číslo jednací: VZ/S101/99

Instance I.
Věc Rekonstrukce kavárny na nám. T. G. Masaryka v Bohumíně
Účastníci
 1. SOŠ a SOU Bohumín
Typ správního řízení Veřejná zakázka
Typ rozhodnutí § 59 písm. a) - nový výběr
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 23. 9. 1999
Dokumenty file icon dokument ke stažení 96 KB

Č.j.: S 101/99-150/2324/99-Po

V Brně dne 3. září 1999

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 9. 7. 1999 z vlastního podnětu podle § 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. v návaznosti na § 18 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), ve věci přezkoumání rozhodnutí zadavatelů - Sřední odborné školy a Středního odborného učiliště, Bohumín, Revoluční 529, zast. ředitelem Ing. Tiborem Smetanou, a města Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, zast. starostou Ing. Petrem Víchou, učiněných v průběhu zadávání veřejné zakázky na "Rekonstrukci kavárny na nám. T. G. Masaryka v Bohumíně", zadávané podle § 49 odst. 1 cit. zákona o zadávání veřejných zakázek výzvou více zájemcům ze dne 8. 3. 1999, rozhodl takto:

Podle ustanovení § 59 písm. a) zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. se rozhodnutí zadavatelů - Sřední odborné školy a Středního odborného učiliště, Bohumín, Revoluční 529 a města Bohumín -o výběru nejvhodnější nabídky ve veřejné zakázce na "Rekonstrukci kavárny na nám. T. G. Masaryka v Bohumíně" ze dne 21. 4. 1999 rušía zadavatelům se ukládá nové zadání předmětné veřejné zakázky, a to do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

Dopisem ze dne 8. 3. 1999 zadavatelé - Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bohumín, Revoluční 529, zast. ředitelem Ing. Tiborem Smetanou (dále jen "SOŠ a SOU") a město Bohumín, Masarykova 158, PSČ 735 81, zast. starostou Ing. Petrem Víchou (dále jen "zadavatelé"), vyzvali podle ustanovení § 49 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění zákona č. 148/1996 Sb. a zákona č. 93/1998 Sb. (dále jen "zákon") deset zájemců o veřejnou zakázku k předložení nabídky na realizaci veřejné zakázky "Rekonstrukce kavárny na nám. T. G. Masaryka v Bohumíně".

Kritéria hodnocení zadavatelé stanovili tato:

 1. Komplexní zajištění zakázky

 2. Nabídková cena celkem včetně DPH

 3. Reference o spolehlivosti firmy - alespoň 3

 4. Návrh harmonogramu prací - termín plnění

 5. Závazek zhotovitele na kooperaci se SOŠ a SOU ve věcném plnění elektroinstalace, zámečnických a truhlářských prací zaměstnanci SOŠ a SOU svépomocí

 6. Záruka za dílo vyjádřena v měsících.

Ze seznamu nabídek i z protokolu o otevírání obálek ze dne 7. 4. 1999 vyplývá, že zadavatel obdržel osm nabídek.

Dne 21. 4. 1999 zadavatelé rozhodli o výběru nejvhodnější nabídky; dopisem z téhož dne pak oznámili všem osmi uchazečům, kteří podali nabídky, své rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, jakož i pořadí nabídek na 2. a 3. místě.

Nedatovaným dopisem doručeným SOŠ a SOU dne 29. 4. 1999 podal uchazeč Ing. Jaroslav Sebera, nar. 9. 2. 1961, bytem Bohumín - Starý Bohumín, J. Koczura 438, PSČ 735 81, IČO 449 15 225, podnikající pod obchodním jménem Ing. Jaroslav Sebera - Bohumínská stavební (dále jen "Ing. Sebera"), námitky proti rozhodnutí zadavatelů o výběru nejvhodnější nabídky.

Zadavatel těmto námitkám nevyhověl, což uchazeči sdělil dopisem ze dne 4. 5. 1999, který byl Ing. Seberovi doručen dne 5. 5. 1999.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "orgán dohledu"), jako orgán dohledu příslušný podle § 51 zákona obdržel dne 11. 5. 1999 od uchazeče Ing. Sebery návrh na přezkoumání rozhodnutí zadavatelů ze dne 4. 5. 1999 o námitkách proti rozhodnutí zadavatelů ze dne 21. 4. 1999 o výběru nejvhodnější nabídky v předmětné veřejné zakázce.

Ve svém návrhu se Ing. Sebera domáhal zrušení výsledků výběrového řízení, přehodnocení nabídek na základě uvedených skutečností a nového výběru nejvhodnější nabídky.

Orgán dohledu zaslal dne 1. 6. 1999 uchazeči Ing. Seberovi platební výměr, kterým mu podle § 6 odst. 2 zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů vyměřil správní poplatek stanovený podle položky 62 písm. b) sazebníku správních poplatků, který tvoří přílohu zákona o správních poplatcích, ve výši 39 690,-- Kč. Orgán dohledu zároveň uchazeče poučil, že nebude-li poplatek zaplacen v uvedené lhůtě, zahájené řízení se zastaví.

Platební výměr byl Ing. Seberovi doručen dne 2. 6. 1999, posledním dnem pro úhradu správního poplatku byl tedy 17. červen 1999.

Jelikož Ing. Sebera správní poplatek neuhradil ve stanovené lhůtě ani později, musel orgán dohledu správní řízení zastavit, což učinil rozhodnutím č.j. S 56/99-150/1632/99-Po ze dne 9. 7. 1999, které nabylo právní moci dne 29. 7. 1999.

Vzhledem k tomu, že po prostudování dokumentace o zadání předmětné zakázky získal orgán dohledu pochybnosti o správnosti rozhodnutí a dalších úkonů učiněných zadavateli veřejné zakázky, zahájil toto správní řízení.

Účastníky řízení podle § 58 zákona jsou:

 1. zadavatelé, přičemž společným zmocněncem pro doručování je Sřední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bohumín, Revoluční 529, zast. ředitelem Ing. Tiborem Smetanou,

 2. Ing. Sebera; nabídka tohoto uchazeče se umístila ve druhém pořadí,

 3. MORYS s. r. o., Paskov, ul. Rudé armády 247, PSČ 739 21, IČO 42 86 47 71, zast. jednatelem Ing. Pavlem Mrhačem (dále jen "MORYS"); nabídku tohoto uchazeče zadavatel vybral jako nejvhodnější,

 4. SSKA - Stavební společnost Karviná, s. r. o., se sídlem Karviná - Nové Město, Bohumínská 1878, PSČ 735 06, IČO 48 39 38 35, zast. jednatelem Ing. Pavlem Šrámkem (dále jen "SSKA"); nabídka tohoto uchazeče se umístila ve třetím pořadí.

Dopisem č. j. S 101/99-150/1630//99-Po ze dne 9. 7. 1999 orgán dohledu oznámil účastníkům zahájení správního řízení z vlastního podnětu, seznámil je s předběžnými výsledky šetření a zároveň jim poskytl 7denní lhůtu k vyjádření, popřípadě k návrhu na doplnění šetření.

Při prostudování dokumentace o zadání předmětné veřejné zakázky orgán dohledu zjistil, že v části výzvy ze dne 8. 3. 1999 označené "Stanovení podmínek soutěže o veřejnou zakázku" zadavatelé v bodu a/ vymezili předmět plnění veřejné zakázky jako "provedení opravy a rekonstrukce restaurace v domě č. p. 939, nám. T. G. Masaryka, Bohumín". Celá veřejná zakázka je ve výzvě rozdělena na dvě části - část realizovanou "pro SOŠ a SOU Bohumín" a část realizovanou "pro město Bohumín". Předmětem plnění "pro město Bohumín" je mj. i "přípojka NN a případné úpravy v trafostanici" (viz str. 2 odst. 1 výzvy).

V průvodní souhrnné a textové zprávě k prováděcímu projektu, který zadavatel jako zadávací dokumentaci poskytl uchazečům, je v bodu 6 části B - souhrnná technická zpráva, upřesněna problematika zásobování elektrickou energií takto: "Dle vyjádření SME a. s. v Ostravě pro zajištění zvýšeného příkonu v restauraci bude nutno provést stávající úpravy:

 • výměnu trafa ve stávající trafostanici Grand

 • rekonstrukci rozvaděče NN v trafostanici Grand

 • nová přípojka NN pro restauraci

 • přemístění rozvaděčů a rozdělení měření ve vnitřní části restaurace."

V projektu (část 750 - přívod NN, B 751 - technická zpráva) je k problematice úprav trafostanice uvedeno, že "dle vyjádření SME a. s. Ostrava bude nutno provést výměnu stávajícího trafa 400 kVA za trafo 630 kVA a s tím spojené úpravy rozvaděče VN. Rovněž bude nutno zrekonstruovat rozvaděče NN. Tyto úpravy nejsou součástí tohoto projektu. Úpravy provede SME a. s. Ostrava na základě uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí o úhradě podílu účelně vynaložených nákladů souvisejících se zajištěním příkonu".

Zatímco ve výzvě je tedy uvedeno, že přípojka NN a případné úpravy v trafostanici jsou předmětem veřejné zakázky, z projektu, který je součástí zadávací dokumentace ve smyslu ustanovení § 2g zákona, vyplývá, že tyto úpravy provede SME a. s. Ostrava, a to na základě samostatné smlouvy (tato smlouva však není dostatečně specifikována - není zřejmé, zda smlouva již uzavřená byla či nikoliv, kdo je druhou smluvní stranou této smlouvy, jaká bude souvislost mezi tímto smluvním vztahem a smluvním vztahem vzniklým mezi zadavatelem a vítězným uchazečem o veřejnou zakázku apod.).

Uvedené rozpory zadavatelé ve svém stanovisku ze dne 14. 5. 1999 zdůvodňují tím, že ve výzvě byly uvedeny "případnéúpravy v trafostanici". Slovo případné bylo uvedeno proto, že v době zaslání výzvy uchazečům nebyla ještě dokončena projektová dokumentace a nebylo tedy zřejmé, zda uvedené činnosti budou po uchazečích požadovány či nikoliv. Podle stanoviska zadavatelů je však v projektové dokumentaci jasně uvedeno, že případné úpravy v trafostanici nejsou součástí tohoto projektu.

Orgán dohledu po prostudování a posouzení zadání veřejné zakázky i projektové dokumentace s tímto stanoviskem zadavatelů nesouhlasí; naopak dospěl k závěru, že z výzvy vyplývá, že úpravy v trafostanici jsou předmětem veřejné zakázky. Obrat "případné úpravy" (podle slovníku spisovné češtiny Akademie věd ČR "případný" znamená "který může nastat, možný") v tomto případě není možné vyložit jako vyloučení těchto prací z předmětu veřejné zakázky, neboť podmínky výzvy ani zadávací dokumentace neuváděly, že tyto úpravy prováděny nebudou, naopak - k provedení úprav trafostanice fakticky dojít mělo.

Pokud teprve po zaslání výzvy uchazečům byla dokončena projektová dokumentace, ze které zadavatelé zjistili, že provedení úprav trafostanice nebudou požadovat po uchazečích v rámci plnění veřejné zakázky, měli zadavatelé uchazeče s touto skutečností seznámit formou změn podmínek. To však neučinili.

Orgán dohledu rovněž konstatuje, že ani z projektu jednoznačně nevyplývá, jakým způsobem má být úprava trafostanice provedena.

Podmínky zadání veřejné zakázky i zadávací dokumentace musí být stanoveny přesně a jednoznačně tak, aby na jejich základě bylo možné podat kvalitní a vzájemně srovnatelné nabídky. V případě, kdy je možno zadání veřejné zakázky interpretovat různými způsoby, nejsou nabídky uchazečů srovnatelné a jejich hodnocení nemůže být objektivní.

Pro úplnost orgán dohledu prostudoval i nabídky jednotlivých uchazečů, přičemž zjistil, že uchazeči, jejichž nabídky se po provedeném hodnocení umístily na prvních třech místech, se s uvedeným problémem vypořádali takto:

 • uchazeč MORYS do celkové ceny nezahrnul výměnu trafa v trafostanici, avšak v návrhu smlouvy (bod 3.4.) je uvedeno, že uchazeč je v rámci komplexního provedení akce schopen zajistit a realizovat rovněž uvedené nejasné či sporné práce, mj. úpravy v rozvodně, přičemž tyto úpravy jsou oceněny odděleně od nabídkové ceny,

 • uchazeč Ing. Sebera úpravy v trafostanici a přípojku NN zahrnul v rámci své nabídky do celkové nabídkové ceny,

 • uchazeč SSKA do celkové nabídkové ceny úpravy v trafostanici nezahrnul.

Při prostudování průběhu předmětného výběrového řízení orgán dohledu zjistil, že z osmi nabídek, které zadavatelé obdrželi, byly nabídky dvou uchazečů - 1. STELMAR s. r. o., se sídlem Dětmarovice, Elektrárna Dětmarovice, Centrální dílny, PSČ 735 71 (dále jen "STELMAR"), 2. Petr Starostka, nar. 19. 1. 1964, bytem Stará Ves nad Ondřejnicí, Stará Ves 633, PSČ 739 23, IČO 420 68 436, podnikající pod obchodním jménem Petr Starostka LINEA OSTRAVA (dále jen "Petr Starostka") - pro nesplnění kvalifikačních předpokladů vyřazeny a uchazeči byli dopisy ze dne 21. 4. 1999 vyloučeni z další účasti na veřejné zakázce.

Dne 19. 4. 1999 proběhlo jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek. Ze zprávy o posouzení a hodnocení nabídek vyplývá, že komise nehodnotila nabídky uchazečů již dříve navržené k vyřazení - STELMAR a pan Petr Staroska.

U nabídek dalších uchazečů je ve zprávě uváděno, jaké ceny byly posuzovány, případně jak k těmto cenám komise dospěla.

U nabídky uchazeče KAHCO STAVBY spol. s r. o., se sídlem Havířov, U skleníku 6, PSČ 736 01 (dále jen "KAHCO"), je uvedeno, že z nabídky nebylo zřejmé, zda obsahuje platby za úpravy v trafostanici a připojovací poplatek, přičemž posuzovaná cena činí 8 578 000,-- Kč.

U nabídky Ing. Sebery je uvedeno, že v nabídce je zahrnuta částka za rekonstrukci trafostanice 360 000,-- Kč, tato částka byla odečtena od celkové nabídkové ceny a cena kterou komise posuzovala činí 7 578 000,-- Kč.

U nabídky uchazeče MORYS je uvedeno, že "v nabídce byly odděleny ceny za montáž a dodávku výtahu, úpravy v trafostanici a PP. K původně čtené částce byla přičtena částka 262 500,-- Kč včetně DPH za dodávku a montáž výtahu. Cena, kterou komise posuzovala je 7 507 355,-- Kč včetně DPH."

U nabídek ostatních uchazečů bylo konstatováno, že ceny jsou uvedeny bez úprav v trafostanici. Orgán dohledu zjistil, že hodnocené ceny se shodovaly s cenami, které uchazeči uvedli ve svých nabídkách.

Ve zprávě je dále uvedeno, že po vyjasnění cenových nabídek uchazečů komise postupovala v hodnocení podle vyhlášených kritérií. Komise určila přidělení vah důležitosti jednotlivým kritériím takto:

 1. Komplexní zajištění zakázky

0,25

 1. Nabídková cena celkem včetně DPH

0,22

 1. Reference o spolehlivosti firmy - alespoň 3

0,18

 1. Návrh harmonogramu prací - termín plnění

0,13

 1. Závazek zhotovitele na kooperaci se SOŠ a SOU ve věcném plnění elektroinstalace, zámečnických a truhlářských prací zaměstnanci SOŠ a SOU svépomocí

0,12

 1. Záruka za dílo vyjádřena v měsících

0,10

Dále ze zprávy vyplývá, že komise u kritéria č. 4 zohlednila skutečnost, že harmonogram prací předložili pouze dva uchazeči. U kritéria č. 5 komise zohlednila, že jeden z uchazečů se nezavázal ve své nabídce ke spolupráci se SOŠ a SOU a uchazeč SSKA se zavázal ke spolupráci s podmínkou nenarušení harmonogramu provádění vlastních prací.

Ve zprávě je rovněž uvedeno, že každý člen komise vypracoval tabulku se zohledněním vah a stanovením umístění jednotlivých nabídek. Z dílčích tabulek vyplynulo následující pořadí:

 1. MORYS,

 2. Ing. Sebera,

 3. SSKA.

Přílohou zprávy o posouzení a hodnocení nabídek je tabulka, ve které jsou uváděny ceny "při otevírání obálek" a následně ceny "po prostudování v komisi", délka záruky, termín realizace, pořadí nabídek stanovené jednotlivými členy komise a výsledné umístění.

Zadavatelé orgánu dohledu v průběhu správního řízení nepředložili žádné doklady, ze kterých by vyplývalo, jakým způsobem bylo provedeno vlastní hodnocení nabídek. Dopisem ze dne 7. 6. 1999 zadavatelé orgánu dohledu pouze sdělili, že tabulky zmiňované ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek byly "interní" tabulky jednotlivých členů komise. V těchto tabulkách každý člen komise posoudil kritéria a na základě tohoto posouzení sdělil komisi své pořadí jednotlivých uchazečů. Tyto tabulky vzhledem k jejich pomocnému charakteru netvořily součást oficiální dokumentace výběrového řízení.

Po prostudování předložených materiálů orgán dohledu konstatuje, že provedené hodnocení je nepřezkoumatelné, neboť zpráva o posouzení a hodnocení nabídek neobsahuje žádné informace o tom, jak byly nabídky hodnoceny v jednotlivých kritériích. Z pomocné součtové tabulky, která je přílohou zprávy o posouzení a hodnocení nabídek pouze vyplývá, jaké pořadí nabídkám uchazečů přidělili jednotliví členové komise. Ani z této tabulky však není patrné, na základě jakých skutečností byla tato pořadí jednotlivými členy komise stanovena, zda byla při hodnocení zohledněna stanovená váha jednotlivých kritérií apod. Ačkoliv je ve zprávě uvedeno, že komise u kritérií č. 4 a 5 zohlednila určité skutečnosti (viz výše), není zřejmé, jak bylo toto zohlednění provedeno.

V této souvislosti orgán dohledu rovněž konstatuje, že ačkoliv zákon neurčuje, jaká kritéria - kromě ceny - má zadavatel stanovit pro hodnocení nabídek, měla by tato kritéria být srozumitelná a jednoznačná. Zároveň by stanovená kritéria měla navazovat na další podmínky zadání veřejné zakázky. U kritéria závazek zhotovitele na kooperaci se zadavateli však není zcela zřejmé, jak by mělo probíhat jeho vyhodnocení, zejména když ze zadání veřejné zakázky nevyplývá, že kooperace se zadavateli je zároveň podmínkou, za jejiž nesplnění by měl být uchazeč z další účasti na veřejné zakázce vyloučen. Totéž platí o kritériu návrh harmonogramu prací - termín plnění.

Z předložených dokladů rovněž není zřejmé, jakým způsobem byla hodnocena nabídka uchazeče KAHCO, když zadavatelům nebylo zřejmé, co všechno je jejím obsahem, a zda tato nabídka splňuje podmínky zadavatelů (ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek je uvedeno, že z této nabídky není zřejmé, zda obsahuje platby za úpravy v trafostanici a připojovací poplatek).

Orgán dohledu dále konstatuje, že zadavatelé byli povinni posuzovat nabídkové ceny v té výši, ve které ji ve svých nabídkách uvedli jednotliví uchazeči, neboť podle ustanovení § 2 písm. g) zákona se nabídkovou cenou rozumí cena, kterou uchazeč navrhuje zadavateli za splnění veřejné zakázky ve své nabídce. Zadavatelé tedy nejsou oprávněn tuto cenu upravovat, případně k ní připočítávat, či naopak od ní odečítat, jednotlivé položky podle toho, co má být dle jeho názoru do plnění veřejné zakázky zahrnuto a co nikoliv.

Po posouzení všech výše uvedených skutečností orgán dohledu rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí lze do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - odboru dohledu nad zadáváním veřejných zakázek v Brně, Joštova 8. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.

JUDr. Petr Hanák

ředitel odboru dohledu

nad zadáváním veřejných zakázek v Brně

Obdrží:

 1. Sřední odborná škola a Střední odborné učiliště, Bohumín, Revoluční 529, PSČ 735 81, zast. Ing. Tiborem Smetanou,

 2. MORYS s. r. o., Paskov, ul. Rudé armády 247, PSČ 739 21, zast. Ing. Pavlem Mrhačem

 3. Ing. Jaroslav Sebera, nar. 9. 2. 1961, bytem Bohumín - Starý Bohumín, J. Koczura 438, PSČ 735 81

 4. SSKA - Stavební společnost Karviná, s. r. o., se sídlem Karviná - Nové Město, Bohumínská 1878, PSČ 735 06, zast. Ing. Pavlem Šrámkem

vyhledávání ve sbírkách rozhodnutí

cs | en