Rozhodnutí: S0268/2018/KS-21512/2018/840/JMě

Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů SIGNA Holding GmbH / Kika Nábytek s.r.o. / IMV Kika s.r.o. / Lambda Properties Czechia s.r.o.
Účastníci
  1. SIGNA Holding GmbH
  2. Kika Nábytek s.r.o.
  3. IMV Kika s.r.o.
  4. Lambda Properties Czechia s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 25. 7. 2018
Dokumenty file icon dokument ke stažení 292 KB

Č. j.: ÚOHS-S0268/2018/KS-21512/2018/840/JMě

 

Brno: 23.7.2018

 

 

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0268/2018/KS, zahájeném dne 4.  7. 2018 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti SIGNA Holding GmbH, se sídlem Rakouská republika, Innsbruck, Maria-Theresien-Strasse 31, zastoupeného JUDr. Robertem Nerudou, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na Florenci 2116/15, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

 

ROZHODNUTÍ:

Spojení soutěžitelů SIGNA Holding GmbH, se sídlem Rakouská republika, Innsbruck, Maria-Theresien-Strasse 31, na straně jedné, a Kika Nábytek s.r.o., IČO 27127133, IMV Kika s.r.o., IČO 27146341, a Lambda Properties Czechia s.r.o., IČO 28451040, všechny se sídlem Čestlice, Pražská 135, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu podílů uzavřené dne [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ] mezi společností SIGNA Retail Department Store Holding GmbH, se sídlem Švýcarská konfederace, Zürich, Bärengasse 29, jako kupujícím, a společnostmi Genesis Investments Alpha GmbH a Genesis Investments Beta GmbH, obě se sídlem Rakouská republika, Brunn am Gebirge, Rennweg 77, jako prodávajícími, v jejímž konečném důsledku má společnost SIGNA Holding GmbH, prostřednictvím společnosti SIGNA Retail Department Store Holding GmbH, nabýt obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti Kika Nábytek s.r.o., a na základě Smlouvy o převodu podílů uzavřené dne [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ] mezi společnostmi SDS Dreizehn Management GmbH a SDS Zwölf Beteiligung GmbH & Co KG, obě se sídlem Rakouská republika, Vídeň, Freyung 3, jako kupujícími, a společnostmi Hemisphere International Properties B.V., se sídlem Nizozemské království, Eindhoven, Noord Brabantlaan 265, a Genesis Properties Investment GmbH, se sídlem Rakouská republika, Brunn am Gebirge, Rennweg 77, jako prodávajícími, v jejímž konečném důsledku má společnost SIGNA Holding GmbH, prostřednictvím společnosti SDS Zwölf Beteiligung GmbH & Co KG, nabýt obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnostech IMV Kika s.r.o. a Lambda Properties Czechia s.r.o., a získat tím možnost vykonávat nepřímou výlučnou kontrolu nad těmito společnostmi, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

 

POVOLUJE.

 

Odůvodnění

1.             K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), v souvislosti s dokumenty uvedenými ve výroku tohoto rozhodnutí, v jejichž důsledku má společnost SIGNA Holding GmbH, se sídlem Rakouská republika, Innsbruck, Maria-Theresien-Strasse 31 (dále jen SIGNA), nabýt prostřednictvím svých dceřiných společností obchodní podíl představující 100 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnostech Kika Nábytek s.r.o., se sídlem Čestlice, Pražská 135, IČO 27127133 (dále jen „Kika“), IMV Kika s.r.o., se sídlem Čestlice, Pražská 135, IČO 27146341 (dále jen „IMV“), a Lambda Properties Czechia s.r.o., se sídlem Čestlice, Pražská 135, IČO 28451040 (dále jen „Lambda“), a získat tak možnost vykonávat nad nimi nepřímou výlučnou kontrolu. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen „Úřad“).

2.             Společnost SIGNA má v důsledku výše uvedených smluv nabýt kontrolní podíly v řadě dalších zahraničních společností, z nichž však žádná nepůsobí v České republice a nedosahuje zde žádného obratu.  

3.             Společnost SIGNA je holdingovou společností, jež prostřednictvím svých dceřiných společností (dále jen „skupina SIGNA“) působí zejména v oblasti provozování obchodních domů (např. síť prodejen „Karstadt“ v Německu) a v oblasti maloobchodního prodeje sportovního oblečení a vybavení (např. v síti prodejen „Karstadt Sports“), dále provozuje několik online obchodů se sportovním oblečením a vybavením a s módou a obuví (www.karstadt.de). Společnosti ze skupiny SIGNA působí rovněž v oblasti nákupu, pronájmu a správy nemovitostí a developmentu, a to zejména v Rakousku, Německu a Itálii. Na území České republiky působí společnosti ze skupiny SIGNA především v oblasti prodeje sportovního vybavení a oblečení a obuvi. [ … OBCHODNÍ TAJEMSTVÍ … ] 

4.             Společnost Kika provozuje v České republice maloobchodní řetězec prodejen nábytku KIKA (konkrétně působí v Praze, Brně, Ostravě, Plzni, Liberci, Olomouci a Českých Budějovicích). Kromě prodeje nábytku se společnost Kika zabývá rovněž prodejem domácích potřeb (jedná se např. o doplňky do koupelen, kuchyní a obývacích pokojů včetně záclon, textilu a dekorací, či o zahradní vybavení zahrnující kromě zahradního nábytku např. rovněž zahradní dekorace).

5.             Společnosti IMV a Lambda působí ve vztahu k výše uvedené činnosti společnosti Kika jako společnosti podpůrné, neboť jsou vlastníky nemovitostí, které pronajímají převážně společnosti Kika a v nichž společnost Kika provozuje své maloobchodní prodejny. Část nemovitostí pronajímají společnosti IMV a Lambda rovněž třetím osobám.

6.             Před uskutečněním spojení jsou společnosti Kika, IMV a Lambda součástí skupiny Steinhoff Group, v jejímž čele stojí společnost Steinhoff International Holdings NV, se sídlem v Nizozemí. 

7.             Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

 

 

 

 

JUDr. Hynek Brom

I. místopředseda Úřadu

 

 

 

 

 

 

 

Obdrží

JUDr. Robert Neruda, Ph.D., advokát

HAVEL & PARTNERS s.r.o., advokátní kancelář

Titanium Business Complex

Nové sady 996/25

602 00 Brno

DS: zz79uga

 

Vypraveno dne

viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

 

 

 

Právní moc: 25. 7. 2018.

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

Jednací číslo:
Věc:
Účastník:
Text rozhodnutí:
Rok:
Rok vydání:
Oblast:
Typ rozhodnutí:
Typ řízení:
Instance:
cs | en
+420 542 167 111 · posta@uohs.cz