číslo jednací: 37123/2020/840/MWi
spisová značka: S0453/2020

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů EP Industries, a. s. / Winning Group, a. s.
Účastníci
  1. EP Industries, a. s.
  2. Winning Group, a. s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 24. 11. 2020
Dokumenty file icon dokument ke stažení 331 KB

 

 

Spisová značka:  ÚOHS-S0453/2020/KS

Číslo jednací:      ÚOHS-37123/2020/840/MWi

 

Brno 20. 11. 2020

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0453/2020/KS, zahájeném dne 30. 10. 2020 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníků řízení, společností EP Industries, a.s., se sídlem Praha 1, Josefov, Pařížská 130/26, IČO 29294746, a Winning Group a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Křižíkova 2960/72, IČO 06794050, zastoupených JUDr. Martinem Nedelkou, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Olivova 4, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

 

rozhodnutí:

 

Spojení soutěžitelů EP Industries, a.s., se sídlem Praha 1, Josefov, Pařížská 130/26, IČO 29294746, a Winning Group a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Křižíkova 2960/72, IČO 06794050, na straně jedné, a relevantních aktiv společností SONA BLW Präzisionsschmiede GmbH a SONA AutoComp Germany GmbH, obě se sídlem Spolková republika Německo, Remscheid, Papenberger Straβe 37, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se Smlouvou oprodeji a koupi akcií, která byla uzavřena dne [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ] mezi společností Winning Group a.s., jako prodávajícím, a společností EP Industries, a.s., jako kupujícím, a Smlouvou okoupi aktiv podniků SONA BLW Präzisionsschmiede GmbH a SONA AutoComp Germany GmbH, která byla uzavřena dne [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ], mezi advokátem J. B., jednajícím jako insolvenční správce majetku společností SONA BLW Präzisionsschmiede GmbH, jako prodávajícím 1, a SONA AutoComp Germany GmbH, jako prodávajícím 2, společností Winning BLW GmbH, jako kupujícím 1, společností Winning BLW Management GmbH, jako kupujícím 2, a společností Winning Group a.s., jako ručitelem, v jejichž důsledku mají společnosti EP Industries, a.s. a Winning Group a.s. získat možnost společně kontrolovat část soutěžitele, představovanou relevantními aktivy společností SONA BLW Präzisionsschmiede GmbH a SONA AutoComp Germany GmbH, která se zabývá výrobou přesně kovaných součástek z tvrzené oceli, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

 

POVOLUJE.

 

Odůvodnění

 

1.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souvislosti s ve výroku uvedenými dokumenty, v jejichž důsledku mají společnosti EP Industries, a.s., se sídlem Praha 1, Josefov, Pařížská 130/26, IČO 29294746 (dále jen „EPI“), a Winning Group a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Křižíkova 2960/72, IČO 06794050 (dále jen „WG“),[1] získat možnost společně kontrolovat část soutěžitele, představovanou relevantními aktivy společností SONA BLW Präzisionsschmiede GmbH (dále jen „SONA BLW“) a SONA AutoComp Germany GmbH (dále jen „SONA AC“), obě se sídlem Spolková republika Německo, Remscheid, Papenberger Straβe 37, která se zabývá výrobou přesně kovaných součástek z tvrzené oceli.

2.             Relevantní aktiva společností SONA BLW a SONA AC zahrnují zejména:

-          registrovaná nebo neregistrovaná práva duševního vlastnictví, ochranné známky, patenty, užitné vzory, designové patenty, vynálezy, software, domény a know-how,

-          movitý majetek,

-          soupis současných aktiv, tj. veškeré suroviny a zásoby, výrobky v procesu výroby a nedokončené, jakož i hotové výrobky a zboží,

-          povolení, (majetkové) koncese a další povolení, licence a správní listiny podle veřejného práva,

-          knihy a záznamy, včetně výkresů, příruček, prodejních a reklamních materiálů, korespondence a seznamů (současných nebo dřívějších) zákazníků a dodavatelů, personální spisy nebo dokumenty (včetně dokumentů pro systémy penzijního připojištění),

-          nemovitosti v Duisburgu a související nájemní smlouvy,

-          nájemní smlouvy týkající se nemovitostí v Remscheidu a Mnichově,

-          jakékoli obchodní dohody týkající se prodaných aktiv, a

-          pracovněprávní vztahy.[2]

3.             Společnost WG již před uskutečněním posuzované transakce založila společnost Winning Automotive a.s., se sídlem Brno, Královo Pole, Křižíkova 2960/72, IČO 09494545 (dále jen „WA“), která doposud nevykonává žádnou podnikatelskou činnost. Společnost WA drží 100% obchodní podíly ve společnostech Winning BLW GmbH (dále jen „SPV1“) a Winning BLW Management GmbH (dále jen „SPV2“), obě se sídlem Spolková republika Německo, 42859 Remscheid, Papenberger Str. 37, jež rovněž představují společnosti nově založené za účelem realizace navrhovaného spojení soutěžitelů.

4.             Společnost WA pak prostřednictvím SPV1 a SPV2 odkoupila v rámci insolvenčního řízení od insolvenčního správce společností SONA BLW a SONA AC jejich relevantní aktiva.[3]

5.             Dne [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ] pak uzavřely společnosti WG a EPI Smlouvu o prodeji a koupi akcií (dále jen „SPA“)[4] a [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ][5][ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ][6] V souladu s SPA má po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ] má společnost WG převést [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ],[7] na společnost EPI. V konečném důsledku mají tedy společnosti EPI a WG získat možnost společně kontrolovat společnost WA, a tím i část soutěžitele představovanou relevantními aktivy společností SONA BLW a SONA AC.

6.             Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

7.             Dne 6. 11. 2020 vyzval Úřad Účastníky řízení k doplnění návrhu na povolení spojení soutěžitelů, a to výzvou č. j. ÚOHS-35555/2020/840/MWi (dále jen „Výzva“). Tato Výzva byla Účastníkům řízení doručena téhož dne. Doplnění návrhu na povolení spojení Účastníky řízení (přípis Účastníků řízení č. j. ÚOHS-35920/2020/800/JNě) obdržel Úřad dne 10. 11. 2020.

8.             Předmětné zjednodušené správní řízení bylo zahájeno dne 30. 10. 2020. Ve zjednodušených správních řízeních vedených ve věci povolení spojení soutěžitelů může Úřad podle § 16a odst. 5 zákona písemně vyzvat účastníky řízení, aby uvedli další skutečnosti nezbytné pro vydání rozhodnutí o povolení spojení nebo aby o takových skutečnostech předložili další důkazy. Doba ode dne doručení takové výzvy účastníkům řízení do dne, kdy bude tato povinnost splněna, se nezapočítává do 20-denní lhůty podle § 16a odst. 3 zákona (tj. do lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci či pro výzvu účastníkům řízení, aby podali úplný návrh na povolení spojení).

9.             Lhůta 20 dnů pro vydání rozhodnutí ve věci či pro výzvu účastníkům řízení, aby podali úplný návrh na povolení spojení, neběžela mezi doručením Výzvy Účastníkům řízení (dne 6. 11. 2020) a doručením doplnění návrhu Úřadu (dne 10. 11. 2020) 4 dny. Konec této 20-denní lhůty pro vydání rozhodnutí ve věci či pro výzvu účastníkům řízení, aby podali úplný návrh na povolení spojení, tak připadl na 23. 11. 2020.

10.         Společnost EPI stojí v čele podnikatelské skupiny, do níž náleží společnosti působící zejména v oblasti i) energetického strojírenství, ii) dopravní infrastruktury, iii) automobilového průmyslu a iv) odpadového hospodářství (dále jen „Skupina EPI“). Tato společnost přímo či nepřímo kontroluje zejména společnosti působící v oblastech:

-          elektro dodávek a systémů kontroly řízení do energetických výrobních zařízení, servisních, optimalizačních a projekčních služeb (prostřednictvím společnosti I&C Energo a.s.),

-          výroby a dodávek parních kotlů pro elektrárny, teplárny a spalovny na spalování uhlí, oleje, zemního plynu, biomasy a kombinace těchto paliv (SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s.),

-          výstavby, rekonstrukce, oprav a údržby rozvodných energetických zařízení (MSEM, a.s., SEG s.r.o. a VČE – montáže, a.s., ELQA, s.r.o. a T.O.O., spol. s r.o.),

-          výroby stožárů a konstrukcí pro energetiku, (MSEM, a.s., SEG s.r.o. a VČE – montáže, a.s.),

-          projektování, výstavby, rekonstrukce, oprav a údržby rozvodných energetických zařízení primárně na sítích VN, VVN (PROFI EMG s.r.o. a EGEM s.r.o., Elektrovod a.s.),

-           projektování síťových/nevýrobních energetických zařízení (MONTPROJEKT, a.s. a PEZ – projekce energetických zařízení s.r.o.),

-          zajišťování oprav technologických zařízení elektráren a tepláren (Energetické opravny, a.s.),

-          dodávek montážních prací při výstavbě, rekonstrukcích, modernizacích a opravách kotlů pro elektrárny, teplárny a spalovny (SES ENERGY, a.s.),

-          vývoje, projektování, výroby, výstavby a montáží železniční, tramvajové a trolejbusové infrastruktury (Elektrizace Železnic Praha a.s. a ELTRA, s.r.o.),

-          úpravy a čištění vod, technologie spalování, projekční činnost, průmyslové automatizace a výroby rozvaděčů (SES Bohemia Engineering, a.s.),

-          výroby autobusů (SOR Libchavy spol. s r.o.),

-          služeb odpadového hospodářství a nakládání s odpady (AVE CZ odpadové hospodářství, s.r.o.),

-          výroby a dodávek předizolovaných potrubních systémů včetně montážních a projekčních služeb a certifikace (Fintherm a.s.).

11.         Společnost EPI je společně kontrolována společností BLYCONO SERVICES LIMITED, se sídlem v Kyperské republice (dále jen „BSL“), a panem R. K. (dále jen „R. K.“). Společnost  BSL je holdingovou společností, jejíž obchodní podíly drží manažeři společnosti EPI a skupiny Energetický a průmyslový holding, a.s.

12.         Pan R. K. působí prostřednictvím společností, nad kterými vykonává kontrolu, zejména v oblasti i) inovací v pojišťovnictví (prostřednictvím Limewood s.r.o.), ii) inovací v oblasti zemědělství a zemědělské techniky (Night sky, s.r.o.), iii) poskytování služeb v oblasti konzultingu a prodeje maloobchodního zboží (WoodLime a.s.), iv) výroby elektřiny v Srbsku (CHP ALFA D.O.O. BEOGRAD a CHP HOLDCOM D.O.O. BEOGRAD), v) maloobchodního prodeje luxusních značek oblečení (Alize Fashion House, s.r.o. a Alize FashionHouse Praha  s.r.o.), vi) těžby andezitu (Draft Stone s.r.o.), vii) vlastnictví a pronájmu bytů (Tazima, s.r.o., Hakin, s.r.o. a V.K.P. a.s.). Pan R. K. působí také v oblasti e-commerce, a to prostřednictvím společnosti EC Investments a.s. (dále jen „ECI“), kterou [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ].

13.         Společnost ECI vykonává společnou kontrolu nad i) skupinou Mall Group, která působí jako maloobchodník v oblasti e-commerce ve střední a východní Evropě, a provozuje internetový televizní kanál „Mall TV“ v České republice a na Slovensku, ii) skupinou Heureka, která provozuje platformu pro srovnávání cen a nakupování ve střední a východní Evropě, iii) společností Boosters s.r.o., která mimo jiné provozuje herní portál grunex.com, a iv) společností IN TIME SPEDICE, s.r.o., která působí v oblasti doručování zásilek.

14.         Společnost WG je výlučně kontrolována společností Winning SW Holding, s.r.o., v níž 100% podíl drží pan S. P. W. Společnost WG prostřednictvím svých dceřiných společností působí zejména v oblasti:

-          obecného stavitelství (prostřednictvím společností Winning PS s.r.o., Winning PS – stavební firma s.r.o., Winning PS – Pamstav s.r.o. a Winning PS – PMK Drill s.r.o.),

-          bytové výstavby (Winning Estate s.r.o.),

-          projektování statiky a strojírenských konstrukcí (Winning Steel s.r.o. a Winning Deutschland GmbH),

-          tiskových služeb, personální agentury a marketingu se zaměřením na studenty (Winning People s.r.o.),

-          bezpečnostní ochrany se specializací na fyzickou ostrahu (Winning Service s.r.o.) a

-          provozování restaurací (prostřednictvím společnosti Winning Gastro s.r.o.).

15.         Společnosti SONA BLW a SONA AC působily před zahájením insolvenčního řízení v oblasti výroby přesně kovaných součástek z tvrzené oceli, a to konkrétně především v oblasti i) výroby vysoce přesných součástek, včetně diferenciálních kuželových převodovek, rychlostních převodovek, synchronizačních kroužků a dílů náprav, ii) výroby, zpracování a distribuce ocelových výkovků nebo lehkých kovů a z nich vyráběných sestav, jakož i všech činností technicky nebo ekonomicky souvisejících s těmito činnostmi a výrobky, a iii) výroby tvarovaných kovových dílů. Výše uvedené výrobky se používají zejména pro osobní a nákladní automobily a průmyslové aplikace.

16.         Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda

 

 

 

 

Obdrží

JUDr. Martin Nedelka, Ph.D., advokát

Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.

Olivova 4

110 00 Praha 1

IDDS: caxgtbk

 

 

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

Právní moc: 24. 11. 2020.[1] Společnosti EPI a WG společně dále také jen „Účastníci řízení“.

[2] Viz Zjednodušený dotazník k povolení spojení soutěžitelů, bod 25.

[3] Na základě Smlouvy okoupi aktiv podniků SONA BLW Präzisionsschmiede GmbH a SONA AutoComp Germany GmbH, která byla uzavřena dne [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ].

[4] Společnost WG jako prodávající a společnost EPI jako kupující.

[5] [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ]

[6] Tyto akcie společně představují [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ] podíl na základním kapitálu společnosti WA.

[7]Tyto akcie společně představují [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ] podíl na základním kapitálu společnosti WA.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz