číslo jednací: S0257/2017/KD-04641/2020/851/EDl

Instance I.
Věc Kartelová dohoda na veřejnou zakázku "Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova"
Účastníci
 1. AUTOCONT a.s.
 2. TESCO SW a.s.
 3. O2 Czech Republic a.s.
 4. EMOS spol. s r.o.
 5. BACH systems s.r.o.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb.
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 4. 3. 2020
Dokumenty file icon dokument ke stažení 883 KB

Č. j.: ÚOHS-S0257/2017/KD-04641/2020/851/EDl

 

Brno: 10. února 2020

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0257/2017/KD zahájeném dne 30. 6. 2017 z moci úřední ve smyslu § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jehož účastníky jsou společnosti:

 • AUTOCONT a.s. se sídlem Ostrava, Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO  04308697, jako nástupnická společnost společnosti AutoCont CZ a.s., se sídlem Ostrava, Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO 47676795, zastoupena na základě plné moci JUDr. Petrou Buzkovou, advokátkou, VKS Legal advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Praha 1, V Celnici 1040/5, PSČ 110 00,
 • TESCO SW a.s., se sídlem Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, PSČ 779 00, IČO 25892533, zastoupená na základě plné moci Dr. Radanem Kubrem, advokátem, PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář, se sídlem Praha 2, Jáchymova 2, PSČ 110 00,
 • O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO 60193336, zastoupená na základě plné moci JUDr. Vilémem Podešvou, LLM, advokátem, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00,
 • EMOS spol. s r.o., se sídlem Přerov, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČO 19014104, zastoupená na základě plné moci Mgr. Vlastimilem Němcem, advokátem, se sídlem Přerov, Wilsonova 217/7, PSČ 750 02,
 • BACH systems s.r.o., se sídlem Olomouc, Holická 31/N, č.p. 1097, Hodolany, PSČ 772 00, IČO 60794097, zastoupená na základě plné moci Mgr. Radovanem Kubáčem, advokátem, Nedelka Kubáč advokáti s.r.o., se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00,

vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

 

ROZHODNUTÍ:

 

I.

Účastníci řízení, společnosti:

 • AUTOCONT a.s. se sídlem Ostrava, Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO  04308697, jako společnost odpovědná za jednání společnosti AutoCont CZ a.s., se sídlem Ostrava, Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO 47676795,
 • TESCO SW a.s., se sídlem Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, PSČ 779 00, IČO 25892533,
 • O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO 60193336,
 • EMOS spol. s r.o., se sídlem Přerov, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČO 19014104, a
 • BACH systems s.r.o., se sídlem Olomouc, Holická 31/N, č.p. 1097, Hodolany, PSČ 772 00, IČO 60794097,

tím, že si prostřednictvím vzájemných kontaktů a výměny informací rozdělili plnění veřejné zakázky Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova, jejímž zadavatelem bylo Statutární město Přerov, se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, PSČ 750 11, a všichni s výjimkou společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO 60193336, se podíleli i na tvorbě zadání předmětné zakázky, a to vše s cílem ovlivnit její výsledek tak, aby nabídka, na jejímž plnění se budou všichni účastníci řízení podílet, byla vítězná, což následně realizovali tak, že dne 23. 12. 2013 byly podány dvě nabídky, a to vítězná nabídka sdružení společností TESCO SW a.s. a O2 Czech Republic a.s., ve které společnosti AutoCont CZ a.s., EMOS spol. s r.o. a BACH systems s.r.o. vystupovaly jako subdodavatelé, a krycí, nevýherní nabídka společnosti AutoCont CZ a.s.,

jednali ve vzájemné shodě, čímž ovlivnili výsledek uvedeného zadávacího řízení a narušili hospodářskou soutěž v oblasti informačních technologií v České republice,

a tím porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., a dopustili se správního deliktu dle § 22a odst. 1 písm. b) tohoto zákona, a to jednotliví účastníci řízení přinejmenším v období:

 • AUTOCONT a.s. se sídlem Ostrava, Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO  04308697, jako společnost odpovědná za jednání společnosti AutoCont CZ a.s., se sídlem Ostrava, Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO 47676795, v období od 23. 9. 2010 do 23. 12. 2013,
 • TESCO SW a.s., se sídlem Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, PSČ 779 00, IČO 25892533, v období od 23. 9. 2010 do 23. 12. 2013,
 • O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO 60193336, v období od 31. 8. 2012 do 23. 12. 2013,
 • EMOS spol. s r.o., se sídlem Přerov, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČO 19014104, období od 25. 10. 2011 do 23. 12. 2013,
 • BACH systems s.r.o., se sídlem Olomouc, Holická 31/N, č.p. 1097, Hodolany, PSČ 772 00, IČO 60794097, období od 21. 10. 2011 do 23. 12. 2013.

II.

Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., se účastníkům řízení, společnostem

 • AUTOCONT a.s. se sídlem Ostrava, Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO  04308697, jako společnosti odpovědné za jednání společnosti AutoCont CZ a.s., se sídlem Ostrava, Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO 47676795,
 • TESCO SW a.s., se sídlem Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, PSČ 779 00, IČO 25892533,
 • O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO 60193336,
 • EMOS spol. s r.o., se sídlem Přerov, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČO 19014104, a
 • BACH systems s.r.o., se sídlem Olomouc, Holická 31/N, č.p. 1097, Hodolany, PSČ 772 00, IČO 60794097,

plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.

III.

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., se účastníku řízení, společnosti AUTOCONT a.s. se sídlem Ostrava, Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO  04308697, jako společnosti odpovědné za jednání společnosti AutoCont CZ a.s., se sídlem Ostrava, Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO 47676795, za delikt uvedený ve výrokové části I. ukládá pokuta v celkové výši 36.552.000,- Kč (slovy: třicet šest miliónů pět set padesát dva tisíc korun českých).

Uložená pokuta je splatná do 120 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

IV.

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., se účastníku řízení, společnosti TESCO SW a.s., se sídlem Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, PSČ 779 00, IČO 25892533, za delikt uvedený ve výrokové části I. ukládá pokuta v celkové výši 36.552.000,- Kč (slovy: třicet šest miliónů pět set padesát dva tisíc korun českých).

Uložená pokuta je splatná do 120 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

V.

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., se účastníku řízení, společnosti O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO 60193336, za delikt uvedený ve výrokové části I. ukládá pokuta v celkové výši 38.284.000,- Kč (slovy: třicet osm miliónů dvě stě osmdesát čtyři tisíc korun českých).

Uložená pokuta je splatná do 120 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

VI.

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., se účastníku řízení, společnosti EMOS spol. s r.o., se sídlem Přerov, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČO 19014104, za delikt uvedený ve výrokové části I. ukládá pokuta v celkové výši 7.038.000,- Kč (slovy: sedm miliónů třicet osm tisíc korun českých).

Uložená pokuta je splatná do 120 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

VII.

Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., se účastníku řízení, společnosti BACH systems s.r.o., se sídlem Olomouc, Holická 31/N, č.p. 1097, Hodolany, PSČ 772 00, IČO 60794097, za delikt uvedený ve výrokové části I. ukládá pokuta v celkové výši 227.000,- Kč (slovy: dvě stě dvacet sedm tisíc korun českých).

Uložená pokuta je splatná do 120 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

VIII.

V souladu s ustanovením § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, ve znění pozdějších předpisů, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, se účastníkům řízení, společnostem:

 • AUTOCONT a.s. se sídlem Ostrava, Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO  04308697,
 • TESCO SW a.s., se sídlem Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, PSČ 779 00, IČO 25892533,
 • O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO 60193336,
 • EMOS spol. s r.o., se sídlem Přerov, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČO 19014104, a
 • BACH systems s.r.o., se sídlem Olomouc, Holická 31/N, č.p. 1097, Hodolany, PSČ 772 00, IČO 60794097,

ukládá, a to každému zvlášť, povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou 3.500,- Kč (slovy: tři tisíce pět set korun českých).

Náklady řízení jsou splatné do 15 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

 

Odůvodnění

I                 Zahájení správního řízení a jeho dosavadní průběh

1.             Dne 30. 6. 2017 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též „Úřad“) správní řízení sp. zn. ÚOHS-S0257/2017/KD (dále též „správní řízení“) ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se společnostmi AutoCont CZ a.s.,se sídlem Ostrava, Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO  47676795 (dále též „AutoCont CZ a.s.“ či „AT“), TESCO SW a.s., se sídlem Olomouc, tř. Kosmonautů 1288/1, Hodolany, PSČ 779 00, IČO 25892533 (dále též „TESCO SW a.s.“ či „TSW“), a O2 Czech Republic a.s., se sídlem Praha 4 – Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 22, IČO 60193336 (dále též „O2 Czech Republic a.s.“ či „O2“). Možné porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, Úřad spatřoval v jednání ve vzájemné shodě a/nebo dohodě účastníků řízení, případně s dalšími soutěžiteli, spočívající v koordinaci účasti a/nebo nabídek ve výběrovém řízení k veřejné zakázce Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova, jejímž zadavatelem bylo Statutární město Přerov, se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, PSČ 750 11 (oznámení o zakázce zadávané původně v otevřeném řízení bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 20. 2. 2013 pod evidenčním číslem formuláře 7302011022199; následné jednací řízení navazující na zrušené otevřené řízení bylo zahájeno na základě výzvy k jednání ze dne 22. 11. 2013). Cílem nebo výsledkem tohoto jednání mohlo být narušení hospodářské soutěže v oblasti informačních technologií.[1]

2.             Správní řízení bylo zahájeno na základě podání Policie České republiky ze dne 31. 10. 2016 týkajícího se podezření z uzavření zakázaných dohod mezi obchodními společnostmi s předmětem podnikání v oblasti IT a dotačního poradenství v letech 2010 až 2014 v souvislosti s veřejnými zakázkami vyhlášenými v rámci výzvy č. 08 a 09 Integrovaného operačního programu Ministerstva vnitra, mj. i veřejnou zakázkou Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova, jejímž zadavatelem bylo Statutární město Přerov, se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, PSČ 750 11. Policie České republiky odevzdala Úřadu tuto věc dle § 159a odst. 1 písm. a) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), k projednání jiného správního deliktu.[2]

3.             Důvodnou indicií pro zahájení řízení ve věci možného porušení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, byla emailová komunikace mezi účastníky správního řízení a další podklady předané Úřadu Policií České republiky, které se vztahují k přípravě zadávací dokumentace k veřejné zakázce Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova a zpracování nabídek do výběrového řízení k této zakázce a které vykazovaly znaky možné koordinace účasti a/nebo nabídek těchto společností v daném výběrovém řízení.

4.             Dne 25. 6. 2018 Úřad upřesnil předmět správního řízení následovně. Možné porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, účastníky řízení spatřuje Úřad v jednání ve vzájemné shodě a/nebo dohodě účastníků řízení spočívající v koordinaci účasti a/nebo nabídek ve výběrovém řízení k veřejné zakázce Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova, jejímž zadavatelem bylo Statutární město Přerov, se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, PSČ 750 11 (původně uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 20. 2. 2013 jako otevřené řízení pod evidenčním číslem zakázky 222199; následné jednací řízení navazující na zrušené otevřené řízení bylo zahájeno na základě výzvy k jednání ze dne 22. 11. 2013), a to prostřednictvím tvorby zadání a rozdělení plnění se záměrem ovlivnit výsledek dané veřejné zakázky, a to tak aby nabídka, na jejímž plnění se budou účastníci řízení podílet, byla vítězná. Cílem tohoto jednání mohlo být narušení hospodářské soutěže v oblasti informačních technologií.[3]

5.             Na základě analýzy podkladů zajištěných Úřadem v průběhu správního řízení Úřad rozšířil okruh účastníků řízení dne 26. 6. 2018 o společnosti BACH systems s.r.o., se sídlem Olomouc – Hodolany, Holická 31/N, č.p. 1097, PSČ 772 00, IČO 60794097 (dále též „BACH systems s.r.o.“ či „Bach“), a EMOS spol. s r.o., se sídlem Přerov, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČO 19014104 (dále též „EMOS spol. s r.o.“ či „Emos“).[4]

6.             Dne 4. 2. 2019 Úřad vyzval všechny účastníky řízení k vyjádření, zda mají zájem v rámci daného správního řízení využít proceduru narovnání.[5] Vzhledem k tomu, že o využití této procedury projevili zájem všichni účastníci daného správního řízení, Úřad dne 11. 3. 2019 proceduru zahájil.[6] Následně proběhla bilaterální jednání Úřadu s účastníky řízení. Dne 20. 5. 2019 byla Úřadem procedura narovnání ukončena z důvodu, že jeden z účastníků řízení rozporoval zjištěné skutečnosti Úřadu.[7] Vzhledem k tomu, že daný účastník řízení se na Úřad následně obrátil se žádostí o znovuzahájení procedury narovnání a svým přípisem ze dne 16. 9. 2019 svůj zájem o využití procedury bezpodmínečně potvrdil,[8] vyzval Úřad ostatní účastníky řízení o sdělení, zda mají rovněž zájem o znovuzahájení procedury narovnání v daném správním řízení.[9] Úřad ve stanovém termínu obdržel zájmy o znovuzahájení procedury narovnání i od ostatních účastníků řízení, a proto dne 1. 10. 2019 proceduru narovnání v daném správním řízení znovu zahájil.[10] V rámci ní účastníkům řízení Úřad shrnul základní skutková zjištění v daném případu, jejich právní hodnocení a výši pokuty, kterou hodlá účastníkům řízení uložit.[11] Následně Úřad obdržel bezpodmínečné souhlasy s pokračováním procedury narovnání od všech účastníků řízení.[12]

7.             Dne 25. 11. 2019 vydal Úřad výhrady k dohodě, ve kterých účastníkům řízení sdělil základní skutkové okolnosti případu, jejich právní hodnocení, odkázal na důkazy obsažené ve správním spise a informoval je o sankcích, jež hodlá účastníkům řízení v rozhodnutí uložit.

8.             Následně Úřad umožnil všem účastníkům řízení seznámit se s podklady rozhodnutí a stanovil jim lhůtu pro vyjádření se k těmto podkladům a k zaslání návrhů na doplnění dokazování.

9.             V zákonem stanovené patnáctidenní lhůtě od doručení výhrad k dohodě obdržel Úřad od všech účastníků řízení žádosti o snížení pokuty ve smyslu § 22ba odst. 2 ve spojení s § 22ba odst. 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb. Vzhledem ke splnění všech podmínek Úřad vydává v rámci procedury narovnání toto stručné rozhodnutí.

II               Použité znění zákona

10.         Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), nabyl účinnosti dne 1. července 2001 a do současnosti prošel řadou novelizací.

11.         Protiprávnost určitého jednání se posuzuje dle právní normy platné v době spáchání deliktu,[13] není-li pozdější právní úprava pro účastníka řízení příznivější. Pro posouzení, zda by bylo použití pozdější právní úpravy pro účastníka řízení příznivější, je rozhodujícím kritériem celkový výsledek z hlediska trestnosti, jehož by bylo při aplikaci předpisu platného v době spáchání deliktu či aplikaci pozdější právní úpravy reálně pro účastníka řízení dosaženo. Za dobu spáchání deliktu se pak považuje okamžik jeho dokonání, neboť teprve tehdy je uskutečněno jednání, jež je předmětem právního posouzení. U trvajících správních deliktů, kdy pachatel vyvolá protiprávní stav, který posléze udržuje nebo udržuje protiprávní stav, aniž jej sám vyvolal, dochází k ukončení deliktu až odstraněním protiprávního stavu.

12.         V daném správním řízení Úřad shledal protisoutěžní jednání účastníků řízení (spáchání deliktu) v souvislosti s veřejnou zakázkou Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova, jejímž zadavatelem bylo Statutární město Přerov, se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, PSČ 750 11.K dokonání deliktu došlo přinejmenším okamžikem podání nabídek do veřejné zakázky Přerov, a to dne 23. 12. 2013.

13.         V době spáchání deliktu byl účinný zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 360/2012 Sb.

14.         Od spáchání deliktu až dosud nabyly účinnosti 4 novely zákona o ochraně hospodářské soutěže, a to zákon č. 135/2016 Sb., zákon č. 293/2016 Sb., zákon č. 183/2017 Sb. a zákon č. 262/2017 Sb. Od 1. 7. 2017 je rovněž účinný zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nový přestupkový zákon“), který je třeba při posuzování příznivosti právní úpravy rovněž vzít v úvahu (viz dále). Úřad se tedy zabýval tím, zda některá z uvedených pozdějších právních úprav je pro účastníky řízení příznivější či nikoli.

15.         Úřad dospěl k závěru, že vzhledem k úpravě § 22a odst. 4 zákonem č. 293/2016 Sb. (změna obligatorního zákazu plnění veřejných zakázek na fakultativní), je tato pozdější právní úprava zákona o ochraně hospodářské soutěže pro účastníky řízení příznivější. S ohledem na to, že další pozdější úpravy zákona o ochraně hospodářské soutěže nejsou pro účastníky řízení příznivější, Úřad při hmotněprávním posuzování deliktního jednání účastníků řízení v daném případě postupuje dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb. (dále též „ZOHS 293“). Pokud jde o nový přestupkový zákon, ten rovněž nelze považovat za příznivější pro účastníky řízení (účastníky dohody), proto jej Úřad neaplikuje.

16.         Z hlediska procesního platí obecná zásada, že procesní právo (jeho změny) platí ode dne nabytí účinnosti nové právní úpravy i pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti s tím, že právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti, zůstávají zachovány (pokud přechodné ustanovení nestanoví něco jiného).

17.         Správní řízení bylo zahájeno dne 30. 6. 2017 dle zákona č. 143/2001 Sb., ve znění zákona č. 293/2016 Sb. Úřad vzal do úvahy veškeré pozdější relevantní změny a novelizace zákona o ochraně hospodářské soutěže a konstatuje, že v tomto správním řízení postupuje z hlediska procesního dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 262/2017 Sb. (poslední novela zákona o ochraně hospodářské soutěže, dále též „zákon“).S ohledem na § 112 odst. 4 nového přestupkového zákona nepostupuje Úřad v daném správním řízení dle tohoto zákona.[14] 

18.         Co se dále týká správního řádu coby obecného procesního předpisu, správní řízení bylo zahájeno podle správního řádu ve znění pozdějších předpisů, tedy ve znění zákona č. 298/2016 Sb. s účinností od 19. 9. 2016, následně byl několikrát novelizován. Poslední novelou je zákon č. 12/2020 Sb., který neobsahuje přechodná ustanovení, proto je zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, aplikován v daném správní řízení ve znění zákona č. 12/2020 Sb. (dále též „správní řád“).

19.         Pro účely tohoto rozhodnutí Úřad používá též označení „zákon o ochraně hospodářské soutěže“ pro principy zákazu (a neplatnosti) dohod narušujících hospodářskou soutěž (resp. zákazu a neplatnosti dohod, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže), které nejsou, podobně jako koncept soutěžitele, v jednotlivých výše uvedených zněních tohoto zákona odlišné (tyto principy pak platí i dle současného znění zákona o ochraně hospodářské soutěže). Pokud je dále u citace české judikatury užito označení „zákon“, rozumí se jím znění zákona o ochraně hospodářské soutěže aplikované v soudem přezkoumávaném případě.

III             Charakteristika účastníků řízení

III.1       Společnost AUTOCONT a.s. a AutoCont CZ a.s.

20.         Společnost AUTOCONT a.s., se sídlem Ostrava, Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, IČO  04308697 (dále též „AUTOCONT a.s.“ či „AT“), je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 11012 dne 11. 8. 2015 pod původní obchodní firmou BYW Czech, a.s. Tato společnost vznikla ke dni 1. 9. 2018 fúzí sloučením společností AutoCont Holding a.s.[15], AutoCont CZ a.s. (původní účastník tohoto správního řízení) a MIUS a.s.[16] do nástupnické společnosti BYW Czech, a.s.[17] V důsledku fúze sloučením došlo k zániku těchto společností s přechodem veškerého jejich jmění na nástupnickou společnost BYW Czech a.s. (po zápisu fúze s obchodní firmou AUTOCONT a.s.).[18]

21.         Společnost AUTOCONT a.s. podniká v oblasti dodávek informačních a komunikačních technologií a souvisejících činností. V současné době je jediným akcionářem společnosti AUTOCONT a.s. společnost Aricoma Group a.s.[19]

22.         Úřad konstatuje, že ke dni vydání tohoto rozhodnutí společnost AUTOCONT CZ a.s. tvoří přinejmenším se svou mateřskou společností a svými dceřinými společnostmi AUTOCONT s.r.o.[20] (92% podíl, divize na Slovensku, dříve AutoCont SK a.s.), ii) CAD Studio a.s.[21]  (100% podíl), iii) SIL Servis Partner a.s.[22] (100% podíl), iv) WOODSLOCK a.s.[23] (100% podíl), v) ANTAIOS s.r.o.[24] (100% podíl), Cloud4com, a.s.[25] (100% podíl), DataSpring s.r.o.[26] (100% podíl), Internet Projekt, s.r.o.[27] (100%) jednoho soutěžitele (dále též „soutěžitel AT“).

23.         Pro společnosti AUTOCONT CZ a.s. i společnost AutoCont CZ a.s., jejíž nástupnickou společností je společnost AUTOCONT CZ a.s., je v rozhodnutí používána souhrnně zkratka „AT“.

III.2       Společnost TESCO SW a.s.

24.         Společnost TESCO SW a.s. je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 2530, dne 16. 10. 2001. Od 21. 12. 2015 je jejím jediným akcionářem společnost TESSELA HOLDING SE.[28]

25.         Společnost TESCO SW a.s. působí v oblasti vývoje, implementace, integrace a podpory provozu informačních systémů na území celé České republiky.[29]

26.         Společnost TESCO SW a.s. dle Úřadu v současné době tvoří přinejmenším jednoho soutěžitele se svou mateřskou společností TESSELA HOLDING SE a jejími 100% dceřinými společnostmi: i) TESCO Gastro s.r.o.[30], ii) HELP CZ s.r.o.[31], iii) TSD Family Holding a.s.[32], iv) Regionální centrum Olomouc s.r.o.[33], v) MERIT GROUP a.s.[34], vi) DEZADATA spol. s r.o.[35], vii) BEA centrum Olomouc s.r.o.[36], viii) MERIT CZ a.s.[37], ix) Metropolitní síť Olomouc s.r.o.[38], x) PEFA Holding Services s.r.o.[39] (dále též „soutěžitel TSW“).

III.3       Společnost O2 Czech Republic a.s.

27.         Společnost O2 Czech Republic a.s. je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2322, dne 1. 1. 1994. Společnost O2 Czech Republic a.s. je přímým nástupcem správy spojů a státních podniků zajišťujících poskytování telekomunikačních služeb a telekomunikačních sítí v Československu a později v České republice. Na základě zákona č. 88/1988 Sb., o státním podniku, došlo ke vzniku samostatné právnické osoby státního podniku s názvem Správa pošt a telekomunikací Praha, státní podnik, který byl k 31. 12. 1992 zrušen bez likvidace a rozdělen na dva samostatné státní podniky – Českou poštu, státní podnik a SPT Telecom, státní podnik. Následně byla práva a povinnosti týkající se poskytování telekomunikačních služeb převedena na nově založenou společnost SPT Telecom, a.s., IČO 60193336. Společnost SPT Telecom, a.s. pak několikrát změnila obchodní firmu, nejprve na ČESKÝ TELECOM, a.s. (do 1. 7. 2006), následně Telefónica O2 Czech Republic, a.s. (do 16. 5. 2011), dále na Telefónica Czech Republic, a.s. (do 21. 6. 2014) a na O2 Czech Republic a.s.[40]

28.         Společnost O2 Czech Republic a.s. je největším integrovaným poskytovatelem telekomunikačních služeb s působností po celém území České republiky. Ke dni realizace předmětné veřejné zakázky byla vlastníkem a provozovatelem pevné komunikační sítě i mobilní komunikační sítě a poskytovala služby elektronických komunikací na celém území České republiky. Aktuálně se společnost nachází v postavení samostatného telekomunikačního operátora poskytujícího primárně služby elektronických komunikací v pevných a mobilních sítích. Současně společnost poskytuje i služby datových center a má zkušenosti s ICT projekty. Společnost O2 Czech Republic a.s. se pravidelně účastní i zadávacích řízení na veřejné zakázky, poskytuje služby datových center, má zkušenosti s ICT projekty (spolupracuje s partnery nebo subdodavateli), je poskytovatelem platebních služeb malého rozsahu a řady dalších služeb spojených se službami elektronických komunikací.[41]

29.         Akcie společnosti O2 Czech Republic a.s. jsou veřejně obchodovány na regulovaném trhu a společnost se tak na úrovni jednotlivých akcionářů stále mění. Dne 31. 1. 2014 nabyla majoritní podíl ve společnosti O2 Czech Republic a.s. skupina PPF, a to prostřednictvím svých dceřiných společností, která postupně navyšovala svůj podíl ve společnosti prostřednictvím výkupu akcií od menších akcionářů. S účinností od 1. 6. 2015 došlo k rozdělení společnosti O2 Czech Republic a.s. formou odštěpení se vznikem nové společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.[42], na kterou přešla část jmění společnosti O2 Czech Republic a.s.

30.         Společnost O2 Czech Republic a.s. tvoří v současné době jednoho soutěžitele[43] přinejmenším se svými dceřinými společnostmi, a to: i) O2 IT Services s.r.o.[44] (100% podíl), ii) O2 Family, s.r.o.[45] (100% podíl), iii) O2 TV s.r.o.[46] (100% podíl), iv) eKasa s.r.o.[47] (100% podíl), v) O2 Financial Services s.r.o.[48] (100% podíl), vi) Bolt Start Up Development a.s.[49] (100% akcionář), která dále vlastní společnosti (100% podíl) mluvii.com s.r.o.[50], INTENS Corporation s.r.o.[51], Tapito s.r.o.[52], Smart home security s.r.o.[53], viii) 02 Slovakia, s.r.o.[54] (100% podíl), která dále vlastní (100% akcionář) společnost 02 Business Services, a.s.[55] (dále též „soutěžitel O2“).

III.4       Společnost EMOS spol. s r.o.

31.         Společnost EMOS spol. s r.o. je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1167, dne 18. 7. 1991. Od 6. 2. 2017 je jejím jediným společníkem společnost EMOS CZ group a.s.[56]

32.         Činnost společnosti EMOS spol. s r.o. je zaměřena na služby v oblasti velkoobchodního prodeje s drobným elektro sortimentem a dále provádění oprav a montáží anténní, telekomunikační a zabezpečovací techniky. Své služby poskytuje na celém území České republiky.[57]

33.         Účastník řízení tvoří jednoho soutěžitele se společnostmi EMOS CZ group a.s., EMOS SK s.r.o., EMOS SI d.o.o., EMOS HU Kft., EMOS PL Sp. Z o.o. a EMOS property s.r.o. (dále též „soutěžitel Emos“) s tím, že pouze společnost Emos spol. s r.o. je subjektem, jehož předmětem podnikání je i oblast informačních technologií – primárně dodávky a montáže kabelových rozvodů a sítí.[58]

III.5       Společnost BACH systems s.r.o.

34.         Společnost BACH systems s.r.o. je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 7219, dne 30. 6. 1994. Společníci společnosti jsou v současné době 3 fyzické osoby (s nejvyšším podílem 60 %).

35.         Společnost Bach systems s.r.o. se specializuje na tvorbu a zavádění informačních systémů pro oblast (i) vedení komplexní spisové a archivní služby, (ii) zpracování historických fondů a sbírek v archivech a muzeích, (iii) evidence dokumentů ve státních organizacích, bankách, obchodních společnostech a zdravotnických zařízeních. Dále společnost BACH systems s.r.o. poskytuje poradenství a odborné konzultace v těchto oblastech a zajišťuje systémovou integraci svých zákazníků do jejich stávajících informačních systémů. Společnost BACH systems s.r.o. působí na celém území České republiky.[59]

36.         Úřad považuje pro účely daného správního řízení za soutěžitele pouze společnost BACH systems s.r.o. (dále též „soutěžitel Bach“).

IV            Zjištěné skutečnosti

IV.1       Projekt Přerov

37.         Ministerstvo vnitra České republiky[60] vyhlásilo v roce 2010 výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu na „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě“ (oblast podpory „2.1 Zavádění ICT[61] v územní veřejné správě“) určenou pro statutární města s výjimkou hlavního města Prahy s termínem příjmu žádostí od 15. 4. 2010 do 1. 12. 2010. V rámci této výzvy bylo představeno celkem 9 podporovaných aktivit se stanovenou maximální výší příspěvku z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF), a to 1) Komunikační infrastruktura regionů a města a konektivita (maximální výše příspěvku 70 mil. Kč), 2) Portály subjektů územní veřejné správy (8,5 mil. Kč), 3) Spisová služba (8,5 mil. Kč), 4) Centrum ICT služeb (25 mil. Kč), 5) CzechPoint@home - portál občana (8,5 mil. Kč), 6) Datový sklad (25 mil. Kč), 7) Manažerský informační systém (25 mil. Kč), 8) Digitalizace archivů a problematika „document management“ (40 mil. Kč) a 9) Integrace agendových systémů (15 mil. Kč). Žadatel mohl podat jeden nebo více projektů s tím, že příspěvek z ERDF činil 85 % celkových způsobilých výdajů (maximálně však 85 mil. Kč)[62] a příjemce se na výdajích projektu podílel ve zbývajících 15 %.

38.         Při zpracování studie proveditelnosti a samotného projektu Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova (dále též „Projekt Přerov“) bylo vybráno celkem 8 oblastí z 9 možných, na které byla připravena komplexní studie proveditelnosti. Jednalo se o tyto dílčí klíčové aktivity s následujícími maximálními možnými náklady dle rozvrstvení dotace: 1) Metropolitní síť v Přerově (37.543.000,- Kč), 2) Portál veřejné správy (8.500.000,- Kč), 4) Centrum ICT služeb (9.380.000,- Kč), 5) Portál občana (CzechPoint@home, 7.735.000,- Kč), 6) Datový sklad (6.555.000,- Kč), 7) Manažerský informační systém (1.520.000,- Kč), 8) Digitalizace archivu (Document management, 9.350.000,- Kč) a 9) Integrace agendových systémů (14.850.000,- Kč).[63] Hlavním cílem tohoto projektu bylo nastavení systému využívání moderních ICT řešení při výkonu územní veřejné správy statutárním městem Přerov, a to prostřednictvím elektronizace služeb veřejné správy za účelem rychlejšího a efektivnějšího poskytování veřejných služeb občanům a zjednodušení komunikace občan-úřad.

IV.2       Veřejné zakázky související s projektem Přerov

IV.2.1     Veřejná zakázka malého rozsahu Poskytnutí poradenských služeb při přípravě a realizaci projektu „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“

39.         Rada města Přerova schválila dne 7. 7. 2010 výzvu k podání nabídek do veřejné zakázky malého rozsahu Poskytnutí poradenských služeb při přípravě a realizaci projektu „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ (dále též „zakázka Poradenské služby“) včetně seznamu vyzvaných zájemců,[64] a to společnostíEUNICE CONSULTING a.s.,[65] RENARDS, s.r.o.,[66] GRANTIKA České spořitelny, a.s.,[67]  RPSC ideas s.r.o.[68]ECONOMY RATING a.s.[69]

40.         Předmětem plnění této zakázky byla poradenská činnost při přípravě a realizaci projektu – zpracování studie proveditelnosti a žádosti pro podání projektu o finanční podporu a následný management po dobu realizace projektu v rámci Integrovaného operačního projektu (IOP) výzva č. 09, prioritní osa – 2. Zavádění ICT v územní veřejné správě, oblast intervence – 2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě, název výzvy – Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě.[70] Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 27. 7. 2010 a předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla 800.000,- Kč bez DPH. 

41.         Ve stanovené lhůtě byly podány celkem 3 nabídky, a to společností RENARDS, s.r.o. (26. 7. 2010, 9:36), GRANTIKA České spořitelny, a.s. (26. 7. 2010, 9:38) a RPSC ideas s.r.o. (27. 7. 2010, 9:15).[71] Vítězem zakázky se stala společnost RPSC ideas s.r.o. s celkovou nabídkovou cenou 1.599.840,- Kč vč. DPH,[72] se kterou byla následně uzavřena mandátní smlouva. Subdodávku společnosti RPSC ideas s.r.o. poskytla v rámci předmětné zakázky i společnost EUNICE CONSULTING a.s.

42.         Jednání společností EUNICE CONSULTING a.s., RENARDS, s.r.o., GRANTIKA České spořitelny, a.s., RPSC ideas s.r.o. a ECONOMY RATING a.s. v souvislosti s touto veřejnou zakázkou bylo předmětem posuzování Úřadu v rámci správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0236/2017/KD.

IV.2.2     Veřejná zakázka malého rozsahu Projektová dokumentace a související poradenské služby „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“

43.         Statutární město Přerov dne 30. 12. 2011 zveřejnilo veřejnou zakázku malého rozsahu Projektová dokumentace a související poradenské služby „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ (dále též „zakázka Projektová dokumentace“),[73] v rámci které bylo vyzváno celkem 15 společností[74] k podání nabídky.[75] Předmětem této zakázky byla dodávka projektové dokumentace a následné posouzení souladu nabídek řešení s touto projektovou dokumentací; součástí zakázky bylo nezbytné poradenství v oblasti eGovernmentu a součinnost se zadavatelem a jeho IT oddělením při přípravě projektové dokumentace. Termín dodání projektové dokumentace byl v zadávací dokumentaci stanoven na 30. 4. 2012, zahájení plnění ihned po podpisu smlouvy. Předpokládaná hodnota zakázky činila 1 mil. Kč bez DPH. Kritéria hodnocení nabídek byla stanovena dvě, a to nabídková cena (váha 70 %) a termín dodání projektové dokumentace (váha 30 %). Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 17. 1. 2012 v 10.00 hod.[76]

44.         Ve stanovené lhůtě byly podány 3 nabídky, a to společností EUNICE CONSULTING a.s., RELSIE spol. s r.o.[77] (společnost byla následně vyloučena pro nesplnění technických předpokladů) a AutoCont CZ a.s. (společnost byla následně vyloučena pro nesplnění technických předpokladů).[78] Vítězem této veřejné zakázky se stala společnost EUNICE CONSULTING a.s. s nabídkovou cenou ve výši 500.000,- Kč bez DPH.[79] Dne 6. 3. 2012 byla s danou společností uzavřena smlouva o poskytování služeb, dle které byla k ukončení plnění předmětu díla stanovena lhůta 25 dní od podpisu smlouvy.[80]

IV.2.3     Veřejná zakázka Právní a související poradenské služby k projektu „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“

45.         Statutární město Přerov dne 19. 3. 2012 zveřejnilo veřejnou zakázku malého rozsahu Právní a související poradenské služby k projektu „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ (dále též „zakázka Právní služby“), v rámci které bylo vyzváno celkem 5 společností k podání nabídky. Předmětem plnění této veřejné zakázky byla komplexní administrace zadávacího řízení na generální dodavatele v rámci projektu Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova, zastupování zadavatele v případě podaných námitek/návrhů na Úřad či v jiných právních činnostech souvisejících s projektem, právní poradenský servis zahrnující případné zpracování dodatků mandátní smlouvy s vybraným generálním dodavatelem v průběhu celého trvání projektu. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 30. 3. 2012, 10.00 hod.

46.         Ve stanovené lhůtě byly podány 4 nabídky, vítězem zakázky se stala společnost GORDION, s.r.o.[81] s nabídkovou cenou 88.000,- Kč bez DPH.

IV.2.4     Veřejná zakázka malého rozsahu Zajištění technického (odborného) dozoru investora při přípravě a realizaci projektu 09 IOP, reg. CZ.1.06/2.1.00/09.07382 „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“

47.         Statutární město Přerov zveřejnilo dne 27. 2. 2013 veřejnou zakázku malého rozsahu Zajištění technického (odborného) dozoru investora při přípravě a realizaci projektu 09 IOP, reg. CZ.1.06/2.1.00/09.07382 „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“, jejímž předmětem byla nominace 2 členů a 2 náhradníků komise pro otevírání nabídek, kontrolu kvalifikace a pro posouzení a hodnocení nabídek; dále zajištění technického (odborného) dozoru investora při přípravě a realizaci projektu 09 IOP. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 15. 3. 2013, 10.00 hod.,[82] vyzváno bylo celkem 5 společností. Ve stanovené lhůtě byla podána pouze jedna nabídka, a to nabídka společnosti HCM COMPUTERS, s.r.o.,[83] která se stala i vítězem dané zakázky (celková nabídková cena činila 489.000,- Kč bez DPH).[84] Dne 22. 4. 2013 byla uzavřena se společností HCM COMPUTERS, s.r.o. smlouva o dílo.[85]

IV.2.5     Veřejná zakázka „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“

48.         Veřejná zakázka „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova(dále též „veřejná zakázka Přerov“), jejímž zadavatelem bylo Statutární město Přerov,[86] se sídlem Přerov, Bratrská 709/34, PSČ 750 11,byla uveřejněna jako otevřené řízení ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. 222199 dne 20. 2. 2013.[87] Předmětem plnění této veřejné zakázky byla komplexní dodávka (od analýzy, přes architekturu, dodání HW a SW, implementaci až servis) integrovaného řešení pro přenos dat a informací v územní samosprávě města Přerova. Integrované řešení zahrnovalo 8 funkčních oblastí, a to: 1) Metropolitní síť, 2) Portál úředníka, 3) ICT centrum, 4) Portál občana, 5) Datový sklad, 6) Manažerský informační systém, 7) Digitalizace a DMS[88] a 8) Integrace agendových systémů.

49.         Lhůta pro doručení nabídek byla původně stanovena na 14. 5. 2013, 10.00 hod.; následně byla změněna na 21. 5. 2013 (dne 22. 4. 2013)[89] a nakonec na 5. 6. 2013, 10.00 hod. (dne 13. 5. 2013).[90] Kritéria pro zadání zakázky byla stanovena dvě; cena (váha 60 %) a technická úroveň nabízeného řešení (váha 40 %). Ve stanovené lhůtě byly zadavateli doručeny 2 nabídky, a to nabídka společnosti AutoCont CZ a.s. s celkovou nabídkovou cenou 114.077.395,- Kč bez DPH a nabídka sdružení uchazečů – O2 Czech Republic a.s. (dříve Telefónica Czech Republic, a.s.) a TESCO SW a.s. s celkovou nabídkovou cenou 111.969.500,- Kč bez DPH. Vzhledem k tomu, že oba uchazeči byli z účasti v zadávacím řízení dle § 84 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, vyloučeni z důvodu nesplnění zadávacích podmínek v plném rozsahu,[91] byla dne 4. 10. 2013 předmětná veřejná zakázka zrušena.

50.         Společnosti TESCO SW a.s. a O2 Czech Republic a.s. prokazovaly ve své nabídce ze dne 4. 6. 2013 splnění technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu 12 významných zakázek; společnost TESCO SW a.s. mj. předložila osvědčení o poskytování služeb v oblasti ICT s názvem Dodávka komplexních služeb systémové integrace informačních systémů pro provoz systémové infrastruktury CRR ČR pro Centrum pro regionální rozvoj ČR a Služby systémové integrace informačních systémů pro Úřad pro ochranu osobních údajů s hodnotou vždy přesahující 20 mil. Kč bez DPH.[92] Společnost O2 Czech Republic a.s. předložila 2 osvědčení, a to osvědčení veřejného zadavatele o provedení významné služby s názvem Poskytování komplexních IT služeb na aplikační úrovni, včetně systémové integrace informačního systému a návrhu komplexní technologické infrastruktury od České informační agentury životního prostředí CENIA a dále Dodávka, implementace a provoz informačního systému včetně systémové a aplikační integrace a včetně komplexní podpory od Ministerstva zemědělství.[93] Prostřednictvím podnikající fyzické osoby Ing. Ivan Sabo (Elsyst Engineering)[94] bylo prokazováno splnění kvalifikace pro digitalizaci a zpracování formulářů (Příprava a zpracování formulářů pro přijímací řízení pro Masarykovu univerzitu s celkovou hodnotou služeb ve výši cca 1,5 mil. Kč bez DPH).[95] 

51.         Dne 22. 11. 2013 byly společnostem AutoCont CZ, a.s. a TESCO SW a.s. v souladu s § 34 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách odeslány výzvy k jednání k veřejné zakázce „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ (jednací řízení s uveřejněním). Datum prvního jednání bylo stanoveno na 4. 12. 2013, 9.00 hod. s tím, že lhůta pro podání nabídek bude dohodnuta v průběhu jednání.[96] Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 119.865.000,- Kč bez DPH a skládala se z dotačního projektu ve výši 77.365.000,- Kč bez DPH a hodnoty servisní smlouvy mimo projekt ve výši 42.500.000,- Kč bez DPH.

52.         Dne 4. 12. 2013 proběhla jednání se zástupci společností TESCO SW a.s., O2 Czech Republic a.s. a AutoCont CZ, a.s., na kterých bylo dohodnuto zpřesnění zadávacích podmínek.[97] Dne 6. 12. 2013 pak byly zadavatelem odeslány výzvy k podání nabídek, ve kterých byla stanovena lhůta pro podání nabídek na 23. 12. 2013, 10.00 hod.[98] Ve stanovené lhůtě byly podány 2 nabídky, a to nabídka společnosti AutoCont CZ a.s. s celkovou nabídkovou cenou ve výši 114.691.875,- Kč bez DPH (doručena dne 23. 12. 2013, 8.15 hod.) a nabídka sdružení uchazečů TESCO SW a.s. a O2 Czech Republic a.s. (dříve Telefónica Czech Republic, a.s.) s celkovou nabídkovou cenou ve výši 113.997.500,- Kč bez DPH (doručena dne 23. 12. 2013, 9.16 hod.).[99]

53.         Přípisy ze dne 27. 1. 2014 byli oba uchazeči požádáni o písemné vysvětlení nabídek,[100] které oba ve stanovené lhůtě zadavateli zaslali[101] (nejasnosti se týkaly serverových licencí Windows Server 2012, udržitelnosti projektu ve vztahu k některým ustanovením smlouvy, podmínek záruky či školení). Dne 12. 2. 2014 bylo rozhodnuto radou města Přerova o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky, a to nabídky sdružení dodavatelů TESCO SW a.s. a Telefónica Czech Republic, a.s., a rovněž bylo schváleno uzavření smlouvy.[102]S vítězem veřejné zakázky Přerov sdružením dodavatelů TESCO SW a.s. a O2 Czech Republic a.s. (dříve Telefónica Czech Republic, a.s.) byla uzavřena smlouva dne 17. 3. 2014.[103]

54.         Nabídka společnosti TESCO SW a.s. a O2 Czech Republic a.s. (dříveTelefónica Czech Republic, a.s.)[104] byla doručena zadavateli dne 23. 12. 2013 v 9.16 hod. a celková nabídková cena činila 113.997.500,- Kč bez DPH; z toho realizace dodávky včetně analýzy současného stavu a architektury řešení, dodávky optické sítě, HW a systémového SW, aplikačního SW a implementace činila celkem […obchodní tajemství…] Kč bez DPH[105] a technická a uživatelská podpora […obchodní tajemství…] Kč bez DPH.[106] Dle uzavřené smlouvy o spolupráci ze dne 19. 12. 2013 měla společnost TESCO SW a.s. realizovat dílčí plnění: […obchodní tajemství…]; společnost O2 Czech Republic a.s. pak měla poskytovat plnění: […obchodní tajemství…]. Dle nabídky měla společnost O2 Czech Republic a.s. v úmyslu zadat část veřejné zakázky subdodavateli, a to […obchodní tajemství…][107] […obchodní tajemství…][108] […obchodní tajemství…].[109]

55.         Nabídka společnosti AutoCont CZ a.s.[110] byla doručena zadavateli dne 23. 12. 2013 v 8.15 hod. a celková nabídková cena činila 114.691.875,- Kč bez DPH; z toho realizace dodávky včetně analýzy současného stavu a architektury řešení, dodávky optické sítě, HW a systémového SW, aplikačního SW a implementace činila celkem […obchodní tajemství…] Kč bez DPH[111] a technická a uživatelská podpora činila […obchodní tajemství…] Kč bez DPH.[112] Dle nabídky měla být subdodavatelem společnosti AutoCont CZ a.s. […obchodní tajemství…][113][…obchodní tajemství…][114][…obchodní tajemství…][115][…obchodní tajemství…].[116]

56.         Společnost AutoCont CZ a.s. prokazovala v nabídce technické kvalifikační předpoklady, a to i) minimálně 3 významné zakázky v oblasti dodávek informačních systémů pro řízení poskytování služeb (přehled 5 zakázek), ii) minimálně 3 významné zakázky v oblasti informačních systémů pro podporu konsolidace majetkových agend (přehled 5 zakázek + 5 zakázek prostřednictvím společnosti […obchodní tajemství…], iii) minimálně 2 významné zakázky v oblasti SI (systémové integrace) a iv) minimálně 1 významnou zakázku na službu digitalizace dokumentů (1 zakázka prostřednictvím společnosti […obchodní tajemství…]).[117]

IV.3       Vyjádření jednotlivých účastníků řízení k účasti ve veřejné zakázce Přerov

IV.3.1     Vyjádření společnosti TESCO SW a.s.

57.         Společnost TESCO SW a.s. ve svém vyjádření[118] uvedla, že důvodem pro podání společné nabídky se společností O2 Czech Republic a.s. byla skutečnost, že nebyla schopna pokrýt některé oblasti předpokládané dodávky (např. Metropolitní síť), proto hledala vhodné partnery. Společnost O2 Czech Republic a.s. se profilovala v oblasti komunikační infrastruktury, což byla jedna oblast dílčího plnění předmětné zakázky a společnost TESCO SW a.s. spolupracovala s touto společností i na jiných zakázkách.

58.         Společnost TESCO SW a.s. dále uvedla, že (cit.): „…nesplňovala…všechny technické kvalifikační předpoklady […obchodní tajemství…]. Co se týče faktického plnění,…byla společnost TESCO SW za podpory subdodavatelů schopna pokrýt dílčí plnění […obchodní tajemství…]. Za tato dílčí plnění byla dle dohody se společností O2 odpovědna právě společnost O2 jako člen konsorcia.“

59.         Společnost TESCO SW a.s. Úřadu sdělila, že fakticky realizovala za součinnosti svých subdodavatelů dílčí plnění […obchodní tajemství…] (plnění v celkové výši […obchodní tajemství…] Kč bez DPH za dodávku a […obchodní tajemství…] Kč bez DPH za technickou a uživatelskou podporu[119]); […obchodní tajemství…]. Společnost O2 Czech Republic a.s. za součinnosti subdodavatelů fakticky realizovala dílčí část plnění […obchodní tajemství…] za celkovou cenu ve výši […obchodní tajemství…] Kč bez DPH za dodávku a […obchodní tajemství…] Kč bez DPH za technickou a uživatelskou podporu.[120]

60.         Společnost TESCO SW a.s. dále Úřadu poskytla seznam společností, které působily jako její subdodavatelé, mezi nimi je uvedena i společnost […obchodní tajemství…] s celkovou výší plnění […obchodní tajemství…] Kč bez DPH a společnost […obchodní tajemství…] s cenou plnění ve výši […obchodní tajemství…] Kč bez DPH. K působení společnosti […obchodní tajemství…] jako subdodavatele společnost TESCO SW a.s. uvedla (cit.): […obchodní tajemství…].“

61.         V dílčích částech plnění předmětné zakázky, které realizačně a smluvně přímo zajišťovala společnost TESCO SW a.s., nedošlo v mezidobí od podání nabídky do zahájení plnění dle jejího vyjádření k výměně zamýšlených subdodavatelů. 

IV.3.2     Vyjádření společnosti O2 Czech Republic a.s. (dříve Telefónica Czech Republic, a.s.)

62.         Společnost O2 Czech Republic a.s. ve svém vyjádření[121] uvedla, že byla schopna splnit kvalifikační kritéria a podat nabídku do předmětné veřejné zakázky pouze s přispěním třetích osob, buď subdodavatelů a/nebo při podání společné nabídky s jiným dodavatelem. Po zvážení obchodního hlediska se společnost rozhodla zúčastnit se společně s dalším dodavatelem, společností TESCO SW a.s., přičemž pro účely prokázání splnění kvalifikačních předpokladů a následnou realizaci předmětu veřejné zakázky společnost rovněž využila několik subdodavatelů. Společnost prokazovala část technických kvalifikačních předpokladů prostřednictvím subdodavatele Ing. Ivan Sabo.

63.         Společnost O2 Czech Republic a.s. realizovala pouze dílčí plnění […obchodní tajemství…]. Na obou plněních společnost O2 Czech Republic a.s. spolupracovala se společností TESCO SW a.s. a se svými subdodavateli; v rámci realizace plnění […obchodní tajemství…] částečně využívala společnost […obchodní tajemství…] ([…obchodní tajemství…] Kč bez DPH + technická podpora ve výši […obchodní tajemství…] Kč bez DPH) a v rámci plnění […obchodní tajemství…] subdodavatele […obchodní tajemství…] ([…obchodní tajemství…] Kč bez DPH včetně služeb technické podpory ve výši […obchodní tajemství…] Kč bez DPH). Společnost O2 Czech Republic a.s. sama prováděla (cit.): […obchodní tajemství…]…“.

64.         Celkově byla za plnění […obchodní tajemství…] společností O2 Czech Republic a.s. společnosti TESCO SW a.s. vyfakturována částka […obchodní tajemství…] Kč bez DPH; část technické podpory měla za 5 let činit celkem […obchodní tajemství…] Kč bez DPH.

IV.3.3     Vyjádření společnosti AutoCont CZ a.s.

65.         Společnost AutoCont CZ a.s. ve svém vyjádření[122] uvedla, že prokazovala ve své nabídce splnění kvalifikačních kritérií prostřednictvím společností […obchodní tajemství…]a že na faktickém plnění předmětu veřejné zakázky Přerov se vedle těchto společností měla podílet i […obchodní tajemství…].

66.         K faktickému působení společnosti AutoCont CZ a.s. na plnění předmětu veřejné zakázky Přerov společnost uvedla (cit.): „…[…obchodní tajemství…].

IV.3.4     Vyjádření společnosti EMOS spol. s r.o.

67.         Společnost EMOS spol. s r.o. ve svém vyjádření[123] uvedla, že v rámci veřejné zakázky Přerov měla působit jako subdodavatel společnosti Nej TV a.s. (IČO 28128338, se sídlem Francouzská 75/4, 120 00 Praha 2)[124], a to na základě smlouvy o dílo ze dne 13. 2. 2014, jejímž předmětem bylo dílo – provedení oprav a modernizace stávající sítě kabelových rozvodů v majetku objednatele (Nej TV a.s.) za účelem pořízení metropolitní sítě, která propojí jednotlivé budovy magistrátu města Přerova a jeho příspěvkových organizací do jednotné sítě včetně technické a uživatelské podpory (servis) ve vztahu k předmětu plnění (cena díla činila 12.688.166,- Kč bez DPH a 50.000,- Kč bez DPH měsíčně za servis).

68.         Dále společnost EMOS spol. s r.o. uvedla, že na základě požadavku Nej TV a.s. uzavřela dne 3. 6. 2014 se společností SITEL, spol. s r.o.[125] a Nej TV a.s. smlouvu o postoupení smlouvy o dílo včetně zajištění servisu; společnost SITEL, spol. s r.o. jako postupník vstoupila do veškerých práv a povinností společnosti EMOS spol. s r.o. vyplývající ze smlouvy o dílo ze dne 13. 2. 2014.

IV.3.5     Vyjádření společnosti BACH systems s.r.o.

69.         Společnost Bach systems s.r.o. ve svém vyjádření[126] uvedla, že se na plnění předmětu veřejné zakázky Přerov fakticky podílela z pozice subdodavatele společnosti Ing. Ivan Sabo, která byla dále subdodavatelem společnosti O2 Czech Republic a.s. Společnost BACH systems s.r.o. byla před uplynutím lhůty pro podání nabídek ústní formou požádána společností Ing. Ivan Sabo o vyhotovení návrhu možného řešení dodání Archivního portálu v rozsahu G33-G36 definovaném v zadávací dokumentaci. Dne 7. 4. 2015 byla uzavřena mezi oběma společnostmi písemná smlouva, jejímž předmětem byla povinnost realizovat plnění pro komplexní dodávku integrovaného řešení pro archivní portál v územní samosprávě města Přerova s celkovou cenou díla […obchodní tajemství…] Kč bez DPH (v členění: […obchodní tajemství…]).

IV.4       Průběh projektu Přerov a dotčených veřejných zakázek

IV.4.1     Zakázka Poradenské služby

70.         V elektronickém kalendáři RPSC byla zaznamenána schůzka 23. 9. 2010 (13:00-16:00) s předmětem vyzva 09.Prerov, místo konání: Koželužská 31, Olomouc[127] s textem (cit.): „…projednat/odsouhlasit plánované oblasti za AC… Rámcově dohodnout obsahovou náplň pro tyto oblasti….

 • MAN
 • Záložní datové centrum
 • housing
 • Další oblasti pro AC ???

 

V čase okolo 15.00

 • přizvu Tesco
 • budeme je informovat o našich závěrech
 • požádáme o informaci o jejich oblastech a předpokládaném obsahovém naplnění těchto oblasti
 • bude potřeba stanovit i finanční rámce za jednotlivé oblasti plnění v souladu se záměrem města“.[128]

71.         V elektronickém kalendáři TSW byla zaznamenána 23. 9. 2010 (15:00-16:00) schůzka Kopie: vyzva 09.Prerov, místo konání: Koželužská 31, Olomouc, Organizátor: [AT][129] s textem (cit.): Zasílám pozvánku na vzájemnou výměnu informací k přípravě 09.Prerov. Já se sejdu s panem [RPSC] a připravíme vstupy za AC. Vás chci informovat a požádat Vaši stranu o totéž. Navrhovaný termín navazuje na moji schůzku s panem [RPSC] …

Agenda:

 • informace o našich záměrech (oblast pro AC/rámcová obsahová náplň těchto oblastí)
 • informace o záměrech Tesco (oblasti/rámcová obsahová náplň těchto oblastí)
 • stanovit finanční rámce za jednotlivé oblasti plnění v souladu se záměrem města.“[130]

72.         Dne 14. 10. 2010 Rada města Přerova schválila podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace, které jsou povinnou přílohou žádosti o dotaci na projekt „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“.[131]

73.         Dne 14. 10. 2010 (13:00) RPSC zasílá Bachu email s předmětem kontaktní údaje, ve kterém uvádí (cit.): „…posílám kontaktní údaje na pana … z Autocontu (602 … …), domluvte se s ním prosím na termínu schůzky a dalších detailech…“.[132]

74.         V počítači AT v Poznámkovém bloku aplikace OneNote[133] ve složce OneNote/14.0/Záložní kopie/00.AC byl uložen záznam poznámky.one s datem 4. 11. 2011 (11:59), ve kterém je u data 15. 10. 2010 10:07 uvedeno (cit.):

09

-dokument ve čtvrtek prošel radou[134]

-[RPSC] mandát

-prime TSW

-krycí IBM…

-…Severity spojit s … (psal Oc)

-TSW pošle specifikace HW

-Termín 10/2010

-Architekt …

-bach+TSW dodat Hw požadavky“.[135]

75.         Dne 3. 11. 2010 (16:38) Bach zaslal RPSC email FW: Bach repository se stejnojmennou přílohou, ve kterém uvádí (cit.): „…moc toho není. Kolega většinu probral s AC ústně…. Emailu předchází emailová komunikace mezi AT a Bach ze dne 21. 10. 2010, kdy Bach „…posílá slíbené schéma doplněné kratičkým popisem našeho repository“.[136]

76.         Dne 4. 11. 2010 proběhla emailová komunikace mezi EC a Bachem, ve které EC píše (cit.): „…dnes mi psal i pan [RPSC] ohledně Přerova, píšou tam studii na 09 a část digitalizace jsem jim také slíbil napsat. Možná by bylo dobré se příští týden potkat…“ a  Bach reaguje (cit.): Souhlasím... S panem [RPSC]  jsem v kontaktu…“.[137]Dne 8. 11. 2011 (19:32) EC zaslal RPSC a Bachovi „podklady pro SP“ s tím, že (cit.): „…pan [Bach] slíbil, že ještě proletí text…“. Dne 10. 11. 2011 proběhla emailová komunikace ve věci digitalizace, Bach ještě procházel text a vyznačoval změny a opravy.[138]

77.         Dne 16. 11. 2010 (20:10) RPSC zasílá MMPr[139] rozpracovanou verzi studie proveditelnosti (příloha emailu SP IOP Přerov_v16112010.docx).[140] Dne 19. 11. 2010 (14:50) RPSC zaslalo MMPr email SP a další texty, jehož přílohu tvoří 3 dokumenty harmonogram_Prerov.xls,SP IOP09 Přerov_v19112010.docx a Dokument využití metropolitní sítě MMPr.doc s tím, že (cit.): Zasílám další doplněnou verzi studie proveditelnosti, přílohu č. 1 a harmonogram. Zbývající dopracované kapitoly zašlu v průběhu víkendu/pondělí.“[141]Bezprostředně poté (14:52) všechny tyto 3 dokumenty byly z emailové adresy 153020@seznam.cz zaslány na emailovou adresu 5352@seznam.cz;[142] email s předmětem něco na čtení před spaním.[143]V emailu je uvedeno (cit.): „Posílám literaturu na čtení před spaním, ještě nejsou všechny básničky úplně hotové….“.[144]Dne 19. 11. 2010 (14:54) byl od AT odeslán na emailovou adresu 153020@seznam.cz email Mimo kancelář: něco na čtení před spaním.[145]

78.         Dne 23. 11. 2010 proběhlo pracovní jednání MMPr ve věci přípravy projektu „Zajištění přenosu dat“ do výzvy č. 09 IOP; účastni byli i zpracovatelé studie proveditelnosti a žádosti o dotaci; jako podklad pro jednání sloužil emailem zaslaný manažerský souhrn k projektu (stručný výtah ke studii proveditelnosti).[146] 

79.         Dne 29. 11. 2010 z emailové adresy 153020@seznam.cz byl odeslán na adresu 5352@seznam.cz email s předmětem něco na čtení,[147] jehož přílohu tvoří dokumenty Dokument využití metropolitní sítě MMPr_final.pdf (dokument Příloha Studie proveditelnosti: Dokument využití metropolitní sítě, RPSC ideas s.r.o., 2010, 21 stran) a SP IOP09 Přerov_final.pdf (Studie proveditelnosti Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova, RPSC ideas s.r.o., 2010, 150 stran) s textem „FYI.[148]

80.         Dne 7. 12. 2010 Odbor hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva vnitra České republiky shledal projekt Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova v souladu s Globální architekturou eGovernmentu a doporučil ho na základě projektové dokumentace ve verzi ze dne 26. 11. 2010 k realizaci.[149]

IV.4.2     Období leden 2011 až prosinec 2011

81.         Dne 10. 6. 2011 Rada města Přerova schválila podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z IOP na daný projekt.[150]

82.         Dne 22. 7. 2011 (13:45) RPSC zasílá AT email s předmětem 09, jehož přílohu tvoří dokument Dokument využití metropolitní sítě MMPr_final.pdf a SP IOP09 Přerov_final.pdf.[151] 

83.         Dne 12. 9. 2011 proběhlo jednání pracovníků MMPr a společnosti RPSC, jehož předmětem bylo stanovení postupu a jednotlivých úkolů pro zajištění zadávacího řízení na zpracovatele dokumentace projektu Přerov.[152]

84.         Dne 4. 10. 2011 Rada města Přerova schválila zadání veřejné zakázky Projektové dokumentace a vyzvané zájemce.[153]

85.         V počítači AT v Poznámkovém bloku aplikace OneNote ve složce EU fondyzdroje/ VYZVA c. 09/09.PREROV byl s datem 10. 11. 2011 (9:12) uložen záznam Jednání TSW,[154] ve kterém je uvedeno (cit.):

„a) Stav příprav

a. Dokument implementace

b. Alokace HW, lidské zdroje

b) Ad realizace 06 – lze uvažovat s fakturací 2011

c) Ad projekt 08 – zahájení prací, prime koalice, apod…

d) Obsazení/osoby

a. … – ze hry

b. Dotační dohled (RPSC)

c. ZD – EUNICE (…)

d. Řešitelé

                   i. TSW

ii. Bach

iii. AC

iv. ??? – Metropolitní

      e. termíny

i. ZD – ASAP

ii. Vypsání 12/2011

iii. Realizace H1/2012

e) Rozdělení kapitol (viz. Výsledek západu)

f) A z toho plynoucí příprava ZD pro AC

[155]

 

17.10.2011

…:

-… – technický garant, věnovat se tomu bude cca příští týden

-Cca 80% požadavků na infrastrukturu závisí na Tescu

-Digitalizce (Bach) – asi tescu moc nevoní

-Nemám odkryto, kdo stojí za metropolitní sítí

Úkoly:

-Přes [RPSC] – jméno „kabelovky“

-Načíst předmět studie

SP IOP 09 Přerov_final.pdf[156] (pozn. Úřadu: odkaz na powerpointový dokument)

-Oponentura Ac na návrh řešení metropolitní sítě

 

20.10.2011

[RPSC]

1) první krok – soutěžení dodavatele technického řešení (budeme osloveni, je to signál, že se věci hnuly)

3) Problém řešitele metropolitky. Kabelovka to prodala, majitel francouz. Politická diskuze zda jako partner zůstanou nebo bude jiná volba.

a. Toto zřejmě neovlivníme, leda se spolčit s O2 a vyrazit do útoku

…“[157]

86.         Dne 25. 10. 2011 (13:39) probíhá interní emailová komunikace Emosu  s předmětem MAN Přerov s přílohou MMP-IOP09 – zadání-v02.docx. Přílohu tvoří rozpracovaný dokument týkající se veřejné zakázky Komplexní dodávka integrovaného řešení na zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova; 7 stránkový dokument obsahující 4 kapitoly – 1. Název veřejné zakázky Kompletní dodávka integrovaného řešení na zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova, 2. Specifikace plnění veřejné zakázky (oblast metropolitní síť a portál úředníka), 3. Příloha – specifikace předmětu zakázky, 4. Příloha – požadavky na předmět zakázky. Ve vlastnostech tohoto dokumentu jsou uvedeny souhrnné informace – Autor: WindowsXP, Společnost: TESCOSW a.s. a statistické údaje: Vytvořeno: 25. října 2011 10:32:00, Změněno: 25. října 2011 12:35:48, Uložil: [Emos].[158] Předchozí verze tohoto dokumentu byla uložena v počítači pracovníka společnosti Emos pod stejným názvem s datem změny 18. 10. 2011, 0:17:40 (ve vlastnostech dokumentu je uvedena rovněž společnost TSW, v kolonce uložil je uvedeno [TSW]).[159] Dokument tvořící přílohu emailu je doplněn o popis požadavků na dodávku v kapitole 4.2.1 Elektronická spisová služba (MAN01).

87.         Ve dnech 29. a 30. 11. 2011 probíhala mezi AT a TSW emailová komunikace s předmětem šablona plnění. TSW zaslalo dle dohody AT šablonu, která tvořila přílohu emailu, a uvedlo (cit.): „…Pro Vás je relevantní část týkající se plnění „ICT Centrum“. Prosíme o návrh plnění do kapitoly 2.2.3 vycházejícího z definice uvedené v tabulce v kapitole 2.1. a specifikace na řešení viz. 2.3.1.C. Ostatních textů si zatím nevšímej. Musím je zrekonstruovat J…“. Přílohu tvoří rozpracovaný 30stránkový dokument týkající se veřejné zakázky Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova obsahující kapitoly 1. Název veřejné zakázky, 2. Specifikace plnění veřejné zakázky, 3. Kvalifikační předpoklady dodavatele, 4. Požadavky na způsob zpracování a podání nabídky, 5. Posouzení nabídky a 6. Způsob hodnocení nabídek (dále též „Dokument Přerov“).[160] Podkapitola 2.2.3 dokumentu má název ICT centrum(2.2Předmět zakázky – detailní popis) a neobsahuje žádný text. Podkapitola 2.1 Předmět zakázky – základní popis obsahuje pro jednotlivé dílčí části zakázky Přerov jejich stručnou charakteristiku (text chybí u části 1 Metropolitní síť a u části 7 Digitalizace a DMS). Podkapitola 2.3.1 nese název Požadavky na řešení a měly by v ní být pro jednotlivé části zakázky Přerov seskupeny a rozčleněny do jednotlivých dílčích částí požadavky na řešení.[161]Ve vlastnostech dokumentu je uvedeno v kolonce Autor: WindowsXP, Společnost: TESCOSW a.s., Vytvořeno: 30. listopadu 2011 1:09:00, Uložil: [TSW], Slov: 8546.

88.         Přílohu navazujícího interního emailu AT tvoří dokument Sablona plneni-AC_V1.docx, jde o Dokument Přerov s doplněným textem v podkapitole 2.2.3 ICT Centrum (body: očekávaný rozsah, obecná pravidla, dosavadní podklady, termíny a první kroky). Ve vlastnostech tohoto dokumentu je uvedeno v kolonce Autor: WindowsXP, Společnost: TESCOSW a.s., Vytvořeno: 30. listopadu 2011 1:09:00, Uložil: [AT], Slov: 8718.[162]

89.         Dne 5. 12. 2011 (13:57) Emos zaslal na emailovou adresu 5352@seznam.cz dokument MMP – IOP09 – zadani – v02.docx, jde o část Dokumentu Přerov (7 stran) – kapitoly: 1. Název veřejné zakázky, 2. Specifikace plnění veřejné zakázky, 2.1 Předmět zakázky v oblastech 1. Metropolitní síť a 2. Portál úředníka, kapitola 3. Příloha – Specifikace předmětu zakázky a 4. Příloha – požadavky na předmět zakázky. Ve vlastnostech tohoto dokumentu je uvedeno v kolonce Autor: WindowsXP, Společnost: TESCOSW a.s., Vytvořeno: 25. 10. 2011 10:32:00, Uložil: [Emos].[163]

90.         Dne 5. 12. 2011 (15:37) AT žádá emailem RE: šablona plnění TSW o (cit.): „…vyplnění šablony základních HW požadavků. Kolega si prošel faktauvedená v zaslané šabloně plnění ve zbylých částech kapitoly č. 2 a tyto informace ohledně infrastruktury tam nejsou zřejmé.“[164]

91.         Dne 8. 12. 2011 (17:06) TSW zaslalo AT email s předmětem Accepted: schůzka k 09.[165] V počítači AT byla zaznamenána schůzka dne 12. 12. 2011 (15:00-16:00) s předmětem schůzka k 09, povinní účastníci: [AT], [TSW].[166]

IV.4.3     Zakázka Projektová dokumentace

92.         Dne 29. 12. 2011 Rada města Přerova schválila zadání veřejné zakázky Projektová dokumentace a seznam vyzvaných zájemců. Dne 30. 12. 2011 byla zakázka zveřejněna s termínem odevzdání nabídek 17. 1. 2012.[167]

93.         Dne 2. 1. 2012 (12:43) Emos zaslal na email 5352@seznam.cz informaci (cit.): „…mám již písemné souhlasné stanovisko operátora s cenovou kalkulací na odkoupení tras v rámci výstavby metropolitní sítě. Bylo by možné dohodnout nějaký termín pro krátkou schůzku na obvyklém místě…“. Domlouvají se na schůzce v pátek 6. 1. 2012.[168]

94.         V elektronickém kalendáři Emosu byla zaznamenána na 6. 1. 2012 (8:30-9:00) schůzka s předmětem [TSW] – OL.[169]

95.         Dne 13. 1. 2012 (10:24) Emos zaslal na emailovou adresu 5352@seznam.cz email s předmětem FW: postup výstavby MAN Přerov, jehož přílohu tvoří dokument MAN Přerov.docx obsahující postup výstavby 1. etapy sítě MAN Přerov. Ve vlastnostech dokumentu je v kolonce uložil uveden [Emos].[170] V elektronickém kalendáři Emosu byla zaznamenána na 13. 1. 2012 (7:30-8:00) schůzka s předmětem Metropolitní síť – definice bodů první etapy, podklady pro zaslání, Povinní účastníci: [Emos]).[171]

96.         V elektronickém kalendáři TSW byla na 16. 1. 2012 (14:00-15:00) zaznamenána schůzka Bach – jednání.[172]Dne 17. 1. 2012 (17:31) probíhá interní emailová komunikace TSW s předmětem Bach – jednání, ve které se uvádí (cit.): „…Včera jsem mluvil s Bachem... Domluvili jsme se na spolupráci pro jedno město. V rámci jednání zmínil, že vedle Spisových služeb řeší primárně archivaci dat včetně zdravotnických. Májí […obchodní tajemství…] % archívu slovenské republiky. V Čechách mají z archivu ČR cca […obchodní tajemství…] %. Měl zájem o archivaci zdravotnické dokumentace v nemocnicích. Řešili ve FN Brno. Konkurentem je STAPRO ve spolupráci s ICZ, kteří dělali pilot pro Vinohrady a teď chtějí nabízet ve FN Olomouc. Otázkou je, zdali bychom se nemohli s nimi spojit s tím, že bychom řešili dlouhodobou identifikaci pacient. Spisové služby dělají zejména pro komerční subjekty nebo specializované státní instituce. Města a kraje nedělají.“[173]

97.         Dne 24. 1. 2012 (17:43) Bach zaslal na emailovou adresu 5352@seznam.cz dokument označený Popis Archivni portal a digitalizace.docx.[174]Jde o 5stránkový dokument s názvem BACH SYSTEMS S.R.O. DIGITALIZACE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ obsahující kapitoly Digitalizace (popis základní činnosti, podrobnější postup zpracování), Aplikace pro zpřístupnění – archivní portál (popis řešení, struktura řešení, vzhled, systémové a funkční uspořádání), Technický popis řešení, Ukázky realizovaných archivních portálů a Kontakt. Emailem ze dne 24. 1. 2012 (18:46), který obsahuje shodnou přílohu, informuje Bach společnost Elsyst (cit.): „..zde máš materiál co jsem právě vyplodil a poslal … do TSW. Snad jsem tam u vás nenapsal nějakou úplnou kravinu, jinak to tam ve čtvrtek upřesněte…“.[175]

98.         Dne 27. 1. 2012 Rada města Přerova vyloučila společnosti RELSIE spol. s r.o. a AT z další účasti na veřejné zakázce Projektová dokumentace a schválila uzavření smlouvy se společností EC s nabídkovou cenou 500.000,- Kč bez DPH.[176]

99.         V elektronickém kalendáři Emosu byl zaznamenán na 6. 2. 2012 úkol s předmětem [TSW] – domluvt schůzku.[177]U data 8. 2. 2012 (15:30-17:00) je poznámka s předmětem [TSW] OL – metropolitní síť, 9. 2. 2012 (10:00-11:30) pak záznam [TSW] OL.[178]

100.     Dne 9. 2. 2012 (12:53) Emos žádá 5352@seznam.cz o (cit.): „…zaslání kontaktu na osobu, která připravuje projekt, pro konzultaci…“.[179] Dne 11. 2. 2012 (18:11) je z emailové adresy 5352@seznam.cz zaslán Emosu email (cit.): „…Koncepci zadání připravuji já osobně. Kolegové z dotčené firmy budou působit jako oficiální předkladatel v rámci dané organizace. Mam hotové ZD na Vaší část, rád bych to s Vámi v úterý osobně prošel…“.[180]

101.     Dne 10. 2. 2012 (11:42) v rámci společnosti AT je zaslán email RE: IOP9 – Přerov obsahující 4 přílohy (kalkulace PřerovHP-LAN_ver2.xls; MMPrerov – A7500 v1.isf, ZD networking Prerov v1.docx, Centrum ICT – v2.vdx), ve kterém je uvedeno (cit.): „…v příloze jsou texty do zadávačky. Má to ale jeden háček, v textech není nic o nějakém konceptu, jak to má být uděláno, je to jen popis GW. Abychom mohli udělat profil prací, byla by třeba diskuse s „architektem“ celku…[181]

102.     V elektronickém kalendáři Emosu byla zaznamenána na 17. 2. 2012 (13:00-14:00) schůzka [TSW] – schůzka MS Olomouc, Povinní účastníci: [Emos].[182]

103.     V období 2. 3. 2012 až 12. 3. 2012[183] probíhá interní emailová komunikace Emosu týkající se MAN Přerov, je zaslána řada dokumentů, např. dokument rozsah MAN Přerov obsahuje seznam navrhovaných přípojných bodů sítě MAN Přerov a zpřesňující kritéria. Ve vlastnostech dokumentu je uveden v kolonce Uložil: [Emos].[184] Dokument MAN_Přerov_VOIP.xlsx pak obsahuje seznam a náklady na přípojné body VOIP komunikace na MAN síti města Přerova (celkem 5.218.830,- Kč vč. DPH).[185]

104.     Dne 12. 3. 2012 (16:56) probíhá interní emailová komunikace Emosu s přílohou MetroSit.docx obsahující část Dokumentu Přerov (části týkající se Metropolitní sítě jsou částečně vyplněny). Ve vlastnostech tohoto dokumentu je uvedeno - Vytvořeno: 12. března 2012 12:05:00, Změněno: 12. března 2012 15:52:22 a Uložil: [TSW].[186]Jde o zcela shodný dokument s 16stránkovým dokumentem MetroSit_pr.docx uloženým v počítači Emosu.[187]

105.     Dne 13. 3. 2012 (20:43) probíhá interní emailová komunikace AT s předmětem word s přílohou Sablona plneni-AC_v1.docx, kterou tvoří 31stránkový dokument týkající se veřejné zakázky Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova obsahující specifikaci a předmět jejího plnění včetně požadavků na dodávku (kvalifikační předpoklady). Ve vlastnostech dokumentu je v kolonce Společnost uvedeno TESCOSW a.s., Vytvořeno: 30. 11. 2011 1:09:00, Změněno: 30.11.2011 15:52:04, Uložil: [AT], číslo revize: 10, celková doba úprav: 144 minut.[188] V 21:14[189] a v 22:25[190] je v rámci AT poslán upravený dokument.

106.     Dne 13. 3. 2012 (21:28) zasílá TSW email AT s předmětem Accepted: schůzka AC.[191]

107.     Dne 14. 3. 2012 Rada města Přerova schválila podmínky změnového rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerov[192] a dne 16. 3. 2012 schválila výzvu k podání nabídek do zakázky Právní služby a vyzvané zájemce.[193] 

108.     V elektronickém kalendáři Emosu byl u dne 16. 3. 2012 (16:30-18:00) záznam [TSW] TESCO software – odevzdání nabídky + [Emos].[194]

109.     Dne 18. 3. 2012 (11:20 PM) probíhá interní emailová komunikace TSW s předmětem Podklad, ve které je uvedeno (cit.): „…V našem adresáři jsem udělal další verzi našeho materiálu. Jedná se o verzi P. … prosím o kontrolu, zdali z verze 7 byly do verze 9 promítnutí všechny jim prováděné změny …  prosím o poskytnutí verze 9 p. [EC]. Očekává ji. Jinak verze 9 není ještě kompletní…Během dvou dnů bych materiál dorazil, neboť tento týden by se měl finalizovat. Jinak [EC] zajišťuje pouze věcnou část podkladu. Ostatní čísti by měli zajištovat právníci, ale s těmi zatím nikdo nemluvil. … tedy prosím o navázání komunikace…“. Dne 19. 3. 2012 (11:15) byl v rámci TSW poslán navazující email s textem (cit.): „…konsolidovaný dokument pro odeslání je v adresáři ve verzi 10. Ve středu mám ještě dostat části týkající se ICT centra, které poté zapracuji…“.[195]

110.     Na serveru společnosti TSW byl zajištěn dokument aplikace Microsoft Word s datem změny 19. 3. 2012 13:24:26 a názvem podklad_v10.doc.[196] Jde o doplněný Dokument Přerov; 78stránkový dokument týkající se veřejné zakázky Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova obsahující kapitoly 1. Název veřejné zakázky, 2. Specifikace plnění veřejné zakázky, 3. Kvalifikační předpoklady dodavatele, 4. Požadavky na způsob zpracování a podání nabídky, 5. Posouzení nabídky, 6. Způsob hodnocení nabídek, 7. Lhůta a Místo podání nabídek, 8. Otevírání obálek, 9. Zadávací lhůta a 10. Další podmínky a práva zadavatele (dále též „Dokument Přerov 2“). Ve vlastnostechtohoto dokumentu jsou uvedeny tyto souhrnné informace a statistické údaje – Autor: HF, Společnost: Eunice, Vytvořeno: 19. března 2012 13:24:00, Uložil: [TSW].[197]  

111.     Dne 19. 3. 2012 (13:28:00) byl TSW Dokument Přerov 2 zaslán jako příloha emailu (předmět: Re: podklad pro …) EC s textem (cit.): „…zasílám ještě materiál pro kolegu.[198]

112.     Dne 23. 3. 2012 (10:45 AM) TSW zaslalo Emosu pozvánku na koordinační schůzku v pondělí 26. 3. 2012 v 13:00 hod.; obratem je zaslán souhlas.[199]

113.     Dne 26. 3. 2012 (16:27:15) TSW odeslalo EC email s předmětem Re: podklad pro …, přílohu emailu tvoří upravený/doplněný Dokument Přerov 2 (78 stran); doplněny jsou kapitoly 2.3.2 Požadavky na dodávku a 2.3.5 Termínové požadavky.[200] Ve vlastnostech tohoto dokumentu je v kolonce uložiluvedeno [TSW].

114.     V elektronickém kalendáři TSW je na 26. 3. 2012 (13:00-14:00) zaznamenána schůzka Kopie: Koordinační schůzka MAN a ICT, Organizátor: [TSW], Povinní účastníci: [TSW] s poznámkou (cit.): Ahoj, vše jsem domluvil. Nebudu se moci účastnit…“.[201] V elektronickém kalendáři Emosu byl na 26. 3. 2012 (13:00-14:30) záznam/schůzka Metropolitní síť konzultace [TSW] OL.[202]

115.     Dne 29. 3. 2012 (12:00) byl z emailové adresy 5352@seznam.cz zaslán Emosu email Re:, jehož zaheslovanou přílohu tvořil dokument Podkad.xlsx s textem Dle dohody posílám. V zásadě je nutné doplnit do tabulky č. 3 našeho podkladu tam, kde je to možné. Co připoit nelze, se připojovat nebude…[203]

116.     V elektronickém kalendáři TSW je na 30. 3. 2012 (14:00-15:00) zaznamenána schůzka Jednání s AC, místo konání: Olomouc, Organizátor: [TSW], Povinní účastníci: [TSW].[204]

117.     V elektronickém kalendáři Emosu byl u data 2. 4. 2012 záznam [TSW] odpovědět.[205]

118.     V elektronickém kalendáři Emosu byla zaznamenána na 6. 4. 2012 (14:00-15:30) schůzka [TSW]  – MS porada, Místo konání: Olomouc, Povinní účastníci: [Emos][206] a na na 10. 4. 2012 (15:00-17:00) schůzka [TSW]  – OL MSMP rozšíření, Povinní účastníci: [Emos].[207]

119.     Dne 11. 4. 2012 (7:48 PM) EC zaslalo TSW email PD_Eunice_připomínky. Součástí emailu jepřeposlaný email z komunikace v rámci města Přerova ve věci zapracování připomínky do projektové dokumentace. Přílohu emailu tvoří Projektová dokumentace (zpracovatel EUNICE CONSULTING a.s.) veřejné zakázky Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova.[208]

120.     Dne 25. 4. 2012 Rada města Přerova schválila uzavření mandátní smlouvy mezi MMPr a společností GORDION s.r.o., jejímž předmětem bylo obstarání záležitostí zadavatele pro zajištění přípravy a průběhu zadávacího řízení na dodavatele projektu „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“.[209]

121.     Dne 14. 5. 2012 (2:58 PM) EC zaslalo TSW dotaz k součinnosti k projektu Přerov (cit.): „Chtěli bychom Vás tímto požádat o součinnost – krátkou reakci na otázky týkající se Vaší aplikace provozované na MMPr a její možného připojení k integrační platformě…“.[210]

122.     V elektronickém kalendáři Emosu byl dne 18. 5. 2012 (13:00-14:00) záznam TESCO Olomouc – [TSW].[211]

123.     Dne 18. 5. 2012 (10:36) MMPr zasílá RPSC email 09 IOP-PD_v6, s přílohou PD_Eunice_pripominkyMMPr_15_05_v6.1.doc s textem (cit.): „…přeposílám snad poslední  a definitivní verzi PD. Ještě ji totiž projedou očima naši ajťáci a VY…“ (63stránkový dokument označený Příloha č. 2 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, EUNICE CONSULTING a.s., květen 2012).[212]

124.     Dne 5. 6. 2012 Rada města Přerova podává návrh zastupitelstvu města Přerova na schválení odůvodnění veřejné zakázky významného rozsahu na realizátora projektu 09 IOP „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“.[213]

125.     V elektronickém kalendáři Emosu byla zaznamenána schůzka na 20. 6. 2012 (10:30-11:30) s předmětem [TSW] info, Místo konání: Ol.[214]

126.     V elektronickém kalendáři Emosu byla zaznamenána schůzka 13. 7. 2012 (12:00-13:00) s předmětem Metropolitní síť [TSW] Olomouc[215]a na 20. 7. 2012 (13:00-14:00) s předmětem [TSW] Olomouc.[216]

127.     V počítači Emosu byly uloženy ve složce Metropolitní síť Přerov rozvaha dokumenty vztahující se k veřejné zakázce Přerov.[217] Jde například o dokument s názvem MetroSit_pr.docx, který obsahuje specifikaci plnění jednotlivých částí projektu Přerov, ve dvou verzích, a to s datem změny 12. 3. 2012 16:52:22 (16 stran textu) a 16. 3. 2012 17:39:36 (23 stran textu); u obou dokumentů je ve vlastnostech uvedena Společnost: TESCO SW a.s. a Uložil: [TSW].[218]Dále dokument PD_Eunice_pripominkyMMPr_13_7_2012.doc; 69stránkový dokument s názvem Příloha č. 2 – PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE, EUNICE CONSULTING A.S., květen 2012 s komentáři a změnami provedenými [TSW] dne 12. 7. 2012.[219]

128.     Dne 24. 7. 2012 (10:55) probíhá interní emailová komunikace Emosu, jejíž přílohu tvoří dokument PD_Eunice_pripominkyMMPr_13_07_2012.doc; přílohu tvoří dokument Projektová dokumentace, EUNICE CONSULTING a.s., květen 2012 (68stránkový dokument). V emailu je uvedeno (cit.): provedl jsem minimální úpravy“.[220]

129.     V elektronickém kalendáři Emosu byl záznam 24. 7. 2012 (14:00-14:30) [TSW] – odevzdání upraveného zadání.[221]

130.     V elektronickém kalendáři O2 byla zaznamenána schůzka na 31. 8. 2012 (9:00-11:00) s předmětem Kopie: MMPr: Tesco Sw – spolupráce na zakázce, Místo konání: Rohlenka, Organizátor: [O2][222] a na stejný den (9:00-10:00) s předmětem Kopie: TESCO, Místo konání: Rohlenka, Organizátor: [O2].[223]

131.     V elektronickém kalendáři O2 byla zaznamenána schůzka na 3. 9. 2012 (10:00-12:00) s předmětem Kopie: Prezentace Telefónica CR x Bach systems, Místo konání: Brno, Jana Babáka 11, E113, Organizátor: [O2].[224]

132.     Dne 14. 9. 2012 (10:53) AT zasílá TSW email s předmětem dokument předaný, ve kterém uvádí (cit.): „…Dle dohody jsem dokument nechal u … (word i vytištěno). Prosím o vyjádření, jaký text je/bude v ZD. Už to docela spěchá…“.[225]

133.     V elektronickém kalendáři O2 byla zaznamenána schůzka na 14. 9. 2012 (15:00-18:00) s předmětem Kopie: MMPR: [TSW], Místo konání: Agip 188, Organizátor: [O2],[226]a s předmětem Kopie: [TSW], Místo konání: D1 Agip 188 km směr Brno, Organizátor: [O2] s textem „Čas ještě upřesním, bude se vracet z Prahy“.[227]

134.     V elektronickém kalendáři O2 byla zaznamenána schůzka na 17. 9. 2012 (13:00-14:00) s předmětem Kopie: Autocont – Přerov, Zlín, atd., Místo konání: u nich – Sochorova 23,[228] Organizátor: [O2], Povinní účastníci: [O2].[229]

135.     Dne 18. 9. 2012 (10:07) probíhala interní emailová komunikace AT s předmětem 09 přerov s přílohou MMP_IOP09_ZD_v12-ac1.doc, ve kterém je uvedeno (cit.): „…V příloze máš poslední verzi pro tesco, co jsem upravoval…“. Přílohu emailu tvoří 81stránkový upravený Dokument Přerov 2; doplněny jsou části 2.2.3 ICT centrum (výčet a charakteristika dodávky zařízení, str. 21), 2.3. Požadavky na předmět zakázky, C. Požadavky na ICT centrum (C01 až C21, str. 35-36), 2.3.2. Požadavky na dodávku, ICT centrum (str. 59). V souhrnných vlastnostech dokumentu je uvedeno v kolonce Společnost: Eunice, ve statistických informacích pak v kolonce Uložil: [AT], Změněno: 27. března 2012 19:34:40.[230] Dokument se shodným názvem byl uložen na disku u pracovníka společnosti AT, ve vlastnostech je uvedeno v kolonce Komentáře: poslední v. od … pro TSW, Naposledy upraveno: 18.9.2012 16:26, Autor poslední změny: [AT].[231]

136.     Dne 21. 9. 2012 (17:29) O2 zaslal AT email Kontakt, ve kterém uvádí (cit.): „…jak to prosím vypadá s Vaší prime účastí na tendru v Přerově, případně se závazky v této věci vůči jiným partnerům? Pokud Vám to bude obchodně „sedět“, tak bychom v nejbližší době mohli nastartovat diskuze o HW a SSW pro tuto zakázku.Tento týden taky vyšla zadávačka na vnitřní integraci kraje Zlína. Hodláte se prosím o zakázku ucházet v pozici uchazeče / generálního dodavatele? My to zatím zvažujeme. Pokud se nebudete hlásit jako prime nebo pokud máte informace, které by nám pomohli se rozhodnout, tak prosím také napište nebo zavolejte…“[232]

137.     V elektronickém kalendáři Emosu byl záznam 24. 9. 2012 (8:00-8:30) [TSW] OL,[233] 24. 9. 2012 (15:00-16:00) O2 – jednání metropolitní síť,[234] 26. 9. 2012 (13:00-14:00) Tesco – info O2 MS[235] a 2. 11. 2012 (9:30-10:30) [TSW] – OL.[236]

138.     V elektronickém kalendáři Emosu byla dále zaznamenána na 14. 12. 2012 (9:30-11:30/10:30-12:30) schůzka Tesco Olomouc – [TSW], nejtv[237]a na 19. 12. 2012 (12:00-13:00) schůzka [TSW] ???.[238]

139.     Dne 13. 2. 2013 rada města Přerova schválila zadání veřejné zakázky na služby „Zajištění technického (odborného) dozoru investora při přípravě a realizaci projektu 09 IOP, reg. č. CZ.1.06/2.1.00/09.07382 „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ a vyzvané zájemce.[239]

IV.4.4     Veřejná zakázka Přerov

IV.4.4.1        Veřejná zakázka Přerov - otevřené řízení

140.     Dne 20. 2. 2013 bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno oznámení veřejné zakázky Přerov (ev. č. 222199) s lhůtou pro doručení nabídek 14. 5. 2013 (10:00 hod.).[240]

141.     V elektronickém kalendáři Emosu byl záznam 22. 2. 2013 (8:00-9:00) [TSW]– OL.[241]

142.     V elektronickém kalendáři AT a TSW byla zaznamenána schůzka na 8. 3. 2013 (9:00-9:30) s názvem Kopie: schůzka AC, Místo konání: tesco, Organizátor: [AT] a Povinní účastníci: [TSW] s textem (cit.): …Především se chci „věnovat“ Přerovu…“.[242]

143.     V elektronickém kalendáři Emosu byla zaznamenána schůzka 14. 3. 2013 (16:00-17:00) s předmětem AutoCont, Místo konání: Zasedací místnost II. ŠÍRAVA, Povinní účastníci: [Emos] s textem (cit.):

„Výzva 09

Dobrý den,

Budu s tím počítat, sejdeme se u nás na firmě …

Děkuji

[AT]

Dobrý den,

Vzhledem k tomu, že výzva 09 metropolitní síŤ je venku, považoval bych za rozumné začít pomalu s přípravou i když celá obchodní skupina se zatím dolaĎuje.

Naše části budou na sebe přímo navazovat, což si vynucuje úzkou spolupráci.

Navrhuji pane [Emos], že bychom se v první fázi potkali my 2 a následně se dohodli na schůzce (aŤ již fyzické nebo LM) i s kolegou … (vedoucí naší sekce sítí).“[243]

144.     V emailu 02 byly pro období 15. 3. 2013 až 22. 3. 2013 zapsány úkoly označené úkoly do konce týdne (cit.):

„…Přerov:

Už vyšla ZD –, nastudovat – analyzovat rozdíly a posuny oproti ZD kterou máme z minula deadline = 14.5

Udělat plán postup!!!

[O2] dohodne, že [TSW] dodá jméno protějšku pro mě – kontrolovat, připomínat se  – potřebujeme to

Rozebrat se … kvalifikace!! - viz mail viz předané papíry

Připravit dotazy pro [O2] na probrání s [TSW] 25.3 bude zřejmě schůzka …“.[244]

145.     Dne 18. 3. 2013 proběhlo otevírání a posouzení nabídek podaných do veřejné zakázky technický dozor. Byla podána 1 nabídka, a to společností HCM COMPUTERS, s.r.o.[245]

146.     Ve dnech 21. 3. 2013 a 22. 3. 2013 proběhla emailová komunikace mezi EC a EC/MOIS ve věci Přerov. V emailech[246] je uvedeno (cit.):

[EC]„Ještě jedna věc, už někoho z nás oslovil ohledně spolupráce na přípravě nabídky? Na podzim sice byly nějaké ústní dohody, ale netuším, zda vůbec platí. Ať něco neprošvihnem. Za mne – nikdo mne nekontaktoval.“

[EC/MOIS] „ANO, řešil jsem s Johanem Sebastianem. Úložiště součást řešení … 0,9M…“

[EC] „…A bude Johan subdodavatelem i pro kyslíky?

[EC/MOIS]„Nevím, to jsme neřešili, protože pro MOIS z toho patrně nic nekyne. Pokud ano, tak o tom nic nevím a je mi divné, že nejsem obeznámen, pokud se tam má dodávat nějaký produkt od MOISu…“.

[EC] „Budou přece minimálně dvě nabídky, jednu bude dávat supermarket a druhou kyslík. Johan Sebastian je domluvený se supermarketem a my jsme domlouvali, že kyslík nás vezme s Johanem taky na subdodávku.“

[EC/MOIS] „Aha já jsem myslel, že to máš namysli nějakou tu knihovnu. Subdodávka rereni Johana by mělo být všude stejné, taková byla dohoda ne?

[EC] „… ověř to u Johana, prosím, jestli komunikuje a připravuje dvě subdodávky. Děkuji.“

[EC/MOIS] „ANO, Johan hraje na klavír s dvěma řadami kláves.“

[EC] „Super, doufám, že se koncert podaří!“

147.     V elektronickém kalendáři Emosu byla zaznamenána schůzka 21. 3. 2012 (11:00-12:00) Projednání dotazů TSCxEMOS, Místo konání: Olomouc (budova TSC 3.p).[247]

148.     V elektronickém kalendáři TSW byla zaznamenána schůzka dne 2. 4. 2013 (9:30-10:30) s předmětem VZ MM Přerov – portál občana, Organizátor: [TSW], Povinní účastníci: [TSW] s poznámkou[248] (cit.):

„…v závaznosti na předchozí komunikaci prosím o účast na schůzce k zakázce pro město Přerov

  Oblast plnění

gestor za TESCOSW

Dodavatel plnění

  Metropolitní síť

SI ([TSW])

EMOS Přerov

Portál úředníka (+ projektové řízení)

ITSM ([TSW])

TESCOSW , ITSM ([TSW])

ICT centrum

SI ([TSW])

Autocont Olomouc

Portál občana

ITSM ([TSW])

TESCOSW, ITSM ([TSW])

Datový sklad – dodávka ESB

EAI ([TSW])

TESCOSW, EAI ([TSW])

Manažerský informační systém

AM ([TSW])

Nutno upřesnit

Digitalizace a DMS

Nutno upřesnit

Bach

Integrace agendových systémů

(+ Facility management)

EAI ([TSW])

TESCOSW, EAI ([TSW])

149.     Dne 9. 4. 2013 (14:23) probíhá interní komunikace v rámci TSW týkající se pozvání 3 subdodavatelů na schůzku 16. 4. (Bach, Emos, AT). V 15:19 TSW zasílá Bachu, Emosu a AT[249] email s předmětem Schůzka s textem (cit.): rád bych vás pozval na úvodní schůzku dodavatelů k technickému plnění a přípravě nabídky pro zakázku Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova. Schůzka proběhne dne 16. 4. v 10:00 v Olomouci. Prosím o potvrzení účasti z vaší strany a zaslání informace o počtu účastníků tohoto jednání, abychom mohli zajistit dostatečné prostory. Následně vám zašlu místo konání schůzky.“[250]Na daný email reagoval Bach, který žádal o přeložení schůzky na jiný termín.[251]AT na daný email reagoval a zaslal jména účastníků za společnost AT.[252]

150.     Dne 10. 4. 2013 Rada města Přerova schválila uzavření smlouvy o dílo se společností HCM COMPUTERS, s.r.o.[253] jako zhotovitele na veřejnou zakázku Zajištění technického (odborného) dozoru investora při přípravě a realizaci projektu 09 IOP (cena plnění činí  489.000,- Kč bez DPH).[254]

151.     Dne 12. 4. 2013 byly zadavatelem uchazečům zaslány Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1.[255]

152.     V elektronickém kalendáři TSW byla zaznamenaná schůzka na úterý 16. 4. 2013 (10:00-11:00) s předmětem Schůzka všech dodavatelů k technickému plnění a přípravě nabídek pro město Přerov, Organizátor: [TSW], Povinní účastníci: [TSW], [AT], [Bach], [Emos], Nepovinní účastníci: [TSW], [AT].[256]

153.     Dne 16. 4. 2013 (14:23) TSW zaslalo AT, Bachu, Emosu a NejTv emailem, jehož předmětem byl Zápis z dnešního jednání, dokumenty Přerov požadavky.docx Prezentace.pptx.

„…v návaznosti na dnešní prezentaci a jednání zasílám krátký zápis:

1.        Byla představena prezentace s rozsahem projektu a požadavků na součinnost mezi subdodavateli

2.        Byly ujasněny role jednotlivých na řešení jednotlivých funkčních bloků

3.        Byla představena struktura nabídky a předneseny požadavky na doplnění od subdodavatelů

a.        Tesco SW zašle tabulku s požadavky definovanými v ZD – za každou oblast doplní řešení každý subdodavatel (viz. Příloha)

b.        Pro potřeby nabídky je nezbytné uvést popis řešení z pohledu uchazeče. Tuto část nabídky doplní každý subdodavatel za svoji oblast. Popis má dvě části:

                                                                                  i.      Stručný popis pro manažerské shrnutí

                                                                                 ii.      Detailní popis nabízeného řešení

c.        Tesco SW jako podklad pro vypracování popisu řešení zašle AUTOCONTu vypracovanou technickou architekturu

d.        Vypracované popisy řešení je nutné zaslat do 30. 4. 2013 (termín odevzdání nabídky je 14.5. 2013)

4.        Dotazy směrované od subdodavatelů směrem k MMP musí jít přes TESCO SW, které zajistí přeposlání na MMP…

5.        Subdodavatelé zašlou ceny, za které svá řešení budou dodávat. Následně TESCO SW zašle smlouvy o smlouvě budoucí.

6.        Kvalifikace nezbytné pro uchazeče pokrývá TESCO SW a BACH SYSTEMS.

a.        BACH SYSTEMS zašle nezbytné kvalifikace pro tento projekt

7.        Kontakty

a.        veškerá komunikace vztahující se k věcné části nabídky jde přes [TSW]

b.        komunikaci k technické architektuře (týká se především AUTOCONTu) zajišťuje [TSW]

c.        komunikace pro obchodní záležitosti zajišťuje [TSW]

Prosím o zaslání mailu na další kolegy, ne na všechny mám kontakt.“[257]

Příloha emailu Přerov požadavky_bez.docx byla chráněna heslem, proto byl email zaslán všem ještě jednou dne 18. 4. 2013.[258]

154.     Daný email byl uložen i v Poznámkovém bloku OneNote v počítači AT včetně přílohy a dokumentu Prezentace, který obsahuje grafické znázornění jednotlivých dílčích plnění veřejné zakázky Přerov a informace ke zpracování nabídky, na závěr je uveden název společnosti TSW (shodné s textem v dokumentu s názvem Schůzka všech dodavatelů k technickému plnění a přípravě nabídek pro město Přerov, viz výše).[259] Dokument Přerov požadavky_bez.docx obsahuje tabulky pro jednotlivá dílčí plnění veřejné zakázky Přerovs popisem jednotlivých požadavků, a to Požadavky na metropolitní síť s vloženým komentářem Řeší EMOS, Požadavky na ICT centrum s komentářem Řeší AUTOCONT, Požadavky na DMS s komentářem Řeší BACH SYSTEMS. Ve vlastnostech tohoto dokumentu je jako autor poslední změny uveden [TSW] a společnost TescoSW a.s. s datem posledních úprav 18. 4. 2013 14:22.[260]

155.     Dne 16. 4. 2013 byla Radou města Přerov ustanovena pro veřejnou zakázku Přerov komise pro otevírání obálek.[261]

156.     Dne 18. 4. 2013 byly zadavatelem uchazečům zaslány Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2.[262]

157.     V elektronickém kalendáři Emosu byla zaznamenána schůzka 19. 4. 2013 (10:30-12:00) Tesco SW – shůzka cena.[263]

158.     Dne 22. 4. 2013 byly zadavatelem sděleny Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3.[264]

159.     Dne 22. 4. 2013 (14:20) TSW zaslalo Bachu předvyplněné osvědčení o poskytování služeb digitalizace pro nabídku k městu Přerov a žádalo o doplnění a zaslání zpět.[265] Následně Bach předal společnosti Elsyst k vyřízení a TSW o tom informoval (22. 4. 2013).[266]Dne 23. 4. 2013 Elsyst poslal Bachovi osvědčení ke schválení; následující den Bach posílá toto osvědčení společnosti TSW.[267]

160.     V emailu 02 byl zapsán úkol Business small s datem zahájení: 22. dubna 2013 a datem splnění: 28. dubna 2013 (Stav: Nezahájeno, Vlastník: [O2]) s poznámkami (cit.):

„…Přerov:

-          NASTUDOVAT ZD

-          ANALYZOVAT ZD (včetně dodatečných informací)

o    rozdíly a posuny oproti ZD kterou máme z minula deadline = 14.5

o    rozdělit předmět plnění

o    analyzovat rizika

o    připravit další dotazy (budou-li posílají se před [TSW])

-          Jaký bude model? Společná nabídka? Tlačit na [O2]?

-          Na základě modelu zajistit:

o   

o    Kvalifikace reference – co bude požadováno od nás

o   

o    Probrat s …

 • Rizika z dodavatelské smlouvy
 • Smlouvy s dodavateli
 • Smlouva s Tescem

-          Musíme od EMOS získat rozpočet ne jejich MANku (jejich rozpočet, který půjde k nám) – jaké bude finální řešení MANky – uděláme nějakou společnou variantu – šetření zadal …!!

o    schůzka v pátek - sehnat prohlížečku DEG – jak dopadl [O2] v EMOSu

-          …: na bid/no bid jít s tím, že budeme na prime (kurva to bude problém- !!!problém s procesem výběru dodavatelů !!!) – začít to řešit

-          [O2]  dohodne, že [TSW] dodá jméno protějšku pro mě – kontrolovat, připomínat se – potřebujeme to

-          Řešit PON!!! Nový dotaz!!!“.[268]

161.     V emailu 02 byl zapsán úkol OPLZ, PŘEROV, SONIM, GISARMY, VIS (after) – AKTUAL s datem dokončení 23. 4. 2013 (stav: dokončeno 100 %, vlastník: /O=TO2BS/OU=EXCHANGE ADMINISTRATIVE GROUP (FYDIBOHF23SPDLT) /CN=RECIPIENTS/ CN=…) s poznámkami (cit.):

„…PŘEROV

INFO a další POZNÁMKY:

Studie je jasně napsaná na Tesco SW, je to hrozný blábol.

ZD taky – stejné pičoviny jako v OL

Rozdělení kompetencí verze1 probráno s [O2]  (pozn.: nepřeceňujeme úlohu Marbesu?)

Klíčové je navázat vztahy s Magistrátem s lidmi, kteří budou moci ovlivnit VŘ – částečně se stalo [EC]

Klíčoví hráči:

 • [TSW]  – Tesco SW: neustoupí, vyhrají
 • [Severity]– psal studii, dle Aleše již ztratil vliv (724 035 753). [Severity] kope za Tesco, ale vzhledem k tomu, že je hodlá podvést s Marbesem v Olomouckém kraji, tak to klidně udělá i s námi.
 • [EC] – chystá ZD, v rámci připomínek je možno dostat tam svoje myšlenky (

Jednoduchá strategie:

 • prostě porazit Tesco na cenu (nedávat bokovky, ať se kluci udusí), nízkorozpočtové společnosti,
 • Vyměnit Olomouc za Přerov (TO2 Prime)

Dohoda:

 • Ustanovena koalice proti Tescu, Marbes ale kličkuje !!! Dohoda O2 škodila v Olomouci !!!
 • [O2]  se dohodnul s Tescem – tajné – zatím velmi obecně.

 

POSTUP A ÚKOLY:

 • Schůzka s Tescem – tlačit na [O2]

o    Někdo bude muset jít z kola ven – bude to Marbes?

 • Dostat Přerov do ESE
 • Detailně nastudovat studie a ZD znovu
 • Poslat Signii zadávačku k připomínkám !!!!
 • Koordinovat aktivity s …
 • Schůzka s Tescem – jak se dohodneme dále a detailněji. Taky poslat zadávačku k připomínkám ??
 • Po dohodě s T. lze řešit ovlivnění ZD u [EC](technikálie) a právní kanceláře (obchodní podmínky)
 • Ovlivnit ZD dokumentaci požadovaným způsobem !!! páčky na wifi !!!

o    Poslal Marbes páčky na wifi – zatím ne rozjet po resuscitaci?

o    Zpracovat nápady na změnu dokumentace od M (zadáno) S (S zasláno) a D (zadáno)

 • Nasetovat subdoše: Signia / DAIN / Marbes / O2 / …

o    Schůzky s Marbesem a Signií nad big picture – řešit páčky na wifi (S proběhla – mám poslat ZD k připomínkám + zpracovat obrázek od … (foto v mobilu)

o    Nějak zatáhnout DAIN …“.[269]

162.     V elektronickém kalendáři Emosu byla zaznamenána schůzka 24. 4. 2013 (17:00-18:00) [O2] O2 – nabídka trasy, Místo konání: Zasedací místnost Šířava.[270]

163.     Dne 24. 4. 2013 (15:59) Bach zaslal TSW email s předmětem Pozadavky MU Prerov – Bach obsahující přílohu Tabulka pozadavku MU Prerov – vyjadreni Bach.docx (jde o reakci na zápis z jednání ze dne 16. 4. 2013 – viz výše). Přílohu emailu tvoří tabulky obsahující popis požadavku a popis realizace pro části Metropolitní síť (vložen komentář Řeší EMOS), ICT centrum (vložen komentář Řeší AUTOCONT) aDMS (vložen komentář Řeší BACH SYSTEMS). Popis realizace pro jednotlivé požadavky je vyplněn pouze u části DMS, kterou dle komentáře ŘešíBach systems.[271] 

164.     Dne 30. 4. 2013 (12:47 PM) probíhá interní komunikace TSW obsahující dotaz, předmět: Přerov (cit.): „...máme už nějaké popisy? Máme už popisy od Bachu, Elsystua Moisu (tady nevím, jestli to vím správně)…“. Obratem přichází odpověď (cit.): Popisy mám od Bachu, za kterým je Elsyst…“[272] a následně je zaslán dokument Popis Archivniho portalu a DMS.docx, který obsahuje popisy řešení Archivního portálu a DMS od společnosti Bach, ve vlastnostech dokumentu je uvedeno v kolonce Uložil: [Bach], Změněno: 25. dubna 2013.[273]

165.     Dne 3. 5. 2013 byly zadavatelem sděleny Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 4.[274] Společnost TSW posílá 3. 5. 2013 tyto informace na vědomí zástupcům společnosti AT, Emos, Bach, NejTV.[275]

166.     Dne 7. 5. 2013 (21:12) O2 zaslalo TSW email Dokument o kterém jsme ráno hovořili, který obsahuje přílohu n13-24-Tel pro PR – v3.docx a ve kterém uvádí (cit.): „…dle dohody zasílám dokument, o kterém jsme ráno hovořili. V ideálním případě prosím převést do pdf a digitálně podepsat (Vy nebo pan [TSW]). Dokument prosím poslat do pátku na firemní adresu…“. Dokument v příloze emailu ve věci Závazná nabídka ke spolupráci obsahuje 2 varianty spolupráce mezi společností TSW a O2; 1) společnost TSW poskytne subdodávku 02 nebo 2) společné plnění zakázky na základě společné nabídky. Pod dokumentem je uvedeno jméno pracovníka společnosti TSW.[276] U varianty 1) je uvedeno (cit.) V tomto případě poskytne společnost Tesco SW kompletní a úplné plnění zakázky v souladu se všemi podmínkami zadávací dokumentace...“ Dále je uvedena cena celkem (dílo + podpora 5 let) ve výši […obchodní tajemství…] Kč bez DPH ([…obchodní tajemství…] Kč vč. DPH).[277] U varianty 2) je uvedeno, že bude zpracována společná nabídka na základě konsorciální smlouvy mezi společností O2 a TSW; rozdělení činností bude provedeno tak, že společnost O2 obstará – Metropolitní síť, Digitalizace a DMS a společnost TSW – Portál úředníka, ICT centrum, Portál občana, Datový sklad, Manažerský informační systém, Integrace agendových systémů a Publicita projektu. Platnost nabídky je do 30. 5. 2013.[278]

167.     Dne 7. 5. 2013 O2 informuje TSW o zaslání dodatečných informací k zadávací dokumentaci a žádosti o prodloužení lhůty pro podání nabídek na zadavatele, neboť (cit.): „…potřebujeme prodloužit termín (vstupy pro nás se zpožďují – dostáváme se do tenze s našimi procesy).“ V emailu je dopis ve věci Dodatečné informace k zadávací dokumentaci ve veřejné správě „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“, ve kterém je uvedeno, že společnost O2 žádá o prodloužení lhůty pro podání nabídek ve veřejné zakázce Přerov z důvodu významné změny zadávacích podmínek, kdy (cit.): „V Příloze č. 2 k zadávací dokumentaci (Projektová dokumentace) na straně 29, v tabulce A. – Požadavky na metropolitní síť, položka A06, je uveden požadavek, že „MAN bude provedena technologií PON (passive optical network). Zadavatel tento požadavek potvrdil ještě 22. 4. 2013 v sadě dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 3 k dotazu, zda je možno nabídnout síť P2P. Naopak v sadě dodatečných informací k zadávacím podmínkám č. 4 ze dne 3. 5. 2013 zadavatel sdělil, že připouští realizaci MAN také formou AON (Active Optical Network), byť za určitých podmínek.“[279]

168.     Dne 9. 5. 2013 (10:53) O2 zasílá TSW email Poptávka na plnění veřejné zakázky, jehož přílohu tvoří dokument Poptávka_ALL pro MMPR.docx. V emailu žádá O2 o zpracování nabídky specifikované v příloze emailu.[280] V příloze je uvedeno (cit.): Vážený partnere. Na základě referencí na vaši společnost si vás dovolujeme oslovit s následující poptávkou: Naše společnost se hodlá ucházet o veřejnou zakázku „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“. Zadávací dokumentace k této zakázce je uvedena na adrese … K této veřejné zakázce poptáváme kompletní plnění. Technické a obchodní podmínky jsou detailně vymezeny v zadávací dokumentaci k této zakázce.

Dále vás žádáme o poskytnutí následujících kvalifikací:

 • Reference na minimálně 3 významné zakázky v oblasti informačních systémů pro podporu konsolidace majetkových agend
 • Reference na minimálně 1 významnou zakázku na službu digitalizace dokumentů, min 500 000 Kč bez DPH
 • Člen řešitelského týmu disponující osvědčením o absolvování libovolného akreditovaného kurzu v oblasti poskytování služeb facility managementu zahrnujícího minimálně normu ČSN EN 15221

Kvalifikaci je nutno prokázat přesně v souladu s podmínkami uvedenými v kvalifikační dokumentaci veřejné zakázky.

Ve své závazné nabídce prosím minimálně uveďte:

1) Způsob naplnění kvalifikací

2) Cenu za plnění ve struktuře …

3) Závazné termíny pro realizaci dílčích částí řešení:

   a. Analýza a architekturu řešení

   b. Dodávka aplikačního SW

   c. Implementace řešení

4) Návrh řešení.

5) Prohlášení o tom, že jste detailně seznámeni se zadávací dokumentací a že v ní neshledáváte žádné nejasnosti, které by bránili jednoznačnému a jasnému návrhu řešení a stanovení ceny.

6) Prohlášení o tom, že pokud vaše nabídka bude shledána jako nejvýhodnější, tak nejpozději do podání nabídky podepíšete se společností Telefónica Czech Republic, a.s. smlouvu o smlouvě budoucí, ve které se zavážete k realizaci plnění …

Nabídku prosím zpracujte nejpozději do pátku 10.5.2013.“

169.     V elektronickém kalendáři TSW byla zaznamenána schůzka 9. 5. 2013 (11:30-12:30) s předmětem Kopie: schůzka [TSW], Organizátor: [AT] s dotazem a poznámkou (cit.): Dobrý den, Vyhovuje tento čas? Od 10 hod se koná i schůzka – téma MAN. Tam chci být jen omezeně.“[281]

170.     Dne 9. 5. 2013 Rada města Přerova schválila rozšíření počtu členů komise pro otevírání obálek (o zástupce společnosti HCM COMPUTERS, s.r.o.) a ustanovila komisi pro posouzení nabídek a hodnotící komisi pro veřejnou zakázku Přerov.[282]

171.     Dne 9. 5. 2013 (2:28 PM) O2 zaslalo Emosu email Poptávka na dílčím plnění MAN v zakázce !Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova,  ve kterém uvádí (cit.): Dobrý den, Na základě dohody prosím o zaslání nabídky. Detailní pokyny jsou uvedeny v příloze.“ Emos reaguje tentýž den (cit.): „Dobrý den, dle dohody Vám zasílám naše podklady k nabídce. Zpracuji nabídku dle vašeho zaslaného podkladu…“. V kopii je tento email zaslán i na TSW, který 10. 5. 2013 (6:59) informuje kolegy (cit.): Dobrý den, dostal jsem mail s popisy MAN pro nabídku Přerov od pana … z EMOSu. Trochu mě zarazil fakt, že to poslal na pana …z O2 a na mě v kopii. Jestli to chápu správně, tak je EMOS subdodavatelem nás i O2. V dokumentu Popis projektu je na konci uvedena i cena za jejich část díla. Dokumenty zapracuji do našeho návrhu řešení.“  Přílohu emailu tvoří 3 dokumenty, a to popis projektu.docx, příloha č.1- blokové schéma MAN Přerov.pdf příloha č.2 – popis připojených lokalit.xlsx.[283]

172.     Dne 10. 5. 2013 (13:40) proběhla v rámci AT emailová komunikace, email s názvem „příprava nabídky pro Přerov.výzva 09“ a přílohou SMP-PrenosDat_Struktura ObsahuNabidky_130509.docx, ve které ve uvedeno (cit.): Ahojte, Startujeme přípravu nabídky pro město Přerov podle výzvy 09. V přiloženém dokumentu je základní struktura technické části nabídky s rozdělení jednotlivých kapitol AC garantům odpovědným za přípravu dané oblasti. Rovněž je v dokumentu odkaz na společné úložiště.Na Pondělí (nejpozději úterý dopoledne) naplánuje [AT]společný LM, kde dojde k upřesnění osob přidělených k práci na nabídce, potvrzení dalšího postupu a harmonogramu. Termín je velice krátký 21. 5. 2013, ale s vysokou pravděpodobností dojde k posunu o 7-10 dnů.“ Přílohu tvoří rozpracovaný dokument Obsahová část nabídky Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova Verze 1.0 společnosti AT.[284]

173.     AT reaguje na výše uvedený email, navazuje na interní emailovou komunikaci AT dne 10. 5. 2013 (4:24 PM), ve kterém uvádí (cit.): Ahoj, vím, že motivace dávat vstupy do nevýherní nabídky není velká, ale prosím Vás o součinnost. S velkou pravděpodobností budou v Přerově odevzdány pouze dvě nabídky (AC je skrytě i v té druhé), takže pokud by zadavatel krycí nabídku AC vyřadil, tak nám vypadne několik desítek milionů tržeb v ITI… aplikační a portálové věci bohužel dlouhodobě řeší a chystá TESCO pro sebe… metropolitka je O2…“. Přílohu emailu tvoří dokument SMP-PrenosDat_StrukturaObsahuNabidky_130509.docx;  jde o 16stránkový dokument Obsahová část nabídky Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova (verze 1.0).[285]

174.     Dne 13. 5. 2013 byly uchazečům zaslány Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5 obsahující dotaz společnosti O2 (viz výše).[286] Zadavatel prodloužil lhůtu pro podání nabídek do 5. 6. 2013, 10:00 hod., ve Věstníku veřejných zakázek toto bylo uveřejněno dne 14. 5. 2013.[287]

175.     Dne 13. 5. 2013 (9:19 AM) TSW zaslalo O2 email RE: Poptávka na dílčím plnění MAN v zakázce !Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova, ve kterém ho informuje (cit.): …podle informací z našeho obchodního oddělení bychom měli společně podávat nabídku pro MMP. V této souvislosti Vás chci požádat o přepsání části metropolitní sítě, kterou zaslal pan … z EMOSu. Zároveň potřebuji doplnit popis funkčních požadavků …“. Tento email pracovník společnosti O2 obratem přeposílá Emosu s žádostí o doplnění přiložené tabulky. Emos zasílá TSW odpověď (cit.): …stále jednáme o ceně za naší část, V příloze Vám zasílám popis naší nabídky, ve které jsou popsány všechny body z požadované tabulky. Na naší část plnění: Metropolitní síť nebudou dodávány žádné licence …“. TSW se obratem dotazuje O2, zda podklady od Emosu bude ještě nějak upravovat.[288]

176.     Dne 13. 5. 2013 (11:46) TSW zaslalo emailem AT, Bachu, Emosu a NejTv svou žádost (předmět emailu Seznam dokumentace) vzhledem k blížícímu se termínu pro odevzdání nabídky pro MMP o seznam dokumentace, kterou budou v rámci projektu dodávat, doplnění licencí a poskytovaných záruk. AT emailem ze dne 14. 5. 2013 (15:26) zasílá vyplněnou tabulku licencí a uvádí (cit.): „…K ICT centru budeme dodávat „Provozní dokumentaci“ v požadovaném rozsahu…“.[289] Dne 15. 5. 2013 (11:33 AM) se TSW dotazuje AT ve věci Aktivní prvky – metropolitní síť, ICT CENTRUM Přerov na podklady k Přerovu.[290] 

177.     V elektronickém kalendáři Emosu byla zaznamenána schůzka 13. 5. 2013 (12:00-12:30) Metropolitní – TESCOSW/O2, Místo konání: Olomouc.[291]

178.     Dne 15. 5. 2013 byly zadavatelem uchazečům o veřejnou zakázku Přerov sděleny Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 6.[292] Dne 15. 5. 2013 je TSW zasílá AT, Bachu, Emosu, NejTv a O2.[293]

179.     Dne 16. 5. 2013 (10:45) proběhla interní emailová komunikace TSW ve věci připomínek ke smlouvě o spolupráci mezi společností O2 a TSW, návrh smlouvy s komentáři tvoří přílohu emailu. Ustanovení 2.3 této smlouvy, dle kterého původně obsah společné nabídky měla zpracovat společnost O2 ve spolupráci s TSW, bylo změněno na TSW ve spolupráci s O2, rovněž jistotu měla původně zajistit společnost O2 (bod 2.5 smlouvy).[294]Dne 16. 5. 2013 (3:49 PM) TSW zasílá O2 poslední verzi smlouvy o spolupráci a žádá o finalizaci; za TSW jde o finální podobu. Ze strany O2 je TSW ujištěno, že i za O2 jde o verzi finální. Dle smlouvy, která tvoří přílohu emailu, bude společnost O2 v rámci společného plnění veřejné zakázky Přerov fakticky zadavateli poskytovat dílčí plnění Metropolitní síť, Digitalizace a DMS a Publicita projektu v rozsahu plastových cedulek na každé připojené budově Metropolitní sítě, zbývající části bude poskytovat TSW.[295]

180.     Dne 15. a 17. 5. 2013 AT zaslal TSW podklady Popis ICT centra včetně jeho rozpočtu a aktivních prvků pro MAN, dále vyplněnou tabulku (tvoří přílohu emailu ze dne 17. 5. 2013 označenou Přerov požadavky.docx).[296]

181.     TSW žádá emailem ze dne 17. 5. 2013 (12:29 PM) Emos o zaslání funkčních požadavků, které mu již zaslalo O2 (jde o tabulku již částečně vyplněnou AT – viz výše); dne 21. 5. 2013 (9:48) jsou pak podklady společností Emos zaslány v kopii i O2.[297]

182.     Dne 23. 5. 2013 probíhá interní emailová komunikace AT ohledně subdodavatelů (předmět emailu: Přerov – rekapitulace nabídky), v rámci které je vznesen dotaz k výčtu firem (cit.): „Koho z nich ti pls doporučilo TESCO? a kolega odpovídá (cit.): „Tip dali na

Ikadata,

anet je dodavatel úřadu (soutěž z prosince), … je bere, slíbil mi data

a-scan“.[298]

183.     TSW a AT se domluvili na schůzce ohledně finální konfigurace ICT centra, která se uskuteční dne 29. 5. 2013 (email ze dne 23. 5. 2013, předmět: RE: Popis ICT centra – Přerov).[299]

184.     Dne 23. 5. 2013 (11:22 PM) O2 zaslalo emailem TSW texty „dle dohody“ (předmět emailu Texty do nabídky), obratem je vyzváno o zaslání seznamu dokumentace, kterou bude v rámci zakázky dodávat. V této věci se O2 obrací na Emos a žádá ho o dokumentaci, která bude dodána v rámci MAN. Emos tentýž den (15:56) odpovídá emailem, jehož přílohu tvoří cenová nabídka společnosti Emos pro společnost O2 pro veřejnou zakázku Přerov - pořízení Metropolitní sítě, která propojí jednotlivé budovy Magistrátu města Přerov a příspěvkové organizace zřízených objednavatelem do jednotné komunikační sítě. Součástí této nabídky je i celková cena za dodávku optické Metropolitní sítě vč. zajištění servisu ve výši […obchodní tajemství…] Kč bez DPH a dále […obchodní tajemství…] Kč bez DPH za technickou a servisní podporu za dobu 5 let.[300]

185.     Dne 27. 5. 2013 (16:58) TSW žádá AT, Emos, NejTv, Bach, O2 o doplnění informací k nabídce pro město Přerov.[301]

186.     V elektronickém kalendáři Emosu byla zaznamenána schůzka na 31. 5. 2013 (10:00-14:00) s předmětem Jednání TO2, Nej TV, Místo konaní: zasedačka II- Šířava.[302]

187.     Dne 28. 5. 2013 byly zadavatelem uchazečům zaslány Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 7 týkající předpokládané hodnoty veřejné zakázky.[303]

188.     V elektronickém kalendáři AT je zaznamenána schůzka na 28. 5. 2013 (13:00-14:30) s předmětem první náhled nabídky, Místo konání: bea, Povinný účastník: [TSW].[304]

189.     Dne 31. 5. 2013 byly zaslány uchazečům o veřejnou zakázku Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 8.[305]

190.     Dne 31. 5. 2013 (10:25) AT posílá TSW email RE: Popis ICT centra – Přerov  s přílohou Přerov – řešení s TESCO.xls, která obsahuje „novou kalkulaci a popis“.[306]

191.     Dne 31. 5. 2013 (12:06) proběhla interní emailová komunikace TSW s předmětem Přerov, ve které je uvedeno (cit.): „… v nabídce pro Přerov nebude EMOS ale prý nějaká firma NejTV (cituji: „nejtíví“). Prosím tě, abys zavolal tomu pánovi, který má na starost nabídku za O2 (pan …?) a tuto skutečnost ověřila. Pokud tomu prý tak bude, bude nutné změnit seznam subdodavatelů.“[307]

192.     Dne 3. 6. 2013 (8:31 AM) TSW informuje O2 (předmět emailu Přerov – popisy lidí), že upravilo popisy podílu lidí z O2 na veřejné zakázce (týká se kapitol MAN, Digitalizace a DMS). Bezprostředně přichází souhlas z O2 a sděluje (cit.):

„…konzultovala jsem to s [O2]

Teď mě SMSkou poslal, že budeme mít jiného subdodavatele místo EMOS spol. s r.o. to bude jedna z těchto firm:

Obchodní firma:     Nej TV a.s.

nebo

Obchodní firma:     Nej TV Broadcasting s.r.o…“.[308]

193.     V elektronickém kalendáři TSW i AT je zaznamenána schůzka na 4. 6. 2013 (12:30 – 14:30) s předmětem Úpravy rozsahu nabídky pro MMP,Místo konání: Salonek 5P, BEA Centrum Olomouc. Pozvánka na tuto schůzku byla zaslána TSW, Emosu a AT  s prosbou „…Prosím pana [AT] o zajištění přítomnosti (nebo alespoň dostupnosti) pana [AT]. Přítomnost pana [Emos] není nutná.“[309]

194.     V počítači AT byl nalezen v adresáři Users/…/onedrive/#realizace/ Prerov/REALIZACE dokument Nabídka_TESCO_Telefonica.docx (4. 6. 2013). Jde o nabídku Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova, kterou společně podávají společnosti TSW a O2 s datem 4. 6. 2013 u jednotlivých prohlášení (bez podpisů). Dokument obsahuje str. 1-7 (obsah nabídky, krycí list), 101-245 (doklady k prokázání splnění kvalifikace, doklady dle § 68 odst. 3 zákona), 337-455 (popis nabízeného řešení – popis z pohledu hodnotících kritérií a realizace funkčních a ostatních požadavků, popis splnění požadavků na dodávku, specifikace součinnosti ze strany zadavatele, nabídková cena, smlouva o spolupráci dodavatelů, jistota, prohlášení uchazeče) s celkovou nabídkovou cenou ve výši 111.969.500,- Kč bez DPH (135.483.095 Kč vč. DPH). Ve vlastnostech dokumentu je jako Autor a Autor poslední změny uvedeno [TSW], v kolonce společnostje pak uvedeno TESCOSW a.s., Vytvořeno: 3. 6. 2013 16:48, Naposledy upraveno: 4. 6. 2013 9:54, Naposledy vytištěno: 4. 6. 2013 9:54.[310]

195.     Ve lhůtě 5. 6. 2013 byly doručeny zadavateli dvě nabídky, a to společnosti AutoCont CZ a.s. s celkovou nabídkovou cenou 114.077.395,- Kč bez DPH a společná nabídka společností TESCO SW a.s. a Telefónica Czech Republic, a.s. (nyní O2 Czech Republic a.s.) s celkovou nabídkovou cenou 111.969.500,- Kč bez DPH.[311]

196.     Dne 20. 6. 2013 (13:35) AT žádá TSW o schůzku na 21. 6. 2013.[312]

197.     Dne 19. 7. 2013 byly společnostem AT i TSW (jako zástupci společné nabídky O2 a TSW) zaslány žádosti o písemné vysvětlení jejich nabídek.[313]

198.     Dne 22. 7. 2013 (22:51) O2 zaslalo  TSW odpovědi na dotazy MMPr; email byl v kopii zaslán na pracovníky společností Elsyst, Bach a Emos. V emailu je uvedeno (cit.):

„…Odpovědi na dotazy vidíme takto:

d) Pan [Emos] již připravuje upřesňující obrázek k blokovému rozkreslení topologie MES (pasivní prvky). Bude hotov zítra. Pan [Emos] je v kontaktu s vaším dodavatelem Autocontem (AC), proběhla a možná ještě proběhne výměna informací tak, aby AC (váš dodavatel) mohl dodat informace týkající se aktivních prvků …“.[314]

199.     Dne 25. 7. 2013 společnost AT i TSW doručily zadavateli svá vysvětlení.[315]

200.     Dne 29. 7. 2013 proběhlo jednání hodnotící komise, která převzala vysvětlení od obou uchazečů o předmětnou veřejnou zakázku, zároveň byl stanoven termín pro písemné vyjádření společnosti EUNICE CONSULTING a.s., zástupce HCM COMPUTERS, s.r.o. a oddělení ICT MMPr do 2. 8. 2013 a pro poskytnutí právního stanoviska společnosti GORDION s.r.o. ve věci možného dalšího právního postupu.[316]

201.     Dne 1. 8. 2013 zaslal pracovník MMPr členům komise stanovisko ICT k odpovědím na dodatečné dotazy podané uchazeči v rámci veřejné zakázky Přerov; u některých bodů ICT oddělení konstatuje, že AT ani TSW nesplnily požadavky ZD.[317] Dne 2. 8. 2013 zaslalo EC zadavateli své stanovisko, ve kterém konstatuje, že obě předložené nabídky nabízející řešení jsou v souladu s poptávaným projektovým záměrem a k plnění jednotlivých bodů projektové dokumentace dodavatelé uvádí hodnověrné vysvětlení jejich splnění.[318] Společnost GORDION, s.r.o. podala zadavateli své odborné stanovisko, ve kterém uvádí, že uchazeči nejsou oprávněni na základě žádosti hodnotící komise k vysvětlení nabídek své nabídky, včetně vymezení předmětu plnění, doplňovat, upravovat či jinak měnit.[319]

202.     V elektronickém kalendáři Emosu byl záznam 12. 8. 2013 (14:00-15:30) [TSW] – schůzka Olympia[320] a 17. 9. 2013 (14:00-14:30) [TSW] OL.[321]

203.     Na jednání hodnotící komise dne 4. 9. 2013 bylo dokončeno posuzování nabídek včetně doplněného vyjádření jednotlivých uchazečů; obě nabídky byly z další účasti v zadávacím řízení vyřazeny a bylo doporučeno uchazeče vyloučit z důvodu, že nesplnili některé požadavky na předmět plnění.[322]

204.     Rada města Přerova na svém jednání dne 10. 9. 2013 rozhodla o vyloučení obou uchazečů z důvodu podání nepřijatelné nabídky.[323]  Dne 12. 9. 2013 zadavatel svým rozhodnutím vyloučil uchazeče AC i uchazeče TSW s O2 ze zadávacího řízení z důvodu nesplnění požadavků zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky.[324]

205.     Dne 30. 9. 2013 (17:15) O2 zaslalo TSW kostru námitky;  v emailu mj. uvádí (cit.): Naše námitka má jedno úskalí a může se stát, že zadavatel naši námitku uzná a následně zadávací řízení zruší pro netransparentnost. Zvlášť v případě, pokud by z podobných důvodů vyloučil i druhého uchazeče, který by i podobně argumentoval…Poznámky k JŘSU – Zadavatel nesmí podstatně změnit zadávací podmínky.“[325]

206.     Dne 8. 10. 2013 bylo ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněno Oznámení o zrušení zadávacího řízení.[326] V období října 2013 probíhaly ze strany zadavatele úpravy zadávací dokumentace veřejné zakázky Přerov.[327] 

IV.4.4.2    Veřejná zakázka Přerov  – jednací řízení

207.     Dne 13. 11. 2013 schválila rada města Přerova, že veřejná zakázka Přerov bude zadána jako jednací řízení s uveřejněním, dále byla schválena zadávací dokumentace a výzvy k jednání i obchodní podmínky.[328] Společnosti AC a TSW byly zadavatelem přípisy ze dne 22. 11. 2013 vyzvány k jednání ve veřejné zakázce Přerov; jednání proběhla dne 4. 12. 2013 (TSW v 9:00 a AC v 10:30 hod.), došlo na nich mj. ke zpřesnění zadávacích podmínek a sjednání lhůty pro podání nabídek.[329]

208.     V elektronickém kalendáři Emosu byla na 4. 12. 2013 (10:00-10:30) zaznamenána schůzka Jednání AUTOCONT[330]a 4. 12. 2013 (10:30-12:30) Jednání Metropolitní síť, MMP + Autocont.[331]

209.     Dne 6. 12. 2013 byly společnosti AC a TSW zadavatelem vyzvány k podání nabídky do veřejné zakázky Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova s lhůtou pro podání nabídek 23. 12. 2013 v 10.00 hod.[332]

210.     Dne 17. 12. 2013 (15:23) proběhla interní emailová komunikace TSW ve věci subdodavatelského systému pro veřejnou zakázku Přerov; byl vznesen dotaz, zda i nadále platí stejný subdodavatelský systém pro veřejnou zakázku Přerov (tj. […obchodní tajemství…]) či budou nějaké změny.[333]

211.     Dne 23. 12. 2013 byly zadavateli doručeny 2 nabídky, a to nabídka společnosti AT (8:15 hod.) a společnosti TSW[334] (9:16 hod.).[335]

212.     Dne 27. 1. 2014 byly oba uchazeči (AT i TSW+O2) vyzváni k písemnému vysvětlení svých nabídek.[336] Dne 28. 1. 2014 zadavatel obdržel vyjádření společnosti AT,[337] dne 30. 1. 2014 pak společnosti TSW.[338]

213.     Rada města Přerova dne 12. 2. 2014 rozhodla o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky na veřejnou zakázku Přerov, a to nabídku sdružení TSW a O2, rovněž bylo schváleno uzavření smlouvy o dílo s cenou plnění ve výši 113.997.500,- Kč bez DPH.[339]

214.     Dne 13. 2. 2014 byla uzavřena smlouva o dílo včetně zajištění servisu mezi společností Emos jako zhotovitelem a společností NejTv jako objednatelem, jejímž předmětem je provedení oprav a modernizace stávající sítě kabelových rozvodů v majetku NejTv za účelem pořízení Metropolitní sítě v Přerově a technická a uživatelská podpora. Celková cena díla dle smlouvy činila 12.688.166,- Kč bez DPH a cena služeb za podporu pak 50 tis. Kč bez DPH měsíčně.[340] 

215.     Dne 17. 3. 2014 uzavřelo Statutární město Přerov se společnostmi TSW a O2 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace komplexní dodávky integrovaného řešení pro přenos dat a informací v územní samosprávě města Přerova, včetně zajištění servisu.[341]

216.     Dne 3. 6. 2014 byla uzavřena smlouva mezi společnostmi Emos, SITEL, spol. s r.o. a NejTv o postoupení smlouvy o dílo ze dne 13. 2. 2014 (viz výše); společnost Emos převedla veškerá práva a povinnosti z této smlouvy na postupníka, společnost SITEL, spol. s r.o. za úplatu.[342]

IV.5       Závěr

217.     V souvislosti s projektem Přerov byly společnosti AT a TSW v kontaktu přinejmenším od 23. 9. 2010, kdy si vzájemně vyměnily informace k přípravě tohoto projektu a informovaly se o svých záměrech. Podklady a aktuální informace k projektu Přerov zajišťoval těmto společnostem vítěz veřejné zakázky Poradenské služby, společnost RPSC. RPSC zajistila společnosti AT kontakt se společností Bach, která jí dne 21. 10. 2010 po předchozí ústní konzultaci poslala popis repository/archívu (dílčí části projektu Přerov). Na podzim 2010 je již zřejmé, že společnost TSW by měla podávat nabídku (prime), TSW a Bach budou dodavatelé HW požadavků; s tím je počítáno i na podzim 2011, kdy byla zahájena příprava zadávací dokumentace a za řešitele projektu Přerov jsou označeny společnosti TSW, Bach a AT.

218.     Přinejmenším od 25. 10. 2011 započala spolupráce společností TSW a AT i se společností Emos, která se podílela na tvorbě dokumentace v oblasti metropolitní sítě a zajistila pro projekt Přerov souhlasné stanovisko operátora na odkoupení tras (2. 1. 2012). Společnost AT pak zpracovávala podklady za oblast ICT centra a aktivních prvků MAN. Společnost TSW, která vytvořila šablonu a kompletovala podklady pro projekt Přerov, se dne 16. 1. 2012 sešla se společností Bach a následně jí tato společnost zaslala dokument obsahující popis archivního portálu a digitalizace, část kterou následně ve veřejné zakázce Přerov spolu se společností Elsyst, se kterou byla v té souvislosti v kontaktu, zajišťovala/plnila. 

219.     Přinejmenším ke dni 31. 8. 2012 společnost O2 začala se společností TSW jednat  možné spolupráci v souvislosti s veřejnou zakázkou Přerov. V kontaktu v souvislosti s danou zakázkou byla společnost O2 i s AC (17. 9. a 21. 9. 2019), společnost O2 zjišťovala možnosti spolupráce. Společnost O2 dne 7. 5. 2013 zaslala společnosti TSW závaznou nabídku ke spolupráci, ve které bylo uvažováno o poskytnutí kompletního a úplného plnění v souladu se všemi podmínkami v zadávací dokumentaci ze strany společnosti TSW pro O2 jako subdodavatele. Nakonec byla sjednána společná nabídka společností TSW a O2, ač v té době byla společností TSW připravována a kompletována její vlastní nabídka za účasti společností AT, Emos a Bach (se společností Elsyst a její referencí v oblasti digitalizace) tak, jak již dříve bylo sjednáno. Společnost O2 jako garant oblastí Metropolitní síť a Digitalizace „převzala“ subdodavatele TSW v těchto oblastech, a to společnost Emos a Bach včetně společnosti Elsyst (a její reference).   

220.     Společnost AT podala krycí, nevýherní nabídku k nabídce společností TSW a O2 (ve které byly společnosti AT, Emos a Bach jako subdodavatelé), kterou začala připravovat již v květnu 2013 a součinnost jí z účastníků řízení poskytovala společnost TSW. Dne 23. 12. 2013 byly podány opět 2 nabídky, a to nabídka společnosti AT a výhodnější společná nabídka TSW a O2 (ke změně subdodavatelů a jejich plnění nedošlo); podáním dvou nabídek bylo zajištěno, že zadávací řízení nebylo zrušeno.

V              Vymezení relevantního trhu

221.     Trhem se obecně rozumí prostorový a časový souběh nabídky a poptávky po takových výrobcích či službách, které jsou z hlediska uspokojování určitých potřeb uživatelů těchto výrobků a služeb shodné nebo vzájemně zastupitelné. Relevantním trhem je podle § 2 odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže[343] trh zboží[344], které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Relevantní trh se vymezuje z hlediska věcného (výrobkového), geografického a časového.[345] Z hlediska času se relevantní trh zkoumá pouze v případě, když v konkrétním okamžiku nebo období jsou soutěžní podmínky výrazně odlišné než v jiných obdobích.

222.     Při vymezení relevantního trhu vycházel Úřad z předmětu správního řízení a hodnotil, jakého trhu (příp. trhů) zboží (věcně i geograficky) se posuzované jednání účastníků řízení týkalo.

223.     Předmětem daného správního řízení bylo posouzení jednání účastníků řízení v rámci projektu Přerov.

224.     Předmětem plnění veřejné zakázky Přerov, která byla zejména jednáním účastníků řízení zasažena, byla komplexní dodávka integrovaného řešení pro přenos dat a informací v územní samosprávě města Přerova, obsahující analýzu, architekturu řešení, dodání HW a SW, implementaci řešení až servis. Integrované řešení zahrnovalo 8 funkčních oblastí, a to: 1) Metropolitní síť, 2) Portál úředníka, 3) ICT centrum, 4) Portál občana, 5) Datový sklad, 6) Manažerský informační systém, 7) Digitalizace a DMS[346] a 8) Integrace agendových systémů.[347]

225.     Oblast informačních technologií, do které je možno zahrnout i činnosti, které byly předmětem veřejné zakázky Přerov, lze vymezit jako služby v oblasti informačních technologií a informačních systémů pro různé zákazníky (orgány veřejné správy, firmy či spotřebitele) zahrnující mj. dodávku hardware a software, vývoj a implementace informačních systémů včetně jejich integrace a konsolidace, analýzu a architekturu řešení, vybudování potřebné infrastruktury a další doplňkové služby (poradenství, školení, servis apod.).

226.     Soutěž v dané oblasti probíhá na celém území České republiky. Úřadem nebylo zjištěno, že by v podmínkách poskytování těchto služeb (ve vztahu nabídky a poptávky) existovaly na některé části území České republiky zásadní odlišnosti.

227.     Vzhledem k tomu, že vymezení přesného relevantního trhu není pro účely daného správního řízení nezbytné, a to ani pro právní posouzení jednání účastníků řízení, ani pro výpočet pokuty (Úřad při výpočtu pokut pro účastníky řízení vycházel z hodnoty veřejné zakázky Přerov), ponechal otázku vymezení relevantního trhu v daném správním řízení otevřenou.

VI            Zákonná a judikatorní východiska

228.     Jak bylo uvedeno výše v tomto rozhodnutí, protiprávnost jednání účastníků řízení posuzuje Úřad dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb. Dle všech znění zákona č. 143/2001 Sb. účinných v době trvání deliktu byl zákaz stanovený v § 3 odst. 1 materiálně totožný.

229.     Ustanovení § 1 odst. 1 ZOHS 293 upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb (dále jen „zboží“) proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení (dále jen „narušení“) dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení, spojením soutěžitelů nebo orgány veřejné správy.

230.     Soutěžitelem se dle § 2 odst. 1 ZOHS 293 rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli. Dle ustálené judikatury a v kontextu práva hospodářské je „soutěžitelem“ jakýkoliv subjekt vykonávající hospodářskou činnost nezávisle na právní formě tohoto subjektu a způsobu jeho financování. Protože za relevantní není považována právní forma ani způsob financování soutěžitele, může pojem soutěžitel označovat i hospodářskou jednotku skládající se z několika subjektů, ať již právnických či fyzických osob, což je i případ mateřských a dceřiných společností, které jsou považovány za jednoho soutěžitele, pakliže tvoří jednu hospodářskou jednotku.[348]

231.     Dle § 3 odst. 1 ZOHS 293 dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen „dohody“), jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, jsou zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku.[349] Dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný, nejsou považovány za zakázané. Kritéria zanedbatelného dopadu dohod na hospodářskou soutěž stanoví Oznámení Úřadu o dohodách, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný (dále též „Oznámení o dohodách de minimis“).[350] Zakázané jsou zejména dohody výslovně uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) až f) ZOHS 293, jako např. dohody o přímém nebo nepřímém určení cen, rozdělení trhu apod.

232.     Za dohody narušující soutěž se tedy podle generální klauzule považují dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, jejichž cílem nebo výsledkem je vyloučení, omezení, jiné narušení nebo ohrožení  hospodářské soutěže. Podle generální klauzule je postihováno společné, nikoli individuální jednání soutěžitelů. Generální klauzule nečiní rozdíly mezi dohodami horizontálními, uzavíranými mezi soutěžiteli působícími pro účely této dohody na stejné úrovni trhu, a dohodami vertikálními, uzavíranými mezi vzájemně si nekonkurujícími soutěžiteli, kteří pro účely dohody působí na odlišných úrovních trhu. 

233.     Pod legislativní zkratku „dohoda“ řadí § 3 odst. 1 ZOHS 293 také tzv. jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě. Jednání ve vzájemné shodě oproti dohodě v užším smyslu představuje formu koordinace mezi soutěžiteli, kteří aniž by dosáhli stádia uzavření dohody, vědomě nahrazují rizika vzájemné konkurence praktickou kooperací, a to v rozporu s požadavky na hospodářskou nezávislost.[351]Nejvyšší správní soud k tomu v rozsudku ve věci Kartel pekařů[352] konstatoval, že konsenzus (shoda projevu vůle jako nutný předpoklad uzavření dohody v užším smyslu): „… je nahrazen „slaďováním(koordinací), které může mít rozmanitou formu: od zpracování společného plánu až po pouhou výměnu informací.“ Pro kvalifikaci jednání jako jednání ve vzájemné shodě však není dle Nejvyššího správního soudu nezbytné zjištění, že byl vypracován plán společného postupu, postačí, pokud soutěžitelé pouze komunikují nebo se účastní jednání, které usnadňuje koordinaci jejich obchodní politiky. Jinými slovy za jednání ve vzájemné shodě se tedy považuje určitý společně koordinovaný postup soutěžitelů, kterému předcházejí jak přímé, tak nepřímé vzájemné kontakty mezi těmito soutěžiteli a jejich nezávislé soutěžní jednání je nahrazeno praktickou kooperací, jejímž cílem je preventivní odstranění nejistoty o budoucím chování konkurentů.

234.     Úřad má vzhledem k výše uvedené judikatuře za to, že jednání ve vzájemné shodě představuje takový způsob jednání na trhu, který předpokládá vzájemné slaďování jednání (záměr jednat) mezi soutěžiteli, následné jednání (realizace sladěného záměru) soutěžitelů na trhu a příčinnou souvislost mezi těmito dvěma prvky. Jednání ve shodě tedy v sobě zahrnuje nejprve koordinaci stran odstraňující vzájemné pochybnosti o jejich budoucím soutěžním chování, dále faktický projev této koordinace na trhu a kauzální nexus je spojující. V praxi však často dochází k situacím, kdy se tyto dva prvky mohou i dále prolínat, kdy v průběhu realizace sladěného záměru pokračují delikventi ve vzájemných kontaktech a výměně informací za účelem dalšího slaďování svého postupu.

235.     V případě jednání ve vzájemné shodě musí být především prokázána existence kontaktů mezi soutěžiteli, jejichž důsledkem je jednání na trhu, nebo prokázáno takové jejich jednání na trhu, které nelze racionálně zdůvodnit jinak než předchozím kontaktem. Úřad tak při prokazování jednání ve vzájemné shodě musí buď prokázat, že mezi soutěžiteli probíhala soutěžně-protiprávní komunikace, jejímž důsledkem je jednání soutěžitelů na trhu determinované tímto (předchozím) slaďováním, nebo že došlo ke shodnému či nápadně podobnému jednání, jež není racionálně jinak zdůvodnitelné než jednáním ve vzájemné shodě; v takovém případě se pak presumují předchozí soutěžně relevantní kontakty.[353]

236.     K tomu, aby určitá dohoda byla považována za zakázanou, musí být kromě naplnění formálních znaků, naplněny i materiální podmínky protisoutěžního charakteru dohody stanovené generální klauzulí. Z unijní i české judikatury vyplývá, že zakázané jsou dohody, které mají za cíl (účel) narušení soutěže (aniž by takového cíle bylo třeba byť jen částečně dosaženo a aniž by byl stranami zamýšlen), a dohody, které mají nebo mohou mít protisoutěžní následek (a to zásadně bez ohledu na to, zda byl takový následek stranami zamýšlen), pokud se vyznačují takovými znaky mířícími na způsobení negativního efektu na trhu, které snesou kritérium „dostatečnosti“ či „podstatnosti“ a z pohledu způsobení protisoutěžního efektu též reálnosti. Má-li dohoda protisoutěžní cíl (účel), není již nutné zjišťovat její skutečné účinky na relevantním trhu. Je pouze na soutěžním úřadu, zda se bude při posuzování protisoutěžního charakteru dohody zabývat primárně jejím cílem či jejími následky. Soutěžní úřady budou tedy v prvé řadě své úsilí směřovat k prokázání protisoutěžního cíle, neboť má-li dohoda protisoutěžní cíl, není nutné zjišťovat její účinky na relevantním trhu.[354]

237.     V případě existence protisoutěžního cíle dohody spočívajícího v narušení, omezení či odstranění soutěže mezi konkurenty na relevantním trhu existuje dle judikatury Soudního dvora Evropské unie vždy minimálně potenciální dopad takové dohody na trh a není možné obecně aplikovat doktrínu „de minimis“, resp. dopad takové dohody na hospodářskou soutěž nelze považovat za zanedbatelný (a to i když by jinak byla splněna kritéria tržního podílu stanovená Oznámením o dohodách de minimis).[355] V souladu s těmito závěrypovažuje Úřad dohody, které mají za cíl narušení hospodářské soutěže, za dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž není zanedbatelný ve smyslu § 3 odst. 1 ZOHS 293.

238.     Dle Oznámení o dohodách de minimis za dohody, které mají za cíl narušit hospodářskou soutěž, Úřad považuje především dohody obsahující tzv. tvrdá omezení, která přímo nebo nepřímo, samostatně nebo ve spojení s jinými faktory mají za svůj cíl zejména u horizontálních dohod určení cen, včetně určení cen pro prodej zboží třetím stranám, rozdělení trhu, zákazníků nebo nákupních zdrojů, vyloučení soutěže v rámci výběrových řízení (bid rigging), výměnu informací o individualizovaných záměrech soutěžitelů ohledně budoucího chování, pokud jde o ceny nebo množství, kolektivní bojkot.

239.     Dohody o rozdělení trhu jsou konstantně pojímány jako dohody typu hard-core. Horizontální rozdělení trhu může být založeno na principu teritoriálním, kdy jednotliví soutěžitelé dodávají do jednotlivých geograficky předem vymezených území, aniž by mohli zboží dodávat do území, ohledně kterého má exkluzivitu jiný soutěžitel, který se na uzavření zakázané dohody podílel, či na principu personálním, který spočívá v tom, že soutěžitelé se dohodnou, že každý z nich bude dodávat určitému typu odběratelů.

240.     Rovněž dohody o určení cen uzavřené mezi konkurenty jsou konstantně řazeny mezi tzv. dohody s tvrdým jádrem. Dohody o  určení cen mají totiž vždy ze své podstaty negativní dopad na hospodářskou soutěž na trhu (jde o ujednání, u kterých se dovozuje cíl narušit hospodářskou soutěž). V důsledku dohod o určení cen totiž příslušní konkurenti mezi sebou přestávají soutěžit v základním parametru hospodářské soutěže, kterým je cena zboží, a soutěž je pak omezena pouze na necenovou konkurenci. Mezi cenové dohody patří nejen dohody o přímém určení cen (ať už fixních nebo minimálních), ale i nepřímé způsoby fixace ceny např. prostřednictvím kalkulačních vzorců.

241.     Součástí (tvrdé) kartelové dohody může být výměna obchodně citlivých informací s cílem snazšího monitoringu (umožňuje sledovat, zda účastníci dodržují dohodnuté podmínky) a uplatňování kartelové dohody. V takových případech jsou dohody o výměně informací posuzovány společně s příslušnou kartelovou dohodou, jejímuž plnění napomáhají.

242.     V daném správním řízení Úřad shledal protisoutěžní jednání účastníků řízení u veřejné zakázky Přerov, které dle Úřadu naplňuje znaky trvajícího deliktu. Úřad považuje posuzované jednání účastníků řízení za jednání jediné, směřující ke stejnému cíli.Porušení ZOHS 293 Úřad spatřuje jako nepřetržité po celé šetřené období, je si však vědom skutečnosti, že délka účasti v kartelu byla u jednotlivých účastníků řízení rozdílná, což zohledňuje při stanovení výše předpokládané sankce. Podstatu trvajícího deliktu charakterizuje udržování určitého protiprávního stavu pachatelem (či pachateli), bez ohledu na to, zda jej pachatel sám i vyvolal nebo tento stav jen udržuje, přičemž v průběhu trvání jsou stále splněny všechny znaky dané skutkové podstaty.[356] Takto je trvající delikt konstantně traktován i judikaturou národní[357] a evropskou.[358] Obecně lze jednotu skutkových okolností posoudit především ve světle soutěžiteli sledovaného celkového plánu, resp. jednotícího záměru, a dále podle obsahové a časové souvislosti všech dílčích jednání, jimiž byl tento plán naplňován.[359]

243.     Z ustálené komunitární judikatury dále vyplývá, že skutečnost, že se některý soutěžitel nepodrobí výsledkům setkání, jež mají za cíl omezení hospodářské soutěže, neznamená, že by byl zbaven své plné odpovědnosti za účast na kartelové dohodě, jestliže se veřejně a prokazatelně nedistancoval od obsahu uvedených setkání.[360]

244.     Dle § 3 odst. 4 ZOHS 293 jsou ze zákazu dohod ve smyslu § 3 odst. 1 téhož zákona vyňaty dohody splňující kumulativně tyto podmínky: a) přispějí ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo k podpoře technického či hospodářského rozvoje a vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho plynoucích, b) neuloží soutěžitelům omezení, která nejsou nezbytná k dosažení cílů podle písmene a), a c) neumožní soutěžitelům vyloučit hospodářskou soutěž na podstatné části trhu zboží, jehož dodávka nebo nákup je předmětem dohody.[361]

245.     Podle § 4 odst. 1 ZOHS 293 se zákaz uvedený v § 3 odst. 1 nevztahuje na dohody, které nemohou mít vliv na obchod mezi členskými státy Evropských společenství (nyní Evropské unie), avšak splňují ostatní podmínky stanovené blokovými výjimkami přijatými příslušnými nařízeními Komise a Rady Evropských společenství (nyní Evropské komise a Rady Evropské unie).

VII          Právní posouzení jednání účastníků řízení

246.     Úřad konstatuje, že společnosti AUTOCONT a.s., TESCO SW a.s., O2 Czech Republic a.s., EMOS spol. s r.o. a BACH systems s.r.o. jsou soutěžiteli ve smyslu § 2 odst. 1 ZOHS 293 působící v oblasti informačních technologií.

247.     Z podkladů shromážděných ve správním spise vyplývá, že společnosti AutoCont CZ a.s., jejíž nástupnickou společností je společnost AUTOCONT a.s., TESCO SW a.s., O2 Czech Republic a.s., EMOS spol. s r.o. a BACH systems s.r.o. byly před lhůtou pro podání nabídek do veřejné zakázky Přerov v souvislosti s ní v kontaktu (zpravidla šlo o bilaterální jednání či emailovou komunikaci).

248.     Společnosti AutoCont CZ a.s., jejíž nástupnickou společností je společnost AUTOCONT a.s., TESCO SW a.s., EMOS spol. s r.o. a BACH systems s.r.o. se přinejmenším od konce října 2010 s různou intenzitou a mírou zapojení scházely a vyměňovaly si informace a podklady v souvislosti s projektem Přerov nezbytné pro tvorbu/úpravu relevantních dokumentů. Touto výměnou informací vyloučily mezi sebou nejistotu o svém budoucím chování na trhu. Cílem jejich jednání bylo ovlivnit zadání veřejné zakázky Přerov a vytvořit společnou nabídku, na které se budou všichni podílet a která bude vítězná. Za účelem dosažení svého cíle spolupracovaly tyto společnosti rovněž s dalšími subjekty.

249.     Přinejmenším od 31. 8. 2012 začala jednat a scházet se společností TESCO SW a.s., která již s ostatními účastníky řízení měla sjednanou společnou nabídku, společnost O2 Czech Republic a.s. s cílem se rovněž zapojit do dané zakázky.

250.     Časově Úřad vymezil počátek trvání protiprávního jednání soutěžitelů od data, kdy jednotliví soutěžitelé byli v kontaktu v souvislosti s projektem Přerov a docházelo mezi nimi prokazatelně k výměně informací týkající se tohoto projektu, a to:

 • u společnosti TESCO SW a.s. a AutoCont CZ a.s. přinejmenším od 23. 9. 2010,
 • u společnosti BACH systems s.r.o. přinejmenším od 21. 10. 2010,
 • u společnosti EMOS spol. s r.o. přinejmenším od 25. 10. 2011 a
 • u společnosti O2 Czech Republic a.s. přinejmenším od 31. 8. 2012.

251.     Jednání společností AutoCont CZ a.s., TESCO SW a.s., O2 Czech Republic a.s., EMOS spol. s r.o. a BACH systems s.r.o. se pak projevilo vypracováním společné nabídky, jejíž plnění bylo zajištěno tak, jak bylo postupně sjednáno/rozděleno. Společnosti TESCO SW a.s. a O2 Czech Republic a.s. podaly výhodnější nabídku ve sdružení jako Prime; společnost O2 Czech Republic a.s. byla garantem části Metropolitní síť a Digitalizace a DMS a převzala v těchto částech již dohodnuté subdodavatele společnosti TESCO SW a.s., a to společnosti EMOS spol. s r.o. a BACH systems s.r.o. Společnost AutoCont CZ a.s. pak podala krycí, nevýherní nabídku a byla skryta jako subdodavatel části plnění v nabídce společností TESCO SW a.s. a O2 Czech Republic a.s.   

252.     Lhůta pro podání nabídek v rámci veřejné zakázky Přerov byla v otevřeném řízení stanovena na 5. 6. 2013. Nabídka sdružení společností TESCO SW a.s. a O2 Czech Republic a.s., ve které byly další společnosti (účastníci řízení) jako subdodavatelé, a krycí nabídka společnosti AutoCont CZ a.s. byly podány dne 5. 6. 2013. V navazujícím jednacím řízení pak byly nabídky TESCO SW a.s. + O2 Czech Republic a.s. a AutoCont CZ a.s. (ve kterých nedošlo k žádným podstatným změnám, plnění jednotlivých účastníků řízení odpovídala původní nabídce) podány dne 23. 12. 2013, proto Úřad považuje den 23. 12. 2013 za datum realizace sladěného záměru účastníků řízení.

253.     Příčinnou souvislost mezi slaďováním postupu mezi účastníky řízení a jeho následnou realizací má Úřad také za prokázanou. Společnosti AutoCont CZ a.s., jejíž nástupnickou společností je účastník řízení AUTOCONT a.s., TESCO SW a.s., EMOS spol. s r.o. a BACH systems s.r.o. se podílely různou měrou na vypracování zadání veřejné zakázky Přerov; společnosti se vždy podílely na vypracování té části zadání, jejíž plnění měly v budoucnu ve společné nabídce zajišťovat. Společnost TESCO SW a.s. pak tvorbu zadání finalizovala. Společnost O2 Czech Republic a.s. za účelem podílu na vítězné nabídce se dohodla se společností TESCO SW a.s. na podání společné nabídky, převzala od ní část plnění předmětné veřejné zakázky včetně subdodavatelů těchto částí a podala ve sdružení se společností TESCO SW a.s. výhodnější nabídku. K této nabídce podala společnost AutoCont CZ a.s. krycí nabídku. Podáním druhé nabídky bylo zajištěno to, že nedojde ke zrušení zadávacího řízení z důvodu podání jediné nabídky dle v té době platné legislativy.   

254.     Své nezávislé chování v soutěži o zakázku tyto společnosti nahradily praktickou kooperací vedoucí k zamýšlenému cíli podání společné vítězné nabídky, na jejímž plnění se všechny podílely tak, jak bylo postupně rozděleno/sjednáno. Svým jednáním tyto společnosti mezi sebou odstranily nejistotu o svém budoucím chování v soutěži a ovlivnily rozsah a obsah zakázky Přerov, dále hodnocení nabídek a výsledek daného výběrového řízení.

255.     Vzájemné předchozí sladění záměru společností AutoCont CZ a.s., jejíž nástupnickou společností je společnost AUTOCONT a.s., TESCO SW a.s., O2 Czech Republic a.s., EMOS spol. s r.o. a BACH systems s.r.o., postupovat ve výběrovém řízení ve veřejné zakázce Přerov tak, že společnosti AutoCont CZ a.s., TESCO SW a.s., O2 Czech Republic a.s., EMOS spol. s r.o. a BACH systems s.r.o. podají „společnou“ vítěznou nabídku s tím, že jednotlivé společnosti se budou podílet na dohodnuté části plnění, tyto společnosti také následně realizovaly, čímž splnily předpoklady potřebné k naplnění skutkové podstaty jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě.

256.     Úřad na základě výše uvedeného uzavírá, že účastníci řízení, a to společnosti AUTOCONT a.s., jako nástupnická společnost společnosti AutoCont CZ a.s., TESCO SW a.s., O2 Czech Republic a.s., EMOS spol. s r.o. a BACH systems s.r.o.  se popsaným jednáním dopustili správního deliktu v souvislosti s veřejnou zakázkou Přerov ve formě jednání ve vzájemné shodě a tím porušili § 3 odst. 1 ZOHS 293. Tímto jednáním ovlivnili průběh a výsledek výběrového řízení pro veřejnou zakázku Přerov a narušili hospodářskou soutěž v oblasti informačních technologií v České republice.

257.     Úřad konstatuje, že s ohledem na skutečnost, že posuzované jednání účastníků řízení představuje cílové narušení hospodářské soutěže, jde o dohodu s prvky rozdělení trhu, cenové dohody a nedovolené výměny informací, neuplatní se u nich (bez ohledu na velikost tržních podílů účastníků dohody) pravidlo de minimis, resp. nespadá mezi dohody, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný (jež nejsou považovány za zakázané).

258.     Posuzované jednání účastníků řízení taktéž nesplňuje podmínky pro vynětí ze zákazu dohod dle § 3 odst. 4 ZOHS 293, účastníci řízení ani důkazy pro takové vynětí nepředložili a taktéž nejsou naplněny podmínky pro uplatnění žádné z blokových výjimek přijatých na základě nařízení Evropské komise nebo Rady Evropské unie.

259.     Zejména vzhledem k rozsahu a charakteru posuzovaného jednání Úřad konstatuje, že předmětné jednání nebylo přímo nebo nepřímo, skutečně či potenciálně způsobilé ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie, a proto na něj Úřad neaplikoval čl. 101 Smlouvy o fungování Evropské unie. 

VIII        Odpovědnost účastníků řízení

260.     Adresátem právních norem českého soutěžního práva je soutěžitel. Definice pojmu soutěžitel je chápána velmi extenzivně – je legislativní zkratkou pro prakticky jakékoli entity, které se (alespoň nepřímo) účastní hospodářské soutěže.[362] Obdobnou úlohu plní v evropském soutěžním právu pojem podnik. V rozsudku Nejvyššího správního soudu Česká rafinérská[363] tento soud konstatoval, že pojem „soutěžitel“ použitý v zákoně odpovídá pojmu „podnik“ ve Smlouvě o fungování Evropské unie. Při výkladu pojmu soutěžitel z hlediska aplikace zákona tak lze vycházet i z unijní judikatury.

261.     Z unijní judikatury vyplývá, že pojmem podnik je v soutěžním právu třeba rozumět hospodářskou jednotku, i když se po právní stránce příslušná hospodářská jednotka sestává z několika osob, ať již fyzických či právnických.[364] Obdobně je vymezen obsah pojmu podnik např. v rozhodnutí Tribunálu ve věci Shell,[365]kde soud uvedl, že pojem podnik směřuje na hospodářské jednotky sestávající z jednotné organizace osobních, hmotných a nehmotných prvků, které dlouhodobě sledují specifický hospodářský cíl a mohou přispět ke spáchání porušení práva, o kterém hovoří článek 81 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství (nyní čl. 101 odst. 1 SFEU).

262.     Přestože adresátem norem soutěžního práva je soutěžitel, resp. podnik, je nutné přisuzovat porušení soutěžních pravidel vždy určité fyzické nebo právnické osobě způsobilé mít práva a povinnosti (právní osobnost), neboť pouze s ní je možné vést správní řízení. Jak uvádí unijní judikatura: „… pro účely uplatnění a výkonu rozhodnutí Komise v oblasti práva hospodářské soutěže je nezbytné označit jako osobu, jíž je rozhodnutí určeno, entitu s právní subjektivitou.“[366]

263.     Základním pravidlem je princip osobní odpovědnosti,[367] jehož podstatou je přičtení odpovědnosti za protiprávní jednání té fyzické nebo právnické osobě, která provozuje podnik podílející se na kartelové dohodě.[368]

264.     Za dané jednání v souvislosti s veřejnou zakázkou Přerov činí Úřad odpovědnými společnosti TESCO SW a.s., O2 Czech Republic a.s., EMOS spol. s r.o. a BACH systems s.r.o., neboť tyto společnosti se přímo dopustily zakázaného jednání, a společnost AUTOCONT a.s. jako nástupnickou společnost společnosti AutoCont CZ a.s., která se zakázaného jednání dopustila.

IX             Odůvodnění pokut

265.     Úřad společnostem AUTOCONT a.s., TESCO SW a.s., O2 Czech Republic a.s., EMOS spol. s r.o. a BACH systems s.r.o. uložil za správní delikt spočívající v jednání ve vzájemné shodě popsaný ve výroku I. tohoto rozhodnutí pokuty dle § 22a odst. 2 ZOHS 293. Vzhledem k tomu, že Úřad v zákonné lhůtě obdržel od všech účastníků řízení žádosti o snížení pokuty dle § 22ba odst. 2 ve spojení s § 22ba odst. 6 ZOHS 293 Úřad vypočtené pokuty snížil o 20 % a dále účastníkům řízení neuložil zákaz plnění veřejných zakázek dle § 22a odst. 4 ZOHS 293.

266.     Při stanovení výše pokut vycházel Úřad ze skutkových okolností daného případu. Přihlédl mj. k tomu, že účastníci řízení se podíleli na tvorbě zadání předmětné zakázky, čímž ovlivnili její předmět a rozsah (s výjimkou společnosti O2 Czech Republic a.s.). Dále vzal Úřad v potaz rovněž odlišnou velikost účastníků řízení a rozdílný rozsah a oblasti jejich působení, což má význam pro naplnění represivní funkce pokuty při zachování principu spravedlivého a proporcionálního ukládání pokut mezi všechny delikventy. Při stanovení výše pokut pro jednotlivé účastníky řízení proto Úřad v daném správním řízení vyšel z hodnoty veřejné zakázky Přerov (vítězné nabídkové ceny v Kč bez DPH), která byla jednáním účastníků řízení zasažena.

267.     Při stanovování konkrétní výše pokut Úřad vyšel ze zákonem předepsaných kritérií, která mají v sobě odrážet, a to ze závažnosti deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Dále přihlédl k jednání právnického osoby v průběhu řízení před Úřadem a jejich snaze odstranit škodlivé následky správního deliktu. Rovněž byla zohledněna další specifika případu, která jsou vzhledem ke svému charakteru pro stanovení výše pokuty relevantní.[369]

268.     Účastníkům řízení je vytýkáno porušení § 3 odst. 1 ZOHS 293 v souvislosti s  veřejnou zakázkou Přerov, neboť dle zjištění Úřadu účastníci řízení jednali ve vzájemné shodě v souvislosti s touto zakázkou (viz výše). Jednání účastníků řízení naplňuje znaky dohody s prvky rozdělení trhu, cenové dohody a nedovolené výměny informací. Tyto praktiky spadají do kategorie tzv. kartelů s tvrdým jádrem. Účastníci řízení svým jednáním narušili hospodářskou soutěž, ovlivnili předmět a průběh veřejné zakázky Přerov včetně zakázek souvisejících a rovněž ovlivnili i její výsledek včetně ceny, za kterou byla zakázka realizována. Dle Zásad postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut podle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění (dále též „Zásady“)[370] i Postupu při stanovení výše pokut ukládaných za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže z roku 2018 (dále též „Nové Zásady“) jsou horizontální dohody o cenách a rozdělení trhu považovány za velmi závažné delikty/přestupky a jsou trestány nejpřísněji.[371]

269.     Základní částky pokut pro jednotlivé účastníky řízení byly v daném správním řízení stanoveny v závislosti na závažnosti posuzovaného deliktu s přihlédnutím ke způsobu jeho spáchání, následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán, na 10 % hodnoty veřejné zakázky Přerov. Dále Úřad zohlednil délku trvání protiprávního jednání (koeficient času byl u každého účastníka řízení stanoven podle počtu započatých měsíců trvání protiprávního jednání/12).[372]

270.     Dále Úřad zohlednil specifika daného případu a pro jednotlivé účastníky řízení individuálně zvážil případné přitěžující nebo polehčující okolnosti. U žádného účastníka řízení nebyly Úřadem shledány žádné polehčující okolnosti. U společností AUTOCONT a.s., jako společnosti odpovědné za jednání společnosti AutoCont CZ a.s., a TESCO SW a.s. Úřad posoudil jako přitěžující okolnost hlavní roli v kartelu a navýšil základní částku pokuty o 20 %.[373]

271.     Na závěr Úřad u každého účastníka řízení vždy individuálně posoudil, zda výše pokuty plní dostatečně svou represivní funkci a zda její výše odpovídá povaze a závažnosti správního deliktu, za nějž je ukládána, případně provedl korekci v souladu s dosavadní praxí Úřadu[374] (viz výpočet pokuty u jednotlivých účastníků řízení). Úřad při stanovení konečné výše pokuty posoudil, zda výsledná výše pokuty nepřesahuje zákonnou maximální výši 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, a přihlédl rovněž k aktuální finanční a majetkové situaci soutěžitelů, aby pro ně pokuta nebyla likvidační.

272.     S ohledem na skutečnost, že toto rozhodnutí je vydáváno v rámci procedury narovnání, Úřad v souladu se svou konstantní praxí neposuzoval formu zavinění.

IX.1       Účastník řízení AT

273.     Hodnota veřejné zakázky Přerov činila 113.997.500,- Kč bez DPH. Základní částka pokuty za závažnost deliktu činí pro účastníka řízení AT 10 % hodnoty zakázky, což představuje částku 11.399.750 Kč. Dále Úřad zohlednil délku trvání protiprávního jednání ze strany AT (přinejmenším v období od 23. 9. 2010 do 23. 12. 2013, tj. 40 započatých kalendářních měsíců) koeficientem 3,34; základní částka pokuty pro účastníka řízení AT po zohlednění koeficientu času činí 38.075.165 Kč.

274.     Dále Úřad s ohledem na přitěžující okolnosti (hlavní roli) přitížil účastníkovi řízení AT celkem o 20 %. Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty. Po zohlednění přitěžujících okolností pokuta pro účastníka řízení AT činí 45.690.198 Kč, tj. […obchodní tajemství…] % celkového čistého obratu soutěžitele za účetní období k 31. 3. 2018 ([…obchodní tajemství…] Kč bez DPH) a […obchodní tajemství…] % za poslední ukončené účetní období k 31. 3. 2019 […obchodní tajemství…].[375] Výsledná částka pokuty odpovídá závažnosti a délce spáchaného deliktu s přihlédnutím k roli AT, rovněž plní svou represivní funkci.

275.     Vzhledem ke splnění všech podmínek v rámci procedury narovnání snížil Úřad výše uvedenou částku o 20 %. Výsledná částka pokuty pro AT po zaokrouhlení na celé tisíce dolů tak činí 36.552.000 Kč. Pokuta v této výši nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední známé ukončené účetní období. S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci soutěžitele AT Úřad konstatuje, že pokuta není pro něj likvidační.

IX.2       Účastník řízení TSW

276.     Hodnota veřejné zakázky Přerov činila 113.997.500,- Kč bez DPH. Základní částka pokuty za závažnost deliktu činí pro účastníka řízení TSW  10 % hodnoty zakázky, což 11.399.750 Kč. Dále Úřad zohlednil délku trvání protiprávního jednání ze strany TSW  (přinejmenším od 23. 9. 2010 do 23. 12. 2013, tj. 40 započatých kalendářních měsíců) koeficientem 3,34; základní částka pokuty pro účastníka řízení TSW  po zohlednění koeficientu času činí 38.075.165 Kč.

277.     Dále Úřad s ohledem na přitěžující okolnosti (hlavní roli) přitížil účastníkovi řízení TSW celkem o 20 %. Úřad neshledal žádné další přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty. Po zohlednění přitěžujících okolností pokuta pro účastníka řízení TSW  činí 45.690.198 Kč, tj. […obchodní tajemství…] % celkového čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období 2018 ([…obchodní tajemství…] Kč bez DPH).[376] Výše pokuty dle Úřadu odpovídá závažnosti a délce spáchaného deliktu s přihlédnutím k roli TSW, rovněž plní svou represivní funkci. V této souvislosti vzal Úřad v potaz majetkovou a finanční situaci společnosti TSW za poslední účetní období a zjistil, že společnost TSW v letech 2015-2019 […obchodní tajemství…].

278.     Vzhledem ke splnění všech podmínek v rámci procedury narovnání snížil Úřad výše uvedenou částku o 20 %. Výsledná částka pokuty pro TSW po zaokrouhlení na celé tisíce dolů tak činí 36.552.000 Kč. Pokuta v této výši nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední známé ukončené účetní období. S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci soutěžitele TSW Úřad konstatuje, že tato pokuta není pro něj likvidační.

IX.3       Účastník řízení O2

279.     Hodnota veřejné zakázky Přerov činila 113.997.500,- Kč bez DPH. Základní částka pokuty za závažnost deliktu pro účastníka řízení O2 činí 10 % hodnoty zakázky, což představuje částku 11.399.750 Kč. Dále Úřad zohlednil délku trvání protiprávního jednání ze strany společnosti O2 (přinejmenším v období od 31. 8. 2012 do 23. 12. 2013, tj. 17 započatých kalendářních měsíců) koeficientem 1,42; základní částka pokuty pro účastníka řízení O2 po zohlednění koeficientu času činí 16.187.645 Kč. Úřad neshledal žádné přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty soutěžiteli. S ohledem na majetkovou a finanční situaci soutěžitele O2 a závažnost posuzovaného deliktu tato výše pokuty dle Úřadu dostatečně neplní své funkce a není pro účastníka řízení dostatečně citelná, proto Úřad přistoupil k navýšení pokuty.

280.     Úřad v daném případě nemohl využít dřívější praxe, navýšení pokuty na 0,5 % čistého obratu za poslední ukončení účetní období soutěžitele, příp. na maximálně 10násobek hodnoty veřejné zakázky, neboť by výše výsledné pokuty neodpovídala závažnosti spáchaného deliktu. I přes výrazně kratší délku trvání protisoutěžního jednání ze strany společnosti O2 (nepodílení se na tvorbě/úpravě relevantních dokumentů v rámci projektu Přerov před lhůtou pro podání nabídek), Úřad přistoupil s přihlédnutím k velikosti soutěžitele O2 (a s tím související citelnosti dopadu pokuty na něj) ke stanovení výše pokuty ve výši […obchodní tajemství…] % hodnoty prodejů soutěžitele O2 v době dokonání deliktu v roce 2013[377] v oblasti informačních technologií, která byla jednáním účastníků řízení zasažena. Výsledná pokuta pro účastníka řízení O2 tak činí 47.856.000 Kč, tj. 0,13% celkového čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období 2018 (37.996 mil. Kč).[378]

281.     Vzhledem ke splnění všech podmínek v rámci procedury narovnání snížil Úřad výše uvedenou částku o 20 %. Výsledná částka pokuty pro O2 po zaokrouhlení na celé tisíce dolů tak činí 38.284.000 Kč. Pokuta v této výši nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem O2 za poslední známé ukončené účetní období. S přihlédnutím k jeho finanční a majetkové situaci Úřad konstatuje, že pokuta není pro něj likvidační.

IX.4       Účastník řízení Emos

282.     Hodnota veřejné zakázky Přerov činila 113.997.500,- Kč bez DPH. Základní částka pokuty za závažnost deliktu pro Emos činí 10 % hodnoty zakázky, což představuje částku 11.399.750 Kč. Dále Úřad zohlednil délku trvání protiprávního jednání ze strany společnosti Emos (přinejmenším v období od 25. 10. 2011 do 23. 12. 2013, tj. 27 započatých kalendářních měsíců) koeficientem 2,25. Úřad neshledal žádné přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty soutěžiteli. Pokuta pro účastníka řízení Emos tak činí 25.649.438 Kč.

283.     S ohledem na roli společnosti Emos v posuzovaném deliktním jednání, jeho závažnost, i s přihlédnutím k výši pokut ostatních účastníků řízení takto vypočtená výše pokuty pro účastníka řízení Emos je dle Úřadu nepřiměřeně vysoká. Rovněž nelze aplikovat metodu výpočtu pokuty pro O2 a Bach (ve výši ([…obchodní tajemství…] % hodnoty prodejů soutěžitele v době dokonání deliktu), neboť by takto vypočtená pokuta byla naopak nepřiměřeně nízká. Proto Úřad stanovil pokutu pro společnost Emos ve výši 0,5 % čistého obratu za poslední ukončené účetní období soutěžitele Emos (1.759.510.529,- Kč bez DPH, odhad k 31. 3. 2019),[379] tj. ve výši 8.797.552 Kč. Úřad konstatuje, že tato výše pokuty odpovídá závažnosti a délce spáchaného deliktu s přihlédnutím k roli společnosti Emos, rovněž plní svou represivní funkci. 

284.     Vzhledem ke splnění všech podmínek v rámci procedury narovnání snížil Úřad výše uvedenou částku o 20 %. Výsledná částka pokuty pro společnost Emos po zaokrouhlení na celé tisíce dolů tak činí 7.038.000 Kč. Pokuta v této výši nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem Emos za poslední známé ukončené účetní období. S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci soutěžitele Úřad konstatuje, že tato pokuta není pro něj likvidační.

IX.5       Účastník řízení Bach

285.     Hodnota veřejné zakázky Přerov činila 113.997.500,- Kč bez DPH. Základní částka pokuty za závažnost deliktu pro účastníka řízení Bach činí 10 % hodnoty zakázky, což představuje částku 11.399.750 Kč. Dále Úřad zohlednil délku trvání protiprávního jednání ze strany společnosti Bach (přinejmenším v období od 21. 10. 2010 do 23. 12. 2013, tj. 39 započatých kalendářních měsíců) koeficientem 3,25; základní částka pokuty pro účastníka řízení Bach po zohlednění koeficientu času činí 37.049.188 Kč. Úřad neshledal žádné přitěžující ani polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl zvýšit, resp. snížit základní částku pokuty soutěžiteli, vypočtená pokuta pro soutěžitele Bach tak činí 37.049.188 Kč. Tato výše pokuty však přesahuje nejen zákonný limit 10 % čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období, ale i jeho celkový čistý obrat, proto Úřad při stanovení výše pokuty musel postupovat odlišně.

286.     Úřad v daném případě nemohl využít dřívější praxe, a to navýšení pokuty na 0,5 % čistého obratu za poslední ukončení účetní období soutěžitele (šlo by o velmi nízkou pokutu, neodpovídající závažnosti spáchaného deliktu), ani násobku hodnoty veřejné zakázky, neboť by výše výsledné pokuty přesahovala rovněž zákonný limit. Úřad proto přistoupil ke stanovení výše pokuty ve výši […obchodní tajemství…] % hodnoty prodejů soutěžitele Bach v době dokonání deliktu v roce 2013 ([…obchodní tajemství…] Kč)[380] v oblasti informačních technologií, která byla jednáním účastníků řízení zasažena. Výše pokuty tedy činí 283.776 Kč a dle Úřadu odpovídá závažnosti a délce spáchaného deliktu s přihlédnutím k roli společnosti Bach, rovněž plní svou represivní funkci.

287.     Vzhledem ke splnění všech podmínek v rámci procedury narovnání snížil Úřad výše uvedenou částku o 20 %. Výsledná částka pokuty pro společnost Bach po zaokrouhlení na celé tisíce dolů tak činí 227.000.  tj. 2,01 % z čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období (10.993.000,- Kč bez DPH).[381] Pokuta v této výši nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem Bach za poslední známé ukončené účetní období. S přihlédnutím k finanční a majetkové situaci soutěžitele Úřad konstatuje, že tato pokuta není pro něj likvidační.

IX.6       Úhrada pokuty

288.     Účastníci řízení provedou úhradu pokuty na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, číslo účtu 3754-17721621/0710, jako variabilní symbol se uvede identifikační číslo účastníka řízení. Uložené pokuty jsou splatné do 120 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

IX.7       Opatření k nápravě

289.     Úřad účastníkům řízení neuložil opatření k nápravě, neboť zejména s ohledem na povahu deliktu a jeho minulostní charakter nelze dosáhnout nápravy porušeného stavu.

IX.8       Zákaz plnění dohod

290.     V souladu s § 7 odst. 1 ZOHS 293 Úřad uložil společnostem AUTOCONT a.s., TESCO SW a.s., O2 Czech Republic a.s., EMOS spol. s r.o. a BACH systems s.r.o. zákaz plnění dohody popsané ve výrokové části I. tohoto rozhodnutí do budoucna, jak je uvedeno ve výrokové části II. tohoto rozhodnutí.

X               Náklady řízení

291.     Jelikož Úřad v rámci správního řízení dospěl k závěru, že společnosti AUTOCONT a.s., jako společnost odpovědná za jednání společnosti AutoCont CZ a.s., TESCO SW a.s., O2 Czech Republic a.s., EMOS spol. s r.o. a BACH systems s.r.o. porušily § 3 odst. 1 ZOHS 293, tedy porušily zákaz neuzavírat zakázané dohody narušující hospodářskou soutěž, je tak splněna podmínka v § 79 odst. 5 správního řádu nutná k uložení náhrady nákladů těmto účastníkům řízení. S ohledem na délku a rozsah provedeného dokazování má Úřad za to, že se jednalo o zvlášť složitý případ, a proto určil paušální částku nákladů řízení, jež je každý z těchto účastníků povinen uhradit, ve výši 3.500 Kč.

292.     Náklady řízení je každý účastník řízení povinen uhradit do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Náklady řízení se hradí na účet Úřadu vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu 19-24825621/0710, konstantní symbol 1148, číslo variabilního symbolu uvede účastník řízení: i) AUTOCONT a.s.: 2017010257, ii) TESCO SW a.s.: 2017020257, iii) O2 Czech Republic a.s.: 2017030257, iv) EMOS spol. s r.o.: 2017040257, v) BACH systems s.r.o.: 2017050257.

XI             Závěr

293.     Ze všech shora podaných důvodů Úřad konstatuje, že bylo prokázáno spáchání správního deliktu dle ZOHS 293 spočívajícího v uzavření zakázané dohody narušující hospodářskou soutěž a tedy v rozporu s § 3 odst. 1 tohoto zákona, a proto rozhodl v souladu s § 67 odst. 1 správního řádu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

 

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení dle § 152 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

otisk úředního razítka

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

 

 

Obdrží:

JUDr. Petra Buzková, advokátka (za AUTOCONT a.s.)

VKS Legal advokátní kancelář, s. r. o.

V Celnici 1040/5

110 00 Praha 1

 

Dr. Radan Kubr, advokát (za TESCO SW a.s.)

PRK Partners s.r.o. advokátní kancelář

Jáchymova 2

110 00 Praha 2

 

JUDr. Vilém Podešva, LLM, advokát (za O2 Czech Republic a.s.)

ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.

Na Pankráci 1683/127

140 00 Praha 4

 

Mgr. Vlastimil Němec, advokát (za EMOS spol. s r.o.)

Wilsonova 217/7

750 02 Přerov

 

Mgr. Radovan Kubáč (za BACH systems s.r.o.)

Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.

Olivova 2096/4

110 00 Praha 1

 

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

 

 [1] Viz přípis Úřadu ze dne 29. 6. 2017, l.č. 4734 a násl. spisu správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0257/2017/KD (dále též „spis“).

[2] Přípis Policie ČR ze dne 31. 10. 2016, l.č. 2 a násl. spisu.

[3] L.č. 6554 a násl. spisu.

[4] L.č. 6559 a násl. spisu.

[5] L.č. 7174 a násl. spisu.

[6] L.č. 7267 a násl. spisu.

[7] L.č. 7432 a násl. spisu.

[8] L.č. 7659 a násl. spisu.

[9] L.č. 7661 a násl. spisu.

[10] L.č. 7680 a násl. spisu.

[11] L.č. 7686 a násl. spisu.

[12] L.č. 7706 a násl. spisu.

[13] S ohledem na okamžik zahájení správního řízení se Úřad přidržel původní terminologie a nepoužívá v textu nově zavedeného jednotícího pojmu „přestupek“.

[14] Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže provedená zákonem č. 183/2017 Sb. adaptuje procesní předpisy zvláštních zákonů pro aplikaci nového přestupkového zákona, aplikace těchto změn je tedy přímo propojena také s procesními pravidly nového přestupkového zákona, a proto zákon o ochraně hospodářské soutěže není aplikován ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

[15] Se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 278 05 786.

[16] Se sídlem U nádraží 954/3, 415 01 Teplice, IČO 250 35 983.

[17]Fúze byla zapsána do obchodního rejstříku ke dni 1. 9. 2018.

[18]Viz přípis společnosti AT ze dne 5. 9. 2018, l.č. 5752 a násl. spisu.

[19] Se sídlem Praha 4, Chodov, Líbalova 2348/1, PSČ 149 00, IČO04615671.

[20] Se sídlem Bratislava (Slovenská republika), Krasovského 14, PSČ 851 01, IČO 36396222.

[21]Se sídlem Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO 26197081.

[22]Se sídlem Těšínská 1970/56, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, IČO 25830953.

[23]Se sídlem Líbalova 2348/1, Praha 4, PSČ 149 00, IČO 27379434.

[24] Se sídlem Nemocniční 987/12, Ostrava, PSČ 702 00, IČO 28345801.

[25] Se sídlem Praha 7, Holešovice, U Uranie 954/18, PSČ 170 00, IČO 24660329 (od 26. 9. 2019).

[26] Se sídlem Praha 9, Vysočany, K Žižkovu 851/4, PSČ 190 00, IČO 28808681 (od 12. 3. 2019).

[27] Se sídlem Praha 2, Nové Město, Vyšehradská 1376/43, PSČ 128 00, IČO 08526541(od 3. 10. 2019).

[28] Se sídlem Praha 1, Nové Město, Senovážné náměstí 978/23, PSČ 110 00, IČO 04394232.

[29] Viz přípis společnosti TESCO SW a.s. ze dne 4. 10. 2017, l.č. 5560 a násl. spisu.

[30] Se sídlem Olomouc, Hodolany, tř. Kosmonautů 1288/1, PSČ 779 00, IČO 01832638.

[31] Se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1211/40b, PSČ 779 00, IČO 26784173.

[32] Se sídlem Olomouc, Hodolany, tř. Kosmonautů 1288/1, PSČ  779 00, IČO 04242424.

[33] Se sídlem Olomouc, Hodolany, Jeremenkova 1211/40b, PSČ 779 00, IČO 19012811.

[34] Se sídlem Olomouc, Hodolany, Březinova 136/7, PSČ 779 00, IČO 64609995.

[35] Se sídlem Valašské Meziříčí, Mostní 102/16, PSČ 757 01, IČO 47683473.

[36] Se sídlem Olomouc, Hodolany, tř. Kosmonautů 1288/1, PSČ  779 00, IČO 03493172.

[37] Se sídlem Olomouc, Hodolany, Březinova 136/7, PSČ 779 00, IČO 26849682.

[38] Se sídlem Olomouc, Hodolany, Březinova 136/7, PSČ 779 00, IČO 25838041.

[39] Se sídlem Olomouc, Hodolany, tř. Kosmonautů 1288/1, PSČ  779 00, IČO 034 87 725.

[40] Společnost O2 je dále právním nástupcem společností TELSOURCE a.s., IČO 630 79 267, Eurotel Praha, spol. s r.o., IČO 152 68 306 a Telefónica O2 Business Solutions, spol. s r.o., IČO 457 97 111.

[41] Viz přípis společnosti O2 ze dne 2. 10. 2017, l.č. 5519 a násl. spisu.

[42] Se sídlem Praha 3, Žižkov, Olšanská 2681/6, PSČ 130 00, IČO 04084063.

[43] Viz přípis společnosti O2 ze dne 8. 11. 2018, l.č. 6991 a násl. spisu.

[44] Se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, IČO 028 19 678.

[45] Se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, IČO 242 15 554, od 1.12.2019 nástupnická společnost společnosti 4Local, s.r.o., IČO 24161357.

[46] Se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, IČO 039 89 131.

[47] Se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, IČO 050 89 131.

[48] Se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, IČO 054 23 716.

[49] Se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, IČO 040 71 336.

[50] Se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, IČO 274 05 354.

[51] Se sídlem Praha 4, Michle, Vyskočilova 1481/4, PSČ 140 00, IČO 284 35 575.

[52] Se sídlem Praha 4, Michle, Za Brumlovkou 266/2, PSČ 140 00, IČO 038 53 365.

[53] Se sídlem Praha 4, Michle, Vyskočilova 1481/4, PSČ 140 00, IČO 063 21 399.

[54] Se sídlem Bratislava, Einsteinova 24, 851 01, IČO 35 848 863.

[55] Se sídlem Bratislava, Einsteinova 24, 851 01, IČO 50 087 487.

[56] Se Sídlem Přerov, Přerov I – Město, Šířava 295/17, PSČ 750 02, IČO 05645573.

[57] Viz přípis společnosti Emos ze dne 12. 7. 2018, l.č. 6797 a násl. spisu.

[58] Viz přípis společnosti Emos ze dne 12. 10. 2018, l.č. 6897 a násl. spisu.

[59] Viz přípis společnosti Bach ze dne 15. 8. 2018, l.č. 6837 a násl. spisu.

[60]Od1. 7. 2012 je výzva č. 9 v gesci Ministerstva pro místní rozvoj České republiky.

[61] Information and Communication Technologies (informační a komunikační technologie).

[62] Minimální výše dotace na projekt činila 8,5 mil. Kč.

[63] Dokument Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova (projekt IOP výzva č.09), Cíl a hlavní aktivity projektu – přehled projektu pro zastupitele města, l.č. 13 až 16 spisu.

[64] Usnesení z 91. schůze Rady města Přerova konané dne 7. července 2010, l.č. 190 až 200 spisu.

[65] EUNICE CONSULTING a.s., se sídlem Praha 2, Belgická 642/15, PSČ 120 00, IČO 27073301 (dále též „EUNICE CONSULTING a.s.“ nebo „EC“).

[66]RENARDS, s.r.o., se sídlem Brno, Vídeňská 228/7, Štýřice, PSČ 639 00, IČO 25327275 (dále též „RENARDS, s.r.o.“).

[67]GRANTIKA České spořitelny, a.s., nyní Erste Grantika Advisory, a.s., se sídlem Brno, Jánská 448/10, Brno-město, PSČ 602 00, IČO 25597001 (dále též „GRANTIKA České spořitelny, a.s.“).

[68] RPSC ideas s.r.o., se sídlem Olomouc, 17. listopadu 1126/43, PSČ 779 00, IČO 28607368 (dále též „RPSC ideas s.r.o.“ nebo „RPSC“).

[69]ECONOMY RATING a.s., se sídlem Brno, Lidická 1869/28, Černá Pole, PSČ 602 00, IČO 27663761 (dále též „ECONOMY RATING a.s.“).

[70] Výzva k podání nabídky ze dne 8. 7. 2010, l.č. 203 a 204 spisu.

[71] L.č. 3741 spisu.

[72] Rada města Přerova rozhodla na svém jednání dne 11. 8. 2010 o výběru nejvhodnější nabídky a schválila uzavření smlouvy o dílo se společností RPSC ideas s.r.o., viz Usnesení z 93. schůze Rady města Přerova konané dne 11. srpna 2010, l.č. 295 a násl. spisu.

[73] L.č. 845 spisu, původní zakázka byla zrušena z důvodu podání pouze jedné nabídky, a to společností EUNICE CONSULTING a.s.

[74] Navíc byly osloveny společnosti TESCO SW a.s., HCM Computers, s.r.o., DAQUAS s.r.o. a LAN servis s.r.o., viz Usnesení z 26. schůze Rady města Přerov konané dne 29. prosince 2011, l.č. 3476 spisu.

[75] V původní zakázce bylo vyzváno 11 společností včetně společnosti AutoCont CZ a.s. a EUNICE CONSULTING a.s.

[76] L.č. 3322 až 3328 spisu.

[77] RELSIE spol. s r.o., se sídlem Praha 1, Opletalova 1418/23, Nové Město, PSČ 110 00, IČO 62417339.

[78] Usnesení z 29. schůze Rady města Přerova konané dne 27. 1. 2012, l.č. 877 spisu.

[79] L.č. 845 spisu. 

[80] L.č. 903 a 904, 3455 a násl. spisu.

[81] GORDION, s.r.o., se sídlem Praha 1, Staré Město, Rybná 716/24, IČO 26147921 (dále též „GORDION, s.r.o.“),

[82] L.č. 3091 a násl. spisu.

[83] HCM COMPUTERS, s.r.o. se sídlem Brno, Vranovská 864/104, PSČ 614 00, IČO 25574914 (dále též „HCM COMPUTERS, s.r.o.“).

[84] L.č. 3029 a 3030 spisu.

[85] L.č. 1601 a násl. spisu.

[86] Magistrát města Přerova je užívána též zkratka MMPr.

[87] Oznámení o předběžných informacích bylo uveřejněno již dne 26. 6. 2012, Oznámení o zakázce pak dne 20. 2. 2013, l.č. 1449 a násl. spisu.

[88] Systém pro správu dokumentů.

[89] Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 3 ze dne 22. 4. 2013, l.č. 1646 a 1647 spisu.

[90] Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 5 ze dne 13. 5. 2013, l.č. 1718 spisu.

[91] Písemná zpráva zadavatele ze dne 4. 10. 2013, l.č. 2198 a násl. spisu.

[92] L.č. 4588 s 4589 spisu.

[93] L.č. 4589 a 4590 spisu.

[94] Ing. Ivan Sabo, Elsyst Engineering, se sídlem Vyškov – Nouzka, PSČ 682 01, U Jandovky 3/121, IČO 15238199 (dále též „Ing. Ivan Sabo“ nebo „Elsyst“).

[95] L.č. 4590 spisu.

[96] L.č. 2229 a nás. spisu.

[97] Protokol o jednání I. a Protokol o jednání II. , l.č. 2293 a násl. spisu.

[98] L.č. 2334 a násl. spisu.

[99] Seznam doručených nabídek, l.č. 2463 spisu.

[100] L.č. 2557 a násl. spisu.

[101] Písemné vysvětlení nabídky společností AT ze dne 28. 1. 2014, l.č. 2562 spisu, písemné vysvětlení nabídky společností TSW ze dne 30. 1. 2014, l.č. 2563 spisu. 

[102] Usnesení z 85. schůze Rady města Přerova konané dne 12. 2. 2014, l.č. 2610 a násl. spisu.

[103] L.č. 2643 a násl. spisu.

[104] L.č. 4094 a násl. s.

[105] Z toho činí Metropolitní síť […obchodní tajemství…] Kč bez DPH, Portál úředníka […obchodní tajemství…] Kč bez DPH, ICT centrum […obchodní tajemství…] Kč bez DPH, Portál občana […obchodní tajemství…] Kč bez DPH, Datový sklad […obchodní tajemství…] Kč bez DPH, Manažerský informační systém […obchodní tajemství…] Kč bez DPH, DMS […obchodní tajemství…] Kč bez DPH, Integrace agendových systémů […obchodní tajemství…] Kč bez DPH a Publicita […obchodní tajemství…] Kč bez DPH, l.č. 4248 spisu.

[106] Nabídka – l.č. 4248 spisu.

[107] […obchodní tajemství…].

[108] […obchodní tajemství…].

[109] Nabídka, l.č. 4244 spisu.

[110] L.č. 3910 a násl. spisu.

[111] Z toho činí Metropolitní síť […obchodní tajemství…] Kč bez DPH, Portál úředníka […obchodní tajemství…] Kč bez DPH, ICT centrum […obchodní tajemství…] Kč bez DPH, Portál občana […obchodní tajemství…] Kč bez DPH, Datový sklad […obchodní tajemství…] Kč bez DPH, Manažerský informační systém […obchodní tajemství…] Kč bez DPH, DMS […obchodní tajemství…] Kč bez DPH, Integrace agendových systémů […obchodní tajemství…] Kč bez DPH a Publicita […obchodní tajemství…] Kč bez DPH, l.č. 3922 spisu.

[112] Nabídka, l.č. 3922 spisu.

[113] […obchodní tajemství…].

[114] […obchodní tajemství…].

[115] […obchodní tajemství…].

[116] Nabídky, l.č. 4061 a 4062 spisu.

[117] Str. 34 až 36 nabídky společnosti AT ze dne 18. 12. 2013, l.č. 3928 až 3929 spisu.

[118] Vyjádření společnosti TSW ze dne 4. 10. 2017, l.č. 5559 a násl. spisu.

[119] Nejde o konečnou částku, neboť provozní podpora v době poskytnutí vyjádření společnosti TSW stále ještě probíhala.

[120] Ibid.

[121] Vyjádření společnosti O2 ze dne 2. 10. 2017 a 3. 10. 2017, l.č. 5519 a násl. spisu.

[122] Vyjádření společnosti AT ze dne 13. 11. 2017, l.č. 5606 a násl. spisu.

[123] Vyjádření společnosti Emos ze dne 11. 12. 2017, l.č. 5732 a násl. spisu.

[124][124] Společnost Nej TV a.s., se sídlem Praha 2, Francouzská 75/4, PSČ 120 00, IČO 28128338, zanikla bez likvidace fúzí sloučením s nástupnickou společností Nej.cz s.r.o., IČO 03213595; vymazána byla z obchodního rejstříku dne 1. 12. 2015 (dále též „Nej TV a.s.“ nebo „NejTv“).

[125] SITEL spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Baarova 957/15, PSČ 140 00, IČO 44797320 (dále též „SITEL spol. s r.o.“).

[126] Vyjádření společnosti Bach ze dne 6. 12. 2017, l.č. 5716 a násl. spisu.

[127] Pozn. Úřadu: na adrese Koželužská 31 v Olomouci se nachází pobočka společnosti AT.

[128] L.č. 350 spisu.

[129]Zkratka společnosti – účastníka řízení v hranatých závorkách v rozhodnutí vždy označuje pracovníka dané společnosti, anonymizace fyzických osob je provedena Úřadem.  

[130] L.č. 351 spisu.

[131] Usnesení z 96. schůze Rady města Přerova konané dne 14. října 2010, l.č. 406 a násl. spisu.

[132] L.č. 405 a 4904 spisu.

[133] Viz Přípis Policie ČR  ze dne 15. 6. 2018 a Úřední záznam k vyhodnocení dat nalezených ve výpočetní technice (AT) ze dne 26. 8. 2016 č.j. NCOZ-610-2481/TČ-2016-417706, l.č. 6589 a násl. spisu.

[134] Ve čtvrtek dne 14. 10. 2010 Rada města Přerova schválila podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace – viz výše.

[135] L.č. 6775 až 6777 spisu.

[136] L.č. 428 a 429 spisu.

[137] L.č. 434 a 435, 4905 spisu.

[138] L.č. 441 a násl., 460 až 464, 4906 spisu.

[139] Zadavatel veřejné zakázky Přerov - Magistrát města Přerova.

[140] L.č. 479 spisu.

[141] L.č. 500 až 502 spisu.

[142] Viz úřední záznam Policie České republiky ze dne 19. 3. 2015, l.č. 857, 1123 spisu.

[143] Email uložen v archivu pracovníka společnosti RPSC, archiv1.pst.

[144] L.č. 503 spisu.

[145] Email uložen v archivu pracovníka společnosti RPSC, archiv1.pst, l.č. 504 spisu.

[146] L.č. 485 spisu.

[147] Email uložen v archivu pracovníka společnosti RPSC, archiv1.pst.

[148] L.č. 516, 521 a 6341 až 6390 spisu; opakovaně zasláno dne 2. 12. 2010 z důvodu plné emailové schránky.

[149] L.č. 523 spisu.

[150] Usnesení z 12. schůze Rady města Přerova konané dne 10. června 2011, l.č. 578 a násl. spisu.

[151] L.č. 612 spisu, příloha emailu je shodná s přílohou emailu ze dne 29. 11. 2010 (viz výše, l.č. 6341 až 6390 spisu).

[152] Viz Záznam z pracovního jednání  projektu „Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova“ Výzvy č.09 IOP, l.č. 626 spisu.

[153] Usnesení z 19. schůze Rady města Přerova konané dne 4. října 2011, l.č. 662 a násl. spisu.

[154] L.č. 6755 a násl. spisu.

[155]Tato část záznamu naposledy změněna [AT], 18. 10. 2011 13:15, l.č. 6755 spisu.

[156] Odkaz na dokument pdf s názvem SP IOP09 Přerov_final (Studie proveditelnosti pro Zajištění přenosu dat a informací v územní samosprávě města Přerova, upraveno a vytvořeno dne 26. 11. 2010 8:02:38, 150 stran), l.č. 6757 spisu.

[157] Tato část záznamu naposledy změněna [AT], 3. 11. 2011 16:35, l.č. 6756 spisu.

[158] L.č. 4931 až 4935 spisu.

[159] L.č. 4883 až 4887 spisu.

[160] L.č. 779 a násl., 796 spisu.

[161] L.č. 784 spisu.

[162] Ibid.

[163] L.č. 815 a násl. spisu.

[164] L.č. 821 a násl. spisu.

[165] L.č. 824 spisu.

[166] L.č. 826 spisu.

[167] Usnesení z 26. schůze Rady města Přerova konané dne 29. prosince 2011, l.č. 840 a násl. spisu a l.č. 845 spisu.

[168] L.č. 856, 858 spisu.

[169] L.č. 4988 spisu.

[170] L.č. 862 a 863 spisu.

[171] L.č. 4989 spisu.

[172] L.č. 864 spisu.

[173] L.č. 865 spisu.

[174] L..č 4907, 6426 až 6430 spisu.

[175] L.č. 6431 až 6437 spisu.

[176] Usnesení z 29. schůze Rady města Přerova konané dne 27. ledna 2012, l.č. 877 spisu.

[177] L.č. 4993 spisu.

[178] L.č. 4995 a 4996 spisu.

[179] L.č. 886 spisu.

[180] L.č. 890 spisu.

[181] L.č. 887 a násl. spisu.

[182] L.č. 4997 spisu.

[183] L.č. 4938, 4895 až 4897 spisu.

[184] L.č. 4936 a 4937 spisu.

[185] L.č. 4939 a 4940 spisu.

[186] L.č. 905, 4941 a násl. spisu.

[187] L.č. 4872 a násl. spisu.

[188] Vlastnosti dokumentu (statistika) – stránek: 31, slov: 8718, l.č. 6261 a násl. spisu.

[189] Email ze dne 13. 3. 2012 21:14, předmět word, příloha: Sablona plneni-AC_v1.docx, vlastnosti dokumentu – vytvořeno: 13.3.2012 21:13:00, změněno: 13.3.2012 21:13:11, uložil: [AT], číslo revize: 2, celková doba úprav: 1 minuta, statistika – stránek: 31, slov: 8960, l.č. 5105 až 5121 spisu.

[190] Email ze dne 13. 3. 2012 22:25, předmět O9, příloha: Sablona plneni-AC_v1 (2).docx, vlastnosti dokumentu – vytvořeno: 13.3.2012 21:57:00, změněno: 13.3.2012 22:52:12, uložil: [AT], číslo revize: 5, celková doba úprav: 26 minut, statistika – stránek: 32, slov: 9452, l.č. 5123 až 5140 spisu.

[191] L.č. 5122 spisu.

[192] Usnesení 33. schůze Rady města Přerova konané dne 14. 3. 2012, l.č. 917 a násl. spisu.

[193] Usnesení z 34. schůze Rady města Přerova konané dne 16. 3. 2012, l.č. 928 spisu.

[194] L.č. 5003 spisu.

[195] L.č. 4968 a násl. spisu.

[196] Dokument podklad_v10.doc byl umístěn v adresáři [TSW]/Homedir/moje/TeM_private, l.č. 929 spisu.

[197] L.č. 930 a násl. spisu.

[198] Ve vlastnostech tohoto dokumentu je v kolonce uložil uvedeno [TSW].

[199] L.č. 1076 spisu.

[200] L.č. 1077 a násl. spisu.

[201] L.č. 5099 spisu.

[202] L.č. 4962 a 5004 spisu.

[203] L.č. 1120 spisu.

[204] L.č. 4971 spisu.

[205] L.č. 5006 spisu.

[206] L.č. 5008 spisu.

[207] L.č. 5009 spisu.

[208] L.č. 1253 a násl. spisu.

[209] Usnesení z 37. schůze Rady města Přerova konané dne 25. dubna 2012, l.č. 1169 a násl. spisu.

[210]L.č. 1196 spisu.

[211] L.č. 5011 spisu.

[212] L.č. 1201 a násl. spisu.

[213] Usnesení z 41. schůze Rady města Přerova konané dne 5. června 2012, l.č. 1239 spisu.

[214] L.č. 5014 spisu

[215] L.č. 5016 spisu.

[216] L.č. 5018 spisu.

[217] L.č. 4793 a násl. spisu.

[218] L.č. 4795, 4882 spisu.

[219] L.č. 4809 a násl. spisu.

[220] L.č. 1263 a násl. spisu.

[221] L.č. 5023 spisu.

[222] L.č. 1289 spisu.

[223] L.č. 1290 spisu.

[224] L.č. 1292 spisu.

[225] L.č. 1299 spisu.

[226] L.č. 1301 spisu.

[227] L.č. 1302 spisu.

[228] Na adrese Sochorova 23 v Brně je pobočka společnosti AT.

[229] L.č. 1303, 1304, 1634 spisu.

[230] L.č. 1306 a násl. spisu.

[231] L.č. 1311 spisu.

[232] L.č. 1358 spisu.

[233] L.č. 5029 spisu.

[234] L.č. 5030 spisu.

[235] L.č. 5031 spisu.

[236] L.č. 5033 spisu.

[237] L.č. 4964 a 5037 spisu.

[238] L.č. 5038 spisu.

[239] Usnesení z 56. schůze Rady města Přerova konané dne 13. února 2013, l.č. 1408 a násl. spisu.

[240] L.č. 1449 a násl. spisu.

[241] L.č. 5041 spisu.

[242] L.č. 1497 a 1498 spisu.

[243] L.č. 5045 spisu.

[244] L.č. 1521 až 1523 spisu.

[245] L.č. 1534 až 1536 spisu.

[246] L.č. 1540 až 1548 spisu.

[247] L.č. 5047 spisu.

[248] L.č. 1560 spisu.

[249] Seznam pozvaných subdodavatelů byl dle pokynů pracovníka společnosti TSW, viz email ze dne 9. 4. 2013, 14:23, l.č. 1586 spisu.

[250] L.č. 1587 a 4909 spisu.

[251] Email ze dne 10. 4. 2012 (8:14), l.č. 1568 a 1589 spisu.

[252] L.č. 1588 spisu.

[253] Viz Usnesení z 60. schůze Rady města Přerova konané dne 10. dubna 2013, l.č. 1570 a násl. spisu.

[254] L.č. 1867 spisu.

[255] L.č. 1600 spisu.

[256] L.č. 1593, 5050 spisu.

[257] L.č. 1594, 1626, 4910 spisu.

[258] Viz email ze dne 18. 4. 2013 (14:42), l.č. 4911 spisu.

[259] L.č. 6652 až 6660 spisu.

[260] L.č. 6661 až 6665 spisu.

[261] Usnesení z 61. Schůze Rady města Přerova konané dne 16. dubna 2013, l.č. 1595 a násl. spisu.

[262] L.č. 1622 spisu.

[263] L.č. 5052 spisu.

[264] L.č. 1646 spisu.

[265] L.č. 1628 a 1629, 1648 a 1649 spisu.

[266] L.č. 1636 a 1648 spisu.

[267] L.č. 1648 spisu.

[268] L.č. 1633 a 1635 spisu.

[269] L.č. 1631 a 1632 spisu.

[270] L.č. 5054 spisu.

[271] L.č. 1650 a násl. spisu.

[272] L.č. 1658 a 1659 a násl. spisu.

[273] L.č. 1659 a násl. spisu.

[274] L.č. 1644 spisu.

[275] L.č. 1665 a násl. spisu.

[276] Ve vlastnostech dokumentu je uveden autor X04, společnost Tesco SW, l.č. 1673 spisu.

[277] Dílčí plnění: Metropolitní síť ([…obchodní tajemství…] Kč bez DPH), Portál úředníka ([…obchodní tajemství…] Kč bez DPH), ICT centrum ([…obchodní tajemství…] Kč bez DPH), Portál občana ([…obchodní tajemství…] Kč bez DPH), Datový sklad ([…obchodní tajemství…] Kč bez DPH), Manažerský informační systém ([…obchodní tajemství…] Kč bez DPH), DMS ([…obchodní tajemství…] Kč bez DPH), Integrace agendových systémů ([…obchodní tajemství…] Kč bez DPH), Publicita ([…obchodní tajemství…] Kč bez DPH), technická a uživatelský podpora za 5 let […obchodní tajemství…] Kč bez DPH, l.č. 1671 spisu.

[278] L.č. 1671 a 1672 spisu.

[279] L.č. 1674 spisu.

[280] L.č. 1676, 6438 až 6441 spisu.

[281] L.č. 1677 spisu.

[282] Usnesení z 63. schůze Rady města Přerova konané dne 9. května 2013, l.č. 1678 a násl. spisu.

[283] L.č. 1705 a násl. spisu.

[284] Ve vlastnostech dokumentu je jako autor uveden [AT], naposledy upraveno 10.5.2013 13:27, l.č. 6442 až 6451 spisu.

[285] L.č. 1712, 5143 a násl. spisu.

[286] L.č. 1644 spisu.

[287] Změna ve věstníku veřejných zakázek byla provedena opravným oznámením, l.č. 1718 a 1722 a násl. spisu.

[288] L.č. 1753 a násl. spisu.

[289] L.č. 1716 a 1717 spisu, doplnění podkladů l.č. 1734 a 1735 spisu, 6674 až 6678 spisu.

[290] L.č. 1730 a 1731 spisu.

[291] L.č. 5058 spisu.

[292] L.č. 1719 spisu.

[293] L.č. 1732 spisu.

[294] L.č. 1738 a násl. spisu.

[295] L.č. 1748, 1749 a násl. spisu.

[296] L.č. 1763 a násl., 1770 a násl., 1772 a násl. spisu.

[297] L.č. 1777 a násl. spisu.

[298] L.č. 1800 a násl., 5163 až 5166 spisu.

[299] L.č. 1804 a násl., 1813 a násl. spisu.

[300] L.č. 1828 a násl. spisu.

[301] L.č. 1839 a násl. spisu.

[302] L.č. 5065 spisu.

[303] L.č. 1869 spisu.

[304] L.č. 1870 spisu.

[305] L.č. 1721 spisu.

[306] L.č. 1885 a násl.,  1895 a násl. spisu.

[307] L.č. 1893 spisu.

[308] L.č. 1904 spisu.

[309] L.č. 1911 a 1912 spisu.

[310] L.č. 5900 a násl. spisu.

[311] Protokol o otevírání obálek s nabídkami podanými v listinné podobě ze dne 5. 6. 2013, l.č. 1954 a 1955 spisu.

[312] L.č. 5184 spisu.

[313] Žádost o písemné vysvětlení nabídky, l.č. 2023 a 2024 spisu, a Protokol o posouzení nabídek II. ze dne 19. 7. 2013, l.č. 2038 až 2040 spisu. 

[314] L.č. 2044 spisu.

[315] Písemné vysvětlení nabídky společnosti TSW – l.č. 2065 a násl. spisu, Písemné vysvětlení nabídky společnosti AT – l.č. 2059 a násl. spisu.

[316] L.č. 2057 spisu.

[317] L.č. 2093 a násl. spisu

[318] L.č. 2101 a nás. spisu.

[319] L.č. 2104 a násl. spisu.

[320] L.č. 5070 spisu.

[321] L.č. 5071 spisu.

[322] L.č. 2124 až 2128 spisu.

[323] Usnesení z 75. schůze Rady města Přerova konané dne 10. září 2013, l.č. 2145 až 2151 spisu.

[324] Rozhodnutí ze dne 12. 9. 2013, l.č. 2154 a násl. spisu.

[325] L.č. 2203 spisu.

[326] L.č. 2195 a násl. spisu; rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení bylo vydáno dne 4. 10. 2013, l.č. 2202 spisu.

[327] L.č. 2204 až 2227 spisu.

[328] Usnesení z 80. schůze rady města Přerova konané dne 13. listopadu 2013, l.č. 2264 a násl. spisu.

[329] Výzva k jednání ze dne 22. 11. 2013, l.č. 2229 a 2234 spisu, Protokol z jednání, l.č. 2293 až 2296 spisu.

[330] L.č. 5074 spisu.

[331] L.č. 5075 spisu.

[332] L.č. 2334 až 2336 a 2337 až 2339 spisu.

[333] L.č. 2491 a násl. spisu.

[334] Společnost TESCO SW a.s. jako vedoucí účastník sdružení, další účastník sdružení společnost Telefónica Czech Republic, a.s. (nyní O2 Czech Republic a.s.).

[335] Protokol o otevírání obálek s nabídkami podanými v listinné podobě ze dne 23. 12. 2013, l.č. 2461 a násl. spisu. 

[336] L.č. 2557 až 2561 spisu.

[337] L.č. 5262 spisu.

[338] L.č. 2563 a násl. spisu.

[339] Usnesení z 85. schůze  Rady města Přerova konané dne 12. února 2014, l.č. 2610 a násl. spisu.

[340] L.č. 2857 a násl. spisu.

[341] L.č. 2643 a násl. spisu.

[342] L.č. 2863 a násl. spisu.

[343] Definice relevantního trhu obsažená v § 2 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), je od doby účinnosti tohoto zákona, tj. od 1. 7. 2001, až dosud beze změn.

[344] Legislativní zkratka „zboží" je konkretizována v § 1 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže; zahrnuje výrobky a služby.

[345] Srov. též Sdělení Evropské komise o definici relevantního trhu pro účely práva hospodářské soutěže Společenství publikované v Úředním věstníku C 372/5 ze dne 9. 12. 1997.

[346] Systém pro správu dokumentů.

[347]V rámci projektu Přerov byly vypsány další zakázky, které s veřejnou zakázkou Přerov souvisely a které mohly být, příp. byly jednáním účastníků rovněž dotčeny (tvorba studie proveditelnosti, dotační poradenství, tvorba zadávací dokumentace apod.).

[348] K tomu blíže viz např. rozsudek Soudního dvora C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P až C‑208/02 P a C‑213/02 P ze dne 28. 6. 2005 ve věci Dansk Rørindustri a další v. Komise (odst. 112 a násl.).

[349] Zákaz uvedený v § 3 odst. 1 ZOHS 293 je shodný se zákazem vyjádřeným v čl. 101 odst. 1 SFEU, pro výklad tohoto ustanovení je proto relevantní i unijní judikatura.

[350] Oznámení o dohodách de minimis je uveřejněno na webových stránkách Úřadu https://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html.

[351] Srov. rozsudek Soudního dvora Evropské unie C 40 až 48, 50, 54 až 56, 111, 113, 114/73 ze dne 16. 12.1975 ve věci Coöperatieve Vereniging "Suiker Unie" UA [1975], ECR-01663, bod 26.

[352] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Kartel pekařů, sp. zn. 5 Afs 40/2007 ze dne 30. 9. 2008, str. 213. 

[353] Viz rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci Litoměřice, sp. zn. 62 Af 61/2011 ze dne 12. 6. 2013, str. 14.

[354] Viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Stavební spořitelny sp. zn. 1 Afs 78/2008 ze dne 25. 2. 2009, odst. 19, rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-49/92 P ze dne 8. 7. 1999 ve věci Anic Partecipazioni SpA [1999], ECR I-04125, odst. 99, nebo rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-56 a 58-64 ze dne 13. 7. 1966 ve věci Consten a Grundig [1966], ECR-00429, odst. 342.

[355] Viz rozsudek Soudního dvora ze dne 13. 12. 2012 ve věci C-226/11 Expedia. Soudní dvůr Evropské unie v rozhodnutí C-226/11 ze dne 13. 12. 2012, ve věci Expedia (dále jen „Expedia“)objasnil, že dohoda, která může ovlivnit obchod mezi členskými státy a která má vyloučení, omezení nebo narušení hospodářské soutěže na vnitřním trhu jako svůj cíl, představuje svou povahou a nezávisle na svém skutečném účinku výrazné omezení hospodářské soutěže.

[356] Viz Prášková, H. Základy odpovědnosti za správní delikty. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2013, 446 s., str. 210, 211, 217.

[357] Viz např. usnesení rozšířeného senátu NSS ze dne 18. 9. 2012, sp. zn. 7 Afs 122/2009, odst. 42.

[358]Obdobně viz např. rozsudek ECJ ze dne 24. 6. 2015 ve věci „Fresh Del Monte Produce v Commission“, C-293/13P,odst. 156.

[359]Podle Soudního dvora EU je existence společného jednotícího plánu rozhodujícím aspektem pro posouzení jednání jako trvajícího/pokračujícího narušení hospodářské soutěže, viz např. rozsudek ECJ ze dne 26. 1. 2017 ve věci „Duravitand Others v Commission“, C-609/13P, odst. 117.

[360] Srov. např. rozsudek Soudního dvora v případě T -334/94 ze dne 14. 5. 1998 ve věci Sarrio SA, [1998] ECR II-1439, odst. 118.

[361] Podle § 21d odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže (ZOHS 293) však leží důkazní břemeno tvrzení o aplikovatelnosti výjimky dle § 3 odst. 4 tohoto zákona na účastnících řízení. 

[362] Viz rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci Česká lékařská komora, sp. zn. 29 Ca 110/2003 ze dne 31. 3. 2005, str. 51.

[363] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Česká rafinérská, sp. zn. 5 As 61/2005 ze dne 29. 10. 2007,str. 192.

[364] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie 170/83 ze dne 12. 7. 1984 ve věci Hydrotherm [1984], ECR-2999, odst. 11.

[365] Rozsudek Tribunálu T-11/89 ze dne 10. 3. 1992 ve věci Shell [1992], ECR II-757, odst. 311.

[366] Srov. např. rozsudek Tribunálu T-112/05 ze dne 12. 12. 2007 ve věci Akzo Nobel [2007], ECR II-05049, odst. 59.

[367] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-280/06 ze dne 11. 12. 2007 ve věci ETI SpA [2007], ECR I-10893, odst. 39.

[368] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-49/92 P ze dne 8. 7. 1999 ve věci Anic Partecipazioni [1999], ECR-I-4125, odst. 78 a 145.

[369] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 20/2006 ze dne 29. 5. 2007 ve věci Telefónica O2, str. 72.

[370] Účinných do 23. 4. 2018, viz www.uohs.cz.

[371] Dle Zásad je výchozí podíl u kategorie velmi závažných deliktů stanoven do 3 % hodnoty prodejů/obratu dosaženého konkrétním soutěžitelem z prodeje zboží či služeb, jichž se narušení soutěže přímo nebo nepřímo týká, a to na vymezeném geografickém relevantním trhu. Základní částka pokuty u těchto typů dohod je dle Nových zásad stanovena mezi 5 až 15 % hodnoty tržeb (obratu) dosaženého soutěžitelem z prodeje zboží, jehož se narušení soutěže přímo či nepřímo týká.

[372] Vypočtená hodnota koeficientu se vždy zaokrouhluje na dvě desetinná místa směrem nahoru. Současně platí, že v případě jednání trvajícího méně než 12 měsíců je koeficient času roven 1.

[373] Dle Zásad i Nových Zásad mezi přitěžující okolnosti, které mohou vést k navýšení pokuty, patří mj. vedoucí či iniciační role účastníka řízení či úmyslné porušení zákona (maximální možné navýšení je 50 % nebo 70 %).

[374]Pokud Úřad přistoupil k výpočtu pokuty stanovením procenta z hodnoty prodejů soutěžitele v době dokonání deliktu, je toto konkrétní procento stejné u všech účastníků řízení, kde byla tato metoda výpočtu pokuty aplikována.

[375] L.č. 7396 spisu.

[376] L.č. 7249 spisu.

[377] L.č. 6994 spisu.

[378] L.č. 7252 spisu.

[379] L.č. 7247 spisu.

[380] L.č. 6948 spisu.

[381] L.č. 7334 spisu.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz