podání[5] upozorňující Úřad na možnou dohodu soutěžitelů, informace zjištěné Úřadem při místních šetřeních provedených ve dnech 22. 11. 2018 a 4. 12. 2018, a další informace zjištěné Úřadem z vlastní činnosti, kterými jsou specifické podmínky výběrových řízení, v jejichž důsledku je v předmětné oblasti hospodářská soutěž značně omezená. Zadavatel, společnost ČEPS, a.s., IČO 25702556, se sídlem Praha 10, Elektrárenská 774/2, PSČ 10152 (dále jen „ČEPS“), používá při zadávání zakázek v oblasti stavebně-montážních prací/dodávek a souvisejících činností stále stejný postup, dlouhodobě se jich účastní totožný úzký okruh soutěžitelů, kteří se různě sdružují, a možnost vstupu nových soutěžitelů do této oblasti je ztížená. Úřad nadto spatřoval u některých z těchto zakázek nestandardní cenové podobnosti v nabídkách podaných jednotlivými soutěžiteli.[6] 

 

4.             V průběhu předběžného šetření před zahájením správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0011/2019/KD (dále též „Správní řízení“) a rovněž v průběhu Správního řízení využil Úřad svých zákonných oprávnění a provedl šetření na místě v obchodních prostorách soutěžitelů dle § 21f zákona.[7] Během Správního řízení v souladu s § 21e zákona vyžádal od účastníků řízení[8] a třetích osob[9] relevantní podklady a informace.

 

5.             Úředním záznamem č.j. ÚOHS-S0011/2019/KD-06156/2019/852/RSk ze dne 1.3.2019[10] Úřad vyčlenil část spisové dokumentace k samostatnému prověřování, které se později stalo předmětem správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0207/2019/KD, v němž bylo dne 15. 10. 2020 vydáno pravomocné rozhodnutí č.j. ÚOHS-31956/2020/852/LDu.

 

6.             Na základě přípisu č.j. ÚOHS-S0011/2019/KD-26953/2019/852/PKš ze dne 7. 10. 2019 se společnost ELEKTROTRANS a.s., IČO 25655558, se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5 (dále jen „ELEKTROTRANS“) stala dne 7. 10. 2019 dalším účastníkem Správního řízení.[11] Důvodnými indiciemi pro přibrání společnosti ELEKTROTRANS do Správního řízení bylo podání[12] upozorňující Úřad na zapojení společnosti ELEKTROTRANS do možných dohod mezi soutěžiteli ve výběrových řízeních pro zadavatele ČEPS, a dále informace zjištěné Úřadem z vlastní činnosti z veřejně dostupných zdrojů a při místním šetření v obchodních prostorách společnosti ELEKTROTRANS dne 4. 9. 2019.

 

7.             Usnesením č.j. ÚOHS-S0011/2019/KD-26899/2019/852/PKš ze dne 16. 10. 2019[13] Úřad vyloučil část řízení o jednotlivých skutcích a vede o nich samostatné řízení sp. zn. ÚOHS-S0377/2019/KD.

 

8.             Úřad konstatuje, že neshromáždil důkazy prokazující porušení § 3 odst. 1 zákona jednáním ve vzájemné shodě a/nebo dohodou účastníků správního řízení, případně s dalšími soutěžiteli, spočívající v koordinaci účasti a/nebo nabídek do výběrových řízení v oblasti stavebně-montážních prací/dodávek a souvisejících činností, jejichž zadavatelem je společnost ČEPS. Úřad dále konstatuje, že neshledal porušení článku 101 Smlouvy o fungování Evropské Unie.

 

9.             Úřad účastníkům řízení umožnil seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim přípisy ze dne 9. 11. 2020[14], 11. 11. 2020[15] a 18. 11. 2020[16].

 

10.         Úřad jakožto správní orgán postupuje ve správních řízeních v souladu se zásadami stanovenými v úvodních ustanoveních zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též „správní řád“). Mezi tyto zásady patří především zásada proporcionality, zásada materiální pravdy, zásada veřejné správy jako služby, zásada rychlosti a hospodárnosti, a konečně také zásada nestrannosti a procesní rovnosti.

 

11.         Ustanovení § 86 odst. 1 písm. c) zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o přestupcích“), stanoví, že: „(1) Správní orgán usnesením zastaví řízení, jestliže… c) spáchání skutku, o němž se vede řízení, nebylo obviněnému prokázáno,…“.

 

12.         S přihlédnutím ke shora uvedeným zásadám správního řízení, zejména obecné povinnosti správního orgánu šetřit oprávněné zájmy osob zakotvené v § 2 odst. 3 správního řádu a rovněž procesní ekonomii (zamezení vzniku zbytečných nákladů a povinnost zatěžovat dotčené osoby co možná nejméně) dle § 6 odst. 2 téhož zákona, Úřad rozhodl v souladu s § 86 odst. 1 písm. c) zákona o přestupcích o zastavení řízení, neboť spáchání přestupku, o němž se vede Správní řízení, nebylo prokázáno.

 

 

Poučení

 

Proti tomuto usnesení mohou účastníci řízení dle § 152 odst. 1 a odst. 2 ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů ode dne doručení tohoto usnesení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

 

 

 

Obdrží:

Mgr. Marek Bomba, advokát (za společnost ASE s.r.o.)

Eversheds Sutherland Dvořák Hager, advokátní kancelář, s.r.o.

Oasis Florenc, Pobřežní 394/12

186 00 Praha 8

 

JUDr. Jiří Kindl, M. Jur., Ph.D., advokát (za společnost OMEXOM GA Energo s.r.o.)

WEIL, GOTSHAL & MANGES s.r.o., advokátní kancelář

Křižovnické nám. 193/2

110 00 Praha 1

 

JUDr. Vilém Podešva, LL.M., advokát (za společnosti EGEM s.r.o. a PROFI EMG s.r.o.)

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Na Pankráci 1683/127, Nusle

140 00 Praha 4

 

JUDr. Kateřina Schenková, advokátka (za společnost SPIE Elektrovod, a. s., odštěpný závod Brno)

Klimentská 1216/46

110 00 Praha 1

 

Mgr. Marie Stará, advokátka (za společnost Bohemia Müller s. r. o.)

Na Spravedlnosti 637

397 01 Písek

 

Mgr. Ing. Marek Joch, advokát (za společnost ELEKTROTRANS a.s.)

STRNAD JOCH LOKAJÍČEK advokáti s.r.o.

Jugoslávská 620/29

120 00 Praha 2

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Ve znění zákona č. 183/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých přestupcích.

[2] Ve znění zákona č. 262/2017 Sb., o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže a o změně zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o náhradě škody v oblasti hospodářské soutěže).

[3] Od 7. 10. 2019.

[4] Viz dokument č. 65 správního spisu sp. zn. ÚOHS-S0011/2019/KD (dále jen „správní spis“).

[5] Viz dokumenty č. 1 a 3 správního spisu.

[6] Viz dokumenty č. 2, 4, 5 správního spisu.

[7] Viz dokumenty č. 8, 10, 12, 13, 15, 17, 289, 290 správního spisu.

[8] Viz např. dokumenty č. 101, 214, 215, 216, 231, 255, 345, 378, 384, 423, 424, 455, 456, 457, 458, 459, 506, 507, 524 správního spisu.

[9] Viz např. dokumenty č. 88, 110, 200, 217, 236, 256, 319, 385, 406, 426, 460 správního spisu.

[10] Viz dokument č. 93 správního spisu.

[11] Viz dokument č. 316 správního spisu.

[12] Viz dokument č. 285 správního spisu.

[13] Viz dokument č. 334 správního spisu.

[14] Viz dokument č. 525 správního spisu.

[15] Viz dokument č. 529 správního spisu.

[16] Viz dokumenty č. 534, 535, 536 správního spisu.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz