číslo jednací: S0141/2019/KS-11819/2019/840/ABi

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů KKCG AG / SAZKA Group a.s.
Účastníci
  1. KKCG AG
  2. SAZKA Group a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2019
Datum nabytí právní moci 30. 4. 2019
Dokumenty file icon dokument ke stažení 292 KB

Č. j.:ÚOHS-S0141/2019/KS-11819/2019/840/ABi

 

Brno: 29. 4. 2019

 

 

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0141/2019/KS, zahájeném dne 10. 4. 2019 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s  § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti KKCG AG, se sídlem Švýcarská konfederace, Luzern, Kapellgasse 21, zastoupeného Mgr. Radovanem Kubáčem, advokátem, se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

 

ROZHODNUTÍ:      

Spojení soutěžitelů KKCG AG, se sídlem Švýcarská konfederace, Luzern, Kapellgasse 21, na straně jedné, a SAZKA Group a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, IČO 24287814, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji a koupi akcií, uzavřené dne [„obchodní tajemství“] mezi společností EMMA GAMMA LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Themistokli Dervi Avenue 48, Athienitis Centennial Building, 3rd floor, Office 303, jako prodávajícím, a společností KKCG AG, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost KKCG AG získat akcie představující 25% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti SAZKA Group a.s., navýšit tím svůj stávající akciový podíl na této společnosti na 100 %, a získat tak možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,

 

POVOLUJE.

 

Odůvodnění

1.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), na základě dokumentu uvedeného ve výroku tohoto rozhodnutí, v jehož konečném důsledku má společnost KKCG AG, se sídlem Švýcarská konfederace, Luzern, Kapellgasse 21 (dále jen „KKCG“), nabýt od společnosti EMMA GAMMA LIMITED, se sídlem Kyperská republika, Nikósie, Themistokli Dervi Avenue 48, Athienitis Centennial Building, 3rd floor, Office 303 (dále jen „EMMA GAMA“), akcie odpovídající 25% podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti SAZKA Group a.s., se sídlem Praha 10, Vinohradská 1511/230, IČO 24287814 (dále jen „SAZKA Group“), čímž má navýšit svůj stávající akciový podíl na této společnosti na 100 %. V důsledku výše uvedeného má společnost KKCG získat možnost výlučně kontrolovat společnost SAZKA Group.

2.             Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

3.             Společnost KKCG stojí v čele finanční a investiční podnikatelské skupiny (dále též „Skupina KKCG“), která působí na území České republiky zejména v následujících oblastech: (i) průzkum a těžba ropy a zemního plynu, obchod s těmito komoditami, výstavba a provozování podzemních zásobníků zemního plynu a skladování plynu,[1] (ii) provozování loterií a sázkových her,[2] (iii) provozování virtuálního mobilního operátora,[3] (iv) poskytování služeb informačních technologií,[4] (v) provozování cestovní kanceláře,[5] (vi) developerská činnost v oblasti komerčních a rezidenčních realit,[6] (vii) zdravotnictví[7] a (viii) strojírenství.[8] Skupina KKCG je [„obchodní tajemství“].

4.             Společnost SAZKA Group je holdingovou společností, která poskytuje též poradenské služby v oblasti gamingu. Prostřednictvím svých dceřiných společností (dále též „Skupina SAZKA“) na území České republiky působí zejména v oblasti provozování loterií a sázkových her, když prostřednictvím společnosti SAZKA a.s. provozuje číselné loterie,[9] loterie stíracích losů a sportovní kurzové sázky. Současně Skupina SAZKA poskytuje i prostřednictvím společnosti SAZKA FTS a.s. telekomunikační služby, tj. služby virtuálního mobilního operátora SAZKAmobil, služby dobíjení předplacených karet mobilních operátorů, platební služby malého rozsahu a prodeje vstupenek na kulturní a sportovní akce. Mimo území České republiky drží Skupina SAZKA podíly ve společnostech působících v oblasti provozování loterií a sázkových her i v dalších státech v Evropě, např. na území Řecka či Itálie. V době před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů je Skupina SAZKA společně kontrolována společnostmi KKCG a EMMA GAMMA.[10]

5.             Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. b) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad ses podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

Otisk úředního razítka

 

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

Obdrží

Mgr. Radovan Kubáč, advokát

Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.

Olivova 2096/4

110 00 Praha 1

ID DS: dg4g4m5

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

PM 30. 4. 2019[1] Např. prostřednictvím společnosti MND a.s.

[2] Např. prostřednictvím společnosti SAZKA a.s.

[3] Např. prostřednictvím společnosti SAZKA FTS a.s.

[4] Např. prostřednictvím společností AUTOCONT a.s. či Cleverlance Enterprise Solutions a.s.

[5] Např. prostřednictvím společnosti Cestovní kancelář FISCHER, a.s.

[6] Např. prostřednictvím společnosti KKCG Real Estate a.s.

[7] Např. prostřednictvím společnosti MEDICEM Group a.s.

[8] Např. prostřednictvím společnosti Moravia Systems a.s.

[9] Např. hru Sportka.

[10] Úřad povolil spojení soutěžitelů ve formě získání společné kontroly společnostmi KKCG AG a EMMA GAMMA LIMITED nad společností SAZKA Group a.s. v roce 2015, viz rozhodnutí Úřadu o povolení spojení soutěžitelů č.j. ÚOHS-S0877/2015/KS-45598/2015/840/MWi ze dne 21. 12. 2015. Úřad se rovněž zabýval spojením soutěžitelů ve formě získání možnosti výlučně kontrolovat společnost SAZKA Group a.s. ze strany společností KKCG AG v roce 2018, viz rozhodnutí Úřadu o povolení spojení soutěžitelů č.j. ÚOHS-S0077/2018/KS-07912/2018/840/DVá ze dne 14. 3. 2018. K uskutečnění předmětného spojení nicméně z organizačních důvodů nakonec nedošlo.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz