číslo jednací: 16680/2020/840/JMě
spisová značka: S0194/2020/KS

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Greiner AG / Eurofoam GmbH
Účastníci
  1. Greiner AG
  2. Eurofoam GmbH
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 9. 6. 2020
Dokumenty file icon dokument ke stažení 259 KB

ÚOHS-S0194/2020/KS

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-16680/2020/840/JMě

 

Brno: 5. 6. 2020

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0194/2020/KS, zahájeném dne 18. 5. 2020 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti Greiner AG, se sídlem Rakouská republika, Kremsmünster, Greinerstraße 70, zastoupeného JUDr. Martinem Nedelkou, Ph.D., LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

 

ROZHODNUTÍ:

 

Spojení soutěžitelů Greiner AG, se sídlem Rakouská republika, Kremsmünster, Greinerstraße 70, a Eurofoam GmbH, se sídlem Rakouská republika, Kremsmünster, Greinerstraße 70, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě smlouvy o koupi a převodu podílu, jež byla dne 2. 4. 2020 uzavřena mezi společnostmi Greiner AG, jako kupujícím, a Recticel S.A.-N.V., se sídlem Belgické království, Brusel, Olympiadenlaan 2, jako prodávajícím, na jejímž základě má společnost Greiner AG nabýt obchodní podíl představující 50 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Eurofoam GmbH, tím navýšit svůj stávající obchodní podíl na této společnosti na 100 % a získat tak možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona      

POVOLUJE.

 

Odůvodnění

1.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě dokumentu uvedeného ve výroku tohoto rozhodnutí, v jehož důsledku má společnost Greiner AG, se sídlem Rakouská republika, Kremsmünster, Greinerstraße 70 (dále jen „Greiner“), nabýt obchodní podíl představující 50 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Eurofoam GmbH, se sídlem Rakouská republika, Kremsmünster, Greinerstraße 70 (dále jen „Eurofoam“), tím navýšit svůj stávající obchodní podíl na této společnosti na 100 % a získat tak možnost tuto společnost výlučně kontrolovat. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 písm. a) zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).    

2.             Společnost Greiner je mateřskou společností podnikatelské skupiny Greiner (dále jen „skupina Greiner“),[1] která je rozdělena do čtyř provozních divizí:

(i)                 divize Greiner Foam International (dále jen „divize GFI“), která je aktivní v oblasti vývoje, výroby a zpracování funkčních polyuretanových (dále jen „PUR“) pružných a kompozitních pěn,

(ii)               divize Greiner Packaging International zabývající se výrobou plastových výrobků – zejména plastových obalů pro potravinářský a nepotravinářský průmysl, včetně obalů pro mléčné výrobky, potraviny, zdravotnictví, kosmetiku a chemikálie, a dále zakázkovou výrobou plastových dílů mj. pro automobilový průmysl, pro oblast integrálních systémů topení a klimatizace a pro trh stavebních technologií, přičemž v  České republice působí tato divize prostřednictvím společností Cardbox Packaging s.r.o., se sídlem Zádveřice-Raková, Zádveřice 48, IČO 29372801, greiner assistec s.r.o., se sídlem Březová 181, IČO 29188440, greiner packaging s.r.o., se sídlem Louka u Litvínova, Greinerova 216, IČO 26309181, a greiner packaging slušovice s.r.o., se sídlem Slušovice, Greinerova 54, IČO 46901507,

(iii)             divize Greiner Bio-One, jež působí v oblasti lékařské technologie, konkrétně biotechnologie, diagnostického a farmaceutického průmyslu a v lékařských a in-vitro diagnostických oblastech), a

(iv)              divize Greiner Extrusion Group, která je činná v oblasti vývoje a výroby linek, nástrojů a kompletních strojních zařízení pro extruzi (protlačování) plastu pro výrobce nejrůznějších profilů a dílů, přičemž v České republice působí tato divize prostřednictvím společností GPN GmbH - organizační složka Česká republika, se sídlem Trhové Sviny, Husova 1056, IČO 26113945, a GPN strojírna s.r.o., se sídlem Trhové Sviny, Husova 1056, IČO 28130464.    

3.             Provozní divize GFI, jež se zaměřuje na vývoj, výrobu a zpracování PUR pěny, zahrnuje rovněž společnost Eurofoam, nad níž společnost Greiner vykonává před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů společnou kontrolu spolu se společností Recticel S.A.-N.V., se sídlem Belgické království, Brusel, Olympiadenlaan 2 (dále jen „Recticel“), a dále následující obchodní subdivize:

-          subdivize Greiner Perfoam, jež je tvořena společností Greiner Perfoam GmbH a jejími dceřinými společnostmi[2] a která vyvíjí a vyrábí funkční díly speciálně pro interiér a zavazadlový prostor prémiových vozidel a dále uzpůsobené akustické komponenty pro tato vozidla; tato subdivize nabízí rovněž řešení pro plata a rolety zavazadlového prostoru a akustické izolace a podlahy zavazadlového prostoru,   

-          subdivize Greiner Aerospace, která je tvořena společností Greiner aerospace GmbH a jejími dceřinými společnostmi[3] a která působí v oblasti hromadné výroby sedáků a potahů pro letecký průmysl,

-          subdivize Greiner Purtec, sestávající se ze společnosti Greiner PURTEC GmbH a jejích dceřiných společností,[4] která se specializuje na výrobu inovativní izolace nádrží na vodu a poskytuje řešení v oblasti tepelné a akustické izolace budov a oken, jakož i řešení pro chlazení, klimatizaci a akustiku místností,

-          subdivize Greiner Multifoam, tvořená společností Greiner MULTIfoam GmbH a jejími dceřinými společnostmi, jež je výrobcem rebondované PUR pěny (tj. pěny vyrobené ze zbytků, které vznikají při přeměně PUR pěn) a její výrobky se používají v automobilovém, sportovním, stavebním, obuvnickém a nábytkářském průmyslu,   

-          subdivize Unifoam, tvořená společností Unifoam (PTY) Ltd., která je jihoafrickým výrobcem pružné PUR pěny se specializací na výrobu matrací a přesných dílů pro čalouněný nábytkářský průmysl.  

4.             V České republice působí ze skupiny Greiner dále společnosti Greiner Real Estate s.r.o., se sídlem Trnava 400, IČO 49017934, a Greiner Group Services s.r.o., se sídlem Trnava 400, IČO 29254990, které poskytují své služby v oblasti nemovitostí, účetnictví, daní a další základní služby pouze interně společnostem v rámci skupiny Greiner.

5.             Společnost Eurofoam je před uskutečněním spojení společně kontrolována společnostmi Greiner[5] a Recticel,[6] z nichž každá vlastní 50% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech této společnosti. Společnost Eurofoam působí v oblasti výroby pružné deskové PUR pěny na bázi polyetheru a polyesteru, když provozuje 36 továren, které vyrábějí a zpracovávají PUR pěnu po celé střední a východní Evropě.[7] Tzv. komfortní PUR pěny vyráběné společností Eurofoam jsou využívány především v nábytkářském odvětví a v oblasti ložních souprav, zatímco tzv. speciální PUR pěny pro technické užití nacházejí uplatnění zejména v automobilovém a stavebním průmyslu a dále při výrobě strojů, sportovního vybavení a obalů.

6.             V České republice vyvíjí společnost Eurofoam činnost prostřednictvím společností EUROFOAM Bohemia s.r.o., se sídlem Klášterec nad Ohří, Vernéřov, Průmyslová 5, IČO 25435655,[8] BPP spol. s r.o., se sídlem Brno, Tuřany, Tuřanka 877/125, IČO 41604288,[9] EUROFOAM TP spol. s r.o., se sídlem Brno, Tuřany, Tuřanka 877/125, IČO 25531239,[10] a SINFO, spol. s r.o., se sídlem Mladá Vožice, Souhradí 84, IČO 60827955,[11] které působí v oblasti konverze (tj. vertikálního a horizontálního řezání, vysekávání a řezání kontur) a distribuce výrobků z PUR pěny pro různé použití v oblasti lůžkovin, čalounictví, nábytku, automobilovém průmyslu, spotřebním zboží a filtračním průmyslu.

7.             Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. b) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

 

 

 

Obdrží:

JUDr. Martin Nedelka, Ph.D., LL.M., advokát

Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.

Olivova 4

110 00 Praha 1

IDDS: caxgtbk

 

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy  

 

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 9. 6. 2020.[1] Společnost Greiner je ve vlastnictví fyzických osob – tzv. rodinných akcionářů, kteří kromě skupiny společností, v jejímž čele stojí společnost Greiner, nevykonávají kontrolu nad dalšími společnostmi působícími v oblasti výroby PUR pěny či v souvisejících oblastech.

[2] V České republice působí tato subdivize prostřednictvím společnosti Greiner Perfoam s.r.o., se sídlem Tábor, Měšice, Vožická 601, IČO 63908514, zabývající se zejména vývojem a výrobou funkčních dílů speciálně pro interiér a zavazadlový prostor prémiových vozidel, jakož i uzpůsobených akustických komponentů pro tato vozidla.

[3] V České republice působí tato subdivize prostřednictvím společnosti Greiner aerospace CZ spol. s r.o., se sídlem Nýrsko, Komenského 895, IČO 29125031, zabývající se vývojem řešení pro sedadla v letadlech.

[4] V České republice působí tato subdivize prostřednictvím společnosti Greiner PURTEC spol. s r.o., se sídlem Nýrsko, Komenského 895, IČO 25191551, jež se specializuje na výrobu inovativní izolace nádrží na vodu a dále poskytuje řešení v oblasti tepelné a akustické izolace.

[5] Prostřednictvím její dceřiné společnosti Greiner Foam International GmbH.

[6] Prostřednictvím její dceřiné společnosti […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…].

[7] Kromě výroby pružných deskových PUR pěn se společnost Eurofoam v současné době zabývá rovněž distribucí technických PUR pěn vyráběných společností Recticel, […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…].

[8] Společnost Eurofoam vlastní nepřímo 100% podíl v této společnosti.

[9] Společnost Eurofoam vlastní 51,27% podíl v této společnosti; zbývající podíly vlastní 4 fyzické osoby, z nichž žádná nevlastní větší než 13% podíl v této společnosti.

[10] Společnost Eurofoam vlastní 80% podíl v této společnosti.

[11] Společnost Eurofoam vlastní 51% podíl v této společnosti, zbývající 49% podíl vlastní fyzická osoba.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz