číslo jednací: 21668/2020/840/DVá
spisová značka: S0262/2020/KS

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů ČEZ ESCO, a.s. / ČEZ Energo, s.r.o. / TEDOM a.s.
Účastníci
  1. ČEZ ESCO, a.s.
  2. ČEZ Energo, s.r.o.
  3. TEDOM a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 20. 7. 2020
Dokumenty file icon dokument ke stažení 292 KB

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-S0262/2020/KS

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-21668/2020/840/DVá

 

Brno 16. 7. 2020

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0262/2020/KS, zahájeném dne 1. 7. 2020 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti ČEZ ESCO, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, IČO 03592880, zastoupeného Mgr. Petrem Burzanovským, advokátem, se sídlem Praha 2, Vinohradská 938/37, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

 

ROZHODNUTÍ:

 

Spojení soutěžitelů ČEZ ESCO, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, IČO 03592880, a ČEZ Energo, s.r.o., se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1531/3, IČO 29060109, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě (i) „Rámcové smlouvy o prodeji a koupi podílu společnosti ČEZ Energo s.r.o.“ a (ii) „Smlouvy o prodeji a koupi podílu společnosti ČEZ Energo s.r.o.“, které byly uzavřeny dne 29. 6. 2020 mezi společnostmi ČEZ ESCO, a.s., vždy jako kupujícím, a TEDOM a.s., se sídlem Výčapy č.p. 195, IČO 28466021, vždy jako prodávajícím, a v jejichž důsledku má společnost ČEZ ESCO, a.s. získat obchodní podíl představující 49,9 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti ČEZ Energo, s.r.o., čímž má navýšit svůj stávající podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech v této společnosti na 100 %, a získat tak možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

 

POVOLUJE.

 

Odůvodnění

1.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě dokumentů uvedených ve výroku tohoto rozhodnutí, v jejichž důsledku má společnost ČEZ ESCO, a.s., se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, IČO 03592880 (dále jen „ČEZ ESCO“), nabýt obchodní podíl představující 49,9 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti ČEZ Energo, s.r.o., se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1531/3, IČO 29060109 (dále jen „ČEZ Energo“), čímž má navýšit svůj stávající podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech v této společnosti na 100 %, a získat tak možnost vykonávat výlučnou kontrolu nad společností ČEZ Energo, jež před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů podléhala společné kontrole vykonávané společnostmi ČEZ ESCO a TEDOM, a.s., se sídlem Výčapy č.p. 195, IČO 28466021 (dále jen „TEDOM“).

2.             Spojení splňuje rovněž notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

3.             Společnost ČEZ ESCO působí zejména v oblasti energetiky, když se zabývá zejména prodejem elektrické energie a dalších energetických produktů (dodávkami tepla a plynu), přičemž se sama či prostřednictvím svých dceřiných společností dále zabývá mj. instalací a provozováním a údržbou úsporných technologií (lokálních energetických zdrojů), projektováním energetických staveb, komplexními projekty energetických úspor, dodávkami řešení v oblasti veřejného osvětlení, osvětlení průmyslových objektů a technickou správou budov.

4.             Společnost ČEZ ESCO je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí společnost ČEZ, a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, IČ: 45274649, která kontroluje řadu dalších společností (dále jen „Skupina ČEZ“). Skupina ČEZ se zabývá na území České republiky zejména výrobou elektrické energie, distribucí elektrické energie a jejím velko- i maloobchodním prodejem. Skupina ČEZ dále poskytuje různé podpůrné služby elektrizační soustavě, působí v oblasti výroby, rozvodu a prodeje tepelné energie, v oblasti obchodu s plynem, v oblasti telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických zařízení a v dalších oblastech.

5.             Společnost ČEZ Energo se na území České republiky zabývá instalací a provozováním kogeneračních jednotek pro společnou výrobu elektrické energie a tepla obvykle s výkonem do 5 MWe, přičemž tyto zdroje jsou provozovány především v rámci vlastních či pronajatých systémů centrálního zásobování teplem nebo jako součást lokálních komunálních výtopen, průmyslových podniků nebo veřejných institucí. V období předcházejícím realizaci předmětné transakce je společnost ČEZ Energo společně kontrolována společnostmi ČEZ ESCO a TEDOM.

6.             Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. b) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

Mgr. Petr Burzanovský, advokát

DBK PARTNERS, advokátní kancelář, s.r.o.

Vinohradská 938/37

120 00 Praha 2

IDDS: rvqhvs4

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy  

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz