číslo jednací: S834/2014/KD-22001/2019/851/ŠBo

Instance I.
Věc Kartelová dohoda ve stavebnictví
Účastníci
 1. STRABAG a.s.
 2. EUROVIA CS, a.s.
 3. SWIETELSKY stavební s.r.o.
 4. M – SILNICE a.s.
 5. Lesostavby Třeboň a.s.
 6. BERGER BOHEMIA a. s.
 7. Skanska a.s.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí zastaveno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 27. 8. 2019 (Výrok I. rozhodnutí)
30. 8. 2019 (Výroky II. a III. rozhodnutí)
Související rozhodnutí S834/2014/KD-38118/2015/851/LŠt
R381,382,388,389,390,393,395/2015-04749/2016/310/JZm
S834/2014/KD-22001/2019/851/ŠBo
Dokumenty file icon dokument ke stažení 629 KB

Č. j.: ÚOHS-S834/2014/KD-22001/2019/851/ŠBo

 

Brno: 9. 8. 2019

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD, jež bylo dne 13. 10. 2014 vyloučeno dle § 140 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též „správní řád“), k samostatnému rozhodnutí ze společného řízenísp. zn. S426/2012/KD zahájeného dne 31. 7. 2012 z moci úřední dle § 46 správního řádu, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 tohoto zákona, jehož účastníci řízení jsou společnosti:

 

 • STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00, IČO 60838744, zastoupená na základě plné moci Mgr. Robertem Nešpůrkem, LL. M., advokátem, HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem Praha 1, Nové Město, Na Florenci 2116/15, PSČ 110 00,
 • EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Národní 138/10, PSČ 110 00, IČO 45274924, zastoupená na základě plné moci Mgr. Radkem Pokorným, advokátem, Advokátní kancelář Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o., se sídlem Praha 1, Nové Město, Klimentská 1216/46, PSČ 110 00,
 • SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice, České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599, zastoupená na základě plné moci Mgr. Petrem Nesporým, advokátem, NS & Partners s.r.o., advokátní kancelář, se sídlem České Budějovice – České Budějovice 3, Puklicova 1069/52, PSČ 370 04,
 • M – SILNICE a.s., se sídlem Pardubice, Bílé Předměstí, Husova 1697, PSČ 530 03, IČO 42196868, zastoupená na základě plné moci JUDr. Daliborem Kalcso, advokátem, Hradec Králové, Resslova 956/13, PSČ 500 02, 
 • Lesostavby Třeboň a.s., se sídlem Třeboň, Třeboň II, Novohradská 226, PSČ 379 01, IČO 47239328, zastoupená na základě plné moci Mgr. Andreou Žatkovou, advokátkou, Ostrava, Přívoz, Teslova 1125, PSČ 702 00,
 • BERGER BOHEMIA a. s., se sídlem Plzeň, Litice, Klatovská 410/167, PSČ 321 00, IČO 45357269,
 • Skanska a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00, IČO 26271303, zastoupená na základě plné moci JUDr. Pavlem Dejlem, Ph.D., LL. M., advokátem, Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Praha 1, Jungmannova 745/24, PSČ 110 00,

vydává v souladu s § 67 odst. 1 správního řádu, toto

ROZHODNUTÍ

I.

Správní řízení vedené pro možné porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, které Úřad spatřoval v jednání ve vzájemné shodě a/nebo dohodě mezi společnostmi

 

 • STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00, IČO 60838744,
 • EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 1, Nové Město, Národní 138/10, PSČ 110 00, IČO 45274924,
 • SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice, České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599,
 • M – SILNICE a.s., se sídlem Pardubice, Bílé Předměstí, Husova 1697, PSČ 530 03, IČO 42196868,
 • BERGER BOHEMIA a. s., se sídlem Plzeň, Litice, Klatovská 410/167, PSČ 321 00, IČO 45357269,
 • Skanska a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00, IČO 26271303, a
 • F. Kirchhoff Silnice s.r.o. v likvidaci, se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČO 27404030 (účastníkem řízení do výmazu z obchodního rejstříku dne 25. 11. 2014),

 

spočívající v koordinaci účasti a/nebo nabídek ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „R4 Mirotice – Třebkov“, uveřejněnou v informačním systému veřejných zakázek pod evidenčním číslem 60009446 dne 17. 9. 2007, se pro uplynutí lhůty pro uložení pokuty za jednání v uvedené zakázce stanovené v § 22 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 71/2007 Sb., zastavuje.  

II.

Ve správním řízení nebylo prokázáno porušení§ 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., které Úřad spatřoval v jednání ve vzájemné shodě a/nebo dohodě mezi účastníky řízení, společnostmi

 

 • STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00, IČO 60838744, a
 • Lesostavby Třeboň a.s., se sídlem Třeboň, Třeboň II, Novohradská 226, PSČ 379 01, IČO 47239328,

 

spočívající v koordinaci účasti a/nebo nabídek ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „Písek – rekonstrukce lokality na Bakalářích – I. etapa“,uveřejněnou v informačním systému veřejných zakázek pod evidenčním číslem 60015331 dne 29. 2. 2008.

III.

Správní řízení vedené pro možné porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, které Úřad spatřoval v jednání ve vzájemné shodě a/nebo dohodě mezi účastníky řízení, společnostmi

 

 • STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00, IČO 60838744, a
 • Lesostavby Třeboň a.s., se sídlem Třeboň, Třeboň II, Novohradská 226, PSČ 379 01, IČO 47239328,

 

spočívající v koordinaci účasti a/nebo nabídek ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce Jeronýmovy ulice v Třeboni“, vyhlášenou městem Třeboň v roce 2006, se pro uplynutí lhůty pro uložení pokuty za jednání v uvedené zakázce stanovené v § 22 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 361/2005 Sb., zastavuje.

 

ODŮVODNĚNÍ

I.               Zahájení a dosavadní průběh řízení

1.             Dne 31. 7. 2012 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže(dále téžÚřad“) správní řízení sp. zn. S426/2012/KD (dále též „správní řízení“) ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o ochraně hospodářské soutěže“), se společnostmi STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Jinonice, Kačírkova 982/4, PSČ 158 00, IČO 60838744 (dále též „Strabag“)[1], a EUROVIA CS, a.s.,se sídlem Praha 1, Nové Město, Národní 138/10, PSČ 110 00, IČO 45274924 (dále též „Eurovia“). Možné porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad spatřoval v jednání ve shodě a/nebo dohodě mezi účastníky správního řízení spočívající v koordinaci účasti a nabídek ve výběrových řízeních v oblasti stavebnictví, a to zejména ve výběrových řízeních vyhlašovaných veřejnými zadavateli v České republice na stavební práce v oblasti inženýrského stavitelství v roce 2011 a 2012.[2]

2.             Správní řízení sp. zn. S426/2012/KD bylo zahájeno na základě podnětu Policie České republiky, která Úřadu postoupila anonymní podání týkající se veřejných zakázek vyhlášených městem Písek a možné kartelové dohody mezi uchazeči o tyto zakázky. V té souvislosti Úřad provedl analýzu zakázek na stavební práce se zaměřením na inženýrské stavitelství zadaných městem Písek a zjistil, že pravidelným vítězem těchto zakázek byla společnost Strabag.[3] Uvedené informace představovaly pro Úřad ve svém souhrnu významnou indicii svědčící o tom, že hospodářská soutěž v dané oblasti není dostatečně funkční.

3.             Současně se zahájením řízení sp. zn. S426/2012/KD provedl Úřad šetření na místě v  obchodních prostorách účastníků řízení, a to společnosti Strabag a společnosti Eurovia. Na základě podkladů zajištěných Úřadem v průběhu šetření na místě a jejich následné analýzy Úřad postupně rozšířil okruh účastníků řízení o společnosti  SWIETELSKY stavební s.r.o.,se sídlem České Budějovice, České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599 (dále též „Swietelsky“),  K – BUILDING CB, a.s., se sídlem České Budějovice, Hraniční 2094, PSČ 370 06, IČO 26105594 (dále též „K-Building“), SaM silnice a mosty a.s.,se sídlem Česká Lípa, Máchova 1129, PSČ 470 01, IČO 25018094 (dále též „SaM“),Stavební firma UNIKO spol. s r.o. v likvidaci,se sídlem České Budějovice, Jírovcova 13, PSČ 370 01, IČO 14499118 (dále též „Uniko“),[4] M – SILNICE a.s., se sídlem Pardubice, Bílé Předměstí, Husova 1697, PSČ 530 03, IČO 42196868 (dále též „M-Silnice“), Lesostavby Třeboň a.s., se sídlem Třeboň, Třeboň II, Novohradská 226, PSČ 379 01, IČO 47239328 (dále též „Lesostavby“), BERGER BOHEMIA a. s., se sídlem Plzeň, Litice, Klatovská 410/167, PSČ 321 00, IČO 45357269 (dále též „Berger Bohemia“), F.Kirchhoff Silnice s.r.o. v likvidaci, se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČO 27404030 (dále též „F. Kirchhoff“),Skanska a.s., se sídlem Praha 8, Karlín, Křižíkova 682/34a, PSČ 186 00, IČO 26271303 (dále též „Skanska“),[5] MANE STAVEBNÍ s.r.o., se sídlem České Budějovice, Okružní 2615, PSČ 370 01, IČO 47239701(dále též „Mane“), NDC Real Estate a.s., se sídlem Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec III, Jiráskovo předměstí 935, PSČ 377 01, IČO 26061015[6], OHL ŽS, a.s., se sídlem Brno, Veveří, Burešova 938/17, PSČ 602 00, IČO 46342796, a VIDOX s.r.o., se sídlem Český Krumlov, U Poráků 511, Horní Brána, PSČ 381 01, IČO  25160168[7].

4.             Dne 9. 10. 2014 Úřad upřesnil předmět správního řízení na konkrétní veřejné zakázky.[8] Následně dne 13. 10. 2014 Úřad vydal dle § 140 odst. 3 správního řádu usnesení, jímž vyloučil ze společného řízení sp. zn. S426/2012/KD správní řízeníve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve výběrových řízeních pro veřejné zakázky:

-       „R4 Mirotice – Třebkov“, uveřejněné v informačním systému veřejných zakázek pod evidenčním číslem 60009446 dne 17. 9. 2007,

-       „Revitalizace návsi Stará Pohůrka“, uveřejněné v informačním systému veřejných zakázek pod evidenčním číslem 60022621 dne 23. 9. 2008,

-       „Písek – rekonstrukce lokality na Bakalářích – I. etapa“, uveřejněné v informačním systému veřejných zakázek pod evidenčním číslem 60015331 dne 29. 2. 2008,

-       „Rekonstrukce Jeronýmovy ulice v Třeboni“, vyhlášené městem Třeboň v roce 2006.

 

O těchto výběrových řízeních bylo od tohoto okamžiku rozhodováno v rámci samostatného správního řízení sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD, jehož účastníky řízení (k datu vyloučení ze společného správního řízení) byly společnosti Strabag, Eurovia, Swietelsky, M-Silnice, Berger Bohemia, Skanska, K–Building, SaM, Uniko, Lesostavby, Mane a F. Kirchhoff.

 

5.             Spis správního řízení sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD vyloučeného k samostatnému projednání a rozhodnutí tvořila ke dni vydání usnesení kompletní kopie spisu správního řízení sp. zn. S426/2012/KD. 

6.             Dne 8. 12. 2014 Úřad upřesnil předmět správního řízení sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD následovně.

Možné porušení § 3 odst. 1 zákona spatřuje Úřad v jednání ve shodě a/nebo dohodě spočívající v koordinaci účasti a/nebo nabídek

-       ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „R4 Mirotice – Třebkov“, uveřejněnou v informačním systému veřejných zakázek pod evidenčním číslem 60009446 dne 17. 9. 2007,mezi účastníky řízení, společnostmi Strabag, Eurovia, Swietelsky, M-Silnice, Berger Bohemia, Skanska a F.Kirchhoff[9],

-       ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „Revitalizace návsi Stará Pohůrka“, uveřejněnou v informačním systému veřejných zakázek pod evidenčním číslem 60022621 dne 23. 9. 2008,mezi účastníky řízení, společnostmiStrabag, Eurovia, K – Building, SaM, Swietelsky, M – Silnice, Uniko, Lesostavby a Mane,

-       ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „Písek – rekonstrukce lokality na Bakalářích – I. etapa“, uveřejněnou v informačním systému veřejných zakázek pod evidenčním číslem 60015331 dne 29. 2. 2008,mezi účastníky řízení, společnostmi Strabag a Lesostavby,

-       ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce Jeronýmovy ulice v Třeboni“, vyhlášenou městem Třeboň v roce 2006,mezi účastníky řízení, společnostmi Strabag a Lesostavby.

Cílem jednání účastníků správního řízení může být narušení hospodářské soutěže v oblasti stavebnictví.[10]

7.             V průběhu správního řízení Úřad obdržel žádost účastníka řízení Eurovia o přerušení řízení z důvodu podané žaloby proti nezákonnému zásahu Úřadu ke Krajskému soudu v Brně.[11] Společnost Eurovia se zmíněnou žalobou domáhala ochrany proti „…bezprostřednímu trvajícímu zásahu Úřadu a zkracování jejích práv tím, že Úřad nezákonně získal, zadržoval a využíval dokumentaci převzatou v rámci šetření na místě v sídle společnosti Eurovia, aniž by ji získal na základě právem předvídaného důvodu.“ Společnost Eurovia požadovala ukončení zásahu Úřadu do jejích práv navrácením nebo zničením nezákonně získané, držené a využívané převzaté dokumentace. Vzhledem k tomu, že nebyla naplněna jedna z kumulativně stanovených podmínek ustanovení § 64 odst. 3 správního řádu, kdy všichni ostatní účastníci řízení k dotazu Úřadu nevyjádřili souhlas s přerušením řízení, Úřad žadateli nevyhověl a v řízení dále pokračoval.[12] Žalobu společnosti Eurovia z roku 2015 Krajský soud v Brně nakonec po sérii rozhodnutí tohoto soudu, Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu jako nedůvodnou zamítl.[13] Ve svém rozsudku Krajský soud v Brně konstatoval, že předmětné dokumenty, které se od počátku váží k řízení vedenému žalovaným pro podezření z uzavření kartelové dohody, musí být trvalou a nezměnitelnou součástí správního spisu, který žalovaný v souvislosti se správním řízením vede, a to bez ohledu na to, zda se tyto informace stanou základem skutkových zjištění v uvedeném řízení či nikoli, eventuálně bez ohledu na to, zda se základem takových skutkových zjištění nakonec nestanou proto, že z nich pro posouzení věci materiálně nic neplyne, anebo proto, že je nelze použít z důvodu vady procesního postupu v souvislosti s jejich získáním.

8.             Dne 2. 10. 2015 (po sdělení výhrad a seznámení se s podklady rozhodnutí) požádal účastník řízení K-Building o přerušení tohoto správního řízení[14] z důvodu podání žaloby ke Krajskému soudu v Brně dle § 82 a násl. soudního řádu správního proti nezákonnému zásahu Úřadu.[15] Úřad žádosti nevyhověl pro nenaplnění podmínky veřejného zájmu a důležitého důvodu pro přerušení řízení stanovené v § 64 odst. 3 správního řádu.[16]

9.             Dne 10. 6. 2016 podala společnost Strabag žalobu na ochranu před nezákonným zásahem Úřadu, a to určení, že postup Úřadu vůči společnosti Strabag ve vedení řízení označeného sp. zn. ÚOHS-S426/2012/KD a všech úkonech, které Úřad v rámci tohoto řízení prováděl, to vše v době minimálně počínaje dnem 31. 8. 2015, tj. dnem doručení přípisu č.j. ÚOHS-S426/2012/KD-25028/2015/851/LŠt nadepsaného jako Oznámení o účastenství ve správním řízení, a konče dnem 25. 2. 2016, tj. dnem doručení přípisu č.j. ÚOHS-S426/2012/KD-07136/2015/851/LŠt, nadepsaného jako Upřesnění předmětu řízení, představoval nezákonný zásah do jeho práv. Dne 8. 11. 2018 Nejvyšší správní soud po vydání nálezu Ústavního soudu III. ÚS 1257/18 dne 17. 7. 2018, kterým byl původní rozsudek Nejvyššího správního soudu zrušen, kasační stížnost společnosti Strabag proti rozsudku Krajského soudu[17] zamítl jako nedůvodnou.[18]

10.         Dne 15. 10. 2015 zastavil Úřad usnesením č. j. ÚOHS-S834/2014/KD-33803/2015/851/LŠt (právní moc dne 15. 10. 2015) podle § 66 odst. 2 správního řádu správní řízení se společností F.Kirchhoff, které s ní Úřad vedl v souvislosti s veřejnou zakázkou „R4 Mirotice – Třebkov“, neboť tato společnost v průběhu řízení zanikla s likvidací bez právního nástupce a byla dne 25. 11. 2014 vymazána z obchodního rejstříku. Ostatní účastníci byli o zastavení řízení vyrozuměni dne 16. 10. 2015.[19]

11.         Dne 6. 11. 2015 vydal Úřad rozhodnutí ve věci č. j. ÚOHS-S834/2014/KD-38118/2015/851/LŠt, ve kterém shledal, že:

-       účastníci řízení - společnosti Strabag, Eurovia, Swietelsky, M-Silnice, Berger Bohemia a Skanska dne 30. 10. 2007 porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 71/2007 Sb. (dále též „ZOHS 71“); účastníci řízení Strabag, Eurovia, Swietelsky, M-Silnice, Berger Bohemia, F. Kirchohoff a Skanska tím, že v blíže neurčeném období přede dnem 30. 10. 2007 prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali účast a nabídky ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „R4 Mirotice – Třebkov“, uveřejněnou v informačním systému veřejných zakázek pod evidenčním číslem 60009446 dne 17. 9. 2007 tak, aby nejvýhodnější nabídku podalo sdružení „STRABAG-SWIETELSKY – Mirotice – Třebkov“, jehož členy byly společnosti Strabag a Swietelsky, a posléze takto sladěné nabídky u zadavatele dne 30. 10. 2007 podali, se dopustili zakázaného jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci účasti a nabídek ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „R4 Mirotice – Třebkov“, čímž ovlivnili výsledek daného výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na trhu inženýrského stavitelství v České republice. Úřad jmenovaným účastníkům plnění tohoto jednání do budoucna zakázal.

-       účastníci řízení - společnosti Strabag a Lesostavby v období od 27. 2. 2006 do 28. 2. 2006 porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb. (dále též „ZOHS 296“), tím, že v období nejpozději od 12. 3. 2008 do 13. 3. 2008 prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali účast a nabídky ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „Písek – rekonstrukce lokality na Bakalářích – I. etapa“, uveřejněnou v informačním systému veřejných zakázek pod evidenčním číslem 60015331 dne 29. 2. 2008 tak, aby z nich výhodnější nabídku podala společnost Strabag, a posléze takto sladěné nabídky u zadavatele dne 12. 3. 2008 a 13. 3. 2008 podali, se dopustili jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci účasti a nabídek ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „Písek – rekonstrukce lokality na Bakalářích – I. etapa“, čímž ovlivnili výsledek uvedeného výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na trhu inženýrského stavitelství v České republice. Úřad jmenovaným účastníkům plnění tohoto jednání do budoucna zakázal.

-       účastníci řízení - společnosti Strabag a Lesostavby porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 361/2005 Sb. (dále též „ZOHS 361“), tím, že v období nejpozději od 27. 2. 2006 do 28. 2. 2006 prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali účast a nabídky ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce Jeronýmovy ulice v Třeboni“, vyhlášenou městem Třeboň v roce 2006 tak, aby z nich výhodnější nabídku podala společnost Lesostavby, a posléze takto sladěné nabídky u zadavatele dne 28. 2. 2006 podali, se dopustili jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci účasti a nabídek ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce Jeronýmovy ulice v Třeboni“, čímž ovlivnili výsledek uvedeného výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na trhu inženýrského stavitelství v České republice. Úřad jmenovaným účastníkům plnění tohoto jednání do budoucna zakázal.

12.         Za výše popsané správní delikty uložil Úřad účastníkům řízení pokuty, a to konkrétně společnosti Strabag pokutu v celkové výši 614.166.000 Kč; společnosti Eurovia pokutu ve výši 603.208.000 Kč; společnosti Swietelsky pokutu ve výši 93.317.000 Kč; společnosti M-Silnice pokutu ve výši 56.405.000 Kč; společnosti Berger Bohemia pokutu ve výši 16.553.000 Kč; společnosti Skanska pokutu ve výši 648.757.000 Kč; společnosti Lesostavby pokutu v celkové výši 7.014.000 Kč.

13.         Výrokem XIV. tohoto rozhodnutí Úřad řízení vedené ve věci možného porušení § 3 odst. 1 ZOHS 296, které Úřad spatřoval v jednání ve shodě a/nebo dohodě mezi účastníky řízení - společnostmi Strabag, Eurovia, Swietelsky, K-Building, SaM, Uniko, M-Silnice, Lesostavby a Mane spočívající v koordinaci účasti a/nebo nabídek ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku Revitalizace návsi Stará Pohůrka“, uveřejněnou v informačním systému veřejných zakázek pod evidenčním číslem 60022621 dne 23. 9. 2008, pro uplynutí lhůty pro uložení pokuty za jednání v uvedené zakázce stanovené v § 22 odst. 5 ZOHS 296 zastavil.

14.         Účastníci řízení Strabag, Eurovia, Swietelsky, M-Silnice, Lesostavby, Berger Bohemia a Skanska podali proti rozhodnutí Úřadu sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD-38118/2015/851/LŠt ze dne 6. 11. 2015 rozklady. O rozkladech rozhodl předseda Úřadu rozhodnutím č. j. ÚOHS-R381,382,389,390,393,395/2015-04749/2016/310/JZm ze dne 8. 2. 2016 (dále též „první druhostupňové rozhodnutí“) tak, že napadené rozhodnutí potvrdil a podané rozklady zamítnul, vyjma výroků, kterými byly uloženy pokuty.[20] Výši pokut předseda Úřadu účastníkům řízení změnil (snížil).[21]

15.         První druhostupňové rozhodnutí napadli účastníci řízení správními žalobami u Krajského soudu v Brně, který ho svým rozsudkem ze dne 29. 5. 2017 (sp. zn. 30 Af 29/2016) zrušil a věc vrátil Úřadu k dalšímu řízení (dále téže „rozsudek KS“). Rozsudek nabyl právní moci dne 1. 6. 2017.

16.         Dle rozsudku KS se Úřad při provádění místních šetření v obchodních prostorách účastníků řízení dopustil pochybení spočívající v příliš širokém vymezení předmětu správního řízení, které neodpovídalo podezření, pro něž bylo řízení zahájeno. Tento nedostatek se pak promítl do rozsahu provedených místních šetření v obchodních prostorách některých účastníků řízení. Šetření tak nevyhověla zákonným limitům, resp. neobstála v testu vhodnosti a rozsahu. Nezákonnost postupu Úřadu při opatřování důkazů na místních šetřeních způsobuje, že takto zajištěné dokumenty nemohou být jako podklady rozhodnutí použity. Podle názoru Krajského soudu v Brně nemá skutkový stav, který vzal Úřad za základ napadeného rozhodnutí při vyloučení nezákonně získaných podkladů rozhodnutí, oporu ve správním spisu.

17.         Proti rozsudku KS podal Úřad dne 30. 5. 2017 kasační stížnost. Nejvyšší správní soud ji rozsudkem sp. zn. 3 As 157/2017 ze dne 20. 2. 2019 (dále též „rozsudek NSS“) zamítl a ztotožnil se se závěry vyplývajícími z rozsudku KS.

18.         Následně předseda Úřadu vydal dne 22. 3. 2019 rozhodnutí č. j.: ÚOHS-R381, 382 388, 389, 390, 393, 395/2015/HS-08276/2019/310/HMk, kterým zrušil výroky I. – XIII. a XV. rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S834/2014/KD-38118/2015/851/LŠt ze dne 6. 11. 2015 a vrátil věc Úřadu k novému projednání (dále též „druhé druhostupňové rozhodnutí“). Konstatoval přitom mimo jiné, že s ohledem na právní názor správních soudů jsou námitky účastníků řízení týkající se zákonnosti provedených místních šetření a nepoužitelnosti důkazů, které byly na těchto šetřeních zajištěny, důvodné a napadené rozhodnutí a jeho odůvodnění bez těchto nepoužitelných důkazů nemůže obstát.

19.         Dne 5. 4. 2019 obdržel Úřad návrh společnosti Strabag na zastavení správního řízení č. j. ÚOHS-S834/2014/KD s odvoláním na rozsudek KS, rozsudek NSS a druhé druhoinstanční rozhodnutí. Jako další argument pro zastavení řízení společnost Strabag uvedla, že Úřad má podle správního řádu povinnost postupovat tak, aby účastníkům řízení nevznikaly zbytečné náklady a zbytečně je nezatěžoval.[22]

20.         Dne 15. 5. 2019 obdržel Úřad návrh společnosti Skanska na bezodkladné zastavení daného řízení s odvoláním na výsledek druhého druhoinstančního řízení, a to z důvodu nepoužitelnosti důkazů získaných nezákonným způsobem při místních šetřeních týkajících se veřejné zakázky „R4 Mirotice – Třebkov“ a uplynutí lhůt pro uložení sankce.[23]

21.         Před vydáním tohoto rozhodnutí Úřad umožnil všem účastníkům řízení seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim.[24] Práva seznámit se s podklady rozhodnutí využila společnost M-Silnice,[25] Berger Bohemia,[26] Eurovia[27] a Lesostavby.[28] Společnosti Berger Bohemia, Eurovia a Lesostavby Úřadu zaslaly svá vyjádření.

22.         Společnost Berger Bohemia ve svém vyjádření ze dne 17. 7. 2019 zaslaném Úřadu konstatuje, že se žádného domnělého protiprávního jednání ve vztahu k veřejné zakázky „R4 Mirotice – Třebkov“ nedopustila, ostatně nebylo ani v rámci řízení prokázáno, a navrhuje, aby správní řízení Úřad neprodleně zastavil.[29]

23.         Společnost Eurovia ve svém vyjádření k podkladům rozhodnutí ze dne 31. 7. 2019 navrhuje zastavení daného správního řízení s ohledem na uplynutí subjektivní prekluzivní lhůty ve vztahu k údajnému porušení § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže týkajícímu se  údajné koordinace nabídek do zadávacího řízení na veřejnou zakázku „R4 Mirotice – Třebkov“.[30]

24.         Společnost Lesostavby ve svém vyjádření ze dne 2. 8. 2019 navrhuje, aby Úřad ve svém rozhodnutí konstatoval, že se společnost Lesostavby předmětného porušení § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže nedopustila, případně aby bylo předmětné správní řízení zastaveno (případná odpovědnost společnosti Lesostavby ve vztahu k veřejné zakázce „Rekonstrukce Jeronýmovy ulice v Třeboni“ již zanikla).[31]

II.             Charakteristika účastníků řízení

II.1     Společnost Strabag

25.         Společnost Strabag je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634. Vznikla dne 1. 3. 1994 pod obchodní firmou SAREMO, akciová společnost a ke změně na současnou obchodní firmu společnosti došlo v roce 2001. Jejím 100% vlastníkem je společnost Bau Holding Beteiligungs AG (Rakouská republika).

II.2     Společnost Eurovia

26.         Společnost Eurovia je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561. Společnost Eurovia vznikla dne 4. 5. 1992 pod obchodní firmou Stavby silnic a železnic, a.s. a ke změně na současnou obchodní firmu společnosti došlo v roce 2009. Jediným akcionářem společnosti Eurovia je společnost EUROVIA (Francouzská republika).

II.3     Společnost Swietelsky

27.         Společnost Swietelsky je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032, dne 26. 11. 1992. Společnost Swietelsky je součástí rakouského stavebního koncernu SWIETELSKY, který působí téměř po celé Evropě.

II.4    Společnost M-Silnice

28.         Společnost M-Silnice je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 430. Vznikla dne 18. 12. 1991 pod obchodní firmou Meridian, a.s. a ke změně na současnou obchodní firmu společnosti došlo v roce 2004.

II.5    Společnost Lesostavby

29.         Společnost Lesostavby je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553.

II.6    Společnost Berger Bohemia

30.         Společnost Berger Bohemia je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 217. Vznikla dne 1. 5. 1992 pod obchodní firmou Nové silnice Plzeň a. s. a ke změně obchodní firmy společnosti došlo  roce 1996 (na Berger Bohemia a.s.), resp. 1998 (na BERGER BOHEMIA a.s.). Jejím jediným akcionářem je společnost Berger Bau-GmbH (Spolková republika Německo).

II. 7   Společnost Skanska

31.         Společnost Skanska je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904. Vznikla dne 10. 12. 2001 pod obchodní firmou Skanska DS a.s. a ke změně na současnou obchodní firmu společnosti došlo v roce 2010. Jejím jediným akcionářem je společnost Skanska Kraft AB (Švédské království).

III.           Použití procesních pravidel

32.         Podle správní teorie a aktuálního (a dnes již ustáleného) názoru Úřadu[32] se po zrušení pravomocného správního rozhodnutí soudem postupuje procesně dle předpisů platných a účinných ke dni právní moci zrušujícího rozsudku. Obdobný názor zaznívá i v judikatuře, která po zrušení pravomocného rozhodnutí správním soudem upřednostňuje postup podle aktuálně účinných procesních předpisů, nikoli zachování procesního režimu původního, a zdůrazňuje, že „postup podle dosavadních procesních předpisů za účinnosti novéhoprocesního předpisu je vždy výjimkou, která se použije pouze tam, kde tak přechodná ustanovení nového zákona výslovně stanoví.[33]

33.         Úřad tak nyní v novém projednání věci postupuje podle procesních předpisů platných a účinných ke dni zrušení prvního druhostupňového rozhodnutí, tj. ke dni 1. 6. 2017, s ohledem na jejich další novely. Jedná se tak o zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., neboť jeho poslední novely provedené zákony č. 225/2017 Sb. a č. 176/2018 Sb. obsahují přechodná ustanovení, podle nichž se řízení, která nebyla pravomocně ukončena před účinností těchto zákonů, dokončí podle dosavadních předpisů.

34.         Dále je procesní postup obsažen v zákoně č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich (dále též „přestupkový zákon“), a v zákoně o ochraně hospodářské soutěže. Přestupkový zákon nabyl účinnosti dne 1. 7. 2017, tj. už poté, co bylo první rozhodnutí o rozkladu zrušeno pravomocným rozsudkem KS.

35.         V § 112 odst. 4 zákona o přestupcích je obsaženo přechodné ustanovení požadující, aby se řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončila podle dosavadních zákonů. Obdobně to v odst. 1 § 112 přestupkového zákona stanoví i ve vztahu ke hmotněprávnímu posouzení s výjimkou pravidla o použití příznivější úpravy ve prospěch pachatele. Procesní pravidla obsažená v  tomto zákoně proto nejsou použita.

36.         S tím je spjata také novela zákona o ochraně hospodářské soutěže provedená zákonem č. 183/2017 Sb., která je materiálně velkým změnovým zákonem úzce provázaným se zákonem přestupkovým. Významná část této novely upravuje výjimky z postupu podle přestupkového zákona u jednotlivých složkových zákonů. Přestože tedy tato novela neobsahuje ve vztahu k zákonu o ochraně hospodářské soutěže přechodná ustanovení, nelze z logiky věci aplikovat výjimky z přestupkového zákona, který se v posuzované věci z vůle zákonodárce aplikovat nemá. Oba zákony, přestupkový zákon i zákon č. 183/2017 Sb., je proto třeba v souladu se zásadou racionálního zákonodárce a principem jednoty právního řádu[34] vykládat ve vzájemné souvislosti.

37.         Pokud zákon č. 183/2017 Sb. adaptuje procesní předpisy zvláštních zákonů pro aplikaci přestupkového zákona, pak je aplikace těchto změn přímo propojena také s aplikací procesních pravidel vyplývajících z aplikace přestupkového zákona. V případě zákona o ochraně hospodářské soutěže dochází právě k takové situaci. Zákon č. 183/2017 Sb. přináší výjimky z procesních pravidel, které jsou přímo navázány na účinnost přestupkového zákona. Svědčí o tom i důvodová zpráva k zákonu č. 183/2017 Sb., podle níž se „v zákonech upravujících působnost Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže k projednávání přestupků zakotvují rozsáhlé odchylky od obecné úpravy, které jsou potřebné vzhledem ke specifické povaze přestupků, které projednává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže […]“.

38.         Z daného tedy vyplývá, že je třeba zachovat procesní režim před nabytím účinnosti přestupkového zákona. Naopak v případě novelizace správního řádu zákonem č. 183/2017 Sb. se nejedná o změny představující výjimky z procesních postupů podle přestupkového zákona, žádné nelogičnosti v právním řádu tak nevznikají. Správní řád je tedy aplikován ve znění zákona č. 183/2017 Sb., ovšem zákon o ochraně hospodářské soutěže nikoli. Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže provedená zákonem č. 262/2017 Sb. se týká poskytování dokumentů ze spisu pro účely civilních žalob na náhradu škody v oblasti hospodářské soutěže a s tím souvisejícími pravidly pro přístup k určitým typům dokumentů založeným ve spise, neobsahuje přechodná ustanovení a je aplikována.

IV.          Zjištěné skutečnosti

IV.1   Veřejná zakázka „R4 Mirotice – Třebkov

39.         V rámci šetření na místě v obchodních prostorách společnosti Swietelsky dne 19. 2. 2013 (dále též „šetření na místě u společnosti Swietelsky“) převzal Úřad z kanceláře […jméno…], […funkce…],[35] z šanonu Důležité stavby II. dokument označený SW A6 (dále též „dokument SW A6“), který tvoří 3 tabulky označené R4 Mirotice – Třebkov.[36]

40.         Na prvním listu dokumentu SW A6 je tabulka (se čtyřmi sloupci) označená R4 Mirotice – Třebkov, která obsahuje v prvním sloupci vytištěné a zčásti ručně dopsané zkrácené obchodní firmy (dále též „název“) několika společností a  řadu ručně psaných poznámek (dále též souhrnně „Přehled“). V prvním sloupci tabulky jsou vytištěné tyto názvy (jde o přesný přepis): STRABAG, SSŽ, Colas, M-Silnice, Swietelsky, Sefimota, Hochtief, Berger Bohemia, Znakon, Viamont DSP, F.Kirchhoff Praha, Exmost, PSVS, Metrostav, dále ručně dopsané názvy: VHS Teplice, Skanska, HABAU & HELD FRANCKE, Reimo, SaM a Geosan. U všech vytištěných názvů společností je v prvním sloupci tabulky (za názvem společnosti) uvedena rovněž zkratka „STR“, „SW“ či „SSŽ“ (vždy pouze jedna), s výjimkou řádků obsahujících názvy STRABAG, SSŽ, Swietelsky a společnosti Metrostav,která je uvedená jako poslední z tištěných(viz níže). Další řádky a sloupce této tabulky včetně částí vedle tabulky jsou vyplněny pouze ručně psanými poznámkami.

41.         U šesti z uvedených společností jsou ručně dopsána čísla v kroužku. Číslo je uvedeno u společnosti Skanska, která je ručně napsaná na prvním řádku této tabulky, s poznámkou „PODÁ“; pod názvem této společnosti je na dalších řádcích tabulky výčet tištěných zkrácených názvů či zkratek obchodních firem společností (viz výše). U  společnosti STRABAG je číslo , u  společnosti SSŽ[37] je číslo , u společnosti Berger Bohemia je číslo a poznámka „SSŽ“, u společnosti M-Silnice číslo spolu s  poznámkou (cit.): „SW[38]krycí budem potřebovat vyhrát[39] a u názvu společnosti PSVS[40]je číslo⑥ s poznámkou „SW“,[41]od názvu společnosti PSVS je nakreslena čára k poznámcejak se to vyvine → jinak neodevzdají“, dále na řádku PSVS je poznámka[…jméno…]“.

42.         U dalších vytištěných názvů společností (viz bod 105) jsou uvedeny pouze ručně psané poznámky. Název společnosti Swietelsky je spojen čárou s názvem společnosti STRABAG (označený číslem ) s poznámkou „podají +“. U společnosti Colas je poznámka (cit.): „STR ? máme počet – NEPODAJÍ[42]. Před řádkem, na kterém je uvedena společnost F.Kirchhoff Praha, je připsán otazník a název této společnosti je zvýrazněn – zakroužkován, dále je u této společnosti napsána poznámka „SSŽ […jméno…]“.U názvu společnosti Sefimota je uvedena zkratka „STR“ a poznámka „nabízí určitě, že jednali s Bartlem – nesmí jim dát balenou → neslíbil jim to“; dále u společnosti Hochtief je symbol dvou čárek umístěný pod zkratku „STR“, značící opakování stejného textu, připsaného u společnosti Sefimota, a poznámka „nepodá, nepočítá“. Na řádcích s názvy společností ZnakonExmost je vždy doplněna zkratka „SW“, na řádku s názvem společnosti Exmost je ještě poznámka „NEPODÁ (nacení pro SSŽ)“. U názvu společnosti Metrostav nejsou žádné poznámky (poznámky uvedené na stejném řádku jsou spojeny šipkou k názvu jiné společnosti, nad těmito poznámkami jsou zarovnané i dva řádky s poznámkami „NEPODÁ (nacení pro SSŽ)“ a […jméno…]“, viz výše).

43.         Nad vytištěný seznam společností v tabulce je do prvního řádku ručně dopsán název společnosti SKANSKA. Pod vytištěný seznam společností je v tabulce ručně dopsán název společnosti HABAU & HELD FRANCKE s poznámkou na daném řádku „[…jméno…], pomohl s Italama“ (poznámka je až v druhé polovině řádku), dále název společnosti Reimo s poznámkou „+ Sefimota + Znakonpozor“, od názvu společnosti Reimo, který je zvýrazněn zakroužováním, je vedena šipka k poznámce uvedené na řádku Metrostav (viz výše) „nabídnout kromě mostů, bral by objízdné trasy“ a další šipka k částce 10 mil. Do posledních dvou řádků tabulky jsou dopsány názvy společností SaM a GEOSAN. Vedle těchto dvou názvů společností je nakreslen rámeček s poznámkou „MOSTY + k tomu něco malého SW chcem 201 – 2 vedle stejné v hl. trase 202 – 5 polí“.  

44.         Nad tabulku je ručně doplněn název společnosti VHS Teplice a nad ním jsou uvedeny dále ručně psané poznámky (cit.): „30. 10. 1000→1100 otevř.“, dále  +někdo z I. ligy“, „Exmost vzal by si ←Berger Geosan }by měli podávat nabídky“ (Berger a Geosan jsou uvedeny pod sebou).

45.         Vedle tabulky je v rámečku ručně napsán text „preferuje obj. 201 202 212 → buď sami nebo 201 + 212“.

46.         Pod tabulkou je hvězdička s poznámkou „s 2 něm. firmami (Kirchhoff) → má velký zájem s námi dělat ! preferuji“. Stejné hvězdičky jsou nakresleny rovněž před dalšími názvy společností - zejména těch, jejichž zkrácené obchodní firmy jsou v daném dokumentu vytištěny; u společností, u nichž jsou zároveň uvedena čísla v kroužku, jsou vždy hvězdičky větší a výraznější (s výjimkou společnosti VHS Teplice uvedené nad tabulkou). U zkratky obchodní firmy PSVS, u níž je uvedeno číslo , je tato výraznější hvězdička přeškrtána. U společnosti F.Kirchhoff Praha, jejíž název je zakroužkován, je menší hvězdička a výrazný otazník.

47.         Společnost Swietelsky identifikovala zakázku, které se týká dokument SW A6, jako zakázku R4 Mirotice – Třebkov, jejímž zadavatelem bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR. K poznámkám na prvním listu dokumentu SW A6 společnost Swietelsky uvedla, že (cit.) „Už se nepamatuji, co měly některé poznámky znamenat. Mapování situace a snah a záměrů konkurence. à kdo má šance a možnosti? Soupeři. Souhrn info à šli jsme ve sdružení se Strabagem, vyhráli, postavili.“ [43]

48.         Na druhém listu dokumentu SW A6 je tabulka označená Rekapitulace stavby, stavba je identifikovaná jako 06-409-2-000 R4 Mirotice – Třebkov. V jednotlivých řádcích tabulky jsou vypsána čísla objektů a jejich popis, sloupce tabulky jsou pak označeny jako: ocenění Swietelsky, Rozpočet Investor, zůstatek v Kč, zůstatek v %, Investor celkem stavba. Data uvedená ve sloupci zůstatek odpovídají rozdílu (v Kč či %) mezi daty ve sloupcích Rozpočet Investor a ocenění Swietelsky. Celkem za objekty činí rozdíl 35.327.045,- (5,1 %), celková částka u sloupce Rozpočet Investor je vyšší. U celkové částky za objekty ve sloupci ocenění Swietelsky (657.682.925,-) je ručně dopsaná poznámka „x 1,28 = 832“. Částka 832 je rovněž zmíněna v ručně psaných poznámkách nad danou tabulkou, kde je tato částka rozepsána do položek (cit.): „Strabag 363“ a „SW 219“ (u ní je uvedena částka 12 mil. s poznámkou „KK kompletně kanalizace“) a „SSŽ 250“. Data uvedená ve sloupci Rozpočet Investor a Investor celkemstavba se liší pouze v 5 řádcích[44] a pak v souhrnných číslech, ve sloupci Rozpočet Investor je daných 5 políček prázdných, jinak se čísla v těchto sloupcích zcela shodují. Porovnáním jednotlivých položek ve sloupci ocenění Swietelsky s nabídkou podanou Sdružením Strabag-Swietelsky bylo zjištěno, že většina částek v tomto sloupci tabulky je nižších než ceny odpovídajících položek v nabídce (v průměru jsou ceny v nabídce Sdružení o 24 % vyšší).

49.         K této tabulce společnost Swietelsky uvedla, že tabulka obsahuje evidentně identifikaci stavebních objektů, výčet rozpočtovaných položek a jejich ocenění. Tabulka byla dle společnosti Swietelsky (cit): „…zřejmě vytvořena na nezjištěném stupni kompletace nabídky či až v rámci následné analýzy prováděné po podání nabídky či při nebo po realizaci stavby“.[45]

50.         Třetí tabulka, která je obsažena na listech 3 až 6 dokumentu SW A6, má označení R4 Mirotice – Třebkov – dělení; na jednotlivých řádcích tabulky jsou objekty stavby a jejich popis, dále jsou u jednotlivých objektů uvedeny částky (ve sloupci, který nese název OC); částky v daném sloupci s výjimkou objektů 01 a 02[46] zcela odpovídají nabídkovým cenám (v Kč bez DPH) sdružení „STRABAG-SWIETELSKY – Mirotice – Třebkov“.

51.         Tabulka dále obsahuje 8 sloupců (dále označovaných 1. a 8. sloupec), a to sloupce s názvem STRABAG, Swietelsky, SSŽ (s touto legendou na třetím řádku tabulky) a pak neoznačený sloupec, dále se tyto sloupce ještě jednou ve stejném pořadí opakují (dále též „opakující se sloupce“). V těchto 8 sloupcích tabulky jsou na prvních dvou řádcích (nad legendou tabulky) uvedeny částky. V neoznačeném sloupci je vždy uvedena částka ve výši 821.602.284 odpovídající souhrnné částce uvedené v sloupci označeném OC a součtu částek uvedených na daném řádku v předcházejících 3 sloupcích označených názvy společností (1. až 3. a 5. až 7.).

52.         Na prvním řádku se částky v jednotlivých sloupcích označených názvy společností liší – jde vždy o součet všech položek v sloupci, u společnosti STRABAG je nejdříve uvedena částka 374.172.725, v opakujícím se sloupci 358.875.878, u společnosti Swietelsky částka 216.083.881, pak v opakujícím se sloupci částka 216.245.721, u společnosti SSŽ částka 231.345.678 a v opakujícím se sloupci částka 246.480.685. Součty částek ve sloupcích označených názvy společností se vždy rovnají částkám uvedeným v neoznačeném (tj. 4. a 8. sloupci), viz výše, tedy částce 821.602.284.

53.         Na druhém řádku tabulky jsou tyto částky; STRABAG 373.356.563, Swietelsky 216.245.721SSŽ 232.000.000 a v opakujících se sloupcích částky zcela stejné. Tyto částky ve spojení s danou společností se pak znovu opakují na konci tabulky; před názvy společností jsou uvedena čísla (dva sloupce, první označen „Původní“), a to STRABAG „43,78“ a „0,4368“, u společnosti Swietelsky „26,32“ a „0,2632“, u společnosti SSŽ „30“ a „0,3“. Poměr částek uvedených na druhém řádku u jednotlivých názvů společností odpovídá vždy číslu v procentním vyjádření z celkové částky 821.602.284.

54.         Za jednotlivými částmi rozpočtu (skupinou objektů) jsou v tabulce vždy pak uvedeny 3 souhrnné údaje: Celkem dle %, Celkem skutečnost a Rozdíl %/skutečnost (hodnoty jsou v těchto řádcích vždy uvedeny pouze v opakujících se sloupcích).

55.         K dané tabulce společnost Swietelsky uvedla, že ji nevyhotovovala, není tedy možné určit dataci tabulky, o jaké ocenění se jedná a zejména obsahové spárování této tabulky s údaji v ní nebo s věcnými údaji v jiné tabulce i listině.[47]

56.         Veřejná zakázka R4 Mirotice - Třebkov, jejímž zadavatelem bylo Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 9. 2007 pod ev. č. 60009446 (dále též „veřejná zakázka R4“). Předmětem plnění této zakázky byla realizace stavby R4 Mirotice – Třebkov v celkové délce 5,880 km v kategorii R 22,5/100. Součástí stavby byla úprava silnice III. třídy a místních komunikací, realizace 7 mostních objektů a nového úseku doprovodné silnice II/604. Odhadovaná hodnota zakázky činila 1.008.000.000,- Kč bez DPH. Daná veřejná zakázka byla zadána jako otevřené řízení s lhůtou pro doručení žádostí o zadávací dokumentaci dne 19. 10. 2007 v 12.00 hod. a lhůtou pro doručení nabídek do 30. 10. 2007,  10.00 hod. a termínem otevírání nabídek 30. 10. 2007 v 11.00 hod. Kritériem pro zadání této zakázky byla hospodářsky nejvýhodnější nabídka z hlediska kritérií stanovených v zadávací dokumentaci, a to nabídkové ceny stavby bez DPH (váha 50 %), lhůty uvedení do provozu (váha 35 %) a délky záruční doby (váha 15 %).[48] U kritéria délka záruční doby byla dále stanovena tři subkritéria, a to délka záruční doby na vozové souvrství asfaltové (s váhou 40 %), délka záruční doby na nosné konstrukce mostů (s váhou 30 %) a délka záruční doby na hydroizolaci mostů (s váhou 30 %).

57.         Zadávací dokumentaci si na základě své předchozí žádosti převzalo následujících 20 společností: Strabag (24. 9. 2007), Stavby silnic a železnic a.s. (24. 9. 2007), COLAS CZ, a.s. (24. 9. 2007), M-Silnice (24. 9. 2007), Swietelsky (24. 9. 2007), SEFIMOTA, a.s.[49] (25. 9. 2007), HOCHTIEF CZ a.s. (25. 9. 2007), Berger Bohemia (25. 9. 2007), SDS EXMOST spol. s r.o. (26. 9. 2007), METROSTAV a.s. (26. 9. 2007), F.Kirchhoff (27. 9. 2007), Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.[50] (3. 10. 2007), Viamont DSP a.s. (3. 10. 2007), ZNAKON, a.s. (4. 10. 2007), GEOSAN GROUP a.s. (10. 10. 2007), Held & Francke Baugesellschaft m.b.H.& Co. KG (11. 10. 2007), REIMO a.s. (12. 10. 2007), SaM (15. 10. 2007), Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným (18. 10. 2007), Skanska (22. 10. 2007).[51]

58.         O převzetí zadávací dokumentace byla pořízena listina, na které byly uvedeny a identifikovány jednotlivé společnosti, které si převzaly zadávací dokumentaci, datum převzetí, jméno a podpis zástupců těchto společností.

59.         Do předmětné veřejné zakázky bylo podáno ve stanovené lhůtě celkem 6 nabídek. Všechny nabídky byly podány dne 30. 10. 2007, v poslední den lhůty pro podání nabídek. Nabídky podala dvě sdružení, a to sdružení „R4 Mirotice – F.Kirchhoff Silnice s.r.o.“ (v 8.30 hod.), jehož členy byly společnosti F.Kirchhoff, Kirchhoff Leipzig Straßenbau GmbH & Co. KG a Hentschke Bau GmbH (dále též „Sdružení F.Kirchhoff“), dále sdružení „STRABAG-SWIETELSKY – Mirotice – Třebkov“ (v 9.45 hod.), jehož členy byly společnosti Strabag a Swietelsky, a dále společnosti: M-Silnice (v 8.45 hod.), Skanska (v 9.30 hod.), Berger Bohemia (v 9.45 hod.) a Stavby silnic a železnic a.s. (nyní Eurovia, v 9.55 hod.).

60.         V průběhu výběrového řízení bylo vyloučeno Sdružení F.Kirchhoff z další účasti v této veřejné zakázce, a to z důvodu neúplnosti nabídky – absence závazného příslibu vydání bankovní záruky. Dále byla vyloučena společnost M-Silnice rovněž z důvodu neúplnosti nabídky, a to absence dokladu o poskytnutí jistoty k zajištění plnění povinností vyplývajících z účasti v zadávacím řízení dle čl. 17 zadávací dokumentace.[52]

61.         Vítězem veřejné zakázky se stalo sdružení „STRABAG-SWIETELSKY – Mirotice – Třebkov“ (dále též „Sdružení Strabag-Swietelsky“ nebo „vítězné sdružení R4“), jehož členy byly společnosti Strabag a Swietelsky, s nabídkovou cenou 944.113.227,- Kč bez DPH, lhůtou pro uvedení stavby do provozu 40 měsíců a délkou záruční doby 60 měsíců, 84 měsíců a 100 měsíců. Ze smlouvy o sdružení ze dne 25. 10. 2007, která je součástí nabídky, vyplývá, že členové sdružení budou rámcově realizovat dané práce: Strabag objekty řady 100, 300, 500, 700, 800 a společnost Swietelsky objekty řady 100, 200, 400, 700, 800.[53] Dle této smlouvy o všech otázkách, které se týkají činnosti sdružení, rozhodují účastníci společně (čl. V odst. 1). Vedoucím účastníkem sdružení, který je pověřen správou sdružení, byla stanovena společnost Strabag, mezi její povinnosti patřilo mj. zajištění koordinace činnosti účastníků sdružení při zpracování nabídky a včasné předání kompletní nabídky odsouhlasené oběma účastníky sdružení zadavateli.

62.         Nabídka Sdružení F.Kirchhoff byla podepsána jednatelem společnosti F.Kirchhoff,[54] která byla dle smlouvy o sdružení ze dne 26. 10. 2007 vedoucím účastníkem tohoto sdružení a zastupovala ho vůči zadavateli včetně podání nabídky. Jednateli společnosti F.Kirchhoff byli v rozhodné době Rolf Ulrich Otto Quickenstedt, který nabídku podepsal, dále Oldřich Páleníček a Sven Klaus.[55] Nabídková cena Sdružení F.Kirchoff činila 855.488.591,- Kč bez DPH, lhůta pro uvedení stavby do provozu 24 měsíců a délka záruční doby 96 měsíců, 96 měsíců a 96 měsíců.[56]

63.         K podání společné nabídky ve sdružení se společností Swietelsky společnost Strabag uvedla, že jako relevantní skutečnost při rozhodování o vytvoření tohoto sdružení vzali v úvahu v prvé řadě potřebu zajištění průběžného plnění všech stanovených postupových termínů prováděných prací a jejich návaznost, včetně dodržení harmonogramů výstavby. Při založení sdružení hrála roli i interní politika naceňování zakázek, kdy zapojením externího obchodního partnera bylo možné sestavit konkurenceschopnější nabídku, zapojení zahrnovalo i možnost využití volných, rozsahem větších, stavebních kapacit pro rychlejší postup prací, což samo o sobě rovněž přispívalo k nižší ceně.[57]

64.         Společnost Strabag dále uvedla, že jejím subdodavatelem v rámci veřejné zakázky R4 byla mj. společnost Eurovia CS a.s. (výstavba cest v objemu […obchodní tajemství…], Kč), Eurovia CS a.s. oblast Čechy (výstavba cest v objemu […obchodní tajemství…] Kč) a Stavby silnic a železnic (výstavba cest v objemu […obchodní tajemství…] Kč).[58] Společnost Eurovia tedy zajišťovala pro společnost Strabag subdodávky v celkovém objemu […obchodní tajemství…] Kč.

65.         Společnost Swietelsky ke spolupráci se společností Eurovia uvedla, že si je vědoma okolnosti, že společnost Eurovia podávala nabídku do veřejné zakázky a následně byla subdodavatelem vedoucího sdružení společnosti Strabag; subdodavatelem společnosti Swietelsky však nebyla. Po zpřesnění charakteru prováděných prací společnost Swietelsky realizovala především mostní objekty, kanalizace a části hlavní trasy; tomu odpovídala i nezbytná kooperace se společností Eurovia, když provádění jednotlivých segmentů stavebního díla ve sdružení není reálně myslitelné bez koordinace prací jednotlivých dodavatelů.[59]

66.         V rámci šetření na místě v obchodních prostorách společnosti Berger Bohemia dne 27. 11. 2013 převzal Úřad kopii části diáře […funkce…] společnosti (dále též „dokument B A1“), ve kterém je pro den 18. 10. 2007 uvedena poznámka (cit.): „MIROTICE–TŘEBKOV  SUBDODÁVKY PRO MOSTY“, dále na den 19. 10. 2007 je na 9.00 hod. zapsáno (cit.): „STRABAG Č. BUDĚJOVICE“. Společnost Berger Bohemia k dotazu Úřadu uvedla, že se nepodílela na realizaci veřejné zakázky R4 ani nezajišťovala subdodávky v rámci této zakázky.[60]

IV.1.1. Závěr k veřejné zakázce „R4 Mirotice – Třebkov

67.         Veřejná zakázka R4 byla vyhlášena Ředitelstvím silnic a dálnic ČR jako otevřené řízení s lhůtou pro doručení žádostí o zadávací dokumentaci 19. 10. 2007 (12.00 hod.) a lhůtou pro doručení nabídek do  30. 10. 2007 (10.00 hod). Ve stanovené lhůtě bylo zadavateli doručeno celkem 6 nabídek, a to nabídka Sdružení Strabag-Swietelsky, Sdružení F.Kirchhoff a dále nabídky společností: M-Silnice, Berger Bohemia, Skanska a Stavby silnic a železnic a.s. (nyní Eurovia). Vítězem veřejné zakázky R4 se stalo Sdružení Strabag-Swietelsky s nabídkovou cenou 944.113.227,- Kč bez DPH, lhůtou pro uvedení stavby do provozu 40 měsíců a délkou záruční doby 60 měsíců, 84 měsíců a 100 měsíců. V průběhu výběrového řízení byli vyloučeni dva uchazeči z další účasti v této veřejné zakázce, a to z důvodu neúplnosti svých nabídek, a to Sdružení F.Kirchhoff a společnost M-Silnice. Pořadí dalších uchazečů bylo následující: Eurovia, Skanska a Berger Bohemia.[61] Nabídka společnosti F.Kirchhoff v případě její úplnosti, tj. doložení závazného bankovního příslibu, by byla z hlediska stanovených kritérií nabídkou nejvýhodnější.

68.         Vzhledem k tomu, že subjektivní lhůta pro případné konstatování porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže a uložení pokuty (znění zákona platné a účinné k 31. 12. 2007) již uplynula,[62] Úřad se dalším posuzováním jednání účastníků řízení vztahujícím se k předmětné veřejné zakázce v rozhodnutí nezabýval. V této souvislosti Úřad pro doplnění uvádí, že dle rozsudku KS a rozsudku NSS podklady zajištěné při místních šetřeních v rámci daného správního řízení nemohl při posuzování jednání účastníků řízení v souvislosti s veřejnou zakázkou R4 použít (viz výše).

IV.2   Veřejná zakázka „Písek – rekonstrukce lokality na Bakalářích – I. etapa“ 

69.         V rámci šetření na místě v obchodních prostorách společnosti Lesostavby dne 6. 11. 2013 (dále též „šetření na místě u společnosti Lesostavby“) Úřad převzal email od […jméno…], […funkce…] společnosti Strabag ([…jméno…]@strabag.com) ze dne 12. 3. 2008 (9.35 hod.) adresovaný […jméno…],[…funkce…] společnosti Lesostavby, ve věci Bakaláře Písek, označený L C6 (dále též „dokument L C6“).[63] V emailu je uvedeno (cit.): „…Dobrý den, dle dohody s […jméno…] zasílám cenu na akci Bakaláře v Písku.

všeob. položky                     500 000,-

kom. a zpev.plochy        26 000 000,-

VO                                    2 500 000,-

přeložka tel.                        310 000,-

sadové úpravy                     610 000,-

celkem cca 29 920 000,- bez DPH 35 604 800,- vč. DPH

S přáním hezkého dne …“

 

70.         Úřad zjistil, že dne 29. 2. 2008 byla ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněna pod ev. č. 60015331 veřejná zakázka Písek – rekonstrukce lokality na Bakalářích – I. etapa, jejímž zadavatelem bylo město Písek (dále též „veřejná zakázka Bakaláře Písek“).[64] Předmětem plnění této zakázky byla rekonstrukce komunikací, parkovacích ploch a veřejného prostranství u kostela Narození Panny Marie, součástí díla byla též rekonstrukce veřejného osvětlení a revitalizace kaštanové aleje. Odhadovaná hodnota zakázky činila 30.000.000,- Kč bez DPH. Daná veřejná zakázka byla zadána jako otevřené řízení se lhůtou pro doručení žádostí o zadávací dokumentaci do dne 1. 3. 2008, 17.00 hod., a lhůtou pro doručení nabídek do 13. 3. 2008, 12.00 hod. Jediným kritériem pro zadání této zakázky byla nejnižší nabídková cena.

71.         Položkový rozpočet dané stavby obsahoval celkem 5 stavebních objektů a provozních souborů, a to Všeobecné podmínky, Komunikace, Sadovnické úpravy, Elektroinstalace (veřejné osvětlení) a Telefon.

72.         Zadávací dokumentaci si na základě své předchozí žádosti převzalo celkem 11 společností, mezi těmito společnostmi byly i společnosti Strabag a Lesostavby.

73.         Ve stanovené lhůtě podaly nabídku do předmětné veřejné zakázky 4 společnosti, a to společnost Strabag (12. 3. 2008 v 14.33 hod.), Lesostavby (13. 3. 2008 v 8.55 hod.), DAICH spol. s r.o. (13. 3. 2008 v 9.50 hod.) a SATES MORAVA spol. s r.o. (13. 3. 2008 v 10.35 hod.).[65] Žádná společnost nebyla v průběhu daného výběrového řízení vyloučena. Vítězem dané zakázky se stala společnost Strabag s nabídkovou cenou 29.599.994,67 Kč bez DPH (35.223.993,66 Kč vč. DPH).[66]

74.         V nabídce společnosti Strabag ze dne 12. 3. 2008 je na titulním listě nabídky uvedena jako osoba zmocněná k jednání […jméno…] a […jméno…], s kontaktním emailem […jméno…]@strabag.com. V dané nabídce jsou uvedeny následující ceny (v Kč bez DPH) za jednotlivé objekty a provozní soubory (položkový rozpočet s uvedeným datem tisku 12. 3. 2008); všeobecné položky stavby 495.000,- Kč, komunikace a zpevněné plochy 25.659.743,34 Kč, veřejné osvětlení 2.528.046,85 Kč, přeložka telefonních kabelů 303.231,30 Kč, sadovnické úpravy včetně přesunu hmot pro sadovnické úpravy 613.973,19 Kč.[67]

75.         Nabídka společnosti Lesostavby podaná do předmětné veřejné zakázky je ze dne 12. 3. 2008. Její součástí je i položkový rozpočet s uvedeným datem tisku 12. 3. 2008, který obsahuje následující ceny (v Kč bez DPH) za jednotlivé objekty a provozní soubory: všeobecné podmínky 500.000,- Kč, komunikace 25.930.992,20 Kč, elektroinstalace/veřejné osvětlení 2.536.047,20 Kč, telefon 331.167,40 Kč, sadovnické úpravy 649.999,40 Kč. Celková nabídková cena pak byla 29.948.206,30 Kč bez DPH (35.638.365,00 Kč vč. DPH). Jako zpracovatel položkového rozpočtu stavby je uveden […jméno…]. Společnost Lesostavby ve své nabídce neměla uvedeny žádné subdodavatele.[68]

76.         Společnost Lesostavby k emailu (dokument L C6) uvedla, že nemůže nic sdělit, že jde o email starý již více než 6 let, odesílatel není ani nebyl jejím zaměstnancem, adresát […jméno…] (email: […jméno…]@lstb.cz) již není zaměstnancem společnosti Lesostavby. K osobě […jméno…] zmíněné v emailu společnost Lesostavby uvedla, že neví, kdo je touto osobou myšlen. Obecně však společnost sdělila, že zaměstnancem společnosti Lesostavby byl v období od 18. 11. 1974 až do 7. 8. 2011 […jméno…], jeho poslední pracovní pozicí ve společnosti byl […funkce…].[69]

77.         Porovnáním nabídek podaných do veřejné zakázky Bakaláře Písek Úřad nezjistil žádné skutečnosti nasvědčující kooperaci společností Strabag a Lesostavby při jejich zpracování, rovněž nebyly zjištěny žádné další kontakty těchto společností s danou veřejnou zakázkou. Za účelem doplnění dokazování Úřad ověřil, že společnosti Strabag a Lesostavby rovněž nepodaly svou nabídku či její část v elektronické verzi.[70]

IV.2.1 Závěr k veřejné zakázce Písek – rekonstrukce lokality na Bakalářích – I. etapa  

78.         Dokument LC 6, převzatý Úřadem v rámci šetření na místě u společnosti Swietelsky dne 19. 2. 2013, nelze s ohledem na závěry vyplývající z rozsudku KS, rozsudku NSS a druhého druhoinstančního rozhodnutí, jimiž je Úřad v novém projednávání věci vázán, použít jako podklad pro rozhodnutí a nelze k němu tedy ani přihlížet.

79.         Skutkové a právní závěry Úřadu v této veřejné zakázce se tak v souladu s názorem Ústavního soudu[71] mohou zakládat pouze na důkazech, které nebyly zajištěny na místních šetřeních, jejichž zákonný limit daný rozsahem předchozího podezření byl překročen. Nepoužitelný je ovšem pouze důkaz získaný přímo nezákonným způsobem, nikoliv další důkazy na něj navazující, které takovým nezákonným postupem získány nebyly.[72] Zbývající důkazy založené ve správním spise, které Úřad nezískal na místních šetřeních, proto stále použitelné jsou.

80.         Porovnáním nabídek společnosti Strabag a Lesostavby Úřad nezjistil žádné cenové vzorce či jiné skutečnosti nasvědčující kooperaci těchto společností při jejich zpracování, rovněž mezi těmito společnostmi v souvislosti s danou veřejnou zakázkou nebyly zjištěny žádné další kontakty (nad rámec dokumentu LC 6).

IV. 3 Veřejná zakázka „Rekonstrukce Jeronýmovy ulice v Třeboni

81.         V rámci šetření na místě u společnosti Lesostavby převzal Úřad dokument označený L C5. Jedná se o email ze dne 27. 2. 2006 (12.46 hod.) od […jméno…], […funkce…] společnosti Lesostavby, zaslaný […jméno…], […funkce…], společnosti Strabag[73], ve věci RE: [SPAM] JERONÝMOVA- REKONSTR+OSVĚTL (dále též „dokument L C5“), jehož součástí je přeposlaný email ze dne 27. 2. 2006 (7.44 hod.) od […jméno…], […funkce…], společnosti Strabag ([…jméno…]@bauholding.cz), zaslaný […jméno…], […funkce…] společnosti Lesostavby, ve věci Odp: [SPAM] JERONÝMOVA- REKONSTR+OSVĚTL[74], ve kterém je (cit.): „… Dobrý den, předpokládám že to co jsem dostal jsou naše ceny do soutěže. Odpovězte mi aby nedošlo k nějakému nedorozumění. …“ V emailu ze dne 27. 2. 2006 (12.46 hod.) je pak pracovníkem společnosti Lesostavby odpovězeno (cit.): „… ano zdravím …“.

82.         Veřejná zakázka Rekonstrukce Jeronýmovy ulice v Třeboni byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění, jehož zadavatelem bylo město Třeboň (dále též „veřejná zakázka Jeronýmova Třeboň“). Lhůta pro zaslání žádostí o zadávací dokumentaci byla stanovena na 13. 2. 2006 a lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 28. 2. 2006, 12.00 hod. Otevírání obálek s nabídkami a následné jednání s uchazeči bylo stanoveno na 28. 2. 2006 ve 13. 00 hod. Předmětem zakázky byla rekonstrukce místní komunikace, úprava vozovky, chodníků, parkovacích stání, odvodnění zpevněných ploch, výsadby a zeleně.[75]  Jediným kritériem pro hodnocení nabídek byla nejnižší nabídková cena.[76] 

83.         Zadavatel město Třeboň vyzval k podání nabídky do předmětné veřejné zakázky 5 subjektů[77], a to fyzickou osobu podnikající Petr Dvořák (IČO 63246261) a společnosti Bohemia – Constructiva Graf, stavební společnost, spol. s r.o., Swietelsky, Lesostavby a Strabag. Zadávací dokumentaci si vyzvedlo všech 5 vyzvaných subjektů a ve stanovené lhůtě (28. 2. 2006) podaly nabídku, a to společnost Strabag v 10.06 hod. (nabídková cena: 5.274.350,- Kč bez DPH), Bohemia – Constructiva Graf, stavební společnost, spol. s r.o. v 11.05 hod. (nabídková cena: 5.360.570,- Kč bez DPH), Lesostavby v 11.12 hod. (nabídková cena: 5.157.619,- Kč bez DPH), Petr Dvořák v 11.47 hod. (nabídková cena: 5.100.364,- Kč bez DPH) a Swietelsky v 11.54 hod. (nabídková cena: 5.450.312,75 Kč bez DPH).

84.         V průběhu otevírání obálek byla nabídka uchazeče Petra Dvořáka shledána nepřijatelnou z hlediska prokázání splnění kvalifikačních předpokladů[78] a byla vyřazena z dalšího průběhu výběrového řízení.

85.         V prvním kole jednacího řízení byly hodnoceny nabídky podané jednotlivými uchazeči do dané zakázky.[79] Nabídková cena společnosti Lesostavby byla nejnižší. Otevírání obálek a následnému jednání o nabídkách byli přítomni pouze zástupci společnosti Lesostavby a Swietelsky. Ve druhém kole jednacího řízení upravili přítomní zástupci těchto dvou společností své nabídkové ceny, společnost Lesostavby snížila svou cenu o 56,- Kč bez DPH na 5.157.563,- Kč bez DPH (6.137.500,- Kč vč. DPH), a společnost Swietelsky o 250.312,75 Kč bez DPH na částku 5.200.000,- Kč bez DPH (6.188.000,- Kč vč. DPH).[80] Pořadí společností po druhém kole zůstalo nezměněno, nabídková cena společnosti Lesostavby zůstala nejvýhodnější, tj. nejnižší.[81]

86.         Vítězem veřejné zakázky Jeronýmova Třeboň se tak stala společnost Lesostavby a celková konečná hodnota zakázky činila 6.137.500,- Kč vč. DPH.

87.         Z informací poskytnutých společností Lesostavby, vítězem veřejné zakázky Jeronýmova Třeboň, vyplývá, že subdodavatelem této společnosti v rámci realizace předmětné zakázky byla mj. společnost Strabag ve výši […obchodní tajemství…] Kč bez DPH (živičné vrstvy).[82]

88.         Společnost Lesostavby k dokumentu L C5 uvedla, že (cit.) „…. nemůže ničeho sdělit, neboť nám není k němu ničeho známo. Jedná se o email starý již více než 8 let a navíc jeho odesílatel nebyl a není zaměstnancem naší společnosti a jeho adresát […jméno…] již není zaměstnancem naší společnosti. Jelikož je však naší společnosti známo, že jsme se v roce 2006 účastnili veřejného zadávacího řízení k zakázce „Rekonstrukce Jeronýmovy ulice v Třeboni“ vyhlášeného městem Třeboň, ve kterém byla naše nabídka vybrána jako nejvhodnější, a subdodavatelskou činnost – živičné vrstvy pro naši společnost jako zhotovitele realizovala společnost STRABAG a.s. jako subdodavatel, předpokládáme, že se jedná o interní komunikaci mezi naší společností jako zhotovitelem a společností STRABAG a.s. jako potencionálním subdodavatelem.“[83]

IV.3.1 Závěr k veřejné zakázce Jeronýmova Třeboň

89.         Veřejná zakázka Jeronýmova Třeboň byla zadána v jednacím řízení bez uveřejnění, jehož zadavatelem bylo město Třeboň s lhůtou pro zaslání žádostí o zadávací dokumentaci 13. 2. 2006 a lhůtou pro podání nabídek 28. 2. 2006, 12.00 hod. Ve stanovené lhůtě bylo zadavateli doručeno celkem 5 nabídek, mj. i nabídky společností Strabag a Lesostavby. Vítězem předmětné veřejné zakázky se stala společnost Lesostavby.

90.         Vzhledem k tomu, že objektivní lhůta pro konstatování porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže a uložení pokuty (znění zákona platné a účinné do 30. 4. 2007) již uplynula[84], Úřad se proto dalším posuzováním jednání účastníků řízení vztahujícího se k předmětné veřejné zakázce v rozhodnutí nezabýval. V této souvislosti Úřad pro doplnění uvádí, že dle rozsudku KS a rozsudku NSS podklady zajištěné při místních šetřeních v rámci daného správního řízení při posuzování jednání účastníků řízení v souvislosti s veřejnou zakázkou Jeronýmova Třeboň nemůže použít (viz výše).

V.            Vymezení relevantního trhu

91.         Trhem se obecně rozumí prostorový a časový souběh nabídky a poptávky po takových výrobcích či službách, které jsou z hlediska uspokojování určitých potřeb uživatelů těchto výrobků a služeb shodné nebo vzájemně zastupitelné. Relevantním trhem je podle § 2 odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže[85] trh zboží[86], které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Relevantní trh se vymezuje z hlediska věcného (výrobkového), geografického a časového.[87] Z hlediska času se relevantní trh zkoumá pouze v případě, když v konkrétním okamžiku nebo období jsou soutěžní podmínky výrazně odlišné než v jiných obdobích.

92.         Pro účely daného správního řízení Úřad vymezil relevantní trh jako trh inženýrského stavitelství na území České republiky.

93.         Stavebnictví je oblast, díky níž je zajišťována výstavba, údržba, modernizace  a rekonstrukce stavebních objektů. Z hlediska typů staveb a způsobu jejich provádění lze stavebnictví členit na pozemní a inženýrské stavitelství. Do pozemního stavitelství lze zahrnout výstavbu nových bytových a nebytových prostor a změny na stávajících budovách. Do inženýrského stavitelství pak náleží výstavba a změny na dopravních stavbách, inženýrských sítích (sítě pro plyny, kapaliny, elektřinu či telekomunikace), stavbách pro průmyslové účely a ostatních inženýrských dílech (vodní apod.). Z hlediska charakteristiky a způsobu užití staveb pozemní a inženýrské stavitelství představuje dva odlišné trhy.

94.         Rekonstrukce či výstavba pozemních komunikací včetně souvisejících prací, jako jsou úprava chodníků, parkovacích ploch, rekonstrukce inženýrských sítí, osvětlení a vegetační úpravy včetně výsadby zeleně lze souhrnně zahrnout do oblasti inženýrského stavitelství. Tyto stavební práce jsou poptávány zejména veřejnými zadavateli prostřednictvím výběrových řízení, která probíhají dle pravidel o zadávání veřejných zakázek. Úřadem nebylo zjištěno, že by v podmínkách poskytování těchto služeb (ve vztahu nabídky a poptávky) existovaly na některé části území České republiky zásadní odlišnosti. Po stránce časové jde o trh pravidelně se opakujících dodávek, tedy o trh trvalý.

95.         Úřad se dalším podrobnějším členěním inženýrského stavitelství pro účely tohoto správního řízení nezabýval.

VI.          Právní posouzení jednání účastníků řízení v jednotlivých zakázkách

VI.1   Veřejná zakázka „R4 Mirotice – Třebkov

96.         Dle § 22 odst. 5 ZOHS 71, který je platnou právní úpravou pro hmotněprávní posouzení jednání účastníků řízení v této zakázce, lze pokuty za jeho porušení uložit nejpozději do 3 let ode dne, kdy se o porušení zákazu nebo nesplnění povinnosti stanovených tímto zákonem Úřad dozvěděl, nejpozději však do 10 let, kdy k porušení zákazu nebo nesplnění povinnosti došlo.[88] Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 8 Afs 25/2012 ze dne 29. 1. 2015 v důsledku prekluze práva postihnout účastníka řízení za protiprávní jednání může být jediným vyústěním předmětného správního řízení rozhodnutí o zastavení řízení ve vztahu k tomuto účastníkovi. Obdobný právní názor vyplývá i z dalších judikátů správních soudů.

97.         V případě veřejné zakázky R4 subjektivní lhůta pro uložení pokuty počala běžet dne 29. 3. 2013, kdy Úřad mohl porovnat informace obdržené od zadavatele Ředitelství silnic a dálnic ČR o průběhu dané zakázky, včetně informací o podaných nabídkách a jejich obsahu (výši nabídkové ceny a dalších kritérií) s dokumentem SW A6 převzatým v rámci šetření na místě u společnosti Swietelsky dne 19. 2. 2013. Úřad konstatuje, že subjektivní lhůta pro případné uložení pokuty a konstatování viny posuzovaného jednání v případě veřejné zakázky R4 uplynula v průběhu správního řízení, a to dne 17. 4. 2019 (i s ohledem na průběh řízení před správními soudy), a proto Úřad správní řízení ve věci možného porušení § 3 odst. 1 ZOHS 71 v souvislosti s veřejnou zakázkou R4 vedené s účastníky řízení Eurovia, Swietelsky, Strabag, Berger Bohemia, M-Silnice a Skanska, zastavil.[89]

VI. 2 Veřejná zakázka Bakaláře Písek    

98.         Platnou právní úpravou pro hmotněprávní posouzení jednání účastníků řízení, společností Strabag a Lesostavby, ve veřejné zakázce Bakaláře Písek je s ohledem na data podání nabídek těchto společností do předmětné veřejné zakázky zákon o ochraně hospodářské soutěže ve znění zákona č. 296/2007 Sb.[90]

99.         Dle § 3 odst. 1 ZOHS 296 dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen „dohody“), které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, jsou zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku. Zakázané jsou zejména dohody výslovně uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) až f) ZOHS 296, jako např. dohody o přímém nebo nepřímém určení cen, rozdělení trhu, uplatňování rozdílných podmínek apod. Tyto dohody jsou přímo ze zákona zakázané.

100.     Pod legislativní zkratku „dohoda“ řadí § 3 odst. 1 ZOHS 296 i jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, které představuje formu koordinace mezi soutěžiteli, kteří aniž by dosáhli stádia uzavření dohody, vědomě nahrazují rizika vzájemné konkurence praktickou kooperací, a to v rozporu s požadavky hospodářské nezávislosti.[91] Za jednání ve vzájemné shodě se považuje určitý společně koordinovaný postup soutěžitelů, kterému předcházejí jak přímé, tak nepřímé vzájemné kontakty mezi soutěžiteli a jejich nezávislé soutěžní jednání je pak nahrazeno praktickou kooperací, jejímž cílem je preventivní odstranění nejistoty o budoucím chování konkurentů. Jednání ve shodě v sobě zahrnuje nejprve koordinaci stran odstraňující vzájemné pochybnosti o jejich budoucím soutěžním chování, dále faktický projev této koordinace na trhu a konečně kauzální nexus je spojující. V případě jednání ve vzájemné shodě musí být především prokázána existence kontaktů mezi soutěžiteli, jejichž důsledkem je jednání na trhu, nebo prokázáno takové jednání na trhu, které nelze racionálně zdůvodnit jinak než předchozím kontaktem.

101.     Úřad se nejprve zabýval tím, zda lhůty pro případné uložení pokuty a konstatování trestnosti posuzovaného jednání v případě veřejné zakázky Bakaláře Písek dosud neuplynuly.

102.     Dle § 22 odst. 5 ZOHS 296 lze pokuty za jeho porušení uložit nejpozději do 3 let ode dne, kdy se o porušení zákazu nebo nesplnění povinnosti stanovených tímto zákonem Úřad dozvěděl, nejpozději však do 10 let, kdy k porušení zákazu nebo nesplnění povinnosti došlo.[92]

103.     Počátek objektivní desetileté lhůty pro uložení pokuty, a tím pro zánik trestnosti posuzovaného jednání v případě veřejné zakázky Bakaláře Písek, je dán dnem 13. 3. 2008, tj. lhůtou, resp. dnem podání nabídek do předmětné veřejné zakázky. S ohledem na průběh soudního řízení v daném případě (stavění lhůt) Úřad konstatuje, že tato objektivní prekluzivní lhůta v daném případě dosud neuplynula (uplyne až dne 31. 3. 2021).

104.     Subjektivní lhůta v případě veřejné zakázky Bakaláře Písek počala běžet dne 12. 12. 2013, v den, kdy Úřad mohl porovnat informace o průběhu dané veřejné zakázky obdržené od jejího zadavatele s dokumentem L C6 převzatým při šetření na místě u společnosti Lesostavby dne 6. 11. 2013, tj. v den, kdy Úřad měl dostatek informací umožňujících předběžné právní zhodnocení.[93] Rovněž subjektivní lhůta pro uložení pokuty a zánik trestnosti posuzovaného jednání s ohledem na průběh soudního řízení v daném případě (stavění lhůt) dosud neuplynula. Subjektivní lhůta v případě veřejné zakázky Bakaláře Písek uplyne dne 31. 12. 2019.

105.     Na místním šetření u společnosti Lesostavby Úřad zajistil email od společnosti Strabag adresovaný společnosti Lesostavby ze dne 12. 3. 2008 (dokument L C6). Dokumenty převzaté na šetřeních na místech v rámci daného správního řízení byly správními soudy v jejich rozsudcích označeny za nezákonné[94], proto ani tento dokument nemůže Úřad použít jako podklad rozhodnutí. Úřad při hodnocení jednání společnosti Strabag a Lesostavby v souvislosti s veřejnou zakázkou Bakaláře Písek k tomuto dokumentu tedy nepřihlížel. Dalšími dokumenty vztahujícími se k předmětné veřejné zakázce, kterými Úřad v daném správním řízení disponuje, jsou podklady od zadavatele týkající se průběhu předmětné zakázky a nabídky společností Strabag a Lesostavby podané do předmětné zakázky v listinné podobě. Úřad v rámci doplnění dokazování ověřil, že nabídky těmito společnostmi byly podány pouze v listinné podobně; nabídky ani jejich části nebyly podány v elektronické podobě (např. na CD).[95] Porovnáním listinných nabídek společností Strabag a Lesostavby Úřad nezjistil žádné skutečnosti svědčící o koordinaci těchto společností při zpracování jejich nabídek. Úřad rovněž nedisponuje žádnými dalšími podklady o kontaktech těchto společností v souvislosti s danou veřejnou zakázkou a koordinaci jejich účasti v ní.  

106.     Úřad uzavírá, že ze shromážděných podkladů v daném správním řízení k předmětné veřejné zakázce, s vyloučením podkladů, které byly převzaty Úřadem při šetřeních na místě v obchodních prostorách účastníků řízení a které byly soudy označeny jako nezákonné, nevyplývají žádné skutečnosti nasvědčující kooperaci společností Strabag a Lesostavby při zpracování jednotlivých nabídek do předmětné veřejné zakázky ani koordinaci účasti těchto společností v daném výběrovém řízení. Nebylo tedy prokázáno porušení § 3 odst. 1 ZOHS 296, které Úřad spatřoval v jednání ve vzájemné shodě a/nebo dohodě společností Strabag a Lesostavby spočívající v koordinaci účasti a/nebo nabídek ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku Bakaláře Písek.

VI.3  Veřejná zakázka Jeronýmova Třeboň

107.     Dle § 22 odst. 5 ZOHS 361, který je platnou právní úpravou pro hmotněprávní posouzení jednání účastníků řízení v této zakázce, lze pokuty za jeho porušení uložit nejpozději do 3 let ode dne, kdy se o porušení zákazu nebo nesplnění povinnosti stanovených tímto zákonem Úřad dozvěděl, nejpozději však do 10 let, kdy k porušení zákazu nebo nesplnění povinnosti došlo.[96] Dle rozsudku Nejvyššího správního soudu č. j. 8 Afs 25/2012 ze dne 29. 1. 2015 v důsledku prekluze práva postihnout účastníka řízení za protiprávní jednání může být jediným vyústěním předmětného správního řízení rozhodnutí o zastavení řízení ve vztahu k tomuto účastníkovi. Obdobný právní názor vyplývá i z dalších judikátů správních soudů.

108.     Lhůta pro podání nabídek ve veřejné zakázce Jeronýmova Třeboň byla stanovena na 28. 2. 2006. Vzhledem k tomu je počátek objektivní desetileté lhůty pro uložení pokuty, a tím pro zánik trestnosti posuzovaného jednání, v případě veřejné zakázky Jeronýmova Třeboň dán dnem 28. 2. 2006. Tato objektivní prekluzivní lhůta uplynula v průběhu správního řízení, a proto Úřad správní řízení ve věci možného porušení § 3 odst. 1 ZOHS 361 v souvislosti s veřejnou zakázkou Jeronýmova Třeboň vedené s účastníky řízení, společnostmi Swietelsky a Lesostavby, zastavil.[97]

 

POUČENÍ

109.     Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

 

 

 

 

 

Obdrží:

Mgr. Robert Nešpůrek, LL.M., advokát (Strabag)

Havel & Partners s.r.o.

Na Florenci 2116/15

110 00 Praha 1

 

Mgr. Radek Pokorný, advokát (Eurovia)

Pokorný, Wagner & partneři, s.r.o.

Klimentská 1216/46

110 00 Praha 1

 

Mgr. Petr Nesporý, advokát (Swietelsky)

NS & Partners s.r.o.

Puklicova 1069/52

370 04 České Budějovice 3

 

JUDr. Dalibor Kalcso, advokát (M-Silnice)

Resslova 956/13

500 02 Hradec Králové

 

Mgr. Andrea Žatková, advokátka (Lesostavby)

Teslova 1125

702 00 Ostrava – Přívoz

 

BERGER BOHEMIA a.s.

Klatovská 410/167

321 00 Plzeň

 

JUDr. Pavel Dejl, Ph.D., LL.M., advokát (Skanska)

Kocián Šolc Balaštík, advokátní kancelář, s.r.o.

Jungmannova 745/24

110 00 Praha 1

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy[1] Dříve se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00.

[2] Viz přípis Úřadu ze dne 30. 7. 2012, l.č. 30 a násl. spisu správního řízení sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD (dále též „spis“).

[3] Viz věstník veřejných zakázek.

[4] Společnost byla vymazána z obchodního rejstříku ke dni 12. 11. 2015.

[5] Dříve se sídlem Praha 4 – Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00.

[6]Dříve Radouňská vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Jindřichův Hradec, Horní Skrýchov čp. 25, PSČ 377 01.

[7] Dříve se sídlem České Budějovice, Radniční 133/1, PSČ 370 01.

[8] Viz přípis Úřadu ze dne 9. 10. 2014, l.č. 10176 a násl. spisu, a přípis Úřadu ze dne 8. 12. 2014, l.č. 10328 a násl. spisu.

[9] Společnost F. Kirchhoff byla účastníkem řízení do výmazu z obchodního rejstříku dne 25. 11. 2014.

[10] Viz přípis Úřadu ze dne 9. 10. 2014, l.č. 10176 a násl. spisu a přípis Úřadu ze dne 8. 12. 2014, l.č. 10328 a násl. spisu.

[11] Viz přípis společnosti Eurovia ze dne 9. 3. 2015, l.č. 11149 a násl. spisu.

[12] Viz přípis Úřadu č.j. ÚOHS-S834/2014/KD-9781/2015/851/LŠt ze dne 21. 4. 2015, l.č. 11342-11354 spisu.

[13] Viz rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 62 A 42/2015-238 ze dne 6. 6. 2019, který byl vyústěním rozhodnutí tohoto soudu (č.j. 62 A 42/2015-112 ze dne 1.6.2015), Nejvyššího správního soudu (č.j. 7 As 155/2015-160 ze dne 21.11.2017 a č.j. 7 As 155/2015-231 ze dne 28.2.2019) a Ústavního soudu (sp. zn. II. ÚS635/18 ze dne 15. 5. 2018).

[14]Viz žádost společnosti K-Building ze dne 2. 10. 2015, l.č. 12778-12782 a násl. spisu.

[15] Žalobou společnost K-Building napadala nezákonnost délky lhůty stanovené Úřadem pro vyjádření se ke sdělení výhrad a k podkladům rozhodnutí a postup Úřadu při vyznačování obchodního tajemství ve vyjádření společnosti K­Building ke sdělení výhrad. Soud ji nakonec rozhodnutím č.j. 29 A 144/2015 ze dne 23. 3. 2017 jako zčásti nepřípustnou odmítnul a jako zčásti nedůvodnou zamítnul.[15]

[16] Viz Usnesení č.j. ÚOHS-V0238/2015/PR-35197/2015/851/LŠt ze dne 21. 10. 2015, l.č. 12820 a násl. spisu.

[17] Viz rozsudek Krajského soudu v Brně č. j. 31 A 17/2016 ze dne 31. 8. 2016.

[18] Rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 10 As 220/2016 – 204.

[19] Usnesení bylo poznamenáno vložením do spisu dne 15. 10. 2015, l.č. 12796 spisu, vyrozumění účastníků řízení přípisem Úřadu č.j. ÚOHS-S834/2014/KD-34074/2015/851/LŠt ze dne 16. 10. 2015, l.č. 12797 a násl. spisu.

 

[20] Viz odstavec č. 16 tohoto rozhodnutí.

[21] Výše pokut byla změněna (snížena) následujícím způsobem: společnosti Strabag byla uložena pokuta ve výši 497.556.000 Kč, společnosti Eurovia ve výši 492.620.000 Kč, společnosti Swietelsky ve výši 76.209.000 Kč, společnosti M – silnice a.s. ve výši 46.064.000 Kč, společnosti Berger Bohemia ve výši 13.518.000 Kč, společnosti Skanska ve výši 529.818.000 Kč a společnosti Lesostavby ve výši 4.208.000 Kč.

[22] Přípis společnosti Strabag ze dne 5. 4. 2019, l.č. 14929-14930 spisu.

[23] Přípis společnosti Skanska ze dne 15. 5. 2019, l.č. 14938-14940 spisu.

[24] L.č. 14941 spisu.

[25] Protokol o seznámení se s podklady rozhodnutí ze dne 2. 7. 2019, l.č. 14961-14963 spisu.

[26] Protokol o seznámení se s podklady rozhodnutí ze dne 11. 7. 2019, l.č. 14964-14966 spisu.

[27] Protokol o seznámení se s podklady rozhodnutí ze dne 16. 7.2019, l.č. 14967-14969 spisu.

[28] Protokol o seznámení se s podklady rozhodnutí ze dne 17. 7. 2019, l.č. 14970-14971 spisu.

[29] Vyjádření společnosti Berger Bohemia ze dne 17. 7. 2019, l.č. 14972-14973 spisu.

[30] Vyjádření společnosti Eurovia ze dne 31. 7. 2019, l.č. 14974-14979 spisu.

[31] Vyjádření společnosti Lesostavby ze dne 2. 8. 2019, l.č. 14980-14982 spisu.

[32] Srov. např. rozhodnutí Úřadu č.j. ÚOHS-R8/2010/HS-25769/2014/312/HBt ze dne 5. 12. 2014, č.j. ÚOHSR20,21,22/2004-22410/2014/311/JZm ze dne 22. 10. 2014 a č.j.ÚOHS-R059-070,075-078/2007/01-45829/2015/310/ADr ze dne 22. 12. 2015.

[33] Rozsudek Nejvyššího správního soudu NSS ze dne 18. 10. 2007, sp. zn. 7 Ans 1/2007-100.

[34]Srov. zejména rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. j. 1 As 9/2003-90 ze dne 13. 5. 2004, podle kterého „v souladu s principem právní jistoty má každý adresát právní normy právo očekávat, že řešení, která zákonodárce zvolí, jsou racionální a směřují k funkčnímu uspořádání společenských vztahů, a nikoliv naopak. Jestliže zákonodárce z nejrůznějších důvodů zvolí řešení jiné, musí je tím spíše přesně, jasně, určitě a srozumitelně vyjádřit v právních předpisech, jimiž jsou právní normy komunikovány svým adresátům. Neučiní-li tak, je zcela na místě dát přednost takovému výkladu, který je rozumný a odpovídá přirozenému smyslu pro spravedlnost.

[35] V době vyhlášení a zadání veřejné zakázky R4 působil na pozici […funkce…]. Nabídka podaná společností Swietelsky ve sdružení se společností Strabag byla za společnost Swietelsky podepsána […jméno…]. 

[36] Viz l.č. 2888 až 2894 spisu.

[37] Zkratka SSŽ označuje společnost Stavby silnic a železnic, a.s., nyní pod obchodní firmou Eurovia.

[38] Zkratka SW je v kroužku, spolu s tištěným názvem společnosti je v prvním sloupci tabulky, další poznámky následují.

[39] Společnost Swietelsky v přepisu ručně psaných poznámek uvedla (cit.): „M.Silnice – budem potřebovat vybavit“, l.č. 3559 spisu; Úřad považuje intepretaci podanou účastníkem za záměrně zavádějící s tím, že i některá slova v přepisu chybí.

[40] Zkratka označuje společnost Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.

[41] Zkratka SW je v kroužku, spolu s tištěným názvem společnosti je v prvním sloupci tabulky.

[42] Společnost Swietelsky v přepisu ručně psaných poznámek uvedla (cit.) „COLAS – máme pocit – nepodají“, l.č. 3559 spisu.

[43] Viz přípis společnosti Swietelsky ze dne 22. 4. 2013, l.č. 3555 a násl. spisu.

[44] Položky: 408 Úprava vedení VN 22kV, 411 Úprava vedení VVN 110kV, 460 Přeložka dálkového kabelu JČE, 501 Úprava VTL plynovodu, 502 Chránička produktovodu.

[45] Viz přípis společnosti Swietelsky ze dne 5. 5. 2014, l.č. 8699 a násl. spisu.

[46] V tabulce je u položky 01 uvedena 0, v nabídce vítězného sdružení R4 je položka oceněna 22.196.423,- Kč vč. DPH, u položky 02 je tabulce uvedena částka 33.870.617,- Kč, v nabídce pak 61.761.749,- Kč vč. DPH.

[47] Viz přípis společnosti Swietelsky ze dne 5. 5. 2014, l.č. 8699 a násl. spisu.

[48] Viz Věstník veřejných zakázek, Oznámení o zakázce (www.isvz.cz), l.č. 10622 a násl. spisu.

[49] Nyní MOTA-ENGIL CENTRAL EUROPE Česká republika, a.s.

[50] SpolečnostPražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. zanikla v důsledku fúze sloučením (1. 1. 2012) se společností Porr (Česko) a.s. (nyní Porr a.s.), IČO 43005560, jako nástupnickou společností.

[51] Viz přípis Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace ze dne 29. 3. 2013, l.č. 3607 a násl. spisu.

[52] Ibid.

[53] Viz nabídka sdružení „STRABAG-SWIETELSKY – Mirotice – Třebkov“, l.č. 4148 spisu.

[54] Jednatel společnosti F.Kirchhoff byl zároveň jednatelem společnosti Kirchhoff Leipzig Straßenbau GmbH & Co. KG, druhého člena sdružení.

[55] Viz výpis z obchodního rejstříku společnosti F.Kirchhoff, l.č. 11503 spisu.

[56] Viz nabídka Sdružení F.Kirchhoff, l.č. 3996 a násl. spisu.

[57] Viz přípis společnosti Strabag ze dne 12. 5. 2014, l.č. 8712 a násl. spisu. Výkony druhého člena sdružení - společnosti Swietelsky u této stavby přitom představovaly částku 228.453.686,86 Kč.

[58] Názvy společností jsou uvedeny přesně dle sdělení společnosti Strabag, viz přípis společnosti Strabag ze dne 25. 4. 2014, l.č. 8665 a násl. spisu.

[59] Viz přípis společnosti Swietelsky ze dne 5. 5. 2014, l.č. 8699 a násl. spisu.

[60] Viz přípis společnosti Berger Bohemia ze dne 23. 4. 2014, l.č. 8653 a násl. spisu.

[61] Viz přípis Ředitelství silnic a dálnic ČR ze dne 29. 3. 2013, l.č. 3622 spisu.

[62] Viz odstavec č. 97 tohoto rozhodnutí.

[63] Viz l.č. 5693 spisu.

[64] Viz Oznámení o zakázce, l.č. 5824 a násl. spisu.

[65] Viz přípis města Písek ze dne 11. 12. 2013, l.č. 7302 a násl. spisu.

[66] Viz Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, l.č. 7306 spisu.

[67] Viz Nabídka společnosti Strabag do veřejné zakázky Bakaláře Písek, l.č. 7529 a násl. spisu.

[68] Viz Nabídka společnosti Lesostavby do veřejné zakázky Bakaláře Písek, l.č. 7460 a násl. spisu.

[69] Viz přípis společnosti Lesostavby ze dne 6. 10. 2014, l.č. 10163 a násl. spisu.

[70] Viz přípis města Písek ze dne 13. 2. 2019, l.č. 14936 spisu.

[71]  Srov. nálezy Ústavního soudu ze dne 8. 3. 2012 sp. zn. III. ÚS 2260/10 či ze dne 15. 7. 2014, sp. zn. IV. ÚS 3766/12.

[72] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 1. 2019, č. j. 1 As 80/2018-201.

[73] Zkratka OTÚ znamená obchodně technický úsek.

[74] Viz rovněž dokument L C4 převzatý Úřadem v rámci šetření na místě u společnosti Lesostavby.

[75] Viz přípis města Třeboň ze dne 20. 11. 2013, l.č. 6221 a násl. spisu.

[76] Ibid.

[77] Ibid, dokument „Jednací řízení bez uveřejnění“ týkající se veřejné zakázky Jeronýmova Třeboň a podepsaný zadavatelem dne 7. 2. 2006.

[78] Oprávnění k podnikání nebylo předloženo v úředně ověřené kopii, dále nebyla prokázána ekonomická a finanční způsobilost, nebyl předložen certifikát ISO 9001 a doklad o autorizaci, viz přípis města Třeboň ze dne 20. 11. 2013, l.č. 6223 spisu.

[79] Vzhledem k tomu, že již uplynula archivační lhůta, zadavatel město Třeboň originály nabídek nemá k dispozici.

[80] Společnost Swietelsky upravila nabídkovou cenu včetně DPH, cena bez DPH byla Úřadem přepočítána.

[81] Viz přípis města Třeboň ze dne 29. 9. 2014, l.č. 10054 a násl. spisu.

[82] Viz přípis společnosti Lesostavby ze dne 14. 4. 2014, l.č. 8598 a násl. spisu.

[83] Viz přípis společnosti Lesostavby ze dne 6. 10. 2014, l.č. 10163 a násl. spisu.

[84]Viz odstavec č. 108 tohoto rozhodnutí.

[85] Definice relevantního trhu obsažená v § 2 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), je od doby účinnosti tohoto zákona, tj. od 1. 7. 2001, až dosud beze změn.

[86] Legislativní zkratka „zboží" je konkretizována v § 1 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže; zahrnuje výrobky a služby.

[87] Srov. též Sdělení Evropské komise o definici relevantního trhu pro účely práva hospodářské soutěže Společenství publikované v Úředním věstníku C 372/5 ze dne 9. 12. 1997.

[88] Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 71/2007 Sb. nabyl účinnosti dne 1. 5. 2007 a platil do 1. 1. 2008, kdy nabyl účinnosti zákon č. 296/2007 Sb.

[89]Analogie legis dle § 29 písm. a) a § 86 odst. 1 písm. h) přestupkového zákona.  

[90] Lhůta pro podání nabídek ve veřejné zakázce Bakaláře Písek byla dne 13. 3. 2008; dne 12. 3. 2018 byla doručena zadavateli nabídka společnosti Strabag, dne 13. 3. 2008 pak nabídka společnosti Lesostavby.

[91] Srov. rozsudek Soudního dvora Evropské unie C 40 až 48, 50, 54 až 56, 111, 113, 114/73 ze dne 16. 12.1975 ve věci Coöperatieve Vereniging "Suiker Unie" UA [1975], ECR-01663, odst. 26.

[92] Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 71/2007 Sb. nabyl účinnosti dne 1. 5. 2007 a platil do 1. 1. 2008, kdy nabyl účinnosti zákon č. 296/2007 Sb.

[93] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně č j. 30 Af 29/2016 – 262 ze dne 29. 5. 2019.

[94] Viz odstavec č. 16 tohoto rozhodnutí.

[95] Viz přípis města Písek ze dne 11. 12. 2013, l.č. 7302 a násl. spisu.

[96]Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 361/2005 Sb. nabyl účinnosti dne 1. 10. 2005, s výjimkou ustanovení části první čl. I bodu 49 tohoto zákona (novelizace § 25a), který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2006, a platil do 1. 5. 2007, kdy nabyl účinnosti zákon č. 71/2007 Sb.

[97]Analogie legis dle § 29 písm. a) a § 86 odst. 1 písm. h) přestupkového zákona.  

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz