číslo jednací: 08033/2020/840/ASm
spisová značka: S0028/2020/KS

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Kofola ČeskoSlovensko a.s. / ONDRÁŠOVKA a.s.
Účastníci
 1. Kofola ČeskoSlovensko a.s.
 2. ONDRÁŠOVKA a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2020
Datum nabytí právní moci 11. 3. 2020
Dokumenty file icon dokument ke stažení 800 KB

 

Spisová značka:

 

 

ÚOHS-S0028/2020/KS

 

 

Číslo jednací:

 

 

ÚOHS-08033/2020/840/ASm

 

             Brno 11. 3. 2020

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0028/2020/KS, zahájeném dne 15. 1. 2020 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Kofola ČeskoSlovensko a.s., se sídlem Ostrava – Poruba, Nad Porubkou 2278/31a, IČO 24261980, zastoupené Mgr. Radovanem Kubáčem, advokátem, se sídlem Praha 1, Olivova 4, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

 

ROZHODNUTÍ:

Spojení soutěžitelů Kofola ČeskoSlovensko a.s., se sídlem Ostrava – Poruba, Nad Porubkou 2278/31a, IČO 24261980, na straně jedné, a ONDRÁŠOVKA a.s., se sídlem Praha 4 – Nusle, Doudlebská 1699/5, IČO 27913805, a Karlovarská Korunní s.r.o., se sídlem Stráž nad Ohří č.p. 77, IČO 18226990, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s „Rámcovou smlouvou o převodu podílů, akcií a dluhopisů“ uzavřenou dne 11. 12. 2019 mezi společnostmi Arca Capital Bohemia, a.s., IČO 27110265, a Ondrášovka Holding,a.s., IČO 28193261, obě se sídlem Praha 4 – Nusle, Doudlebská 1699/5, jako prodávajícími, a Kofola ČeskoSlovensko a.s., jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost Kofola ČeskoSlovensko a.s. nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti ONDRÁŠOVKA a.s. a obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Karlovarská Korunní s.r.o., a tím i možnost výlučně kontrolovat tyto společnosti, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona  

 

POVOLUJE.

 

Odůvodnění

1.             Skutečnost, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV03403500 ze dne 20. 1. 2020. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad obdržel námitku od jednoho z konkurentů spojujících se stran, další z konkurenčních subjektů pak předložil své námitky později v průběhu správního řízení.

2.             Za účelem získání informací potřebných k náležitému zjištění skutkového stavu v oblasti dotčené předmětným spojením soutěžitelů Úřad oslovil nejvýznamnější konkurenty spojujících se stran se žádostí o poskytnutí informací a vyjádření k předmětnému spojení.

3.             Předmětné správní řízení bylo zahájeno dne 15. 1. 2020. V průběhu správního řízení Úřad v souladu s § 16 odst. 6 zákona písemně vyzval společnost Kofola ČeskoSlovensko a.s., se sídlem Ostrava – Poruba, Nad Porubkou 2278/31a, IČO 24261980 (dále jen „Kofola ČS“, „Navrhovatel“ nebo „Účastník řízení“), aby uvedla další skutečnosti nezbytné pro vydání rozhodnutí o povolení spojení, a to přípisem č.j. ÚOHS-S0028/2020/KS-03480/2020/840/ASm (dále jen „Výzva 1“) ze dne 30. 1. 2020, který byl téhož dne doručen do datové schránky právního zástupce Účastníka řízení. K Výzvě 1 doplnil Účastník řízení Úřadem požadované informace podáním č.j. ÚOHS-S0028/2020/KS-04283/2020/800, které bylo Úřadu doručeno dne 6. 2. 2020.

4.             Úřad dále písemně vyzval Účastníka řízení, aby uvedl další skutečnosti nezbytné pro vydání rozhodnutí o povolení spojení, a to přípisem č.j. ÚOHS-S0028/2020/KS-05120/2020/840/ASm (dále jen „Výzva 2“) ze dne 14. 2. 2020, který byl téhož dne doručen do datové schránky právního zástupce společnosti Kofola ČS. K Výzvě 2 doplnil Účastník řízení Úřadem požadované informace podáním č.j. ÚOHS-S0028/2020/KS-07307/2020/800, které bylo Úřadu doručeno dne 4. 3. 2020

5.             Přitom dle § 16 odst. 6 platí, že doba ode dne doručení výzvy k doplnění informací účastníkovi řízení do dne, kdy účastník řízení uvede další skutečnosti nezbytné pro vydání rozhodnutí o povolení spojení, se do lhůt pro vydání rozhodnutí nezapočítává. Konec 30denní lhůty pro vydání rozhodnutí byl proto prodloužen o 26 dní, tedy z 14. 2. 2020 na 11. 3. 2020.

6.             Při posuzování navrhované transakce vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající posuzované spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčených oblastí. Rovněž tak Úřad vycházel z vyjádření a stanovisek oslovených subjektů k předmětnému spojení, jakož i příslušných vyjádření Účastníka řízení na ně reagujících. Úřad zohlednil také svoji předchozí rozhodovací praxi a přihlédl k rozhodovací praxi Evropské komise (dále jen „Komise“) ve spojením dotčené oblasti.

I. Notifikační podmínky

7.             K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít v souvislosti s „Rámcovou smlouvou o prodeji a koupi podílů“ uzavřenou dne 4. 11. 2019 (dále jen „Rámcová smlouva“) mezi společnostmi Arca Capital Bohemia, a.s., IČO 27110265 (dále jen „Arca“), a Ondrášovka Holding,a.s., IČO 28193261 (dále jen „Ondrášovka Holding“), obě se sídlem Praha 4 – Nusle, Doudlebská 1699/5, jako prodávajícími, a Kofola ČS, jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost Kofola ČS nabýt akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti ONDRÁŠOVKA a.s., se sídlem Praha 4 – Nusle, Doudlebská 1699/5, IČO 27913805 (dále jen „ONDRÁŠOVKA“), a obchodní podíl představující 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti Karlovarská Korunní s.r.o., se sídlem Stráž nad Ohří č.p. 77, IČO 18226990 (dále jen „Karlovarská Korunní“), a tím i možnost výlučně kontrolovat tyto společnosti (společnosti ONDRÁŠOVKA a Karlovská Korunní společně dále také jen „Nabývané společnosti“ či „Nabývaný soutěžitel“).

8.             V návaznosti na splnění odkládací podmínky[1] Rámcové smlouvy má následně dojít k uzavření dvou realizačních smluv. Jedná se o (i) Smlouvu o převodu akcií mezi společnostmi Kofola ČS, jako nabyvatelem, a Arca[2] a Ondrášovka Holding,[3] jako převodci, kdy Kofola ČS má získat akcie představující 100% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti ONDRÁŠOVKA, a (ii) Smlouvu o převodu obchodního podílu mezi společnostmi Kofola ČS, jako nabyvatelem, a Odrášovka Holding,[4] jako převodcem, kdy Kofola ČS má získat obchodní podíl představující 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti Karlovarská Korunní.

9.             Navrhovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů podle § 12 odst. 2 zákona, podle kterého se totiž za spojení soutěžitelů považuje situace, pokud jeden nebo více podnikatelů anebo jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují alespoň jednoho soutěžitele, získá možnost přímo či nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů anebo smlouvou nebo jinými způsoby, které jim umožňují takového soutěžitele nebo jeho část kontrolovat.

10.         Kontrolou se podle § 12 odst. 4 zákona rozumí možnost vykonávat na základě právních nebo faktických skutečností rozhodující vliv na činnost jiného soutěžitele nebo jeho část, zejména na základě a) vlastnického práva nebo práva užívání k závodu kontrolovaného soutěžitele nebo k části kontrolovaného soutěžitele, anebo b) práva nebo jiné právní skutečnosti, které poskytují rozhodující vliv na složení, hlasování a rozhodování orgánů kontrolovaného soutěžitele.

11.         Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.

II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů

12.         Společnost Kofola ČS je součástí podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí holdingová společnost AETOS a.s.[5] Majoritním akcionářem společnosti AETOS a.s. je pan Janis Samaras (dále jen „J.S.“), který tuto společnost výlučně kontroluje (všechny společnosti přímo či nepřímo kontrolované panem J.S. dále také jen „Skupina Kofola“).

13.         Společnost Kofola ČS, která nevykonává žádnou podnikatelskou aktivitu a působí v oblasti kontroly a managementu aktivit Skupiny Kofola, přímo či nepřímo kontroluje řadu dalších společností činných zejména v oblastech výroby, velkoobchodního prodeje a distribuce nealkoholických nápojů ve střední a východní Evropě,[6] zejména pak neochucených minerálních a pramenitých vod, džusů, ledových čajů (tzv. RTD čajů), sportovních a energetických nápojů, kolových nápojů, toniků, limonád (tzv. OCSD nápojů), ochucených vod a sirupů.

14.         Na území České republiky je Skupina Kofola činná prostřednictvím společností (i) Kofola a.s., která se zabývá výrobou, prodejem a distribucí nealkoholických nápojů, (ii) Espresso s.r.o., která podniká v oblasti distribuce kávy a sypaných čajů, (iii) LEROS, s.r.o., která působí v oblasti výroby a prodeje farmaceutických čajových směsí a bylinných čajů, (iv) SANTA–TRANS s.r.o., která poskytuje v rámci skupiny Kofola logistické služby, (v) F.H.Prager s.r.o. zabývající se výrobou alkoholických ciderů a nealkoholických nápojů na bázi jablečného moštu[7] či (vi) UGO trade s.r.o., jež provozuje síť občerstvení a vyrábí a prodává nápoje z čerstvých ovocných a zeleninových šťáv.

15.         Společnost ONDRÁŠOVKA se zabývá výrobou a velkoobchodním prodejem nealkoholických nápojů, zejména přírodních minerálních neochucených i ochucených vod a OCSD nápojů. V omezené míře se společnost ONDRÁŠOVKA také zabývá výrobou sirupů a směsí pro přípravu ledových tříští, energetických nápojů, kolových nápojů a toniků. Společnost ONDRÁŠOVKA působí na území České republiky a Slovenska.

16.         Společnost Karlovarská Korunní se zabývá výrobou a velkoobchodním prodejem nealkoholických nápojů, zejména přírodních minerálních neochucených i ochucených vod a sirupů, přičemž své produkty nabízí zejména na území České republiky a Slovenska.

III. Dopady spojení

17.         Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.

18.         Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatelů či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí.

 

III.1Vymezení relevantních trhů

III.1.1 Předchozí rozhodovací praxe Úřadu

19.         Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že činnost Skupiny Kofola a Nabývaných společností se na území České republiky horizontálně překrývá v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje nealkoholických nápojů, zejména přírodních vod (a to konkrétně vod minerálních), energetických nápojů, kolových nápojů, toniků, ostatních sycených nápojů (tzv. OCSD) a ochucených vod a sirupů určených k ředění vodou.

20.         Úřad ve své dřívější rozhodovací praxi v rámci kontroly spojování soutěžitelů v oblasti výroby a prodeje nealkoholických nápojů[8] v minulosti zvažoval vymezení, případně vymezil, relevantní trhy z pohledu věcného (výrobkového) jako:

                           I.            trh balených přírodních (neochucených) vod, který zahrnoval přírodní minerální vodu, stolní vodu, pramenitou vodu, sodovou vodu a kojeneckou vodu, a to bez rozlišení, zda se jedná o nápoje sycené oxidem uhličitým, tak i bez jeho přídavku, a

                         II.            trh balených ochucených nealkoholických nápojů na bázi pitné vody, který zahrnoval všechny ochucené nápoje na bázi pitné vody, s tím, že otázku případného vyčlenění značkových nápojů, nápojů kolového typu a nápojů obsahujících látky nevhodné pro užívání širokou skupinou obyvatel (chinin, kofein) nechal otevřenou.[9]

21.         Úřad při vymezení výše uvedených relevantních trhů vycházel z výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, jejichž relevantní produkty byly distribuovány bez jakýchkoli omezení, a to jak prostřednictvím (i) distribučního kanálu tzv. off-trade, jež zahrnuje přímé či nepřímé dodávky těchto výrobků do maloobchodní sítě za účelem použití v domácnostech,[10] tak (ii) distribučního kanálu označeného jako on-trade, který je určen pro gastronomická zařízení typu HORECA[11] zásobovaná prostřednictvím velkoobchodní sítě.

22.         Toto rozdělení relevantních trhů v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje nealkoholických nápojů Úřad zakládal na tom, že z hlediska poptávky neochucené balené vody představují (v porovnání s ochucenými nealkoholickými nápoji) z pohledu charakteristiky, zamýšleného použití a ceny odlišný produkt. Z obdobných důvodů jsou neochucené balené vody odlišné od nealkoholických nápojů džusového typu a dalších nealkoholických nápojů jako je káva, čaj, mléko apod.

23.         Současně Úřad zastával názor, že trh neochucených balených vod zahrnuje všechny typy neochucených nealkoholických nápojů na bázi pitné vody stáčené do spotřebitelských balení -­ typicky skleněných nebo PET lahví různého objemu, přičemž za pitnou vodu lze považovat veškeré vody, které splňují znaky vysoce jakostní vody, které vyhovují podmínkám trvalého a přímého požívání širokou skupinou populace a které splňují mikrobiologické, biologické, fyzikální a chemické ukazatele (tj. musí se jednat o čirou a bezbarvou tekutinu, která neobsahuje patogenní mikroorganismy nebo organismy indikující jejich možnou přítomnost). Za součást takového trhu byly tedy považovány všechny výrobky nabízené ve spotřebitelských obalech označené jako přírodní minerální voda, stolní voda, pramenitá voda, sodová voda, kojenecká voda, a to buď sycené oxidem uhličitým (perlivé či jemně perlivé), nebo bez jeho přídavku (neperlivé). 

24.         V případě relevantního trhu balených ochucených nealkoholických nápojů na bázi pitné vody měl Úřad za to, že předmětný trh zahrnoval všechny typy ochucených nealkoholických nápojů na bázi pitné vody stáčených do spotřebitelských balení a dodatečně upravených přidáním přírodních či umělých sladidel, nápojových koncentrátů, normovaných surovin nebo jiných potravinových doplňků či vitamínů. Podobně jako v případě neochucených balených vod i tento trh zahrnoval nápoje sycené oxidem uhličitým či bez jeho přídavku. Mezi balené ochucené nealkoholické nápoje na bázi pitné vody byly řazeny, limonády, včetně nápojů kolového typu či toniků, a i ochucené minerální či pramenité vody.[12]

25.         Otázkou možného vymezení relevantních trhů v oblasti výroby a prodeje nealkoholických nápojů se Úřad zabýval i v nedávné době (v roce 2018) v rámci posuzování spojení soutěžitelů ve správním řízení vedeném pod sp. zn. ÚOHS-S0152/2018/KS KMV BEV CZ/ PEPSICO CZ a PEPSI-COLA SR (dále tak jen „Řízení KMV/PEPSI“).[13] V rámci Řízení KMV/PEPSI Úřad provedl šetření mezi tržními subjekty působícími ve spojením dotčené oblasti mimo jiné za účelem zjištění jejich názoru na vymezení produktových relevantních trhů, a to s ohledem na skutečnost, že v otázce vymezení produktového relevantního trhu v oblasti výroby a prodeje nealkoholických nápojů došlo k podstatnému rozporu mezi předchozí rozhodovací praxí Úřadu a názorem společnosti KMV BEV CZ s.r.o., se sídlem Praha 1, Staré Město, Mariánské náměstí 159/4, IČO 06495079, jakožto tehdejšího účastníka řízení, který prezentovala ve svém návrhu na povolení spojení soutěžitelů.

26.          Z provedeného šetření bylo zjištěno, že relevantní trhy v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje nealkoholických nápojů v České republice je nezbytné členit dle způsobu jejich distribuce na dodávky prostřednictvím on-trade a off-trade prodejního kanálu.[14] Současně Úřad konstatoval, že v oblasti výroby a velkoobchodních prodejů nealkoholických nápojů je třeba při vymezování relevantních trhů rozlišovat mezi značkovými výrobky, tj. výrobky které jsou prodávány pod značkou jejich výrobce, na straně jedné, a mezi produkty, které pod svými značkami nabízí obchodní řetězce (tzv. private labels), na straně druhé.[15]

27.         Pokud se jedná o další produktové členění oblasti výroby a velkoobchodního prodeje nealkoholických nápojů Úřad v souladu se svou předcházející rozhodovací praxí konstatoval nezbytnost vymezení samostatných relevantních trhů džusů, RTD čajů a sportovních a energetických nápojů.[16]

28.         Co se týče možného členění relevantních trhů u dalších produktových kategorií v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje nealkoholických nápojů v České republice, tj. výroby a velkoobchodního prodeje balených neochucených vod a balených ochucených nealkoholických nápojů na bázi pitné vody, toto Úřad ponechal v rámci Řízení KMV/PEPSI otevřené a dopady posuzoval při různých v úvahu připadajících alternativách.[17]

29.         Nicméně současně Úřad v Rozhodnutí KMV konstatoval, že všechny typy neochucených balených vod by měly spíše představovat jeden produktový relevantní trh. Tento závěr Úřad učinil s ohledem na názor odběratelů, kteří většinově považovali za vzájemně zastupitelné všechny typy neochucených vod sycených a vzájemně zastupitelné všechny typy neochucených vod neperlivých.[18] Současně v rámci Rozhodnutí KMV Úřad učinil závěr ohledně vysokého stupně zastupitelnosti mezi jednotlivými sycenými a nesycenými neochucenými minerálními, pramenitými a stolními vodami z pohledu nabídkové substituce a s ohledem na to, že (i) prodeje balených neochucených druhů vod (minerální, pramenitá, stolní a kojenecká) se uskutečňují na základě střetu nabídky a poptávky za obdobnou cenu a (ii) mezi jednotlivými typy neexistují odlišné spotřebitelské preference při výběru typu balení jednotlivých typů neochucených vod.[19]

30.         Obdobně pak k oblasti výroby a velkoobchodního prodeje ochucených nealkoholických nápojů na bázi vody, do níž jsou zahrnuty produkty výrobkových kategorií kolových nápojů, toniků, ochucených vod a OCSD nápojů, Úřad uvedl, že jím provedené šetření ukázalo, že velká většina tržních subjektů považuje kolové nápoje a toniky za zcela nezastupitelné nápoje k ochuceným vodám či OCSD nápojům.[20] K vzájemné zastupitelnosti ochucených vod a OCSD nápojů šetření provedené v Řízení KMV/PEPSI nedalo zcela jednoznačný závěr, nicméně dle Úřadu existovaly silné indicie, které podporovaly názor, že předmětné produkty by měly tvořit dva samostatné relevantní trhy. Zejména Úřad v tomto kontextu poukázal na to, že (i) OCSD nápoje jsou obvykle prodávány za podstatně vyšší cenu než ochucené vody, (ii) na internetových prodejních webech potravin jsou ochucené vody spíše zařazovány do skupiny nápojů vod společně s neochucenými vodami a OCSD nápoje do kategorie sycených nápojů či limonád a (iii) rovněž i společnosti zabývající se analýzou prodejů na trzích v oblasti nealkoholických nápojů, tj. GlobalData Plc (Canadean) (dále jen „GlobalData  (Canadean)“) a ACNielsen Czech Republic s.r.o. (dále jen „AC Nielsen“), kategorie OCSD nápojů a ochucených vod zařazují do jiných produktových kategorií a následně sledují a dodávají tržní informace o těchto kategoriích nealkoholických nápojů v oddělených statistikách.[21] I s ohledem na tyto skutečnosti a vzhledem k tomu, že jednotliví soutěžitelé dosahovali výrazně odlišných postavení v rámci jednotlivých produktových kategorií (kolových nápojů, toniků, OCSD nápojů a ochucených vod), Úřad v rámci Rozhodnutí KMV detailně analyzoval dopady řešeného spojení soutěžitelů právě na úrovni výroby a velkoobchodního prodeje jednotlivých produktových kategorií ochucených nealkoholických nápojů na bázi vody.[22] 

31.         Současně v Rozhodnutí KMV Úřad konstatoval, že sirupy určené pro ředění vodou nejsou součástí žádného z trhů posuzovaných v Řízení KMV.[23]

32.         V Rozhodnutí KMV tak Úřad posuzoval možné dopady předmětného spojení soutěžitelů v/na následujících trzích, subtrzích a segmentech oblasti výroby a velkoobchodního prodeje značkových nealkoholických nápojů na následujících trzích:

a) v oblasti značkových neochucených balených přírodních nápojů na bázi vody Úřad hodnotil možné dopady spojení na:

-          trhu neochucených vod dodávaných prostřednictvím distribučních kanálů on-tradeoff-trade, včetně jeho

o   subtrhu neochucených vod dodávaných prostřednictvím on-trade distribučního kanálu a

o   subtrhu neochucených vod dodávaných prostřednictvím off-trade  distribučního kanálu, včetně jeho 

 • segmentu neochucených pramenitých vod neperlivých dodávaných prostřednictvím off-trade distribučního kanálu,
 • segmentu neochucených pramenitých vod perlivých dodávaných prostřednictvím off-trade distribučního kanálu,
 • segmentu neochucených minerálních vod neperlivých dodávaných prostřednictvím off-trade distribučního kanálu,
 • segmentu neochucených minerálních vod perlivých dodávaných prostřednictvím off-trade distribučního kanálu,
 • segmentu neochucených stolních vod perlivých dodávaných prostřednictvím off-trade distribučního kanálu,
 • segmentu neochucených stolních vod perlivých dodávaných prostřednictvím off-trade distribučního kanálua
 • segmentu kojeneckých vod dodávaných prostřednictvím off-trade distribučního kanálu. 

b)      V oblasti značkových ochucených balenýchnápojů Úřad hodnotil možné dopady spojení na:

-          trhu džusů dodávaných prostřednictvím on-trade distribučního kanálu,

-          trhu džusů dodávaných prostřednictvím off-trade distribučního kanálu,

-          trhu RTD čajů dodávaných prostřednictvím on-trade distribučního kanálu,

-          trhu RTD čajů dodávaných prostřednictvím off-trade distribučního kanálu,

-          trhu sportovních nápojů dodávaných prostřednictvím on-trade distribučního kanálu,

-          trhu sportovních nápojů dodávaných prostřednictvím off-trade distribučního kanálu,

-          trhu energetických nápojů dodávaných prostřednictvím on-trade distribučního kanálu,

-          trhu energetických nápojů dodávaných prostřednictvím off-trade distribučního kanálu,

-          trhu balených ochucených nealkoholických nápojů na bázi pitné vody dodávaných prostřednictvím on-trade i off-trade distribučních kanálů, včetně jeho

o   subtrhu balených ochucených nealkoholických nápojů na bázi pitné vody dodávaných prostřednictvím on-trade distribučního kanálu a

o   subtrhu balených ochucených nealkoholických nápojů na bázi pitné vody dodávaných prostřednictvím off-trade distribučního kanálu, včetně jejich

 • segmentu kolových nápojů dodávaných prostřednictvím on-trade distribučního kanálu,
 • segmentu kolových nápojů dodávaných prostřednictvím off-trade distribučního kanálu,
 • segmentu toniků dodávaných prostřednictvím on-trade distribučního kanálu,
 • segmentu toniků dodávaných prostřednictvím off-trade distribučního kanálu,
 • segmentu OCSD nápojů dodávaných prostřednictvím on-trade distribučního kanálu,
 • segmentu OCSD dodávaných prostřednictvím off-trade distribučního kanálu a
 • segmentu ochucených vod dodávaných prostřednictvím off-trade distribučního kanálu. 

III.1.2 Názor Účastníka řízení

33.         V návrhu na povolení posuzovaného spojení soutěžitelů Účastník řízení uvedl, že dle jeho názoru je výše uvedená segmentace Úřadu užitá v Řízení KMV/PEPSI v některých částech zbytečně detailní a nereflektující realitu dané produktové oblasti a byla důsledkem toho, že transakce vzbuzovala vážné obavy z narušení hospodářské soutěže při jakémkoli způsobu vymezování relevantních trhů v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje značkových nealkoholických nápojů. Tento způsob vymezení relevantního trhu představuje dle názoru Navrhovatele nejpřísnější možný přístup.

34.         Účastník řízení dále uvedl, a to vzhledem k propojení aktivit spojujících se soutěžitelů v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje sirupů, že tato oblast zahrnuje rozdílné druhy produktů, které nejsou kvalitativně ani cenově zaměnitelné. Navrhl tak rozčlenit sirupy na (i) sirupy standartní a (ii) sirupy prémiové. Standardní sirupy podle Navrhovatele, buď vůbec neobsahují ovocnou složku, nebo v nich podíl ovocné složky tvoří maximálně 1 % a konečná chuť je dotvářena hlavně přidaným aromatem a sladidly. Prémiové sirupy mají podíl ovocné složky vyšší než 1 %.

35.         Účastník řízení současně poukázal na výrazný cenový rozdíl mezi výše uvedenými kategoriemi sirupů, kdy průměrná cena prémiových sirupů je o více než 70 % vyšší než průměrná cena standardních sirupů. Účastník řízení v této souvislosti uvedl, že pro účely posouzení případné zaměnitelnosti výše identifikovaných kategorií sirupů je možné provést test předpokládající hypoteticky malou, avšak trvalou změnu relativních cen, a hodnotit pravděpodobné reakce zákazníků („SSNIP test“).[24] V předmětném případě je nicméně zřejmé, že aplikací SSNIP testu nebude možné dovodit vzájemnou zaměnitelnost obou typů sirupů. Jejich cenový rozdíl je totiž zásadně vyšší. Lze tedy dle Účastníka řízení objektivně předpokládat, že zvýšení ceny u jedné kategorie sirupů o 5 % až 10 % nepovede k přechodu konečných spotřebitelů k sirupům z druhé kategorie.

36.         Dále účastník řízení uvedl, že mezi oběma kategoriemi sirupů existuje i rozdíl v technologickém způsobu zpracování. S ohledem na nízký obsah ovocné složky (max. 1 %) nevyžadují standardní sirupy před plněním a víčkováním další speciální ošetření. Prémiové sirupy naopak vyžadují ošetření pasterací (působení vysoké teploty po určitou dobu), což vyžaduje speciální pasterační zařízení.

37.         Účastník řízení uzavřel, že především s ohledem na výše uvedené kvalitativní, cenové, výrobně-objemové a výrobně-technologické rozdíly, s přihlédnutím k předchozí rozhodovací praxi Úřadu při vymezování relevantního trhu a uznávané koncepci minimálního trhu[25] je přesvědčen, že standardní sirupy a prémiové sirupy tvoří samostatné relevantní produktové trhy.

38.         Účastník řízení následně vyjádřil názor, že trhy standardních sirupů a prémiových sirupů mohou zahrnovat kromě značkových sirupů i výrobky privátních značek, a to dle jeho názoru vzhledem k neexistenci významných cenových rozdílů mezi značkovými a privátními standardními sirupy a značkovými a privátními prémiovými sirupy.

39.         Závěrem Účastník řízení shrnul, že mezi spojujícími se soutěžiteli dochází k horizontálnímu překryvu na následujících trzích/subtrzích/segmentech v oblasti výroby a prodeje značkových nápojů a značkových sirupů na území České republiky, a to na:

a)      trhu neochucených vod dodávaných prostřednictvím distribučních kanálů on-tradeoff-trade, včetně jeho

o   subtrhu neochucených vod dodávaných prostřednictvím on-trade distribučního kanálu a

o   subtrhu neochucených vod dodávaných prostřednictvím off-trade  distribučního kanálu, konkrétně v 

 • segmentu neochucených minerálních vod neperlivých dodávaných prostřednictvím off-trade distribučního kanálu a
 • segmentu neochucených minerálních vod perlivých dodávaných prostřednictvím off-trade distribučního kanálu,

b)      trhu energetických nápojů dodávaných prostřednictvím on-trade distribučního kanálu,

c)      trhu balených ochucených nealkoholických nápojů na bázi pitné dodávaných prostřednictvím on-trade i off-trade distribučních kanálů, včetně jeho

o   subtrhu balených ochucených nealkoholických nápojů na bázi pitné vody dodávaných prostřednictvím on-trade distribučního kanálu, včetně jeho

 • segmentu kolových nápojů dodávaných prostřednictvím on-trade distribučního kanálu,
 • segmentu toniků dodávaných prostřednictvím on-trade distribučního kanálu a
 • segmentu OCSD nápojů dodávaných prostřednictvím on-trade distribučního kanálu,

o   subtrhu balených ochucených nealkoholických nápojů na bázi pitné vody dodávaných prostřednictvím off-trade distribučního kanálu, konkrétně v jeho

 • segmentu ochucených vod dodávaných prostřednictvím off-trade distribučního kanálu,

d)      trhu standardních sirupů dodávaných prostřednictvím off-trade distribučního kanálu a

e)      trhu prémiových sirupů dodávaných prostřednictvím off-trade distribučního kanálu.

 

III.1.3 Šetření Úřadu ve věci vymezení relevantních produktových trhů

40.         Úřad k názoru Účastníka řízení, že privátní značky sirupů (tzv. private labels) by měly být součástí stejných trhů jako značkové standardní sirupy a značkové prémiových sirupů uvádí, že výsledky šetření v rámci Řízení KMV/PEPSI jednoznačně potvrdily, že v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje nealkoholických nápojů je třeba pro účely vymezování relevantních trhů rozlišovat mezi tzv. private labels a značkovými produkty, pod kterými své zboží prodávají jejich výrobci. V této souvislosti Úřad konstatoval, že dotčené trhy jsou trhy velkoobchodní, kdy odběratelem spojujících se stran nejsou koneční spotřebitelé, nýbrž maloobchodní prodejci, kteří ale svá obchodní rozhodnutí zakládají na své znalosti chování spotřebitelů. Obchodní řetězce pak ve své nabídce nealkoholických nápojů chtějí obvykle mít řadu značkových produktů a vedle nich nabízet i své privátní značky. Přesto, že obě tyto kategorie obchodní řetězce chtějí nabízet, nepovažují tyto kategorie za vzájemně zastupitelné v tom smyslu, že kdyby byly výrobcem zdraženy (o 5 – 10 %) např. značkové produkty, tak by ve větší míře místo nich poptávaly výrobu svých soukromých značek a naopak.[26]

41.         Současně Úřad v Řízení KMV v této souvislosti dovozoval odlišnost značkových produktů a privátních značek obchodních řetězců na základě toho, že (i) existují významné rozdíly v průměrné cenové hladině značkových nápojů a nápojů prodávaných pod privátními značkami maloobchodníků, (ii) pravidelným promočním cyklům podléhají pouze značkové výrobky, jejichž cena má vyšší volatilitu a mění se v čase více než produkty prodávané pod značkami obchodních řetězců, a (iii) jednotlivé produkty prodávané pod soukromými značkami obchodních řetězců mají omezený konkurenční potenciál vůči značkovým produktům, neboť zatímco značkové produkty jsou obvykle prodávány ve všech nebo alespoň v podstatném množství obchodních řetězců, neznačkový produkt se obvykle prodává pouze v prodejnách jednoho obchodního řetězce, který je vlastníkem své privátní značky (není obvyklé, že by produkt prodávaný pod soukromou značkou jednoho obchodního řetězce byl prodáván v provozovnách ostatních obchodních řetězců).[27]

42.         Úřad v této souvislosti analyzoval cenové rozdíly mezi značkovými sirupy a sirupy privátních značek na území České republice na základě dat předložených jedním z konkurentů spojujících se soutěžitelů.[28]

43.         Grafické porovnání měsíčního vývoje cen značkových sirupů a sirupů nabízených pod privátními značkami obchodních řetězců v letech 2016 až 2019 je uvedeno v Grafu č. 1. Průměrné měsíční ceny kategorií sirupů Úřad stanovil jako podíly prodaného finančního objemu (tzv. „Sales Value“) a množstevního objemu (tzv. „Sales Volume“), a to v případě značkových sirupů souhrnně za všechny sirupy bez privátních značek a v případě privátních značek za sirupy takto označené.[29]

 

Graf 1 – Cenový vývoj značkových sirupů a privátních značek za jednotlivé měsíce období 2016 – 2019

44.         Z Grafu č. 1 vyplývá, že cena značkových sirupů za uvedené období na území České republiky se pohybovala od [„obchodní tajemství“] až do [„obchodní tajemství“] Kč/l (vážený průměr [„obchodní tajemství“] Kč/l) na rozdíl od sirupů privátních značek, která byla výrazně nižší od [„obchodní tajemství“] až [„obchodní tajemství“] Kč/l (vážený průměr [„obchodní tajemství“] Kč/l). Cena značkových sirupů je tedy o více než [„obchodní tajemství“] % vyšší než cena sirupů privátních značek.

45.         S ohledem na významné cenové rozdíly mezi značkovými sirupy a sirupy prodávanými pod privátními značkami obchodního řetězců, a na skutečnost, že významní producenti sirupů jsou současně i výrobci nealkoholických nápojů a že i hlavní odběratelé výrobců sirupů jsou stejně jako v případě nealkoholických nápojů obchodní řetězce, Úřad zastává názor, že v případě výroby a velkoobchodního prodeje sirupů se uplatňují obdobné vzorce chování jako v případě trhů v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje nealkoholických nápojů. Úřad tak konstatuje, že v případě výroby a velkoobchodního prodeje sirupů by mělo být rozlišováno mezi tzv. private labels produkty a značkovými sirupy. Nicméně s ohledem na skutečnost, že spojením nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při jakékoli v úvahu připadající definici relevantního trhu, je možné konečnou odpověď na tuto otázku nechat otevřenou.  

46.         V této souvislosti Úřad konstatuje, že s ohledem na skutečnost, že Navrhovatel vyrábí pouze malé množství nealkoholických nápojů a sirupů, jež je následně prodáváno pod privátními značkami obchodních řetězců, navíc tuto činnost utlumuje, a Nabývané společnosti tzv. private labels vůbec nevyrábí, tržní podíly spojením vzniklého soutěžitele na trhu sirupů, jež by zahrnovaly značkové i tzv. private labels sirupy by byly nižší než na trhu, který by privátní značky nezahrnoval.

47.         Účastník řízení v návrhu na povolení spojení soutěžitelů navrhl v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje sirupů mj. s ohledem na údajnou značnou cenovou odlišnost vymezit dva relevantní trhy, a to sirupy s obsahem ovocné složky do 1 % včetně a sirupy s obsahem ovocné složky vyšším než 1 %. Úřad s ohledem na neexistenci jeho podstatné rozhodovací praxe v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje sirupů, vzhledem k rozdílným názorům Účastníka řízení na vymezení trhu a jednoho z konkurentů spojujícího se soutěžitele v dané oblasti,[30] provedl analýzu dat společnosti AC Nielsen,[31] které obsahovaly údaje o měsíčním vývoji maloobchodních prodejů sirupů (v množstevním i finančním vyjádření), měsíční průměrné ceně a typu sirupů (dle obsahu ovocné šťávy)[32] jednotlivých soutěžitelů na trhu za období let 2016 až 2019.

48.         Úřad v této souvislosti analyzoval, jaké typy značkových sirupů (podle obsahu ovocné složky) jsou v České republice v prodeji, jaký je jejich podíl na celkové spotřebě (měřené v litrech) a za jakou cenu se prodávaly v letech 2016, 2017, 2018 a 2019. Shrnutí předmětných údajů je uvedeno v  Tabulce č. 1.

Obsah ovocné složky

Podíl na kategorii

Průměrná cena kategorie (Kč/l)

interval průměrné ceny kategorie (Kč/l)

0 – 5%

0 – 1 %

[65 75] %

[55 65] %

[„obchodní tajemství“]

[„obchodní tajemství“]

1.1 – 5 %

[5 15] %

5.1 – 10 %

[5 15]%

[„obchodní tajemství“]

[„obchodní tajemství“]

10.1 – 20 %

[5 15] %

[„obchodní tajemství“]

[„obchodní tajemství“]

20.1 – 30 %

[0 5] %

[„obchodní tajemství“]

[„obchodní tajemství“]

30.1 – 40 %

[0 5] %

[„obchodní tajemství“]

[„obchodní tajemství“]

40.1 – 50 %

[0 5] %

[„obchodní tajemství“]

[„obchodní tajemství“]

50.1 – 90 %

[0 5] %

[„obchodní tajemství“]

[„obchodní tajemství“]

90.1 – 100 %

[0 5] %

[„obchodní tajemství“]

[„obchodní tajemství“]

Tabulka 1 – podíly a průměrné ceny jednotlivých kategorií značkových sirupů

49.         Z  informací uvedených v Tabulce č. 1 vyplývá, že majoritní kategorií značkových sirupů představují sirupy s obsahem ovocné šťávy do 5 % (s cca [„obchodní tajemství“]%[33] podílem na celkových prodejích značkových sirupů), respektive sirupy s max. 1% obsahem ovocné šťávy (s cca [„obchodní tajemství“]%[34] podílem na celkových prodejích značkových sirupů %), čemuž odpovídá i jejich nejnižší průměrná cena. Další významnou kategorii tvoří sirupy od 5 % do 20 % ovocné složky s přibližně [„obchodní tajemství“]% podílem na prodejích značkových sirupů, přičemž tyto značkové sirupy byly prodávány za významně vyšší průměrnou cenu (cca [„obchodní tajemství“][35] – [„obchodní tajemství“][36] Kč/l) než značkové sirupy s obsahem ovocné šťávy do 5 % včetně ([„obchodní tajemství“][37] – [„obchodní tajemství“][38] Kč/l).[39] Ostatní kategorie značkových sirupů jsou z hlediska jejich prodaného objemu již nevýznamné.

50.         Pokud se jedná o grafické porovnání měsíčního vývoje cen jednotlivých kategorií značkových sirupů (členěných dle obsahu ovocné šťávy) s významným podílem na prodejích v letech 2016 až 2019, toto je uvedeno v Grafu č. 2. Průměrné ceny jednotlivých kategorií značkových sirupů Úřad stanovil jako podíl prodaného finančního objemu (tzv. „Sales Value“) a množstevního objemu (tzv. „Sales Volume“).[40]

 

Graf 2 - měsíční vývoj cen vybraných kategorií značkových sirupů dle obsahu ovocné šťávy na základě objemů prodejů v letech 2016 až 2019

51.         Z měsíčního vývoje průměrných cen jednotlivých kategorií značkových sirupů v letech 2016 až 2019, vyplývá, že u nejvýznamnější kategorie značkových sirupů s obsahem ovocné složky do 1 % se průměrná cena pohybovala mezi cca [„obchodní tajemství“]až [„obchodní tajemství“]Kč/l (průměrně za období [„obchodní tajemství“]Kč/l) a u kategorie značkových sirupů s obsahem ovocné složky od 1,1 % do 5 % mezi cca [„obchodní tajemství“]až [„obchodní tajemství“]Kč/l (průměrně za sledované období [„obchodní tajemství“]Kč/l), tj. v případě obou kategorií značkových sirupů se průměrné ceny za hodnocené období významně neliší.

52.         Jak bylo výše uvedeno Účastníkem řízení, pro účely posouzení případné zaměnitelnosti jednotlivých kategorií sirupů je možné provést test předpokládající hypoteticky malou, avšak trvalou změnu relativních cen, a hodnotit pravděpodobné reakce zákazníků, zda by změnily své preference nákupů sirupů. Z výše uvedených průměrných cen značkových sirupů vyplývá, že sirupy s obsahem ovocné složky do 1 % průměrně stály cca [„obchodní tajemství“]Kč/l, zatímco sirupy s obsahem ovocné složky od 1,1 do 5 % průměrně stály cca [„obchodní tajemství“]Kč/l. Tudíž pokud by došlo ke zdražení kategorie sirupů s obsahem ovocné složky do 1 % přibližně o [„obchodní tajemství“]%, tj. přibližně o [„obchodní tajemství“]Kč/l, pak by cena těchto sirupů stála cca [„obchodní tajemství“] Kč/l a cenový rozdíl oproti kategorii značkových sirupů s obsahem ovocné složky od 1,1 do 5 % by byl pouhých cca [„obchodní tajemství“]Kč/l. Tento cenový rozdíl je pak natolik malý, že nelze vyloučit, že by spotřebitelé, kteří doposud nakupovali značkové sirupy s obsahem ovocné složky do 1 %, nezačali v podstatné nakupovat sirupy s obsahem ovocné složky až do 5 %. Tudíž nelze vyloučit, že tyto dvě kategorie značkových sirupů netvoří jeden relevantní trh.     

53.         Pokud se jedná o zbylé významné kategorie značkových sirupů, a to značkových sirupů s obsahem ovocné složky od 5,1 % do 10 %, od 10,1 % do 20 % a od 30,1 % do 40 %, jejich průměrné měsíční ceny pohybovaly ve vyšší cenové hladině než sirupy s obsahem ovocné složky do 5 % od cca [„obchodní tajemství“] až cca [„obchodní tajemství“]Kč/l, přičemž průměrná cena těchto značkových sirupů za sledované období přesahovala [„obchodní tajemství“] Kč/l. Ostatní kategorie značkových sirupů, tj. s obsahem ovocné složky od 20.1 % do 30 % a nad 40 % obsahu ovocné šťávy, jejichž prodeje tvoří dohromady přibližně 1 % ze všech prodejů značkových sirupů, mají průměrné ceny již výrazně vyšší, a to od [„obchodní tajemství“]až do [„obchodní tajemství“]Kč/l.

54.         Tudíž pokud by došlo ke zdražení kategorie sirupů s obsahem ovocné složky do 5 % (tj. [„obchodní tajemství“]Kč/l) přibližně o 10 %, tj. o cca [„obchodní tajemství“]Kč/l, pak by cena těchto sirupů stála cca [„obchodní tajemství“]Kč/l a cenový rozdíl oproti kategorii značkových sirupů s obsahem ovocné složky větším 5 % by byl stále značně vysoký (více než [„obchodní tajemství“] Kč/l). Tento cenový rozdíl lze hodnotit jako podstatný, tudíž nelze předpokládat, že by spotřebitelé, kteří doposud nakupovali značkové sirupy s obsahem ovocné složky do 1 %, začali v podstatné míře nakupovat sirupy s vyšším obsahem ovocné složky. Není tudíž pravděpodobné, že tyto dvě kategorie značkových sirupů tvořily jeden relevantní trh.

55.         Úřad tak nemůže přisvědčit námitce společnosti Mattoni ohledně alternativního vymezení trhu značkových sirupů s obsahem ovocné složky do 10 % a nad 10 %, protože vytvoření kategorie s obsahem ovocné složky do 10 % neodpovídá cenovému rozčlenění jednotlivých produktových kategorií, neboť značkové sirupy s obsahem ovocné složky do 5 % se prodávají za podstatně nižší ceny než sirupy s obsahem ovocné složky od 5,1 % do 10 % (rozdíl činí přibližně [„obchodní tajemství“] Kč/l, tj. cca [„obchodní tajemství“] % ceny sirupů s obsahem ovocné složky do 5 %). Naopak by dle názoru společnosti Mattoni měly sirupy s obsahem ovocné složky od 5,1 % do 10 % a sirupy s obsahem ovocné složky od 30,1 % do 40 % tvořit odlišné trhy, a to přestože se prodávají za téměř totožné ceny, když jejich průměrná cena v období let 2016 až 2019 se lišila o cca [„obchodní tajemství“]Kč/l). V této souvislosti je navíc nezbytné poukázat na to, že ostatní kategorie značkových sirupů z hlediska jejich prodejů představují zanedbatelný podíl na celkových prodejích značkových sirupů v České republice (dohromady cca 1 %).

56.         Současně Úřad nemůže souhlasit s názorem společnosti Mattoni, že relevantní trh v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje by měl být vymezen jako trh sirupů nabízených v maloobchodním prodeji za 30 – 50 Kč/l.[41] V prvé řadě je třeba poukázat na to, že by jeden trh zahrnoval velkou řadu z hlediska obsahu ovocné složky rozdílných produktů, jejichž ceny by se značně lišily (až o 60 %). Současně je zřejmé, že cílem tohoto vymezení relevantního trhu bylo nalézt takovou skupinu výrobků, ve které jsou všechny sirupy nabízené Nabývanými společnostmi a podstatné většina produktů Skupiny Kofola a současně vyhnutí se zařazení sirupů jiných konkurentů.

57.         V souvislosti se členěním značkových sirupů dle obsahu ovocné složky Úřad dále konstatuje, že Skupina Kofola působí především ve výrobě značkových sirupů s obsahem ovocné složky do 1 %,[42] zbylý marginální podíl na jejích prodejích tvoří sirupy s obsahem ovocné složky od 5,1 % do 20 %.[43] Naopak Nabývané společnosti pak působí v kategorii sirupů s obsahem ovocné složky do 1 % pouze marginálně (prostřednictvím značky Fresssh),[44]  podstatněji jsou aktivní v kategoriích od 5.1% do 20 % obsahu ovocné složky (značka Korunní).[45] Z uvedeného porovnání tak vyplývá, že spojující se strany se primárně zaměřují na odlišné sirupové kategorie, neboť Skupina Kofola absolutní většinu své produkce značkových sirupů prodává v kategorii sirupů s obsahem ovocné složky do 1 %, kde je Nabývaný soutěžitel aktivní minimálně. Naopak sirupy Nabývaných společností téměř z [„obchodní tajemství“]% náleží do kategorie sirupů s obsahem ovocné složky 5,1 – 10 %, kde Skupina Kofola je naopak málo aktivní.

58.         Nicméně s ohledem na skutečnost, že spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při jakékoli v úvahu přepadající definici relevantního trhu, není nutné jej vymezovat s konečnou platností, když Úřad bude posuzovat dopady spojení soutěžitelů jak na celkovém trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových sirupů dodávaných prostřednictvím off-trade prodejního kanálu, tak i výroby a velkoobchodního prodeje značkových sirupů v členění pod a nad hranici 1 %, 5 % a 10 % obsahu ovocné složky.    

III. 1.4 Závěr Úřadu k otázce vymezování produktových relevantních trhů v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje nealkoholických nápojů a sirupů

59.         V oblasti výroby a velkoobchodního prodeje značkových nealkoholických nápojů Účastník řízení navrhl, aby Úřad nevymezoval z hlediska produktového relevantní trh s konečnou platností a posuzoval dopady navrhovaného spojení soutěžitelů při stejných alternativách jejich vymezení tak, jak to učinil v Řízení KMV/PEPSI, neboť spojení nenarušuje hospodářskou soutěž při žádné v úvahu připadající definici relevantního trhu.

60.         K tomu Úřad uvádí, že s ohledem na závěry učiněné v Řízení KMV/PEPSI ohledně potřeby jednoznačného odlišení trhů výroby a velkoobchodního prodeje značkových nápojů dle způsobu distribuce,[46] nadále nepovažuje za nutné zabývat se situací v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje jednotlivých produktových skupiny značkových nealkoholických nápojů jako celku, tj. bez ohledu na prodejní kanál, kterým jsou nápoje distribuovány.

61.         Rovněž tak Úřad dále nepovažuje za důvodné členit trh výroby a velkoobchodního prodeje značkových balených neochucených vod distribuovaných prostřednictvím off-trade prodejního kanálu podle jednotlivých typů neochucených vod (tj. v členění dle toho, zda jsou neochucené vody sycené či nesycené, či se jedná o vody minerální, pramenité, kojenecké či stolní). V rámci šetření provedeného mezi odběrateli a konkurenty spojujících se stran v rámci Řízení KMV/PEPSI bylo zjištěno, že tyto tržní subjekty v podstatné většině považují za vzájemně zastupitelné většinu typů značkových neperlivých balených neochucených vod a vzájemně zastupitelné většinu typů značkových perlivých balených neochucených vod.[47] S ohledem na nabídkovou substituci by i perlivé a neperlivé typy neochucených vod by měly náležet do jednoho relevantního trhu.

62.         Jedinou výjimku tvoří pak tzv. kojenecké vody, což jsou pramenité vody s nižším obsahem minerálů,[48] u nichž byla spatřována pouze omezená zastupitelnost s jinými typy neochucených vod, když kojenecká voda je schopna nahradit ostatní typy neochucených nápojů, ale nikoli opačně.[49] Jelikož však Nabývané společnosti kojenecké vody na trhu nenabízí, není nutné se zabývat samostatně dopady spojení na tuto produktovou kategorii.

63.         Konečně pak k vymezování relevantních trhů v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje balených ochucených nealkoholických nápojů na bázi pitné vody Úřad zastává názor, že jednotlivé produktové skupiny by měly představovat samostatné relevantní trhy. Již v Rozhodnutí KMV Úřad konstatoval, že kolové nápoje a toniky by měly tvořit dva samostatné relevantní trhy,[50] a to zejména s ohledem na absenci jejich poptávkové zastupitelnosti s jinými typy nápojů. Co se týče možné vzájemné nahraditelnosti OCSD nápojů a ochucených vod sice šetření mezi odběrateli a konkurenty v rámci Řízení KMV/PEPSI sice nedalo jednoznačnou odpověď, nicméně vyskytly se silné indicie svědčící tomu, že obě kategorie by měly představovat dva samostatné relevantní trhy.[51]   

64.         Mezi tyto indicie patřilo zejména to, že (i) OCSD nápoje jsou obvykle prodávány za podstatně vyšší cenu než ochucené vody, (ii) na internetových prodejních webech potravin jsou ochucené vody spíše zařazovány do skupiny nápojů vod společně s neochucenými vodami a OCSD nápoje do kategorie sycených nápojů či limonád a (iii) rovněž i společnosti zabývající se analýzou prodejů na trzích v oblasti nealkoholických nápojů, tj. GlobalData  (Canadean) a  AC Nielsen, kategorie OCSD nápojů a ochucených vod zařazují do jiných produktových kategorií a následně sledují a dodávají tržní informace o těchto kategoriích nealkoholických nápojů v oddělených statistikách.[52]

65.         Obdobně pak v rámci tohoto správního řízení předložil Navrhovatel studie společnosti Data Servis – informace s.r.o. (dále jen „Data Servis“) vztahující se mimo jiné i k určení celkové velikosti prodejů nealkoholických nápojů v České republice prostřednictvím on-trade distribučního kanálu,[53] přičemž [„obchodní tajemství“]. Vzhledem k těmto skutečnostem a s přihlédnutím k tomu, že jednotliví soutěžitelé dosahovali výrazně odlišných postavení v rámci jednotlivých produktových kategorií (kolových nápojů, toniků, OCSD nápojů a ochucených vod), Úřad v rámci tohoto rozhodnutí bude analyzovat dopady řešeného spojení soutěžitelů na úrovni výroby a velkoobchodního prodeje jednotlivých produktových kategorií ochucených nealkoholických nápojů na bázi vody.           

66.         Úřad s ohledem na skutečnost, že navrhovaná transakce nevzbuzuje vážné obavy z narušení hospodářské soutěže při jakémkoli způsobu vymezování relevantních trhů v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje značkových nealkoholických nápojů, nepovažuje za nezbytně nutné vymezit produktové relevantní trhy s konečnou platností a vzhledem k překryvu činností spojujících se stran bude posuzovat dopady spojení na:

-          trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových balených neochucených vod distribuovaných prostřednictvím on-trade prodejního kanálu,

-          trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových balených neochucených vod distribuovaných prostřednictvím off-trade prodejního kanálu,

-          trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových energetických nápojů distribuovaných prostřednictvím on-trade prodejního kanálu,

-          trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových kolových nápojů distribuovaných prostřednictvím on-trade prodejního kanálu,

-          trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových toniků distribuovaných prostřednictvím on-trade prodejního kanálu,

-          trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových OCSD nápojů distribuovaných prostřednictvím on-trade prodejního kanálu,

-          trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových balených ochucených vod distribuovaných prostřednictvím off-trade prodejního kanálu a

-          trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových sirupů distribuovaných prostřednictvím off-trade prodejního kanálu.

III.1.5 Vymezení relevantních trhů z hlediska geografického

67.         S přihlédnutím ke skutečnosti, že podmínky soutěže na produktových relevantních trzích v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje nealkoholických nápojů a sirupů jsou na celém území České republiky homogenní, považoval Úřad ve své předchozí rozhodovací praxi[54] v této oblasti za geografický relevantní trh území celé České republiky. Rovněž tak Účastník řízení v návrhu na povolení spojení soutěžitelů tuto skutečnost nerozporoval a navrhl z hlediska geografického vymezit trhy v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje značkových nealkoholických nápojů a sirupů územím celé České republiky.

68.         Úřad tak pro účely posouzení dopadů navrhovaného spojení soutěžitelů považuje produktové trhy či jejich subtrhy v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje značkových nealkoholických nápojů a sirupů za relevantní z hlediska geografického území celé České republiky.

III.2 Postavení spojujících se soutěžitelů a jejich konkurentů

III.2.1 Oblast výroby a velkoobchodního prodeje značkových nealkoholických nápojů v České republice

69.         V případě hodnocení tržních podílů jednotlivých soutěžitelů na jednotlivých alternativně vymezených trzích v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje značkových nealkoholických nápojů v České republice vycházel jednak z informací obdržených ze strany Účastníka řízení o velikosti prodejů spojujících se soutěžitelů a jednak z informací o oblasti nealkoholických nápojů od výzkumných a analytických společností zabývajících se spotřebitelskými průzkumy, jako jsou společnosti AC Nielsen a Data Servis.[55]

III.2.1.1. Trh výroby a velkoobchodního prodeje značkových balených neochucených vod dodávaných prostřednictvím on-trade distribučního kanálu

70.         Na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových balených neochucených vod dodávaných na území České republiky prostřednictvím on-trade distribučního kanálu (tedy trhu, do nějž jsou zahrnuty vody pramenité, minerální, stolní i kojenecké, které jsou nabízeny prostřednictvím on-trade prodejního kanálu, a to bez rozlišení, zda jde o vodu sycenou nebo nesycenou) působí oba spojující se soutěžitelé, když Skupina Kofola nabízí produkty pod značkami Rajec, Radenska, Evian a Badoit, zatímco Nabývané společnosti produkty pod značkou Ondrášovka a Korunní.[56]

71.         Prodeje neochucených vod Skupiny Kofola prostřednictvím on-trade distribučního kanálu na území České republiky představovaly v roce 2018 cca [5 15]% tržní podíl, podíl Nabývaných společností činil cca [0 5] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak v roce 2018 dosahoval cca [5 15] %.

72.         Na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových balených neochucených vod dodávaných na území České republiky prostřednictvím on-trade prodejního kanálu bude spojením vzniklý soutěžitel čelit konkurenci dvou významných soutěžitelů, a to společnosti Coca-Cola HBC Česko a Slovensko, s.r.o. (dále jen „Skupina Coca-cola“),[57] jejíž tržní podíl dosahoval výše 35 – 45 %, a podnikatelské skupiny, jejíž součástí je i společnost Mattoni (dále jen „Skupina KMV“),[58] která dosahovala 25 – 35% tržního podílu. V roce 2018 na předmětném trhu byla aktivní i společnost PEPSICO CZ s.r.o. (dále jen „PEPSICO CZ“) s tržním podílem ve výši cca 10 – 15 %.[59] Tržní podíl žádného z dalších soutěžitelů nedosahoval 5 %.

73.         Hodnota HHI na tomto trhu by po spojení činila 2000 3000 a změna HHI (Delta) by se rovnala [pod 150].[60]

74.         Posuzované spojení soutěžitelů na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových balených neochucených vod dodávaných na území České republiky prostřednictvím on-trade distribučního kanálu představuje spojení dvou menších soutěžitelů, kteří budou vystaveni konkurenci dvou výrazně silnějších subjektů. Navíc s ohledem na zcela marginální postavení Nabývaného soutěžitele v důsledku uskutečnění posuzované transakce nedojde na tomto trhu k  podstatné změně.

III.2.1.2 Trh výroby a velkoobchodního prodeje značkových balených neochucených vod dodávaných prostřednictvím off-trade distribučního kanálu

75.         Na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových balených neochucených vod dodávaných na území České republiky prostřednictvím off-trade distribučního kanálu (tedy trhu, do nějž jsou zahrnuty vody pramenité, minerální, stolní i kojenecké, které jsou nabízeny prostřednictvím off-trade prodejního kanálu, a to bez rozlišení, zda jde o vodu sycenou nebo nesycenou) působí oba spojující se soutěžitelé, když Skupina Kofola nabízí produkty pod značkami Rajec, Radenska, Evian, Badoit, Vincentka a Kláštorná, zatímco Nabývané společnosti vyrábí produkty pod značkou Ondrášovka, Korunní a Šaratica.

76.         Prodeje neochucených vod Skupiny Kofola prostřednictvím off-trade distribučního kanálu na území České republiky představovaly v roce 2018 cca [5 15]% tržní podíl, podíl Nabývaných společností činil cca [5 15]%. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak v roce 2018 dosahoval cca [15 25] %.

77.         Na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových balených neochucených vod dodávaných na území České republiky prostřednictvím off-trade prodejního kanálu za významné konkurenty lze označit zejména Skupinu KMV, jejíž tržní podíl dosahoval výše       65 – 75 %,[61] a Skupinu Coca-cola[62] s tržním podílem ve výši 0 – 5 %.  V roce 2018 na předmětném trhu byla aktivní i společnost PEPSICO CZ, jejíž tržní podíl činil rovněž 0 – 5 %.

78.         Hodnota HHI na tomto trhu by po spojení činila 5000 6000 a změna HHI (Delta) by se rovnala [pod 150].

79.         Posuzované spojení soutěžitelů na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových balených neochucených vod dodávaných na území České republiky prostřednictvím off-trade distribučního kanálu představuje z hlediska tržního podílu spojení druhého a třetího nejsilnějšího subjektu, přičemž spojením vzniklý subjekt bude mít i po realizaci navrhované transakce podstatný odstup za Skupinou KMV, jež představuje jednoznačného leadera předmětného trhu s více než čtyřnásobně vyšším tržním podílem. Současně v důsledku realizace závazku, jimiž Úřad podmínil povolení spojení soutěžitelů v rámci Řízení KMV, k němuž došlo v druhé půlce roku 2019, došlo k posílení postavení Skupiny Coca-Cola, která nově získala i zdroj pramenité vody na území České republiky.[63] Uvedené ji dále s ohledem na její výraznou hospodářskou sílu, která vyplývá z toho, že je součástí silného celosvětově působícího soutěžitele aktivního v oblasti výroby nealkoholických nápojů, umožní vytvářet soutěžní tlak na spojením vzniklý subjekt.

80.         S ohledem na skutečnost, že na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových balených neochucených vod dodávaných na území České republiky prostřednictvím off-trade distribučního kanálu oba spojující se soutěžitelé nabízí minerální vody,[64] a to perlivé i neperlivé, Úřad se zabýval i postavením spojením vzniklého subjektu i v rámci těchto produktových skupin. Nicméně s ohledem na to, že společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na prodejích perlivých i neperlivých minerálních vod skrze off-trade distribuční kanál v České republice jen nepatrně přesahuje hranici 10 %, navrhovaná transakce nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže ani na takto úzce pojatých výrobkových skupinách.

81.         V souvislosti s trhem výroby a velkoobchodního prodeje značkových balených neochucených vod dodávaných na území České republiky prostřednictvím off-trade distribučního kanálu Úřad obdržel námitku Skupiny Coca-cola, která zejména poukázala na údajné odstranění významného konkurenčního tlaku, který na sebe navzájem vytvářejí Skupina Kofola a Nabývaný soutěžitel. Tuto námitku Skupina Coca-cola opírala o tvrzení, že spojující se soutěžitelé představují jediné zbylé dva významné konkurenty Skupiny KMV, tudíž na trhu po realizaci navrhované transakce dojde k podstatnému snížení možnosti volby pro odběratele (tj. obchodní řetězce), kteří si nadále budou moci vybírat pouze mezi produkty Skupiny KMV nebo Skupiny Kofola. Současně Skupina Coca-Cola poukázala na to, že mezi spotřebiteli, jež nakupují neochucené vody značky Rájec Skupiny Kofola a značky Korunní Nabývaného soutěžitele je výrazný překryv, když přibližně třetina konzumentů značky Rájec je ochotna nakupovat i značku Korunní a naopak. Z tohoto důvodu Skupina Coca-cola dovozuje, že spojující se strany představují blízké konkurenty a jejich spojením tak dochází k odstranění významného konkurenčního tlaku.[65]  

82.         K námitce Skupiny Coca-cola Úřad konstatuje, že na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových balených neochucených vod dodávaných na území České republiky prostřednictvím off-trade distribučního kanálu skutečně dochází v současnosti ke spojení druhého a třetího nejvýznamnějšího konkurenta, nicméně individuální podíly obou těchto soutěžitelů jen mírně přesahují 5 % a tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele činí pouze cca 15 %. Po realizaci navrhované transakce bude spojením vzniklý soutěžitel čelit konkurenci zejména Skupiny KMV, která dosahuje mnohonásobně vyššího tržního podílu, ale i Skupině Coca-Cola, která v důsledku realizace závazku, jehož splnění podmiňovalo povolení spojení posuzované v Řízení KMV/PEPSI, nabyla značku Toma, a to včetně výrobních kapacit, vodního zdroje a souvisejících aktiv. S ohledem na skutečnost, že Skupina Coca-Cola představuje soutěžitele s významnou hospodářskou silou, není možné tohoto soutěžitele opomíjet při výčtu subjektů podstatně konkurujících spojením vzniklému soutěžiteli. Současně Úřad uvádí, že na předmětném trhu realizací navrhovaného spojení soutěžitelů nedochází ani k významnému navýšení portfolia značek spojením vzniklého subjektu. Skupina Kofola sice nabývá značky spojujících se soutěžitelů (Ondrášovka a Korunní), na druhé straně Skupina Kofola přestala v roce 2019 distribuovat jiné značky neochucených vod, jako jsou Rudolfův pramen, Zaječická hořká a Bílinská Kyselka. Současně i oba významní konkurenti spojením vzniklého soutěžitele disponující vícero značkami neochucených balených vod.

83.         V této souvislosti navíc Úřad poukazuje i na skutečnost, že ani jeden z odběratelů spojujících se stran nevyjádřil námitky proti posuzované transakci či obavy z narušení hospodářské soutěže plynoucí z její realizace.

III.2.1.3 Trh výroby a velkoobchodního prodeje značkových energetických nápojů dodávaných prostřednictvím on-trade distribučního kanálu na území České republiky

84.         Na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových energetických nápojů dodávaných na území České republiky prostřednictvím on-trade distribučního kanálu působí oba spojující se soutěžitelé, když Skupina Kofola nabízí produkty pod značkou Semtex, zatímco Nabývané společnosti produkt pod značkou Fresssh.[66]

85.         Nicméně významně se tohoto trhu ze spojujících se soutěžitelů účastnila v roce 2018 pouze Skupina Kofola s cca [15 25]% tržním podílem, naopak podíl Nabývaných společností byl zcela marginální, když byl nižší než [05] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak v roce 2018 dosahoval cca [15 25] %.

86.         Na vymezeném trhu působí z konkurenčních soutěžitelů například společnosti Red Bull, jež dosáhla 65 – 75% tržního podílu,[67] dále Al Namura[68] a Coca-Cola,[69] jejichž individuální tržní podíly činily 0 – 5 %.

87.         Hodnota HHI na tomto trhu by po spojení činila 4000 5000 a změna HHI (Delta) by byla rovna [pod 150].

88.         Spojením vzniklý soutěžitel na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových energetických nápojů dodávaných na území České republiky prostřednictvím on-trade distribučního kanálu bude i nadále čelit konkurenci především společnosti Red Bull, jež disponuje výrazně vyšším tržním podílem. V důsledku uskutečnění posuzované transakce nebude mít posuzované spojení soutěžitelů na tomto trhu za následek podstatné změny.

III.2.1.4 Trh výroby a velkoobchodního prodeje značkových kolových nápojů dodávaných prostřednictvím on-trade distribučního kanálu na území České republiky

89.         Na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových kolových nápojů dodávaných na území České republiky prostřednictvím on-trade distribučního kanálu působí oba spojující se soutěžitelé, když Skupina Kofola nabízí produkty pod značkami Kofola a Royal Crown, zatímco Nabývaný soutěžitel produkty pod značkou Fresssh.[70]

90.         Prodeje těchto produktů Skupiny KMV na území České republiky představovaly v roce 2018 cca [45 55]% tržní podíl, podíl Nabývaného soutěžitele byl zcela marginální, přibližně [05] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak v roce 2018 dosahoval cca [45 55] %.

91.         Na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových kolových nápojů dodávaných na území České republiky prostřednictvím on-trade distribučního kanálu mezi jediné významné konkurenty spojujících se soutěžitelů náleží Skupina Coca-cola,[71] jejíž tržní podíl činil 35 – 45 %, a PEPSICO CZ,[72] která dosahovala 5 – 15% tržního podílu a jež je nyní součástí Skupiny KMV. Tržní podíl žádného z dalších soutěžitelů nedosahoval 5 %.

92.         Hodnota HHI na tomto trhu by po spojení činila 3000 4000 a změna HHI (Delta) by se rovnala [pod 150].

93.         Spojením soutěžitelů na trhu výroby a velkoobchodního prodej značkových kolových nápojů dodávaných na území České republiky prostřednictvím on-trade distribučního kanálu nedochází k podstatné změně, když tržní podíl Nabývaného soutěžitele je zcela marginální. Spojením vzniklý soutěžitel bude i nadále čelit konkurenčnímu tlaku dalších soutěžitelů, a to především Skupině Coca-cola a Skupině KMV, která posílila své postavení v důsledku nabytí kontroly nad společností PEPSICO CZ.[73]

III.2.1.5 Trh výroby a velkoobchodního prodeje značkových toniků dodávaných prostřednictvím on-trade distribučního kanálu na území České republiky

94.         Na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových toniků dodávaných na území České republiky prostřednictvím on-trade distribučního kanálu působí oba spojující se soutěžitelé, když Skupina Kofola nabízí produkty pod značkou Chito, zatímco Nabývaný soutěžitel produkty pod značkami Fresssh[74] a Gold Tonic.

95.         Prodeje těchto produktů Skupiny Kofola na území České republiky představovaly v roce 2018 cca [5 15]% tržní podíl, podíl Nabývaného soutěžitele činil cca [0 5] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak v roce 2018 dosahoval zhruba [5 15] %.

96.         Na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových toniků dodávaných na území České republiky prostřednictvím on-trade distribučního kanálu jedinými významnými konkurenty spojujících se soutěžitelů jsou Skupina Coca-cola,[75] jejíž tržní podíl činil 75 – 85 %, a Skupina KMV[76] s 15 – 25% tržním podílem.

97.         Hodnota HHI na tomto trhu by po spojení činila 5000 6000 a změna HHI (Delta) by byla nižší než [pod 150].

98.         Posuzované spojení soutěžitelů na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových toniků dodávaných na území České republiky prostřednictvím on-trade distribučního kanálu představuje spojení dvou menších soutěžitelů, kteří budou vystaveni konkurenci Skupiny Coca-Cola a Skupiny KMV, které dosahují významnějšího tržního postavení než spojením vzniklý soutěžitel. V důsledku uskutečnění posuzované transakce nebude mít předmětné spojení soutěžitelů na tomto trhu za následek podstatné změny.

III.2.1.6 Trh výroby a velkoobchodního prodeje značkových OCSD nápojů dodávaných prostřednictvím on-trade distribučního kanálu na území České republiky

99.         Na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových OCSD nápojů dodávaných na území České republiky prostřednictvím on-trade distribučního kanálu působí oba spojující se soutěžitelé, když Skupina Kofola nabízí produkty pod značkami Vinea, Top Topic a Orangina, zatímco Nabývaný soutěžitel produkty pod značkami Fresssh.[77]

100.     Prodeje těchto produktů Skupiny Kofola na území České republiky představovaly v roce 2018 cca [5 15]% tržní podíl, podíl Nabývaného soutěžitele činil cca [5 15] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak v roce 2018 dosahoval cca [15 25] %.

101.     Na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových OCSD nápojů dodávaných na území České republiky prostřednictvím on-trade distribučního kanálu mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů náleží Skupina Coca-cola, jejíž tržní podíl činil 45 – 55 %,[78] Skupina KMV (včetně PEPSICO CZ)[79] a Sodovkárna Kolín s.r.o.[80] s individuálními podíly ve výši 5 – 15 %. Tržní podíl žádného z dalších soutěžitelů nedosahoval 5 %.

102.     Hodnota HHI na tomto trhu by po spojení činila 2000 – 3000 a změna HHI (Delta) by se rovnala [nad 150].

103.     Posuzované spojení soutěžitelů na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových OCSD nápojů dodávaných na území České republiky prostřednictvím on-trade distribučního kanálu představuje spojení dvou menších soutěžitelů, kteří budou vystaveni konkurenci nejméně tří minimálně srovnatelných soutěžitelů, když Skupina Coca-cola má velmi výrazný odstup před svými konkurenty. V důsledku uskutečnění posuzované transakce nebude mít předmětné spojení soutěžitelů na tomto trhu za následek podstatné změny.

III.2.1.7 Trh výroby a velkoobchodního prodeje značkových ochucených vod dodávaných prostřednictvím off-trade distribučního kanálu na území České republiky

104.     Na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových ochucených vod dodávaných na území České republiky prostřednictvím off-trade distribučního kanálu působí oba spojující se soutěžitelé, když Skupina Kofola nabízí produkty pod značkami Rajec a Arctic+ Elements, zatímco Nabývaný soutěžitel produkty pod značkami Ondrášovka a Korunní.

105.     Prodeje těchto produktů Skupiny Kofola na území České republiky představovaly v roce 2018 cca [0 5]% tržní podíl, podíl Nabývaného soutěžitele činil cca [25 35] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak v roce 2018 dosahoval cca [25 35] %.

106.     Na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových ochucených vod dodávaných na území České republiky prostřednictvím off-trade distribučního kanálu nejvýznamnějším konkurentem spojujících se soutěžitelů je Skupina KMV,[81] s tržním podílem 65 – 75 %. Tržní podíl žádného z dalších soutěžitelů nedosahoval 5 %.[82]

107.     Hodnota HHI na tomto trhu by po spojení činila 5000 6000 a změna HHI (Delta) by se rovnala [nad 150].

108.     Spojením vzniklý soutěžitel v segmentu ochucených vod dodávaných na území České republiky prostřednictvím off-trade distribučního kanálu bude i nadále čelit konkurenci především Skupiny KMV, jež představuje z hlediska tržního podílu jednoznačně nejsilnější subjekt, který disponuje velmi výrazným odstupem před zbývajícími konkurenty. Realizace posuzované transakce, rovněž i vzhledem k nevýraznému horizontálnímu překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů, nebude mít na tomto trhu za následek podstatné změny.

III.2.1.8 Závěr k trhům v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje značkových nealkoholických nápojů v České republice

109.     Kritéria, podle kterých Úřad zkoumá, zda posuzovaným spojením soutěžitelů dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích, jsou stanovena v § 17 zákona. V souladu s § 17 odst. 1 zákona v jednotlivých případech spojení soutěžitelů Úřad posuzuje kritéria, kterými jsou zejména potřeba zachování a rozvíjení účinné hospodářské soutěže, struktura všech spojením dotčených trhů, podíl spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářská a finanční síla, právní a jiné překážky vstupu dalších soutěžitelů na spojením dotčené trhy, možnost volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývoj nabídky a poptávky na dotčených trzích, potřeby a zájmy spotřebitelů a výzkum a vývoj, jehož výsledky jsou k prospěchu spotřebitele a nebrání účinné soutěži.

110.     Při hodnocení dopadů posuzovaných případů spojení soutěžitelů Úřad podpůrně přihlíží k pravidlům stanoveným Komise v Pokynech pro posuzování horizontálních spojení podle Nařízení Rady (ES) č. 139/2004 o kontrole spojování podniků (dále jen „Pokyny pro posuzování horizontálních spojení“).[83]

111.     Základní představu o struktuře trhu a konkurenčním významu spojujících se soutěžitelů i jejich konkurentů poskytují tržní podíly na relevantním trhu a úroveň jeho koncentrace.

112.     Pokud jde o velikost tržních podílů, jestliže společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, neprokáže-li se při posuzování spojení opak.[84]

113.     V případě hodnocení struktury trhu Úřad podpůrně používá ukazatel míry celkové úrovně koncentrace trhu, jež je vyjádřena tzv. Herfindahl-Hirschmanovým indexem (HHI), jenž se vypočítává jako součet čtverců jednotlivých tržních podílů všech soutěžitelů na trhu. Zatímco absolutní úroveň HHI poskytuje prvotní údaj o konkurenčním tlaku na trhu po spojení, změna HHI (tzv. Delta) je užitečným ukazatelem změny úrovně koncentrace trhu přímo vyvolané spojením. Problémy v oblasti hospodářské soutěže při posuzování horizontálních spojení pravděpodobně nevyvstanou na trhu s hodnotou HHI po spojení pod 1000 bodů, ani v případě spojení s hodnotou HHI po spojení mezi 1000 a 2000 a Delta pod 250, resp. v případě spojení s výší HHI po spojení nad 2000 a Delta pod 150.[85] To neplatí v případě existence zvláštních okolností, např. v podobě jednoho nebo více z těchto faktorů: spojení se účastní potenciální zájemce o vstup na trh nebo soutěžitel s malým podílem na trhu, na který ale nedávno vstoupil; jedna nebo více spojujících se stran jsou významnými inovátory, jejichž metody se nepromítají do podílů na trhu; existuje významné vlastnictví podílů mezi účastníky trhu; jeden ze spojujících se podniků je soutěžitel typu maverick[86] s vysokou pravděpodobností narušení koordinovaného chování; existují známky minulé nebo pokračující koordinace nebo usnadňujících postupů, anebo jedna ze spojujících se stran má před spojením 50% nebo větší podíl na trhu.[87]

114.     Pokud jsou pak splněna kritéria definovaná v předcházejících dvou odstavcích, má Úřad u horizontálních spojení soutěžitelů předběžně za to, že spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže, pokud jeho šetření neprokáže opak.

115.     Z výše identifikovaného tržního postavení spojujících se soutěžitelů vyplývá, že posuzované spojení soutěžitelů na trzích v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje značkových nealkoholických nápojů na území České republiky má horizontální charakter, když na většině z nich společný tržní podíl spojujících se stran je výrazně pod hranicí 25 %, která představuje ve smyslu § 17 odst. 3 tzv. safe harbour, to znamená, že Úřad při jejím nepřekročení obvykle nespatřuje obavy z narušení hospodářské soutěže. Současně na většině z předmětných trhů je rovněž naplněn tzv. safe harbour definovaný v Pokynech pro posuzování horizontálních spojení soutěžitelů pro úroveň koncentrace trhu a její změnu v důsledku realizace posuzované transakce.

116.     Na těchto vymezených trzích narušení hospodářské soutěže tak podle šetření Úřadu nehrozí. Tomu nasvědčuje relativně nízký tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele, výsledky hodnocení stupně koncentrace a jeho změny v důsledku realizace navrhované transakce, to vše ve spojení se skutečností, že se spojení neúčastní potenciální zájemce o vstup na trh nebo podnik s malým podílem na trhu, který nedávno vstoupil na trh, žádná ze spojujících se stran není významným inovátorem, neexistuje významné vzájemné vlastnictví podílů mezi účastníky trhu, žádný ze spojujících se podniků nepředstavuje individualistický podnik s vysokou pravděpodobností narušení koordinovaného chování, neexistují známky minulé nebo pokračující koordinace ani žádná ze spojujících se stran nemá před spojením 50% nebo větší podíl na trhu.

117.     Výjimku tvoří trh výroby a velkoobchodního prodeje značkových kolových nápojů distribuovaných skrze on-trade prodejní kanál a trh výroby a velkoobchodního prodeje značkových ochucených vod distribuovaných skrze off-trade prodejní kanál.

118.     Na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových kolových nápojů distribuovaných skrze on-trade prodejní kanál Skupina Kofola již před spojením dosahovala tržního podílu ve výši přibližně [45 55] %. Nicméně s ohledem na skutečnost, že Nabývaný soutěžitel na daném trhu působil pouze okrajově (jeho tržní podíl činil cca [0 5] %), a to ještě spíše jen regionálně, je splněn tzv. safe harbour definovaný v Pokynech pro posuzování horizontálních spojení soutěžitelů pro úroveň koncentrace trhu a její změnu v důsledku realizace posuzované transakce. Předmětné spojení tak nepředstavuje na daném trhu podstatnou změnu a spojením vzniklý subjekt bude nadále vystaven tlaku dvou nejvýznamnějších konkurentů, Skupiny Coca-cola a Skupiny KMV.   

119.     Na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových ochucených vod distribuovaných skrze off-trade prodejní kanál v důsledku realizace navrhované transakce není splněn ani jeden z výše identifikovaných vyvratitelných předpokladů nenarušení hospodářské soutěže, když spojením vzniklý soutěžitel bude mírně přesahovat hranici 25 % ([25 35] %) a současně předmětný trh je z hlediska ukazatele HHI vysoce koncentrován a změna míry koncentrace v důsledku realizace bude mírně vyšší než 150 ([nad 150]). Spojení soutěžitelů ale ani na tomto trhu nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže, neboť dochází pouze k mírnému posílení postavení druhého nejsilnějšího soutěžitele, který bude mít stále výrazný odstup za jednoznačným leaderem trhu (Skupinou KMV). O tom svědčí i skutečnost, že, pokud by tržní podíly Skupiny Kofola byl nižší již o pouhých [0 5]%, již by podmínky pro aplikaci předmětného safe harbouru definovaného v Pokynech pro posuzování horizontálních spojení soutěžitelů pro úroveň koncentrace trhu a její změnu v důsledku realizace posuzované transakce byly naplněny.  

120.     S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže na trzích v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje značkových nealkoholických nápojů.

III.2.2 Trh značkových sirupů dodávaných prostřednictvím off-trade distribučního kanálu na území České republiky

121.     V případě hodnocení tržních podílů jednotlivých soutěžitelů na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových sirupů distribuovaných v České republice prostřednictvím off-trade prodejního kanálu vycházel jednak z informací obdržených ze strany Účastníka řízení o velikosti prodejů spojujících se soutěžitelů, jednak z informací o oblasti nealkoholických nápojů od společnosti AC Nielsen[88] a dále informací od všech podstatných výrobců značkových sirupů v České republice, které v průběhu správního řízení oslovil se žádostí o poskytnutí informací.[89]

122.     Na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových sirupů dodávaných na území České republiky prostřednictvím off-trade distribučního kanálu, do kterého náleží všechny značkové sirupy bez ohledu na množství ovocné složky v nich obsažené, působí oba spojující se soutěžitelé, když Skupina Kofola nabízí produkty pod značkou Jupí, zatímco Nabývaný soutěžitel produkty pod značkou FressshKorunní.[90]

123.     Prodeje těchto produktů Skupiny Kofola na území České republiky představovaly v roce 2018 cca [35 45]% tržní podíl, podíl Nabývaného soutěžitele činil cca [0 5] %. Společný tržní podíl spojením vzniklého subjektu tak v roce 2018 dosahoval cca [45 55] %.

124.     Na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových sirupů dodávaných na území České republiky prostřednictvím off-trade distribučního kanálu mezi nejvýznamnější konkurenty spojujících se soutěžitelů náleží Skupina KMV[91] a společnost LINEA NIVNICE, a.s. (dále jen „LINEA“),[92] jejichž individuální podíly činily 15 – 25 %, dále společnosti MASPEX Czech s.r.o. (dále jen „MASPEX“),[93] jehož podíl představoval 5 – 15 %, VESETA spol. s r.o. (dále jen „VESETA“)[94] a NELI, a.s. (dále jen „NELI“),[95] které disponovaly individuálními tržními podíly ve výši 0 – 5 %.

125.     Hodnota HHI tomto trhu by po spojení činila 2000 – 3000 a změna HHI (Delta) by se rovnala [nad 150].

126.     Posuzovaná transakce tak představuje na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových sirupů dodávaných na území České republiky prostřednictvím off-trade distribučního kanálu mírné posílení nejsilnějšího tržního subjektu, neboť Skupina Kofola již před realizací navrhované transakce disponuje z hlediska tržního podílu výrazným náskokem před svými nejbližšími konkurenty, jimiž jsou Skupina KMV a společnost LINEA. Naopak Nabývaný soutěžitel z hlediska výše jím dosahovaného tržního podílu představuje jednoho z menších soutěžitelů, přičemž v důsledku realizace navrhované transakce tak nedochází k podstatnému navýšení odstupu Skupiny Kofola před jejími konkurenty.   

127.     Úřad se rovněž zabýval možným užším členěním trhu značkových sirupů dle obsahu ovocné složky, a to na značkové sirupy s obsahem ovocné složky do a nad 1 %,[96] 5 %[97] a 10 %.[98] Údaje o výši tržních podílů spojujících se stran, úrovni koncentrace daného subtrhu a její změnu v důsledku realizace navrhované transakce jsou uvedeny v Tabulce č. 2.

 

Obsah ovocné šťávy

≤ 1 %

>1.1 %

≤ 5 %

>5.1 %

≤ 10 %

>10.1 %

TP Skupiny Kofola

[55 65] %

[5 – 15] %

[55 65] %

[5 – 15] %

[45 55] %

[5 – 15] %

TP Nabývaného soutěžitele

[0 5]%

[5 – 15]%

[0 5]%

[5 – 15] %

[0 5]%

[0 5]%

TP Součet

[55 65] %

[15 – 25] %

[55 65] %

[15 – 25] %

[45 55] %

[5 – 15] %

HHI po spojení

4 – 5 tis.

2 – 3 tis.

3 – 4 tis.

2 – 3 tis.

3 – 4 tis.

2 – 3 tis.

Delta

[pod 150]

[pod 150]

[pod 150]

[pod 150]

[nad 150]

[pod 150]

Tabulka 2 – Propočet tržních podílů u ukazatele koncentrace HHI při variantách členění značkových sirupů dle obsahu podílu ovocné složky.

128.     V souvislosti s údaji uvedenými v Tabulce č. 2 Úřad opětovně odkazuje na tzv. safe harbours, při nichž Úřad obvykle nespatřuje obavy z narušení hospodářské soutěže. Pokud jde o velikost tržních podílů, jestliže společný podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu nepřesáhne 25 %, má se za to, že jejich spojení nemá za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.[99] Problémy v oblasti hospodářské soutěže při posuzování horizontálních spojení rovněž pravděpodobně nevyvstanou na trhu s hodnotou HHI po spojení pod 1000 bodů, ani v případě spojení s hodnotou HHI po spojení mezi 1000 a 2000 a Delta pod 250, resp. v případě spojení s výší HHI po spojení nad 2000 a Delta pod 150.[100] Uvedené neplatí v případě existence zvláštních okolností, např. v podobě jednoho nebo více z těchto faktorů: spojení se účastní potenciální zájemce o vstup na trh nebo soutěžitel s malým podílem na trhu, na který ale nedávno vstoupil; jedna nebo více spojujících se stran jsou významnými inovátory, jejichž metody se nepromítají do podílů na trhu; existuje významné vlastnictví podílů mezi účastníky trhu; jeden ze spojujících se podniků je soutěžitel typu maverick[101] s vysokou pravděpodobností narušení koordinovaného chování; existují známky minulé nebo pokračující koordinace nebo usnadňujících postupů, anebo jedna ze spojujících se stran má před spojením 50% nebo větší podíl na trhu.[102]

129.     Z Tabulky č. 2 v tomto kontextu vyplývá, že navrhované spojení soutěžitelů není způsobilé podstatně narušit hospodářskou soutěž ani v případech, kdyby relevantní trhy v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje značkových sirupů byly alternativně vymezeny jako trhy výroby a velkoobchodního prodeje značkových sirupů s podílem ovocné složky nad 1,1 %, 5,1 % nebo 10,1 % prodávaných v České republice prostřednictvím off-trade distribučního kanálu, neboť na takto alternativně vymezených relevantních trzích spojením vzniklý soutěžitel bude dosahovat tržního podílu nižšího než 25 % a v důsledku realizace spojení dojde i k relativně malé změně úrovně koncentrace trhu (s výší Delta pod 150). Spojující se soutěžitelé představují z hlediska tržního podílu vždy čtvrtý a pátý nebo šestý nejsilnější subjekt, přičemž spojením vzniklý soutěžitel na těchto alternativně vymezených relevantních trzích bude čelit třem konkurenčním subjektům (společnostem MASPEX a LINEA a Skupině KMV), jejichž tržní podíl je srovnatelný nebo dokonce větší, než bude dosahovat Skupina Kofola po realizaci navrhované transakce.  

130.     Na alternativně vymezených relevantních trzích výroby a velkoobchodního prodeje značkových sirupů s podílem ovocné složky do 1 % nebo 5 % prodávaných prostřednictvím off-trade distribučního kanálu představuje Skupina Kofola jednoznačného leadera, jehož tržní podíl přesahoval 50 % a byl několikanásobně vyšší než podíl nejbližších konkurentů, společnosti LINEA a Skupiny KMV (s individuálními podíly ve výši 5 – 15%). Naopak Nabývaný soutěžitel na takto vymezených trzích představuje jednoho z velmi malých soutěžitelů (sedmého, resp. devátého nejsilnějšího soutěžitele). V důsledku realizace navrhovaného spojení tak na těchto alternativně vymezených trzích nedochází k podstatné změně struktury trhu, když tržní podíl Nabývaného soutěžitele se pohyboval pouze v řádu desetin procenta.      

131.     I na alternativně vymezeném relevantním trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových sirupů s podílem ovocné složky do 10 % prodávaných prostřednictvím off-trade distribučního kanálu představuje Skupina Kofola jednoznačného leadera, jehož tržní podíl přesahoval 50 % a byl několikanásobně vyšší podíl nejbližších konkurentů, zejména společnosti LINEA, která dosahovala tržního podílu 15 – 25 %, a Skupiny KMV s 5 – 15% tržním podílem. Naopak Nabývaný soutěžitel na takto vymezených trzích představuje jednoho z menších soutěžitelů (šestého nejsilnějšího soutěžitele), když srovnatelného podílu ještě dosahují další dva mírně menší konkurenti. V důsledku realizace navrhovaného spojení ani na tomto alternativně vymezeném trhu tak nedochází k podstatné změně struktury trhu.

132.     Úřad rovněž zkoumal hospodářskou a finanční sílu spojujících se soutěžitelů a jejich nejbližších konkurentů v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje značkových sirupů, tj. Skupiny KMV a společností LINEA, MASPEX a VESETA. Pokud jde o finanční a hospodářskou sílu spojujících se soutěžitelů ve spojením dotčené oblasti výroby a velkoobchodního prodeje značkových sirupů v České republice, spojující se soutěžitelé jsou vystaveni konkurenci ze strany jednak tuzemských výrobců a jednak soutěžitelů, kteří jsou součástí nadnárodních podnikatelských uskupení.

133.     Porovnání výše obratů v České republice, jež dosáhly jednotlivé podnikatelské skupiny, které jsou na území České republiky významným způsobem aktivní v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje značkových sirupů, Úřad zjistil, že v dané oblasti působí jeden soutěžitel (Skupina KMV), jehož obrat v České republice výrazně přesahuje obrat spojením vzniklého soutěžitele. Skupina Kofola před i po realizaci posuzované transakce byla a bude představovat z pohledu obratu dosažené v České republice druhý nejsilnější subjekt. Ostatní soutěžitelé, včetně Nabývaných společností pak na území České republiky dosahovali nižších obratů. Nabývaný soutěžitel[103] pak z pohledu obratů dosažených v České republice nepředstavuje blízkého konkurenta Navrhovatele, když všichni výše identifikovaní výrobci značkových sirupů dosahovali srovnatelných, resp. vyšších obratů.[104]

134.     Úřad se rovněž v rámci posouzení transakce zabýval i konkurenční blízkostí spojujících se soutěžitelů a jejich konkurentů pomocí porovnání měsíčního vývoje průměrných cen značkových sirupů v kategoriích značkových sirupů s obsahem ovocné složky do 1 %, 5,1 % - 10 % a 10,1 % - 20 %, které prodávají obě spojující se strany, a to za období leden 2016 až srpen 2019, viz Grafy č. 3, 4 a 5.

 

Graf 3 – Cenový vývoj značkových sirupů kategorie 0 – 10 % obsahu ovocné šťávy u vybraných společností za období 2016 – 2019

135.     Z informací uvedených v Grafu č. 3 vyplývá, že ceny značkových sirupů spojujících se soutěžitelů s podílem ovocné složky do 1 % jsou si navzájem nejbližší a současně nejvyšší ze všech značkových sirupů nabízených v tomto segmentu. Nicméně s ohledem na skutečnost, že sirupy Nabývaných soutěžitelů (značka Fresssh) nepředstavují významnou konkurenci sirupům prodávaným Skupinou Kofola, neboť jsou již před spojením vůbec nejdražší značkou mezi značkovými sirupy obsahujícími maximálně 1 % ovocné složky, jejich tržní podíl je zcela marginální ([0 5]) a navíc jsou nabízeny zejména lokálně, a to pouze na území Moravy a Slezska, skutečnost, že ceny spojujících se stran jsou si navzájem blízké, nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.

 

Graf 4 – Cenový vývoj značkových sirupů kategorie 5.1 – 10 % obsahu ovocné šťávy u vybraných společností za období 2016 – 2019

136.     Z informací uvedených v Grafu č. 4 vyplývá, že ceny značkových sirupů spojujících se soutěžitelů s podílem ovocné složky od 5,1 % do 10 % si navzájem blízké nejsou, když po většinu sledovaného období (vyjma období od prosince 2018 do dubna 2019) cena tohoto typu sirupů Skupiny Kofola patřila k těm vyšším (druhá nejvyšší), zatímco sirupy Nabývaného soutěžitele z hlediska ceny nejvíce soupeřily opozici nejlevnější značky s cenami produktů dvou jiných konkurentů. Obdobné závěry pak platí i pro ceny značkových sirupů s podílem ovocné složky od 10,1 % do 20 %, když Skupina Kofola po většinu ze sledovaného období v předmětném segmentu nabízela druhou nejdražší značku sirupů, zatímco Nabývaný soutěžitel soupeřil se dvěma konkurenty o pozici druhé nejlevnější značky.

 

Graf 5 – Cenový vývoj značkových sirupů kategorie 10.1 – 20 % obsahu ovocné šťávy u vybraných společností za období 2016 – 2019

137.     Posuzovaným spojením soutěžitelů tak na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových sirupů dodávaných na území České republiky prostřednictvím off-trade distribučního kanálu dochází k pouze mírnému navýšení tržního podílu Skupiny Kofola, která představuje již v době před realizací navrhované transakce na trhu nejsilnější subjekt. S ohledem na skutečnost, že ale Nabývaný soutěžitel představuje jednoho z několika menších soutěžitelů, když srovnatelného nebo dokonce vyššího (a to někdy i výrazně) tržního podílu dosahuje dalších pět konkurenčních subjektů, které náleží mezi podnikatelské subjekty, jež dosahují srovnatelných či ještě vyšších celkových obratů než Nabývané společnosti, předmětné spojení na tomto trhu nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže.

138.     Uvedený závěr platí i za předpokladu platnosti výše naznačeného alternativního členění relevantních trhů v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje značkových sirupů dodávaných na území České republiky prostřednictvím off-trade distribučního kanálu, neboť spojující se soutěžitelé dosahují buď relativně malých tržních podílů (maximálně kolem 15 %) a současně jsou vystaveni konkurenci minimálně tří srovnatelných nebo dokonce z hlediska tržního podílu silnějších subjektů, nebo Skupina Kofola již v době realizace navrhované transakce představuje jednoznačně nejsilnější tržní subjekt, ale v důsledku spojení dochází pouze k nepatrnému navýšení jejího tržního podílu.

139.     Úřad se rovněž zabýval analýzou faktorů zvyšujících pravděpodobnost vzniku možných negativních koordinovaných účinků posuzovaného spojení soutěžitelů na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových sirupů dodávaných v České republice prostřednictvím off-trade prodejního kanálu. Při tomto posouzení Úřad podpůrně přihlédl k pravidlům stanoveným v Pokynech pro posuzování horizontálních spojení.   

140.     Obecně lze konstatovat, že spojení soutěžitelů na koncentrovaném trhu může významně poškodit účinnou hospodářskou soutěž, protože zvyšuje pravděpodobnost, že soutěžitelé budou schopni koordinovat své chování a zvyšovat ceny, dokonce bez uzavírání dohod nebo uchylování se ke společnému postupu.

141.     Obvykle totiž platí, že čím je hospodářské prostředí jednodušší a stabilnější, tím snadněji soutěžitelé dosahují společného chápání podmínek koordinace. Je například snadnější koordinovat malý počet hráčů než velký. Snadnější je rovněž koordinovat ceny při relativně stabilní poptávce a dodavatelských podmínkách než v situaci, kdy se tyto faktory nepřetržitě mění. V této souvislosti může kolísající poptávka, značný vnitřní růst některých soutěžitelů na trhu nebo častý vstup nových soutěžitelů naznačovat, že současná situace není natolik stabilní, aby učinila koordinaci pravděpodobnou.

142.     Soutěžitelé dosáhnou koordinace snadněji, je-li jejich postavení relativně symetrické, zejména pokud jde o strukturu nákladů, podíly na trhu, úrovně kapacit a úroveň vertikální integrace. Strukturální vazby, jako je vzájemné vlastnictví podílů nebo účast ve společných podnicích, mohou též napomáhat sjednocování pobídek koordinujících podniků.

143.     Lze tedy shrnout, že mezi faktory zvyšující pravděpodobnost koordinace chování soutěžitelů patří zejména symetrické tržní postavení, stabilní a neelastická poptávka, vysoká tržní transparentnost, produktová homogenita, obdobná struktura nákladů a rovněž existence strukturálních a smluvních vazeb mezi soutěžiteli na trhu.

144.     K jednotlivým faktorům možné koordinace Úřad uvádí následující. 

145.     V případě trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových sirupů dodávaných v České republice prostřednictvím off-trade prodejního kanálu nejsou veřejně známé ceny, za které nakupují jednotliví odběratelé. Tyto jsou výsledkem individuálních jednání odběratelů s výrobci předmětných produktů, přičemž do ceny sirupů pak vstupuje vícero faktorů, jako např. slevy či bonusy poskytnuté prodejcem odběratelům. Podmínka tržní transparentnosti tak není ve spojením dotčené oblasti výroby a velkoobchodního prodeje značkových nealkoholických nápojů splněna.

146.     Stejně tak lze s ohledem na širokou nabídku různých druhů značkových nealkoholických nápojů, které jsou definovány různými charakteristikami, konstatovat, že spojením dotčený trh výroby a velkoobchodního prodeje značkových sirupů dodávaných v České republice prostřednictvím off-trade prodejního kanálu nenabízí homogenní produkt. Jednotlivé produkty značkových sirupů se od sebe liší jednak značkou, obsahem ovocné složky či cenou. Podmínka homogenity zde tedy rovněž není splněna.[105]

147.     Pokud jde o posouzení stability, resp. dynamičnosti výše uvedeného trhu, lze konstatovat, že na nich nedochází k výrazným výkyvům v objemu poptávky, spotřeba sirupů je v čase relativně stabilní, v posledních letech spíše klesající.

148.     Shora uvedená kritéria tedy spíše nenasvědčují možnosti vzniku koordinovaných účinků, což rovněž potvrzuje struktura trhu, která je charakterizována nesymetrickým tržním postavením soutěžitelů na předmětném trhu. Podmínka symetrického tržního postavení tedy rovněž není v případě tohoto spojení soutěžitelů splněna.

149.     V posuzovaném případě rovněž není splněna podmínka strukturálních vazeb, jako je existence majetkových vazeb mezi soutěžiteli působícími ve spojením dotčené oblasti.

150.     Z výše uvedených důvodů má Úřad za to, že postavení spojením vzniklého soutěžitele na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových sirupů dodávaných v České republice prostřednictvím off-trade prodejního kanálu nebude takové, aby mu umožňovalo bez dalšího, tedy bez dohody či jednání ve vzájemné shodě ve smyslu § 3 zákona, úspěšně koordinovat soutěžní chování s ostatními subjekty, které by mohlo vyústit například ve zvýšení hladiny cen značkových nealkoholických nápojů.

IV. Námitky konkurentů spojujících se soutěžitelů

151.     Úřad v průběhu správního řízení obdržel námitky dvou konkurentů spojujících se soutěžitelů, a to společností Coca-Cola a Mattoni. K námitkám společnosti Coca-Cola se Úřad vyjádřil již výše v kapitole III.2.1.2 tohoto rozhodnutí.

152.     Společnost Mattoni pak ve svých námitkách, které byly Úřadu postupně zaslány ve dvou podáních označených „NÁMITKY PROTI SPOJENÍ SOUTĚŽITELŮ KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S./ONDRÁŠOVKA A.S. A KARLOVARSKÁ KORUNNÍ S.R.O.“ ze dne 21. ledna 2020[106] (dále jen „Podání Mattoni 1“) a „DOPLNĚNÍ NÁMITEK PROTI SPOJENÍ SOUTĚŽITELŮ KOFOLA ČESKOSLOVENSKO A.S./ONDRÁŠOVKA A.S. A KARLOVARSKÁ KORUNNÍ S.R.O.“ ze dne 13. 2. 2020 (dále jen „Podání Mattoni 2“).[107] Podání Mattoni 2 rovněž obsahovalo ekonomickou studii „The Competitive Assessment of the Kofola/Ondrašovka/Karlovarská Korunní Transaction in the Czech Syrup Market“ vypracovanou společností Charles River Associates (dále jen „Studie CRA“).[108]

153.     V Podání Mattoni 1 stěžovatel namítal, že posuzované spojení soutěžitelů bude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a to zejména proto, že jím vznikne, resp. bude posíleno, dominantní postavení Skupiny Kofola (i) na relevantním trhu sirupů určených k ředění vodou na území České republiky, a (ii) relevantním trhu balených ochucených nealkoholických nápojů na bázi pitné vody dodávaných prostřednictvím on-trade distribučního kanálu na území České republiky.

154.     V souvislosti se vznikem, resp. posílením, dominantního postavení Skupiny Kofola na relevantním trhu sirupů určených k ředění vodou na území České republiky a relevantním trhu balených ochucených nealkoholických nápojů na bázi pitné vody dodávaných prostřednictvím on-trade distribučního kanálu na území České republiky společnost Mattoni konstatovala, že Skupina Kofola na těchto trzích dosahuje tržního podílu pohybujícího se kolem 45 %, přičemž disponuje výrazným náskokem před ostatními konkurenty. V důsledku realizace navrhované transakce pak tento náskok bude ještě navýšen o další cca 2 %. V této souvislosti společnost Mattoni se odkázala na analýzu Úřadu provedenou v Rozhodnutí KMV, konkrétně na body 300 a 601 tohoto rozhodnutí, ve kterých Úřad konstatoval obavu z podstatného narušení hospodářské soutěže na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových ochucených vod prodávaných prostřednictvím off-trade prodejního kanálu, ačkoli v důsledku tehdy posuzovaného spojení soutěžitelů docházelo k menšímu nárůstu tržního podílu než v případě posuzovaném v rámci tohoto správního řízení.  

155.     Stěžovatel v Podání Mattoni 1 dále uvedl, cit. „Aniž by společnost Mattoni souhlasila s tvrzeními i Kofoly uplatněnými v rámci správního řízení vedeného Úřadem pod sp.  zn.  ÚOHS-S0152/2018/KS o negativních konglomerátních účincích zvýšením portfoliové síly spojujících se soutěžitelů, konstatuje, že v intencích těchto tvrzení a soutěžních závěrů povede Spojení k negativním konglomerátním účinkům, na něž by Kofolou poukazováno…“.

156.     Tyto uvedené námitky pak společnost Mattoni rozvedla v Podání Mattoni 2. K možným konglomerátním účinkům plynoucím z posuzovaného spojení soutěžitelů společnost Mattoni zopakovala námitky Skupiny Kofola uplatněné v rámci Řízení KMV/PEPSI a tvrdila, že zejména

a.    realizací navrhované transakce dojde nejen ke snížení konkurenčního tlaku na značky z portfolia Skupiny Kofola ze strany značek Nabývaného soutěžitele, ale zejména ke koncentraci dlouhodobě zavedených a známých značek z produktově širokého portfolia Skupiny Kofola se značkami Nabývaných společností, čímž dojde k prohloubení portfoliové Navrhovatele na předmětných relevantních trzích,

b.    realizace posuzovaného spojení soutěžitelů způsobí jednak nekoordinované účinky a jednak povede k celkovému posílení pozice Skupiny Kofola vůči odběratelům, jelikož tato bude moci poskytnout ještě širší portfolio výrobkových značek,

c.    Skupina Kofola bude moci lépe strukturovat cenotvorbu jednotlivých značek a bude moci v případě potřeby vytvořit levnější „diskontní“ značku, dělit zisky a ztráty mezi jednotlivými značkami apod.,

d.    Skupina Kofola bude mít širší možnosti při realizaci promočních a marketingových akcí a bude jí umožněno střídat spotřebitelské akce a bez vlastních ztrát tak udržovat cenu nealkoholických nápojů z jejího portfolia dlouhodobé pod cenou konkurenčních soutěžitelů,

e.    Skupina Kofola bude mít možnost lépe využívat společné prostředky cenové konkurence, jako např. poskytování společných množstevních slev apod., což povede k tomu, že odběratelé budou pro získání množstevních slev motivováni k velkoobjemovým odběrům, a tím budou vytlačovaní konkurenční dodavatelé, kteří nebudou schopni ekonomicky konkurovat Spojením vzniklému subjektu,

f.     Skupina Kofola bude mít dále po realizaci posuzované transakce daleko širší možnosti využívat pro své značky sycených nealkoholických nápojů společné prostředky necenové konkurence (těmi jsou např. spojování marketingových a promočních akcí, společné umisťování jednotlivých značek na prodejnách apod.), a  

g.    podstatně se zvýší potenciál Skupiny Kofola pro realizaci vázaných prodejů v rámci předmětného relevantního trhu, a dojde tak k rozšíření tržní síly Skupiny Kofola i na další méně známe produktové značky a vznikne reálná hrozba, že Skupina Kofola odmítne veškeré dodávky jako celek těm odběratelům, kteří by neměli zájem o některou ze značek z portfolia Kofoly nebo by měli zájem jen o některé značky.

157.     Současně společnost Mattoni uvedla s odkazem na námitky Skupiny Kofola v Řízení KMV, že v důsledku realizace posuzované transakce dojde ke zvýšení bariér vstupu na dotčené trhy a dojde ke snížení stávající nabídky značek nealkoholických nápojů, a tím pádem ke snížení výběru pro koncové spotřebitele.

158.     V souvislosti se námitkou vznesenou v Podání Mattoni I související s údajným vznikem, resp. posílením, dominantního postavení Skupiny Kofola na relevantním trhu sirupů určených k ředění vodou na území České republiky, stěžovatel konstatoval, že nesouhlasí s členěním trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových sirupů podle obsahu ovocné složky, přičemž poukazuje na Rozhodnutí KMV, ve kterém Úřad rovněž nečlenil trh výroby a velkoobchodního prodeje džusů podle podílu ovocné složky v nich. Na druhou stranu společnost KMV uvedla, že pokud by Úřad chtěl přesto členit trh sirupů podle obsahu ovocné složky, předmětná dělící hranice podílu ovocné složky v sirupu by měla být 10 %, popř. trh by mohl být vymezen jako trh sirupů prodávaných v maloobchodním prodeji za 30 – 50 Kč/l. Pokud by pak Úřad takto vymezil relevantní trhy výroby a velkoobchodního prodeje značkových sirupů, opět by dle názoru společnosti Mattoni posuzované spojení vzbuzovalo obavy z narušení hospodářské soutěže, neboť by docházelo k posílení již v současnosti nejsilnějšího soutěžitele na trhu, který má výrazný náskok před ostatními konkurenty.

159.     Své obavy z narušení hospodářské soutěže společnost Mattoni dokládá tzv. GUPPI (tzv. „gross upward pricing pressure index“) analýzou, která je soutěžními úřady běžně používána ke kvantifikaci negativních důsledků spojení soutěžitelů v podobě zvýšení cen. Ze Studie CRA totiž dle společnosti Mattoni vyplývá, že posuzované spojení implikuje výrazné zvýšení cen sirupů, protože spojením vzniklý subjekt bude pod tlakem pohnutek ke zvýšení cen sirupů značky Korunní, a to pro jednotlivé alternativní vymezení trhů v rozpětí o 7 – 10 %.

160.     K jednotlivým námitkám společnosti Mattoni Úřad uvádí následující.

161.     Ve vztahu k obavám společnosti Mattoni ze vzniku nebo posílení dominantního postavení Skupiny Kofola na trhu výroby a velkoobchodního prodeje balených značkových ochucených nealkoholických nápojů na bázi pitné vody dodávaných prostřednictvím on-trade distribučního kanálu na území České republiky Úřad konstatuje, že do značkových balených ochucených nápojů, které se prodávají prostřednictvím on-trade distribučního kanálu, jsou zahrnuty tři základní produktové kategorie produktů, a to kolové nápoje, toniky a tzv. OCSD nápoje. Jak potvrdilo šetření Úřadu provedené v Řízení KMV, tržní subjekty ve velké většině tyto tři produktové kategorie nepovažovaly za vzájemně zastupitelné,[109] a tudíž by měly představovat samostatné relevantní trhy. Ostatně i samotná Skupina KMV v rámci Řízení KMV/PEPSI v návrhu na povolení spojení tvrdila, že kolové nápoje, toniky a OCSD nápoje představují samostatné relevantní trhy, a to i v rámci on-trade distribučního kanálu.[110] Tomuto závěru navíc odpovídá i skutečnost, že v rámci jednotlivých produktových kategorií zaujímají spojující se strany výrazně odlišného postavení.[111]

162.     Z uvedeného vyplývá, že hodnocení potenciálních dopadů navrhovaného spojení soutěžitelů na úrovni výroby a velkoobchodního prodeje značkových ochucených nealkoholických nápojů na bázi pitné vody dodávaných prostřednictvím on-trade distribučního kanálu na území České republiky není relevantní, protože takový trh obsahuje produkty, které na sebe nevyvíjejí konkurenční tlak. Při hodnocení dopadů vzniku kontroly nad Nabývaným soutěžitelem ze strany Skupiny Kofola pak Úřad postupoval tak, že zhodnotil dopady na jednotlivých trzích kolových nápojů, toniků i OCSD nápojů a zjistil, že na takto vymezených trzích spojení nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže.[112]   

163.     K obavám společnosti Mattoni ze vzniku nebo posílení dominantního postavení Skupiny Kofola na relevantním trhu sirupů určených k ředění vodou na území České republiky Úřad v detailu odkazuje na kapitolu IV.2.2 tohoto rozhodnutí, v jejímž rámci Úřad dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových sirupů dodávaných na území České republiky prostřednictvím off-trade prodejního kanálu.

164.     K argumentu společnosti Mattoni, že v rámci Rozhodnutí KMV Úřad spatřoval obavy z narušení hospodářské soutěže na trhu (segmentu) výroby a velkoobchodního prodeje značkových ochucených vod dodávaných prostřednictvím off-trade distribučního kanálu, přičemž Skupina KMV na tomto trhu (segmentu) dosahovala tržního v obdobné výši, jako činí tržní podíl Skupiny Kofola trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových sirupů dodávaných na území České republiky prostřednictvím off-trade prodejního kanálu, a navýšení tohoto tržního podílu v důsledku realizace spojení soutěžitelů posuzovaného v Řízení KMV/PEPSI bylo nižší, než je v současném případu, Úřad uvádí následující.    

165.     V Řízení KMV/PEPSI bylo zjištěno, že na trhu (segmentu) výroby a velkoobchodního prodeje značkových ochucených vod dodávaných prostřednictvím off-trade distribučního kanálu kromě Skupiny KMV působil pouze jeden soutěžitel s významnějším tržním podílem, který navíc disponoval výrazně nižší finanční silou než Skupina KMV. Ostatní konkurenti pak zaujímali jen velmi malého tržního podílu.[113] Současně Úřad v Rozhodnutí KMV konstatoval, že v důsledku v Řízení KMV/PEPSI posuzovaného spojení soutěžitelů měl z trhu odejít jeden z konkurentů Skupiny KMV, který patřil mezi největší výrobce nealkoholických nápojů a který navíc disponoval podstatnou finanční silou, která mj. vyplývala z toho, že byl součástí podnikatelské skupiny, jež byla celosvětově aktivní v oblasti výroby nealkoholických nápojů.[114] Tudíž soutěžitel, nad kterým nabývala kontrolu Skupina KMV, představoval potenciálně významného konkurenta Skupiny KMV.

166.     Současně pak ochucené vody na území České republiky byly vyráběny zejména z minerálních (v menším rozsahu i pramenitých) vod. Z Rozhodnutí KMV, odst. 394 – 403, pak vyplývá, že potřeba vlastnictví nebo práv využívání zdrojů minerálních, resp. pramenitých vod, tvoří významné bariéry pro vstup potenciálních soutěžitelů či rozšíření tuzemské kapacity zdrojů, když Skupina KMV v České republice vlastní značnou část komerčně užívaných zdrojů přírodních vod.

167.     Oproti tomu na trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových sirupů dodávaných na území České republiky prostřednictvím off-trade prodejního kanálu působí vícero podstatných soutěžitelů, např. Skupina KMV či společnosti LINEA, MASPEX nebo VESETA, přičemž všichni tito soutěžitelé disponují srovnatelnou, ne-li větší, finanční silou než Nabývaný soutěžitel, přičemž Skupina KMV v tomto ohledu představuje podstatně silnější subjekt i než Skupina Kofola po realizaci posuzované transakce. Na tomto trhu Úřad rovněž nespatřuje tak závažné překážky vstupu, jako tomu bylo v případě trhu výroby a velkoobchodního prodeje značkových ochucených vod dodávaných prostřednictvím off-trade distribučního kanálu.

168.     Z uvedeného tak vyplývá, že mezi konkurenčním prostředím na trzích porovnávanými společností Mattoni panuje podstatný rozdíl, který odůvodňuje odlišné posouzení možných negativních dopadů na hospodářskou soutěž, ačkoli na obou z nich byl nabyvatel kontroly z hlediska tržního podílu jednoznačně nejsilnějším subjektem, jehož postavení v důsledku spojení soutěžitelů se mělo navýšit i o obdobný podíl.

169.     K závěrům vyplývajícím z tzv. GUPPI analýzy obsažené ve Studii CRA Úřad konstatuje následující. Ze závěrů této analýzy vyplývá, že spojením vzniklý subjekt bude potenciálně mít možnost zvýšit ceny sirupů značky Korunní až o 10 %, a to v závislosti na tom, jak by případně měl být vymezený relevantní trh. V této souvislosti je třeba konstatovat, že v důsledku realizace navrhované transakce by potenciálně mohlo dojít k maximálně 10% zvýšení ceny jedné značky sirupů, která však na trhu dosahuje zanedbatelného tržního podílu, když dle všech alternativ vymezení relevantního trhu, pro které v rámci Studie CRA byla sledována GUPPI analýza, tržní podíl Nabývaného soutěžitele činil méně než 3 %. Z tohoto pohledu tudíž, i kdyby k takovému navýšení ceny sirupů značky Korunní skutečně došlo, nelze hovořit o podstatném narušení hospodářské soutěže ve smyslu § 17 odst. 3 zákona. Navíc, jak vyplývá ze Studie CRA, značkové sirupy Nabývaných soutěžitelů nevytváří na sirupy Skupiny Kofola podstatný soutěžní tlak, neboť v důsledku realizace posuzovaného spojení soutěžitelů by mohlo dojít ze strany Skupiny Kofola pouze k marginálnímu zvýšení cen sirupů o méně než 1 %.

170.     Co se týče zbývajících námitek společnosti Mattoni, které poukazují na možné negativní dopady posuzovaného spojení soutěžitelů plynoucí z rozšíření portfolia značek prodávaných Skupinou Kofola, údajného zvýšení bariér vstupu na dotčené trhy a snížení stávající nabídky značek nealkoholických nápojů a tím pádem ke snížení výběru pro koncové spotřebitele, Úřad konstatuje, že tyto námitky stěžovatel převzal z Řízení KMV/PEPSI, ve kterém je předložila Skupina Kofola, přičemž sám tyto nijak dál nerozvedl. V této souvislosti Úřad poukazuje např. na to, že společnost Mattoni nijak neuvedla, jakým způsobem dojde ke zvýšení údajných bariér vstupu na trhy v oblasti výroba a velkoobchodního prodeje nealkoholických nápojů.

171.     Současně ve svých podáních, ve kterých jsou popsány předmětné obavy z narušení hospodářské soutěže, společnost Mattoni tyto obavy sama popřela, když konstatovala, že cit. „Aniž by společnost Mattoni souhlasila s tvrzeními Kofoly uplatněnými v rámci správního řízení vedeného Úřadem pod sp.zn. ÚOHS-S0152/2018/KS o negativních účincích v tomto řízení posuzovaného spojení, v rámci tohoto podání níže rekapituluje tvrzení a soutěžní závěry Kofoly, jelikož v intencích těchto tvrzení a soutěžních závěrů povede Spojení k negativním účinkům, na něž bylo Kofolou poukazováno. Jinými slovy řečeno, pokud jsou níže uvedené tvrzení a soutěžní závěry Kofoly relevantní a platné, což Mattoni popírá, pak implikují protisoutěžní povahu Kofolou notifikovaného Spojení, pro niž by Spojení nemělo být Úřadem povoleno.“[115]    

172.     Tudíž, společnost Mattoni vznáší své námitky proti posuzovanému spojení soutěžitelů, přičemž tyto opírá o tvrzení Skupiny Kofola, které byly předloženy v rámci Řízení KMV/PEPSI. Současně však společnost Mattoni ve svých podáních konstatuje, že s těmito tvrzeními Skupiny Kofoly nesouhlasí, popř. je popírá. Z uvedeného vyplývá, že ani společnost Mattoni se nedomnívá, že by posuzovaná transakce měla vzbuzovat obavy z narušení hospodářské soutěže z důvodu rozšíření portfolia značek prodávaných Skupinou Kofola, zvýšení bariér vstupu na dotčené trhy či snížení stávající nabídky značek nealkoholických nápojů.

173.     Konglomerátními efekty v oblasti výroby a velkoobchodního prodeje značkových nealkoholických nápojů v České republicese Úřad zabýval v Rozhodnutí KMV.[116] Ze šetření Úřadu v rámci Řízení KMV/PEPSI vyplynulo, že i přes posílení portfolia produktů nabízených Skupinou KMV o značky společnosti PEPSICO CZ s.r.o., z nichž některé značky považovali odběratelé za tzv. must have značky, Úřad nepovažoval, a to s ohledem na působení významných konkurentů spojujících se soutěžitelů a malý vlivu šíře portfolia na úspěšnost při vyjednávání o dodávkách nealkoholických nápojů,[117] za pravděpodobné negativní konglomerátní účinky z realizace uvedeného spojení.[118]

174.     Úřad se rovněž zabýval otázkou, zda spojením dochází k významnému navýšení portfolia dodávaných značek ze strany Kofola. V případě značek Nabývaných společností (Ondrášovka, Korunní, Fresssh, Gold Tonic a Šaratica) možno uvést, že v roce 2019 došlo [„obchodní tajemství“] a v případě značky Fresssh se jedná o lokální značku s nízkou penetrací na území České republiky, která je nakupována spíše odběrateli mimo klasických zákazníků HORECA. Navíc společnost Kofola přestala v roce 2019 některé značky distribuovat, a to Rudolfův pramen, Zaječická hořká a Bílinská Kyselka. Naproti tomu došlo k posílení portfoliové síly Skupiny KMV, a to prostřednictvím společnosti PEPSICO CZ, která se stala v tomto roce součástí Skupiny KMV, a dále posílení Skupiny Coca-cola o značku Toma, včetně zdroje vody a výrobního závodu. Úřad uzavírá, že realizací spojení tedy nedochází k významnému posílení portfoliové síly oproti ke konkurenci 

V. Závěr

175.     Po zhodnocení všech skutečností dospěl Úřad k závěru, že předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 16 odst. 2 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.

 

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

 

Otisk úředního razítka

 

 

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

 

Obdrží:

Mgr. Radovan Kubáč, advokát

Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.

Olivova 4

110 00 Praha 1

datová schránka: dg4g4m5

 

Vypraveno dne:

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy  [1] Schválení posuzované transakce ze strany Úřadu.

[2] Společnost Arca převede akcie představující 30% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti ONDRÁŠOVKA.

[3] Společnost Ondrášovka Holding převede akcie představující 70% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti ONDRÁŠOVKA.

[4] Společnost Ondrášovka Holding převede 100% obchodní podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Karlovarská Korunní.

[5] Společnost AETOS a.s. drží ve společnosti Kofola ČS majoritní 67,22% akciový podíl a tuto společnost přímo výlučně kontroluje.

[6] Např. na území České republiky, Slovenské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky, Chorvatské republiky či Ruské federace.

[7] Skupina Kofola nabyla tuto společnost v lednu 2020.

[8] Viz rozhodnutí Úřadu ve věci správního řízení sp. zn. S64/05 KMV/Poděbradka.

[9] Do uvedených relevantních trhů nebylyzahrnuty nealkoholické nápoje džusového typu a další nápoje jako je káva, čaj, mléko.

[10] V případě distribučního kanálu "off-trade" je možno rozlišit (i) tzv. moderní distribuci zahrnující zásobování národních a nadnárodních maloobchodních řetězců a aliancí, u nichž je třeba dodávat předmětné zboží buď na jednotlivá distribuční centra, nebo přímo na jednotlivá prodejní místa, a (ii) tradiční distribuci prostřednictvím sítě velkoskladů, které zajišťují distribuci do konečných prodejních míst, kterými mohou být jednotlivé maloobchodní prodejny, samoobsluhy či pultové prodejny.

[11] Sektor HORECA zahrnuje zařízení typu hotelů, restaurací, kaváren či obdobných zařízení.

[12] Viz též odst. 37 – 43 rozhodnutí vydaného ve správním řízení sp. zn. S64/05 KMV/Poděbradka.

[13] Jež bylo ukončeno rozhodnutím Úřadu č.j.: ÚOHS-S0152/2018/KS-31465/2018/840/ASm KMV BEV CZ/ PEPSICO CZ a PEPSI-COLA SR ze dne 30. 10. 2018 (dále také jen „Rozhodnutí KMV“).

[14] Viz Rozhodnutí KMV, odst. 65.

[15] Viz Rozhodnutí KMV, odst. 103 - 129.

[16] Viz Rozhodnutí KMV, odst. 66.

[17] Viz Rozhodnutí KMV, odst. 133.

[18] Viz Rozhodnutí KMV, odst. 69.

[19] Viz Rozhodnutí KMV, odst. 78.

[20] Viz Rozhodnutí KMV, odst. 94.

[21] Viz Rozhodnutí KMV, odst. 97.

[22] Např. viz Rozhodnutí KMV, odst. 537 – 554.

[23] Viz Rozhodnutí KMV, odst. 68.

[24] Pro účely posouzení případné zaměnitelnosti výše uvedených kategorií sirupů je možné provést test předpokládající hypoteticky malou, avšak trvalou změnu relativních cen, a hodnotící pravděpodobné reakce zákazníků („SSNIP test“). Dle SSNIP testu platí, že otázkou, již je třeba zodpovědět, je, zda by zákazníci stran přešli k snadno dostupným substitutům nebo k dodavatelům sídlícím jinde v reakci na hypoteticky malé (v rozmezí od 5 % do 10 %), avšak stálé zvyšování relativní ceny pro výrobky a uvažované oblasti.

[25] Účastník řízení odkazuje na dokumenty NERUDA, Robert. Relevantní trh a otázky související v teorii a praxi soutěžního práva – 1. část. Právní rozhledy 12/2004: „Relevantní trh má být nejmenším soustředěním výrobků, na něž spotřebitelé reagují“; nebo MELISCHEK, Christian A. The relevant market in international economic law: a comparative antitrust and GATT analysis. Cambridge: Cambridge University Press, 2013. ISBN 978-1107031524, str. 96.

[26] Viz Rozhodnutí KMV, odst. 105.

[27] Viz Rozhodnutí KMV, odst. 106.

[28] Viz zdrojová data AC Nielsen, která obsahují údaje o prodaném množství předmětných produktů v objemovém (v tis. litrech) a finančním (v tis. Kč) vyjádření za jednotlivé měsíce období 2016 – 2019, viz dokument spisu správního řízení č. 29, soubor Excelu „2020-02-05_SYRUP SKU ALL“.

[29] Jedná se o údaje zdrojových dat označené jako [„obchodní tajemství“], viz dokument spisu správního řízení č. 29, soubor Excelu „2020-02-05_SYRUP SKU ALL“.

[30] Společnost Mattoni 1873 a.s. (dále jen „Mattoni“) ze Skupiny KMV stanovisku navrhla, aby Úřad oblast výroby a velkoobchodního prodeje sirupů nečlenil vůbec, popř. aby ji členil na sirupy s obsahem ovocné složky do 10 % a nad 10 %, či alternativně na sirupy prodávané v maloobchodním prodeji v cenovém rozmezí 30 – 50 Kč/l.

[31] Předložených ze strany společnosti Mattoni, viz dokument spisu správního řízení č. 29.

[32] Jednalo se o následné kategorie sirupů, a to sirupů bez obsahu ovocné šťávy, do 5 %, dále 5 – 10 %, 10 – 20 %,         30 – 40 %, 40 – 50 %, 50 – 90 % a 90 – 100 % obsahu ovocné šťávy.

[33] Do této kategorie Úřad rovněž zahrnul ve většině případů i sirupy bez obsahu ovocné složky či ostatní neurčené sirupy uvedené v datovém zdroji společnosti AC Nielsen.

[34] Do této kategorie Úřad rovněž zahrnul ve většině případů i sirupy bez obsahu ovocné složky či ostatní neurčené sirupy uvedené v datovém zdroji společnosti AC Nielsen.

[35] Průměrná cena značkových sirupů s obsahem ovocné šťávy 5,1 – 10 %.

[36] Průměrná cena značkových sirupů s obsahem ovocné šťávy 10,1 – 20 %.

[37] Průměrná cena značkových sirupů s obsahem ovocné šťávy 0 – 1 %.

[38] Průměrná cena značkových sirupů s obsahem ovocné šťávy 1,1 – 5 %.

[39] Např. průměrná ceny u nejbližší cenová kategorie 5 – 10 % je cca o téměř 40 % vyšší než průměrná ceny sirupů s obsahem ovocné složky do 5 %.

[40] Viz zdrojová data AC Nielsen, která obsahují údaje o prodaném množství předmětných produktů v objemovém (v tis. litrech) a finančním (v tis. Kč) vyjádření za jednotlivé měsíce období 2016 – 2019, viz dokument spisu správního řízení č. 29, soubor Excelu „2020-02-05_SYRUP SKU ALL“.

[41] Společnost Mattoni navrhla uvedené alternativní vymezení trhu sirupů v rozmezí ceny 30 – 50 Kč/l vzhledem k tomu, že tato cenová skupiny zahrnuje především značky sirupů s obsahem ovocné složky 0 – 5 % a 5.1 – 10 %, které tvoří nejvýznamnější podíl prodejů značkových sirupů.

[42] Tato kategorie sirupů představovala přibližně 90% podíl na celkovém objemu výroby a prodejů sirupů Skupiny Kofola.

[43] Značkové sirupy Skupiny Kofola v kategoriích sirupů s podílem ovocné složky od 1.1 – 5 % a 5.1 – 10 % představovaly každá cca [„obchodní tajemství“]% podíl na celkovém objemu prodejů sirupů Skupiny Kofola, značkové sirupy Skupiny Kofola v kategorii s obsahem ovocné složky od 10.1 do 20 % tvořily přibližně [„obchodní tajemství“]% podíl na celkovém objemu prodejů sirupů této podnikatelské skupiny.

[44]  Tato kategorie sirupů představovala přibližně [„obchodní tajemství“]% podíl na celkovém objemu výroby a prodejů sirupů Nabývaného soutěžitele.

[45] Značkové sirupy Nabývaného soutěžitele v kategorii sirupů s podílem ovocné složky od 5.1 – 10 % představovaly cca [„obchodní tajemství“]% podíl na celkovém objemu prodejů sirupů tohoto soutěžitele, značkové sirupy Korunní v kategorii s obsahem ovocné složky od 10.1 do 20 % tvořily přibližně [„obchodní tajemství“]% podíl na celkovém objemu prodejů sirupů této Nabývaných společností.

[46] Viz Rozhodnutí KMV, odst. 65.

[47] Viz Rozhodnutí KMV, odst. 69.

[48] Kojenecké vody musí splňovat hygienické normy, jako např. obsah minerálu maximálně do 500 mg/l či obsah dusičnanů do 10 mg.

[49] Viz Rozhodnutí KMV, odst. 77.

[50] Viz Rozhodnutí KMV, odst. 102.

[51] Viz Rozhodnutí KMV, odst. 102.

[52] Viz Rozhodnutí KMV, odst. 97.

[53] Viz dokument spisu správního řízení č. 11.

[54] Viz rozhodnutí Úřadu ve věci správního řízení sp. zn. S64/05 KMV/Poděbradka a ÚOHS-S0152/2018/KS KMV BEV CZ/ PEPSICO CZ a PEPSI-COLA SR.

[55] Předložených ze strany Účastníka řízení, viz dokument správního řízení č. 11.

[56] V roce 2018 probíhala distribuce značky Korunní prostřednictvím společnosti PEPSICO CZ, která se stala v tomto roce součástí Skupiny KMV. [„obchodní tajemství“].

[57] Skupina Coca-Cola je na předmětném trhu aktivní prostřednictvím společnosti značek ROEMERQUELLE, BONAQUA a GLACEAU a nově v roce 2019 i značky Toma.

[58] Skupina KMV na trh vyrábí a distribuuje produkty značek Mattoni, Dobrá Voda a Aquila.

[59] V důsledku realizace spojení posuzovaného v Řízení KMV/PEPSI se společnost PEPSICO CZ stala součástí Skupiny KMV, nicméně realizací závazků, jejichž splněním v Rozhodnutí KMV Úřad podmínil povolení předmětného spojení, došlo v roce 2019 k převodu vodního zdroje, výrobních kapacit a souvisejících aktiv vztahujících se k výrobě pramenitých vod Toma, kterou na trh dodávala společnost PEPSICO CZ,na Skupinu Coca-cola.

[60] Index HHI se vypočítává jako součet čtverců jednotlivých tržních podílů všech soutěžitelů na trhu. Zatímco absolutní úroveň HHI poskytuje prvotní údaj o konkurenčním tlaku na trhu po spojení, změna HHI (tzv. Delta) je užitečným ukazatelem změny úrovně koncentrace trhu přímo vyvolané spojením.

[61] Skupina KMV na subtrhu vyrábí a/nebo distribuuje produkty značek Mattoni, Magnesia, Poděbradka, Dobrá Voda, Aquila a Hanácká kyselka.

[62] Skupina Coca-Cola v roce prodávala značku BONAQUA a od roku 2019 i značku Toma, kterou převzala v důsledku realizace závazků, jejichž splněním v Rozhodnutí KMV Úřad podmínil povolení předmětného spojení, kdy došlo k převodu vodního zdroje, výrobních kapacit a souvisejících aktiv vztahujících se k výrobě pramenitých vod Toma, kterou na trh dodávala společnost PEPSICO CZ.

[63] Skupina Coca-Cola doposud neochucenou balenou vodu, kterou prodávala v České republice, musela dovážet ze zahraničí.

[64] Skupina Kofola pak také i pramenité a kojenecké vody.

[65] Viz dokument spisu správního řízení č. 32.

[66] Jedná se o lokální značku aktivní především na území Moravy a Slezska s nízkou penetrací na území Čech.

[67] Společnost Red Bull je na dotčeném trhu aktivní prostřednictvím produktů značky Red Bull.

[68] Soutěžitel Al Namura je na předmětném trh činný prostřednictvím produktů značky Big Shock!.

[69] Společnost Coca-Cola na předmětném trhu je aktivní prostřednictvím produktů značky Monster.

[70] Jedná se o lokální značku aktivní především na území Moravy a Slezska s nízkou penetrací na území Čech.

[71] Společnost Coca-Cola je na předmětném segmentu aktivní prostřednictvím značek Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Coca-Cola light, Coca-Cola Vanilla a Coca-Cola Zero Cherry.

[72] Společnost PEPSICO CZ je na předmětném segmentu aktivní prostřednictvím značek Pepsi, Pepsi max, Pepsi wild cherry a Pepsi lime.

[73] V důsledku realizace spojení soutěžitelů, které bylo Úřadem posouzeno v rámci Řízení KMV/PEPSI.

[74] Jedná se o lokální značku aktivní především na území Moravy a Slezska s nízkou penetrací na území Čech.

[75] Společnost Coca-Cola je v předmětném segmentu aktivní prostřednictvím značek Kinley.

[76] Jedná se o značky Schweppes a nově nabytá značka Evervess v rámci realizace spojení soutěžitelů posuzovaném v Řízení KMV/PEPSI.

[77] Jedná se o lokální značku aktivní především na území Moravy a Slezska s nízkou penetrací na území Čech.

[78] Společnost Coca-Cola je v dotčeném segmentu aktivní prostřednictvím značek Fanta, Sprite a Kinley.

[79] Skupina KMV nabízí na trhu OCSD nápoje pod značkami Mattoni, Poděbradka, Schweppes, 7up, Evervess, Mirinda a Mountain Dew.

[80] OCSD nápoje značky Koli.

[81] Skupina KMV v dotčeném segmentu vyrábí a/nebo distribuuje produkty zejména značek Mattoni, Magnesia, Dobrá Voda, Poděbradka a Hanácká kyselka.

[82] Např. společnost Coca-cola, která na trhu prodává produkty pod značkou Bonaqua a od roku 2019 i značkou Toma.

[83] Zveřejněno v Úředním věstníku Evropských společenství, viz Official Journal C 31, ze dne 5. 2. 2004, str. 5 – 18.

[84] Viz § 17 odst. 3 zákona.

[85] Viz Pokyny pro posuzování horizontálních spojení, body 19. a 20.

[86] Za soutěžitele typu maverick je označován soutěžitel, který má motivaci odchylovat se od chování ostatních soutěžitelů na trhu, a je tak schopen svým chováním narušovat případnou koordinaci jednání ostatních soutěžitelů.

[87] Viz Pokyny pro posuzování horizontálních spojení, bod 20.

[88] Viz dokument spisu správního řízení č. 29.

[89] Viz žádost o informace sp. zn. ÚOHS-03008/2020/840/ASm a ÚOHS-03131/2020/840/ASm, dokument správního řízení č. 10 a 11.

[90] Společnost Mattoni v této souvislosti namítala, že Skupina Kofola distribuuje i sirupy značky Rauch. Nicméně Skupina Kofola tuto značku již nedistribuuje, když v březnu 2018 došlo k ukončení její distribuce.

[91] Prostřednictvím sirupů značky Dobrý sirup a značky YO společnostiEckes-Granini Austria GmbH (dále jen             „Eckes-Granini“).

[92] Prostřednictvím sirupů značky HELLO.

[93] Prostřednictvím sirupů značky Caprio.

[94] Prostřednictvím sirupů značky Bonny.

[95] Prostřednictvím sirupů značky Neli.

[96] Viz názor Účastníka řízení.

[97] Viz šetření Úřadu.

[98] Viz názor společnosti Mattoni.

[99] Viz § 17 odst. 3 zákona.

[100] Viz Pokyny pro posuzování horizontálních spojení, body 19. a 20.

[101] Za soutěžitele typu maverick je označován soutěžitel, který má motivaci odchylovat se od chování ostatních soutěžitelů na trhu, a je tak schopen svým chováním narušovat případnou koordinaci jednání ostatních soutěžitelů.

[102] Viz Pokyny pro posuzování horizontálních spojení, bod 20.

[103] Obrat Skupiny Kofola na území České republiky činil cca 3,1 mld. Kč za rok 2018, v případě Nabývaných společností cca 0,8 mld. Kč, viz Dotazník k povolení spojení str. 13, dokument spisu č. 2.

[104] V případě obratů konkurentů spojujících se soutěžitelů na území České republiky činil obrat Skupiny KMV více než 6 mld. Kč, společnosti MASPEX 1,3 mld. Kč, společnosti LINEA 0,8 mld. Kč či společnosti VESETA 0,6 mld. Kč za rok 2018, viz https://or.justice.cz

[105] V případě porovnání například průměrných cen jednotlivých významných výrobců značkových sirupů s obsahem         0 – 5 % ovocné složky za období 2016 až 2019 se tyto pohybovali ve velkém rozpětí od cca [„obchodní tajemství“] Kč/l až po [„obchodní tajemství“] Kč/l (značka Fresssh).

[106] Viz dokument spisu správního řízení č. 9.

[107] Viz dokument spisu správního řízení č. 29.

[108] Viz dokument spisu správního řízení č. 29.

[109] Viz Rozhodnutí KMV, odst. 95

[110] Viz Rozhodnutí KMV, odst. 59 a 60.

[111] Viz kapitoly IV.2.1.4, V.2.1.5 a V.2.1.6 tohoto rozhodnutí.

[112] Viz kapitoly IV.2.1.4, V.2.1.5 a V.2.1.6 tohoto rozhodnutí.

[113] Viz Rozhodnutí KMV, odst. 537.

[114] Viz Rozhodnutí KMV, odst. 543.

[115] Viz Podání Mattoni 2, zvýraznění textu provedeno Úřadem.

[116] Viz Rozhodnutí KMV, kapitola V. 3 Konglomerátní efekty.

[117] Ze šetření Úřadu v rámci Řízení KMV/PEPSI rovněž vyplynulo, že cca 85 % obchodních řetězců nepovažuje šíři portfolia za významný faktor při jednání o dodávkách nealkoholických nápojů, viz Rozhodnutí KMV, odst. 716.

[118] Viz Rozhodnutí KMV, odst. 596.

 

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz