číslo jednací: VO3/S092/99

Instance I.
Věc spojení podniků - Moravské keramické závody a.s.
Účastníci
 1. Moravská keramicka a.s., Skácelova 69, Brno
 2. Moravské keramické závody a.s., Spešovská 243, Rájec-Jestřebí
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 29. 9. 1999
Dokumenty file icon dokument ke stažení 108 KB

Č.j. S 92/99-230 V Brně dne 29. 9. 1999

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení čj. S 92/99-230, zahájeném dne 31. 8. 1999 na návrh účastníků řízení - společnosti Moravské keramické závody a.s., se sídlem Rájec - Jestřebí, Spešovská 243, zastoupené ve správním řízení Mgr. Danielem Tomíčkem, advokátem, se sídlem v Moravské Ostravě, ul. 28. října č. 4, na základě plné moci ze dne 31. 8. 1999 a společnosti Moravská keramika a. s., se sídlem Brno, Skácelova 69, PSČ 612 00, zastoupené ve správním řízení Mgr.Danielem Tomíčkem, advokátem, se sídlem Moravská Ostrava, ul. 28. října č. 4, na základě plné moci ze dne 30. 8. 1999, podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., ve věci povolení spojení podniků Moravské keramické závody a.s., se sídlem Rájec - Jestřebí, Spešovská 243 a společnosti Moravská keramika a. s. , se sídlem Brno, Skácelova 69, PSČ 612 00, podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., vydává toto

r o z h o d n u t í :

Spojení podniků podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., k němuž dochází na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti Moravské keramické závody a.s., se sídlem Rájec - Jestřebí, Spešovská 243, konané dne 30.7.1999 a mimořádné valné hromady společnosti Moravská keramika a. s., se sídlem Brno, Skácelova 69, PSČ 612 00, konané dne 30.7.1999, s tím, že společnost Moravské keramické závody a.s., se sídlem Rájec - Jestřebí, Spešovská 243 se stane právním nástupcem společnosti Moravská keramika a. s., se sídlem Brno, Skácelova 69, okres Brno - město, PSČ 612 00, která bude zrušena bez likvidace, přičemž na společnost Moravské keramické závody a.s., se sídlem Rájec - Jestřebí, Spešovská 243 přejdou veškerá práva a povinnosti zaniklé společnosti Moravská keramika a. s., se sídlem Brno, Skácelova 69, PSČ 612 00, se podle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., po zjištění skutkového stavu, získání potřebných podkladů pro rozhodnutí a po seznámení účastníka řízení s výsledky šetření před rozhodnutím v souladu s § 12 odst. 6 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.,

p o v o l u j e.

Odůvodnění :

Dne 31. 8. 1999 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") na návrh účastníků řízení - společnosti Moravské keramické závody a.s., se sídlem Rájec - Jestřebí, Spešovská 243 (dále jen "MKZ"), a společnosti Moravská keramika a. s., se sídlem Brno, Skácelova 69, PSČ 612 00, (dále jen "MK"), správní řízení čj. S 92/99-230 ve věci povolení spojení podniků podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "zákon"). Společnost MKZ je ve správním řízení zastoupena Mgr. Danielem Tomíčkem, advokátem, se sídlem v Moravské Ostravě, ul. 28. října č. 4, na základě plné moci ze dne 31. 8. 1999. Společnost MK je ve správním řízení zastoupena rovněž Mgr. Danielem Tomíčkem, advokátem, se sídlem v Moravské Ostravě, ul. 28. října č. 4, a to na základě plné moci ze dne 30. 8. 1999.

Ke spojení podniků dochází na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti MKZ, konané dne 30.7.1999 a mimořádné valné hromady společnosti MK, konané dne 30.7.1999. Ke spojení podniků dochází sloučením obou podniků jako celků, a to tak, že sloučením dojde ke zrušení MK bez likvidace a následnému zániku této společnosti výmazem z obchodního rejstříku, přičemž MKZ bude právním nástupcem MK a přejdou na ni veškerá práva a povinnosti MK.

Úřad oznámil v souladu s ustanovením § 11 odst. 1 písm. j) zákona spojení podniků dne 15.9.1999 v Obchodním věstníku č. 37/99. Ve stanovené lhůtě ani později do doby vydání tohoto rozhodnutí úřad neobdržel k posuzovanému spojení podniků žádné připomínky.

Podle ustanovení § 12 odst. 6 zákona byli účastníci řízení seznámeni s výsledky šetření dne 28. 9. 1999. K výsledkům šetření nevznesli žádné připomínky.

 1. Charakteristika spojujících se podniků

Moravské keramické závody a. s.

byla založena zakladatelskou listinou 5.5.1992. Jediným zakladatelem společnosti byl Fond národního majetku. Byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně oddíl B, vložka 858 dne 6. 5. 1992. Předmět podnikání podle výpisu z obchodního rejstříku zahrnuje výrobu keramiky, tuhových výrobků, keramických, žlabových a ucpávkových hmot, zámečnictví, silniční motorová doprava osobní a nákladní, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu, výroby a služeb, provozování dráhy - vlečky, zemní práce pomocí mechanizmů, opravy motorových vozidel, dobývání a doprava žáruvzdorných jílů, slévárenských a stavebních písků a kameniva.

MKZ dodává na trh České republiky žáruvzdorné výrobky pro slévárenský a metalurgický průmysl. Jedná se o šamoty, keramické filtry, žlabové hmoty, ucpávkové hmoty, tuhové kelímky a tuhové zátky. Odběrateli jsou provozovatelé vysokých pecí, slévárny, ocelárny a hliníkárny.

Do doby sloučení byla hlavním akcionářem společnosti MKZ společnost MK, vlastnící 49,74 % akcií. Zbývající struktura akcionářů je taková, že žádný z akcionářů nemá více než 10 % akcií.

Společnost MKZ není součástí žádné skupiny. Společnost MKZ nemá žádné majetkové účasti, které by jí umožňovaly kontrolu jiného podniku.

Moravská keramika a. s.

byla zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským obchodním soudem v Brně oddíl B, vložka 2922 dne 10. 3. 1999. Předmět jejího podnikání je podle výpisu z obchodního rejstříku koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelská činnost, organizační a ekonomické poradenství. Společnost dosud nevykonávala a nevykonává žádnou výrobní ani obchodní činnost a nepůsobí tedy na žádném trhu. Do doby spojení podniků vlastnila 49,74 % akcií společnosti MKZ. Nemá jiné majetkové účasti, kterými by kontrolovala určitý podnik. Společnost má dva akcionáře - fyzické osoby.

2. Rozhodné skutečnosti, zjištěné v průběhu správního řízení

Vymezení relevantního trhu

Relevantní trh obecně je místem, kde se setkává nabídka s poptávkou. Relevantní trh byl pro účely posouzení spojení podniků vymezen z hlediska věcného, geografického a časového.

Věcné vymezení relevantního trhu

V předmětném spojení podniků se jedná o žáruvzdorné výrobky, určené pro vysokopecní systémy a pro slévárenský a metalurgický průmysl. Jedná se o šamoty (šamotové kameny, tvarovky a šamotová malta), keramické pěnové filtry, žlabové hmoty, ucpávkové hmoty, tuhové kelímky a zátky. Každá z vyjmenovaných skupin posuzovaných výrobků zahrnuje speciální a jednoúčelové výrobky se specifickými užitnými vlastnostmi.

Z hlediska konečného spotřebitele i z hlediska užití se od sebe tyto skupiny výrobků podstatně odlišují. Úřad tyto skupiny charakterizuje takto:

 1. Šamot

 • Šamotové kameny - jsou žáruvzdorné tvarovky, které se používají jako konstrukční a vyzdívací materiál. Jsou určeny pro vnitřní zdivo, klenby a části hutnických, cementářských a sklářských agregátů, pro výstavbu krbů a kamen. Vyrábí se normalizované, plné a speciální tvarovky, tažené i lisované.

 • Šamotové tvarovky jsou žáruvzdorné tvarové výrobky, které jsou určeny pro sestavy licích systémů k odlévání kovů, pro konstrukční, vyzdívací a speciální účely. Dodávají se kompletní licí systémy i jejich části (kanálky, trubky, hvězdice a nálevky) a komponenty uzavíracích licích systémů pánví. Jsou vyráběny litím nebo lisováním.

 • Kamnářský šamot jsou žáruvzdorné tvarovky, které se používají jako konstrukční i nekonstrukční vyzdívka krbů, kamen a podobných tepelných agregátů. Šamot je odolný vůči teplotním změnám. Vyrábí se jako desky a pláty různých rozměrů, podle požadavků i speciální tvarovky.

 • Šamotová malta se používá ke spojování žáruvzdorných tvarovek.

 1. Keramické pěnové filtry

se používají k odstraňování kovových i nekovových vměstků a jiných nečistot z tavenin tvárné a šedé litiny, hliníkových slitin a barevných kovů.

 1. Žlabové hmoty.

Jedná se o žáruvzdorné žlabové dusací směsi pro výrobu a opravy monolitického zdiva, koryt a odpichových žlabů vysokých pecí.

 1. Ucpávkové hmoty

jsou zrněné plastické směsi žáruvzdorného ostřiva, pojiva a tekuté složky, určené pro uzavírání odpichových otvorů vysokých pecí a pecí elektrických.

 1. Tuhové kelímky

jsou určeny pro tavení, čistění, mísení a dopravu kovů . Používají se zejména pro tavení slitin hliníku a ostatních barevných kovů.

 1. Tuhové zátky

se používají ve slévárenství a hutnictví jako součásti uzavíracího ústrojí licích pánví.

Z hlediska užití nelze jednotlivé druhy výrobků zaměnit. Zákazníci si tyto výrobky objednávají pro speciální použití. Jednotlivé skupiny výrobků se liší technologií výroby, chemickým složením i fyzikálními vlastnostmi v souladu s účelem, pro nějž byly vyvinuty.

Z těchto důvodů byly po věcné stránce relevantní trhy úřadem vymezeny jako trh šamotů, trh keramických pěnových filtrů, trh žlabových hmot, trh ucpávkových hmot, trh tuhových kelímků a trh tuhových zátek.

Geografické vymezení relevantního trhu

Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Po vyhodnocení těchto podmínek byl trh z hlediska geografického vymezen územím České republiky (dále jen "ČR"). Spojované podniky zásobují odběratele na celém území ČR dle jejich požadavků.

Časové vymezení relevantního trhu

Z hlediska časového se jedná o trh trvalý, tvořený pravidelně se opakujícími dodávkami. Dodávky nepodléhají v průběhu kalendářního roku větším výkyvům. Pro vymezení podílů spojovaných subjektů na celkových obratech dosahovaných na relevantním trhu bylo hodnoceno období roku 1998.

Tržní podíl spojujících se podniků

Spojování podniků, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž, podléhá povolení úřadu. Za narušení soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží ve smyslu § 8a odst. 1 zákona.

Vzhledem k tomu, že společnost Moravská keramika a. s. nevyvíjí žádnou výrobní ani obchodní činnost, úřad posuzoval dopad spojení podniků na relevantní trhy, na nichž působí společnost MKZ. Úřad posuzoval působení společnosti MKZ na jednotlivých relevantních trzích, z nichž každý je definován specifickými jednoúčelovými výrobky.

Pro vymezení podílů spojovaných podniků na celkových obratech dosahovaných na těchto relevantních trzích bylo hodnoceno období roku 1998.

V průběhu řízení bylo zjištěno, že na relevantním trhu šamotů, trhu keramických pěnových filtrů a trhu žlabových hmot nezaujímá společnost MKZ podíl, který by představoval narušení soutěže.

V průběhu řízení bylo zjištěno, že společnost MKZ je jediným tuzemským výrobcem a dodavatelem ucpávkových hmot, používaných pro menší a střední vysoké pece. Pro velké vysoké pece se používají ucpávkové hmoty zahraniční produkce. Dovoz ucpávkových hmot zaujímá asi 30 % trhu.

Na relevantním trhu tuhových kelímků působí kromě společnosti MKZ subjekty, dodávající zboží zahraniční výroby. Dovoz tuhových kelímků zaujímá asi 60 % trhu.

Na relevantním trhu tuhových zátek působí kromě společnosti MKZ i tuzemská společnost KERAVIT s.r.o. a subjekty, dodávající tuhové zátky zahraniční produkce. Dovoz tuhových zátek tvoří asi 13 %.

Úřad konstatuje, že na relevantním trhu ucpávkových hmot, na relevantním trhu tuhových kelímků a na relevantním trhu tuhových zátek zaujímaly v roce 1998 spojující se podniky podíl, který přesahuje 30 % celkového obratu na celostátním trhu daného zboží.

Spojení podniků přináší podle účastníků řízení následující výhody :

(citace):

"Zásadním okamžikem fúze z hlediska stanovení hospodářských výhod je skutečnost, že sloučením nabude MKZ 80 000 kusů vlastních akcií, které jsou nyní v majetku MK. Společnost MKZ má ze zákona povinnost prodat tyto akcie do 18 měsíců od jejich nabytí, čímž získá peněžní prostředky k potřebným investicím. Další důležitou skutečností obdobného charakteru je možnost MKZ využít v případě sloučení práva na výhodné čerpání půjčky". (konec citace)

Způsob uzavření a čerpání půjčky i její výše jsou uvedeny na straně 92 spisu. Dále účastníci řízení uvádí podnikatelský záměr, spočívající v rekonstrukcích stávajících technologických zařízení, nákupu doplňkových strojů a inovaci výrobních provozů - viz strany 92-93 a 113-114 spisu.

Dále účastníci řízení uvádějí:

(citace)

"Jako výhodu fúze je nutno hodnotit i zachování výrobních kapacit (např. v závodě Šamotka) nebo jejich zvýšení (např. závod Svitavy). Se zachováním a rozvojem výroby MKZ, resp. s rozvojem společnosti jako celku, který lze po provedení investic předpokládat, souvisí i skutečnost zachování či zvýšení podílu na trhu výrobků ČR oproti zahraničním konkurentům, což je z hlediska veřejného zájmu záležitost důležitá, a to minimálně z hlediska příjmů státního či obecního rozpočtu z daně z příjmů. To se v daném případě týká zejména trhu tuhových kelímků a zátek, kde je silná zahraniční konkurence, ale i žlabových a ucpávkových hmot.

Díky větším investicím, zachování či rozvoji výroby, je dána dle našeho názoru další výhoda z hlediska veřejného zájmu, což je zachování či zvýšení pracovních příležitostí. Není tajemstvím, že kromě obecně zhoršené ekonomické situace v ČR, je situace v hutnictví, což je hlavní odvětví, kam směřují výrobky MKZ, ještě daleko horší. To vše obecně vede k hledání úspor, mimo jiné i na mzdách. Dle názoru vedení MKZ provedení potřebných investic povede minimálně k zachování většiny pracovních míst v podniku, v některých případech dokonce i k přibírání nových pracovních sil. Tato skutečnost je jistě v návaznosti na špatnou situaci zaměstnanosti v okrese Blansko nezanedbatelná. Výhoda se kromě MKZ jako celku týká hlavně závodu 1 Šamotka, závodu 5 Svitavy a dále provozu Lažánky, kde je nutno najít a rozjet novou výrobu.

Z hlediska veřejného zájmu, nelze pominout rovněž nutnost investovat do ekologie, a to v souladu s požadavky CHKO Moravský kras a vodohospodářské inspekce.

Kromě shora uvedených hlavních výhod je za výhodu možno považovat rovněž zvýšení základního jmění MKZ"

(konec citace)

3. Právní analýza

 1. Ke spojování podniků podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona dochází sloučením nebo splynutím obchodních společností, družstev a jiných právnických osob. Sloučením MKZ a MK dochází k situaci, kdy společnost MKZ se stane právním nástupcem společnosti MK. Společnost MK bude zrušena bez likvidace, při čemž na společnost MKZ přejdou veškerá práva a povinnosti zaniklé společnosti MK.

Úřad konstatuje, že sloučení podniků výše popsaným způsobem je spojením podniků podle § 8 odst. 1 písm. a) zákona.

 1. Spojování podniků, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž, podléhá povolení úřadu. Za narušení soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží ve smyslu § 8a odst. 1 zákona.

Úřad konstatuje, že na relevantním trhu ucpávkových hmot, tuhových kelímků a tuhových zátek zaujímaly v roce 1998 spojující se podniky podíl, který přesahuje 30 % celkového obratu na celostátním trhu daného zboží.

Z uvedeného vyplývá, že zákonná domněnka narušení soutěže je naplněna a je dána působnost úřadu k řízení podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona.

 1. Podle § 8a odst. 2 zákona úřad spojení podniků povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese. V ostatních případech úřad spojení nepovolí. V rozhodnutí o povolení spojení může úřad stanovit omezení a závazky, nezbytné pro ochranu hospodářské soutěže.

4. Posouzení z hlediska judikátů EU

Základním dokumentem, upravujícím v EU problematiku kontroly koncentrace podniků, je Nařízení Rady č. 4064/89, o kontrole koncentrace podniků, které je novelizováno Nařízením Rady č. 1310/97.
Nařízení Rady se vztahuje na všechny formy koncentrace s komunitární dimenzí, přičemž komunitární dimenzi má spojení:
 1. s celosvětovým obratem zúčastněných podniků nad 5 mld ECU,
 2. celkový obrat v rámci EU, každého z nejméně dvou daných podniků, je více než 250 mil. ECU,

pokud každý z daných podniků nedosáhne více než dvou třetin svého celkového obratu v rámci EU v jednom členském státě.

Vzhledem k tomu, že posuzované spojení podniků MKZ a MK nedosahuje hranice celkového obratu, stanovené Nařízením Rady, úřad konstatuje, že spojení podniků by v rámci EU nepodléhalo povolovacímu řízení Evropské Komise.

Úřad přihlíží podpůrně k judikatuře EU, ale při svém rozhodování se řídí zákonem o ochraně hospodářské soutěže.

Závěr

V provedeném řízení úřad posoudil všechny zjištěné skutečnosti z hlediska dopadu spojení na hospodářskou soutěž.

V daném případě se jedná o spojení podniků, z nichž společnost MK je společností, která dosud nevykonávala podnikatelskou činnost a na trhu ČR nepůsobila. Společnost MKZ působí mj. na relevantních trzích, vymezených po věcné stránce jako trh ucpávkových hmot, tuhových kelímků a tuhových zátek.

Úřad konstatuje, že vzhledem k uvedeným skutečnostem, nedojde posuzovaným spojením podniků k vyšší koncentraci na vymezených relevantních trzích.

Úřad však zároveň konstatuje, že při svém rozhodování zohlednil skutečnost, že i po spojení bude zachována výroba v jednotlivých závodech MKZ, dojde ke zvýšení kvality výrobků vyrobených na nových modernějších strojích a v jejím důsledku ke zvýšení podílu výrobků MKZ na trhu ve srovnání se zahraniční konkurencí, což je současně i výhodou z celospolečenského hlediska, především v podobě zlepšení obchodní bilance ČR, ale i stability zaměstnanosti v regionu.

Úřad po zvážení všech shora popsaných skutečností rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, neboť je názoru, že újma, která omezením může vzniknout, bude převážena výhodami, jež spojení podniků přinese.

Poučení o opravném prostředku :

Podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí do 15 dnů po jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

Ing. Stanislav Hladík, CSc.

pověřený řízením III. výkonného odboru

Rozhodnutí obdrží:

2 x Mgr. Daniel Tomíček, advokát, Moravská Ostrava, ul. 28. října č. 4, právní zástupce společností Moravské keramické závody a.s., se sídlem Rájec - Jestřebí, Spešovská 243, a Moravská keramika a. s., se sídlem Brno, Skácelova 69, PSČ 612 00

1 x spis

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en