číslo jednací: S0069/2019/KS-08273/2019/840/JMě

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Mast-Jägermeister SE / REMY COINTREAU CZECH REPUBLIC s.r.o.
Účastníci
  1. Mast-Jägermeister SE
  2. REMY COINTREAU CZECH REPUBLIC s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2019
Datum nabytí právní moci 25. 3. 2019
Dokumenty file icon dokument ke stažení 317 KB

Č. j.: ÚOHS-S0069/2019/KS-08273/2019/840/JMě

 

Brno: 22. 3. 2019

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0069/2019/KS, zahájeném dne 20. 2. 2019 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Mast-Jägermeister SE, se sídlem Spolková republika Německo, Wolfenbüttel, Jägermeisterstraβe 7-15, zastoupeného Mgr. Claudií Bock, advokátkou, se sídlem Praha, Jindřišská 16, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:

Spojení soutěžitelů Mast-Jägermeister SE, se sídlem Spolková republika Německo, Wolfenbüttel, Jägermeisterstraβe 7-15, a REMY COINTREAU CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Praha 4 - Podolí, Pod Klaudiánkou 1174/4b, IČO 46990054, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o koupi a převodu podílu, jež byla […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] uzavřena mezi společnostmi Rémy Cointreau Services SAS, se sídlem Francouzská republika, Cognac, rue Joseph Pataa, jako prodávajícím, a společností Mast-Jägermeister SE, jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost Mast-Jägermeister SE nabýt obchodní podíl představující 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti REMY COINTREAU CZECH REPUBLIC s.r.o., a získat tak možnost vykonávat nad touto společností přímou výlučnou kontrolu, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona   

POVOLUJE.

 

Odůvodnění

1.             Skutečnost, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“) spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon“), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV02372093 dne 25. 2. 2019. Současně byla tato skutečnost zveřejněna i na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel.

2.             Při posuzování navrhované transakce vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající posuzované spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobných zahraničních registrů, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčených oblastí.

I. Notifikační podmínky

3.             K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o koupi a převodu podílu, jež byla […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…] uzavřena mezi společnostmi Rémy Cointreau Services SAS, se sídlem Francouzská republika, Cognac, rue Joseph Pataa (dále jen „RCSSAS“), jako prodávajícím, a společností Mast-Jägermeister SE, se sídlem Spolková republika Německo, Wolfenbüttel, Jägermeisterstraβe 7-15 (dále jen „MJSE“), jako kupujícím, v jejímž důsledku má společnost MJSE nabýt obchodní podíl představující 100 % základního kapitálu a hlasovacích práv ve společnosti REMY COINTREAU CZECH REPUBLIC s.r.o., se sídlem Praha 4 - Podolí, Pod Klaudiánkou 1174/4b, IČO 46990054 (dále jen „RCCZ“),[1] a získat tak možnost vykonávat nad touto společností přímou výlučnou kontrolu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 zákona.

4.             Rovněž podmínka obratu podle § 13 písm. a) zákona byla splněna. Ztěchto důvodů podléhá navrhované spojení soutěžitelů povolení Úřadu.

II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů

5.             Akcie společnosti MJSE jsou vlastněny třemi fyzickými osobami. Společnost MJSE působí v oblasti výroby a prodeje alkoholických nápojů, konkrétně (i) hořkých bylinných likérů (nápoj značky Jägermeister a jeho variace Manifest a dále […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…]), (ii) likérů (nápoj značky Schlehenfeuer, jež je však prodáván pouze ve Spolkové republice Německo) a (iii) ginu (nápoj Gin Sul, na jehož produkci se společnost MJSE podílí prostřednictvím majetkové účasti ve společnosti Vicentina GmbH & Co. KG, která Gin Sul vyrábí, přičemž tento produkt se v České republice neprodává).

6.             Společnost MJSE je 100% vlastníkem společností zaměřených na lokální prodej a distribuci alkoholických nápojů ve Spolkové republice Německo, v USA a Velké Británii; kromě těchto společností je celosvětový prodej a distribuce produktů společnosti MJSE zajišťován externími distribučními společnostmi.   

7.             V České republice nemá společnost MJSE žádnou distributorskou dceřinou společnost ani výrobní závod. Výrobní závody společnosti MJSE se nacházejí ve Spolkové republice Německo a její produkty (konkrétně nápoje značky Jägermeister a jeho variace Jägermeister Manifest) jsou v České republice distribuovány prostřednictvím společnosti RCCZ, jakožto externího distributora, na základě exkluzivní distribuční smlouvy.

8.             Společnost RCCZ je distribuční společnost, která je před uskutečněním posuzovaného spojení výlučně kontrolována společností RCSSAS, jež náleží do francouzské podnikatelské skupiny (dále jen „Skupina Rémy Cointreau“) působící v oblasti výroby a celosvětového prodeje alkoholických nápojů. Společnost RCCZ se zabývá distribucí alkoholických nápojů v kategoriích brandy, likéry, koňak, rum, whisky, gin, ouzo a hořké bylinné likéry. Společnost RCCZ dále distribuuje prémiové nealkoholické nápoje určené primárně k přípravě míchaných nápojů (Fever Tree tonic). 

9.             Konkrétně v České republice působí společnost RCCZ jednak jako exkluzivní distributor Skupiny Rémy Cointreau (distribuuje konkrétně brandy Metaxu, likér Cointreau, koňak Remy Martin, rum Mount Gay, skotskou whisky Bruichladdich, dále distribuuje gin Botanist, avšak pouze do Duty-free prodejen v České republice, a Metaxu Ouzo), a jednak jako distributor výrobků některých konkurenčních výrobců alkoholických nápojů, konkrétně společností Lucas Bols B.V. (likéry Bols, likér Galliano, likéry Passoa), William Grant & Sons Ltd. (whisky Tullamore Dew, skotská whisky Grant´s, gin Hendricks, sladová skotská whisky Glenfiddich, rum Sailor Jerry, sladová skotská whisky Monkey Shoulder, sladová skotská whisky Balvenie a likéry Drambuie), Matusalem & Co. (rum Matusalem), a MJSE (hořký bylinný likér Jägermeister). V omezeném rozsahu distribuuje společnost RCCZ rovněž nealkoholické nápoje.

III. Dopady spojení

10.         Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.

11.         Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 2 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje nabývaný soutěžitel, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí.

12.         Jak vyplývá z výše uvedeného, společnost RCCZ se zabývá distribucí alkoholických nápojů na území České republiky, společnost MJSE pak působí v oblasti výroby a prodeje alkoholických nápojů, přičemž v České republice jsou z jejích produktů uváděny na trh pouze hořké bylinné likéry značky Jägermeister (včetně variace Manifest), a to pouze prostřednictvím společnosti RCCZ. Společnost RCCZ se dále v České republice zabývá distribucí nealkoholických nápojů určených primárně k přípravě míchaných nápojů (Fever Tree tonic), přičemž společnost MJSE v této oblasti v České republice nepůsobí.

13.         V posuzovaném případě tedy nedochází k horizontálnímu překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů a jedná se pouze o vertikální návaznost jejich činností, kdy výrobce alkoholických nápojů získá možnost vykonávat kontrolu nad soutěžitelem zajišťujícím jejich distribuci s tím, že již před uskutečněním posuzovaného spojení působí nabývaná společnost RCCZ jako výhradní distributor produktů společnosti MJSE v České republice.

14.         Úřad se ve své předchozí rozhodovací praxi oblastí výroby a distribuce alkoholických nápojů již zabýval a ve svém rozhodnutí[2] naznačil rovněž s odkazem na předchozí rozhodovací praxi Evropské komise[3] možné členění relevantních trhů dle jednotlivých kategorií alkoholických nápojů, jako jsou např. whisky, brandy včetně koňaku, gin, vodka, rum, hořké bylinné likéry, likéry, tequila a ovocné destiláty. Pokud jde o geografický relevantní trh, uvažoval Úřad zejména s odkazem na zvyklosti a preference konzumentů alkoholických nápojů, ale například i zdanění alkoholických nápojů a různé systémy jejich distribuce v jednotlivých státech, ve výše uvedeném rozhodnutí o vymezení relevantního trhu územím celé České republiky. Zejména vzhledem ke skutečnosti, že se činnosti spojujících se soutěžitelů v případě výše uvedeného předchozího rozhodnutí Úřadu nepřekrývaly, nebyly relevantní trhy v případě předchozí rozhodovací praxe Úřadu vymezeny s konečnou platností.

15.         Evropská komise zvažovala navíc ve svých rozhodnutích kromě rozdělení alkoholických nápojů do jednotlivých kategorií rovněž další segmentaci těchto trhů, např. dle způsobu prodeje (prodej v restauracích, hotelích, barech či kavárnách (tzv. on-trade) či v obchodech (tzv. off-trade), resp. prodej v bezcelních zónách), dle země původu (zejm. v případě whisky), případně dle poměru ceny a kvality (kategorie premium a standard). Nicméně Evropská komise nevymezovala relevantní trhy s konečnou platností.

16.         Nicméně s ohledem na skutečnost, že činnost spojujících se soutěžitelů se na území České republiky nepřekrývá, když společnost MJSE zde nabízí pouze hořké bylinné likéry, a to prostřednictvím společnosti RCCZ, která z hořkých bylinných likérů v České republice nabízí pouze produkty společnosti MJSE, není v řešeném případě pro účely posuzování dopadů předmětného spojení soutěžitelů nutné rozlišovat trhy v oblasti distribuce alkoholických nápojů podle způsobu jejich prodeje, země jejich původu či poměru jejich ceny a kvality. 

17.         V případě navrhovaného spojení soutěžitelů by tedy bylo možno uvažovat o následujícím vymezení věcných relevantních trhů dle jednotlivých kategorií distribuovaných alkoholických nápojů, a to na trhy (i) distribuce hořkých bylinných likérů, (ii) distribuce koňaku, (iii) distribuce likérů, (iv) distribuce rumu, (v) distribuce ginu, (vi) distribuce ouza, (vii) distribuce whisky a (viii) distribuce brandy, přičemž z geografického hlediska by bylo možno tyto trhy vymezit územím celé České republiky, neboť hospodářská soutěž se ve výše uvedených oblastech odehrává za dostatečně homogenních podmínek na celém jejím území.  Nicméně vzhledem ke skutečnosti, že mezi spojujícími se soutěžiteli nedochází k horizontálnímu překrytí jejich činností, ponechává Úřad pro účely tohoto rozhodnutí otázku konečného věcného i geografického vymezení relevantních trhů otevřenou.

18.         Ze spojujících se soutěžitelů působí ve výše uvedených oblastech pouze nabývaný soutěžitel, tj. společnost RCCZ, jež dosáhla v roce 2017 v oblasti distribuce jednotlivých kategorií alkoholických nápojů na území České republiky následujících tržních podílů (počítáno dle objemu prodeje distribuovaných alkoholických nápojů): (i) na trhu distribuce hořkých bylinných likérů činil tržní podíl společnosti RCCZ cca [25-35] %, (ii) na trhu distribuce koňaku dosahovala společnosti RCCZ cca [5-15]% tržního postavení, (iii) na trhu distribuce likérů představoval tržní podíl společnosti RCCZ cca [0-5] %, (iv) na trhu distribuce rumu nedosahovala společnost RCCZ ani [0-5]% tržního podílu, (v) na trhu distribuce ginu činil tržní podíl společnosti RCCZ cca [5-15] %, (vi) na trhu distribuce ouza představoval tržní podíl společnosti RCCZ cca [0-5] %, (vii) na trhu distribuce whisky dosahovala společnost RCCC cca [25-35]% tržního postavení a (viii) na trhu distribuce brandy činil tržní podíl společnosti RCCZ cca [25-35] %. S ohledem na skutečnost, že činnost spojujících se stran se na území České republiky nepřekrývá, nedochází v důsledku nabytí kontroly nad společností RCCZ ze strany společnosti MJSE k navýšení tržního postavení RCCZ.  

19.         Pokud jde o vertikální propojení činností spojujících se soutěžitelů, lze uvést následující. Společnost RCCZ, jež před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů náleží do Skupiny Rémy Cointreau, působí v oblasti distribuce alkoholických nápojů v České republice, společnost MJSE na území České republiky distribuuje své produkty výhradně prostřednictvím společnosti RCCZ. Současně z hořkých bylinných likérů, které vyrábí společnosti MJSE, distribuuje společnost RCCZ před uskutečněním spojení pouze hořké bylinné likéry produkované společností MJSE. Po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů má společnost MJSE v úmyslu […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…].

20.         Struktura trhu distribuce alkoholických nápojů tedy zůstane i po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů zachována, když před realizací navrhované transakce na území České republiky distribuovala Skupina Rémy Cointreau kromě svých produktů i alkoholické nápoje jiných výrobců, mj. i společnosti MJSE, a po uskutečnění posuzovaného spojení soutěžitelů bude společnost MJSE, prostřednictvím společnosti RCCZ, nabízet kromě svých produktů i alkoholické nápoje jiných výrobců, […OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ…].

IV. Závěr

21.         Po zhodnocení všech skutečností, zejména s ohledem na to, že v případě posuzovaného spojení soutěžitelů nedochází k překrytí aktivit spojujících se soutěžitelů, přičemž pokud jde o vertikální propojení, společnost RCCZ působí již před uskutečněním posuzovaného spojení jako výhradní distributor společnosti MJSE, dospěl Úřad k závěru, že předmětné spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto rozhodl o povolení posuzovaného spojení soutěžitelů v souladu s § 16 odst. 2 zákona tak, jak je uvedeno ve výroku, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

 

 

 

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

 

 

 

 

 

Obdrží

Mgr. Claudia Bock, advokátka

Schönherr Rechtsanwälte GmbH, organizační složka

Jindřišská 16

110 00 Praha

IDDS: 2qdjpps

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

Rozhodnutí nabylo právní moci dne 25. 3. 2019.

 [1] Součástí transakce je rovněž získání 100% obchodního podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti REMY COINTREAU SLOVAKIA s. r. o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Košická 56, přičemž tato část transakce byla notifikována slovenskému soutěžnímu úřadu. Společnost RCCZ, která se zabývá distribucí alkoholických nápojů v České republice, do určité míry zásobuje rovněž výše uvedenou slovenskou distribuční společnost.

[2] Viz např. rozhodnutí Úřadu S141/2007 Tenebro/STOCK Plzeň.

[3] Viz např. rozhodnutí Evropské komise M.2268 Pernod Picard/Diageo/Seagram Spirits, M.3779 Pernod Picard/Allied Domech či M.938 Guiness/Grand Metropolitan.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz