číslo jednací: 36149/2020/840/MWi
spisová značka: S0435/2020

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů, společnosti Česká spořitelna, a. s. / část českého odštěpného závodu společnosti Waldviertler Sparkasse Bank AG
Účastníci
  1. Česká spořitelna, a. s.
  2. Waldviertler Sparkasse Bank AG
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 13. 11. 2020
Dokumenty file icon dokument ke stažení 346 KB

 

 

Spisová značka:  ÚOHS-S0435/2020/KS

Číslo jednací:      ÚOHS-36149/2020/840/MWi

 

Brno 12. 11. 2020

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0435/2020/KS, zahájeném dne 16. 10. 2020 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO 45244782, zastoupeného JUDr. Jiřím Kindlem, M.Jur., Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, Křížovnické nám. 193/2, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

 

rozhodnutí:

 

Spojení soutěžitelů, společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO 45244782, a části českého odštěpného závodu společnosti Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Rakouská republika, 3910 Zwettl, Sparkassenplatz 3, která působí na území České republiky prostřednictvím Waldviertler Sparkasse Bank AG, odštěpný závod, se sídlem Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, Klášterská 126, IČO 49060724, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se Smlouvou o smlouvě budoucí, uzavřenou dne 30. 9. 2020 mezi společnostmi Waldviertler Sparkasse Bank AG, jako prodávajícím, a Česká spořitelna, a.s., jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost Česká spořitelna, a.s. získat možnost výlučně kontrolovat část soutěžitele představovanou částí českého odštěpného závodu společnosti Waldviertler Sparkasse Bank AG, která působí na území České republiky prostřednictvím Waldviertler Sparkasse Bank AG, odštěpný závod a která se zabývá poskytováním bankovních služeb, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona

 

POVOLUJE.

 

Odůvodnění

1.             Skutečnost, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV04233689 ze dne 21. 10. 2020. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek a ani později Úřad žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel.

2.             Při posuzování navrhované transakce vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající posuzované spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčených oblastí. Úřad dále vycházel ze své předcházející rozhodovací praxe.

I. Notifikační podmínky

3.             navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít v souvislosti se Smlouvou o smlouvě budoucí, uzavřenou dne 30. 9. 2020 mezi společností Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Rakouská republika, 3910 Zwettl, Sparkassenplatz 3 (dále jen „WSB AG“), jako prodávajícím, a společností Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO 45244782 (dále jen „Česká spořitelna“), jako kupujícím,[1] v jejímž konečném důsledku má společnost Česká spořitelna získat možnost výlučně kontrolovat část soutěžitele představovanou částí českého odštěpného závodu společnosti WSB AG, která působí na území České republiky prostřednictvím Waldviertler Sparkasse Bank AG, odštěpný závod, se sídlem Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec II, Klášterská 126, IČO 49060724 (dále jen „WSB ČR“, převáděná část českého odštěpného závodu WSB ČR dále jen „Nabývaná část soutěžitele“), a která se zabývá poskytováním bankovních služeb. 

4.             Nabývaná část soutěžitele má být začleněna do majetku společnosti Česká spořitelna a zahrnuje mimo jiné:

-          úvěrové smlouvy,

-          vklady a související depozitní smlouvy,

-          běžné účty týkající se těchto úvěrů a vkladů,

-          jakoukoli hotovost nebo ekvivalent hotovosti týkající se Nabývané části soutěžitele,

-          jakýkoli druh zajištění, hypoték, poplatků, zástav, zástavních práv nebo jiných zástavních nároků k zajištění povinností jakékoli osoby nebo jakákoli jiná dohoda nebo ujednání s podobným účinkem, poskytnuté prodávajícímu v souvislosti s výše uvedenými úvěry,

-          každý zaměstnanec prodávajícího, který poskytuje služby jako součást Nabývané části soutěžitele, z okruhu zaměstnanců Nabývané části soutěžitele je však vyloučen i) jakýkoli přímý prodej nebo jiné osoby bez pracovního poměru s prodávajícím a ii) zaměstnanci konkrétně vyloučení z převodu a uvedení na seznamu vyloučených aktiv,

-          počítačový hardware, software, sítě, servery a komunikační technologie používané v Nabývané části soutěžitele (a vlastněné prodávajícím nebo licencované na prodávajícího) a veškeré související licenční smlouvy,

-          veškeré informace (v jakékoli formě), ve vztahu k nimž má prodávající právo převést vlastnictví na kupujícího, pokud se tyto informace vztahují k Nabývané části soutěžitele (včetně všech i) vzorců, návrhů, specifikací, výkresů, know-how, příruček a pokynů, ii) seznamů zákazníků, prodejních, marketingových a propagačních informací a iii) technických nebo jiných odborných znalostí),

-          pohledávky týkající se Nabývané části soutěžitele,

-          závazky vztahující se k Nabývané části soutěžitele,

-          vybavení (včetně elektronických zařízení a elektronických instalací), nábytek, instalace specifické pro podnik nacházející se v jakýchkoli prostorách Nabývané části soutěžitele a veškerý další hmotný majetek Nabývané části soutěžitele,

-          důležité smlouvy, které se vztahují k Nabývané části soutěžitele, včetně nájemních smluv na obchodní prostory a smluv o dodávkách, pojistných smluv a dohod s osobami přímého prodeje,

-          pohledávky z účtů vedených zahraničními úvěrovými institucemi (nostro),

-          všechna probíhající řízení týkající se výše uvedeného.[2]

Výjimku tvoří aktiva vyloučená z převodu.[3]

5.             Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 2 zákona, neboť podle tohoto ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje rovněž situace, kdy jeden nebo více podnikatelů anebo jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují alespoň jednoho soutěžitele, získá možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů anebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují takového soutěžitele nebo jeho část kontrolovat. Částí soutěžitele se pak pro účely zákona rozumí rovněž soubor jmění soutěžitele, který slouží k provozování jeho činnosti a kterému lze jednoznačně přiřadit obrat dosažený prodejem zboží na relevantním trhu, i když netvoří samostatnou pobočku závodu.

6.             Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.

II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů

7.             Jediným akcionářem společnosti Česká spořitelna je společnost Erste Group Bank AG, se sídlem v Rakouské republice. Společnost Česká spořitelnapůsobí především v oblasti poskytování bankovních produktů a služeburčených pro fyzické osoby, malé a střední podniky, města a obce i velké podniky. Spotřebitelům a živnostníkům nabízí zejména služby v oblasti vedení účtů a poskytování debetních a kreditních karet, úvěrových, spořících a investičních produktů. Firmám a podnikatelům nabízí mimo jiné platební služby, služby zajištění rizik, úvěrové produkty, financování obchodu a exportu, služby pro emitenty cenných papírů a poradenské služby. Na finančních trzích nabízí zejména správu financí, investiční bankovnictví, správu aktiv, výzkum a poradenství a úschovu cenných papírů a uměleckých děl. Společnosti náležící do téže podnikatelské skupiny jako společnost Česká spořitelna (dále jen „Skupina Erste“) nabízí na území České republiky také doplňkové finanční služby zejména v oblastech stavebního spoření a úvěrů ze stavebního spoření (Stavební spořitelna České spořitelny, a.s.), leasingu (Erste Leasing, a.s., s Autoleasing, a.s.), penzijního připojištění (Česká spořitelna – penzijní společnost, a.s.) a faktoringu (Factoring České spořitelny, a.s.). Některé další společnosti z této podnikatelské skupiny působí v oblasti pronájmu nemovitostí (CEE Property Development Portfolio 2 a.s., CITY TOWER, a.s., JRA, s.r.o., METRONOM BC s.r.o.), tvorby, řízení a administrace dotačních projektů, investic do startupů a jejich inkubace, implementace inovací ve finančních technologiích či poskytování identifikačních služeb.

8.             Nabývaná část soutěžitele působí na území České republiky zejména v oblasti poskytování bankovních služeb fyzickým osobám, podnikatelům, zvláště malým podnikům, zemědělcům, veřejným institucím a neziskovému sektoru, a to zejména v podobě vedení účtů, zajišťování platebního styku, poskytování debetních karet, spořících a vkladových produktů, spotřebitelských, investičních a provozních úvěrů, developerského financování a bankovních záruk. Nabývaná část soutěžitele také zprostředkovává v České republice prodej produktů Skupiny Erste v oblasti stavebního spoření a úvěrů ze stavebního spoření.

III. Dopady spojení

9.             Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.

10.         Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí.

11.         Skupina Erste je na území České republiky činná zejména v oblasti poskytování bankovních produktů a služeb, dále v oblasti finančních služeb, v oblasti pronájmu nemovitostí, tvorby, řízení a administrace dotačních projektů, investic do startupů a jejich inkubace, implementace inovací ve finančních technologiích a poskytování identifikačních služeb. Nabývaná část soutěžitele působí na území České republiky především v oblasti poskytování bankovních produktů a služeb.

12.         Z výše uvedeného popisu činností spojujících se soutěžitelů vyplývá, že jejich činnost se překrývá v oblasti poskytování bankovních produktů a služeb, a to konkrétně zejména v oblasti vedení účtů, zajišťování platebního styku, poskytování debetních karet, spořících a vkladových produktů, spotřebitelských, investičních a provozních úvěrů, developerského financování a bankovních záruk.[4]

13.         Nabývaná část soutěžitele působí také v oblasti maloobchodního prodeje produktů stavebního spoření a úvěrů ze stavebního spoření Skupiny Erste, avšak podíl produktů stavebního spoření Skupiny Erste sjednaných prostřednictvím Nabývané části soutěžitele na celkovém prodaném množství produktů stavebního spoření Skupiny Erste se v roce 2019 pohyboval [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ]. Navíc, Nabývaná část soutěžitele sjednává produkty stavebního spoření pouze pro Skupinu Erste. S ohledem na tyto skutečnosti Úřad nepovažuje za nezbytné detailně posuzovat dopady na hospodářskou soutěž plynoucí z vertikálního propojení aktivit spojujících se stran v oblasti prodeje produktů stavebního spoření, neboť toto není zjevně způsobilé narušit hospodářskou soutěž.

14.         Co se týče produktových relevantních trhů v oblasti bankovních a finančních služeb, ve své předchozí rozhodovací praxi Úřad určil tyto možné relevantní trhy: i) trh vkladů soukromých osob, ii) trh vkladů podnikatelské a veřejné sféry, iii) trh úvěrů soukromým osobám, iv) trh úvěrů podnikatelské a veřejné sféře, v) trh činností spojených s finančními trhy, vi) trh penzijního připojištění, vii) trh vkladů stavebního spoření, viii) trh úvěrů ke stavebnímu spoření, ix) trh hypotéčních úvěrů, x) trh obchodování s nemovitostmi, xi) trh leasingových služeb, xii) trh poskytování pojištění a xiii) trh poradenských služeb podnikům.[5] K tomu Úřad dále uvedl, že relevantní trh vkladů podnikatelské a veřejné sféry a trh úvěrů podnikatelské a veřejné sféře je možné dále členit na služby pro podnikatelský sektor a služby pro veřejný sektor.

15.         S ohledem na skutečnost, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže v žádné z výše uvedených oblastí, ponechal Úřad otázku konečného vymezení produktového relevantního trhu otevřenou a pro účely posouzení dopadů předmětného spojení soutěžitelů vycházel z oblastí, v nichž se činnost spojujících se soutěžitelů překrývá, tedy z oblastí vkladů soukromých osob, vkladů podnikatelské a veřejné sféry, poskytování úvěrů soukromým osobám, poskytování úvěrů podnikatelské a veřejné sféře a z oblasti poskytování hypotéčních úvěrů.

16.         Úřad se ve svých dřívějších rozhodnutích zabýval také vymezením relevantních trhů v oblasti bankovních a finančních služeb z hlediska geografického a konstatoval, že s ohledem na jazykové bariéry a spotřebitelské návyky je možné geografický relevantní trh vymezit jako národní.[6]

17.         Vzhledem ke skutečnosti, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže, Úřad ponechal otázku konečného vymezení geografického relevantního trhu otevřenou a posuzoval předmětné spojení soutěžitelů ve vztahu k území celé České republiky.

18.         V oblasti vkladů soukromých osob dosáhla Skupina Erste v roce 2019 na území České republiky tržního podílu cca [15-25] %, Nabývaná část soutěžitele dosáhla v tomto období v České republice tržního podílu cca [0-5] %. V oblasti vkladů podnikatelské a veřejné sféry byl tržní podíl Skupiny Erste v roce 2019 cca [5-15] % a Nabývané části soutěžitele cca [0-5] %. Co se týče oblasti poskytování úvěrů soukromým osobám, zde dosáhla Skupina Erste v roce 2019 tržního podílu cca [15-25] %, zatímco Nabývaná část soutěžitele ve stejném roce dosáhla tržního podílu pouze cca [0-5] %. Tržní podíl Skupiny Erste v oblasti poskytování úvěrů podnikatelské a veřejné sféře byl v roce 2019 cca [15-25] %, Nabývaná část soutěžitele dosáhla v tomto roce tržního podílu cca [0-5] %. V oblasti poskytování hypotéčních úvěrů dosáhla Skupina Erste v roce 2019 tržního podílu cca [15-25] % a Nabývaná část soutěžitele dosáhla v tomto roce tržního podílu [0-5] %.

19.         Spojující se soutěžitelé jsou navíc vystaveni konkurenčnímu tlaku soutěžitelů působících jak v oblasti vkladů, tak v oblasti poskytování úvěrů. Mezi významné konkurenty spojujících se soutěžitelů patří například Československá obchodní banka, a.s., Komerční banka, a.s., MONETA Money Bank, a.s., Raiffeisenbank a.s. a další.

20.         V případě, že by Úřad přistoupil k dalšímu členění oblasti vkladů podnikatelské a veřejné sféry a oblasti poskytování úvěrů podnikatelské a veřejné sféře na služby pro podnikatelský sektor a služby pro veřejný sektor, pohybovaly by se tržní podíly spojujících se soutěžitelů ve všech těchto oblastech pod hranicí 25 % (přičemž přírůstky ze strany Nabývané části soutěžitele by byly vždy menší než [0-5] %), s výjimkou oblasti poskytování úvěrů veřejné sféře, kde by tržní podíl Skupiny Erste činil cca [35-45] %. I v tomto případě by však tržní podíl Nabývané části soutěžitele byl nižší než [0-5] %. Současně i v této oblasti působí řada dalších soutěžitelů, z nichž například individuální tržní podíl společností Komerční banka, a.s. a Československá obchodní banka, a.s., jakožto nejvýznamnějších konkurentů Skupiny Erste, dosahoval 15 – 25 %.

21.         Skupina Erste představuje již v období před uskutečněním posuzované transakce jednoho z nejvýznamnějších soutěžitelů na relevantních trzích v oblasti bankovnictví na území České republiky. Jak však bylo uvedeno výše, je vystavena konkurenci řady dalších ekonomicky silných subjektů, z nichž některé jsou, stejně jako Česká spořitelna, součástí podnikatelských skupin působících v oblasti bankovnictví v řadě evropských zemí (např. Československá obchodní banka, a.s., Komerční banka, a.s. či Raiffeisenbank a.s.). Současně Nabývaná část soutěžitele představuje v České republice soutěžitele s marginálním postavením na trzích v oblasti bankovnictví. V důsledku uskutečnění posuzované transakce tedy nedojde k podstatným změnám ve spojením dotčené oblasti poskytování bankovních služeb na území České republiky.

IV. Závěr

22.         Po zhodnocení všech skutečností dospěl Úřad k závěru, že předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 16 odst. 2 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.

 

Poučení

 

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

 

 otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda

 

 

 

 

Obdrží

JUDr. Jiří Kindl, M.Jur., Ph.D., advokát

Skils s.r.o. advokátní kancelář

Křižovnické nám. 193/2

110 00 Praha 1

IDDS: 2jsg9vw

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

Právní moc: 13. 11. 2020.[1]Smlouva o smlouvě budoucí obsahuje závazný vzor smlouvy o převodu části podniku, která bude uzavřena taktéž mezi společnostmi WSB AG, jako prodávajícím, a Česká spořitelna, jako kupujícím (dále jen „Smlouva o převodu“).

[2] Viz článek 3.1 Smlouvy o převodu a přílohy této smlouvy.

[3] Viz článek 3.2 Smlouvy o převodu a přílohy této smlouvy.

[4] Oba spojující se soutěžitelé zprostředkovávají také jako doplňkovou činnost ke svým hlavním činnostem pro své klienty pojištění od nezávislých komerčních pojišťoven. Tato činnost je však u obou spojujících se soutěžitelů pouze marginální.

 

[5]Viz například rozhodnutí vydaná ve správních řízeních sp. zn. S70/2009 ve věci Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG/Weinviertler Sparkasse AG neboS164/2008 BAWAG Bank CZ a.s./Landesbank Baden-Württemberg.

[6]Viz například rozhodnutí vydané ve správním řízení sp. zn. S70/2009 ve věci Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG/Weinviertler Sparkasse AG.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz